SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ZABRZU W 2005 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ZABRZU W 2005 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ZABRZU W 2005 ROKU

2 W 2005 roku kontynuowana była zmiana części systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. Świadczeniami rodzinnymi przyznawanymi w nowej formule objęto kolejną grupę świadczeniobiorców. Od 1 września 2005 roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Rok 2005 był też pierwszym pełnym rokiem budżetowym obowiązywania nowej ustawy o pomocy społecznej. Kolejnym nowym zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu było zorganizowanie wypłacania świadczeń rodzinnych dla nowej grupy świadczeniobiorców. Uprawnienia do świadczeń posiadają, rodziny, których dochód na osobę wynosi nie więcej niż 504 zł miesięcznie, a w przypadku kiedy rodzina wychowuje dziecko niepełnosprawne 583 zł. W katalog świadczeń rodzinnych weszły: Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu; - urodzenia dziecka, -opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, -samotnego wychowywania dziecka do lat 7 po upływie możliwości pobierania zasiłku dla bezrobotnych, -samotnego wychowywania dziecka, -rozpoczęcia roku szkolnego, -kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, -podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania. Świadczenia opiekuńcze; -zasiłek pielęgnacyjny, -świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie uprawnionych do ubezpieczenia z innego tytułu, a pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i upływu okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Przyznanie uprawnień dla nowych świadczeniobiorców oraz odnowienie świadczeń rodzinnych na tzw. nowy okres zasiłkowy niesłychanie spiętrzył i utrudnił pracę Ośrodka w okresie od maja do października 2005 roku. Dział Świadczeń Rodzinnych wymagał w tym okresie uzupełnienia kadrowego o nowych pracowników. Oddelegowano też do pracy w nim grupę pracowników socjalnych z Dzielnicowych Punktów Pomocy Społecznej. Spowodowało to czasowe trudności w funkcjonowaniu Dzielnicowych Punktów. 2

3 Świadczenia udało się wypłacić w przewidzianym prawem terminie tj. do roku.. Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w okresie od czerwca do listopada 2005 roku pracowało: 35 pracowników MOPR, 8 stażystów, 17 osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Od sierpnia do połowy października praca przebiegała we wszystkie dni tygodnia w systemie dwuzmianowym. W okresie od czerwca do września 2005 roku przyjęto wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Uprawnienia do świadczeń rodzinnych przyznano 8501 rodzinom, a do zaliczki alimentacyjnej Ogółem w 2005 roku Dział Świadczeń Rodzinnych MOPR Zabrze przeprowadził postępowania w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Świadczenia przyznano rodzinom dla dzieci ( w 2004 roku 7140 opiekunów i dzieci ). W 2005 roku w związku z kolejnym etapem wprowadzania zmian w świadczeniach rodzinnych do MOPR trafiły nowe grupy świadczeniobiorców: -osoby, które utraciły prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, -osoby zatrudnione w prywatnych zakładach pracy zatrudniających do 20 pracowników, -osoby pobierające dotychczas świadczenia w ZUS lub KRUS, -osoby pracujące w tzw. służbach mundurowych, -rodzice posiadający troje i więcej dzieci bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników w miejscu zatrudnienia tych rodziców, -rodzice ubiegający się o dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania bez względu na liczbę zatrudnionych w miejscu pracy tych rodziców. Struktura świadczeń rodzinnych w 2004 roku przedstawiała się następująco: ŚWIADCZENIA RODZINNE: Rodzaj świadczenia Liczba uprawnionych opiekunów w 2004 Liczba uprawnionych opiekunów w 2005 Liczba dzieci z przyznanymi świadczeniami Liczba dzieci z przyznanymi świadczeniami roku roku w 2004 r w 2005 r Zasiłek rodzinny Dod. z tyt. urodzenia dziecka Dod. z tyt. opieki w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia Dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji po 5 roku życia Dodatek na dojazd do szkoły Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Dodatek z tytułu samotnego wychowywania

4 art.70 ust.1 (pobierający alimenty z FA)* Dodatek z tytułu samotnego wychowywania art.70a ust.2 (jw. o dochodach do 612 zł/ os.)* Dodatek z tytułu samotnego wychowywania Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego Dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej** Zaliczka alimentacyjna** *przepis przestał obowiązywać w 2004 roku, **świadczenia realizowane od 2005 roku. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE: Rodzaj świadczenia Liczba uprawnionych /opiekunów w 2004 roku Liczba uprawnionych /opiekunów w 2005 roku Liczba dzieci z przyznanymi świadczeniami w 2004 roku Liczba dzieci z przyznanymi świadczeniami w 2005 roku Zasiłek pielęgnacyjny dla osób pow roku zycia Zasiłek pielęgnacyjny z tyt niepełnosprawności Świadczenia pielęgnacyjne Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w ramach ustawy o pomocy społecznej świadczy pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć wykorzystując swoje środki możliwości i uprawnienia. Pomocą ośrodka objęte były, w szczególności osoby i rodziny dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 4

5 bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnieniami, trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, brakiem umiejętności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu placówek opiekuńczo wychowawczych. Wymienione wyżej dysfunkcje wraz ze spełnieniem warunku posiadania przez rodzinę dochodu poniżej progu interwencji socjalnej, określonego przez przepis ustawy o pomocy społecznej ( 461 zł dla osoby samotnej, 316 zł dla osoby w rodzinie ), uprawniały osoby i rodziny do uzyskania świadczeń materialnych. Praca socjalna, interwencja kryzysowa oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne świadczone były niezależnie od wysokości dochodu rodziny. Ośrodek w swych działaniach wykorzystuje środki i formy pomocy przewidziane ustawą o pomocy społecznej tj: zasiłki pieniężne, zasiłki w naturze, świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, ośrodki wsparcia, mieszkania chronione i adaptacyjne, domy pomocy społecznej, Zespół Interwencji Kryzysowej, świetlice środowiskowe, organizowanie finansowania działań rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych, pracę socjalną. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykorzystując w/w oraz inne formy pomocy realizuje komplementarne programy nastawione na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz readaptację i usamodzielnienie. Są to uchwalone przez Radę Miejską w Zabrzu : Miejski Program Przeciwdziałania i Wychodzenia z Bezdomności, oraz Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, W 2005 roku Rada Miejska w Zabrzu uchwaliła nowy Miejski Program Przeciwdziałania i Wychodzenia z Bezdomności opracowany przez MOPR we współpracy z Towarzystwem im. Św. Brata Alberta oraz Stowarzyszeniem Żyj i Daj Żyć. Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej opracowały charakterystyki swoich rejonów działania będące diagnozą 5

6 problemów społecznych w poszczególnych dzielnicach Zabrza. Diagnozy te zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Zabrzu. W związku z przejściem na emeryturę dyrektora rodzinnego domu dziecka zabezpieczono dzieci w rodzinach zastępczych i odpowiednich placówkach. Kontynuowana była realizacja autorskich projektów w ramach Dzielnicowych Punktów Pomocy Społecznej, są to min. : Projekty Ulica i Schron na rzecz dzieci, których głównym środowiskiem życia jest ulica, Projekt na rzecz społeczności romskiej, Projekt Grupy Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym, Program Pomocy Osobom Bezdomnym Wróć z nami, Program Nie jestem sam realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Żyj i Daj Żyć - forma grupy uspołeczniająco- wspierającej w ramach, której prowadzone były zajęcia dot. rynku pracy, problemów uzależnień. W ramach programu uczestnicy mieli też możliwość pójścia do kina, co dla niektórych było pierwszym takim wydarzeniem od kilkunastu lat. Program uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Program edukacyjny dla rodzin osób chorych na schizofrenię. Klub rodzin zastępczych- realizowany w DPPS Wyzwolenia, którego celem jest wsparcie rodzin zastępczych w rozwiazywaniu problemów wychowawczych Grupa dla rodzin zastępczych DPPS Roosevelta. Ponadto pracownicy włączają się w realizację wielu akcji na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i bezdomnych. Ośrodek współpracuje stale z licznymi instytucjami, służbami i organizacjami. Nasi stali współpracownicy to : funkcjonariusze Policji realizacja programu Niebieskich kart, we współpracy z Zespołem Interwencji Kryzysowej, współpraca przy realizacji policyjnego programu Lepiej razem niż osobno wspólnie ze Strażą Miejską i pedagogami szkolnymi oraz wielu sprawach interwencyjnych dot. przemocy domowej, spraw opiekuńczych i wychowawczych dzieci i młodzieży, handlu i zażywania narkotyków, wykorzystywania nieletnich i wielu innych. W wspólnej pracy biorą udział zarówno funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji jak i poszczególnych komisariatów, Straż Miejska- przy programie Lepiej razem niż osobno, sprawach interwencyjnych 6

7 z przemocy domowej, Miejskim Programie Przeciwdziałania i Wychodzenia z Bezdomności, programie Wróć z nami ; min. poprzez wspólny udział w wieczornych patrolach w miejscach przebywania osób bezdomnych, i innych codziennych sprawach, Kuratorzy Sądu Rejonowego w Zabrzu ds. nieletnich w pracach Zespołu ds. kwalifikacji dzieci i młodzieży do placówek opiekuńczo-wychowawczych, przy realizacji postanowień o nadzorze kuratorskim, organizacji zajęć wychowawczych w ośrodkach kuratorskich i bieżącej pracy socjalnej w rodzinach dysfunkcyjnych, Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień- we wsparciu i rehabilitacji osób uzależnionych, Klub Abstynenta Nowe Życie - prowadzenie dzielnicowych punktów klubu, wsparcie, readaptacja osób uzależnionych i bezdomnych, Stowarzyszenie Żyj i daj żyć - wsparcie i readaptacja społeczna osób uzależnionych ich rodzin oraz rodzin osób uzależnionych, Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta: Schronisko, Przytulisko, Klub Albertyński -realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Wychodzenia z Bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska i Przytuliska, pomoc rzeczową i pracę readaptacyjną z bezdomnymi osobami i rodzinami, współpraca w udzieleniu schronienia i wspieraniu osób dotkniętych przemocą domową, praca formacyjna z rodzinami mającymi trudności opiekuńczo- wychowawcze i prowadzenia gospodarstwa domowego, prowadzenie świetlicy środowiskowej, grup samopomocowych dla bezrobotnych, pomoc w samoobsłudze dla osób i rodzin ubogich. zabrzańskie szkoły podstawowe i gimnazja organizacja dożywiania dzieci i młodzieży, organizacja świetlic środowiskowych, realizacja programu asystentów romskich (SP 43) i inne, pedagodzy szkolni- sprawy opiekuńczo- wychowawcze dzieci i młodzieży, Rejon Energetyczny- racjonalizacja zużycia energii poprzez zakładanie ograniczników poboru oraz liczników przedpłatowych. Rozwiązania sprawdzone w 2004 roku są standardowo wykorzystywane w bieżącej pracy, Stowarzyszenie Misericordia - praca przy uzupełnianiu edukacji dorosłych, Zabrzańskie Stowarzyszenie Romów - praca na rzecz integracji społeczności romskiej oraz podniesienia jej statusu społecznego poprzez działania edukacyjne, kulturalne i inne, Caritas Diecezji Gliwickiej- organizacja żywienia dla osób i rodzin potrzebujących, pomoc materialna dla osób i rodzin, organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży i inne, Chrześcijańska Służba Społeczna organizacja pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 7

8 Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów w Katowicach- szkolenie pracowników, realizacja programu Streetworker, Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Niepełnosprawnych i ich Rodzinprzy organizacji pomocy dla niepełnosprawnych, Rzecznik Prezydenta Miasta na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie- organizacja pomocy środowiskowej dla dzieci, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie- szkolenie pracowników, GPAS Brest (Francja) szkolenie i realizacja programu Streetworker, udział w programie grantowym Polske Born Himerland (Dania)- organizacja pomocy materialnej dla placowek opiekuńczowychowawczych, Alle Farben dieser Welt- współpraca w resocjalizacji dzieci i młodzieży, pomoc materialna dla Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży. Ośrodek współpracuje jeszcze z innymi podmiotami przy działaniach mających charakter akcyjny lub okresowy. Stałymi współpracownikami są poszczególne komórki Urzędu Miejskiego w Zabrzu, z Wydziałem Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej na czele. MOPR jak w poprzednich latach wykorzystywał również pracę wolontariuszy. W 2005 roku pracowało ich w ośrodku 64; w Dzielnicowych Punktach Pomocy Społecznej, świetlicach środowiskowych, środowiskowym domu samopomocy. Przepracowali oni łącznie 9296 godzin (4761 w 2004 roku ). Miejski Ośrodek prowadził również praktyki dla studentów szkół policealnych oraz uczelni wyższych dla kierunków praca socjalna, pedagogika, psychologia, politologia. W 2005 roku praktyki takie odbyły 34 osoby na łączną liczbę 3549 godzin ( 1240 w 2004 roku ). Przez okres 2005 roku w MOPR odbyło staż 35 osób. Merytoryczna działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizowana była w 8 Dzielnicowych Punktach Pomocy Społecznej (Mapa Obszary działania DPPS strona 10.), 6 świetlicach środowiskowych, Zespole Interwencji Kryzysowej, Zespole ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Domu Noclegowym, Środowiskowym Domu Samopomocy, 2 mieszkaniach chronionych, mieszkaniu adaptacyjnym, azylu dla dzieci ulicy i w pracy konsultanta ds. uzależnień. W nadzorze MOPR pozostają Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży, Dom Dziecka. Merytoryczną działalność MOPR realizuje 186 pracowników, z czego162 (specjalistów pracy z rodziną, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, wychowawców, 8

9 terapeutów zajęciowych, konsultantów, prawników) pracuje codziennie bezpośrednio z klientami Ośrodka. Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w 2005 roku zatrudniał na 256,25 etatach 271 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w 2005 roku w ramach zadań określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej udzielił pomocy 7110 rodzinom. W rodzinach tych żyło osoby. W 2004 roku 7001 rodzin i osób. W tabeli nr 1 przedstawiamy charakterystykę rodzin, które w 2005 roku skorzystały z pomocy ze względu na występujące w tych rodzinach dysfunkcje oraz porównujemy z charakterystyką z 2004 roku. Tabela nr 1. Główne powody przyznania pomocy, liczba rodzin objętych pomocą i osób w tych rodzinach w 2004 roku i 2005 roku 2004 rok 2005 rok Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach rodzinach Ubóstwo Sieroctwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała choroba Bezradność w sprawach opiekuńczych Rodziny niepełne Rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie Alkoholizm Narkomania Trudności po opuszczeniu zakładu karnego Brak umiejętności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu placówki opiek.- wychowawczej Trudności w integracji uchodźcy Zdarzenie losowe Sytuacja kryzysowa

10 Poradnictwo specjalistyczne, prawne, psychologiczne, rodzinne *Kategorie wyróżnione dopiero w 2004 roku. Liczby w kolumnach nie sumują się gdyż w rodzinach zwykle występuje więcej niż jedna dysfunkcja. Tabela nr 2. Liczba wszczętych postępowań i wydanych decyzji administracyjnych w 2004 roku i 2005 roku. 2004rok 2005 rok Ilość wszczętych postępowań Ilość wydanych decyzji Liczba rodzin korzystających z pomocy wyłącznie w 44 formie pracy socjalnej 106 Tabela nr 3. Liczba odwołań w 2004 i 2005 roku rok 2005 rok Liczba odwołań Liczba uchylonych decyzji Odwołania nie zakończone 11 8 Procentowy udział uchylonych decyzji do wniesionych 35%% odwołań 35% Procentowy udział uchylonych decyzji do wszystkich decyzji 0,09% wydanych przez MOPR 0,04% Tabela nr 4. Nowi i usamodzielnieni klienci MOPR w 2004 i w 2005 roku rok 2005 rok Liczba rodzin, nowych klientów MOPR Liczba usamodzielnionych rodzin : w tym usamodzielnionych w wyniku intensywnej pracy pracownika socjalnego. 10

11 Tabela nr 5. Osoby skierowane do DPS w 2005 roku. Miejsca statutowe Liczba osób Liczba osób oczekujących umieszczonych DPS ul. Brysza DPS ul. Jaskółcza DPS ul. Cisowa 6* DPS ul. Matejki Dodatkowo poza Zabrzem umieszczono 6 jego mieszkańców. Tabela nr 6. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i sprzętu ortopedycznego rok 2005 rok Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych Przyznane dofinansowania Liczba wniosków dot. dofinansowania do sprzętu ortopedycznego Przyznane dofinansowanie Tabela nr 7. Dożywianie dzieci w szkołach rok 2005 rok Liczba dożywianych dzieci Tabela nr 8. Usługi opiekuńcze rok 2005 rok Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w 358 tym: 380 Podstawowymi Specjalistycznymi Specjalistycznymi dla osób zaburzonych Tabela nr 9. Zestawienie danych dotyczących działalności Zespołu Interwencji kryzysowej. Przyczyny zgłoszeń do ZIK 2004 rok 2005 rok Przemoc domowa

12 Kryzysy rodzinne i małżeńskie Uzależnienia Problemy wychowawcze Zaniedbania opiekuńcze Przemoc seksualna 12 6 Zaburzenia psychiczne 21 8 Problemy emocjonalne Problemy natury prawnej Sprawy mieszkaniowe 7 - Bezdomność 5 - Inne sytuacje kryzysowe 43 - Liczba wystawionych niebieskich kart Liczba uczestników grupy wsparcia dla kobiet, 11 ofiar przemocy 19 Liczba uczestników grupy wsparcia dla dzieci i - młodzieży - Terapia rodzinna systemowa Terapia sprawców przemocy 38 8 Ogółem liczba klientów rodzin Ogółem liczba porad i interwencji Tabela nr 10. Rodzinna opieka zastępcza 2004 rok 2005 rok Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niespokrewnione* 109/53 114/47 Zawodowe wielodzietne rodziny zastepcze 0 1 Pogotowia rodzinne 5 5 Nowo zawiązane rodziny zastępcze Pozyskane rodziny zastępcze 15 0 Rodziny zastępcze na liście MOPR** Przeprowadzone adopcje 7 3 Usamodzielnienia i kontynuacje nauki Liczba mieszkańców mieszkań chronionych 7 8 *W zestawieniu uwzględniono liczbę rodzin niespokrewnionych wg definicji z ustawy o pomocy społecznej oraz liczbę rodzin nie będących w żadnym pokrewieństwie z rodzicami naturalnymi **Rodziny krótkoterminowe niespokrewnione będące w stałej gotowości do przyjęcia dzieci; umieszczone na liście do dyspozycji sądu rejonowego. Tabela nr 11. Zespół Kwalifikujący Dzieci i Młodzież do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych rok 2005 rok Skierowania do Centrum Wsparcia Kryzysowego Skierowania do Domu Dziecka w Zabrzu 8 5 Skierowania do placówek poza Zabrzem 14-12

13 Skierowania dla dzieci spoza Zabrza 4 2 Ogółem rozpatrywanych spraw Tabela nr 12. Zestawienie rodzajów świadczeń, zadania zlecone. Forma pomocy Liczba osób którym przyznano decyzją Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach świadczenie Razem Zasiłki stałe* W tym : dla osoby samotnej** Dla osoby pozostającej w rodzinie** Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej Specjalistyczne usługi opiekuńcze *dawny zasiłek stały wyrównawczy, **brak niektórych danych z 2004 roku gdyż zmieniły się kategorie sprawozdawcze. Tabela nr 13. Zestawienie rodzajów świadczeń, zadania własne. Forma pomocy Liczba osób którym przyznano decyzją Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach świadczenie 2004 r r r r r r. Razem Zasiłki okresowe ogółem W tym przyznane z powodu: bezrobocia Długotrwałej choroby Niepełnosprawności Możliwość utrzymania świadczeń z innego systemu zabezpieczenia społecznego Schronienie Posiłki ogółem W tym dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole Ubranie Usługi opiekuńcze W tym specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc finansowa na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 13

14 W tym dla bezdomnych Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Sprawienie pogrzebu Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem W tym zasiłki specjalne celowe Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie ogółem W tym w naturze Jednorazowy zasiłek celowy Pożyczka nieoprocentowana Poradnictwo specjalistyczne w szczególności prawne i psychologiczne Dofinansowanie do kosztu pobytu w DPS* Praca socjalna Zespół Interwencji Kryzysowej w 2005 roku. W 2005 roku z pomocy ZIK skorzystało 736 rodzin. Łącznie udzielono 2777 porad. Klientami Zespołu Interwencji Kryzysowej są osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych w tym: - osoby z problemem przemocy w rodzinie. Są to zarówno osoby doznające przemocy, osoby stosujące przemoc, świadkowie przemocy 335 osób. - małżeństwa w sytuacji kryzysu, które najczęściej są związane z fazami rozwoju rodziny, zaburzoną komunikacją, brakiem umiejętności wyrażania uczuć, odmiennymi poglądami na wychowywanie dzieci osoby, u których wystąpiły problemy emocjonalne bądź psychiczne. Najczęściej problemy takie występują w powiązaniu z przeżytymi w przeszłości sytuacjami traumatycznymi, bądź aktualnie trudną sytuacją taką jak bezrobocie, trudności mieszkaniowe, choroba somatyczna w rodzinie 41 - osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu a zwłaszcza osoby współuzależnione. Najczęściej ci klienci uzyskiwali w ZIK poradę wstępna i wsparcie i byli kierowani do Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień 71 - rodziny, w których rozpoznano problemy opiekuńczo wychowawcze zgłoszenia 14

15 były zarówno ze strony pracowników innych instytucji, głównie szkół, jaki i rodziców mających problemy ze swoimi dziećmi. Była także grupa młodzieży, która zgłaszała problemy rodzinne, w tym stosowanie przemocy wobec nich. Młodzież ta oczekiwała od nas wsparcia i pomocy w umieszczeniu w bezpiecznym miejscu osoby zgłaszające się po pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, karnego, cywilnego ( alimenty, rozwód, ograniczenie władzy rodzicielskiej, eksmisja, podział majątku) - 75 W 2005 roku odbyły się dwie edycje grupy psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy. Spotkania odbywały się raz w tygodniu i trwały 2-3 godziny. Uczestniczyło w nich 19 kobiet. Odbyło się 25 spotkań. Poruszane były tematy dotyczące charakterystyki zjawiska przemocy, mitów, przemocy seksualnej i problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, problemów dzieci uwikłanych w przemoc, procedury Niebieskiej Karty... Pracownicy zespołu we współpracy z zabrzańską policją uczestniczą w realizacji programu Niebieskie Karty. Nawiązują kontakt z rodzinami, w których miejsce miała interwencja w związku z aktami przemocy oraz została wypełniona prośba o pomoc. W ramach programu prowadzone są działania interwencyjne obejmujące osoby poszkodowane i sprawców przemocy. Raz w miesiącu odbywają się spotkania pracowników ZIK oraz koordynatorów d/s nieletnich. Na spotkaniach roboczych omawiane są interwencje, tworzone plany pomocy oraz ustalane dalsze wspólne działania i współpraca. W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie skierowano do ZIK przez Policję 153 próśb osób poszkodowanych. Poza Policją ZIK współpracuje z innymi instytucjami: Straż Miejska Kuratorzy zawodowi dla nieletnich i dorosłych oraz kuratorzy społeczni Pedagodzy szkolni Pracownicy Poradni Pedagogiczno Psychologicznej 15

16 Pracownicy Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży Schronisko im. Brata Alberta dla kobiet i dzieci Współpracując z instytucjami, udzielając wywiadów dla lokalnej prasy oraz uczestnicząc w audycji w radio PLUS oraz CCM ZIK realizuje dodatkowe zadanie zapoznawania społeczeństwa z problematyką przeciwdziałania przemocy oraz informuje o możliwościach uzyskania pomocy. W celu doskonalenia swojej pracy oraz wymiany doświadczeń pracownicy uczestniczą w spotkaniach przedstawicieli śląskich Ośrodków Interwencji Kryzysowej, które odbywają się, co dwa miesiące w Katowicach. Ponadto ciągle starają się podnosić kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach dotyczących problematyki przeciwdziałania przemocy oraz pracy psychologicznej z rodzinami, Barbara Prudło- Kozioł oraz Joanna Gazda ukończyły w bieżącym roku trzyletni kurs,,systemowej terapii rodzin. Małgorzata Mirus i Aleksandra Brela ukończyły II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Miejski Program Przeciwdziałania i Wychodzenia z Bezdomności. Rada Miejska w Zabrzu 11 lipca 2005 roku uchwaliła opracowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu we współpracy z zabrzańskim Oddziałem Towarzystwa im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem Żyj i Daj Żyć nowy Miejski Program Przeciwdziałania i Wychodzenia z Bezdomności. Osoby bezdomne stanowią specyficzną grupę klientów pomocy społecznej. Brak własnego mieszkania, konieczność życia w skrajnie trudnych warunkach, uzależnienia degradacja społeczna jest zwykle głębsza niż w przypadku innych grup. W większości przypadków przyczyną takiego stanu rzeczy są konflikty rodzinne, utrata zatrudnienia, nadużywanie alkoholu. Choć czasem trudno ocenić, która z w/w przesłanek jest przyczyną, a która skutkiem. Praca z tą grupą ludzi w pierwszej kolejności ukierunkowana jest na uświadomienie posiadanego problemu związanego z chorobą alkoholową i wspieranie w utrzymaniu abstynencji. Jest to pierwszy etap, w którym nacisk jest wywierany na możliwie częsty kontakt klienta z pracownikiem socjalnym oraz terapeutą do spraw uzależnień. W wielu przypadkach skutkiem spotkań jest udział osoby bezdomnej w leczeniu stacjonarnym 16

17 zamkniętym lub w formie leczenia ambulatoryjnego w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Dopiero po uświadomieniu klientowi jego problemu i przekonaniu o konieczności trwania w trzeźwości czynione są dalsze kroki zmierzające do wyjścia osoby z bezdomności. Kolejny etap pracy z podopiecznym dotyczy wspólnego ustalenia planu pracy, zmierzającego do uzyskania własnego dochodu. Rozpatrywane są różne rozwiązania, które uzależnione są m.in. od wieku, stanu zdrowia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia na rynku pracy a także motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej. W przypadku osób, których stan zdrowia lub wiek uniemożliwia podjęcie pracy, czynione są działania nastawione na orzeczenia stopnia niepełnosprawności lub uzyskania świadczeń rentowo - emerytalnych. Klienci nakłaniani są do pierwszego po wielu latach kontaktu z lekarzem. Często kończy się to skierowaniem do specjalisty i prowadzeniem leczenia, które może spowodować uznanie osoby za niezdolną do zatrudnienia. Wynika to ze znacznego wyniszczenia organizmu osób trafiających do Domu Noclegowego. W wielu przypadkach wiąże się to z warunkami paramieszkaniowymi, w których szukały schronienia osoby pozbawione dachu nad głową (klatki schodowe, wsypy, poddasza, piwnice, dworce), a także z wieloletniego nadużywania alkoholu. W takim przypadku osobie udzielana jest pomoc na zakup lekarstw przepisanych przez lekarza, specjalnej diety, a na świadczeniach z tytułu niepełnosprawności kończąc. Osoby bezrobotne motywowane są do podjęcia zatrudnienia. Działania rozpoczyna się od rejestracji w PUP, co wiąże się z koniecznością odzyskania świadectw szkolnych i z zakładów pracy. Następnym krokiem namawianie do podniesienia lub zmiany posiadanych kwalifikacji zawodowych. Szczególną troskę, przywiązuje się do edukacji w zakresie umiejętności indywidualnego poszukiwania pracy przez ogłoszenia w prasie, składania pisemnych ofert pracodawcom oraz starań o zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy. W celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia, pokrywane są koszty badań lekarskich wymaganych przez przyszłego pracodawcę. W przypadku uzyskania dochodu negocjuje się z klientem warunki spłaty zadłużenia czynszowego, a także występuje pisemnie do zarządcy budynków o ich anulowanie w części lub w całości. Na tym etapie pracy z klientem jest on zobowiązywany do złożenia wniosku o przydział mieszkania lub jego wynajęcie po możliwie korzystnej cenie. W 2001 r. stworzono program pracy z osobami bezdomnymi (Wróć z Nami) nie objętymi wsparciem instytucjonalnym. Wprowadzone działania zaangażowało się obecnie wiele instytucji i organizacji, świadczących pomoc na rzecz osób bez dachu nad głową. Celem 17

18 działań jest przedstawienie osobie bezdomnej możliwości zmiany dotychczasowego stylu życia. Dom Noclegowy w Zabrzu posiada 32 stacjonarne miejsca noclegowe. W okresie zimowym, ze względu na znaczne potrzeby rozstawianych jest dodatkowo 10 łóżek polowych.w okresie od stycznia do grudnia 2005 r. na terenie Domu Noclegowego w Zabrzu, udzielono schronienia 145 osobom, z czego 110 przebywało w Domu Noclegowym dłużej niż jedną noc. Poza zapewnieniem schronienia, gorącego posiłku, odzieży i obuwia stosownego do pory roku oraz leków, mieszkańcy placówki skorzystali z innych form pomocy i pracy socjalnej. Działania na rzecz osób bezdomnych w 2005 roku. objęcie intensywną pracą socjalną na podstawie podpisanego kontraktu-planu pracy 22 mieszkańców Domu Noclegowego, przygotowanie projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Wychodzenia z Bezdomności, Program Nie Jestem Sam 2005 (wnioskodawca Stowarzyszenie Żyj i Daj Żyć, MOPR), (przygotowanie projektu, przesłanie całości wniosku do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Pomocy Społecznej w Katowicach w celu uzyskania dotacji, realizacja Programu, przygotowanie i przesłanie sprawozdania finansowego i merytorycznego ), zorganizowanie spotkania służb pomocowo-prewencyjnych w celu koordynacji działań w odniesieniu do osób bezdomnych w okresie zimy, przygotowanie logistyczne z kierownikiem Domu Noclegowego wszystkich działań związanych z wydawaniem posiłków osobom bezdomnym (zapotrzebowanie, zakupy, przygotowanie mieszkańców Domu Noclegowego wspierających prowadzone działania), opiniowanie i przygotowanie zmian w wykorzystywanym od dwóch lat plakacie informacyjnym o działaniach pomocowych w Zabrzu, realizacja programu Wróć z Nami, kierowanie i opiniowanie przyszłych mieszkańców Przytuliska im. Św. Brata Alberta, zgodnie z przyjętą etapowością wychodzenia z bezdomności; na podstawie przeprowadzonych z nimi rozmów oraz stopniem realizacji uzgodnionego planu pracy (również tych osób, które nie były mieszkańcami Domu Noclegowego), 18

19 uczestniczenie w spotkaniach w Przytulisku dotyczących problematyki bezdomności, zorganizowanie i prowadzenie wraz z Kierownikiem Domu Noclegowego spotkań z mieszkańcami tej placówki, współdziałanie i pomoc pracownikom socjalnym MOPR w zakresie udzielania wsparcia osobom bezdomnym, przeprowadzanie wywiadów z tymi osobami bezdomnymi, które są z poza gminy Zabrze. W danej chwili nie można ustalić ich ostatniego miejsca zameldowania. Osoby te dzięki prowadzonej w terenie (na ulicach Zabrza ) pracy środowiskowej trafili do Domu Noclegowego, współpraca z organizacjami pozarządowymi głównie w zakresie udzielania informacji czy wymiany poglądów o potrzebach osób bezdomnych, informowanie środków masowego przekazu o prowadzonych działaniach na rzecz osób bezdomnych w Zabrzu oraz ogólnie posiadanych spostrzeżeń na temat tej problematyki. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych działań Programu Nie jestem sam 2005 dokonano szczegółowej analizy przeprowadzonych działań. Autorzy i prowadzący uznali, że planowane cele podstawowe i operacyjne zostały zrealizowane. Cele podstawowe: aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach mieszkańców Domu Noclegowegoumożliwił zdobycie wiedzy i informacji związanej z tematyką zajęć. Podczas spotkań osoby bezdomne wykazywały się inicjatywą w doborze tematów zajęć, a atmosfera spotkań przyczyniła się, że ich uczestnicy zaczynali dzielić się swoimi problemami na forum grupy. Dzięki temu zaobserwowano zmiany w ich postawie. Uczestnicy stali się bardziej komunikatywni i otwarci w relacjach społecznych. Prowadzenie zajęć stacjonarnych w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu oraz wspólne wyjścia do kina umożliwiły zmniejszenie poczucie wyobcowania i wstydu przed kontaktem z urzędami, instytucjami kulturalnymi czy wobec innych osób, co było widoczne przed realizacją zadania. Przedstawione uczestnikom tematy zajęć dotyczyły spraw, które budziły ich zainteresowanie (wychodzenie z bezdomności, bezrobocie i uzależnienia). Dzięki poznanym treściom zwiększyły wiedzę odbiorców, zwiększając szansę na usamodzielnienie oraz tym samym poprawiając skuteczność w pomaganiu. Realizacja zadania umożliwiła wskazanie uczestnikom alternatywnych do obecnie preferowanych sposobów spędzania wolnego czasu. Cel ten został osiągnięty poprzez: 19

20 możliwość spotkań w ramach zajęć stacjonarnych, poruszanie różnorodnej tematyki, dzielenie się z innymi swoimi problemami i przeżyciami, czytanie prasy, wspólne wyjścia do wybranych instytucji kulturalno-oświatowych. Program Nie jestem sam umożliwił zainteresowanie i następnie mobilizacje infrastruktury pomocowej (m.in.: MOPR, Centrum Organizacji Pozarządowych, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Poszukiwanie partnerów w celu rozwiązania zaistniałych problemów doprowadziło do pozyskania sprzymierzeńców w realizacji konkretnych działań w ramach zadania. Praktyczna realizacja programu mogła się odbyć dzięki wsparciu partnerów, stając się jednocześnie dodatkową formą-ofertą pomocy osobom pozbawionym schronienia w gminie. Ponadto pozytywny klimat towarzyszący podczas realizacji zadania wśród partnerów, mobilizuje realizatorów do jego kontynuacji i możliwe, że dalszego rozwoju. Cele operacyjne: udział w zajęciach grupy uspołeczniająco - zadaniowej zintegrował wchodzących w jej skład mieszkańców Domu Noclegowego. Osiągnięto to poprzez zaangażowanie uczestników w realizację wspólnych zadań, pomoc innym w rozwiązywaniu ich problemów, udział w zajęciach tematycznych, prowadzących do dyskusji i wymiany poglądów, spotkania dotyczące: poszukiwania pracy, pisania c.v. i listu motywacyjnego, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebiegu, zakładów abstynenckich i zakładów pracy chronionej wyposażyły uczestników grupy w informacje, które mogą wykorzystać w praktyce, resocjalizacja członków grupy poprzez: uczestnictwo w zajęciach, realizację wybranej tematyki spotkań, zaangażowanie, klimat zrozumienia i akceptacji, wspólne poszukiwanie i pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych indywidualnie problemów przez innych uczestników spotkań, oderwanie się od problemów dnia codziennego, aktywny wypoczynek poprzez udział w zajęciach wyjściowych., poszukiwanie mocnych stron poszczególnych członków grupy, wzmacnianie pozytywnych cech i umiejętności, które mogą mieć znaczenie w dążeniu do uzyskania samodzielności, określenie potrzeb członków grupy i sposobów ich zaspokojenia poprzez przedstawienie różnorodnej oferty pomocowej instytucji zajmujących się m.in. wsparciem osób bez dachu nad głową. przedstawienie różnorodnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu, sposobów rozładowywania stresu, poprzez prowadzaną tematykę zajęć, zainteresowanie kulturą i tradycją regionu dzięki prowadzonym swobodnym rozmowom na forum grupy oraz 20

21 wspólnym wyjściom do placówek kulturalno-oświatowych. Zadanie pozwoliło na wzbudzenie zainteresowania problematyką bezdomności ze strony osób, które były świadkami jego realizacji (świadczyły o tym pytania n.p.: pracowników odwiedzanych placówek kulturalno-oświatowych) oraz doprowadziło do zadeklarowania chęci dalszej współpracy ze strony partnerów W realizacji zadania Nie jestem sam wzięło udział 11 bezdomnych mężczyzn-mieszkańców Domu Noclegowego, którzy ostatni stały meldunek posiadają na terenie gminy Zabrze. W spotkaniach brało udział od 6 do 11 osób, średnia przypadająca na spotkanie wynosiła od 8 do 9 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się spotkania terenowe w Multikinie, w spotkaniach brało udział 12 osób. Inne informacje o uczestnikach: wiek: 39-64, średnia wieku:53 sytuacja dochodowa: 3 osoby posiadały zasiłek stały, własne świadczenia ZUS 1 osoba, 9 osób nie posiadało stałego źródła dochodu poszukujące pracy: 9 osób niepełnosprawne:9 osób oczekujące na przydział mieszkania z zasobów gminy:4 osoby utrzymujące stały kontakt z rodziną: 4 osoby utrzymujący okazjonalny kontakt z rodziną: 5 osób nie utrzymujące kontaktu z rodziną lub jej nie posiadający 4 osoby posiadające problemy związane z uzależnieniem od alkoholu:12 osób pozostające w bezdomności do 4 lat: 4 osoby pozostające w bezdomności powyżej 4 lata: 9 osób Projekt Wróć z nami Celem projektu Wróć z nami było: dotarcie do osób bezdomnych nie korzystających z pomocy instytucjonalnej stworzenie osobom bezdomnym warunków powrotu do społeczeństwa ograniczenie zjawiska bezdomności na terenie Zabrza Zakładane w projekcie cele zostały osiągnięte w części dotyczącej osób nie korzystających z pomocy instytucjonalnej oraz w stosunku do mieszkańców Zabrza 21

22 (uwrażliwienie ich na zjawisko bezdomności). Dzięki systematycznym kontaktom z bezdomnymi z dworca, wysypiska śmieci i zsypów pracownicy realizujący projekt zdobyli ich zaufanie i są odbierani jako osoby niosące pomoc i wsparcie. Otwiera to szansę dla osób nie akceptujących swojej bezdomności na zmianę stylu życia i w konsekwencji powrotu do powrotu do społeczeństwa. Program zakłada udzielenie pomocy doraźnej osobom bezdomnym / wydawanie posiłków, wydawanie ciepłej odzieży, udzielanie pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia / oraz pomocy trwałej / zapewnienia schronienia, umożliwienie podjęcia leczenia odwykowego, umożliwienie powrotu osobie bezdomnej do gminy macierzystej Mieszkanie Chronione dla wychodzących z bezdomności w 2004 roku. W 2005 r w mieszkaniu chronionym miało miejsce wiele zmian. W okresie od stycznia do lipca 2005 r w mieszkaniu zamieszkiwały cztery osoby. Dwie z nich niestety musiało je opuścić w lipcu 2005 r mieszkanie z uwagi na notoryczne łamanie regulaminu mieszkania (min. awantury, interwencje policji i straży miejskiej jak również nadużywanie alkoholu). Rezydent ( osoba dbająca o utrzymywanie zasad regulaminu ) nabył w 2005 r prawo do własnych świadczeń emerytalnych z ZUS-u. Kolejną osoba, która opuściła mieszkanie zamieszkała u swojej siostry. Obecnie w mieszkaniu przebywają dwaj panowie. Jeden z nich posiada przydział na mieszkanie socjalne, jednak z uwagi na długi czas oczekiwania nie ma większych szans na jego otrzymanie w najbliższym czasie. Obecnie aktywnie poszukuje mieszkania do remontu. Drugi jest osobą niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie o stałej znacznej niepełnosprawności (w/w ma amputowana lewą nogę powyżej kolana jak również problemy ze wzrokiem) i z tego tytułu otrzymuje zasiłek stały i pielęgnacyjny. W 2005 r bardzo często przebywał w szpitalach z uwagi na ciągłe problemy z amputowaną nogą (min w 2005 r ponownie amputowano mu część nogi). Pan nawiązał kontakt z córką u której był na świętach wielkanocnych. W/w znajduje się na liście oczekujących na mieszkanie komunalne. Mieszkanie chronione przy ul. Na Piaskach 7/4 składa się z 2 pokoi i kuchni Lokalizacja mieszkania była już powodem rezygnacji 2 osób z ubiegania się o miejsce na mieszkaniu. Negatywny wpływ na funkcjonowanie mieszkania mają zasady odpłatności za pobyt w lokalu chronionym. Zgodnie z tymi zasadami osoby poniżej kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej są zwolnione z odpłatności za pobyt na mieszkaniu. 22

23 W związku z powyższym zachodzi obawa, iż w/w osoby mające w założeniu nauczyć się regulowania rachunków za mieszkanie, nie będą w stanie poradzić sobie w momencie otrzymania własnego mieszkania. Zachodzi też obawa, że w/w osoby zaczną traktować mieszkanie chronione jak noclegownię a nie kolejny etap wychodzenia z bezdomności. Działania pracowników ulicznych oraz Świetlicy Schron w Zabrzu, ul. Dworcowa 8a w 2005 roku. Praca uliczna. W okresie od stycznia do grudnia 2005r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizowali projekt pedagogiki ulicznej. Celem projektu było: Zapobieganie marginalizacji dzieci ulicy, Zapewnienie dzieciom podstawowego bezpieczeństwa, Integracja dzieci ulicy ze społecznością lokalną, Zapobieganie dalszej demoralizacji i wzrostowi przestępczości u nieletnich, Powrót do szkoły, poprawa wyników w nauce, Zwiększenie wiedzy o otaczającym świecie, poszerzenie horyzontów myślowych, Nauka podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Projekt był adresowany do dzieci i młodzieży przebywających stale lub okresowo poza domem, pozbawionych dostatecznej opieki ze strony dorosłych, mających problemy szkolne lub nie realizujących obowiązku szkolnego. Inną grupę stanowiły dzieci romskie jednej z dzielnic Zabrza mające ograniczony kontakt ze wszystkim, co się dzieje poza ich miejscem zamieszkania. Projekt opierał się o dwa rodzaje działań: Praca uliczna realizowana poprzez codzienne spotkania w miejscach przebywania dzieci, zdobywanie ich zaufania poprzez rozmowy, okazywanie zainteresowania. Praca ta miała charakter doraźnego zaspokajania podstawowych potrzeb. Dawała ona możliwość szybkiego dotarcia do dziecka, które z powodu kryzysu znalazło się na ulicy. W ramach pracy ulicznej udzielana była pomoc dzieciom w formach: sporządzania posiłku, przyrządzania herbaty, udzielania pomocy w formie odzieży 23

24 używanej, zadbania o higienę osobistą, pomocy medycznej. Pedagogika ulicy polegająca na organizacji zajęć dla dzieci z dzielnicy romskiej. W ramach tych działań realizowany jest projekt pedagogiki ulicy we współpracy z francuską organizacją pozarządową Groupe Pedagogike et d Animation Sociale z Brest. Prowadzonych było kilka rodzajów zajęć: sportowe, kulturalne, muzyczne. W ramach projektu realizowane są następujące elementy: mediacja społeczna, partnerska współpraca w mieście, pedagogika społeczna oraz systematyczna obecność pedagoga w środowisku. W wymienionym okresie praca z dziećmi ulicy przyniosła następujące korzyści: 1. Podjęcie leczenia odwykowego przez 1 osobę. 2. Poprawę sytuacji szkolnej części dzieci, zwiększenie frekwencji, poprawę wyników w nauce. 3. Zapewnienie wyżywienia, odzieży, prysznica 40 osobom. 4. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych formalności 15 osobom. 5. Udział w projekcie pedagogiki ulicy grupy 20 osób, a dzięki temu zwiększenie dostępu do życia kulturalnego miasta i regionu, zmniejszenie zagrożenia demoralizacją i przestępczością, integrację społeczności romskiej ze społecznością lokalną. 6. Propagowanie idei pomocy dzieciom ulicy, zmiana ich wizerunku za pośrednictwem środków masowego przekazu. W okresie sprawozdawczym zmniejszyła się liczba dzieci objętych pomocą w formie pracy ulicznej. Z naszego punktu widzenia wśród przyczyn takiego stanu rzeczy należy wymienić: 1. Wkraczanie w wiek dorosłości i spadek zainteresowania zajęciami przez grupę starszych chłopców. 2. Brak podziału wiekowego w prowadzonych zajęciach i co za tym idzie powstawania sytuacji konfliktowych w grupach. 3. Umieszczenie części dotychczasowych odbiorców programu w zakładach karnych i aresztach śledczych. Wobec powyższego praca uliczna ogranicza się w ostatnim czasie do regularnych wizyt w miejscach przebywania dzieci i świadczenia im doraźnej pomocy w formie posiłku, 24

25 odzieży, prysznica, pomocy medycznej. Głównym obszarem działalności jest obecnie pedagogika ulicy w dzielnicy romskiej, polegająca na organizowaniu zajęć z zakresu sportu, kultury i mediacji społecznej. Grupa odbiorców liczy 20 dzieci, w większości są to dzieci romskie pochodzące z biednych rodzin korzystających pomocy tut. Ośrodka. Do zajęć sportowych należały: piłka nożna, wędkowanie, tenis stołowy, tenis ziemny, deskorolki, rowery, pływanie. Wśród zajęć kulturalnych wymienić można wyjścia do teatru, muzeum, kina, filharmonii, zajęcia fotograficzne (projekt Nasze Zabrze i wystawa zdjęć w budynku MOPR), wizyty w ogrodzie botanicznym. W zakresie mediacji społecznej dzieci miały możliwość poznania pracowników różnych instytucji, m.in. straży pożarnej, teatru, basenu, klubu sportowego, muzeum i nawiązywania z nimi bezpośrednich kontaktów. Działania takie pozwoliły na poszerzenie horyzontów myślowych dzieci, zdobycie wiedzy i zwiększenie ich integracji ze społecznością lokalną. Łączna liczba dzieci objętych przez pracowników ulicznych różnymi rodzajami działań wyniosła 78 osób. ŚWIETLICA SCHRON Równolegle do działalności pracowników ulicznych funkcjonuje świetlica Schron. W okresie od stycznia do grudnia 2005r. uczęszczało do niej 40 dzieci. w wieku od 6 do 12 lat. Liczba ta zmieniała się z różnych przyczyn (rezygnacja z dalszego uczęszczania do świetlicy, brak zgody rodziców, umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej, przeniesienie do innej świetlicy) Cele świetlicy były realizowane poprzez nawiązanie kontaktu z dzieckiem, poznanie jego zachowania w grupie rówieśniczej, uzyskanie informacji o sytuacji i sposobach funkcjonowania dziecka i jego rodziny, postępach w nauce. Pracownicy świetlicy budowali więzi z dziećmi poprzez kontakty indywidualne, wspieranie dzieci w rozwoju i zmianach poprzez proces grupowy(w trakcie zajęć grupowych i zebrań społeczności). Cele świetlicy były realizowane także poprzez nawiązywanie współpracy z nauczycielami, rodzicami, pracownikami socjalnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i lekarzami 25

26 Jednym z zadań realizowanych w świetlicy jest poprawa społecznego funkcjonowania dziecka. Odbywało się to poprzez: 1.Wyposażenie dziecka w podstawowe umiejętności społeczne - dbałość o wygląd zewnętrzny trening czystości.. - znajomość kulturalnych zachowań. - umiejętności praktyczne (przygotowanie posiłków, sprzątanie) Dzieci zdobywają te umiejętności poprzez pełnienie dyżurów Szefa Kuchni i Gospodarza Domu. Codziennie wybierają oni dyżurnych i monitorują ich pracę. Poprzez obejmowanie funkcji dzieci uczą się odpowiedzialności, współpracy, wydawania poleceń, stanowczości, równego traktowania wszystkich członków grupy. 2.Poprawę komunikacji - wyrażanie własnego zdania, sądów, opinii, potrzeb, - umiejętność konstruowania nie oceniających informacji zwrotnych, - konstruktywne rozwiązywanie sytuacji trudnych - spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej 3. Rozpoznawanie i wyrażanie emocji - przyzwolenie na wyrażanie emocji (pozytywnych i negatywnych), - rozpoznawanie własnych stanów emocjonalnych, - adekwatność emocji do zachowań i sytuacji. 4. Samoocena - świadomość swoich zdolności, możliwości i umiejętności, - podejmowanie zadań adekwatnych do możliwości, - motywacja do podejmowania nowych zadań, - konstruktywne radzenie sobie z niepowodzeniami Powyższe cele realizowane były w toku zajęć świetlicowych: edukacyjnych, plastycznych, sportowych, muzycznych, kulinarnych, technicznych. W ich trakcie dzieci rozwijały swoje zainteresowania, wyobraźnię, konstruktywnie rozładowywały emocje. Ważnym elementem pracy z dziećmi w świetlicy Schron są zebrania społeczności. Zebrania te zwoływane są na prośbę dzieci lub wychowawców. Dzieci udzielają na nich informacji 26

27 zwrotnych dotyczących zachowania w świetlicy, współpracy podczas dyżurów kuchennych. W początkowym okresie dzieci do tych zebrań podchodziły z dużymi obawami. Myślały, że będą na nich poruszane wyłącznie sprawy dotyczące napiętnowania nieodpowiednich zachowań. Po czasie przekonały się, że często pozytywne informacje za dobrze wykonaną pracę, pomoc innym lub aktywność na zajęciach. Takie informacje działają motywująco na te dzieci, które mają problemy z przestrzeganiem zasad i regulaminu. Dzięki zebraniom społeczności dzieci mają możliwość wyrażania własnego zdania, opinii, sądów. Mają wpływ na decyzje dotyczące wspólnych spraw. Na zebraniach społeczności wybierane są osoby do pełnienia funkcji Szefa Kuchni i Gospodarza Domu na okres 1 miesiąca. Po upływie tego czasu również na zebraniu omawiana jest ich praca, postępy, zmiany w zachowaniu, trudności, problemy, umiejętności współpracy. Sprawozdanie z pracy Zespołu ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną MOPR w Zabrzu w 2005 roku. I. Rodziny zastępcze współpracujące z Zespołem: Ilość rodzin zastępczych współpracujących z Zespołem 41 rodzin Ilość rodzin pełniących zadania pogotowia rodzinnego: 4 rodziny + 1 realizująca zadania pogotowia do kwietnia 2005r. Ilość zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych: 1 rodzina od maja 2005r. 4. Szkolenie ( spotkania indywidualne i zajęcia grupowe ) i kwalifikacja ( diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i środowiska rodzinnego ) rodzin kandydatów na rodziny zastępcze zakończone wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych 7 środowisk rodzinnych 5. Spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla zawodowych i współpracujących z Zespołem rodzin zastępczych 6. Regularny kontakt z zawodowymi rodzinami zastępczymi. Wyjazdy szkoleniowo-edukacyjne / w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Polityki Społecznej / - 4 grupy: 21 rodzin 90 dzieci ( dzieci przyjęte i biologiczne) 8. Spotkania indywidualne i rodzinne według potrzeb II. Dzieci: Liczba dzieci pozostających pod opieką rodzin zastępczych współpracujących z Zespołem na dzień r. 71 dzieci ( 47 środowisk rodzinnych ): 27

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu za 2007 rok Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w ramach ustawy o pomocy społecznej świadczy pomoc osobom i rodzinom w trudnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Załącznik do uchwały Nr XXII/105/2015 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 201 5 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2016 2018 GMINA LUTOMIERSK

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reja 2A/ 47-224 Kędzierzyn-Koźle Tel. 774835949

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 33 875545 Fax GOPS Wieprz 34-22 WIEPRZ 424 MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Id: 081A40CB-DE06-44E0-9FFC-44DE3D29DEB5. Projekt Strona 1 Ocena Zasobów

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śląski Tel. 0324556200 Fax

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 2015 roku. Program aktywizująco wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 2015 roku. Program aktywizująco wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 2015 roku Program aktywizująco wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych Spis treści: Listopad 2015 I. Wstęp.. 3 II. Opis problemu... 4 III.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2010 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2010 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MGOPS Nowe ul. Plac Św. Rocha 5 86-170 NOWE Tel. Fax Numer identyfikacyjny REGON:

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie Czernikowo, dnia 2014.03.09 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 179 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres 245 472 600 zł I. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków w zakresie 237 941 400 zł pomocy społecznej, w tym zadania zlecone 7 531 200 zł 1. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII / 170 /2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Pysznica ul. Wolności 320, 37-403 PYSZNICA Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie ul. Kolejowa 30 32-080

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-XII 2010 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-XII 2010 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Porąbka Rynek 4 43-353 Porąbka Tel. (033)8106045 Fax Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo