Druk nr 32 Warszawa, 26 listopada 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Druk nr 32 Warszawa, 26 listopada 2007 r."

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 32 Warszawa, 26 listopada 2007 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2007 r. dokument: - Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2005 roku.. Marszałek Sejmu (-) Bronisław Komorowski

2

3 MINISTERSTWO ZDROWIA Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku * Warszawa, 2006 * zgodnie z artykułem 20 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz tekst jednolity z późniejszymi zmianami, Sprawozdanie corocznie przedstawiane jest przez Radę Ministrów Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej

4 Rozdział I Ocena realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku Polskie problemy alkoholowe wyzwania i zagrożenia Finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Polsce w 2005 roku Realizacja celów Narodowego Programu w 2005 roku Cel 1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież Cel 2. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych Cel 3. Zmniejszenie uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu Cel 4. Zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego Cel 5. Zmniejszanie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy Cel 6. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszeń prawa i porządku publicznego Cel 7. Zmniejszenie naruszeń prawa na rynku alkoholowym Cel 8. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Cel 9. Ograniczanie globalnego spożycia alkoholu i zmiana struktury jego spożycia na rzecz napojów niskoprocentowych Źródła informacji wykorzystanych w sprawozdaniu...38 Rozdział II Diagnoza problemów związanych z alkoholem i problemami alkoholowymi w Polsce w 2005 roku Spożycie alkoholu przez Polaków w 2005 roku Zmiany spożycia wśród konsumentów napojów alkoholowych Spożycie alkoholu przez młodych ludzi Badania studentów Zagrożenia zdrowia związane z alkoholem Zgony z powodu zaburzeń związanych z alkoholem Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży Problemy i zagrożenia życia rodzinnego związane z nietrzeźwością Percepcja problemów społecznych Postawy wobec alkoholu Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu...57 Rozdział III Polskie lecznictwo odwykowe podstawy prawne i merytoryczne Leczenie osób uzależnionych i członków ich rodzin Stan zdrowia pacjentów lecznictwa odwykowego Podstawy prawne funkcjonowania lecznictwa odwykowego. Dostępność zakładów lecznictwa odwykowego Pracownicy lecznictwa odwykowego Wojewódzkie Ośrodki Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Zobowiązanie podjęcia do leczenia odwykowego Lecznictwo odwykowe w zakładach penitencjarnych Współuzależnienie Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

5 Rozdział IV Alkohol a zagrożenie bezpieczeństwa Nietrzeźwość a przestępstwa i wykroczenia Nietrzeźwość w miejscach publicznych Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu ruchu na drogach Samobójstwa pod wpływem alkoholu Nietrzeźwość związana z wypadkami w pracy oraz naruszenia obowiązku trzeźwości zawodowej Państwowa Inspekcja Pracy...80 Rozdział V Rynek napojów alkoholowych Import, produkcja oraz dostawy napojów alkoholowych w Polsce Ceny napojów alkoholowych Obrót hurtowy napojami alkoholowymi Ilość zezwoleń wydanych w 2005 roku Kontrola działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu Wpływy finansowe z opłat za wydane zezwolenia Zakończenie Wpływy podatkowe do budżetu państwa Nielegalny przewóz alkoholu przez granicę Wykroczenia w obrocie handlowym napojami alkoholowymi Nieprawidłowości stwierdzone przez Inspekcję Handlową Wstęp Wyniki kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustalenia kontroli przeprowadzonych w sklepach i zakładach gastronomicznych Ustalenia kontroli przeprowadzonych w magazynach hurtowych Wykorzystanie ustaleń kontroli Przestrzeganie przepisów o oznaczaniu wyrobów alkoholowych i tytoniowych znakami akcyzy Podsumowanie i wnioski Łamanie zakazu reklamy alkoholu Działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji...95 Rozdział VI Działania profilaktyczne i naprawcze realizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin Program II. Wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu Program III. Rozwijanie profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych Program IV. Doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych Program V. Rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych Program VI. Wspieranie lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych Program VII. Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych

6 6.8. Program VIII. Monitorowanie i doskonalenie narodowej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspieranie strategii regionalnych w tym zakresie Program IX. Inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań diagnostycznych i ekspertyz Rozdział VII Działania innych Ministrów, Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Minister Edukacji i Nauki Posumowanie z realizacji zadań za okres r Wdrażanie szkolnego programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży Zwiększenie skuteczności pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z problemami uzależnień Posumowanie z realizacji zadań za okres r Minister Finansów Strategia działania Monitorowanie produkcji i obrotu Minister Obrony Narodowej Działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wojsku Programowanie Szkolenie Badania Finansowanie Alkoholowe tło stanu dyscypliny wojskowej Przedsięwzięcia podejmowane w wojskach Podsumowanie Minister Pracy i Polityki Społecznej Liczba rodzin, którym udzielono pomocy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowana uzależnieniem od alkoholu i innymi problemami spowodowanymi alkoholem Wysokość środków przeznaczonych na tą pomoc Zasady współpracy pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej a gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych: Przebieg i efekty procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie pn. Niebieskie Karty Placówki opiekuńczo wychowawcze wsparcia dziennego Podsumowanie i ocena działań Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Sportu Sprawy legislacyjne Wysokość środków finansowych pozyskanych z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe Wysokość środków finansowych wydatkowanych w roku Podsumowanie i ocena Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Zakres działań Policji Zakres działań służby zdrowia MSWiA Podnoszenie kompetencji pracowników resortu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Działania służby zdrowia dla funkcjonariuszy i pracownikó w cywilnych resortu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Podsumowanie działań podejmowanych przez służbę zdrowia MSWiA

7 7.8. Minister Sprawiedliwości Działania Centralnego Zarządu Służby Więziennej Zasoby i deficyty Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Minister Środowiska Minister Transportu i Budownictwa Rzecznik Praw Dziecka Rzecznik Praw Obywatelskich Zakres działania Zespołu X Ochrony Zdrowia Zakres działania Zespołu XI Prawa Rodzinnego Zakres działania Zespołu VII Prawa Karnego Wykonawczego Rozdział VIII Media publiczne działania edukacyjne podejmowane w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych Telewizja Polska S.A Program 1 Telewizji Polskiej S.A Program 2 Telewizji Polskiej S.A TVP 3 Regionalna Polskie Radio S.A Program 1. PR SA Program 3. PR SA Polskie Radio Bis Informacje o audycjach i akcjach pozaantenowych w Polskim Radiu w 2005 roku Rozgłośnie regionalne polskiego radia Uwagi końcowe Rozdział IX Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane w województwach Rozdział X Działalność samorządów gminnych Podstawy prawne działalności gmin Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych Działania z zakresu edukacji publicznej Działania dotyczące wspierania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisó w dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży alkoholu nieletnim. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej Dodatkowe obowiązki i uprawnienia gmin w zakresie lokalnej polityki wobec alkoholu

8 Koordynacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wydatkowanie środków finansowych Podsumowanie Rozdział XI Działalność innych instytucji oraz organizacji i środowisk wzajemnej pomocy

9 Rozdział I Ocena realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi * oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku 1.1. Polskie problemy alkoholowe wyzwania i zagrożenia. Wśród problemów społecznych jakie występują w naszym kraju problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów tego zjawiska oraz społecznych i ekonomicznych kosztów, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa (np.: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie). Dlatego też działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony organów administracji rządowej i samorządowej.. Konsumpcja napojów alkoholowych ma istotny wpływ zarówno na zdrowie psychiczne jaki i fizyczne jednostek i rodzin a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie ale także na całą populację. Zgodnie z Raportem Światowej Organizacji Zdrowia 1 dotyczącym Stanu Zdrowia na Świecie alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, odpowiedzialnym za ponad 9% całkowitego obciążenia chorobami i urazami, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z alkoholem. Dane Światowej Organizacji Zdrowia (2005 r.) wskazują, że konsumpcja alkoholu w Regionie Europejskim jest najwyższa w porównaniu z innymi regionami świata (średnie spożycie alkoholu w krajach Europy na jednego dorosłego mieszkańca rocznie wynosi około 11 litrów czystego alkoholu, co daje wynik o dwa i pół razy większy niż średnie spożycie światowe.). Alkohol jest przyczyną ponad 7% chorób i przedwczesnych zgonów w krajach Unii Europejskiej. Jest on też głównym źródłem szkód nie tylko dla osób go spożywających, ale także dla np.: 60 tysięcy przedwcześnie urodzonych dzieci z niedowagą, 9 milionów dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, 10 tysięcy ofiar wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców oraz 2 tysięcy ofiar morderstw popełnionych przez nietrzeźwych sprawców każdego roku. Szkody związane ze spożywaniem alkoholu choroby, wypadki, przestępstwa, straty w sektorze pracy i zatrudnienia kosztują państwa europejskie około 125 miliardów euro rocznie (co daje na każde gospodarstwo domowe w UE około 650 Euro rocznie). 2 Na całym świecie alkohol jest przyczyną 3,2% zgonów w ciągu roku (1,8 mln) oraz 4% DALY (Disability Adjusted Life Years 3 ) 58,3 mln. Rozmiary szkód mogą być zmniejszone przez skuteczną politykę wobec alkoholu i problemów z nim związanych. * Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz z późniejszymi zmianami. 1 Raport o stanie zdrowia na świecie 2002, Analiza zagrożeń, promocja zdrowia, PARPA, Warszawa 2003 (tytuł oryginalny World Health Report 2002, Reducing Risks, Promoting Healthy Life, WHO 2002) 2 Alcohol in Europe Peter Anderson and Ben Baumberg; A report for the European Commission; Institute of Alcohol Studies; England. 3 Wskaźnik stosowany do określenia stanu zdrowia danego społeczeństwa. Wyraża łącznie lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu lub choroby; jeden DALY równa się utracie jednego roku zdrowego życia, 7

10 W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz z późn. zm.). Ustawa określa kierunki polityki państwa wobec alkoholu. Reguluje zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje zadania z tego zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację, określa również źródła finansowania tych zadań. Reguluje funkcjonowanie rynku napojów alkoholowych, określając zasady kontroli obrotu tymi napojami. Reguluje także dziedzinę promocji i reklamy napojów alkoholowych, a także formułuje przepisy karne dotyczących obrotu i reklamy alkoholu. Wprowadza regulacje dotyczące postępowania wobec osób nadużywających alkoholu, określa podstawy lecznictwa odwykowego oraz wskazuje kompetencje i zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podmiotami wyznaczonymi przez ustawodawcę do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są organy administracji rządowej, samorządowej i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. System profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych party jest na trzech wzajemnie komplementarnych programach działań realizowanych na różnych poziomach administracji: Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalane corocznie przez rady gmin i realizowane przez samorządy gminne. Ustawa określa najważniejsze kategorie zadań, które w ramach gminnego programu powinny realizować samorządy oraz wskazuje źródło finansowania tych zadań Wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane na szczeblu samorządów województw Trzecim filarem polskiego modelu rozwiązywania problemów alkoholowych jest zbiór zadań realizowanych przez organy administracji rządowej i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która koordynuje realizację Programu, a także integruje wszystkie trzy obszary działań centralny, wojewódzki i gminny formułując spójne dla nich kategorie problemów i cele operacyjne. Do najważniejszych polskich problemów alkoholowych należy zaliczyć: Używanie alkoholu przez młodzież Spożywanie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem ryzykownym wśród nastolatków (badania ESPAD, HBSC, Badania Mokotowskie). Po gwałtownym wzroście spożywania alkoholu przez młodzież w latach zaobserwowano zatrzymanie się tendencji wzrostowej. Ostatnie badania (ESPAD 2005, Badania Mokotowskie 2004) wskazują nawet na spadek ogólnego spożycia alkoholu w populacji 15 i 17 latków. Należy jednak zwrócić uwagę na wzrastającą liczbę pijących alkohol dziewcząt i młodych kobiet. Wskaźniki spożywania alkoholu przez dziewczęta dążą do zrównania się ze wskaźnikami osiąganymi przez chłopców. Konsumpcja alkoholu przez polską młodzież kształtuje się na średnim poziomie w porównaniu z resztą Europy. Około 30% nastolatków przyznaje się do regularnego spożywania alkoholu, 28% 17 latków upiło się w ciągu 30 dni poprzedzających badanie, tylko 4% to abstynenci. Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie upośledza czynności poznawcze koncentrację uwagi, zapamiętywanie, uczenie się, rozwój kontroli emocjonalnej, powoduje podejmowanie zachowań ryzykownych, groźnych dla życia i zdrowia, zakłóca proces rozwojowy, może powodować spowolnienie wzrostu i zaburzenia hormonalne. W całym Regionie Europejskim nadużywanie alkoholu jest odpowiedzialne za jedną czwartą 8

11 wszystkich nagłych zgonów młodych osób, pomiędzy 15 a 29 rokiem życia. Z używaniem alkoholu przez młodocianych wiąże się między innymi obniżenie wieku inicjacji seksualnej, niechciane ciąże i ryzyko zarażenia wirusem HIV. Uszkodzenia zdrowia osób uzależnionych. Rozmiary populacji osób uzależnionych szacowane są na około osób. Liczba osób zarejestrowanych w zakładach lecznictwa odwykowego systematycznie rośnie. W roku 2004 zarejestrowano blisko osób w zakładach ambulatoryjnych (w roku ) i ponad osób w zakładach stacjonarnych (w roku 2000 ponad ). Notowany jest wzrost tej liczby na poziomie ok. 6% rocznie. Znaczący wzrost pacjentów w porównaniu z początkiem lat 90 tych można przypisać poprawiającej się jakości i efektywności leczenia odwykowego, wzrastającemu poziomowi wiedzy o uzależnieniach w społeczeństwie, ale także zwiększonej konsumpcji alkoholu. Uzależnienie jest zaburzeniem bio psycho społecznym. Przyczynia się do rozwoju szeregu poważnych chorób (są to między innymi zapalenie wątroby, alkoholowe zespoły psychoorganiczne, zapalenie trzustki, przewlekłe psychozy alkoholowe, zespół Wernicka Korsakowa, czy polineuropatia obwodowa) oraz powoduje dezorganizację życia społecznego osób uzależnionych i ich rodzin. Istnieje wysoka zależność uzależnieniem od alkoholu a bezrobociem, niższym statusem socjoekonomicznym, niskim poziomem wykształcenia, wypadkami i przemocą interpersonalną. Ryzyko zgonu alkoholików oszacowane w badaniach Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest 4,8 razy wyższe niż przeciętne w populacji generalnej. Uszkodzenia zdrowia związane z nadużywaniem alkoholu. Ryzykowne i szkodliwe picie alkoholu jest związane z szeregiem chorób, raport WHO dotyczący zdrowia globalnego (2002) wymienia blisko 60 chorób i urazów, występujących na tle nadużywania alkoholu. Alkohol jest trzecią główną przyczyną ogólnego obciążenia chorobami i odpowiada za 10,8% ogólnego obciążenia chorobami w Regionie Europejskim. W Europie blisko 6,2% przypadków śmierci rokrocznie można przypisać nadużywaniu alkoholu. Badania z 2005 roku przeprowadzone na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozwalają oceniać, że 16% dorosłej populacji Polaków przekracza próg nadużywania alkoholu 1. Największy wzrost w tym zakresie odnotowano wśród młodych kobiet w grupie wiekowej lat. Co dziesiąta kobieta w tej grupie (10,2%) pije w sposób ryzykowny. W populacji mężczyzn najbardziej wzrosła grupa ryzykownie pijących 50 latków (wzrost o 50%). Wysoki wskaźnik wzrostu ryzykownie pijących wśród mężczyzn odnotowano wśród osób bezrobotnych wzrost o 48%. Choroby występujące na tle nadużywania alkoholu to przede wszystkim nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby (marskość, zapalenie, stłuszczenie), wybrane typy nowotworów, zaburzenia psychiczne, zwłaszcza o charakterze depresyjnym i lękowym. Nadużywanie alkoholu jest przyczyną uszkodzeń ciała i śmierci w wyniku wypadków komunikacyjnych, przemocy interpersonalnej, utonięć i samobójstw. Corocznie, z przyczyn pośrednio i bezpośrednio związanych z nadużywaniem alkoholu, umiera w Polsce kilkanaście tysięcy osób, z czego połowa przypada na zgony bezpośrednio spowodowane piciem alkoholu. WHO podaje, że ok. 10% pacjentów podstawowej i rodzinnej opieki zdrowotnej trafia do lekarza w związku z nadużywaniem alkoholu. Również w opiece specjalistycznej istotny statystycznie odsetek pacjentów korzysta ze świadczeń w związku z chorobami 1 Spożywanie powyżej 10 litrów czystego 100% alkoholu rocznie przez mężczyzn i 7,5 litra przez kobiety 9

12 powstałymi na tle nadużywania alkoholu. W Polsce ok. 20% pacjentów ostrych dyżurów to osoby nadużywające alkoholu. 1 Osobnym typem szkód zdrowotnych są uszkodzenia płodu, powstałe na tle spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Te szkody to niska waga urodzeniowa, opóźnienia wzrostu, obniżenie odporności, uszkodzenia układu nerwowego (od dyskretnych, powodujących nadpobudliwość i trudności w koncentracji do trwałego opóźnienia rozwoju intelektualnego). Na tle nadużywania alkoholu przez ciężarną może wystąpić syndrom FAS (Fetal Alcohol Syndrom) alkoholowy zespół płodowy (uszkodzenia układu nerwowego, będące źródłem specyficznych, fragmentarycznych deficytów intelektualnych, którym towarzyszą trudności w koncentracji uwagi oraz nadpobudliwość). Około 70% dzieci z FAS nie osiąga nigdy zdolności do samodzielnego życia. Brak polskich badań epidemiologicznych, wskazujących na rozpowszechnienie tego zjawiska w Polsce. Przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka (2003) badania wykazały, że alkohol w ciąży pije blisko 21% mieszkanek Warszawy i okolic. Ogólnopolskie badania zrealizowane w 2005 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykazały, że blisko 33% kobiet w wieku lat piło alkohol będąc w ciąży. Zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko przemocy w rodzinie. W rodzinach z problemem alkoholowym, tj. w takich, w których co najmniej jedna osoba pije w sposób szkodliwy dla niej i dla członków tej rodziny żyje 3 4 mln osób, w tym 1,5 2 mln dzieci, 2,5 mln osób nadużywających alkoholu oraz tys. osób uzależnionych. Szkody wynikające z życia w takich rodzinach ponoszą przede wszystkim dzieci. Wśród najważniejszych konsekwencji wyróżnia się szkody: fizyczne psychosomatyczne psychologiczne, emocjonalne psycho społeczne Doświadczenie przemocy domowej w dzieciństwie powoduje m.in. zmiany w postrzeganiu i umiejętnościach rozwiązywania problemów, używanie zachowań pasywnych (np. zamykanie się w sobie, uległość) albo agresywnych (np. ataki werbalne i/lub fizyczne). Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym często wymagają specjalistycznej terapii (także w życiu dorosłym) z powodu zaburzeń przystosowania i problemów psychologicznych. Kilka milionów dorosłych Polaków żyje z tzw. Syndromem DDA (Dorosłego Dziecka Alkoholika). Jak wynika z badań Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, co najmniej w 66% rodzin z problemem alkoholowym dochodzi do aktów przemocy. Badania przeprowadzone w 2002 roku (CBOS) pokazują, że w niemal co piątej polskiej rodzinie (18%) dochodzi do konfliktów z powodu nadużywania alkoholu. Z kolei w 2005 roku 8% respondentów akcentowało, że nadużywanie alkoholu przez domowników jest przyczyną konfliktów i nieporozumień w rodzinie. Należy pamiętać, że przemoc domowa wiąże się z lękiem ofiar i świadków przed ujawnianiem takich przypadków. W związku z powyższym posiadane dane mogą nie w pełni odzwierciedlać rzeczywistą skalę zjawiska przemocy w rodzinie. Oszacowanie 1 Na podstawie badań realizowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii wspólnie z Instytutem Zdrowia Publicznego w Berkeley, Kalifornia (Cherpitel, C.J., Ye Y., Moskalewicz J., Świątkiewicz G., (2005) Screening for Alcohol Problems in Two Emergency Services Samples in Poland: Comparison of the RAPS4, CAGE and AUDIT. Drug and Alcohol Dependence, 80, ). 10

13 zasięgu tego zjawiska jest możliwe m.in. dzięki procedurze interwencji służb w przypadkach przemocy w rodzinie Niebieskie Karty. W 2005 policja przeprowadziła ponad interwencji z wykorzystaniem tej procedury. Tendencja wzrostowa w tym przypadku nie oznacza, że przemoc w polskich rodzinach nasila się, ale jest raczej wynikiem zmian świadomości społecznej i z jednej strony większej gotowości ofiar przemocy do ujawniania takich spraw, a z drugiej zwiąże się z większym profesjonalizmem przedstawicieli służb zobowiązanych do podejmowania interwencji i udzielania pomoc. W 2005 r. z pomocy społecznej ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną uzależnieniem od alkoholu lub innymi problemami spowodowanymi alkoholem skorzystało ponad 166 tys. rodzin. Pracownicy socjalni wykorzystując procedurę Niebieskie Karty przeprowadzili ponad 18,6 tys. interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie (źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). W 2005 roku za przestępstwo znęcania się (art. 207kk) sądy skazały ponad 17 tys. osób, z czego na karę pozbawienia wolności, jednak przeważająca większość (ponad 14 tys.) to kary, których wykonanie warunkowo zawieszono. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadziły w 2004 r. ponad rozmów z ofiarami przemocy. Życie w rodzinie z problemem alkoholowym jest związane zazwyczaj z niższym statusem socjoekonomicznym, chronicznym stresem, ograniczonymi możliwościami zdobywania wykształcenia i kariery zawodowej. Ogólnopolskie badania (CBOS 2004) pokazują, że zdaniem Polaków jedną z barier utrudniających wydostanie się z biedy jest alkoholizm. Zajmuje on 4 miejsce pod względem liczby wskazań, mimo, że na przestrzeni ostatnich lat wskaźnik ten sukcesywnie maleje (z 39% w 1999 roku do 31% w 2004 roku). Naruszenie prawa przez osoby będące pod wpływem alkoholu, w tym kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. W 2005 roku Policja odnotowała podejrzanych będących pod wpływem alkoholu o popełnienie czynów karalnych co stanowi 38% ogółu podejrzanych. W 2005 roku kierujący będący pod wpływem alkoholu spowodowali wypadków. Zginęło w nich 490 osób, a rannych zostało osób. W porównaniu do 2004 roku nastąpił wzrost liczby wypadków o 117 (+3%). W 2005 roku stwierdzono wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami, będących pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o osób. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu w 2005 roku spowodowali wypadków, tj. 11,9% ogółu wypadków. Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowią kierujący. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, nietrzeźwi stanowią 10,1%. W 2005 roku do izb wytrzeźwień w Polsce Policja doprowadziła łącznie osób nietrzeźwych doprowadzono do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, w tym 791 osób w wieku do 18 r. życia. Do miejsc zamieszkania doprowadzono łącznie nietrzeźwych. W 2005 roku skierowano ogółem wniosków o ukaranie do sądów grodzkich za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (od dnia 17 października 2001 roku sprawy o powyższe wykroczenia rozpatrywane są przez sądy dlatego też porównanie dotyczy lat ). Po spadku liczby ww. wniosków w latach , w 2005 roku zanotowano bardzo wyraźny ich wzrost (o ponad 43%). 11

14 Naruszanie prawa przez osoby handlujące alkoholem. Administracyjne i prawne ograniczanie dostępności alkoholu, koncesjonowanie jego produkcji i sprzedaży jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi ograniczania zakresu problemów alkoholowych. Stąd konieczność kontrolowania przestrzegania prawidłowości obrotu alkoholem. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje te kwestie szczegółowo. Na przestrzeni lat odnotowano spadek liczby placówek detalicznych i gastronomicznych, w których oferowano napoje alkoholowe bez zezwolenia (rok ,3% skontrolowanych placówek, w 2005 roku już tylko 1,2%) W przeciągu 6 lat ( ) Służby Celne odnotowały ponad dwukrotny spadek liczby spraw dotyczących wyrobów alkoholowych w przywozie będących przedmiotem przestępstwa: rok spraw, rok spraw. Wzrosła jednocześnie ilość ujawnień przemycanego lub nielegalnie wprowadzanego do obrotu alkoholu, z ok. 51 tys. l. W roku 2004 do ok. 172 tys. l.w roku Nadal duży zasięg ma zjawisko sprzedaży alkoholu nieletnim. Ogólnopolskie badania przeprowadzone w roku 2004 wykazały, że około 80% sprzedawców sprzedaje alkohol nieletnim. Sprzedaż alkoholu osobie nieletniej zgodnie z prawem jest przesłanką do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mimo wszczynania dużej liczby tego typu postępowań, jedynie nieliczne kończą się odebraniem zezwoleń. Powodem są zawiłości proceduralne, umożliwiające podważanie zapadających postanowień, a także trudność zebrania materiału dowodowego. Tym niemniej liczba odbieranych zezwoleń z roku na rok rośnie i w roku 2004 wynosiła ponad (w roku 2005 ponad 1.700). Zwiększyła się dezaprobata społeczna dla sprzedaży alkoholu nieletnim. Zdecydowane potępienie dla sprzedaży nieletniemu wódki wyraziło 86% respondentów (wobec 78% w 2003 r.); podobnie dla sprzedaży wina 77% respondentów (wobec 71% w 2003 r.), a piwa 72% respondentów (wobec 64% w 2003 r.). Straty ekonomiczne, uszkodzenia środowiska pracy. Nietrzeźwość w miejscu pracy nadal jest przyczyną absencji i obniżonej wydajności osób zatrudnionych w różnych sektorach gospodarki. W 2005 r. stwierdzono 99 przestępstw z art. 180 KK (wykonywanie czynności zawodowych związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego), zarejestrowano 95 podejrzanych. W skali całej Polski w 2005 roku skierowano wnioski o ukaranie do sądów grodzkich za naruszenie art KW; w 84 stwierdzonych przypadkach udzielono ostrzeżeń i pouczeń. Dane Głównego Inspektoratu Pracy wskazują, że spożycie alkoholu stanowiło 0,8% wszystkich przyczyn wypadków badanych przez inspektorów pracy w 2005 r. (w latach wyniosło 0,6%). 12

15 1.2. Finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Polsce w 2005 roku Realizacja zadań ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przebiega na trzech poziomach prawno instytucjonalnych: gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działania centralne, szczegółowo określone w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tab Środki finansowe planowane i wydatkowane na realizację zadań ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Polsce w 2005 roku (w złotych) Lp. Plan 2005 Wykonanie Gminy** , ,00 2. Urzędy Centralne* , ,95 3. Powiaty** , ,00 4. Samorządy Województw** , ,00 SUMA: , ,95 *kwota obejmuje środki z rozdziału (przeciwdziałanie alkoholizmowi) klasyfikacji budżetowej oraz środki inne planowane i wydatkowane na realizację zadań ww. ustawy. ** źródło: Regionalne Izby Obrachunkowe Podział planowanych środków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Polsce w 2005 roku Urzędy Centralne 5,78% Powiaty 0,07% Samorządy Województw 7,02% Samorządy Gminne 87,13% Opracowanie PARPA, na podstawie danych Regionalnych Izb Obrachunkowych, informacji otrzymanych z urzędów centralnych oraz Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. 13

16 W 2005 roku łączna kwota środków uzyskanych przez samorządy gminne z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła ponad 516 mln złotych, co stanowiło 87% wszystkich środków przeznaczonych w tym roku na realizację zadań wynikających z ww. ustawy (źródło: Regionalne Izby Obrachunkowe, Urzędy Centralne, Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.). W porównaniu z rokiem 2004 zanotowano wzrost środków finansowych uzyskanych przez gminy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o blisko 16 mln zł. Według informacji pochodzących z regionalnych izb obrachunkowych samorządy gmin przeznaczyły na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 94,7% (w 2004 roku 92,4%) środków uzyskanych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych blisko 489 mln złotych (ponad 462 mln w 2004 roku), w tym między innymi na: dofinansowanie programów terapeutycznych realizowanych w zakładach lecznictwa odwykowego ponad 23 mln zł. inne działania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wydatki na szkolenia pracowników lecznictwa odwykowego, inwestycje, remonty, sprzęt, materiały itp.) ponad 17,3 mln zł. funkcjonowanie punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym. (Wydatki na wynagrodzenia osób pracujących w punkcie, opłaty eksploatacyjne, telefon itp.) 39,8 mln zł. działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ponad 24,8 mln zł. realizację szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych ponad 46,7 mln zł. działalność świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo wychowawczych ponad 92 mln zł. kolonie i obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym blisko 15 mln zł. kolonie i obozy z programem zajęć profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 29,7 mln zł. programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowywane i realizowane przez młodzież, skierowane do grup rówieśniczych (np. kluby dyskusyjne, gazetki, dyskoteki bezalkoholowe, audycje radiowe itp.) ponad 3 mln zł. działania z zakresu edukacji publicznej (np. kampanie edukacyjne, plakaty, ulotki itp.) ponad 8,8 mln zł. działania z zakresu dożywiania dzieci ponad 22 mln zł. pozalekcyjne zajęcia sportowe ponad 32,3 mln zł. Na poziomie centralnym środki finansowe planowane na profilaktykę i przeciwdziałanie problemom alkoholowym w klasyfikacji budżetowej znajdują się w rozdziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi. W 2005 roku były zaplanowane jedynie w budżetach: Ministra Zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł (wykonanie zł), oraz w ramach realizacji programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w 2005 roku zł (wykonanie zł) na wydatki majątkowe dla kilku samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; Wojewody Lubelskiego zł (wykonanie zł); Wojewody Lubuskiego zł (wykonanie zł); Wojewody Dolnośląskiego zł (wykonanie zł). Razem na wydatki bieżące i majątkowe z rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały wydatkowane środki w wysokości (wykonanie ogółem środki planowane zł; wykonanie zł, w tym z budżecie Ministra Zdrowia zł. 14

17 Ponadto według informacji otrzymanych z resortów oraz urzędów wojewódzkich część zadań była finansowana poza rozdziałem 85154: Inspekcja Handlowa plan zł (wykonanie ) zł, Minister Edukacji i Nauki plan zł (wykonanie zł), Minister Obrony Narodowej plan zł (wykonanie zł), Minister Sportu (dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych w ramach Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów) plan ,78 zł (wykonanie ,78 zł), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji plan ,17zł (wykonanie ,17 zł), Minister Sprawiedliwości plan zł (wykonanie zł), Wojewoda Śląski (dotacje) plan zł (wykonanie zł), Wojewoda Wielkopolski (dotacje) plan zł (wykonanie zł) Tak więc suma planowana na realizację Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku na poziomie centralnym wyniosła ogółem ,95 zł (wydatkowano ,95 zł). Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Minister Zdrowia (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) realizował w ramach dziewięciu programów merytorycznych: Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin wydatkowano ,43 zł Wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu wydatkowano ,12 zł Rozwijanie profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych wydatkowano ,15 zł Doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci alkoholików wydatkowano ,23 zł Rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych wydatkowano ,36 zł Wspieranie lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych wydatkowano ,15 zł Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych wydatkowano ,52 zł Monitorowanie i doskonalenie narodowej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspieranie strategii regionalnych w tym zakresie wydatkowano ,89 zł Inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań diagnostycznych i ekspertyz wydatkowano ,11 zł 15

18 1.3. Realizacja celów Narodowego Programu w 2005 roku Cel 1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież Metody osiągania celu: ograniczanie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez osoby niepełnoletnie, wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych i metod kształtowania postaw służących zdrowemu i trzeźwemu życiu, ograniczanie działań promujących picie alkoholu przez młodzież, udzielanie pomocy profesjonalnej rodzicom dzieci, które nadużywają alkoholu, interwencje profilaktyczne wobec grup podwyższonego ryzyka (dzieci z rodzin alkoholowych, mieszkańcy internatów i hoteli robotniczych, studenci i żołnierze), edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w utrzymywaniu abstynencji, tworzenie koalicji profilaktycznych w środowiskach lokalnych, wspieranie działań służących rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu. Wskaźniki osiągania celu: liczba młodzieży, rodziców i nauczycieli uczestniczących w szkolnych programach profilaktycznych, procent abstynentów wśród niepełnoletniej młodzieży procent młodzieży, która spożywała napoje alkoholowe w ciągu ostatniego miesiąca, liczba szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych, w których prowadzone są programy profilaktyczne, liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w związku z zabronioną sprzedażą alkoholu nieletnim, procent sklepów i lokali gastronomicznych naruszających prawo zabraniające sprzedawania alkoholu nieletnim, zatrzymanie wzrostu średniego spożycia alkoholu przez osoby poniżej 18 lat, liczba gmin dysponujących placówkami dla dzieci z grup ryzyka z kwalifikowanymi programami profilaktyki i pomocy. Analiza wskaźników osiągnięcia celów: Realizowanie w ramach gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych szkolnych i rodzinnych programów profilaktycznych. Z roku na rok wzrasta liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych programach profilaktycznych. W roku 2005 w szkolnych uczestniczyło ponad 1,6 mln uczniów Liczba młodzieży uczestniczącej w szkolnych programach profilaktycznych Źródło: PARPA 16

19 W związku z wprowadzeniem w 2002 roku obowiązku realizacji przez szkoły szkolnego programu profilaktyki MENiS ocenia, że liczba szkół realizujących programy profilaktyczne dochodzi do 100%. Nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli realizujących programy profilaktyczne. Analizując ten wskaźnik na przestrzeni kilku ostatnich lat, można zauważyć jego nieznaczne wahania. Wprowadzenie Szkolnego Programu Profilaktyki nie zaktywizowało na szerszą skalę nauczycieli do angażowania się w działania profilaktyczne. Profilaktyka nadal zostaje domeną wyspecjalizowanego lub oddelegowanego do tej roli nauczyciela lub wąskiej grupy grona pedagogicznego na terenie szkoły. Zmalała natomiast liczba rodziców uczestniczących w programach profilaktycznych. Wyzwaniem staje się poszukiwanie dróg dotarcia do rodziców, zwłaszcza w kontekście tego, iż naukowymi podstawami, silna więź z dziecka z rodzicami jest najważniejszym i podstawowym czynnikiem chroniącym młodego człowieka przed podejmowaniem ryzykownych zachowań Liczba rodziców uczestniczących w szkolnych programach profilaktycznych Liczba nauczycieli zaangażowanych w realizacje szkolnych programów Źródło: PARPA Liczba abstynentów w grupie 15 to letniej młodzieży utrzymuję się na stałym poziomie około 8%. W grupie 17 to latków wynosi ona (liczb abstynentów) 4%. Picie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem ryzykownym wśród nastolatków, stwarzając wiele zagrożeń dla młodych ludzi (na podstawie badań ESPAD, HBSC, Badań Mokotowskich) zmniejszyły się wskaźniki zachowań ryzykownych używania narkotyków, palenia papierosów oraz picia alkoholu (np. znaczące zmniejszenie się spożycia piwa w ciągu ostatnich 30 dni). Zmniejszanie się wskaźników zachowań ryzykownych może wynikać ze zmiany w sytuacji społecznej nastolatków po reformie systemu edukacji 15 latki uczące się w I klasach szkół średnich obecnie znajdują się w gimnazjach (np. podlegają mniejszej negatywnej presji starszych kolegów). Zmiany te wskazują na pewne zatrzymanie wzrostu spożycia alkoholu przez młodych ludzi a tym samym zatrzymanie negatywnych procesów zachodzących w latach 90 tych (dramatyczny przyrost spożycia alkoholu w grupie nastolatków). (na podstawie badań ESPAD 2005 i Badań Mokotowskich 2004) Bardzo istotną zmianą zaobserwowaną w ww. badaniach jest zwiększający się odsetek dziewcząt sięgających po alkohol i upijających się. Wyniki te są zgodne z obserwowanymi od końca lat 90 tych przemianami obyczajowymi dotyczącymi zachowań dziewcząt. W latach 90 tych wyniki prowadzonych badań wskazywały, iż dziewczęta znacząco rzadziej podejmowały zachowania ryzykowne (np. odsetek chłopców sięgających po piwo w ciągu ostatnich 30 dni (dane z roku 1995) wynosił 36%, natomiast w grupie dziewcząt wynosił on 24%). Obecnie te różnice nie tylko się zacierają, lecz niektóre wskaźniki zachowań ryzykownych są wyższe w populacji dziewcząt niż u chłopców. 17

20 (Więcej informacji w Rozdziale II: Diagnoza problemów związanych z alkoholem i problemami alkoholowymi w Polsce w 2005 roku) W roku 2005 cofnięto 229 zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu, w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i sprzedażą alkoholu nieletnim. Jest to liczba o 28% większa w porównaniu z wcześniejszym okresem sprawozdawczym. Na przestrzeni ostatnich trzech lat obserwujemy znaczący przyrost spraw zakończonych cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu nieletnim. W szkoleniach sprzedawców zorganizowanych przez samorządy lokalne uczestniczyło ok. 10 tys. sprzedawców. Dotyczyły one przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym niesprzedawania alkoholu nieletnim. Szkolenia takie zorganizowało jedynie 16% gmin. W programach interwencyjno profilaktycznych dla młodzieży z problemami alkoholowymi (upijającej się) według sprawozdań gminnych uczestniczyło ok. 34 tysięcy młodych ludzi oraz 8 tys. rodziców. Liczba ta zmalała w porównaniu z rokiem ubiegłym. Niestety tylko ok. 8% gmin uruchomiło takie specyficzne programy dla upijającej się młodzieży. Oprócz powyższych wskaźników warto zwrócić uwagę na następujące zjawiska i działania: W roku 2005 zorganizowane zostały dwie ogólnopolskie konferencje dotyczące profilaktyki szkolnej. Jedną konferencję pod hasłem Co mogą zrobić rówieśnicy rola liderów młodzieżowych w profilaktyce szkolnej i środowiskowej zorganizowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Drugą konferencję Wybrane aspekty działań profilaktycznych zorganizowało Ministerstwa Edukacji i Nauki. W spotkaniach tych uczestniczyli m.in. kuratorzy, dyrektorzy szkół, konsultanci ośrodków doskonalenia, pedagodzy szkolni, nauczyciele (ponad 300 osób). Organizowanych było również wiele konferencji lokalnych oraz szkoleń dla nauczycieli i wychowawców propagujących nowoczesne, skuteczne strategir działań profilaktycznych. Ważną rolę w promowaniu abstynencji od wszelkich substancji psychoaktywnych odgrywa praca wychowawcza wielu organizacji pracujących z młodzieżą (np. harcerstwo) czy ruchów i wspólnot religijnych (np. Ruch Światło Życie) obejmują one oddziaływaniem kilkaset tysięcy młodych ludzi rocznie. Oprócz istniejących programów profilaktycznych wciąż poszukiwane są nowe, skuteczne technologie profilaktyczne, np. zespół Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Pro M Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie prowadził prace nad adaptacją i wdrażaniem w szkołach programu Fantastyczne możliwości. Zakończony w 2005r. program badań ewaluacyjnych projektu w oparciu o pilotażowe realizacje na terenie Warszawy. Badania wykazały, iż realizacja dwuletniego programu profilaktycznego przyniosła trwałe efekty w zakresie opóźnienia deklarowanych przez uczniów pierwszychdoświadczeń w upijaniu się. Utrzymywały się efekty w zakresie wiedzy, postaw i przekonań o możliwości odpierania presji rówieśników skłaniających do picia alkoholu. Zrealizowano także dalsze prace adaptacyjne programu opartego na rozwijaniu umiejętności życiowych, adresowanego do latków. W celu wyznaczania nowych kierunków pracy profilaktycznej z młodzieżą Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała seminarium naukowe Co dalej z polską profilaktyką kontynuacja i zmiana. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki, instytucji zajmujących się profilaktyką (Ministerstwo Edukacji i Nauki, Krajowe Biuro ds. Zapobiegania Narkomanii, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej), uczelni 18

21 wyższych oraz praktycy na co dzień pracujący z młodzieżą. Celem seminarium było podsumowanie realizacji Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata oraz zaplanowanie zadań na kolejne lata, z uwzględnieniem wskazań Unii Europejskiej. W roku 2005 realizowane były również działania ukierunkowane na grupy ryzyka m.in. grupę młodzieży upijającej się, czy też przejawiającej problemy w kilku obszarach zachowań ryzykownych. Prowadzono szkolenia dla kuratorów sądowych, pedagogów i psychologów przygotowując ich do pracy z młodzieżą nadużywającą alkoholu przy wykorzystaniu technologii programu TUKAN Trening zachowań związanych z alkoholem i narkotykami opracowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Łodzi. W ramach Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży upowszechniane i wdrażane były,,procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją. Upowszechniano także w środowisku nauczycieli procedury związane z podejmowaniem interwencji w sytuacjach kryzysowych w szkole, opracowanych przez zespół Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Pro M IPiN w Warszawie Istotnym elementem programu zwiększania kompetencji rodziców w zakresie profilaktyki rodzinnej oraz edukacji młodzieży w zakresie zagrożeń i strat bieżących związanych z piciem alkoholu, było kontynuowanie działalności Pomarańczowej Linii infolinii dla rodziców oraz młodych ludzi nadużywających alkoholu ( ), prowadzonej, na zlecenie PARPA, przez Profilaktyczno Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi. Ogólnopolska infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz Dzięki prowadzonej w Ośrodku bazie danych placówek oferujących specjalistyczną pomoc na terenie całego kraju, osoby dzwoniące są kierowane w odpowiednie miejsce. Informacji i porad udzielali przeszkoleni psycholodzy. W Ośrodku prowadzone są także grupy wsparcia dla rodziców i młodzieży, realizowany jest program interwencyjno terapeutyczny dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem (upijającej się) i innymi substancjami psychoaktywnymi. Ograniczanie dostępności alkoholu dla młodzieży jest jednym z podstawowych obszarów działań profilaktycznych. Podejmowano działania mające na celu aktywizację samorządów lokalnych w zakresie kontroli rynku oraz szkoleń sprzedawców odnośnie przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i nie sprzedawania alkoholu osobom nieletnim. Działania o charakterze ogólnopolskim podjęto w ramach kontynuacji kampanii Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony. Realizowano także Program Profilaktyczny SZLABAN którego celem jest aktywizowanie dorosłych, rodziców do podejmowania interwencji wobec sprzedaży alkoholu nieletnim. W różnych działaniach środowiskowych o charakterze profilaktycznym według sprawozdań gminnych, zaangażowanych było ponad 570,5 tysięcy dzieci i młodzieży i ponad 74 tysiące rodziców i wychowawców. Jest to niewielki wzrost w porównaniu z 2003 r. W działania te zaangażowanych było ponad 90 tys. nauczycieli i wychowawców. Ważnym elementem działalności profilaktycznej są programy z zakresu profilaktyki rówieśniczej angażujące liderów młodzieżowych i obejmujące dużą grupę młodych ludzi (również z grup ryzyka). Jako przykłady takich działań można wymienić np.: Powiatową Młodzieżową Szkołę Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych uruchomioną w Mikołowie (woj. śląskie), program Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego realizowany w Łodzi, Fundację Centrum Edukacji Liderskiej CEL z Warszawy, programy realizowane przez Związki Harcerskie, Ochotnicze Hufce 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 Na podstawie art.4 1 ust.2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY TUREK NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY TUREK NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr XXX/180/17 Rady Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2017 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY TUREK NA ROK 2017 Podstawa prawna i merytoryczna

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA GMINY CZEMPIŃ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA GMINY CZEMPIŃ NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/280/13 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 października 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY CZEMPIŃ NA ROK 2014 Czempiń,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik do uchwały Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Tworzony jest

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Gminy w Krupskim Młynie Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/96/16 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/96/16 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/96/16 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT S P I S T R E Ś C I Wstęp Rozdział I Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2017 1 Załącznik do Uchwały Nr XXVI/140/16 Rady Gminy Firlej z dnia 29.12.2016 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2017 Firlej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/107/2005 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 9 marca 2005 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI WSTĘP Diagnoza problemów

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2014 Kościerzyna 2013 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Na rok 2014 I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 2 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/3/14 RADY GMINY KISZKOWO. z dnia 15 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/3/14 RADY GMINY KISZKOWO. z dnia 15 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/3/14 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX.359.2014 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Tczew z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Tczew z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Tczew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w gminie Tczew na rok 2011 Na podstawie art 4 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/91/15 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/91/15 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/91/15 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2016 rok Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia. 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2018 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL / 218/2014 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 7 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XL / 218/2014 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 7 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XL / 218/2014 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2015 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2015 Kościerzyna 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Na rok 2015 I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/431/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 17 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLV/431/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 17 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLV/431/13 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2, pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/311/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/311/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/311/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Załącznik do uchwały Nr X/64/15 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Podstawą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.107.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Spis treści I. Wstęp II.

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/113/2007 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 20 grudnia 2007r.

UCHWAŁA NR XX/113/2007 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 20 grudnia 2007r. UCHWAŁA NR XX/113/2007 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.316.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Ryczywół na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY SIEROSZEWICE NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY SIEROSZEWICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2009 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY SIEROSZEWICE NA ROK 2010 SIEROSZEWICE

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia roku

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia roku PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo