STATUT. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-go stopnia im. Fryderyka Chopina. w SZCZYTNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-go stopnia im. Fryderyka Chopina. w SZCZYTNIE"

Transkrypt

1 STATUT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w SZCZYTNIE 1

2 Spis treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne. 4 Rozdział II. Cele i zadania. 5 Rozdział III. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów 7 Rozdział IV. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 27 Rozdział V. Formy opieki i pomocy uczniom 27 Rozdział VI. Zajęcia nadobowiązkowe i pomoc Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 30 Rozdział VII. Organa szkoły i ich kompetencje 31 Dyrektor szkoły 31 Rada Pedagogiczna 32 Samorząd uczniowski 34 Rada Rodziców 36 Rozdział VIII. Organizacja pracy szkoły 39 Rozdział IX. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 44 Rozdział X. Uczniowie szkoły 57 Rozdział XI. Zasady rekrutacji uczniów 64 Rozdział XII. Postanowienia dotyczące uczniów objętych nową podstawą programową po zmianach w szkolnictwie 74 artystycznym Rozdział XIII. Postanowienia końcowe 78 2

3 Statut został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późń. zm.) 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 3. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 5 listopada 2014 w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1646). 4. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 993(przepisy przejściowe) 5. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r. Nr 142 poz. 686) 6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 785) 3

4 1. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa i typ szkoły 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie zwana dalej szkołą jest publiczną szkołą artystyczną. Akt powołania placówki i akt nadania imienia szkole 2. Na wniosek Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie Ministerstwo Kultury i Sztuki podjęło decyzję określoną w Zarządzeniu nr 121 z dnia roku (Dz. Urz. MK i S Nr 11 z dnia r.) o przekształceniu z dniem 01 stycznia 1963 roku istniejącego w Szczytnie Państwowego Ogniska Muzycznego na Państwową Szkołę Muzyczną I-go stopnia, jako szkołę rozwojową. 3. Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. Nr 181, poz. 1507), przychylając się do wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, nadano Państwowej Szkole Muzycznej I- go stopnia w Szczytnie imię Fryderyka Chopina. 4. Siedzibą szkoły jest budynek mieszczący się przy ulicy Sienkiewicza 5 w Szczytnie w województwie warmińsko mazurskim. 5. Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu: Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie 6. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. 4

5 2. 1. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej. 3. Rozdział II Cele i zadania szkoły. Cele i zadania szkoły Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie kształci i wychowuje uczniów zgodnie z celami i zadaniami współczesnego systemu edukacji artystycznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 wraz z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem Programu wychowawczego szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów. 1. Rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów; 2. Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych zgodnie z ramowym planem nauczania; 3. Uzyskanie podstawowego wykształcenia muzycznego; 4. Przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki; 5. Tworzenie i rozwijanie motywacji do uczestnictwa uczniów w popularyzowaniu kultury muzycznej w środowisku; 5

6 6. Upowszechnianie kultury muzycznej w środowisku lokalnym; 7. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i festiwalach muzycznych; 8. Wychowanie na wartościach sztuki; 9. Uczenie kultury zachowania; 10. Przygotowanie najzdolniejszych uczniów do kontynuowania nauki muzyki w szkole II stopnia. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez: a) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych, indywidualnych i zbiorowych w zakresie przedmiotów objętych szkolnym planem nauczania; b) organizowanie imprez i wydarzeń muzycznych prezentujących osiągnięcia uczniów takich jak: popisy, koncerty, konkursy, audycje, festiwale rozbudzające zainteresowania muzyczne uczniów; c) uczestnictwo uczniów w przesłuchaniach, konkursach i festiwalach muzycznych: regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich; d) współdziałanie z samorządem lokalnym w krzewieniu kultury muzycznej w środowisku. Misją Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie jest: 1. Kształcenie uczniów na wysokim poziomie; 2. Wyposażenie ich w umiejętności i wiedzę muzyczną pozwalającą kontynuować dalszą naukę w szkole muzycznej II stopnia; 3. Wychowanie człowieka dążącego do osiągnięcia celów życiowych; 4. Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia ukierunkowane na poszukiwanie dobra, prawdy i piękna; 6

7 5. Przygotowanie do uczestnictwa w popularyzowaniu kultury muzycznej w środowisku. 4. Rozdział III- Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Zasady oceniania 1. Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania przesłuchań, egzaminów i sprawdzianów w Państwowej Szkole Muzycznej I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie; 2. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, przesłuchaniach i egzaminach oraz metody postępowania w przypadku nieobecności ucznia; 3. W szkole przewiduje się możliwość dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się; 4. Sytuacje nieuwzględnione w WSO rozpatruje Rada Pedagogiczna; 5. Zmiany w WSO zatwierdzane są przez Radę Pedagogiczną; 6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadza się zgodnie z przyjętym przez szkołę systemem wewnątrzszkolnego oceniania uczniów; 7. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 7

8 b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; c) motywowanie ucznia do dalszej pracy; d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach ucznia; e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. 8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega: a) na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę; b) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia. Wymagania edukacyjne 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów, nie ustala się oceny z zachowania. 2. Szczegółowe wymagania edukacyjne i kryteria oceniania zawarte są w programach nauczania funkcjonujących w szkole oraz w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO). 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych; b) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych według 8

9 skali od 6 do 1 w formach przyjętych w Państwowej Szkole Muzycznej I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie; c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych; d) ustalanie końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali o której mowa w podrozdziale Klasyfikowanie uczniów pkt 3. e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego; f) ustalenie innych form prezentacji umiejętności uczniów; g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia danego roku szkolnego) informują (w formie ustnej lub pisemnej) uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego. 5. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel zobowiązany jest umieścić adnotację o formie przekazania powyższych informacji. 9

10 6. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej o których mowa w art. 71 b ust. 3 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą, dostosować wymagania edukacyjne o których mowa w pkt 3. podpkt a do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Opinię tą rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają Dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września. Uczniowie ci, mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych. 7. W przypadku trudności ucznia w przyswajaniu wiadomości i umiejętności wymaganych programem nauczania, nauczyciel zobowiązany jest poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym problemie oraz ustalić wspólnie propozycje działań zaradczych. 8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). a) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę; b) uzasadnienie oceny ma formę ustną i polega na porównaniu oceny do stosowanych kryteriów oceniania z danego przedmiotu na danym etapie kształcenia ze wskazaniem przez nauczyciela dróg poprawy; c) nauczyciel zobowiązany jest do umożliwienia uczniowi poprawienia ocen ze wszystkich przedmiotów z wyjątkiem przedmiotów objętych egzaminem promocyjnym; d) termin ustalenia ocen określa przyjęty przez Radę Pedagogiczną terminarz roku szkolnego; 10

11 e) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom); f) nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów przez okres 1 roku; g) nauczyciel na bieżąco informuje o każdej ocenie wpisywanej do dziennika; h) uczniowie zobowiązani są do posiadania dzienniczka ucznia, którym nauczyciel instrumentu głównego odnotowuje przeprowadzoną lekcję, informuje o pracy ucznia, jego postępach i trudnościach w nauce, otrzymanych ocenach, zadanego materiału itp. 9. Nauczyciele przedmiotów artystycznych oceniają w ciągu semestru postępy edukacyjne swych wychowanków na podstawie: zaangażowania oraz wysiłku włożonego w pracę na lekcjach, przygotowania się do zajęć i systematycznego w nich uczestnictwa, udziału w występach publicznych takich jak: przesłuchania CEA, koncerty, popisy, konkursy szkolne, festiwale itp. 10. Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych oceniają postępy edukacyjne swych wychowanków podczas zajęć lekcyjnych, wykorzystując wszelkie dostępne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia oraz prace domowe. 11. Przedmiotowa ocena śródroczna i końcoworoczna uwzględnia wkład pracy ucznia oraz jego osobistą aktywność przedmiotową w danym półroczu. Ocena stopnia opanowania umiejętności dokonywana jest w oparciu o szczegółowe kryteria dotyczące danej umiejętności przedstawione w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 12. W celu mierzenia jakości nauczania przeprowadza się obowiązkowe badania w postaci przesłuchań półrocznych z instrumentu głównego (z wyjątkiem klas I/6 i I/4) w formie przesłuchania technicznego. 11

12 13. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mogą organizować inne formy weryfikacji umiejętności uczniów. Formy usprawiedliwiania ucznia Nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych można usprawiedliwić w formie: a) ustnej - niezwłoczne poinformowanie nauczyciela lub też sekretariat szkoły o przyczynach i czasie trwania nieobecności ucznia; b) pisemnej - z uzasadnieniem o przyczynie nieobecności zaraz na pierwszej lekcji po przybyciu po okresie nieobecności; c) w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia na trzech kolejnych zajęciach edukacyjnych nauczyciel jest zobowiązany powiadomić rodziców ( prawnych opiekunów) o zaistniałej nieobecności; d) w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia nauczyciel jest zobowiązany poinformować Dyrektora szkoły o absencji ucznia; e) Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej sytuacji wraz z żądaniem wyjaśnienia nieobecności dziecka. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na egzaminie ( przesłuchaniu) może nastąpić na podstawie: a) okazania zwolnienia lekarskiego; b) pisemnego zaświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o niemożności przystąpienia do egzaminu z określonych przyczyn; c) innych dokumentów potwierdzających niemożność przystąpienia do egzaminu (przesłuchania). Dokumenty te powinny wpłynąć (do sekretariatu szkoły lub nauczyciela lub do Dyrektora szkoły) przed lub w dniu wyznaczonego terminu egzaminu, 12

13 (przesłuchania). W uzasadnionych przypadkach losowych nieobecność może być usprawiedliwione w późniejszym terminie, lecz nieprzekraczającym 7 dni. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne i rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza inny termin egzaminu, (przesłuchania). Zasady zwalniania ucznia z zajęć 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w opinii. 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona Klasyfikowanie uczniów 1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym według ustalonego planu Rady Pedagogicznej: a) na półrocze klasyfikacja śródroczna (najpóźniej w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi) b) przed końcem roku szkolnego klasyfikacja końcoworoczna (semestralna, najpóźniej w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego). 2. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna (semestralna) polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zaliczeniu zajęć, w których uczeń uczestniczył. 13

14 3. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (semestralne) z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: stopień celujący 6 cel. stopień bardzo dobry 5 bdb. stopień dobry 4 db. stopień dostateczny 3 dst. stopień dopuszczający 2 dop. stopień niedostateczny 1 ndst. 4. Przed śródrocznym i końcoworocznym (semestralnym) zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie, co najmniej na trzy tygodnie wcześniej. Poinformowanie to odbywa się w formie ustnej na spotkaniach z rodzicami. 5. Nauczyciel, który przewiduje dla ucznia ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z instrumentu głównego lub kształcenia słuchu lub ocenę niedostateczną z innych przedmiotów zobowiązany jest poinformować ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) w formie ustnej lub pisemnej o przewidywanych ocenach na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Informacja zawierająca datę oraz formę przekazu powinna być odnotowana w dzienniku lekcyjnym. 6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny. 14

15 8. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 9. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne. 10. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną z przedmiotu instrument główny ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia w porozumieniu z komisją uczestniczącą w przesłuchaniu. 11. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna z przedmiotu głównego ustalana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego. 12. W tutejszej szkole realizującej wyłącznie plan nauczania zajęć artystycznych określonych w szkolnym planie nauczania nie ustala się oceny z zachowania. 13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana. 14. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą ocenę śródroczną lub końcoworoczną (semestralną), a w przypadku, o którym mowa w podrozdziale Egzamin promocyjny pkt 6. są zwolnieni z egzaminu promocyjnego. 15. Uczeń, który brał udział lub uzyskał wyróżnienie na regionalnych, makroregionalnych lub ogólnopolskich konkursach bądź przesłuchaniach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, za zgodą Rady Pedagogicznej, może być zwolniony z części materiału obowiązującego podczas przesłuchania śródrocznego lub egzaminu promocyjnego. 15

16 16. Laureaci, o których mowa w pkt 14. po ustaleniu śródrocznej i końcowo rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych artystycznych, otrzymują z tych zajęć celującą ocenę śródroczną lub końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną. Kryteria ocen a) ocenę celującą (6) - otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wyraźnie wykraczają poza obowiązujący program nauczania danej klasy. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Bierze aktywny udział w życiu artystycznym szkoły osiągając sukcesy, osiąga sukcesy w konkursach, przesłuchaniach CEA, festiwalach muzycznych szkolnych i pozaszkolnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. b) ocenę bardzo dobrą (5) - otrzymuje uczeń, którego postępy w nauce całkowicie spełniają wymagania edukacyjne zawarte w obowiązującym programie nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami. Prezentuje grę bezbłędną technicznie i interesującą od strony muzycznej. c) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, którego postępy w nauce nie w pełni spełniają wymagania edukacyjne zawarte w obowiązującym programie nauczania, ale nie przewiduje się problemów i trudności w dalszym kształceniu. d) ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, którego postępy w nauce spełniają jedynie podstawowe wymagania edukacyjne zawarte w obowiązującym programie nauczania, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia. Prezentuje też grę z małymi niedociągnięciami pod względem technicznym i muzycznym. e) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, którego spełnienie wymagań edukacyjnych zawartych w obowiązującym programie 16

17 nauczania jest minimalne, co poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie. Prezentuje też grę z niedociągnięciami pod względem technicznym i muzycznym. f) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych zawartych w obowiązkowym programie nauczania, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia. Nie rokuje też żadnej nadziei na dalszy rozwój techniczny i muzyczny. Egzamin promocyjny 1. Jedną z podstawowych form sprawdzania osiągnięć dydaktycznych uczniów jest egzamin promocyjny. a) jest to egzamin komisyjny, który odbywa się pod koniec II-go półrocza i odnosi się do instrumentu głównego; b) egzamin obowiązuje uczniów wszystkich specjalności i od klasy II - VI/6 i klasy II - IV/4; c) nie dotyczy uczniów uczęszczających do klasy I/6 i I/4. W tym przypadku ocenę ustala nauczyciel prowadzący zajęcia; 2. Termin egzaminu promocyjnego ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 3. Uczeń, który nie przystąpił w wyznaczonym czasie do egzaminu promocyjnego z przyczyn zdrowotnych lub losowych może przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 4. Nie zgłoszenie się ucznia i nieusprawiedliwienie (w ciągu 7 dni) na przesłuchaniu lub egzaminie promocyjnym równoznaczne jest z wystawieniem uczniowi oceny niedostatecznej. 5. W uzasadnionych przypadkach: 17

18 choroba wymagająca dłuższej rekonwalescencji uniemożliwiająca przygotowanie ucznia do egzaminu promocyjnego; zdarzenie losowe uniemożliwiające przystąpienie do egzaminu. Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Rodzic (prawny opiekun) występuje z pisemnym wnioskiem do Dyrektora szkoły o zwolnienie z egzaminu z uwzględnieniem opinii nauczyciela ucznia najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. W tym przypadku klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne uwzględniając oceny cząstkowe ucznia, jego stosunek do przedmiotu, osiągnięcia oraz spełnienie wymagań wynikających z przedmiotowych zasad oceniania. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej, Dyrektor wyznacza nową datę egzaminu promocyjnego w terminie do 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego. 6. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej są zwolnieni z egzaminu promocyjnego. 7. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor szkoły powołuje co najmniej trzyosobową komisję w skład której wchodzą: a) Dyrektor albo nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu; c) nauczyciel /nauczyciele/ tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 8. Ocenę z egzaminu komisja ustala na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali: 25 punktów stopień celujący punkty stopień bardzo dobry punktów stopień dobry 18

19 13-15 punktów stopień dostateczny punktów stopień dopuszczający do 10 punktów stopień niedostateczny 25 celujący 24 bardzo dobry + 23 bardzo dobry 22 bardzo dobry - 21 bardzo dobry - 20 dobry dobry + 18 dobry 17 dobry 16 dobry - 15 dostateczny + 14 dostateczny 13 dostateczny 12 dopuszczający + 11 dopuszczający 10 i poniżej 10 pkt - niedostateczny Podstawowymi kryteriami oceny ucznia są: a) stopień spełnienia wymagań programowych; b) jakość wykonania artystycznego (aparat gry, umiejętności techniczne, poziom opanowania pamięciowego utworów, wrażliwość muzyczna, estetyka brzmienia itp.); c) pilność i systematyczność pracy ucznia; d) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych; e) aktywność artystyczna ucznia. 19

20 9. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu promocyjnego komisja ustala ocenę ucznia uwzględniając propozycję nauczyciela przedmiotu głównego. W przypadku różnicy zdań ocenę ustala komisja na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów wystawionych przez członków komisji. Obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o komisyjnie wystawionej ocenie spoczywa na nauczycielu tego przedmiotu. 10. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji; datę egzaminu program wykonany przez ucznia; ocenę ustaloną przez komisję. 11. Oceny ustalone przez komisję są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców /prawnych opiekunów/. 12. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona z zastrzeżeniem podrozdział Egzamin promocyjny pkt Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych otrzymał ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego pod warunkiem jednak uzyskania oceny wyższej od stopnia dopuszczającego z następujących przedmiotów: a) kształcenie słuchu; b) instrument główny. 14. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcoworoczna ocena klasyfikacyjna, a w przypadku przedmiotów wymienionych w podrozdziale egzamin promocyjny pkt 13. podpkt. a) i b) ocena niedostateczna albo dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku 20

21 egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem podrozdział egzamin promocyjny pkt Ustalona przez komisję końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, a w przypadku przedmiotów wymienionych w podrozdziale Egzamin promocyjny pkt 13. podpkt. a) i b) oceny niedostatecznej albo dopuszczającej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem podrozdział Egzamin poprawkowy pkt Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych. 17. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia ( w formie praktycznej lub ustnej albo pisemnej) oraz ustala końcoworoczną ( semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; termin tego sprawdzianu wyznacza Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami). W skład komisji wchodzą: a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący; 21

22 b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ( na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji, wówczas Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne lub powołuje nauczyciela z innej szkoły w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły); c) nauczyciel (nauczyciele) ze szkoły uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 18. Ustalona przez komisję ocena końcoworoczna (semestralna) klasyfikacyjna jest ostateczna, ale nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny. Promowanie uczniów 1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o: a) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły; b) promowaniu uczniów poza normalnym trybem; c) wyróżnieniu uczniów i nagradzaniu. 2. Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre oraz osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego. 3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej lub kończy klasę programowo najwyższą, jeżeli: z instrumentu głównego oraz kształcenia słuchu uzyskał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia dopuszczającego; z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia niedostatecznego; 22

23 4. Uczeń może otrzymać promocję do klasy wyższej z wyróżnieniem. 5. Warunki uzyskania promocji z wyróżnieniem: Średnia ocen 4.75 ze wszystkich przedmiotów określonych w szkolnym planie nauczania; 6. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem z nadrukiem z wyróżnieniem. Egzamin klasyfikacyjny 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny. 3. W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nieuzasadnionych przypadkami losowymi, na prośbę pisemną ucznia lub jego rodziców (opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny z instrumentu głównego przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora szkoły w składzie jak na egzaminie promocyjnym. Natomiast z pozostałych przedmiotów egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu. 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor szkoły, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie określonym w Statucie szkoły. O terminach egzaminów 23

24 klasyfikacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) dowiadują się od Dyrektora szkoły. 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, a także imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w pkt 4., termin egzaminu, program lub pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję lub nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 7. W przypadku nie stawienia się ucznia na wyznaczony egzamin klasyfikacyjny Rada Pedagogiczna skreśla ucznia z listy uczniów. 8. Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów wyznacza się egzamin klasyfikacyjny. 9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może na własną prośbę, za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy. 10. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej. 11. Uczeń, o którym mowa w pkt 8. nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania danej klasy. 24

25 Egzamin poprawkowy 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę dopuszczającą z kształcenia słuchu lub instrumentu głównego, albo jedną ocenę niedostateczną z innych przedmiotów edukacyjnych, może ubiegać się o zdawanie egzaminu poprawkowego. 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie przez ucznia egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów. 3. Wniosek o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do Dyrektora szkoły, w terminie przed klasyfikacyjną końcoworoczną Radą Pedagogiczną. 4. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klas najwyższych. 5. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie: a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu; c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 5. c, może być zwolniony z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Wystawiona przez komisję egzaminacyjną ocena jest ostateczna i nie może być zmieniona. 25

26 9. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym określonym przez Dyrektora szkoły. 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy. 11. W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz. Ukończenie PSM I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej otrzymał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego z przedmiotów: instrument główny kształcenie słuchu, a z pozostałych przedmiotów oceny wyższe od stopnia niedostatecznego. 2. Uczeń, który ukończył szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 3. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej otrzymał oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 4. Egzamin dyplomowy z instrumentu głównego na zakończenie klasy programowo najwyższej przeprowadzany jest w formie recitalu w obecności komisji egzaminacyjnej. 26

27 5. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił wymienionych wyżej warunków, podlega skreśleniu z listy uczniów chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy. Model Absolwenta 1. Absolwent powinien być: twórczy, samodzielny, nowatorski, otwarty na świat i ludzi, łaknący wiedzy, umuzykalniony, wdrażający innowacje, daleki od przemocy i agresji. 2. Powinien rozwijać motywację uczenia się, wyrażać własne potrzeby, myśleć twórczo, dokonać samooceny. 3. Powinien dążyć do twórczych poszukiwań, do innowacji, do usamodzielnienia. Rozdział IV Organizacja działalności innowacyjnej eksperymentalnej. 1. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną i innowacyjną w zakresie planów i metod nauczania. Innowacja lub eksperyment może obejmować wybrane lub wszystkie zajęcia edukacyjne, całą szkołę lub jej część, klasę, grupę, specjalność. 2. Rozpoczęcie realizacji planowanych działań innowacyjnych oraz eksperymentalnych może nastąpić wyłącznie po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych. Rozdział V 1. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc. 27

28 1. Zadaniem szkoły jest zapewnienie właściwej opieki uczniom osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej poprzez: a) opiekę nauczyciela instrumentu głównego; b) możliwość korzystania z ćwiczeniówek na terenie szkoły; c) wypożyczanie instrumentów uczniom z rodzin gorzej sytuowanych materialnie. 2. Zadaniem szkoły jest organizowanie pomocy dla uczniów najsłabszych w nauce poprzez: a) dodatkowy czas poświęcony im w celu wyrównania zaległości oraz opanowania trudniejszych partii materiału nauczania; b) dodatkowe lekcje indywidualne gry na instrumencie; c) dodatkowe lekcje z przedmiotów teoretycznych; d) samopomoc koleżeńską. 2. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i opieki. 1. Zapoznanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej klasie i cyklu. 2. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 3. Rzetelna informacja na temat dziecka, jego postępów, problemów, zachowania, przyczyn trudności w nauce. 4. Uzyskiwanie informacji i porad w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. 28

29 5. Rodzice mogą przekazywać opinię na temat pracy szkoły Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców a także Organowi nadzorującemu szkołę. 6. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli (stałe i sporadyczne): a) wywiadówki połączone z koncertami uczniów; b) popisy wewnątrzklasowe w ramach poszczególnych sekcji połączone z wywiadówką; c) indywidualne rozmowy. 7. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami cztery razy w roku szkolnym tj. a) na początku roku szkolnego zebranie informacyjne (wrzesień); b) w trakcie I semestru informacja o postępach w nauce (listopad)/(grudzień); c) po zakończeniu I semestru ocena wyników nauczania (styczeń); d) przed zakończeniem roku szkolnego informacja o wynikach rocznej nauki (maj). 8. Szkoła organizuje również spotkania indywidualne z rodzicami, których celem jest: a) bieżąca informacja o rozwoju muzycznym dziecka; b) informowanie rodziców o sposobach i metodach pracy domowej dziecka; c) pomoc w eliminowaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych dziecka; d) obserwowanie swojego dziecka na lekcjach przedmiotu głównego. 9. Szkoła prowadzi dokumentację współpracy nauczycieli z rodzicami (lista obecności na wywiadówkach, notatki w dzienniku). 10. Nauczyciele przedmiotu głównego organizują nie mniej niż raz w semestrze spotkanie z rodzicami stwarzając możliwość wymiany informacji na tematy dydaktyczno-wychowawcze. 29

30 11. Spotkanie rodziców z pozostałymi nauczycielami organizuje Dyrektor szkoły. 12. Udział rodziców w spotkaniach jest obowiązkowy. 3. Formy i zasady współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej. 1. Szkoła każdego roku organizuje cykl koncertów pt. Spotkania z muzyką dla zaproszonych miłośników muzyki - mieszkańców Szczytna i powiatu, a także uczniów PSM i rodziców. 2. Młodzież szkolna bierze udział w uroczystościach kulturalnych i muzycznych imprezach środowiskowych i kościelnych np. Marsz dla życia i rodziny, Dni Rodziny. 3. Każdego roku w maju organizowane są koncerty uczniów dla przedszkolaków oraz koncerty w szkołach podstawowych, a także dla dzieci specjalnej troski. 4. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz z okazji Dni Rodziny w Kościołach parafialnych odbywają się koncerty zespołów szkolnych. 5. Uczniowie szkoły biorą udział w konkursach, popisach, koncertach muzycznych organizowanych przez tutejszą szkołę oraz konkursach i festiwalach muzycznych regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej. 6. Wymienne koncerty uczniów zaprzyjaźnionych szkół muzycznych w regionie i w kraju. 7. Otwartość szkoły na potrzeby środowiska lokalnego. 30

31 4. Rozdział VI Zajęcia nadobowiązkowe i pomoc Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 1. Zakres i rodzaj zajęć nadobowiązkowych ustala Dyrektor szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły. 2. Szkoła może korzystać z opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Szczytnie dotyczących uczniów z dysfunkcjami. 5. Rozdział VII - Organa szkoły i ich kompetencje. Organami szkoły są: a) Dyrektor szkoły; b) Rada Pedagogiczna; c) Samorząd Uczniowski; d) Rada Rodziców. Dyrektor szkoły: 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny; 3. Realizuje zarządzenia jednostki nadrzędnej; 4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji; 31

32 5. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 6. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; 7. Decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły; 8. Tworzy w ramach posiadanych środków finansowych stanowisko kierownicze np. kierownika cyklów nauczania; 9. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza odpowiednie warunki harmonijnego rozwoju artystycznego uczniów; 10. Może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej; 11. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 12. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 13. Stanowi instytucję odwoławczą w konfliktach uczeń uczeń, nauczyciel - uczeń, nauczyciel rodzic, nauczyciel nauczyciel; 14. Czuwa nad przestrzeganiem Statutu szkoły i Regulaminu wewnątrzszkolnego; 15. Współdziała z Samorządem lokalnym. 32

33 Rada Pedagogiczna 1. Kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia i wychowania uczniów jest Rada Pedagogiczna. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego Regulaminu swojej działalności, który zgodny jest ze Statutem szkoły. 4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są na podstawie harmonogramu zebrań a także z inicjatywy Organu Prowadzącego lub Dyrektora szkoły. Mogą być również zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 5. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Dyrektora szkoły za zgodą Rady Pedagogicznej lub na jej wniosek. 6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogłoby naruszać w szczególności dobro osobiste innych osób. 7. Uczestnictwo nauczyciela w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe, a ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić. 8. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 9. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 1/2 jej członków. 11. Przewodniczący wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej szkoły niezgodnych w przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania 33

34 uchwały Rady Pedagogicznej, Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący szkołę. Decyzja Organu Prowadzącego szkołę jest ostateczna. 12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 13. Rada Pedagogiczna może występować do Organu Prowadzącego szkołę o odwołanie Dyrektora lub do Dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z pełnionej funkcji kierowniczej w szkole. 14. W przypadkach określonych w pkt 13. Organ Prowadzący szkoły albo Dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej. Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować Radę Pedagogiczną o wynikach postępowania wyjaśniającego. 15. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: a) zatwierdzenie planu pracy szkoły; b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; c) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia uczniów ze szkoły; d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych; e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 16. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych; b) projekt planu finansowego szkoły; c) wnioski Dyrektora szkoły o przydzieleniu nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych; d) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 34

35 17. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala Statut szkoły. Dokonuje jego modyfikacji. 18. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, a także w miarę bieżących potrzeb w ciągu roku szkolnego. Samorząd Uczniowski 1. Uczniowie szkoły mają prawo do zrzeszania się w Samorządzie Uczniowskim; a) Samorząd Uczniowski mogą tworzyć wszyscy uczniowie; b) Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów; c) Organa samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły; d) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 2. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią oraz celem i stawianymi wymogami; b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce; c) prawo do znajomości regulaminu klasyfikowania i promowania; 35

36 d) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym i możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań; e) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; f) prawo do organizowania działalności artystyczno rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły; g) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. Uprawnienia Samorządu: a) przedstawiciele samorządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców w tych częściach posiedzenia, w których rozpatrywane są problemy uczniów, za zgodą tych organów; b) Samorząd może przedstawić propozycje i postulaty dotyczące planu dydaktyczno - wychowawczego lub uwagi dotyczące zajęć lekcyjnych, a także organizacji czasu wolnego; c) Samorząd opiniuje o przyznawaniu uczniom nagród i ustalaniu kar; d) Samorząd organizuje pomoc koleżeńską uczniom mającym trudności w nauce; e) rozstrzyga spory między uczniami i zapobiega konfliktom między nauczycielami i uczniami, a w przypadku ich zaistnienia podejmuje próby negocjacji; f) Samorząd kreuje twórczą atmosferę sprzyjającą nauce. Podstawowe obowiązki Dyrektora szkoły wobec Samorządu Uczniowskiego; a) udziela pomocy w całokształcie działalności Samorządu; b) zapoznaje Samorząd z tymi elementami planu działania wychowawczego szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samych uczniów; 36

37 c) zapewnia w miarę posiadanych środków finansowych warunki materialnei organizacyjne niezbędne do działalności Samorządu w szkole m.in. udostępnienie pomieszczenia, sprzętu i materiałów biurowych, niezbędnych środków finansowych. Rada Rodziców 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. a) Wybór Rady Rodziców następuje na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu każdego roku. Zasady wybierania Rady Rodziców określa się na zebraniu ogółu rodziców, a Regulamin uchwala Rada Rodziców. b) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły; c) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora szkoły i innych Organów z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw uczniowskich szkoły; 2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli. 3. Do zadań Rady Rodziców należy: a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; b) pomoc w doskonaleniu organizacji i działalności szkoły; c) współudział w realizacji programów nauczania i funkcji wychowawczej szkoły; d) współuczestnictwo w organizacji imprez szkolnych; e) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły; 37

38 f) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły na działalność zwłaszcza opiekuńczo wychowawczą; g) współpraca z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną oraz ze środowiskiem lokalnym; h) pomoc Samorządowi Uczniowskiemu. 4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 5. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi. 1. Organa szkoły współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością szkoły w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.), Statucie szkoły i regulaminach ich działalności. 2. Bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach a także możliwości porozumienia się w tych sprawach gwarantują: a) możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej przewodniczącego Rady Rodziców, za zgodą Rady Pedagogicznej; b) zgodna z regulaminem Rady Rodziców zasada uczestnictwa Dyrektora szkoły w posiedzeniach; c) konsultowanie planu i zamierzeń Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem szkoły. 38

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Załącznik nr 1 do Statutu Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Rozdział pierwszy Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WSO. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

WSO. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku WSO Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku Spis treści I. Założenia ogólne i pedagogiczne dokumentu... 3 II. Cele oceniania szkolnego...

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki nauczyciela szkoły artystycznej związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym

Prawa i obowiązki nauczyciela szkoły artystycznej związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym Prawa i obowiązki nauczyciela szkoły artystycznej związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie

Wewnątrzszkolny System Oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Załącznik nr 5 do Statutu PSM I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie Wewnątrzszkolny System Oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach dla dorosłych

Ocenianie w szkołach dla dorosłych Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno Ocenianie w szkołach dla dorosłych wyciąg z tekstu jednolitego Statutu Zespołu Szkół z dnia 9 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w szkole podstawowej specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju Na podstawie : 1. Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy I PODSTAWY PRAWNE 1. Art. 22 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania 1 1. Ocenianiu w Szkole podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących; 2) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO 65 1. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń (również z klasy programowo najwyższej), który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły Załącznik Nr 1 do statutu szkoły R E G U L A M I N dotyczący warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 5 i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino

Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino Rozdział I 1 Postanowienia ogólne 1. Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Concertino ma swoją siedzibę w Gdyni Orłowie przy ulicy Popiela 24. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGÓLNE CELE OCENIANIA z PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 1. bieżące ocenianie, polegające na informowaniu ucznia o poziomie jego osiągnięć, jego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 sierpnia 2010 w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rady pedagogicznej określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 2013r. ze zmianami z

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Samorząd Uczniowski ZSEiT jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

Samorząd Uczniowski ZSEiT jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest: REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSEiT w Olsztynie I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd Uczniowski ZSEiT jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest: 1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3)

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) 98 ustęp 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) monitorowanie pracy ucznia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo