1) KASY REJESTRUJĄCE ) USŁUGA PFR 3) ULGA NA DZIECKO ) PIT PRZEZ INTERNET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) KASY REJESTRUJĄCE 2015 2) USŁUGA PFR 3) ULGA NA DZIECKO 2014 4) PIT PRZEZ INTERNET"

Transkrypt

1 Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE 1) KASY REJESTRUJĄCE ) USŁUGA PFR 3) ULGA NA DZIECKO ) PIT PRZEZ INTERNET Złotoryja, 20 lutego 2015 r.

2 Urząd Skarbowy w Złotoryi UWAGI ORGANIZACYJNE na indywidualne pytania odpowiemy po spotkaniu materiał (prezentacja) zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu* *(nie trzeba notować) Wydarzenia/aktualności 2

3 KASY REJESTRUJĄCE W 2015 R.

4 Przepisy normujące zagadnienia dotyczące kas rejestrujących w 2015 r.: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz ze zm.) art. 111; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.163); rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r., poz. 1076)

5 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz ze zm.) art. 111 ust. 1 Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

6 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnienie podmiotowe (zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności), zwolnienie przedmiotowe (zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności), zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe (zwolnienie ze względu na udział określonych czynności zwolnionych z ewidencjonowania w sprzedaży ogółem dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) Podatnik rozpoczął działalność handlową 5 stycznia 2015 r. W dniu 9 stycznia br. dokonał pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej. Limit obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania powinien wyliczyć według następującego wzoru: A = B C/D gdzie: A - oznacza graniczną kwotę obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia, B - oznacza limit określony w rozporządzeniu, czyli zł, C - oznacza liczbę dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku (w opisywanej sytuacji od dnia 9 stycznia 2015 r.), D - oznacza liczbę dni w roku podatkowym. Z wyliczenia wynika, iż limit wynosi ,64 zł ( zł x 357/365). Jeśli podatnik nie przekroczy do końca 2015 r. ww. kwoty (tj ,64 zł), to od 1 stycznia 2016 r. będzie miał prawo do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy (aż do momentu, gdy w 2016 r. przekroczy obrót w wysokości zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) 4 ust. 1i 2 Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku: dostawy: gazu płynnego; części do silników; silników spalinowych, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep (kontenerów); części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli); sprzętu radiowego, telewizyjnego; sprzętu fotograficznego; zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych (analogowych); wyrobów z metali szlachetnych; wyrobów tytoniowych; napojów alkoholowych; perfum (wód toaletowych); świadczenia usług: przewozów pasażerskich; przewozu osób (bagażu) taksówkami; naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania); wymiany opon lub kół dla pojazdów (motorowerów); w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, opieki medycznej (świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów); fryzjerskich (kosmetycznych, kosmetologicznych), prawniczych; doradztwa podatkowego; związanych z wyżywieniem (stacjonarne placówki gastronomiczne, katering).

9 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz ze zm.) Obowiązki podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących art. 111 ust. 3a Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani: dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy; dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy; udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów; zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego; przechowywać kopie dokumentów kasowych; stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży; dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii; prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej; dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy; poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji.

10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), Obowiązki podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących Podatnicy prowadząc ewidencję: wydają nabywcy bez jego żądania paragon fiskalny; dokonują po fiskalizacji kasy wyłącznie sprzedaży w trybie fiskalnym; sporządzają raport fiskalny: - dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, - okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu; stosują oznaczenia literowe od A do G ; dokonują wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i w przypadku kas innych niż z elektronicznym zapisem kopii, kopii tych dokumentów na taśmie papierowej; przechowują kopie dokumentów fiskalnych.

11 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), Obowiązki podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących 14 ust. 1 Podatnicy stosujący kasy: dokonują weryfikacji poprawności pracy kasy; nanoszą w książce kasy oraz w sposób trwały na obudowę kasy numer ewidencyjny kasy, który dla kasy oraz książki kasy jest identyczny i nie może być przypisany innym urządzeniom; dokonują wpisów przewidzianych do wykonania przez podatnika w książce kasy, jak również umożliwiają dokonanie wpisów podmiotowi prowadzącemu serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu serwis kas; powiadamiają niezwłocznie naczelnika urzędu skarbowego o utracie książki kasy; występują niezwłocznie do podmiotu prowadzącego serwis główny o wydanie duplikatu książki kasy w przypadku jej utraty.

12 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), Obowiązki podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących 3 ust. 2 Otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania. Podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy 14 ust. 5 informuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 14 ust. 6 W przypadku zmiany miejsca używania kasy podatnik zapewnia dokonanie zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca używania kasy oraz zapewnia dokonanie zmiany danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży, w którym po dokonanej zmianie kasa będzie używana. Zmiana miejsca używania kasy nie wymaga odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy.

13 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), Obowiązki podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących 14 ust. 4 W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, podatnik w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zarejestrowanie w prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego ewidencji kasy, pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym kasy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Do wniosku podatnik dołącza informację o dotychczas właściwym naczelniku urzędu skarbowego. 17 ust ust. 2 ust W przypadku utraty kasy w wyniku kradzieży podatnik niezwłocznie powiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego oraz dołącza potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez organy ścigania. W przypadku odzyskania kasy utraconej w wyniku kradzieży podatnik: 1) niezwłocznie powiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego oraz 2) poddaje, przed jej ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, przy czym jej ponowne zastosowanie może nastąpić nie wcześniej niż dnia następnego po dokonaniu tego przeglądu.

14 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz ze zm.) Ulga na zakup kasy rejestrującej art. 111 ust. 4 Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstaniaobowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

15 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163) Ulga na zakup kasy rejestrującej 2 ust. 1 Warunki skorzystania z ulgi: 1) złożenie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania; 2) rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, 3) posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

16 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz ze zm.) Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych art. 111 ust. 6 lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163) Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej 6 ust. 1 Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: 1) zaprzestaną działalności; 2) nastąpi otwarcie likwidacji; 3) zostanie ogłoszona upadłość; 4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy; 5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w 2 i 3.

18 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), Zwroty towarów i uznane reklamacje 3 ust. 4 Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej: 1) datę sprzedaży; 2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy; 3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi; 4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży; 5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży; 6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży; 7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

19 PRZYKŁAD Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji za styczeń 2015 r. Sprzedawca: Jan Kostka ul. Krucza 1 NIP: Punkt sprzedaży: Złotoryja ul. Nowa 1 Numer ewidencyjny kasy fiskalnej: /00 Lp. Data sprzedaży Numer paragonu Nazwa towaru/ usługi Termin zwrotu/ reklamacji Zwrot całości należności Wartość brutto towaru/usługi Podatek należny Zwrot części należności Zwracana kwota brutto Podatek należny spodnie ,00 23, W załączeniu: garnitur męski ,00 46,00 Razem: 123,00 23,00 246,00 46,00 1. Dokumenty potwierdzające sprzedaż 2. Protokoły przyjęcia zwrotu towaru/uznanej reklamacji towaru Jan Kostka (podpis wystawiającego)

20 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), Korekta błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży 3 ust. 5 W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji: 1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego); 2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka. 3 ust. 6 W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podatnik ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy sprzedaż w prawidłowej wysokości.

21 Ewidencja pomyłek zarejestrowanych w kasie fiskalnej za styczeń 2015 r. Sprzedawca: Jan Kostka ul. Krucza 1 NIP: Punkt sprzedaży: Złotoryja ul. Nowa 1 Numer ewidencyjny kasy fiskalnej: /00 Lp. Błędnie zaewidencjonowana sprzedaż Wartość sprzedaży brutto Podatek należny Opis przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki ,00 23,00 Błędnie zastosowany kod produktu (nowy asortyment) Jan Kostka (podpis wystawiającego)

22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), Zakończenie użytkowania kasy rejestrującej 15 ust. 1 W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik: 1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny); 2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia; 3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego; 4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego. 15 ust. 2 Odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

24 USŁUGA WSTĘPNIE WYPEŁNIONEGO ZEZNANIA PFR = Pre Filled tax Return = deklaracja wstępnie wypełniona 24

25 HARMONOGRAM WDROŻENIA PFR I. POŁOWA MARCA UDOSTĘPNIENIE PIT-37(wyłącznie) II. POŁOWA MARCA 2016 UDOSTĘPNIENIE INNYCH ZEZNAŃ 25

26 ZAŁOŻENIA 1) Prawo a nie obowiązek. 2) Rozliczenie ma charakter propozycji. 3) Inne sposoby rozliczenia pozostają. 4) Indywidualnie, wspólnie z małżonkiem. 5) Możliwość modyfikacji propozycji: - ulgi - OPP. 26

27 JAK TO DZIAŁA? PIT-11 PIT-8C PIT-R płatnicy Centralny system informatyczny Pogrupowanie według podatników PFR Portal podatkowy 27

28 JAK SKORZYSTAĆ Z PFR? Wejść na Portal Podatkowy Zautoryzować się (identyfikator, nazwisko, imię, data urodzenia, suma przychodów za 2014 rok) Zweryfikować dane w propozycji rozliczenia Ewentualnie zmodyfikować treść Podpisać zestawem danych autoryzujących lub BPE 28

29 PFR 2015 tak to będzie wyglądać

30 PFR 2015 tak to będzie wyglądać

31 PFR 2015 tak to będzie wyglądać Kod autoryzujący: 833h3r

32 PFR 2015 tak to będzie wyglądać

33 ULGA NA DZIECKO ZA 2014 ROK 33

34 PODSTAWY PRAWNE (z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Art. 27f. 1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: 1) wykonywał władzę rodzicielską; 2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; 3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. 2. (185) Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do: 1) (186) jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika: pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty zł, niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a; 2) (187) dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko; 3) (188) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. 2a. (189) Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a. 2b. (190) Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka. 2c. (191) Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko: 1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, 2) wstąpiło w związek małżeński. 2d. (192) Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a oraz ust. 10 i 11, nie uważa się: 1) osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów; 2) osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 3. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. 4. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. 5. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: 1) odpis aktu urodzenia dziecka; 2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą; 4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. 6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. 7. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i (193) Jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa w ust. 1, w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. 9. (194) Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 10. (195) W przypadku odliczenia z tytułu, o którym mowa w ust. 1, przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu: 1) rodzicom, 2) opiekunom prawnym dziecka, 3) rodzicom zastępczym do ustalenia wysokości składek, o których mowa w ust. 9, przyjmuje się łączną kwotę ich składek. 11. (196) Przepis ust. 10 stosuje się również do podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, i którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. 12. (197) Kwotę stanowiącą różnicę, o której mowa w ust. 8, podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust

35 WYSOKOŚĆ ULGI ZA 2014 ROK Które dziecko Miesięcznie za dziecko Rocznie za dziecko Rocznie za wszystkie dzieci 92, , ,04 92, , ,08 166, , ,12 225, , ,12 225, , ,12 225, , ,12 i tak dalej to się zmieniło 35

36 DLA KOGO ULGA? rodzice wykonujący władzę rodzicielską (biologiczni, adopcyjni), opiekunowie prawni (wyznaczeni przez sąd), jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje, rodzice zastępczy (orzeczenie sądu lub umowa ze starostą), jeżeli składają zeznanie PIT-37 lub PIT-36 36

37 KTO NIE SKORZYSTA Z ULGI? wychowujący 1 dziecko, jeżeli przekroczy określony pułap dochodu; osiągający dochód nie podlegający podatkowi dochodowemu (np. rolnik); korzystający z karty podatkowej; korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego; korzystający ze stawki liniowej (działalność gospodarcza, kapitały pieniężne, odpłatne zbycie nieruchomości). 37

38 DZIECI OBJĘTE ULGĄ o o o małoletnie, bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub w art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej zł, z wyjątkiem renty rodzinnej. 38

39 WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA Dziecko uczące się osiągnęło dochód: opodatkowany na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki, w łącznej wysokości przekraczającej zł (również za granicą), opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym (wyjątek: najem), opodatkowany podatkiem liniowym, opodatkowany podatkiem tonażowym. Ulga nie przysługuje również, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko: na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, wstąpiło w związek małżeński. 39

40 KRYTERIUM DOCHODOWE (tylko dla jednego dziecka) Osoba niepozostająca w związku małżeńskim, w tym również przez część roku Osoba pozostająca w związku małżeńskim + małżonek Osoba samotnie wychowująca dziecko Maksymalny dochód roczny (przychód koszty), pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne; wlicza się dochody opodatkowane: - według skali - 19% z kapitałów pieniężnych - 19% z działalności gospodarczej zł zł zł 40

41 POCZĄTEK I KONIEC ULGI ZDARZENIE - narodziny dziecka - adopcja dziecka - ustanowienie opieki prawnej - ustanowienie rodziny zastępczej - zawarcie małżeństwa dziecka - umieszczenie dziecka w placówce całodobowej - uzyskanie pełnoletniości - ukończenie 25. roku życia - ustanie opieki prawnej - ustanie rodziny zastępczej - pozbawienie władzy rodzicielskiej - ukończenie nauki (definitywne) OD KIEDY NABYCIE/UTRATA nabycie prawa za pełny dany miesiąc, bez względu na dzień utrata prawa za pełny dany miesiąc utrata prawa od miesiąca następnego 41

42 NA CZYM POLEGA ULGA? Odliczenie od podatku do jego wysokości w formularzu PIT-36 lub PIT-37 i załączniku PIT-0. Odliczenie następuje u małżonków w dowolnych proporcjach Limit odliczenia jest wspólny dla obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych będących małżonkami Gdy nie wystarcza podatku na wykorzystanie ulgi złożenie PIT-UZ 42

43 GDY NIE WYSTARCZA PODATKU Gdy podatek jest mniejszy od należnej ulgi, nieodliczona jej część też może być wykorzystana. Jest limitowana i nie może przekroczyć: kwoty składek na ubezpieczenie społeczne (art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a) kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27b ust. 1 i 2) podlegających odliczeniu w zeznaniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L i PIT-28 lub wykazane w zeznaniu PIT16A lub 19A. 43

44 WYKORZYSTANIE RÓŻNICY ULGI różnica ulgi = przysługujący limit podatek należny (przykład: 3.793,12 = 4.224,12 431) do wykorzystania dodatkowo = różnica ulgi składki na ubezpieczenie społeczne z PIT-36 i składki na ubezpieczenie zdrowotne z PIT-36 i 37 - składki z PIT-36L, 28, 19A i 16A. W przypadku pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych uwzględnia się ich łączne składki. Również w razie śmierci małżonka w trakcie roku. 44

45 WYKORZYSTANIE RÓŻNICY - przykład Lp Za rok 2013 Za rok Minimalne wynagrodzenie (ojciec), żona bez dochodów, troje małoletnich dzieci Składki na ubezpieczenia społeczne z PIT Składki na ubezpieczenie zdrowotne z PIT Podatek należny Limit ulgi na 3 dzieci 3.892, ,12 6 Ulga według PIT Różnica ulgi (5 4) 3.461, ,12 8 Składki według PIT-37 (2 + 3) Składki z PIT-36L, 28, 19A i 16A Limit różnicy ulgi (8 9) Rzeczywista ulga (6 + 7), nie więcej niż (5) ,20 45

46 PIT-UZ 46

47 PIT-UZ - wyciąg 47

48 INNE ISTOTNE KWESTIE A B C D E F Uczące się dziecko ciągłość nauki Podział ulgi pomiędzy rodziców Podział ulgi w ramach miesiąca na dni Dokumentowanie prawa do ulgi Zagraniczne dochody dziecka i rodzica Pojęcie dochód do opodatkowania 48

49 Dziękuję za uwagę 49

50 PIT przez Internet 20 lutego 2015 r.

51 Zalety złożenia PIT przez internet - oszczędność czasu, - niższe koszty, - łatwość wypełnienia, - gwarancja poprawności złożonej deklaracji, - szybszy zwrot podatku, - otrzymanie potwierdzenia bez wychodzenia z domu, - ochrona środowiska

52

53 PODSTAWA PRAWNA: art. 3a oraz 3b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.),

54 Dwa sposoby podpisu deklaracji elektronicznej: bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) inny podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań tzw. dane autoryzujące

55 Dane autoryzujące: Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji/ wniosku elektronicznego składanego w 2014 r. oparty jest na zestawie następujących cech informacyjnych podatnika składającego zeznanie: identyfikator podatkowy NIP lub identyfikator podatkowy PESEL, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość 0 (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

56 KWOTA PRZYCHODU Do pola kwota przychodu należy wpisać kwotę przychodu z dowolnego zeznania lub rocznego obliczenia podatku (formularza) złożonego w Urzędzie za rok 2013 z poszczególnych pozycji: PIT-28 wariant (17) - poz. 42, PIT-36 wariant (19) - poz. 86 lub poz. 133, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2013 występował jako małżonek, PIT-36L wariant (9) - poz. 13 lub poz. 18, PIT-37 wariant (19) - poz. 64 albo poz. 95, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2013 występował jako małżonek, PIT-38 wariant (9) - poz. 24, PIT-39 wariant (5) - poz. 20, PIT-40 wariant (19) - poz. 53, PIT-40A wariant (17) - poz. 33.

57 Urząd Skarbowy w Złotoryi

58 Deklaracje podpisywane danymi autoryzującymi: zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), deklaracje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A), deklaracje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A)

59 OBIEG ZEZNANIA podatnik Ministerstwo Finansów system informatyczny e-deklaracje urząd skarbowy

60 DOPUSZCZALNE FORMY ROZLICZEŃ: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, wspólnie z małżonkiem, który zmarł przed rozliczeniem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko. ZŁOŻENIE ZEZNANIA WSPÓLNIE Z MAŁŻONKIEM NIE WYMAGA ZŁOŻENIA PRZEZ DRUGIEGO Z MAŁŻONKÓW PEŁNOMOCNICTWA (UPL-1)

61 PEŁNOMOCNICTWO UPL konieczne jest złożenie do US, w formie papierowej, formularza UPL przed przystąpieniem do składania przez PEŁNOMOCNIKA w formie elektronicznej wszystkich deklaracji, złożenie zeznań podatkowych PIT-37 lub PIT-36 wspólnie z małżonkiem NIE WYMAGA złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa UPL- 1.

62 WYMOGI TECHNICZNE: komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista, 7 lub 8) i skonfigurowanym dostępem do Internetu, Adobe Reader w aktualnej wersji (co najmniej wersja lub wyższa, zalecana wersja polska), pobrana ze strony Ministerstwa Finansów aktualna wtyczka do programu Adobe Reader (zainstalowana w systemie), Odpowiednie wzory interaktywnych formularzy PDF (www.e-deklaracje.gov.pl)

63 SKRÓCONA INSTRUKCJA WYSYŁANIA ZEZNANIA pobranie ze strony Ministra Finansów wtyczki (plug-in) i zainstalowanie jej w systemie, pobranie ze strony odpowiedniego formularza i zapisanie na lokalnym dysku albo wypełnienie go on-line, wypełnienie formularza i załączników danymi, wprowadzenie zeznania, danych autoryzujących do podpisania wysłanie zeznania do systemu e deklaracje, zachowanie numeru referencyjnego po wysłaniu dokumentu, wygenerowanego pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO); prawidłowo złożony dokument ma status 200, wyświetlenie UPO, jego wydruk i/lub zapisanie.

64 CZYM JEST UPO? wygenerowany przez system numer referencyjny nie jest UPO! Urzędowe Potwierdzenie Odbioru Dokumentu Elektronicznego jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku pobierz UPO na interaktywnym formularzu Weryfikacja Statusu Wysłanego Dokumentu Elektronicznego, przycisk pobierz UPO pojawia się wyłącznie dla dokumentów o statusie 200 [wszystkie inne komunikaty świadczą o niezłożeniu dokumentu lub dalszym jego przetwarzaniu a dla dokumentów ze statusami innymi niż 200 nie będzie widoczny przycisk pobierz UPO i przesłane zeznanie nie trafi do systemu], UPO (dokument wydrukowany i/lub zapisany w formie elektronicznej) stanowi dowód i potwierdzenie terminu złożenia zeznania podatkowego).

65 POBRANIE UPO Bezpośrednio po zakończeniu procesu wysyłki deklaracji Po zakończeniu pracy kreatora wysyłek rejestr wysyłek

66

67

68

69

70

71 Dziękujemy za uwagę 71

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7a

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga na dzieci, czyli jak odliczyć ulgę na dzieci od podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymać

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy z dn. 15.04 2015r.

Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy z dn. 15.04 2015r. MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY! SPORTU w CHOROSZCZY 16-070 Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29 NIP 966-05-94-507. REGON 050324956 tel./fax 85 719 14 31, tel. 725 357 788 Zarządzenie Nr 17/2015 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Przegląd orzecznictwa i interpretacji

Przegląd orzecznictwa i interpretacji MONITOR księgowego nr 3(271) 5.02.2015 dodatek nr 4 Przegląd orzecznictwa i interpretacji Ulga na dzieci Przegląd interpretacji Broszura Ulga na dzieci przegląd interpretacji... 2 1. Rozwód rodziców limit

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Porady dla użytkowników kas fiskalnych

Porady dla użytkowników kas fiskalnych Porady dla użytkowników kas fiskalnych Kasa fiskalna w firmie to dodatkowe obowiązki. Trzeba wydawać paragony, drukować raporty, pamiętać o obowiązkowych przeglądach. Warto jednak zainstalować ją w terminie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 208) USTAWA z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

KTO MUSI STOSOWAĆ KASY/DRUKARKI FISKALNE? Przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących zmieniają się dość często. Kolejne rozporządzenia regulujące tę materię

Bardziej szczegółowo

Poradnik kupującego kasę rejestrującą do ewidencji obrotu

Poradnik kupującego kasę rejestrującą do ewidencji obrotu Poradnik kupującego kasę rejestrującą do ewidencji obrotu Stoisz przed zakupem kasy fiskalnej? Nie wiesz jakie dokumenty złożyć do Urzędu Skarbowego? Jak uzyskać dodatkowy zwrot, przysługujący przy zakupie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących

Spis treści. I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących BROSZURA - GRUDZIEŃ 2010 R. KASY REJESTRUJĄCE PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO EWIDENCJONOWANIE ZA POMOCĄ KASY REJESTRUJĄCEJ Spis treści I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie Z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. (Dz. U. 212 z 08-12-01

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania;

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Opracowano na podstawie: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

KASY FISKALNE. Informacje ogólne

KASY FISKALNE. Informacje ogólne KASY FISKALNE Informacje ogólne Od 1 stycznia 2014 r. jedną z ewidencji podatkowych Uczelni stanowią kasy rejestrujące, które są niezależne od innych ewidencji prowadzonych dla celów rozliczeń podatku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo