Zmiany w podatkach CIT, VAT, PIT w 2015 roku Marta Szafarowska. Warszawa, 4 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w podatkach CIT, VAT, PIT w 2015 roku Marta Szafarowska. Warszawa, 4 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Zmiany w podatkach CIT, VAT, PIT w 2015 roku Marta Szafarowska Warszawa, 4 grudnia 2014 r.

2 Agenda (1) Zmiany w zakresie odliczania VAT w 2014 r. od zakupu samochodów oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z ich użytkowaniem. Zmiany dotyczące powstawania obowiązku podatkowego w 2014 r. i najnowsze interpretacje organów podatkowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego (odliczania VAT). Problematyka fakturowania w 2014 r. Zmiany w VAT uchwalone i planowane na 2015 r.: nowe zasady opodatkowania usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych, zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (działalności objętej VAT oraz działalności nieobjętej VAT), ulga na złe długi, rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (telefony komórkowe, smartfony), wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, zmiany w zakresie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe. 2

3 AGENDA (2) Zmiany w podatku CIT w 2015 r.: opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC), nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze (w szczególności tzw. dywidendy rzeczowe), zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, nowe zasady składania zeznań i deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, inne zmiany. Zagadnienia bieżące korekty faktur a CIT, nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników, samochody zastępcze pod kątem CIT.

4 ODLICZENIE PODATKU VAT od samochodów firmowych 4

5 VAT od wydatków dot. samochodów do 3,5 tony Ustawa o VAT ograniczenie odliczenia Do ustawy o VAT (art. 2) wprowadzono definicję pojazdów samochodowych pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym. Nowy art. 86a ustawy o VAT - w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury, z tytułu WNT, importu usług, importu towarów, dokumentu celnego etc. 5 5

6 VAT od wydatków dot. samochodów osobowych - nowe zasady Katalog wydatków Wydatki związane z pojazdami samochodowymi obejmują w szczególności (katalog otwarty): wydatki dotyczące nabycia, importu, wytworzenia pojazdów bądź nabycia lub importu ich części składowych, wydatki dotyczące używania pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze związane z ta umową; wydatki z tytułu nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego, gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy i konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów lub usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. Ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania: do pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, do pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, do towarów, montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, serwisu i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. 6 6

7 Samochody służbowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Kiedy pojazdy uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej? 1. Wtedy, gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza ustalony w zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika; 2. Konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika (lub powoduje, że ich użycie dla tych celów jest nieistotne) - za takie uznano: wymagane badanie samochody typu pick-up, van z jednym rzędem siedzeń, techniczne pojazdy z jednym rzędem siedzeń, w których kabina kierowcy i nadwozie stanowią odrębne konstrukcyjnie elementy pojazdu, pojazdy specjalne, które spełniają warunki określone dla przeznaczeń wskazanych wprost w ustawie (np. agregat elektryczny/spawalniczy, koparka, żuraw samochodowy itd.). podstawą dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym Minister Finansów określił dalsze pojazdy uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia. 7 7

8 VAT od wydatków dot. samochodów do 3,5 tony Ewidencja przebiegu pojazdów Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów z tego obowiązku zwolnione są: pojazdy przeznaczone wyłącznie do odprzedaży, sprzedaży lub oddania do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (bądź innej umowy o podobnym charakterze), jeśli działanie to stanowi przedmiot działalności podatnika, pojazdy samochodowe, w odniesieniu do których podatnik odlicza VAT w wysokości 50% bądź w ogóle nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT. 8 8

9 VAT od wydatków dot. samochodów do 3,5 tony Ewidencja przebiegu pojazdów Ustawa szczegółowo określa elementy wymagane ewidencji przebiegu pojazdu 1. Ewidencja przebiegu pojazdów powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu, dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika przebiegu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, wpis osoby kierującej pojazdem dotyczący każdego wykorzystania pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem 2. Jeżeli pojazd jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis: -. jest dokonywany przez osobę udostępniającą pojazd, -. obejmuje: - kolejny numer wpisu, - datę i cel udostępnienia pojazdu, - stan licznika na dzień udostępnienia i zwrotu pojazdu, - liczbę przejechanych kilometrów, - imię i nazwisko osoby, które udostępniony został pojazd. 9 9

10 VAT od wydatków dot. samochodów do 3,5 tony VAT od paliwa Paliwo, olej napędowy i gaz Przepis przejściowy zakłada, że aż do końca czerwca 2015 r. z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do: samochodów osobowych, samochodów innych niż osobowe (a więc ciężarowych), w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg, 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg, 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg, podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia. Przepis ten nie dotyczy jednak pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Prawo do odliczenia również od paliwa z kanistra przelanego do baku samochodu przeznaczonego do sprzedaży Generalnie dotyczy to paliw do pojazdów, które przed 1 kwietnia 2014 r. również nie uprawniały do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia paliw. 10

11 VAT od wydatków dot. samochodów osobowych Ograniczone prawo do odliczenia wydatki eksploatacyjne Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2014 r sygn. IPPP1/ /14-4/ISZ W opisanych warunkach nie jest możliwe stworzenie procedur/zasad wykorzystania pojazdu wykluczających jego użytek prywatny. Nie można bowiem wykluczyć możliwości prywatnego użytku samochodu, co powoduje, że przedmiotowy samochód nie będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u. W tej sytuacji bez znaczenia jest również, że podatnik będzie prowadził dla tego samochodu ewidencję przebiegu pojazdu oraz poinformuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu o wykorzystywaniu pojazdu do celów działalności gospodarczej. Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu leasingu oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem o którym mowa we wniosku, zgodnie z art. 86a ust. 1 u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r., w powiązaniu z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Natomiast w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, przeznaczonych do napędu ww. samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych tj. do działalności gospodarczej i do celów prywatnych

12 VAT od wydatków dot. samochodów osobowych - nowe zasady Dodatkowe drobne koszty w związku z eksploatacją autostrady, parkingi Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lipca 2014 r. sygn. IPPP1/ /14-4/ISZ Wydatki ponoszone na wynajem nieruchomości biurowych wraz z przynależnymi do nich: siedmioma miejscami postojowymi w podziemnej hali garażowej wraz z jednym miejscem postojowym na parkingu naziemnym w otoczeniu budynku, czterema miejscami parkingowymi w garażu podziemnym oraz piętnastoma miejscami parkingowych podziemnych - stanowią koszty ogólne związane z prowadzoną przez spółkę działalnością. Wydatki związane z usługami mają związek pośredni z uzyskaniem przez spółkę obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług. Tym samym, z uwagi na wykorzystywanie poniesionych wydatków na wynajem poszczególnych nieruchomości biurowych wraz z przynależnymi do nich miejscami parkingowymi, postojowymi oraz garażowymi, do czynności opodatkowanych spółce będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w myśl przepisów art. 86 u.p.t.u. Wydatki za przejazdy autostradami oraz postój w miejscach parkingowych w trakcie podróży służbowych, jako wynikające z użytkowania samochodów spółki, do których stosuje się ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego, objęte są dyspozycją przepisów art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 2 u.p.t.u

13 ODLICZENIE PODATKU VAT A SERWIS I CZĘŚCI od samochodów firmowych Najnowsze wytyczne MF w sprawie odliczania VAT od samochodów firmowych Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć informację o tych pojazdach (VAT-26). W informacji tej należy wskazać datę poniesienia pierwszego wydatku. Czy przez pierwszy wydatek należy rozumieć wydatek potwierdzony fakturą, czy też np. opłatę uiszczaną w organie rejestrowym za rejestrację pojazdu? Przez pierwszy wydatek należy rozumieć wydatek, o którym mowa w katalogu zawartym wart. 86a ust. 2 ustawy o VAT, czyli wydatek związany z czynnością opodatkowaną podatkiem VAT. Wskazany w pytaniu wydatek (opłata za rejestrację pojazdu) dotyczy czynności stanowiących zadania realizowane przez organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy (art.15 st. 6 ustawy o VAT), zatem tego rodzaju wydatek nie jest wydatkiem w rozumieniu ustawy o VAT

14 ODLICZENIE PODATKU VAT A SERWIS I CZĘŚCI od samochodów firmowych wytyczne MF Czy obowiązek złożenia do urzędu skarbowego informacji VAT-26 i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów samochodowych dotyczy również pojazdów odprzedawanych przez podatników prowadzących komisy samochodowe? Nie. W takim przypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 86a ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu został wyłączony w stosunku do pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży przez podatników których przedmiotem działalności jest odprzedaż tych pojazdów. Należy zauważyć, że w przypadku pojazdów odprzedawanych przez komis samochodowy spełnione są ww. warunki, tj. samochody oferowane przez komisy samochodowe przeznaczone są wyłącznie do odprzedaży a przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych pojazdów. Zatem podatnicy prowadzący komisy samochodowe nie mają obowiązku składania informacji VAT-26 oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla pojazdów, które przeznaczone są do odprzedaży. Nie ma przy tym znaczenia, że ewentualny nabywca odbędzie jazdę próbną samochodem, którym jest zainteresowany. Nie jest to bowiem sytuacji analogiczna do przypadku aut testowych, gdyż te ostatnie służą przede wszystkim zwiększeniu sprzedaży danego modelu samochodu, a dopiero w dalszej perspektywie są odprzedawane (nie ma zatem tutaj spełnionego warunku aby pojazd był przeznaczony wyłącznie do odprzedaży). Oczywiście podatnik prowadzący komis samochodowy (lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się handlem używanymi samochodami) powinien zapewnić, aby sprzedawane pojazdy nie mogły być wykorzystywane na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika np. nie mogą 14 być wykorzystywane przez pracowników podatnika do dojazdów 14do pracy.

15 ODLICZENIE PODATKU VAT A SERWIS I CZĘŚCI od samochodów firmowych wytyczne MF Jakie warunki techniczne musi spełnić pojazd samochodowy typu furgon aby mógł być uznany, ze względu na konstrukcję, za pojazd wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika? Pojazd samochodowy posiadający typ nadwozia furgon w celu uznania go za pojazd wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług powinien spełnić wymagania określone w art. 86a ust. 9 pkt 2 ww. ustawy, czyli powinien być pojazdem samochodowym, innym niż samochód osobowy oraz posiadać kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy. Potwierdzeniem spełnienia wyżej wskazanych wymagań jest zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów po przeprowadzonym na tę okoliczność dodatkowym badaniu technicznym oraz właściwa adnotacja o spełnieniu tych wymagań zawarta w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Jeżeli spełnione zostaną wyżej wskazane warunki podatnicy wykorzystujący te go typu pojazdy mają prawo do 100% odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z tymi pojazdami

16 ODLICZENIE PODATKU VAT A SERWIS I CZĘŚCI od samochodów firmowych wytyczne MF Nowe przepisy w części dotyczącej ewidencji przebiegu pojazdu posługują się pojęciem pracownika. Jak należy rozumieć to pojęcie? Dla celów podatku od towarów i usług zastosowanie znajdzie definicja pracownika zawarta w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 tej ustawy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę

17 VAT od wydatków dot. samochodów do 3,5 tony Ewidencja przebiegu pojazdów orzecznictwo Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 lipca 2014 r. sygn. IPPP3/ /14-7/SM 1) Z uwagi na fakt, że podatnik nie planuje prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów ani złożenia informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (zgłaszania pojazdów na druku VAT-26), nie będzie miał w myśl uregulowań art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u. (w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a u.p.t.u.) prawa do odliczenia całości podatku naliczonego od: a) nabywanych samochodów osobowych i motocykli będących jego towarem handlowym lub wynajmowanych, leasingowanych a służących do jazd testowych, b) nabywanych, leasingowanych czy wynajmowanych pojazdów do użytku mieszanego: zastępczy i testowy, c) nabywanych samochodów używanych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży z możliwością sprawdzenia (jazdy) przed zakupem. Pojazdy samochodowe są bowiem uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej w przypadku, jeśli jest to potwierdzone stosowną ewidencją. Podatnikowi nie będzie również przysługiwać w ogóle prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do tych pojazdów (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw). W pozostałych przypadkach (od wydatków związanych z naprawami i innymi kosztami eksploatacyjnymi) podatnikowi nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia całości, a jedynie 50% podatku naliczonego (art. 86a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 u.p.t.u.)

18 VAT od wydatków dot. samochodów do 3,5 tony Ewidencja przebiegu pojazdów orzecznictwo 2) Wymóg prowadzenia ewidencji i złożenia informacji nie będą mieć zastosowania w przypadku nabywanych, wynajmowanych lub leasingowanych samochodów przeznaczonych pod najem krótko i długoterminowy będą one bowiem przeznaczone wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy (nie są wykorzystywane do innych celów). W tej sytuacji będzie mieć zastosowanie art. 86a ust. 5 pkt 1 u.p.t.u., a co za tym idzie, ponieważ sposób wykorzystania tych pojazdów, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą ww. pojazdy będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (w myśl art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u.). Podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od nabywanych, leasingowanych lub wynajmowanych samochodów przeznaczonych pod najem krótko i długoterminowy, jak również kosztów paliwa, napraw i innych kosztów eksploatacyjnych dotyczących tego przypadku (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a u.p.t.u.)

19 Odliczenie VAT od samochodów od kwietnia 2014 r. Prawo do pełnego odliczenia - brak obowiązku zgłaszania do US i prowadzenia ewidencji Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 maja 2014 r sygn. IPPP2/ /14-2/MM Spółce przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, w przypadku, gdy konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o ile spółka będzie w posiadaniu stosownych zaświadczeń wydanych przez okręgową stację kontroli pojazdów o spełnieniu wymagań określonych w art. 86a ust. 9 u.p.t.u. oraz dowody rejestracyjne pojazdów samochodowych będą zawierać adnotację o spełnieniu tych wymagań. Brak jest również obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, ponieważ ewidencja ta jest prowadzona dla pojazdów, których konstrukcja nie wyklucza użycia tych pojazdów do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

20 Wykorzystanie do celów prywatnych Skutki w VAT Nowy art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o VAT - art. 8 ust. 2 pkt 1) ustawy o VAT nie ma zastosowania (a tym samym nieodpłatne oddanie do użytku prywatnego pracowników nie podlega opodatkowaniu VAT) jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia podatku VAT ustalonego zgodnie z art. 86a (a więc maksymalnie 50%) z tytułu: nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów, lub nabycia lub importu części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia, podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego. Na potrzeby powyższego nabyciem jest również przyjęcie pojazdów w użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu (z wyjątkiem takich umów kwalifikowanych jako skutkujące dostawą towarów). 20

21 Wykorzystanie do celów prywatnych Skutki w PIT 23 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przewidującą nowelizację ustawy o PIT (art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o PIT) i wprowadzającą jednoznaczne zasady ustalania przychodu z tytułu użytku samochodów służbowych do celów prywatnych. Od 1 stycznia 2015 r. wartość miesięcznego przychodu pracownika z tytułu użytku samochodów służbowych do celów prywatnych będzie ustalana w zależności od pojemności silnika pojazdu. w art. 12 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 2a. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: 1) 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3; 2) 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. 2b. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a. ;. 21

22 Sprzedaż samochodów (1) Do r. zwolniona z VAT była sprzedaż samochodów w przypadku, gdy podatnikowi przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT przy jego nabyciu Sprzedaż samochodu zakupionego ze zwolnieniem opodatkowana VAT Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie zwolnień przepis dot. zwolnienia od VAT dla samochodów osobowych, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT (obecnie przewidziane w rozporządzeniu MF) został uchylony sprzedaż takich pojazdów jest więc od 1 kwietnia 2014 r. opodatkowana według zasad ogólnych. Od 1 kwietnia 2014 r. uchylenie zwolnienia z VAT (przewidzianego w rozporządzeniu MF), co oznacza, że sprzedaż samochodu, w stosunku do którego przysługiwało pełne lub częściowe prawo do odliczenia (albo samochód został zakupiony ze zwolnieniem) podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych

23 Sprzedaż samochodów (2) Wprowadzenie do ustawy art. 90b zakładającego obowiązek korekty odliczonego VAT w ciągu 60 miesięcy od dnia nabycia, importu lub oddania do używania pojazdów samochodowych: w przypadku rozpoczęcia używania pojazdu (od którego odliczono pełną kwotę VAT) do działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza w przypadku rozpoczęcia używania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej (jeśli przy jego nabyciu odliczono tylko 50% VAT) Korekty dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty Sprzedaż pojazdu w trakcie okresu korekty jednorazowa korekta w miesiącu sprzedaży, przy czym uznaje się, że nastąpiła zmiana wykorzystania pojazdu na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej. W przypadku pojazdów o wartości początkowej do 15 tys. zł okres korekty to 12 miesięcy. Powyższa korekta podatku naliczonego dotyczy również sprzedaży samochodów nabytych przed 1 kwietnia 2014 r., przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT. 23

24 Sprzedaż samochodów (3) w r. podatnik nabywa samochód osobowy o wartości netto zł, kwota VAT zł; samochód jest wykorzystywany do działalności mieszanej (tj. także do celów prywatnych), w chwili nabycia odlicza 50% kwoty VAT, tj zł (nieodliczona część VAT wynosi również zł), w r. samochód zostaje sprzedany (od momentu nabycia minęło 15 miesięcy, sprzedaż następuje w 16 miesiącu); sprzedaż jest opodatkowana według stawki podstawowej 23% VAT; podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z pozostałej nieodliczonej kwoty (tj. z zł, proporcjonalnie do pozostałego okresu korekty), ma więc prawo odliczyć jeszcze (60-15)/60*6.900 zł = zł korekta do wykazania w rozliczeniu za r. (lub 3 kwartał 2015 r.); całkowita kwota odliczonego VAT to zł zł = zł. 24

25 Obowiązek podatkowy (1) 2014 Uchylenie z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 19 ustawy o VAT i wprowadzenie w jego miejsce nowego art. 19a Uchylenie większości szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego, w tym obowiązku podatkowego dla usług transportowych. Wprowadzenie ogólnej zasady, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług lub dostawy towarów zasada ta ma zastosowanie również do usług transportowych i spedycyjnych. 25

26 Obowiązek podatkowy (2) 2014 Art. 19a Od r. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi ( ) 2. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Zdaniem MF postanowienia umów cywilnoprawnych o uznaniu dostawy lub usługi za wykonaną pozostają bez znaczenia i mogą pełnić jedynie funkcję pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości 26

27 27 Obowiązek podatkowy (3) 2014 Usługi ciągłe oraz dostawy towarów rozliczane w okresach rozliczeniowych Art. 19a ust. 3. Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Ust. 4 Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2. Zdaniem MF usługi uznaje się za wykonane w ostatnim dniu tych terminów: 1) ostatniego dnia każdego okresu, do którego odnoszą się płatności/rozliczenia, 2) 31 grudnia każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia usługi

28 Obowiązek podatkowy (4) 2014 Art. 19a ust. 5: Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego, które zostały utrzymane: otrzymanie części / całości zapłaty (komis, przeniesienie własności w zamian za odszkodowanie, dostawa w ramach egzekucji, świadczenie usług na rzecz sądów, świadczenie usług zwolnionych od VAT art. 43 ust. 1 pkt 37-41, dotacje i subwencje) wystawienia faktury: z tytułu świadczenia usług budowlanomontażowych (nie później niż 30 dnia od wykonania), a także dostaw i druku książek. 28

29 Obowiązek podatkowy (5) 2014 Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego, które zostały utrzymane (w zmodyfikowanej formie): wystawienie faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności, z tytułu: a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, b) świadczenia usług: - telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, - wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, - najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, - ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, - stałej obsługi prawnej i biurowej z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. 29

30 Obowiązek podatkowy (6) 2014 Art. 19a ust. 8: ZALICZKI: Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4). 30

31 Obowiązek podatkowy Refakturowanie (1) Wyjaśnienia MF: Przyjęcie fikcji, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył usługi Jest zobowiązany do rozpoznania obowiązku podatkowego przewidzianego dla refakturowanych usług lub na zasadach ogólnych jeżeli ustawa o VAT nie przewiduje szczególnych zasad. Przykład: Podatnik nabył usługę transportową, która została wykonana bezpośrednio na rzecz wskazanego kontrahenta. Umowa przewidywała uznanie usługi za wykonaną z chwilą otrzymania przez kontrahenta dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do wskazanego miejsca. Dokumenty dostarczono 10.02, fakturę dokumentującą wykonanie usługi podatnik wystawił UWAGA! Zdaniem MF, obowiązek podatkowy powstanie

32 Obowiązek podatkowy Refakturowanie (2) Wyrok NSA z r., sygn. I FSK 65/12 Za prawidłowy należy uznać pogląd, że obowiązek podatkowy w przypadku odsprzedaży usług - co do zasady - nie powstaje w momencie wystawienia refaktury, tylko na zasadach ogólnych określonych w art. 19 ust. 1 u.p.t.u., tj. po wykonaniu wszystkich czynności składających się na refakturowaną usługę, chyba że ustawa wiąże powstanie obowiązku z chwilą wystawienia faktury. 32

33 Obowiązek podatkowy Refakturowanie (3) Wyrok NSA z r., sygn. I FSK 44/12 w przypadku refakturowania przez Bank usługi wykonanej przez inny podmiot, ale na rzecz klienta Banku, jako zasadę należy przyjąć ww. zasadę ogólną, tj. powstanie obowiązku podatkowego z chwilą wykonania tej usługi, oczywiście z uwzględnieniem rodzaju wykonywanych konkretnych czynności i wyjątków w prawie przewidzianych, czyli np. konieczność potwierdzenia czynności fakturą (ust. 4 art. 19), upływ terminu płatności, otrzymania zapłaty (ust. 13 art. 19) w przypadku czynności określonych w tym przepisie.

34 Refakturowanie mediów - orzecznictwo Pytanie prejudycjalne - postanowienie NSA z r., sygn. I FSK 1289/12 Sprawa C-42/14 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie 1) Czy przepisy art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L ze zm.; dalej zwanej Dyrektywą 112) należy interpretować w ten sposób, że dochodzi do dostaw przez wynajmującego energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz usług wywozu nieczystości na rzecz najemcy lokalu, bezpośrednio zużywającego te towary i usługi, które dostarczane są do tego lokalu przez wyspecjalizowane podmioty trzecie, w sytuacji gdy stroną umów o dostawy tych towarów i świadczenie usług jest wynajmujący przenoszący jedynie koszty ich poniesienia na najemcę lokalu z nich faktycznie korzystającego? 2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze - czy koszty energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz wywozu nieczystości zużytych przez najemcę lokalu powiększają u wynajmującego podstawę opodatkowania (czynsz), o której mowa w art. 73 Dyrektywy 112, z tytułu świadczenia usługi najmu, czy też przedmiotowe dostawy i usługi stanowią świadczenia odrębne od usługi wynajmu lokali? 34

35 Prawo do odliczenia Terminy Art. 86 ust. 10 Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Art. 86 ust. 10b Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w: 1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a [nabycie towarów i usług] powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny, 3) ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d [odwrotne obciążenie poza WNT od podmiotu trzeciego] powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek

36 Prawo do odliczenia Odliczenie VAT w dwóch następnych okresach rozliczeniowych brzmienie przepisów Terminy odliczeń uwaga na konstrukcję przepisów! Art. 86 ust. 11 Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. 36

37 Prawo do odliczenia Odliczenie VAT w dwóch następnych okresach rozliczeniowych interpretacja organów podatkowych Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z r. nr IPPP3/ /13-2/LK - w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstanie: 1. w kwietniu, a spółka w tym samym okresie będzie dysponowała fakturą, to prawo do odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawca może zrealizować w deklaracji za kwiecień, maj lub czerwiec; 2. w kwietniu natomiast spółka fakturę z tytułu częściowej wpłaty dokonanej przed nabyciem towarów otrzyma w maju, to prawo do odliczenia z tytułu nabycia przedmiotowych towarów powstanie z chwilą otrzymania faktury tj. w maju. Realizacja prawa do odliczenia będzie mogła nastąpić w maju, czerwcu lub lipcu; 3. w kwietniu natomiast spółka fakturę z tytułu częściowej wpłaty dokumentującej nabycie usług otrzyma w czerwcu, to prawo do odliczenia z tytułu nabycia przedmiotowych usług powstanie z chwilą otrzymania faktury tj. w czerwcu. Spółka będzie mogła zrealizować prawo do odliczenia w czerwcu, lipcu bądź w sierpniu; 4. w kwietniu, a spółka nie będzie dysponować fakturą w kwietniu i w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, tj. w maju i czerwcu, to prawo do odliczenia powstanie w momencie otrzymania faktury tj. w lipcu, Realizacja tego prawa będzie mogła nastąpić w lipcu, sierpniu lub wrześniu; 5. w kwietniu, a spółka jako nabywca będzie dysponować fakturą z tytułu tych dostaw w marcu, to prawo do odliczenia powstanie w kwietniu a jego realizacja może nastąpić w rozliczeniu za kwiecień, maj lub czerwiec 37

38 Prawo do odliczenia Terminy (odliczenie poprzez korektę deklaracji) Art. 86 ust. 13 Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a. Art. 86 ust. 13a Jeżeli podatnik w odniesieniu do wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 podatnikiem jest nabywca towarów lub usług, nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10 i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

39 Prawo do odliczenia Szczególne wymogi odliczenia VAT w przypadku WNT Art. 86 ust. 10b Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w: 2) ust. 2 pkt 4 lit. c [WNT] powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik: a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, 10g. W przypadku nieotrzymania w terminie, o którym mowa w ust. 10b pkt 2 lit. a, faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin. 10h. Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. a, upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę. 39

40 Faktury Pojęcie faktury Legalne definicje faktury i faktury elektronicznej Art. 2 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 31) fakturze rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, 32) fakturze elektronicznej rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym, Przepisy dotyczące szczegółowych zasad wystawiania faktur przeniesione do ustawy (uchylono art. 106 oraz wprowadzono blok przepisów zawartych w art. 106a-106q). Elementy faktur wystawianych z tytułu świadczenia usług zwolnionych uregulowano w rozporządzeniu MF z r. w sprawie wystawiania faktur. 40

41 Faktury Obowiązek wystawienia faktury Art. 106b ust. 1 Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem, 2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1, 3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1, 4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4. 41

42 Faktury Brak obowiązku wystawienia faktury Art. 106b ust. 2 Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Art. 106b ust. 3 Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, 2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118, - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. 42

43 Faktury Poprawna treść faktury Art. 106e Faktura powinna zawierać: 1, 2) datę wystawienia, numer kolejny; 3) dane podatnika i nabywcy oraz ich adresy; 4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku; 5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi; 6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; 7, 8) nazwę towaru lub usługi oraz miarę i ilość towarów lub zakres wykonanych usług; 9) cenę jednostkową towaru lub usługi netto; 10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 12) stawkę podatku; 43

44 Faktury Poprawna treść faktury Art. 106e Faktura powinna zawierać: 13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 15) kwotę należności ogółem; 16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa"; 17) w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie"; 18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; 44

45 Faktury Poprawna treść faktury Art. 106e Faktura powinna zawierać: 19) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie: a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, b) przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia; 24) w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3: a) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL, b) numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego. 45

46 Faktury Wystawienie faktury przed sprzedażą a powstanie obowiązku podatkowego Art. 106i ust. 7 i 8 Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: 1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; 2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. W efekcie, faktury dokumentujące dostawy np. mediów, energii elektrycznej, usług komunalnych, usługi leasingu i najmu mogą być wystawione na długo przed końcem okresu, którego dotyczą. Jednak, automatycznie powodują one powstanie obowiązku podatkowego w VAT. 46

47 Art. 106i ust. 1-2 Faktury Terminy wystawiania faktur VAT 1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. 3. W większości przypadków obowiązek podatkowy oderwany od momentu wystawienia faktury ale interpretacje potwierdzają, iż w przypadku dostawy pojazdów przez dealera, to dzień wystawienia faktury generuje taki obowiązek. 4. W ściśle określonych sytuacjach, moment ten będzie istotny (np. w przypadku świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu i innych o podobnym charakterze) 5. Co w sytuacji wystawienia faktury po tym terminie? faktura wystawiona wadliwie (niezgodnie z przepisami prawa) możliwe sankcje na gruncie KKS 47

48 Faktury Szczególne terminy wystawiania faktur VAT Art. 106i ust. 3 Fakturę wystawia się nie później niż: 1) [usługi budowlane i budowlano-montażowe] 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a, Brak wystawienia faktury w tym terminie obowiązek podatkowy powstaje z upływem 30 dnia od wykonania usług. 2) [książki, gazety, czasopisma] 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4, 3) [usługi drukowania książek, gazet, czasopism] 90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c 4) [energia, telekomunikacja, najem, dzierżawa] z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w 48art. 19a ust. 5 pkt 4.

49 Faktury Terminy wystawiania faktur VAT Faktura VAT wystawiona za wcześnie pusta faktura, możliwość anulowania/korekty 49

50 Kursy walut (1) art. 31a ust. 1 W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. art. 31a ust. 2 W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 50

51 Kursy walut (2) Wyrok NSA z r. (I FSK 628/12) różnice kursowe nie mają żadnego wpływu na podatek od towarów i usług. Wynika to z definicji momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, kształtującej się w tym momencie podstawy opodatkowania oraz zasad przeliczania na złote polskie kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, w przypadku gdy są one określone w walucie obcej. Zgodnie z obowiązującym od 1 grudnia 2008 r. art. 31a u.p.t.u., w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Oznacza to, że do ustalenia podstawy opodatkowania określonej w walucie obcej z danej transakcji, należy określić moment powstania obowiązku podatkowego z jej tytułu stosownie do art. 19 lub art. 20 u.p.t.u. a następnie według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, należy określić tę podstawę i podatek należny. Decydujący w tym zakresie jest wyłącznie kurs średni z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, a późniejsza wyższa lub niższa zapłata w walucie polskiej spowodowana zmianą tegoż kursu nie powoduje już konieczności zmiany określonej w ww. sposób podstawy opodatkowania oraz korygowania VAT ustalonego na podstawie faktury. W szczególności brak w takiej sytuacji podstaw do stwierdzenia, że poprzez zmianę kursu dochodzi do zmiany cen 51 transakcji (podstawy opodatkowania).

52 Faktury korygujące Przyczyny wystawienia Fakturę korygującą wystawia się, gdy po wystawieniu faktury: 1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, opustów, obniżek cen, 2) zwrócono towary, opakowania, 3) zwrócono nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło, 4) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury 52

53 Faktury korygujące Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę a możliwość pomniejszenia VAT należnego Art. 29a ust. 13 W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1 3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Art. 29a ust. 14 Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. 53

54 Faktury korygujące Brak obowiązku posiadania potwierdzenia Art. 29a ust. 15 Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku: 1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; 2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; 3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy; 4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Art. 29a ust. 16 W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4. 54

55 Faktury korygujące Wymagane dane Faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA"; numer kolejny i datę wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 (numer kolejny; datę wystawienia; datę dokonania dostawy; wykonania usługi; o ile się różni; dane dotyczące nabywcy i dostawcy), b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w powyższym punkcie - prawidłową treść korygowanych pozycji. 55

56 Faktury korygujące Wystawianie zbiorczych faktur korygujących W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca: powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka; może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 [numer NIP] oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą. 56

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku 1. Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35)

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 1 OBOWIĄZEK PODATKOWY Zmiana dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego ma najszerszy zakres podmiotowy, ponieważ ustalenie momentu, w którym

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Strona1 OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Zmiany w zakresie opodatkowania nabycia samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. Strona2 Spis treści 1. STAN PRAWNY DO KOŃCA MARCA

Bardziej szczegółowo

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r.

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r. Skarbowy w Toruniu Drugi Urząd Toruń, dnia 18.02.2014 r. Ul Mazowiecka 63/65 Materiały do prezentacji opracowane przez pracowników II Urzędu Skarbowego w Toruniu Prezentację przygotował: Maciej Sznyra

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE Aktualizacja 12.12.2013 r. ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE PODATEK VAT // ZMIANY ZASAD FAKTUROWANIA// NOWA WERSJA PROGRAMU PŁATNIK // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // NOWE DEKLARACJE PIT // PODATEK DOCHODOWY//

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy Faktury od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy od 1 stycznia 2014 r. Zmiany, których wejście w życie określono na

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w Ŝycie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatków

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax

Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax SPIS TREŚCI A. OMÓWIENIE PRZEPISÓW... 2 1. Pełne odliczenie VAT od pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony... 2 2. Odliczenie

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Strona 1 z 7 Artykuł pochodzi z czasopisma: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (836) z dnia 2014-03-20 www.czasopismaksiegowych.pl wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

VAT 2014 jak organy podatkowe interpretują nowe przepisy

VAT 2014 jak organy podatkowe interpretują nowe przepisy dodatek do Biuletynu VAT nr 19/2014 VAT 2014 jak organy podatkowe interpretują nowe przepisy 1. Obowiązek podatkowy 1.1. Obowiązek podatkowy dla dostawy towarów dostarczanych kurierem lub firmą spedycyjną...

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się?

Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się? Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się? Opracowanie: KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BARBARA MIEROSŁAWSKA Sopot - grudzień'2013 SPIS TREŚCI W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 4 Zmiana zasady

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo