STATUT. Szkoły Podstawowej Nr 3. w Środzie Wielkopolskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Szkoły Podstawowej Nr 3. w Środzie Wielkopolskiej"

Transkrypt

1 STATUT Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.. str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ IV Sposoby realizacji zadań szkoły.. str. 8 ROZDZIAŁ V Pomoc psychologiczno pedagogiczna... str. 14 ROZDZIAŁ VI Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.... str. 24 ROZDZIAŁ VII Nauczanie indywidualne. str. 27 ROZDZIAŁ VIII Pomoc materialna uczniom.. str. 29 ROZDZIAŁ IX Organa szkoły i ich kompetencje... str. 30 ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania... str. 39 ROZDZIAŁ XI Szkolny system wychowania... str. 46 ROZDZIAŁ XII Organizacja szkoły.... str. 47 ROZDZIAŁ XIII Wewnątrzszkolne zasady oceniania..... str. 60 ROZDZIAŁ XIV Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.. str. 89 ROZDZIAŁ XV Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej.. str. 99 ROZDZIAŁ XVI Uczniowie szkoły... str. 99 ROZDZIAŁ XVII Rodzice (Prawni Opiekunowie).. str. 104 ROZDZIAŁ XVIII Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole.. str. 105 ROZDZIAŁ XIX Gospodarka finansowa szkoły..... str. 112 ROZDZIAŁ XX Przepisy końcowe.. str

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła Podstawowa Nr 3, zwana dalej szkołą, jest placówką publiczną: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 2) przeprowadza rekrutację dzieci/uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego oraz podstawę programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy 20 Października 2 w Środzie Wielkopolskiej. 3. Organem prowadzącym jest Gmina Środa Wielkopolska. 4. Organem nadzorującym szkołę jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 5. Szkoła Podstawowa Nr 3 używa nazwy: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. 6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 7. Obwód Szkoły obejmuje wyznaczone przez organ prowadzący ulice miasta Środa Wielkopolska oraz miejscowości. 9. W szkole organizowane są oddziały: przedszkolne dla dzieci 5 i 6 letnich objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, I i II etapu edukacyjnego oraz specjalne (dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim, przyjmowane są także z niepełnosprawnościami sprzężonymi). 10. Do klas specjalnych uczęszczają, na podstawie orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznych i na wniosek rodziców, także uczniowie spoza obwodu. Kształcenie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia. 11. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat. 12. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 13. Szkoła jest jednostką budżetową. 2

3 Do szkoły przyjmuje się: 2. 1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców; 2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych i z zachowaniem postępowania rekrutacyjnego określonego w Rozdziale XII 106 Statutu Szkoły. ROZDZIAŁ II MISJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA 3. 1.W szkole opracowano Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły. 2. MISJA SZKOŁY We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także na ich dalszy los. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, tworzących społeczność naszej Szkoły. 3. Model absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 3 1) Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej to obywatel Europy XXI wieku, który: a) w swoim postępowaniu dąży do prawdy, b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, c) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, d) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów, e) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 2) Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, kocha swoją Ojczyznę. 3) Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej to człowiek: a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, b) twórczo myślący, 3

4 c) umiejący skutecznie się porozumiewać, d) umiejący stale się uczyć i doskonalić, e) umiejący planować swoją pracę i ją organizować. 4) Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący i prowadzący zdrowy styl życia, altruista. 5) Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. ROZDZIAŁ III CELE I ZADANIA SZKOŁY Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci/uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 2. Głównymi celami szkoły jest: 1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u dzieci/uczniów poczucia odpowiedzialności, umiłowania ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 2) zapewnienie każdemu dziecku/uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego dziecka/ucznia; 4) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowanego w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 5) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku/uczniu, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; 6) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: dziecko/uczeń szkoła dom rodzinny; 7) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka/ucznia; 8) kształtowanie u dziecka/ucznia pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 9) poszanowanie godności dziecka/ucznia; zapewnienie dziecku/uczniowi przyjaznych bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 10) wyposażenie dziecka/ucznia w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów; 4

5 11) dbałość o to, aby dziecko/uczeń mogło/mógł nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich; 12) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka/ucznia koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym. 3. Zadaniem szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych: wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z zachowaniem realizacji minimalnej ilości godzin nauczania poszczególnych edukacji przedmiotowych określonych w odrębnych przepisach i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności: 1) czytanie rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa; 2) myślenie matematyczne umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych; 3) myślenie naukowe umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 7) umiejętność pracy zespołowej. 4. Celem kształcenia ogólnego w szkole jest: 1) przyswojenie przez dzieci/uczniów określonego w podstawie programowej zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na jak najwyższym poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 2) dokonywanie oceny poziomu funkcjonowania dzieci/uczniów i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnych programów lub planów edukacyjnych oraz indywidualnych programów lub planów pracy; 3) zdobycie przez dzieci/uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 4) kształtowanie u dzieci/uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie; 5) przygotowanie dzieci/uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 6) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci/uczniów; 7) przygotowanie dzieci/uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz uczenia się przez całe życie. 5

6 5. 1. Do zadań Szkoły należy: 1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci/uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 2) zorganizowanie systemu opiekuńczo - wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; 3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci/ uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 4) nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami promującymi rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych; 5) nawiązywanie kontaktu z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną; 6) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania oraz kształcenia specjalnego; 7) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania; 8) organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom/uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 9) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 10) dokonywanie diagnozy przedszkolnej dzieci pięcio- i sześcioletnich; 11) analizowanie gotowości dzieci pięcio- i sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole; 12) zapewnianie dzieciom/uczniom udziału w różnych zajęciach pozalekcyjnych i specjalistycznych 13) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci/uczniów lub poszczególnego dziecka/ucznia; 14) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 15) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 16) współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz ich wspomaganie w sprawach wychowania i nauczania dziecka/ucznia; 17) przekazywanie rodzicom/prawnym opiekunom oraz upoważnionym osobom i instytucjom informacji dotyczących dziecka/ucznia, jego postępów w nauce i zachowaniu; 18) umożliwianie dzieciom/uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 19) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej dzieciom/uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 20) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 21) kierowanie spraw dzieci/uczniów w sytuacjach szczególnie uzasadnionych do sądów dla nieletnich oraz współpraca z kuratorem sądowym; 22) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi; 23) skuteczne nauczanie języków obcych; 24) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia (pielęgniarka szkolna); 25) upowszechnianie wśród dzieci/uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 26) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania; 27) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, na przykład poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru dodatkowych zajęć pozalekcyjnych; 28) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 6

7 29) rozwijanie u dzieci/uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 30) zapewnienie opieki dzieciom/uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 31) opieka i pomoc w trakcie korzystania ze stołówki lub innych formy dożywiania dzieci/uczniów; 32) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. instytucjami, policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 33) kształtowanie i rozwijanie u dzieci/uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 34) kształtowanie postawy obywatelskiej, umiłowania Ojczyzny, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 35) upowszechnianie wśród dzieci/uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 36) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 37) stworzenie warunków do nabywania przez dzieci/uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 38) edukowanie dotyczące środków masowego przekazu w celu przygotowania dzieci/uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów; 39) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 40) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 41) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 6. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań. 7. Szkoła diagnozuje osiągnięcia dzieci/uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły. 8. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo - lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej; rodzicami, poradnią pedagogiczno - psychologiczną, organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę oraz zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi. 9. Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły jest określona przez: 1) Szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 2) Program Wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym; 7

8 3) Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci/uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. ROZDZIAŁ IV SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające, w szczególności, z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka. 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie Praca wychowawczo - dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego oraz podstawę programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych. 2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego i obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny. 3. Program nauczania zawiera: 1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 3) sposoby (procedury) osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program jest realizowany; 4) opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań; 5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć dziecka/ucznia. 4. Dla dziecka/ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej programem. Program określa: 1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia 2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/uczniem, w tym w przypadku: a) dziecka/ucznia niepełnosprawnego działania o charakterze rewalidacyjnym, b) dziecka/ucznia niedostosowanego społecznie działania o charakterze resocjalizacyjnym, c) dziecka/ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym działania o charakterze socjoterapeutycznym; 3) formy i okres udzielania dziecku/uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 8

9 4) działania wspierające rodziców dziecka/ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno - wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka/ucznia i sposób realizacji tych działań; 6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka/ucznia w realizacji zadań. 5. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem, zwany dalej zespołem. 6. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 7. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie: 1) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 2) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. 8. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza dziecko/uczeń, lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola lub szkoły. 9. Osiągnięcia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych, planowane są indywidualnie i zawarte są w IPET-ach. 10. Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ma charakter integralny i opiera się na indywidualnych programach edukacyjnoterapeutycznych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów, pracujących z uczniami w oparciu o podstawę programową, we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów. Czas zajęć i przerw dostosowany jest do możliwości i potrzeb uczniów. 11. Nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania zintegrowanego może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub: 1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 12. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje przedmiotowe. 13. Opinia, o której mowa w ust. 12, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów. 14. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie. 15. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły, w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania 9

10 stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zapisany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. np. SPr-SP3-01/12. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania do dnia 1 września każdego roku. 16. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej. 17. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub 2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych. 18. Nauczyciel, w przypadku realizowania programu nauczania z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. 19. Przepisy przejściowe dotyczą programów nauczania odpowiednio: 1) w roku szkolnym 2014/2015 programów dla klas I szkoły podstawowej; 2) w roku szkolnym 2015/2016 programów dla klas I i II szkoły podstawowej; 3) w roku szkolnym 2016/2017 programów dla klas I III szkoły podstawowej. Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzący określoną edukację w szkole. 2. W klasach I III w ustalonym przez dyrektora terminie zespół nauczycieli uczących w jednej klasie przedstawia dyrektorowi propozycję: 1) jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej; 2) jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego; 3) materiałów ćwiczeniowych do poszczególnych edukacji, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach. 3. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich uczących w poszczególnych klasach I III, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych, ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców: 1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata, 2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach. 4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie podręczników inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego 10

11 do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę. 5. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach IV VI przedstawiają dyrektorowi szkoły w ustalonym przez niego terminie zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej. 6. Zespoły, o których mowa w ust. 5 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: 1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych oraz 2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego; 3) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 7. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie oraz w gablocie przy głównym wejściu do szkoły i na wejściowych drzwiach szkolnych. 1. Ilekroć mowa o: 13. 1) podręczniku należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej; 2) materiale edukacyjnym należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; 3) materiale ćwiczeniowym należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów i służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 2. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. Zasady korzystania są określone w Regulaminie udostępniania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych. 3. Zakupione podręczniki i inne materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym. 4. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283) 5. Szkoła przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe. 6. Uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu. 11

12 7. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego: uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. 8. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283) Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki. 2. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli. 3. Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 4. Programy, o których mowa w 14 ust. 2 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczym i Profilaktyki wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 5. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w sposób określony przez Dyrekcję. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 1) realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki; rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów dzieci/uczniów; 2) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z pedagogiem i psychologiem; 3) działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 4) działania pedagoga i psychologa szkolnego; 5) współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami. 6. Statutowe cele i zadania z zakresu profilaktyki realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu. 7. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny/etap kształcenia opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki, i zapoznają z nim na zebraniach rodziców. Plany mogą być modyfikowane. 12

13 8. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy. 9. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy. 15. Szkoła zapewnia dzieciom/uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez: 1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w 147) i 149 niniejszego Statutu; 2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami w 149 ust. 3. Zasady organizacyjno - porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć w szkole. 3) opracowanie planu lekcji, zgodnego z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny pracy oraz możliwościami organizacyjnymi placówki; 4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na przedmiotach wymagających podziału na grupy; 5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 6) umożliwienie pozostawiania w szkole niektórych elementów wyposażenia dydaktycznego dziecka/ucznia; 7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym; 10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 14) ogrodzenie terenu szkoły; 15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci/uczniów do pomieszczeń gospodarczych; 17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami; 18) wyposażenie wybranych pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci/uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych; 20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi/uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły; 21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących; 23) objęcie budynku szkoły i terenu szkolnego monitoringiem; 24) obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom/uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły. Szczegóły określają odrębne przepisy. 13

14 Szkoła sprawuje opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną: 1) Nad dziećmi/uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez: a) organizowanie spotkania Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami; b) rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi/uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych dziecka/ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych; c) pomoc w adaptacji dziecka/ucznia w nowym środowisku; d) udzielanie niezbędnej - doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji; e) współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, w tym specjalistyczną; f) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej; g) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji; h) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 2)Nad dziećmi/uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez występowanie o pomoc dla dzieci/uczniów do Rady Rodziców i sponsorów. 2. Uczniowie zdolni otaczani są opieką. W szczególności: 1) umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami; 2) organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów; 3) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności; 4) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia; 5) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. ROZDZIAŁ V POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 17. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 18. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole są bezpłatne Pomoc psychologiczno - pedagogiczna polega na: 1) diagnozowaniu środowiska dziecka/ucznia; 2) rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka/ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia; 3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko/ucznia; 4) wspieraniu dziecka/ucznia szczególnie uzdolnionego; 5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych o charakterze rewalidacyjnym dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych; 14

15 6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i uczniów oraz rodziców; 7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach trudnych/kryzysowych Celem pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z : 1) wybitnych uzdolnień; 2) niepełnosprawności; 3) niedostosowania społecznego; 4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 5) specyficznych trudności w uczeniu się; 6) zaburzeń komunikacji językowej; 7) choroby przewlekłej; 8) zaburzeń psychicznych; 9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 11) zaniedbań środowiskowych; 12) trudności adaptacyjnych; 13) odmienności kulturowej Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają: 1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem; 2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest: 1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem; 3) realizacja zaleceń i ustaleń;dotyczących dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy; W przypadku stwierdzenia, że dziecko/dzieci, uczeń/ uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego. 15

16 2. O pomoc psychologiczno pedagogiczną mogą wnioskować: 1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 2) uczeń; 3) poradnia psychologiczno pedagogiczna; 4) dyrektor szkoły/przedszkola; 5) pielęgniarka szkolna; 6) pracownik socjalny; 7) asystent rodziny; 8) kurator sądowy. 3. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. Wnioski z instytucji powinny mieć formę pisemną Pomoc psychologiczno - pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 1) rodzicami; 2) psychologiem; 3) pedagogiem; 4) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi; 5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 6) Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem. 2. Polega ona w szczególności na: 1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych i warunków nauki do możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia i jego potrzeb; 2) stosowaniu skutecznej metodyki nauczania; 3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w formie: 1) działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci/uczniów, w tym wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci/uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia; 3) zindywidualizowanej pracy z dzieckiem/uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych; 4) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych; 5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej; 6) porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli; 7) porad i konsultacji dla uczniów; 8) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej dzieciom/uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej W szkole organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 2. W skład zespołu realizującego tę pomoc wchodzą: wychowawcy, nauczyciele uczący uczniów z orzeczeniami, pedagog/psycholog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole. 16

17 3. Dla dzieci/uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. 4. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny (IPET) zawiera: 1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że rewalidacyjnym; w przypadku naszej szkoły - zakres działań o charakterze 3) formy i metody pracy z uczniem; 4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami; 5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1, zgodnie z przepisami, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach); 6) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 5. Zespół, o którym mowa w ust. 2, przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy dziecku/uczniowi współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka/ucznia lub w razie potrzeb z poradnią psychologiczno pedagogiczną. 6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 7. O ustalonych dla dziecka/ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica. 8. Nauczyciele pracujący z dzieckiem/uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. 17

18 W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest także pozostałym dzieciom/uczniom: 1) posiadającym opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia; 3) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem. 2. Nauczyciele pracujący z dziećmi/uczniami prowadzą obserwację pedagogiczną. 3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista udziela tej pomocy w bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z dzieckiem/uczniem. 5. Wychowawca klasy informuje rodziców/prawnych opiekunów o potrzebie objęcia dziecka/ucznia pomocą psychologiczno pedagogiczną. Informacja jest przekazywana w formie pisemnej lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem. 6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. 7. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły 8. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 6 współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka/ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania dzieciom/uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej ustala dyrektor szkoły. 18

19 10. O ustalonych dla dziecka/ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica. 11. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno pedagogicznej swojemu dziecku. 12. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno pedagogicznej swoim wychowankom Zainteresowania dzieci/uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami/prawnymi opiekunami, dzieckiem/uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznych. 2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczno - pedagogiczną. 3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów. 4. Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w 96 Statutu szkoły. 5. Organizowane w szkole konkursy, zawody, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka/ucznia; 2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka/ucznia; 3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności dziecka/ucznia; 4) umożliwianiu dziecku/uczniowi z niepełnosprawnością korzystania z odpowiedniego wyposażenia i środków dydaktycznych; 5) możliwości różnicowania stopnia trudności i form prac domowych; Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób. 2. Objęcie dziecka/ucznia zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica. 3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej. 19

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 z dnia 17.03.2014 STATUT Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo