STATUT. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-go stopnia im. Fryderyka Chopina. w SZCZYTNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-go stopnia im. Fryderyka Chopina. w SZCZYTNIE"

Transkrypt

1 STATUT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w SZCZYTNIE 1

2 Spis treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne. 4 Rozdział II. Cele i zadania. 5 Rozdział III. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów 7 Rozdział IV. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 27 Rozdział V. Formy opieki i pomocy uczniom 27 Rozdział VI. Zajęcia nadobowiązkowe i pomoc Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 30 Rozdział VII. Organa szkoły i ich kompetencje 31 Dyrektor szkoły 31 Rada Pedagogiczna 32 Samorząd uczniowski 34 Rada Rodziców 36 Rozdział VIII. Organizacja pracy szkoły 39 Rozdział IX. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 44 Rozdział X. Uczniowie szkoły 57 Rozdział XI. Zasady rekrutacji uczniów 64 Rozdział XII. Postanowienia dotyczące uczniów objętych nową podstawą programową po zmianach w szkolnictwie 74 artystycznym Rozdział XIII. Postanowienia końcowe 78 2

3 Statut został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późń. zm.) 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 3. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 5 listopada 2014 w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1646). 4. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 993(przepisy przejściowe) 5. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r. Nr 142 poz. 686) 6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 785) 3

4 1. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa i typ szkoły 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie zwana dalej szkołą jest publiczną szkołą artystyczną. Akt powołania placówki i akt nadania imienia szkole 2. Na wniosek Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie Ministerstwo Kultury i Sztuki podjęło decyzję określoną w Zarządzeniu nr 121 z dnia roku (Dz. Urz. MK i S Nr 11 z dnia r.) o przekształceniu z dniem 01 stycznia 1963 roku istniejącego w Szczytnie Państwowego Ogniska Muzycznego na Państwową Szkołę Muzyczną I-go stopnia, jako szkołę rozwojową. 3. Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. Nr 181, poz. 1507), przychylając się do wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, nadano Państwowej Szkole Muzycznej I- go stopnia w Szczytnie imię Fryderyka Chopina. 4. Siedzibą szkoły jest budynek mieszczący się przy ulicy Sienkiewicza 5 w Szczytnie w województwie warmińsko mazurskim. 5. Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu: Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie 6. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. 4

5 2. 1. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej. 3. Rozdział II Cele i zadania szkoły. Cele i zadania szkoły Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie kształci i wychowuje uczniów zgodnie z celami i zadaniami współczesnego systemu edukacji artystycznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 wraz z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem Programu wychowawczego szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów. 1. Rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów; 2. Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych zgodnie z ramowym planem nauczania; 3. Uzyskanie podstawowego wykształcenia muzycznego; 4. Przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki; 5. Tworzenie i rozwijanie motywacji do uczestnictwa uczniów w popularyzowaniu kultury muzycznej w środowisku; 5

6 6. Upowszechnianie kultury muzycznej w środowisku lokalnym; 7. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i festiwalach muzycznych; 8. Wychowanie na wartościach sztuki; 9. Uczenie kultury zachowania; 10. Przygotowanie najzdolniejszych uczniów do kontynuowania nauki muzyki w szkole II stopnia. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez: a) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych, indywidualnych i zbiorowych w zakresie przedmiotów objętych szkolnym planem nauczania; b) organizowanie imprez i wydarzeń muzycznych prezentujących osiągnięcia uczniów takich jak: popisy, koncerty, konkursy, audycje, festiwale rozbudzające zainteresowania muzyczne uczniów; c) uczestnictwo uczniów w przesłuchaniach, konkursach i festiwalach muzycznych: regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich; d) współdziałanie z samorządem lokalnym w krzewieniu kultury muzycznej w środowisku. Misją Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie jest: 1. Kształcenie uczniów na wysokim poziomie; 2. Wyposażenie ich w umiejętności i wiedzę muzyczną pozwalającą kontynuować dalszą naukę w szkole muzycznej II stopnia; 3. Wychowanie człowieka dążącego do osiągnięcia celów życiowych; 4. Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia ukierunkowane na poszukiwanie dobra, prawdy i piękna; 6

7 5. Przygotowanie do uczestnictwa w popularyzowaniu kultury muzycznej w środowisku. 4. Rozdział III- Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Zasady oceniania 1. Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania przesłuchań, egzaminów i sprawdzianów w Państwowej Szkole Muzycznej I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie; 2. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, przesłuchaniach i egzaminach oraz metody postępowania w przypadku nieobecności ucznia; 3. W szkole przewiduje się możliwość dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się; 4. Sytuacje nieuwzględnione w WSO rozpatruje Rada Pedagogiczna; 5. Zmiany w WSO zatwierdzane są przez Radę Pedagogiczną; 6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadza się zgodnie z przyjętym przez szkołę systemem wewnątrzszkolnego oceniania uczniów; 7. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 7

8 b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; c) motywowanie ucznia do dalszej pracy; d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach ucznia; e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. 8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega: a) na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę; b) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia. Wymagania edukacyjne 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów, nie ustala się oceny z zachowania. 2. Szczegółowe wymagania edukacyjne i kryteria oceniania zawarte są w programach nauczania funkcjonujących w szkole oraz w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO). 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych; b) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych według 8

9 skali od 6 do 1 w formach przyjętych w Państwowej Szkole Muzycznej I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie; c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych; d) ustalanie końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali o której mowa w podrozdziale Klasyfikowanie uczniów pkt 3. e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego; f) ustalenie innych form prezentacji umiejętności uczniów; g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia danego roku szkolnego) informują (w formie ustnej lub pisemnej) uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego. 5. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel zobowiązany jest umieścić adnotację o formie przekazania powyższych informacji. 9

10 6. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej o których mowa w art. 71 b ust. 3 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą, dostosować wymagania edukacyjne o których mowa w pkt 3. podpkt a do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Opinię tą rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają Dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września. Uczniowie ci, mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych. 7. W przypadku trudności ucznia w przyswajaniu wiadomości i umiejętności wymaganych programem nauczania, nauczyciel zobowiązany jest poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym problemie oraz ustalić wspólnie propozycje działań zaradczych. 8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). a) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę; b) uzasadnienie oceny ma formę ustną i polega na porównaniu oceny do stosowanych kryteriów oceniania z danego przedmiotu na danym etapie kształcenia ze wskazaniem przez nauczyciela dróg poprawy; c) nauczyciel zobowiązany jest do umożliwienia uczniowi poprawienia ocen ze wszystkich przedmiotów z wyjątkiem przedmiotów objętych egzaminem promocyjnym; d) termin ustalenia ocen określa przyjęty przez Radę Pedagogiczną terminarz roku szkolnego; 10

11 e) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom); f) nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów przez okres 1 roku; g) nauczyciel na bieżąco informuje o każdej ocenie wpisywanej do dziennika; h) uczniowie zobowiązani są do posiadania dzienniczka ucznia, którym nauczyciel instrumentu głównego odnotowuje przeprowadzoną lekcję, informuje o pracy ucznia, jego postępach i trudnościach w nauce, otrzymanych ocenach, zadanego materiału itp. 9. Nauczyciele przedmiotów artystycznych oceniają w ciągu semestru postępy edukacyjne swych wychowanków na podstawie: zaangażowania oraz wysiłku włożonego w pracę na lekcjach, przygotowania się do zajęć i systematycznego w nich uczestnictwa, udziału w występach publicznych takich jak: przesłuchania CEA, koncerty, popisy, konkursy szkolne, festiwale itp. 10. Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych oceniają postępy edukacyjne swych wychowanków podczas zajęć lekcyjnych, wykorzystując wszelkie dostępne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia oraz prace domowe. 11. Przedmiotowa ocena śródroczna i końcoworoczna uwzględnia wkład pracy ucznia oraz jego osobistą aktywność przedmiotową w danym półroczu. Ocena stopnia opanowania umiejętności dokonywana jest w oparciu o szczegółowe kryteria dotyczące danej umiejętności przedstawione w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 12. W celu mierzenia jakości nauczania przeprowadza się obowiązkowe badania w postaci przesłuchań półrocznych z instrumentu głównego (z wyjątkiem klas I/6 i I/4) w formie przesłuchania technicznego. 11

12 13. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mogą organizować inne formy weryfikacji umiejętności uczniów. Formy usprawiedliwiania ucznia Nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych można usprawiedliwić w formie: a) ustnej - niezwłoczne poinformowanie nauczyciela lub też sekretariat szkoły o przyczynach i czasie trwania nieobecności ucznia; b) pisemnej - z uzasadnieniem o przyczynie nieobecności zaraz na pierwszej lekcji po przybyciu po okresie nieobecności; c) w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia na trzech kolejnych zajęciach edukacyjnych nauczyciel jest zobowiązany powiadomić rodziców ( prawnych opiekunów) o zaistniałej nieobecności; d) w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia nauczyciel jest zobowiązany poinformować Dyrektora szkoły o absencji ucznia; e) Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej sytuacji wraz z żądaniem wyjaśnienia nieobecności dziecka. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na egzaminie ( przesłuchaniu) może nastąpić na podstawie: a) okazania zwolnienia lekarskiego; b) pisemnego zaświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o niemożności przystąpienia do egzaminu z określonych przyczyn; c) innych dokumentów potwierdzających niemożność przystąpienia do egzaminu (przesłuchania). Dokumenty te powinny wpłynąć (do sekretariatu szkoły lub nauczyciela lub do Dyrektora szkoły) przed lub w dniu wyznaczonego terminu egzaminu, 12

13 (przesłuchania). W uzasadnionych przypadkach losowych nieobecność może być usprawiedliwione w późniejszym terminie, lecz nieprzekraczającym 7 dni. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne i rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza inny termin egzaminu, (przesłuchania). Zasady zwalniania ucznia z zajęć 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w opinii. 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona Klasyfikowanie uczniów 1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym według ustalonego planu Rady Pedagogicznej: a) na półrocze klasyfikacja śródroczna (najpóźniej w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi) b) przed końcem roku szkolnego klasyfikacja końcoworoczna (semestralna, najpóźniej w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego). 2. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna (semestralna) polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zaliczeniu zajęć, w których uczeń uczestniczył. 13

14 3. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (semestralne) z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: stopień celujący 6 cel. stopień bardzo dobry 5 bdb. stopień dobry 4 db. stopień dostateczny 3 dst. stopień dopuszczający 2 dop. stopień niedostateczny 1 ndst. 4. Przed śródrocznym i końcoworocznym (semestralnym) zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie, co najmniej na trzy tygodnie wcześniej. Poinformowanie to odbywa się w formie ustnej na spotkaniach z rodzicami. 5. Nauczyciel, który przewiduje dla ucznia ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z instrumentu głównego lub kształcenia słuchu lub ocenę niedostateczną z innych przedmiotów zobowiązany jest poinformować ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) w formie ustnej lub pisemnej o przewidywanych ocenach na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Informacja zawierająca datę oraz formę przekazu powinna być odnotowana w dzienniku lekcyjnym. 6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny. 14

15 8. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 9. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne. 10. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną z przedmiotu instrument główny ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia w porozumieniu z komisją uczestniczącą w przesłuchaniu. 11. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna z przedmiotu głównego ustalana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego. 12. W tutejszej szkole realizującej wyłącznie plan nauczania zajęć artystycznych określonych w szkolnym planie nauczania nie ustala się oceny z zachowania. 13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana. 14. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą ocenę śródroczną lub końcoworoczną (semestralną), a w przypadku, o którym mowa w podrozdziale Egzamin promocyjny pkt 6. są zwolnieni z egzaminu promocyjnego. 15. Uczeń, który brał udział lub uzyskał wyróżnienie na regionalnych, makroregionalnych lub ogólnopolskich konkursach bądź przesłuchaniach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, za zgodą Rady Pedagogicznej, może być zwolniony z części materiału obowiązującego podczas przesłuchania śródrocznego lub egzaminu promocyjnego. 15

16 16. Laureaci, o których mowa w pkt 14. po ustaleniu śródrocznej i końcowo rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych artystycznych, otrzymują z tych zajęć celującą ocenę śródroczną lub końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną. Kryteria ocen a) ocenę celującą (6) - otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wyraźnie wykraczają poza obowiązujący program nauczania danej klasy. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Bierze aktywny udział w życiu artystycznym szkoły osiągając sukcesy, osiąga sukcesy w konkursach, przesłuchaniach CEA, festiwalach muzycznych szkolnych i pozaszkolnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. b) ocenę bardzo dobrą (5) - otrzymuje uczeń, którego postępy w nauce całkowicie spełniają wymagania edukacyjne zawarte w obowiązującym programie nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami. Prezentuje grę bezbłędną technicznie i interesującą od strony muzycznej. c) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, którego postępy w nauce nie w pełni spełniają wymagania edukacyjne zawarte w obowiązującym programie nauczania, ale nie przewiduje się problemów i trudności w dalszym kształceniu. d) ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, którego postępy w nauce spełniają jedynie podstawowe wymagania edukacyjne zawarte w obowiązującym programie nauczania, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia. Prezentuje też grę z małymi niedociągnięciami pod względem technicznym i muzycznym. e) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, którego spełnienie wymagań edukacyjnych zawartych w obowiązującym programie 16

17 nauczania jest minimalne, co poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie. Prezentuje też grę z niedociągnięciami pod względem technicznym i muzycznym. f) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych zawartych w obowiązkowym programie nauczania, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia. Nie rokuje też żadnej nadziei na dalszy rozwój techniczny i muzyczny. Egzamin promocyjny 1. Jedną z podstawowych form sprawdzania osiągnięć dydaktycznych uczniów jest egzamin promocyjny. a) jest to egzamin komisyjny, który odbywa się pod koniec II-go półrocza i odnosi się do instrumentu głównego; b) egzamin obowiązuje uczniów wszystkich specjalności i od klasy II - VI/6 i klasy II - IV/4; c) nie dotyczy uczniów uczęszczających do klasy I/6 i I/4. W tym przypadku ocenę ustala nauczyciel prowadzący zajęcia; 2. Termin egzaminu promocyjnego ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 3. Uczeń, który nie przystąpił w wyznaczonym czasie do egzaminu promocyjnego z przyczyn zdrowotnych lub losowych może przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 4. Nie zgłoszenie się ucznia i nieusprawiedliwienie (w ciągu 7 dni) na przesłuchaniu lub egzaminie promocyjnym równoznaczne jest z wystawieniem uczniowi oceny niedostatecznej. 5. W uzasadnionych przypadkach: 17

18 choroba wymagająca dłuższej rekonwalescencji uniemożliwiająca przygotowanie ucznia do egzaminu promocyjnego; zdarzenie losowe uniemożliwiające przystąpienie do egzaminu. Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Rodzic (prawny opiekun) występuje z pisemnym wnioskiem do Dyrektora szkoły o zwolnienie z egzaminu z uwzględnieniem opinii nauczyciela ucznia najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. W tym przypadku klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne uwzględniając oceny cząstkowe ucznia, jego stosunek do przedmiotu, osiągnięcia oraz spełnienie wymagań wynikających z przedmiotowych zasad oceniania. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej, Dyrektor wyznacza nową datę egzaminu promocyjnego w terminie do 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego. 6. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej są zwolnieni z egzaminu promocyjnego. 7. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor szkoły powołuje co najmniej trzyosobową komisję w skład której wchodzą: a) Dyrektor albo nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu; c) nauczyciel /nauczyciele/ tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 8. Ocenę z egzaminu komisja ustala na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali: 25 punktów stopień celujący punkty stopień bardzo dobry punktów stopień dobry 18

19 13-15 punktów stopień dostateczny punktów stopień dopuszczający do 10 punktów stopień niedostateczny 25 celujący 24 bardzo dobry + 23 bardzo dobry 22 bardzo dobry - 21 bardzo dobry - 20 dobry dobry + 18 dobry 17 dobry 16 dobry - 15 dostateczny + 14 dostateczny 13 dostateczny 12 dopuszczający + 11 dopuszczający 10 i poniżej 10 pkt - niedostateczny Podstawowymi kryteriami oceny ucznia są: a) stopień spełnienia wymagań programowych; b) jakość wykonania artystycznego (aparat gry, umiejętności techniczne, poziom opanowania pamięciowego utworów, wrażliwość muzyczna, estetyka brzmienia itp.); c) pilność i systematyczność pracy ucznia; d) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych; e) aktywność artystyczna ucznia. 19

20 9. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu promocyjnego komisja ustala ocenę ucznia uwzględniając propozycję nauczyciela przedmiotu głównego. W przypadku różnicy zdań ocenę ustala komisja na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów wystawionych przez członków komisji. Obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o komisyjnie wystawionej ocenie spoczywa na nauczycielu tego przedmiotu. 10. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji; datę egzaminu program wykonany przez ucznia; ocenę ustaloną przez komisję. 11. Oceny ustalone przez komisję są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców /prawnych opiekunów/. 12. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona z zastrzeżeniem podrozdział Egzamin promocyjny pkt Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych otrzymał ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego pod warunkiem jednak uzyskania oceny wyższej od stopnia dopuszczającego z następujących przedmiotów: a) kształcenie słuchu; b) instrument główny. 14. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcoworoczna ocena klasyfikacyjna, a w przypadku przedmiotów wymienionych w podrozdziale egzamin promocyjny pkt 13. podpkt. a) i b) ocena niedostateczna albo dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku 20

21 egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem podrozdział egzamin promocyjny pkt Ustalona przez komisję końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, a w przypadku przedmiotów wymienionych w podrozdziale Egzamin promocyjny pkt 13. podpkt. a) i b) oceny niedostatecznej albo dopuszczającej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem podrozdział Egzamin poprawkowy pkt Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych. 17. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia ( w formie praktycznej lub ustnej albo pisemnej) oraz ustala końcoworoczną ( semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; termin tego sprawdzianu wyznacza Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami). W skład komisji wchodzą: a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący; 21

22 b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ( na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji, wówczas Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne lub powołuje nauczyciela z innej szkoły w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły); c) nauczyciel (nauczyciele) ze szkoły uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 18. Ustalona przez komisję ocena końcoworoczna (semestralna) klasyfikacyjna jest ostateczna, ale nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny. Promowanie uczniów 1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o: a) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły; b) promowaniu uczniów poza normalnym trybem; c) wyróżnieniu uczniów i nagradzaniu. 2. Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre oraz osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego. 3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej lub kończy klasę programowo najwyższą, jeżeli: z instrumentu głównego oraz kształcenia słuchu uzyskał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia dopuszczającego; z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia niedostatecznego; 22

23 4. Uczeń może otrzymać promocję do klasy wyższej z wyróżnieniem. 5. Warunki uzyskania promocji z wyróżnieniem: Średnia ocen 4.75 ze wszystkich przedmiotów określonych w szkolnym planie nauczania; 6. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem z nadrukiem z wyróżnieniem. Egzamin klasyfikacyjny 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny. 3. W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nieuzasadnionych przypadkami losowymi, na prośbę pisemną ucznia lub jego rodziców (opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny z instrumentu głównego przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora szkoły w składzie jak na egzaminie promocyjnym. Natomiast z pozostałych przedmiotów egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu. 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor szkoły, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie określonym w Statucie szkoły. O terminach egzaminów 23

24 klasyfikacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) dowiadują się od Dyrektora szkoły. 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, a także imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w pkt 4., termin egzaminu, program lub pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję lub nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 7. W przypadku nie stawienia się ucznia na wyznaczony egzamin klasyfikacyjny Rada Pedagogiczna skreśla ucznia z listy uczniów. 8. Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów wyznacza się egzamin klasyfikacyjny. 9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może na własną prośbę, za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy. 10. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej. 11. Uczeń, o którym mowa w pkt 8. nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania danej klasy. 24

25 Egzamin poprawkowy 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę dopuszczającą z kształcenia słuchu lub instrumentu głównego, albo jedną ocenę niedostateczną z innych przedmiotów edukacyjnych, może ubiegać się o zdawanie egzaminu poprawkowego. 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie przez ucznia egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów. 3. Wniosek o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do Dyrektora szkoły, w terminie przed klasyfikacyjną końcoworoczną Radą Pedagogiczną. 4. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klas najwyższych. 5. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie: a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu; c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 5. c, może być zwolniony z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Wystawiona przez komisję egzaminacyjną ocena jest ostateczna i nie może być zmieniona. 25

26 9. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym określonym przez Dyrektora szkoły. 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy. 11. W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz. Ukończenie PSM I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej otrzymał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego z przedmiotów: instrument główny kształcenie słuchu, a z pozostałych przedmiotów oceny wyższe od stopnia niedostatecznego. 2. Uczeń, który ukończył szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 3. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej otrzymał oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 4. Egzamin dyplomowy z instrumentu głównego na zakończenie klasy programowo najwyższej przeprowadzany jest w formie recitalu w obecności komisji egzaminacyjnej. 26

27 5. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił wymienionych wyżej warunków, podlega skreśleniu z listy uczniów chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy. Model Absolwenta 1. Absolwent powinien być: twórczy, samodzielny, nowatorski, otwarty na świat i ludzi, łaknący wiedzy, umuzykalniony, wdrażający innowacje, daleki od przemocy i agresji. 2. Powinien rozwijać motywację uczenia się, wyrażać własne potrzeby, myśleć twórczo, dokonać samooceny. 3. Powinien dążyć do twórczych poszukiwań, do innowacji, do usamodzielnienia. Rozdział IV Organizacja działalności innowacyjnej eksperymentalnej. 1. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną i innowacyjną w zakresie planów i metod nauczania. Innowacja lub eksperyment może obejmować wybrane lub wszystkie zajęcia edukacyjne, całą szkołę lub jej część, klasę, grupę, specjalność. 2. Rozpoczęcie realizacji planowanych działań innowacyjnych oraz eksperymentalnych może nastąpić wyłącznie po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych. Rozdział V 1. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc. 27

28 1. Zadaniem szkoły jest zapewnienie właściwej opieki uczniom osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej poprzez: a) opiekę nauczyciela instrumentu głównego; b) możliwość korzystania z ćwiczeniówek na terenie szkoły; c) wypożyczanie instrumentów uczniom z rodzin gorzej sytuowanych materialnie. 2. Zadaniem szkoły jest organizowanie pomocy dla uczniów najsłabszych w nauce poprzez: a) dodatkowy czas poświęcony im w celu wyrównania zaległości oraz opanowania trudniejszych partii materiału nauczania; b) dodatkowe lekcje indywidualne gry na instrumencie; c) dodatkowe lekcje z przedmiotów teoretycznych; d) samopomoc koleżeńską. 2. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i opieki. 1. Zapoznanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej klasie i cyklu. 2. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 3. Rzetelna informacja na temat dziecka, jego postępów, problemów, zachowania, przyczyn trudności w nauce. 4. Uzyskiwanie informacji i porad w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. 28

29 5. Rodzice mogą przekazywać opinię na temat pracy szkoły Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców a także Organowi nadzorującemu szkołę. 6. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli (stałe i sporadyczne): a) wywiadówki połączone z koncertami uczniów; b) popisy wewnątrzklasowe w ramach poszczególnych sekcji połączone z wywiadówką; c) indywidualne rozmowy. 7. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami cztery razy w roku szkolnym tj. a) na początku roku szkolnego zebranie informacyjne (wrzesień); b) w trakcie I semestru informacja o postępach w nauce (listopad)/(grudzień); c) po zakończeniu I semestru ocena wyników nauczania (styczeń); d) przed zakończeniem roku szkolnego informacja o wynikach rocznej nauki (maj). 8. Szkoła organizuje również spotkania indywidualne z rodzicami, których celem jest: a) bieżąca informacja o rozwoju muzycznym dziecka; b) informowanie rodziców o sposobach i metodach pracy domowej dziecka; c) pomoc w eliminowaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych dziecka; d) obserwowanie swojego dziecka na lekcjach przedmiotu głównego. 9. Szkoła prowadzi dokumentację współpracy nauczycieli z rodzicami (lista obecności na wywiadówkach, notatki w dzienniku). 10. Nauczyciele przedmiotu głównego organizują nie mniej niż raz w semestrze spotkanie z rodzicami stwarzając możliwość wymiany informacji na tematy dydaktyczno-wychowawcze. 29

30 11. Spotkanie rodziców z pozostałymi nauczycielami organizuje Dyrektor szkoły. 12. Udział rodziców w spotkaniach jest obowiązkowy. 3. Formy i zasady współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej. 1. Szkoła każdego roku organizuje cykl koncertów pt. Spotkania z muzyką dla zaproszonych miłośników muzyki - mieszkańców Szczytna i powiatu, a także uczniów PSM i rodziców. 2. Młodzież szkolna bierze udział w uroczystościach kulturalnych i muzycznych imprezach środowiskowych i kościelnych np. Marsz dla życia i rodziny, Dni Rodziny. 3. Każdego roku w maju organizowane są koncerty uczniów dla przedszkolaków oraz koncerty w szkołach podstawowych, a także dla dzieci specjalnej troski. 4. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz z okazji Dni Rodziny w Kościołach parafialnych odbywają się koncerty zespołów szkolnych. 5. Uczniowie szkoły biorą udział w konkursach, popisach, koncertach muzycznych organizowanych przez tutejszą szkołę oraz konkursach i festiwalach muzycznych regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej. 6. Wymienne koncerty uczniów zaprzyjaźnionych szkół muzycznych w regionie i w kraju. 7. Otwartość szkoły na potrzeby środowiska lokalnego. 30

31 4. Rozdział VI Zajęcia nadobowiązkowe i pomoc Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 1. Zakres i rodzaj zajęć nadobowiązkowych ustala Dyrektor szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły. 2. Szkoła może korzystać z opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Szczytnie dotyczących uczniów z dysfunkcjami. 5. Rozdział VII - Organa szkoły i ich kompetencje. Organami szkoły są: a) Dyrektor szkoły; b) Rada Pedagogiczna; c) Samorząd Uczniowski; d) Rada Rodziców. Dyrektor szkoły: 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny; 3. Realizuje zarządzenia jednostki nadrzędnej; 4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji; 31

32 5. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 6. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; 7. Decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły; 8. Tworzy w ramach posiadanych środków finansowych stanowisko kierownicze np. kierownika cyklów nauczania; 9. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza odpowiednie warunki harmonijnego rozwoju artystycznego uczniów; 10. Może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej; 11. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 12. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 13. Stanowi instytucję odwoławczą w konfliktach uczeń uczeń, nauczyciel - uczeń, nauczyciel rodzic, nauczyciel nauczyciel; 14. Czuwa nad przestrzeganiem Statutu szkoły i Regulaminu wewnątrzszkolnego; 15. Współdziała z Samorządem lokalnym. 32

33 Rada Pedagogiczna 1. Kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia i wychowania uczniów jest Rada Pedagogiczna. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego Regulaminu swojej działalności, który zgodny jest ze Statutem szkoły. 4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są na podstawie harmonogramu zebrań a także z inicjatywy Organu Prowadzącego lub Dyrektora szkoły. Mogą być również zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 5. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Dyrektora szkoły za zgodą Rady Pedagogicznej lub na jej wniosek. 6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogłoby naruszać w szczególności dobro osobiste innych osób. 7. Uczestnictwo nauczyciela w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe, a ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić. 8. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 9. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 1/2 jej członków. 11. Przewodniczący wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej szkoły niezgodnych w przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania 33

34 uchwały Rady Pedagogicznej, Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący szkołę. Decyzja Organu Prowadzącego szkołę jest ostateczna. 12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 13. Rada Pedagogiczna może występować do Organu Prowadzącego szkołę o odwołanie Dyrektora lub do Dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z pełnionej funkcji kierowniczej w szkole. 14. W przypadkach określonych w pkt 13. Organ Prowadzący szkoły albo Dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej. Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować Radę Pedagogiczną o wynikach postępowania wyjaśniającego. 15. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: a) zatwierdzenie planu pracy szkoły; b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; c) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia uczniów ze szkoły; d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych; e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 16. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych; b) projekt planu finansowego szkoły; c) wnioski Dyrektora szkoły o przydzieleniu nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych; d) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 34

35 17. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala Statut szkoły. Dokonuje jego modyfikacji. 18. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, a także w miarę bieżących potrzeb w ciągu roku szkolnego. Samorząd Uczniowski 1. Uczniowie szkoły mają prawo do zrzeszania się w Samorządzie Uczniowskim; a) Samorząd Uczniowski mogą tworzyć wszyscy uczniowie; b) Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów; c) Organa samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły; d) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 2. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią oraz celem i stawianymi wymogami; b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce; c) prawo do znajomości regulaminu klasyfikowania i promowania; 35

36 d) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym i możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań; e) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; f) prawo do organizowania działalności artystyczno rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły; g) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. Uprawnienia Samorządu: a) przedstawiciele samorządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców w tych częściach posiedzenia, w których rozpatrywane są problemy uczniów, za zgodą tych organów; b) Samorząd może przedstawić propozycje i postulaty dotyczące planu dydaktyczno - wychowawczego lub uwagi dotyczące zajęć lekcyjnych, a także organizacji czasu wolnego; c) Samorząd opiniuje o przyznawaniu uczniom nagród i ustalaniu kar; d) Samorząd organizuje pomoc koleżeńską uczniom mającym trudności w nauce; e) rozstrzyga spory między uczniami i zapobiega konfliktom między nauczycielami i uczniami, a w przypadku ich zaistnienia podejmuje próby negocjacji; f) Samorząd kreuje twórczą atmosferę sprzyjającą nauce. Podstawowe obowiązki Dyrektora szkoły wobec Samorządu Uczniowskiego; a) udziela pomocy w całokształcie działalności Samorządu; b) zapoznaje Samorząd z tymi elementami planu działania wychowawczego szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samych uczniów; 36

37 c) zapewnia w miarę posiadanych środków finansowych warunki materialnei organizacyjne niezbędne do działalności Samorządu w szkole m.in. udostępnienie pomieszczenia, sprzętu i materiałów biurowych, niezbędnych środków finansowych. Rada Rodziców 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. a) Wybór Rady Rodziców następuje na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu każdego roku. Zasady wybierania Rady Rodziców określa się na zebraniu ogółu rodziców, a Regulamin uchwala Rada Rodziców. b) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły; c) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora szkoły i innych Organów z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw uczniowskich szkoły; 2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli. 3. Do zadań Rady Rodziców należy: a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; b) pomoc w doskonaleniu organizacji i działalności szkoły; c) współudział w realizacji programów nauczania i funkcji wychowawczej szkoły; d) współuczestnictwo w organizacji imprez szkolnych; e) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły; 37

38 f) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły na działalność zwłaszcza opiekuńczo wychowawczą; g) współpraca z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną oraz ze środowiskiem lokalnym; h) pomoc Samorządowi Uczniowskiemu. 4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 5. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi. 1. Organa szkoły współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością szkoły w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.), Statucie szkoły i regulaminach ich działalności. 2. Bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach a także możliwości porozumienia się w tych sprawach gwarantują: a) możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej przewodniczącego Rady Rodziców, za zgodą Rady Pedagogicznej; b) zgodna z regulaminem Rady Rodziców zasada uczestnictwa Dyrektora szkoły w posiedzeniach; c) konsultowanie planu i zamierzeń Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem szkoły. 38

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII LO im Jana Zamoyskiego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 XVIII Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino

Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino Rozdział I 1 Postanowienia ogólne 1. Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Concertino ma swoją siedzibę w Gdyni Orłowie przy ulicy Popiela 24. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o liceum. Rozdział II Cele i zadania liceum. Rozdział III Sposób wykonywania zadań dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU uchwalony na podstawie art. 60 ust.1, w powiązaniu z art. 42 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego Wprowadzone zmiany zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 lutego 2011r. Obowiązuje od 1 marca 2011r. SPIS

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo