Raport Roczny A Member of HVB Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2004. A Member of HVB Group"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2004 A Member of HVB Group

2 RAPORT ROCZNY Wzrost i sukces 4 Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 6 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 9 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 10 Sk ad Zarzàdu Banku BPH 14 Misja Banku BPH 15 Zasady adu korporacyjnego i spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu 19 Skrócona informacja o skonsolidowanych wynikach finansowych i g ównych wskaênikach efektywnoêci w 2003 i 2004 roku 20 Sytuacja makroekonomiczna w 2004 roku 21 Sektor bankowy 23 Notowania Banku BPH na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie WIZERUNEK BANKU BPH 27 Oceny ratingowe Banku BPH 28 Nagrody i wyró nienia 30 Bank dla spo eczeƒstwa DZIA ALNOÂå NA RYNKU BANKOWOÂCI DETALICZNEJ 37 Umocnienie pozycji Banku na rynku detalicznym 40 Sprzeda strategicznych produktów 41 Dzia alnoêç kredytowa w segmencie Klientów biznesowych DZIA ALNOÂå NA RYNKU BANKOWOÂCI KORPORACYJNEJ 45 Osiàgni cia Pionu BankowoÊci Korporacyjnej i Finansowania NieruchomoÊci 47 BankowoÊç transakcyjna 48 Produkty skarbowe 49 Finansowanie strukturalne 49 Finansowanie nieruchomoêci komercyjnych 49 Leasing DZIA ALNOÂå NA RYNKU PIENI NYM I KAPITA OWYM 53 Dzia alnoêç na rynku mi dzybankowym 54 Wspó praca z Klientami w zakresie produktów skarbowych 54 Wspó praca z Klientami w zakresie komercyjnych instrumentów d u nych 55 Wspó praca z Klientami w zakresie us ug powierniczych 59 POLITYKA PERSONALNA 60 Dane demograficzne 60 Dzia alnoêç szkoleniowa 60 Wspó praca ze Êrodowiskami akademickimi 61 ROZWÓJ TECHNOLOGII BANKOWYCH GRUPA BANKU BPH 65 Grupa Kapita owa Banku BPH w 2004 roku 67 GórnoÊlàski Bank Gospodarczy SA 67 Dzia alnoêç BPH Banku Hipotecznego SA 71 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2004 ROK 72 G ówne wskaêniki efektywnoêci i ich zmiana 72 Dochody Grupy Banku BPH 74 Koszty dzia alnoêci Grupy Banku BPH 74 Nak ady inwestycyjne 74 Zmiana poziomu rezerw 75 Podatek dochodowy 76 Zmiany w g ównych pozycjach bilansowych Grupy Banku BPH 78 Zmiany w funduszach w asnych Grupy Banku BPH 79 Kierunki rozwoju i najwa niejsze elementy strategii Banku BPH 81 Przewidywane warunki realizacji wyniku finansowego w 2005 roku 83 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2004 ROK

3 Raport Roczny 2004 A Member of HVB Group

4 Wzrost i sukces Rok 2004 by dla Grupy Banku Austria Creditanstalt rokiem ekspansji. Zarówno kraje Europy Ârodkowo- jak i Po udniowo-wschodniej odnotowa y dynamiczny wzrost gospodarczy. Mi dzynarodowa integracja gospodarcza nabiera tempa. Reformy realizowane w ostatnich latach z tak wielkà determinacjà zaczynajà przynosiç efekty. Uwag Êwiata na osiàgni cia oraz obiecujàce perspektywy tego regionu zwróci o rozszerzenie Unii Europejskiej w maju 2004 roku. Grupa BA-CA w ostatnich latach intensywnie rozwija a sieç dystrybucji. W kilku krajach przeprowadzono fuzje, w wyniku których powsta y bardziej efektywne jednostki, w innych stworzono nowe struktury. Uwzgl dniajàc lokalne mo liwoêci i priorytety, chcemy staç si jednym z czo owych uniwersalnych banków w ka dym z krajów, w którym prowadzimy dzia alnoêç. W tym celu w 2004 roku zapoczàtkowaliêmy szereg inicjatyw, które zaowocujà zwi kszeniem udzia u w rynku. 2

5 Grupa Banku Austria Creditanstalt widzi swoje miejsce w ca ej Grupie HVB jako banku rozwijajàcej si Europy. Poprzez sieç liczàcà ponad 1400 placówek zlokalizowanych w 12 krajach, wyraênie zaznaczamy swojà obecnoêç. Oko o pracowników obs uguje ponad 6,3 miliona Klientów. Priorytetowo traktujemy naszà rol prekursora innowacyjnych i konkurencyjnych produktów i us ug. Klientom korporacyjnym zapewniamy obs ug prowadzonej przez nich dzia alnoêci na rynkach mi dzynarodowych. SpecjaliÊci odpowiedzialni za rozwój produktów dzia ajà ponad granicami regionów, stanowiàc ogniwo àczàce system bankowoêci lokalnej z globalnymi rynkami finansowymi. Naszym celem jest budowa wartoêci na solidnych podstawach. Poprzez zrównowa ony rozwój, popraw efektywnoêci oraz wydajnoêci, zamierzamy zajàç czo owe miejsce wêród podmiotów w bran y us ug finansowych, wykorzystujàc jednoczeênie wiedz i doêwiadczenie ca ej Grupy HVB. Zgodnie z mottem jednoêç w ró norodnoêci fundamentem rozwoju Europy jest zró nicowanie kulturowe. A wzrost jest naszym wspólnym celem. 3

6 ALICJA KORNASIEWICZ Przewodniczàca Rady Nadzorczej Banku BPH SA Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej Szanowni Paƒstwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH SA, dla wielu z nas rok 2004 by czymê wi cej ni pozytywnym zaskoczeniem. Mo emy zaryzykowaç stwierdzenie, i okaza si prze omowym okresem tak dla polskiego sektora bankowego, jak i ca ej gospodarki. Rozszerzenie Unii Europejskiej, pomimo wielu przedakcesyjnych obaw, wp yn o na przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz ukoronowa o kilkunastoletni okres transformacji ustrojowej i gospodarczej Polski. 4

7 Bank BPH dobrze wykorzysta sprzyjajàcy klimat makroekonomiczny. Po raz pierwszy w historii skonsolidowany zysk brutto Banku BPH przekroczy 1 miliard z otych, a wartoêç aktywów osiàgn a rekordowy poziom 53 mld z otych. Wyniki Banku sà najlepszym dowodem na to, e wysi ek integracyjny oraz konsekwencja w realizacji strategicznych celów przynoszà efekty. W porównaniu z 2003 rokiem rozwój Banku by imponujàcy: zwrot netto z kapita u w asnego (ROE) zwi kszy wartoêç ponad dwukrotnie, pozycje bilansowe oraz przychody tak e wyraênie wzros y. Wierz, e Bank BPH ma nadal ogromny potencja, widoczny choçby w zwi kszajàcych si udzia ach rynkowych w poszczególnych obszarach dzia alnoêci bankowej. Celem Banku BPH jest budowa nowoczesnej i innowacyjnej instytucji finansowej, coraz lepiej zaspokajajàcej oczekiwania Interesariuszy. Zyskujemy w ten sposób Ich uznanie oraz zaufanie. Najlepszà dla nas rekomendacjà sà otrzymane nagrody oraz jakoêç us ug. W tym miejscu nale y wspomnieç o wyraênym wzroêcie sprzeda y produktów o najwy szej wartoêci dodanej. Kredyty mieszkaniowe, karty kredytowe, jak równie inne produkty i us ugi dla Klientów detalicznych, w tym ma ych i Êrednich przedsi biorstw sà wysoko oceniane przez rynek. W obszarach bankowoêci korporacyjnej oraz rynków mi dzybankowych równie odnotowano popraw efektywnoêci, przy jednoczesnym rozszerzaniu palety oferowanych us ug. Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej Za wczeênie na ocen, w jakim stopniu polskie banki przygotowane sà do rywalizacji z wi kszymi i bardziej doêwiadczonymi zachodnioeuropejskimi instytucjami finansowymi. Jednak e rok 2004 pokaza, e po przystàpieniu do Unii krajowe banki dobrze radzà sobie w obliczu zaostrzonej konkurencji. Miniony rok zamknà pewien rozdzia polskiej historii, otwierajàc kolejny Osiàgni cia Banku BPH w 2004 roku pozwalajà z ufnoêcià patrzeç w przysz oêç. Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, przed nami nowe wyzwania i obszary, które wymagajà dalszych usprawnieƒ. Wraz z koƒczàcym si procesem restrukturyzacji, nasze has o Bank indywidualnych rozwiàzaƒ nabiera w aêciwego znaczenia. Jestem przekonana, e tworzenie kultury korporacyjnej skoncentrowanej na Kliencie przy wsparciu Grupy HVB/ BA-CA przyniesie kolejne sukcesy i uczyni Bank BPH jeszcze bardziej atrakcyjnym dla Akcjonariuszy. ALICJA KORNASIEWICZ Przewodniczàca Rady Nadzorczej 5

8 JÓZEF WANCER Prezes Zarzàdu Banku BPH SA Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku Szanowni Paƒstwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH SA, rok 2004 by wyjàtkowo pomyêlny dla Banku BPH nie tylko dzi ki w pe ni uwidocznionym efektom g bokich przeobra eƒ zwiàzanych z najwi kszà jak dotàd w Polsce integracjà banków gie dowych, ale te wskutek wykorzystania wyjàtkowo dobrej koniunktury makroekonomicznej po wejêciu Polski do Unii Europejskiej. 6

9 Po raz pierwszy w historii zysk brutto Banku BPH w rachunku skonsolidowanym przekroczy 1 miliard z otych, wzrastajàc o 69% z 603,3 mln z w 2003 roku do 1020,9 mln z. Jeszcze wi ksza dynamika wystàpi a w przypadku zysku netto, który wzrós o 144% do 788,3 mln z z 323,2 mln z w 2003 roku. Znacznej poprawie uleg y wskaêniki efektywnoêci: zwrot na kapitale (ROE brutto) osiàgnà poziom 18%, ROE netto 14%, zaê wskaênik koszty/dochody (C/I) 53%. Prawie 2,5-krotnie wzrós zysk na akcji si gajàc 27,45 z. Suma bilansowa Grupy Banku BPH w 2004 roku wzros a o ponad 11%, a kredyty dla sektora niefinansowego i bud etowego by y wy sze o prawie 10% przy jednoczesnym spadku wolumenu d u nych papierów wartoêciowych o 24%. Stabilna baza depozytowa by a wspierana emisjà w asnych obligacji. Dzi ki udoskonaleniu procedur zarzàdzania ryzykiem kredytowym, a tak e korzystnym dla sektora bankowego zmianom w zasadach klasyfikacji nale noêci, w 2004 roku Bank odnotowa dalszà popraw jakoêci aktywów. Udzia kredytów nieregularnych spad w ciàgu roku o ponad 8 punktów procentowych do 11%. W rezultacie tempo tworzenia rezerw na nale noêci spad o o oko o 6%. W po owie 2004 roku Bank rozpoczà realizacj nowej strategii, która szczególny nacisk k adzie na jakoêciowe aspekty rozwoju. Jej celem jest trwa a poprawa efektywnoêci dzia ania poprzez umocnienie pro-sprzeda owej kultury korporacyjnej oraz budowanie wi zi z Klientami w oparciu o innowacyjnà i zindywidualizowanà ofert produktowà. W strategii przyj te zosta y nast pujàce cele finansowe na 2006 rok: wskaênik ROE brutto na poziomie 22%, a C/I 51%. Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku Koncentracja Banku BPH na sprzeda y produktów, zw aszcza tych o najwy szej wartoêci dodanej, przynios a efekty lepsze ni w ca ym sektorze bankowym. Kredyty hipoteczne dla Klientów indywidualnych ros y dwa razy szybciej ni w sektorze, a liczba kart kredytowych zwi kszy a si a o 165%. Bank utrwali drugà pozycj rynkowà pod wzgl dem detalicznych kredytów hipotecznych, podnoszàc swój udzia z 16,7% do 19,3%. Wzrost kredytów zarówno dla du ych i Êrednich przedsi biorstw o 6,8%, jak i dla ma ych firm o 9,6%, mia miejsce mimo dalszej spadkowej tendencji w sektorze. By o to mo liwe dzi ki wczeêniej podj tym wysi kom na rzecz zwi kszenia innowacyjnoêci oferty, zw aszcza poprzez rozwój finansowania strukturalnego, elektronicznej bankowoêci transakcyjnej oraz produktów skarbowych. UruchomiliÊmy pierwszy w Polsce tak rozbudowany system bankowoêci internetowej BusinessNet, z którego korzysta ju kilkuset Klientów korporacyjnych. 7

10 Dzi ki emisji krótko- i Êrednioterminowych d u nych papierów komercyjnych, z których dwie by y najwi kszymi w kraju, Bank w ciàgu zaledwie dwóch lat potroi swój udzia rynkowy do 17%. W zwiàzku z udost pnieniem przez Uni Europejskà Êrodków z Funduszu SpójnoÊci i Funduszy Strukturalnych, zosta a przygotowana specjalna oferta dla Klientów ubiegajàcych si o tego typu finansowanie. Miarà odniesionego na rynku kapita owym sukcesu Banku BPH by a najwy sza w sektorze bankowym stopa zwrotu z inwestycji w akcje. Kurs akcji Banku z miesiàca na miesiàc przekracza swoje historyczne maksima. Na koniec grudnia cena jednego waloru wynios a 510 z i by a o 44% wy sza w porównaniu z koƒcem 2003 roku. Stopa wzrostu ceny akcji przebi a dwukrotnie dynamik indeksu WIG20, a WIG-Banki o 10 punktów procentowych. Dokonania Banku zosta y docenione przyznaniem w 2004 roku szeregu presti owych nagród i wyró nieƒ. Ze szczególnym uznaniem spotka y si nasze kredyty mieszkaniowe, konto dla du ych przedsi biorstw, karty kredytowe oraz p atnicze MasterCard Business, oferta dla ma ych firm, produkty bankowoêci transakcyjnej i us ugi skarbowe. OtrzymaliÊmy tytu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców oraz znaleêliêmy si w presti owym gronie Spó ek Godnych Zaufania. Jestem przekonany, e osiàgni te w 2004 roku najlepsze w historii Banku BPH wyniki finansowe sà podstawà satysfakcji dla ca ej za ogi. W imieniu Zarzàdu Banku dzi kuj pracownikom za trud, zaanga owanie i kreatywnoêç. Wyrazy uznania przekazuj Radzie Nadzorczej za istotny wk ad w tworzenie wiodàcego banku w Polsce. Wspólnie w ramach Grupy HVB/ BA-CA kreujemy wizerunek przyjaznej i profesjonalnej instytucji finansowej. Dzi kuj Akcjonariuszom i Klientom za okazane nam w 2004 roku zaufanie. Zapewniam, e dzi ki konsekwentnej realizacji strategii wyznaczone cele zostanà w pe ni zrealizowane, a Bank BPH odniesie sukces i sprosta wyzwaniom coraz bardziej konkurencyjnego rynku. JÓZEF WANCER Prezes Zarzàdu Banku 8

11 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH ALICJA KORNASIEWICZ Przewodniczàca Rady Nadzorczej ERICH HAMPEL* Pierwszy Zast pca Przewodniczàcej Rady Nadzorczej REGINA PREHOFER Drugi Zast pca Przewodniczàcej Rady Nadzorczej HELMUT BERNKOPF* Cz onek Rady Nadzorczej WOLFGANG HALLER Cz onek Rady Nadzorczej JOHANN STROBL Cz onek Rady Nadzorczej STEFAN ERMISCH Cz onek Rady Nadzorczej ANNA KRAJEWSKA Cz onek Rady Nadzorczej ANDRZEJ SZELÑG Cz onek Rady Nadzorczej KRYSTYNA GAWLIKOWSKA-HUECKEL Cz onek Rady Nadzorczej JANUSZ REITER Cz onek Rady Nadzorczej MAREK WIERZBOWSKI Cz onek Rady Nadzorczej *) Powo ani w dniu 15 marca 2005 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPH na miejsce Martina Grülla oraz Gerharda Randy. Powodem rezygnacji Martina Grülla z dniem 16 listopada 2004 roku by o zakoƒczenie pracy w Banku Austria Creditanstalt AG, natomiat Gerharda Randy zbli ajàce si odejêcie z Zarzàdu HypoVereinsbank AG i przejêcie na emerytur. 9

12 Sk ad Zarzàdu Banku BPH JÓZEF WANCER Prezes Zarzàdu MIROS AW BONIECKI Wiceprezes Zarzàdu NIELS LUNDORFF Wiceprezes Zarzàdu MARIUSZ C. GRENDOWICZ Wiceprezes Zarzàdu KATARZYNA NIEZGODA Wiceprezes Zarzàdu ANTON KNETT* Wiceprezes Zarzàdu WOJCIECH SOBIERAJ Wiceprezes Zarzàdu *) Rada Nadzorcza z dniem 1 wrzeênia 2004 roku powo a a Antona Knetta na stanowisko wiceprezesa Zarzàdu Banku BPH w miejsce Alexandra Pickera, który zosta prezesem Zarzàdu HVB Bank Serbia i Montenegro. 10

13 Sk ad Zarzàdu Banku BPH JÓZEF WANCER Lat 63. Ukoƒczy studia ekonomiczne w The City University of New York oraz Webster University in Saint Louis, Missouri (Master of Arts, Human Relations and Management). Przez 23 lata pracowa w Citibank of New York na stanowisku wiceprezesa, a tak e na kierowniczych stanowiskach w jednostkach tego banku, m.in. w: Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. W latach by wiceprezesem i prezesem Zarzàdu Raiffeisen Centrobank w Warszawie odpowiedzialnym za strategi, bankowoêç korporacyjnà i detalicznà. Od 1 marca 2000 roku Józef Wancer by prezesem Zarzàdu BPH, odpowiedzialnym mi dzy innymi za bankowoêç detalicznà, proces integracji z HVB oraz komunikacj. W maju 2001 roku desygnowany na prezesa Zarzàdu Banku BPH, odpowiedzialnego m.in. za strategi, integracj, komunikacj oraz audyt wewn trzny. Jest cz onkiem Klubu Polskiej Rady Biznesu oraz Cz onkiem Zarzàdu Zwiàzku Banków Polskich. Zasiada w Radzie G ównej Bussines Centre Club. Pe ni równie funkcj Prezesa Zarzàdu Polskiego Zwiàzku Baków i Instytucji Finansowych. Zosta uhonorowany tytu em Bankowego Mened era Roku 2004 przez Gazet Bankowà. Zdoby te dwukrotnie tytu Mened era Roku nagrod przyznawanà przez miesi cznik Home&Market. Odznaczony Z otym Krzy em Zas ugi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 11

14 Lat 42. Absolwent SGH. Z sektorem bankowym zwiàzany od 1989 roku prac zawodowà rozpoczà w pionie skarbowym BRE Banku, gdzie pe ni funkcj dealera, a nast pnie kierownika zespo u dealerów. Od 1993 roku by zast pcà dyrektora Departamentu Gospodarki Pieni nej odpowiedzialnym za Dealing Room. Od 1997 roku pe ni funkcj dyrektora tego departamentu. Od lipca 2001 roku cz onek Zarzàdu PBK, a od paêdziernika 2001 roku równie Zarzàdu BPH. W Zarzàdzie Banku BPH odpowiada za pion rynków mi dzynarodowych. 16 sierpnia 2004 roku zosta wiceprezesem Zarzàdu Banku BPH. MIROS AW BONIECKI Lat 44. Studiowa na Uniwersytecie Gdaƒskim, nast pnie ukoƒczy studia bankowe w Wielkiej Brytanii. Od 1983 do 1991 roku pracowa w Australia and New Zeland Banking Group w Londynie, a w latach w Citibank w Londynie. W latach zajmowa kierownicze stanowiska w ING Bank w Polsce i w okresie na W grzech. Od 1997 roku zasiada w Zarzàdzie ABN AMRO Polska, ostatnio jako prezes Zarzàdu Grupy ABN AMRO w Polsce. Od sierpnia 2001 roku wiceprezes Zarzàdu PBK, a od listopada 2001 roku równie BPH. W Zarzàdzie Banku BPH kieruje pionem bankowoêci korporacyjnej i finansowania nieruchomoêci. MARIUSZ C. GRENDOWICZ ANTON KNETT Lat 50. Od 30 lat zwiàzany z Grupà BA-CA. Karier zawodowà rozpoczà w 1974 roku zajmujàc kierownicze stanowiska w austriackich filiach banku. W 1987 roku, po ukoƒczeniu 2-letniego mi dzynarodowego programu szkoleniowego w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii zosta zast pcà dyrektora generalnego Departamentu Finansów Mi dzynarodowych w Wiedniu, a dwa lata póêniej dyrektorem Departamentu Controllingu w Deutsch Schweizerische Bank AG we Frankfurcie. Od 1990 roku zajmowa najwy sze stanowiska w Grupie BA-CA. By prezesem Zarzàdu Banku Austria Creditanstalt w Pradze i Zagrzebiu odpowiedzialnym za tworzenie nowych struktur, operacje/it, ksi gowoêç/ controlling, dzia zasobów ludzkich oraz prawny. Od 2000 roku nadzorowa Pion Zarzàdzania Siecià Europy Ârodkowo-Wschodniej. W 2004 roku desygnowany na wiceprezesa Zarzàdu Banku BPH odpowiedzialnego za IT, operacje, strategi oraz zarzàdzanie projektami. 12

15 NIELS LUNDORFF Lat 40. Absolwent uniwersytetów ekonomicznych w Aarhus i Kopenhadze. Rozpoczà karier zawodowà jako programista w 1987 roku, a nast pnie, od 1989 roku pracowa jako audytor w KPMG, gdzie zajmowa si projektami mi dzynarodowymi. Z Grupà Bank Austria zwiàzany od 1993 roku, kiedy zosta dyrektorem obszaru finansowego w Republice Czeskiej. W 1995 roku uruchomi dzia alnoêç Banku Austria na S owacji, by odpowiedzialny mi dzy innymi za finanse, ryzyko kredytowe, produkty skarbowe, wydzia y prawne i p atnoêci, a tak e za pozyskiwanie klientów mi dzynarodowych. W 1999 roku rozpoczà prac w banku Grupy w Polsce. W kwietniu 2001 roku powo any w sk ad Zarzàdu Banku, gdzie odpowiada mi dzy innymi za finanse, ryzyko kredytowe, wdra anie rekomendacji Komitetu Bazylejskiego oraz ryzyko rynkowe. W Zarzàdzie Banku BPH nadzoruje pion finansowy. Lat 35. Absolwentka Wydzia u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prac zawodowà podj a w 1992 roku w kancelarii adwokackiej. Karier w obszarze zarzàdzania kadrami rozpocz a w 1994 roku w firmie Johnson & Johnson Poland jako kierownik ds. systemów motywacyjnych i administracji kadrami. Od 1997 roku by a dyrektorem Departamentu Zasobów Ludzkich oraz cz onkiem Zarzàdu Nestlé Polska. Od czerwca 2001 roku cz onek Zarzàdu BPH. W Zarzàdzie Banku BPH nadzoruje pion zarzàdzania zasobami ludzkimi. W 2003 roku uhonorowana tytu em Dyrektora Personalnego Roku najwa niejszym krajowym wyró nieniem w dziedzinie zarzàdzania personelem. Sk ad Zarzàdu Banku BPH KATARZYNA NIEZGODA Lat 39. Absolwent SGH oraz studiów MBA na New York University Stern School of Business. Pracowa jako asystent na Uniwersytecie w Nowym Jorku (NYU), kontroler finansowy w ITT oraz makler i niezale ny analityk papierów wartoêciowych dla amerykaƒskich banków i funduszy inwestycyjnych. Od 1994 roku zatrudniony w The Boston Consulting Group, poczàtkowo w Bostonie i w Londynie, a od 1997 wspó tworzy warszawskie biuro firmy. Pierwszy Polak na stanowisku wiceprezesa BCG, odpowiedzialny za sektor us ug finansowych w Centralnej i Wschodniej Europie. Od 1999 roku bezpoêrednio zaanga owany w doradztwo dla Banku BPH. Od sierpnia 2002 roku zasiada w Zarzàdzie Banku BPH. Odpowiada za pion bankowoêci detalicznej. WOJCIECH SOBIERAJ 13

16 Misja Banku BPH Bank BPH SA to trzeci pod wzgl dem wielkoêci, dynamicznie rozwijajàcy si uniwersalny bank w Polsce. Powsta w 2001 roku w wyniku po àczenia Banku Przemys owo-handlowego SA (BPH) z Powszechnym Bankiem Kredytowym SA (PBK) banków wydzielonych w 1989 roku ze struktur Narodowego Banku Polskiego. Inwestorem strategicznym jest, nale àcy do Grupy HVB, Bank Austria Creditanstalt. W efekcie zakoƒczonych sukcesem procesów integracyjnych, Bank jest jednolità pod wzgl dem organizacji, efektywnà ekonomicznie instytucjà, która lepiej zaspokaja potrzeby swoich Klientów. Naszà misjà jest uzyskanie wysokiego poziomu zaufania i satysfakcji Klientów i Akcjonariuszy. Dzi ki wprowadzaniu innowacyjnych technologii i umiej tnoêciom naszych pracowników, Bank BPH jest w stanie zapewniç Klientom indywidualnym, korporacyjnym i instytucjonalnym najnowoczeêniejsze sposoby zarzàdzania finansami. Wykorzystujàc efekt skali, prowadzàc biznes w rzetelny i odpowiedzialny sposób, Bank BPH chce tak e znaczàco przyczyniç si do rozwoju ca ego systemu bankowego, dalszego wzrostu jego stabilnoêci i bezpieczeƒstwa, a przez to równie do wzrostu polskiej gospodarki. 14

17 Zasady adu korporacyjnego i spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu Bank kieruje si zasadami spo ecznej odpowiedzialnoêci i jest wra liwy na potrzeby wszystkich grup Interesariuszy: Klientów, Akcjonariuszy, Pracowników, Spo eczeƒstwa. Jako spó ka europejskiej Grupy HVB/ BA-CA, traktuje zasady adu korporacyjnego (Corporate Governance), jak i szerzej spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu (Corporate Social Responsibility), jako wyznacznik zachowaƒ, b dàcy podstawowym elementem kultury korporacyjnej. Bank BPH jako spó ka publiczna stosuje zasady zawarte w Dobrych Praktykach w Spó kach Publicznych 2002, przyj tych przez Gie d Papierów WartoÊciowych w Warszawie, w zakresie przedstawionym w sprawozdaniu finansowym za 2003 rok przekazanym przez Bank do publicznej wiadomoêci w dniu 11 marca 2004 roku. Kolejne oêwiadczenie o zakresie stosowania zasad w znowelizowanym dokumencie Dobre Praktyki w Spó kach Publicznych 2005 zostanie przekazane w formie raportu bie àcego po jego rozpatrzeniu przez najbli sze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku. Spo eczna odpowiedzialnoêç w relacjach z Klientami widoczna jest w partnerskim ich traktowaniu, budowaniu trwa ych i lojalnych relacji Bank Klient. JesteÊmy Bankiem indywidualnych rozwiàzaƒ. Takie rozwiàzania wymagajà profesjonalnego podejêcia, innowacyjnej oferty oraz odpowiednich standardów dla utrzymania wysokiej jakoêci obs ugi oraz bezpieczeƒstwa Klientów. Zgodnie z przyj tymi Zasadami Dobrych Praktyk Bankowych, jak równie wypracowanymi w ramach Grupy HVB/ BA-CA procedurami, Bank BPH starannie informuje o rodzajach i warunkach Êwiadczonych us ug, ze wskazaniem nie tylko na ich zalety, ale równie na zwiàzane z nimi ryzyko i koszty. Dla ograniczenia ryzyka, jak równie zabezpieczenia Klienta przed podj ciem niekorzystnej decyzji, wszelkie umowy, dokumenty bankowe oraz pisma sà formu owane w sposób jak najbardziej precyzyjny oraz zrozumia y, a doradcy odpowiednio przygotowani. Bank nie zawiera transakcji, które stojà w jakiejkolwiek sprzecznoêci z podstawowymi wartoêciami etycznymi. Przedstawiciele Banku BPH biorà aktywny udzia w rozwijaniu systemu przeciwdzia ania praniu pieni dzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce. Ponadto sami pracownicy z tzw. stref poufnoêci podlegajà obowiàzkom informacyjnym, jak równie restrykcyjnym zasadom post powania na rynku kapita owym. Polityka personalna jest tak zaprojektowana, by wzmagaç sk onnoêç do ponoszenia odpowiedzialnoêci tak e spo ecznej, poprawiaç komunikacj mi dzy pracownikami a prze o onymi oraz stwarzaç dogodne warunki do przekazywania konstruktywnej krytyki, wp ywajàcej na rozwój zarówno pracowników, jak i organizacji. Bank inwestuje w wiedz i umiej tnoêci pracowników, stanowiàce wymiernà wartoêç dla organizacji i êród o przewagi konkurencyjnej. Wykorzystywane sà przy tym nowoczesne metody szkoleƒ m.in. e-learning, który umo liwia szerszej grupie osób podnoszenie kwalifikacji. Ponadto Bank realizuje programy s u àce pozyskiwaniu m odych pracowników, dajàc w ten sposób mo liwoêç zdobycia pierwszych doêwiadczeƒ zawodowych. Bank BPH troszczy si tak e o bezpieczeƒstwo i zdrowie zatrudnionych, zapewniajàc odpowiednie warunki pracy, prywatnà opiek zdrowotnà, jak równie przeprowadzajàc obligatoryjne szkolenia BHP. Szerzej na temat spo ecznie odpowiedzialnej dzia alnoêci Banku piszemy w rozdziale Bank dla spo eczeƒstwa. Zasady adu korporacyjnego 15

18

19 Miliony. Miliony sekwencji, precyzyjnych szlifów doskona e po àczenie pot gi umys u i ulotnoêci zmys ów.

20 SKRÓCONA INFORMACJA O SKONSOLIDOWANYCH WYNIKACH FINANSOWYCH

21 Skrócona informacja o skonsolidowanych wynikach finansowych i g ównych wskaênikach efektywnoêci w 2003 i 2004 roku Skrócona informacja o wynikach finansowych Wynik z tytu u odsetek Wynik z tytu u prowizji Wynik operacji finansowych i pozycji wymiany Wynik na dzia alnoêci bankowej Koszty dzia ania banku Amortyzacja Êrodków trwa ych oraz wartoêci niematerialnych i prawnych Zysk brutto Zysk netto RentownoÊç kapita u (ROE) 14,0 % 6,3 % RentownoÊç aktywów (ROA) 1,5 % 0,7 % Mar a odsetkowa na aktywach ogó em z uwzgl dnieniem swap i derywatów (CIRS)* 3,4 % 3,3 % Koszty/Dochody** 53,3 % 63,8 % Zysk na jednà akcj 27,45 z 11,25 z * Mar a odsetkowa = wynik z tyt. odsetek/êrednia suma bilansowa z dwóch prezentowanych okresów. ** Koszty/Dochody = (koszty dzia ania banku+amortyzacja)/wynik na dzia alnoêci bankowej. 19

22 Sytuacja makroekonomiczna w 2004 roku Rok 2004 z rekordowym tempem wzrostu PKB, który w pierwszym kwartale wyniós 6,9%, zaê w ca ym roku 5,3% by bardzo korzystny dla polskiej gospodarki. G ównym motorem wzrostu gospodarczego by o spo ycie indywidualne i eksport, chocia kontrybucja eksportu netto systematycznie si zmniejsza a z 2,1 pp. w czwartym kwartale 2003 roku do 0,1 pp. w trzecim kwartale 2004 roku. Dost pne dane wskazujà wcià pozytywny wk ad eksportu netto do wzrostu gospodarczego, zaê ostatni kwarta przyniós istotne przyspieszenie dynamiki inwestycyjnej (powy ej 7% w ostatnim kwartale wzgl dem 5,3% dla ca ego 2004 roku). Wa nym wydarzeniem w 2004 roku, zarówno dla realnej jak i monetarnej sfery gospodarki, by o przystàpienie Polski do Unii Europejskiej. Z efektami akcesji mo na wiàzaç mi dzy innymi znacznà akumulacj zapasów w pierwszym kwartale, która mia a istotny wp yw na tak wysoki wzrost gospodarczy (kontrybucja zapasów do wzrostu wynios a w tym czasie 2,5 pp.). Efektem akcesji by o równie dostosowanie cen na rynku produktów ywnoêciowych, które istotnie ale przejêciowo zwi kszy o wartoêç wskaênika inflacji CPI do 4,6% w lipcu i sierpniu. G ównymi beneficjentami wzrostu gospodarczego pozosta y przedsi biorstwa. Dzi ki skutecznym wysi kom restrukturyzacyjnym, podj tym w czasie spowolnienia koniunktury, zdo a y one istotnie podnieêç wydajnoêç pracy. Z tego powodu silny wzrost produkcji nie pociàgnà za sobà znacznego zwi kszenia zatrudnienia i w efekcie spadku stopy bezrobocia. Umo liwi o to przedsi biorstwom utrzymanie niskiej dynamiki p ac, co z kolei bioràc pod uwag wysokà dynamik cen produkcji sprzedanej przemys u oraz wspomnianà, wysokà dynamik wydajnoêci pracy sprzyja o wzrostowi mar. Ten czynnik, obok rosnàcego popytu, powodowa znaczàcy wzrost zysków przedsi biorstw. Zagregowany wynik finansowy netto przedsi biorstw w 2004 roku by rekordowo wysoki ponad 300% wy szy ni w roku poprzednim. W obliczu niskiej dynamiki zatrudnienia i realnie ujemnej dynamiki p ac wzrost spo ycia indywidualnego, warunkujàcy w znacznym stopniu wzrost gospodarczy, musia byç sfinansowany kosztem stopy oszcz dnoêci gospodarstw domowych. Ârednia nominalna dynamika kredytów gospodarstw domowych na koniec roku wynios a 16,3% r/r, podczas gdy dynamika depozytów 8,0% r/r. Znaczny wzrost kredytów gospodarstw domowych by mo liwy dzi ki przep ywowi funduszy z sektora przedsi biorstw. Na koniec roku nominalna dynamika depozytów przedsi biorstw wynios a 24,9% r/r, a kredytów -7,9% r/r. W pierwszej po owie 2004 roku utrzymywa y si obawy o stan finansów publicznych, a rozwój sytuacji politycznej wiàza si z du à niepewnoêcià. Tymczasem wysoki wzrost gospodarczy, powodujàcy istotny wzrost dochodów bud etu z podatków poêrednich oraz CIT, wysokie przychody prywatyzacyjne oraz ni sze koszty obs ugi zad u enia, w du ym stopniu oddali y perspektyw przekroczenia przez d ug publiczny nie tylko progu 60%, ale nawet 55% PKB. To, w po àczeniu z bardzo dobrymi wynikami gospodarki oraz uspokojeniem na scenie politycznej, sprzyja o istotnej aprecjacji z otego w drugiej po owie roku oraz zwi kszeniu atrakcyjnoêci polskich papierów wartoêciowych, co dodatkowo przyciàgn o kapita portfelowy. Umocnieniu polskiej waluty s u y równie znaczny nap yw bezpoêrednich inwestycji zagranicznych po wejêciu Polski do Unii Europejskiej. Dzi ki istotnemu wzrostowi wydajnoêci pracy oraz pozytywnym efektom wejêcia Polski do Unii Europejskiej silna aprecjacja kursu walutowego wzbudza jedynie ograniczone obawy o wp yw na dynamik eksportu i tym samym o stan salda na rachunku obrotów bie àcych oraz kontrybucj eksportu netto do wzrostu PKB. Umocnienie z otego, obok niewielkiego ryzyka wystàpienia inflacji p acowej, wyhamowania wzrostu oczekiwaƒ inflacyjnych oraz niskiego poziomu bie àcej inflacji bazowej (z pomini ciem cen ywnoêci i paliw), sprzyja o spadkowi oczekiwaƒ co do cyklu zacieêniania polityki monetarnej pomimo utrzymujàcego si o ywienia gospodarczego. W rzeczywistoêci Rada Polityki Pieni nej podnios a stopy procentowe jedynie trzy razy, w sumie o 1,25 pp. Pod koniec roku perspektywa zmiany nastawienia w polityce monetarnej sta a si coraz bli sza. 20

23 Sektor bankowy W 2004 roku wzrost poda y pieniàdza mierzonej agregatem M3 pozostawa na umiarkowanym poziomie (ok. 7%). Towarzyszy mu utrzymujàcy si spadek kredytów dla przedsi biorstw oraz 16,3%-procentowe tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych. O ywienie gospodarcze w 2004 roku nie znalaz o odzwierciedlenia na rynku kredytów dla przedsi biorstw. Roczne tempo wzrostu tej kategorii pozostawa o ujemne w ciàgu ca ego roku (ok. -4%). Przyrost depozytów przedsi biorstw by szczególnie silny w okresie poprzedzajàcym przystàpienie Polski do UE. Towarzyszy o mu wysokie tempo wzrostu produkcji przemys owej. Wzrost zad u enia gospodarstw domowych w 2004 roku (o 15%) wynika g ównie z silnego popytu na kredyty mieszkaniowe, których dynamika wzrostu utrzymywa a si w graniach 20% w skali roku. W analizowanym okresie nastàpi o wyhamowanie tendencji spadkowej depozytów gospodarstw domowych, jednak roczne tempo wzrostu tej kategorii pozostawa o nadal ujemne (ok. -1,5%). Wyjàtkiem by paêdziernik, kiedy wzrost lokat prywatyzacyjnych PKO BP doprowadzi do pierwszego od czerwca 2002 roku dodatniego rocznego tempa wzrostu depozytów gospodarstw domowych (0,2%) oraz grudzieƒ, kiedy to przekazano rolnikom dop aty bezpoêrednie z UE. Sektor bankowy PODA PIENIÑDZA M3 21

24 SEKTOR BANKOWY DYNAMIKA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH DYNAMIKA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW PRZEDSI BIORSTW 22

25 Notowania Banku BPH na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie Rok 2004 by drugim z kolei bardzo korzystnym rokiem dla posiadaczy akcji notowanych na warszawskiej gie dzie (GPW). W ciàgu 12 miesi cy g ówny indeks warszawskiej gie dy WIG wzrós o 25,1%, a indeks WIG20, zyska na wartoêci 21,3%. Wyró nia si sektor bankowy indeks bran y (WIG-Banki) zyska a 32,3%. By to najwi kszy wzrost wartoêci tego indeksu od 1999 roku. Banki majà znaczny udzia w kapitalizacji warszawskiej gie dy i to w aênie one w najwi kszym stopniu przyczyni y si do wzrostu wartoêci g ównych indeksów. Na rynku akcji mo na by o obserwowaç dwie mocniejsze fale wzrostowe w pierwszym i w czwartym kwartale. G ównym powodem wzrostu na poczàtku roku by o zdyskontowanie wstàpienia Polski do Unii Europejskiej. Wzrosty cen akcji w koƒcówce roku by y w du ej mierze konsekwencjà zwi kszania zaanga owania w akcje polskich spó ek przez inwestorów zagranicznych. Ponadto, przyczyni a si do tego prywatyzacja PKO BP. Korzystny wp yw na gie dowà koniunktur w ca ym roku mia y pozytywne wyniki finansowe najwi kszych spó ek oraz dobra sytuacja makroekonomiczna. Warszawska gie da trzeci rok z rz du zachowywa a si lepiej ni gie dy krajów rozwini tych, w których indeksy zyska y w 2004 roku od 3 do 9%. Jednym z istotnych powodów relatywnej si y polskiego rynku w 2004 roku by o zainteresowanie globalnych inwestorów. Znaczne wzrosty cen akcji mia y te miejsce na gie dach w Pradze i w Budapeszcie. Akcje Banku BPH sà notowane na rynku podstawowym GPW, w systemie notowaƒ ciàg ych. Papiery te nale à do grupy kilku najbardziej p ynnych walorów gie dy i wchodzà w sk ad presti owego indeksu WIG20. Na koniec 2004 roku udzia pakietu akcji Banku w portfelu indeksu WIG20 wynosi 8,3% i by to piàty udzia pod wzgl dem wielkoêci w tym indeksie. W subindeksie sektorowym WIG-Banki pakiet akcji Banku BPH mia udzia 15,7% i by trzecim udzia em w tym subindeksie. Kurs akcji Banku BPH w 2004 roku zachowywa si zdecydowanie lepiej ni najwa niejsze indeksy GPW. Kurs zamkni cia akcji Banku w dniu 31 grudnia 2003 roku wynosi 355 z, a na ostatniej sesji w 2004 roku 510 z. W ca ym 2004 roku kurs akcji Banku wzrós o 44%. Wolumen obrotu akcjami Banku BPH na GPW przekroczy w 2004 roku 4,4 mln sztuk, natomiast Êredni wolumen obrotu na sesji GPW w 2004 roku wyniós ponad 17,2 tys. akcji. WartoÊç obrotów akcjami Banku w ca ym 2004 roku si gn a poziomu 3,7 mld z, co stanowi oko o 3,5% wartoêci obrotów akcjami na warszawskiej gie dzie. Notowania Banku BPH na GPW w Warszawie KURS AKCJI BANKU BPH, WIG20, WIG, WIG-BANKI W 2004 ROKU 23

26

27 Prostota formy stworzona przez hutnicze piece i tysiàce delikatnych muêni ç jedwabiem.

28 WIZERUNEK BANKU BPH

29 Wizerunek Banku BPH Wizerunek Banku BPH SA OCENY RATINGOWE BANKU BPH Bank BPH wspó pracowa w 2004 roku z czterema agencjami ratingowymi. Na zlecenie Banku rating sporzàdzany jest przez Moody s Investors Service Ltd, natomiast firmy Fitch Ratings, Standard&Poor s oraz Capital Intelligence przygotowujà raporty w oparciu o publicznie dost pne informacje. W styczniu 2004 roku agencja ratingowa Capital Intelligence podwy szy a ocen ratingowà zobowiàzaƒ d ugoterminowych Banku wyra onych w walucie obcej z BBB- do BBB oraz dokona a zmiany perspektywy ze stabilnej na pozytywnà. W paêdzierniku 2004 roku agencja Moody s zmieni a perspektyw dla ratingu si y finansowej ze stabilnej na pozytywnà. W grudniu 2004 roku agencja ratingowa Fitch obni y a ocen wsparcia z 1 do 2, wskutek zmiany kierunku wsparcia dla Banku BPH na Bank Austria Creditanstalt AG z Bayerische Hypo- und Vereinsbank. W styczniu 2005 roku Moody s poinformowa a Bank o zmianie perspektywy dla ratingu zobowiàzaƒ d ugoterminowych ze stabilnej na negatywnà, jako skutek obni enia tej perspektywy dla inwestorów strategicznych Banku Grupy HVB/ BA-CA. RównoczeÊnie potwierdzi a utrzymanie przyznanych wczeêniej ocen ratingowych. Oceny agencji Standard & Poor s nie uleg y zmianie. Przyznane oceny sà nast pujàce: OD AGENCJI MOODY S (RATING PRZYZNANY r.): perspektywa dla si y finansowej: D+ ocena zobowiàzaƒ d ugoterminowych: A3 ocena zobowiàzaƒ krótkoterminowych: P-2 OD AGENCJI CAPITAL INTELLIGENCE (RATING PRZYZNANY r.): si a finansowa: BB+ ocena zobowiàzaƒ krótkoterminowych: A2 ocena zobowiàzaƒ d ugoterminowych: BBB perspektywa: pozytywna rating wsparcia: 2 OD AGENCJI STANDARD & POOR S (RATING PRZYZNANY r.): ocena ratingowa: na poziomie BBBpi OD AGENCJI FITCH (RATING PRZYZNANY ): ocena wsparcia: 2 27

30 WIZERUNEK BANKU BPH NAGRODY I WYRÓ NIENIA Z OTA RÓ A BEZ KOLCOW SPÓ KA GODNA ZUFANIA NAJLEPSZY BANKOWY PROJEKT INFORMATYCZNY MENED ER ROKU 2004 BANKOWY MENED ER ROKU 2004 MECENAS KULTURY 2003 MECENAS ROKU 2004 FILHARMONII NARODOWEJ Dzia alnoêç Banku BPH spotyka si z uznaniem opinii spo ecznej, czego wyrazem sà liczne nagrody i wyró nienia przyznane Bankowi. Statuetka Z ota ró a bez kolców dla Banku BPH za sukcesy rynkowe, nowoczesnoêç i pozytywne opinie Klientów w ostatniej dekadzie oraz tytu Mened era Roku 2004 dla Józefa Wancera, Prezesa Zarzàdu Banku BPH przyznane przez miesi cznik Home&Market. Tytu Bankowego Mened era Roku 2004 dla Józefa Wancera przyznany przez Gazet Bankowà podczas XI Forum Bankowego za dzia ania, które wyró niajà go pozytywnie na rynku. 2. miejsce w klasyfikacji generalnej rankingu Najlepsze Banki 2004" przeprowadzonym przez Gazet Bankowà. Tytu "Spó ki Godnej Zaufania" przyznany podczas konferencji Corporate Governance XVIII zorganizowanej na warszawskiej gie dzie przez Polski Instytut Dyrektorów (PID). Tytu Mecenasa Kultury 2003 w kategorii Donator dla Banku BPH i Prezesa Józefa Wancera otrzymany w presti owym konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury za wszechstronny i konsekwentny program wspierania polskiej kultury, w szczególnoêci zaê filharmonii oraz anga owanie si w przedsi wzi cia lokalne i ogólnopolskie o charakterze niekomercyjnym. Tytu jest najwy szym wyró nieniem dla firm, instytucji i osób prywatnych wspierajàcych kultur. Statuetka Mecenasa Roku 2004 Filharmonii Narodowej w Warszawie. Nagroda Bia ego Kruka od Fundacji Promocja Zdrowia za godnà naêladowania ochron zdrowia pracowników i wspieranie akcji antynikotynowych. Honorowe wyró nienie oraz God o Promocyjne w V edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców za harmonijnà wspó prac z Klientami z segmentu MSP oraz bogatà lini produktowà, dostosowanà do potrzeb ma ych przedsi biorstw na ró nych etapach ich rozwoju, w tym szczególnie Pakiet Harmonium Start. Nagroda g ówna w kategorii Projekt bankowego back office w konkursie Gazety Bankowej na Najlepszy Bankowy Projekt Informatyczny 2003 roku za wdro enie systemu mysap Human Resources. 1. miejsce dla pakietu Harmonium Pro FX w kategorii Obs uga Êrednich firm na IV Olimpiadzie Us ug Bankowych, zorganizowanej w ramach X Polskiego Forum Kapita owo-finansowego Twoje Pieniàdze. Tak e: 2. miejsce dla Kont Sezam w kategorii ROR oraz 3. miejsce dla Pakietu Harmonium w kategorii Obs uga ma ych firm. 28

31 Tytu Najlepszego Partnera w Biznesie" w kategorii Najlepszy bank w konkursie Home&Market za najlepsze us ugi i produkty dla polskiego biznesu. Nagroda Gentelman's Choice" dla programu Private Banking&Investment przyznana w kategorii Private banking. Kapitu a powo ana przez redakcj miesi cznika Gentleman przyznawa a nagrody produktom, które w szczególny sposób zas ugujà na miano ekskluzywnych, presti owych i na miar " wspó czesnego d entelmena lub damy biznesu. Tytu Lidera Informatyki 2004 w konkursie tygodnika Computerworld w kategorii Finanse i bankowoêç. Tytu ten przyznawany jest instytucjom, których dorobek w zakresie zastosowaƒ informatyki zdecydowanie wyró nia si wêród osiàgni ç podobnych organizacji. IX Diament do Z otej Statueteki Lidera Polskiego Biznesu przyznany przez BCC podczas Letniej Gali. Jury konkursu Lider Polskiego Biznesu przyzna o Diamenty tym firmom, które w okresie od otrzymania Z otej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu utrzyma y bàdê poprawi y swojà pozycj na rynku i sà partnerami dla firm w Unii Europejskiej. Nagrody Lider Rynku 2004 oraz Euroleader 2004 za kredyt mieszkaniowy Banku BPH w kategorii Najlepsze produkty i us ugi". Medal Europejski dla Us ug 2003 za kredyt Auto-Sezam przyznany w VII Edycji tego przedsi wzi cia organizowanego przez BCC i UKIE. Tytu lidera wêród banków uniwersalnych w rankingu 50 najwi kszych Banków w Polsce" miesi cznika BANK oraz 2. miejsce w kategoriach: Karty kredytowe, Konta dla osób prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà i Konta dla ma ych i Êrednich firm. 1. miejsce w Klienckim Rankingu Banków zorganizowanym przez miesi cznik Home&Market". 1. miejsce w rankingu kredytów mieszkaniowych, przygotowanym przez doradców Expander, pod wzgl dem: najszybszego rozpatrywania wniosków kredytowych, najlepszej oferty dla Klientów z wysokim wk adem w asnym oraz w kategorii banku, z którym najlepiej wspó pracuje si doradcom Expandera. 1. miejsce w rankingu kart kredytowych Rzeczpospolitej dla karty kredytowej Visa Silver i MasterCard Silver. Bank BPH zosta uznany za Bank, który oferuje najlepsze karty do p acenia za zakupy. Karta MasterCard Business zosta a uznana za najlepszà kart obcià eniowà oraz najlepszà kart do p acenia za zakupy wêród kart dla ma ych firm. NAJLEPSZY PARTNER W BIZNESIE GENTELMAN S CHOICE LIDER INFORMATYKI 2004 LIDER RYNKU 2004 Wizerunek Banku BPH LIDER POLSKIEGO BIZNESU DZIEWIÑTY DIAMENT 29

32 WIZERUNEK BANKU BPH BANK DLA SPO ECZE STWA Bank BPH jako instytucja zaufania publicznego nie ogranicza swojej aktywnoêci jedynie do podstawowej dzia alnoêci, którà jest Êwiadczenie us ug bankowych. Reaguje tak e na potrzeby spo eczeƒstwa i stara si poprzez sponsoring i darowizny wspieraç przedsi wzi cia o istotnym znaczeniu spo ecznym, zarówno w skali mi dzynarodowej czy ogólnopolskiej, jak i te o charakterze lokalnym. WYSTAWA RYCIN REMBRANTA Swoje dzia ania sponsoringowe Bank koncentruje na kulturze, nie zapomina tak e o edukacji i profilaktyce zdrowotnej. Z kolei w zakresie darowizn priorytetem jest pomoc spo eczna i charytatywna oraz ochrona zdrowia. W 2004 roku Bank BPH udzieli wsparcia licznym instytucjom i zaanga owa si w organizacj wielu przedsi wzi ç. Poni ej wymieniono jedynie najwa niejsze z nich. Bank mia przyjemnoêç wystàpiç w 2004 roku w roli G ównego Sponsora trzech wyjàtkowych pod wzgl dem artystycznym wystaw: WYSTAWA SKARBY POLSKIEJ KULTURY A. RENOIR PEJZA WYSTAWA LEKCJA PARYSKA wystawy Ryciny Rembrandta ze zbiorów Museum Het Rembrandthuis w Amsterdamie prezentowanej na Zamku Królewskim w Warszawie. Na wystawie poêwi conej twórczoêci graficznej Rembrandta van Rijn zaprezentowane zosta y 94 grafiki ze zbiorów Muzeum Rembrandta w Amsterdamie (Museum Het Rembrandthuis), które jest w aêcicielem najbardziej znaczàcej kolekcji rycin tego artysty. wystawy Skarby polskiej kultury ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Pary u prezentowanej w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie oraz w Muzeum Narodowym w Krakowie. Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowane zosta y dzieje oraz dzia alnoêç najstarszego i najwi kszego oêrodka polskiej emigracji Biblioteki Polskiej w Pary u oraz jego artystyczne zbiory. wystawy Lekcja paryska. Impresjonizm i postimpresjonizm", ze zbiorów Milwaukee Art Museum w USA, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Gdaƒsku, na której zosta y zaprezentowane s ynne dzie a francuskich mistrzów. WYSTAWA FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY 30

33 Bank pomóg tak e w organizacji wystawy Dziecko w malarstwie od XVI do koƒca XIX wieku ze zbiorów polskich prezentowanej w Oran erii Muzeum Pa acu w Wilanowie, oraz cyklu czterech wystaw z okazji jubileuszu 100-lecia Akademii Sztuk Pi knych w Warszawie. Podobnie jak w roku ubieg ym, Bank BPH by G ównym Sponsorem II ca orocznego tourne po Polsce wystawy Fotografia Dzikiej Przyrody, którà tworzà zwyci skie prace z konkursu fotograficznego BG Wildlife Photographer of the Year 2003, organizowanego przez BBC Wildlife Magazin i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Ponadto, Bank wspar wystaw World Press Photo w Warszawie, prezentujàcà najciekawsze zdj cia prasowe roku Bank sponsorowa jedeno z najwi kszych wydarzeƒ muzycznych w Polsce VIII Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, który w 2004 roku po raz pierwszy odbywa si w Warszawie. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie w 2004 roku odby si Festiwal Giacomo Pucciniego, zorganizowany w 80-lecie Êmierci kompozytora. Festiwal, którego Bank BPH by Mecenasem, zainaugurowa a premiera opery Tosca w re yserii i scenografii Gianmario Romagnoli. Kolejnymi wydarzeniami by y: koncert symfoniczny Poematy Pucciniego, koncert kameralny w Salach Redutowych oraz opery Madame Butterfly i Turandot. Tradycjà Banku BPH sta o si wspieranie koncertów upami tniajàcych istotne dla Polaków wydarzenia. To powód, dla którego Bank by G ównym Sponsorem koncertu w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia W ho dzie Powstaƒcom Warszawskim, który odby si 1 sierpnia w Filharmonii Narodowej w ramach IV Festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu oraz Mecenasem uroczystego koncertu z okazji Narodowego Âwi ta Niepodleg oêci, który zosta zorganizowany przez Marsza ka Sejmu RP oraz Fundacj Sinfonia Varsovia. WYSTAWA WORLD PRESS PHOTO VIII WIELKANOCNY FESTIWAL LUDWIGA VAN BEETHOVENA VIII WIELKANOCNY FESTIWAL LUDWIGA VAN BEETHOVENA Wizerunek Banku BPH FESTIWAL GIACOMO PUCCINIEGO 31

34 WIZERUNEK BANKU BPH Bank BPH by ju po raz dziewiàty z otym sponsorem koncertu Last Night of the Proms in Cracow w Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, nad którym honorowy patronat objà Jego Ksià ca MoÊç Ksià Kentu. Od wielu lat Bank BPH wspiera nieprzerwanie liczne wydarzenia kulturalne, takie jak: Festiwal Kultury ydowskiej w Krakowie, Festiwal Muzyczny EuroSilesia, czy te znane i wa ne dla kultury instytucje m.in. Oper Krakowskà i Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie. KONCERT LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW ÂWI TA, ÂWI TA WYSTAWA EUROPE IN ART W 2004 roku Bank BPH nawiàza wspó prac z Muzeum Powstania Warszawskiego w charakterze wy àcznego partnera Muzeum przy realizacji trzyletniego projektu Mówione Archiwum Powstania. Celem tego przedsi wzi cia jest nagranie wizualno- -dêwi kowych relacji w formie wywiadów przeprowadzonych z oko o tysiàcem yjàcych o nierzy, uczestników Powstania Warszawskiego, w kraju i za granicà. Po raz kolejny Bank wspar dzia alnoêç jedenastu filharmonii na terenie ca ego kraju: Filharmoni Narodowà w Warszawie, Filharmoni Âwi tokrzyskà w Kielcach, Filharmoni im. A. Malawskiego w Rzeszowie, Filharmoni Âlàskà w Katowicach, Filharmoni Wroc awskà, Filharmoni Ba tyckà w Gdaƒsku, Filharmoni Bia ostockà, Filharmoni im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Filharmoni Poznaƒskà im. T. Szeligowskiego, Filharmoni Pomorskà w Bydgoszczy i Filharmoni Zielonogórskà. Poza wsparciem finansowym dzia alnoêci filharmonii, Bank wyda dwup ytowy album CD Filharmonie z Bankiem z nagraniami dziesi ciu sponsorowanych filharmonii. W 2004 roku Bank BPH kontynuowa sponsorowanie dzia alnoêci Austriackiego Forum Kultury w Warszawie bardzo pr nie dzia ajàcej instytucji podejmujàcej wiele przedsi wzi ç kulturalnych: koncerty, wystawy, odczyty, premiery teatralne, festiwale, wieczory literackie przybli ajàc nie tylko kultur Austrii i Polski, ale tak e innych krajów Europy. FILHARMONIA NARODOWA KONCERT INAUGURUJÑCY SEZON ARTYSTYCZNY 32

35 Po raz drugi Bank by sponsorem zorganizowanego przez TVP1 i Polskie Radio Program 1 przedsi wzi cia pod tytu em Âwi ta, Êwi ta, na które z o y o si opracowanie przez czo owych polskich wykonawców kilkunastu Êwiàtecznych utworów. Piosenki te zosta y zaprezentowane na koncercie w Teatrze Roma w Warszawie, który by zarejestrowany przez TVP1 i Polskie Radio, a nast pnie emitowany na tych antenach w czasie Êwiàt Bo ego Narodzenia. Wszystkie piosenki zosta y wydane na p ycie CD, a ca y dochód z jej sprzeda y zosta przeznaczony na wsparcie dzia alnoêci Polskiej Akcji Humanitarnej. W 2004 roku Bank BPH wspomóg finansowo wiele instytucji charytatywnych i spo ecznych. WÊród nich znajdujà si nie tylko tak znane organizacje jak: Polska Akcja Humanitarna, Polski Czerwony Krzy czy Fundacja TVN Nie jesteê sam, ale tak e mniejsze, jak np.: Stowarzyszenie Wielkie Serce i Fundacja Pomoc Spo eczna SOS. Warto wspomnieç, e Bank BPH przyk ada du à wag do pomocy dzieciom, bezpoêrednio wspierajàc Domy Dziecka, m.in. w Krasnem, Bytomiu i Otwocku oraz trzy Rodzinne Domy Dziecka we Wroc awiu, a tak e udzielajàc wsparcia fundacjom, w tym m.in. Towarzystwu Przyjació Dzieci czy Stowarzyszeniu Serce Dzieciom. Bardzo istotnym elementem dzia alnoêci charytatywnej jest ochrona zdrowia, dlatego te Bank BPH wspomóg w 2004 roku liczne szpitale, fundacje i stowarzyszenia, w tym Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacj Rozwoju Kardiochirurgii prof. Religi w Zabrzu, Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem. Wsparcie od Banku otrzyma y tak e lokalne oêrodki zdrowia, jak np. szpitale w Olkuszu, Nowym MieÊcie czy Suchej Beskidzkiej. Bank kontynuowa wieloletnià wspó prac z Fundacjà Promocja Zdrowia w zakresie organizowanej przez Fundacj ogólnopolskiej akcji Rzuç palenie razem z nami. Doceniajàc znaczenie edukacji dla rozwoju Polski Bank BPH wspomaga szereg polskich uczelni, Fundacj Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, a tak e fundujàc stypendia dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz wybitnie zdolnych, m odych osób. W 2004 roku Bank ufundowa stypendium m.in. dla m odego naukowca Marcina Moniuszko w ramach akcji Zostaƒcie z nami, dla utalentowanego absolwenta Akademii Sztuk Pi knych w Warszawie Tomasza S upskiego oraz dla bardzo dobrze zapowiadajàcego si m odego skrzypka Wojciecha P awnera. Majàc na wzgl dzie sta e poszukiwanie nowych p aszczyzn wspó pracy z instytucjami kultury, nauki oraz fundacjami, Bank wyda seri kart affinity. Istotà tych kart jest to, i cz Êç prowizji za u ytkownie kart Bank przeznacza na wsparcie tych instytucji. Dzi ki temu u ytkownik karty affinity mo e wspieraç danà instytucj nie ponoszàc adnych dodatkowych kosztów. Bank wydaje karty affinity z takimi partnerami jak: Uniwersytet Jagielloƒski, Akademia Ekonomiczna, AGH i Akademia Rolnicza w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, Fundacja Na Ratunek Dzieciom oraz z TOPR. Za swe zaanga owanie we wspieranie kultury i sztuki Bank BPH zdoby w 2004 roku presti owà nagrod Mecenas Kultury 2003 w kategorii Donator. W 2004 roku Bank BPH otrzyma tak e statuetk Mecenasa Roku 2004 Filharmonii Narodowej w Warszawie. Ukoronowaniem inicjatyw Banku na rzecz spo eczeƒstwa jest jego cz onkostwo w Fundacji Korporacyjnej OdpowiedzialnoÊci Biznesu, które zobowiàzuje do uczciwego wprowadzania Zasad Biznesu, opracowanych na podstawie ustaleƒ Okràg ego Sto u z Caux, w codziennej dzia alnoêci. Wsparcie merytoryczne i marketingowe ze strony Fundacji uczyni Bank bardziej widocznym w swoich staraniach. Wizerunek Banku BPH 33

36 Budzàca dr enie serca ch odna wynios oêç stali, która zaklina nasze marzenia i hipnotyzuje myêli.

37

38 DZIA ALNOÂå NA RYNKU BANKOWOÂCI DETALICZNEJ

39 Dzia alnoêç na rynku bankowoêci detalicznej BankowoÊç detaliczna UMOCNIENIE POZYCJI BANKU NA RYNKU DETALICZNYM W 2004 roku Bank BPH umocni swojà pozycj na rynku bankowoêci detalicznej dzi ki niemal dwukrotnie wy szej (26%) ni Êrednia rynkowa dynamice wzrostu kredytów (13,3%) oraz zwi kszeniu bazy depozytowej o 1% przy ponad 1-procentowym spadku na rynku. Wyrazem sukcesu Banku by y zw aszcza: rekordowa sprzeda kredytów hipotecznych, która zapewni a 41% wzrost portfela tych kredytów w segmencie Klientów indywidualnych do poziomu 6,9 mld z. Prze o y o si to tak e na najwi kszy wzrost udzia u w rynku, z 16,7% do 19,3%. Wysoka atrakcyjnoêç oferty zosta a potwierdzona licznymi nagrodami i wysokimi pozycjami w rankingach ekspertów i Klientów (m.in. Home&Market, Expander). Przewag nad konkurencjà mia y g ównie: elastycznoêç w dostosowywaniu kredytów do indywidualnych potrzeb i mo liwoêci Klientów oraz szybkie rozpatrywanie wniosków kredytowych; 62% wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych, który by wynikiem poszerzenia oferty kredytów gotówkowych o wprowadzonà w marcu 2004 roku Po yczk od r ki oraz dynamiczny rozwój sprzeda y kart kredytowych (wzrost liczby wydanych kart z 97,5 do 258 tys. sztuk) przy wsparciu efektywnie prowadzonych kampanii marketingowych ( 116 dni bez odsetek, Bezp atna karta kredytowa przez ca e ycie ); rozbudowa sieci dystrybucji (wspó praca z dealerami i partnerami sprzeda y) oraz atrakcyjne warunki kredytu AutoSezam, które pozwoli y zwi kszyç wartoêç portfela kredytów samochodowych o 140%; silna pozycja (powy ej 20% udzia u w rynku) w zakresie ofert prywatyzacyjnych na rynku pierwotnym (IPO) osiàgni ta dzi ki Êcis ej wspó pracy z biurem maklerskim; 37

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r.

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r. Podkomitet Monitoruj cy ds. Ma ych i rednich Przedsi biorstw Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek jdrozdek@prywatni.pl Warszawa, 9 listopada 2004 r. Przedsi biorstwa MSP to ponad 99,8% polskich przedsi biorstw

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Współczesna bankowość detaliczna

Współczesna bankowość detaliczna Tytuł: Współczesna bankowość detaliczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: "Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

III. NAJWAŻNIEJSZE DANE I WYDARZENIA W 2013 ROKU

III. NAJWAŻNIEJSZE DANE I WYDARZENIA W 2013 ROKU 6 III. NAJWAŻNIEJSZE DANE I WYDARZENIA W 2013 ROKU III.1. Podsumowanie wyników w 2013 roku Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium za rok 2013 wyniósł 536 mln zł. Jest to najlepszy zysk roczny

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Kamień 1: stłumienie hiperinflacji Warunki początkowe: hiperinflacja ponad 250% średniorocznie w 1989 r. niedobory na rynku załamanie produkcji niskie zaufanie do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy kurs złotego?

Od czego zależy kurs złotego? Od czego zależy kurs złotego? Autor: Bartosz Boniecki, Główny Ekonomista Alchemii Inwestowania 22.03.2011. Polskie spółki eksportujące produkty za granicę i importujące dobra zza granicy. Firmy prowadzące

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Konferencja pt. Potęga rozwoju rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał Poznań, 27.11.2014 dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r.

Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r. Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r. copyright (c) 2008 DGA S.A. All rights reserved. PROGRAM PREZENTACJI Co słychać w DGA? Wyniki DGA za IV

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r.

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA Realizacja exposé Ochrona polskiej ziemi Pakt dla obszarów wiejskich Ubezpieczenia rolnicze Płatności bezpośrednie Nowa inspekcja

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 Realizacje Wałbrzych, 14 maj 2014 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR Agenda Cel badania Analiza Metodyka Źródła danych Cel badania Celem badania jest oszacowanie, jak na polskim rynku kształtuje się wolumen instrumentów

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo