ZARZĄDZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 marca 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO w sprawie Regulaminu Używania Grodziskiej Karty Mieszkańca oraz wzorów dokumentów związanych z programem. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), zarządzam, co następuje: 1. W wykonaniu 8 ust. 2 oraz 11 uchwały Rady Miejskiej nr 781/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu działań do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz z dnia 9 września 2014 r., wprowadza się Regulamin Używania Grodziskiej Karty Mieszkańca, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wzór wniosku o wydanie Grodziskiej Karty Mieszkańca stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Wzór potwierdzenia odbioru karty na podstawie wniosku złożonego przez Internet stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Wzór Grodziskiej Karty Mieszkańca stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5. Wzór deklaracji Partnera Programu Grodziska Karta Mieszkańca stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 6. Wzór oznakowania Partnera Programu Grodziska Karta Mieszkańca naklejka na witrynę lokalu udzielającego rabatów, stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 8. Uchyla się zarządzenie nr 423/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Używania Grodziskiej Karty Mieszkańca, wzoru wniosku o wydanie Karty, wzoru Karty, wzoru deklaracji Partnera Programu oraz wzoru oznakowania Partnera Programu. 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński Id: E0C83807-B46A D54F45796A85. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2015 Regulamin UŜywania Grodziskiej Karty Mieszkańca 1. Grodziska Karta Mieszkańca zwana dalej Kartą wydawana jest przez Organizatora Programu Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. 2. Nośnikiem jest plastikowa karta zbliŝeniowa, posiadająca indywidualny numer programowany trwale przez producenta układu pamięciowego, kod kreskowy, numer karty, PIN do konta w Bibliotece Publicznej, imię i nazwisko oraz zdjęcie posiadacza Karty. 3. UŜytkownikiem Karty moŝe być osoba, która spełnia warunki jej otrzymania (pkt. 12 regulaminu) i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 4. Karta jest kartą imienną, identyfikującą wyłącznie osobę, której została wydana, a takŝe określającą tę osobę jako Mieszkańca Gminy Grodzisk Mazowiecki. 5. Dodatkową funkcją Karty jest moŝliwość wykorzystywania jej jako karty uprawniającej do korzystania z Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz jej trzech filii: w Pawilonie Kultury, w świetlicy w Kadach oraz w Szkole Podstawowej w Izdebnie Kościelnym. 6. Pierwsza Karta wydawana jest bezpłatnie. 7. W przypadku uszkodzeń na Karcie, niewynikających z wad materiału, z jakiego wykonana jest Karta, uniemoŝliwiających identyfikację nadrukowanych na niej danych lub wizerunku UŜytkownika, UŜytkownik zobowiązany jest do wyrobienia duplikatu Karty na własny koszt. 8. W razie utraty karty lub jej zniszczenia w ciągu 5 lat od daty wydania, niewynikających z normalnego uŝytkowania, duplikat wydaje się za opłatą 10 zł. 9. Dystrybucja kart jest prowadzona w Punktach Wydawania Kart (dalej PWK): 1) w jednym z budynków Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, w godzinach pracy urzędu, 2) w punktach, których lokalizacja zostanie określona w odrębnym trybie. 10. Aktualna informacja o lokalizacjach wszystkich PKW i godzinach ich pracy dostępna będzie na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych i materiałach reklamujących Program. 11. Wniosek o wydanie Karty moŝna złoŝyć równieŝ drogą elektroniczną, wypełniając formularz na wymienionej wyŝej stronie internetowej. 12. Dystrybucję Kart nadzoruje Samodzielne Stanowisko ds. Utrzymania Jakości Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32A, Grodzisk Mazowiecki, tel Warunki otrzymania Karty: 1) Warunkiem uprawniającym do otrzymania Karty jest zamieszkanie w gminie Grodzisk Mazowiecki, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, bez względu na to, czy osiąga się dochód oraz deklarowanie w zeznaniu podatkowym, Ŝe miejscem zamieszkania jest gmina Grodzisk Mazowiecki. 2) Kartę mogą otrzymać równieŝ członkowie rodziny osób spełniających warunki podpunktu 1). Przyjęto definicję rodziny w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.). 3) Kartę wydaje się na podstawie prawidłowo wypełnionego i złoŝonego wniosku. 4) Karta wyrabiana jest na miejscu bez konieczności ponownego przychodzenia do PWK. 5) Warunkiem otrzymania Karty jest okazanie dowodu toŝsamości oraz pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złoŝenia go w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim lub w przypadku rozliczania się przez Internet, elektronicznym potwierdzeniem wpłynięcia formularza PIT. 6) W przypadku osób, które zamieszkały na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w roku kalendarzowym złoŝenia wniosku o wydanie Karty, warunkiem otrzymania Karty jest okazanie złoŝonego w Urzędzie Id: E0C83807-B46A D54F45796A85. Podpisany Strona 2

3 Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim formularza ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej) z podanym aktualnym adresem zamieszkania. 7) Osobom poniŝej 13 roku Ŝycia oraz osobom ubezwłasnowolnionym całkowicie i ubezwłasnowolnionym częściowo przy składaniu wniosku musi towarzyszyć przedstawiciel ustawowy (np. rodzic lub opiekun prawny) i tylko on moŝe wypełnić wniosek danymi takiej osoby, składając swój podpis pod wnioskiem. 8) Osoby w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem Ŝycia mogą osobiście wypełnić, podpisać i złoŝyć wniosek oraz odebrać kartę, jednak wymagane jest okazanie przez nich legitymacji szkolnej oraz kserokopii dowodu jednego z rodziców (opiekunów prawnych). 14. Odbiór Karty wyłącznie osobisty za pokwitowaniem odbioru, równieŝ w przypadku wniosków złoŝonych przez Internet. 15. Karta uprawnia do: 1) 50% zniŝki na przejazdy komunikacją miejską na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki; 2) 10% zniŝki przy zakupie biletów do kina w Ośrodku Kultury w Grodzisku Mazowieckim; 3) 10% zniŝki przy zakupie biletów wstępu na pływalnię Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim; 4) pierwszeństwa w przyjęciu dzieci posiadaczy Karty do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Grodzisk Mazowiecki, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 16. ZniŜki, o których mowa w pkt. 14, podpunktach od 1) do 3), dotyczą tylko biletów normalnych. 17. Kartę Mieszkańca wydaje się na czas określony. Termin waŝności karty wydanej w roku rozliczenia podatku dochodowego, upływa z dniem 30 czerwca roku następującego po pełnym roku kalendarzowym jej obowiązywania. 18. Wszystkie zniŝki wynikające z Karty mają charakter czasowy. 19. W oparciu o 11 Uchwały Nr 781/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków Ŝycia mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki ogłoszonej 9 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. z 2014 poz. 8299) ustala się następujące zasady przystępowania do programu dla innych podmiotów - Partnerów Programu: 1) Partner Programu zobowiązany jest do: a) udzielania rabatów uŝytkownikom posiadaczom Grodziskiej Karty Mieszkańca; b) oznaczenia swojego lokalu naklejką, poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu, w której zamieści informację o rabacie udzielanym posiadaczom Grodziskiej Karty Mieszkańca; c) zamieszczenia danych swojej firmy w Katalogu Firm na grodziskiej stronie internetowej d) Informowania Urzędu Miejskiego o zmianach zachodzących w danych firmy lub o chęci wystąpienia z programu Grodziska Karta Mieszkańca, za pomocą poczty elektronicznej na adres 2) Organizator Programu Urząd Miejski, zobowiązuje się do: a) umieszczenia wykazu firm udzielających rabatów Partnerów Programu Grodziska Karta Mieszkańca, na grodziskiej stronie internetowej: b) promowania programu Grodziska Karta Mieszkańca na nośnikach reklamowych, w lokalnych mediach oraz środkach komunikacji elektronicznej; c) informowania posiadaczy Karty o firmach przystępujących do programu za pomocą poczty elektronicznej. 3) Warunkiem przystąpienia do Programu jest złoŝenie wypełnionej deklaracji Partnera Programu. 4) Partner Programu jest uprawniony do zamieszczenia wzoru Karty Mieszkańca zgodnego z wzorem z Załącznika nr 4 lub wzoru oznakowania Partnera Programu zgodnego z wzorem z Załącznika nr 6 do Zarządzenia nr 38/2015, w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych oraz na swojej stronie internetowej, przez cały okres udzielania rabatów posiadaczom Grodziskiej Karty Mieszkańca. 20. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu. Id: E0C83807-B46A D54F45796A85. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2015 Grodzisk Mazowiecki, dnia WNIOSEK O WYDANIE GRODZISKIEJ KARTY MIESZKAŃCA Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. T. Kościuszki 32A Grodzisk Mazowiecki Imię i nazwisko wnioskodawcy PESEL Adres zamieszkania:.. ulica / nr domu / mieszkania... kod pocztowy / miejscowość... adres ... numer telefonu X X X Oświadczam, że mieszkam na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki i płacę podatki w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim. Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin Używania Grodziskiej Karty Mieszkańca. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz mojego wizerunku dla potrzeb niezbędnych dla uczestnictwa w programie Grodziska Karta Mieszkańca oraz w celach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych: (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji o firmach przystępujących do Programu udzielających zniżek dla posiadaczy Karty i o specjalnych akcjach promocyjnych oferowanych prze te firmy. Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na otrzymywanie na telefon GSM informacji o sprawach związanych z Programem Grodziska Karta Mieszkańca. Kwituję odbiór Grodziskiej Karty Mieszkańca o numerze.. Grodzisk Mazowiecki, dnia... czytelny podpis wnioskodawcy (imię i nazwisko) czytelny podpis osoby uprawnionej do wydawania Karty (imię i nazwisko) Id: E0C83807-B46A D54F45796A85. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2015 URZĄD MIEJSKI w GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. T. Kościuszki 32A Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, dnia POTWIERDZENIE ODBIORU GRODZISKIEJ KARTY MIESZKAŃCA imię i nazwisko wnioskodawcy (czytelnie) 1. Oświadczam, że mieszkam na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki i płacę podatki w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim. 2. Potwierdzam zgodność danych z wniosku elektronicznego z okazanym dokumentem tożsamości. 3. Potwierdzam odbiór Grodziskiej Karty Mieszkańca o numerze czytelny podpis osoby uprawnionej do wydawania Karty.. podpis wnioskodawcy Id: E0C83807-B46A D54F45796A85. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2015 Wzór Grodziskiej Karty Mieszkańca Id: E0C83807-B46A D54F45796A85. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 38/2015 Grodzisk Mazowiecki,. (data) URZĄD MIEJSKI w GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. T. Kościuszki 32A Grodzisk Mazowiecki DEKLARACJA Partnera Programu Grodziska Karta Mieszkańca Nazwa firmy Nazwa i adres lokalu, w którym udzielany jest rabat Osoba kontaktowa Numer telefonu Adres strony www Strony: Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim oraz Partner Programu, firma. zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Używania Grodziskiej Karty Mieszkańca, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Grodziska Mazowieckiego (w szczególności pkt. 19)... Podpis przedstawiciela Urzędu Miejskiego przyjmującego deklarację Pieczątka firmy podpis właściciel Id: E0C83807-B46A D54F45796A85. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 38/2015 Wzór oznaczenia Partnera Programu Grodziska Karta Mieszkańca naklejka na witrynę lokalu, w którym udzielane są rabaty w ramach programu. Id: E0C83807-B46A D54F45796A85. Podpisany Strona 8

ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU w sprawie: ustalenia logo Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny oraz regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Wolsztyńska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Rodziny 3+ dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1387 UCHWAŁA NR 6/XXXIV/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1387 UCHWAŁA NR 6/XXXIV/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1387 UCHWAŁA NR 6/XXXIV/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 137/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 11 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 137/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 11 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 137/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu realizacji kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5275/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 5275/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 września 2014 r. Zarządzenie Nr 5275/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania,,karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Projekt z dnia 6 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SYSTEMU TARNOWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SYSTEMU TARNOWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ Załącznik do zarządzenia Nr 34/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 stycznia 2014 r. REGULAMIN UŻYTKOWANIA SYSTEMU TARNOWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin Użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych. Zasady wydawania i używania Śląskiej Karty Usług Publicznych. I. Postanowienia wstępne i definicje

Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych. Zasady wydawania i używania Śląskiej Karty Usług Publicznych. I. Postanowienia wstępne i definicje Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych Zasady wydawania i używania Śląskiej Karty Usług Publicznych I. Postanowienia wstępne i definicje 1 1. Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1)

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1) DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym / zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/ 2014 I. WNIOSKODAWCA Wniosek może złożyć : rodzic

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY? MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY? PORADNIK DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, wrzesień 2013 r. 1 ISBN 978-83-64309-08-3 Łamanie i druk ZWP MPiPS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bydgoskiej Karty Miejskiej

Regulamin Bydgoskiej Karty Miejskiej Regulamin Bydgoskiej Karty Miejskiej 1. Stosowana terminologia Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2015 Dyrektora ZDMiKP z dnia 01.04.2015 r. 1. ZDMiKP Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Postanowienia ogólne

Rozdział II Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW, KARNETÓW i WYDAWANIA KART KIBICA Na podstawie Uchwały nr 03/06/2015 z dnia 19.06.2015 roku Zarządu Tyski Sport S.A., wprowadza się poniższy Regulamin sprzedaży Biletów, Karnetów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług świadczonych przez bibliotekę,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zgłaszania do Ubezpieczenia Zdrowotnego Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wpis do ewidencji producentów Symbol formularza: W 1/04 Wersja: 3 - obowiązuje od dnia 23.01.2009 r. Informacje ogólne: 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. Podmiotem Dominującym wobec GRUPA śywiec S.A. jest Brau Union AG z siedzibą w Linz (Austria) W ramach Oferty Zakupu Akcji GRUPA śywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((,

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((, NARODOWA STRATEGIASPÓINO~CI.wA,~,!\-.~.,.~...,~ '$" "T.,..' /:"T'f D~ }''''{;rr... V~.,!:t;..;l. r, ''rl':'i 1... W NOWY~l Dwors«lVJ..a2~,wiook.iał vi, Ignsceg.o P 'Ił (""6-"I(lG r-:c"",,'/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący od dnia 18 października 2010 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Obowiązujący od dnia 18 października 2010 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Obowiązujący od dnia 18 października 2010 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz

Bardziej szczegółowo