REGULAMIN PORZĄDKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PORZĄDKOWY"

Transkrypt

1 REGULAMIN PORZĄDKOWY Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (tekst jednolity) Zatwierdzony Uchwałą Nr 3/06 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia r. zmieniony: Uchwałą Nr 14/06 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia r. Uchwałą Nr 7/2007 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia r. Uchwałą Nr 3 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia r. Uchwałą Nr 9/2008 Rady Społecznej

2 Samodzielnego Publicznego zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia r. Uchwałą Nr 14/2008 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia r.

3 Rozdział I P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie działa w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 Uchwałą Nr 2/98 z dnia 7 maja 1998r. i zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXIV/55/98 z dnia 9 czerwca 1998r. z późniejszymi zmianami. 2. Regulamin niniejszy ma na celu zagwarantowanie przestrzegania praw pacjenta określonych i wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej /D. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm./ oraz przepisów odrębnych. 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych zespołu mają obowiązek podania do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie w widocznych miejscach przepisów dotyczących praw pacjenta określonych w ust.2 niniejszego paragrafu. W skład Zespołu wchodzą: I. Jednostki działalności podstawowej: 1. Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie, 2. Zespół Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, 3. Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 4. Zakłady Diagnostyczne, 5. Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych, 6. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. II. Jednostki działalności pomocniczej: 1. Pion administracyjno-eksploatacyjny, 2. Samodzielne stanowiska. 2

4 Rozdział II PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 3 1. Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi: a. świadczenia zdrowotne, b. środki farmaceutyczne i materiały medyczne, c. pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. 2. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, szpital jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia zgody. 2. Jeżeli lekarz, o którym mowa w ust. 1, stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez szpital lub względy epidemiczne nie pozwalają na przyjęcie, szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem. O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje: a. gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, b. na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego, c. gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób. 2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia w szpitalu, kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub lekarz przez niego upoważniony może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę zakładu sąd opiekuńczy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze szpitala i przyczynach odmowy.

5 3. Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej. 6 Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ponosi koszty pobytu w szpitalu począwszy od terminu określonego przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w przepisach odrębnych. 6 Ustala się wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej: 1. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów 2 zł brutto za stronę dokumentu, 2. poprzez sporządzenie jej kserokopii 0,20 zł brutto za stronę dokumentu, 3. poprzez wydanie oryginału 0,20 zł brutto za stronę dokumentu. Rozdział III ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA JEDNOSTEK DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ I. Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie. I. W skład Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie wchodzą: 1/ Oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologiczny, Pediatryczno-Pulmonologiczny; 2/ Izba Przyjęć: 7

6 Ambulatorium Ogólne, Ambulatorium Internistyczne, Ambulatorium Chirurgiczne i Ortopedyczne, Ambulatorium Pediatryczne, Ambulatorium Ginekologiczno-Położnicze, Ambulatorium Opieki Całodobowej, 3/ Blok Operacyjny: Sale Operacyjne Oddziału Chirurgii Ogólnej, Sale Operacyjne Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Sale Operacyjne Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, 4/ Apteka Zakładowa; 5/ Centralna Sterylizatornia; 6/ Bank Krwi z pracownią serologii; 7/ Ośrodki Usługowe Niemedyczne: Kuchnia, Pralnia, Kotłownia, Tlenownia. 8/ Pro-morte, którego regulamin organizacyjny stanowi załącznik nr 16 do niniejszego regulaminu. II. Szczegółowe regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie zawierają załączniki od nr 1 do nr 12 do niniejszego Regulaminu. II. Zespół Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. W skład Zespołu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wchodzą: 1. Przychodnia Specjalistyczna nr 1, ul. Hetmańska 21, 2. Przychodnia Specjalistyczna nr 2, ul. Lubelska 6, 3. Przychodnia Specjalistyczna nr 3, ul. Hoffmanowej 8a, 4. Przychodnia Medycyny Pracy, 8

7 5. Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Naczyniowej, Poradnia Neonatologiczna oraz Poradnia Gastroenterologiczna, ul. Rycerska 4, 6. skreślony 7. skreślony 8. Zespół Rehabilitacyjny. 9 W skład Przychodni Specjalistycznej nr 1 wchodzą następujące komórki organizacyjne: a. Poradnia Chirurgiczna, b. Poradnia Dermatologiczna, c. Poradnia Endokrynologiczna, d. Poradnia Diabetologiczna + Rejestracja, e. Poradnia Kardiologiczna + Rejestracja, f. Poradnia Laryngologiczna, g. Poradnia Neurologiczna + Rejestracja, h. Poradnia Okulistyczna, i. Poradnia Reumatologiczna + Rejestracja, j. Poradnia Urologiczna, k. Poradnia Zdrowia Psychicznego + Rejestracja, l. Poradnia Genetyczna, ł) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, m) poradnia ginekologiczno-położnicza, m) Poradnia Psychologiczna, n) Poradnia Psychoterapii, o) Rejestracja, p) Poradnia Autyzmu Dzieci. 10 W skład Przychodni Specjalistycznej nr 2 wchodzą następujące komórki organizacyjne: a. Poradnia Chirurgiczna, b. Poradnia Dermatologiczna + Rejestracja, c. Poradnia Kardiologiczna + Rejestracja, d. Poradnia Laryngologiczna, e. Poradnia Neurologiczna, f. Poradnia Okulistyczna, g. Poradnia Reumatologiczna + Rejestracja,

8 h. Poradnia Chirurgii Dziecięcej, i. Poradnia Gastroenterologiczna, j. Poradnia Kardiologii Dziecięcej + Rejestracja, k. Poradnia Pulmonologiczna + Rejestracja, l. Poradnia leczenia bólu m. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, n. Rejestracja. W skład Przychodni Specjalistycznej nr 3 wchodzą następujące komórki organizacyjne: 11 a. Poradnia Chirurgiczna, b. Poradnia Dermatologiczna, c. Poradnia Laryngologiczna, d. Poradnia Neurologiczna, e. Poradnia Okulistyczna, f. Poradnia Ortopedyczna, g. Poradnia Rehabilitacyjna, h. Poradnia Wad Postawy + Rejestracja, i. Poradnia Urazowo-Ortopedyczna Dzieci, j. Poradnia Neurologii Dzieci, k. Poradnia Preluksacyjna, l. Sterylizacja, m. Poradnia ginekologiczno-położnicza, n. Rejestracja, o. Poradnia Logopedyczna, p. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, którego regulamin organizacyjny stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego regulaminu. W skład Przychodni Medycyny Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne: a. Poradnia Medycyny Pracy, b. Pracownia Psychotechniczna. W skład Zespołu Rehabilitacyjnego wchodzą następujące komórki organizacyjne: a. Pracownia Fizykoterapii w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie, b. Pracownia Masażu Leczniczego w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie, c. Pracownia Kinezyterapii w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie, d. Pracownia Fizykoterapii w Przychodni Specjalistycznej nr 1, e. Pracownia Masażu Leczniczego w Przychodni Specjalistycznej nr 1,

9 f. Pracownia Kinezyterapii w Przychodni Specjalistycznej nr 1, g. Pracownia Fizykoterapii w Przychodni Specjalistycznej nr 2, h. Pracownia Masażu Leczniczego w Przychodni Specjalistycznej nr 2, i. Pracownia Kinezyterapii w Przychodni Specjalistycznej nr 2, j. Pracownia Fizykoterapii w Przychodni Specjalistycznej nr 3, k. Pracownia Masażu Leczniczego w Przychodni Specjalistycznej nr 3, l. Pracownia Kinezyterapii w Przychodni Specjalistycznej nr 3, m. skreślony n. Ośrodek rehabilitacji dziennej przy ul. Rycerska 4, o. skreślony III. Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 14 W skład Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej wchodzą: 1. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 5, ul. Hoffmanowej 8a, 2. Higiena szkolna. 15 W skład Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 5 wchodzą następujące komórki organizacyjne: a. Gabinety Lekarzy Rodzinnych, b. Gabinet Zabiegowy, c. Punkt Szczepień, d. Pielęgniarki Środowiskowe, e. Rejestracja, Pracę Przychodni nadzoruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr Pielęgniarka koordynująca podlega służbowo Kierownikowi Przychodni, merytorycznie Naczelnej Pielęgniarce. 17 Przychodnia POZ funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach

10 I. Zakres działania lekarza POZ: 1. leczenie chorych w gabinecie, 2. wizyty u obłożnie chorych w domu pacjenta, 3. wizyty patronażowe lekarzy pediatrów, 4. promocja zdrowia prowadzenie programów zdrowotnych, 5. bilanse dzieci i młodzieży, badanie zdrowych dzieci przed szczepieniami, 6. badanie dzieci i młodzieży szkolnej w placówkach wychowania, 7. opieka lekarska nad dziećmi z Pogotowia Opiekuńczego oraz mieszkankami Domu Samotnej Matki w Rzeszowie i ich dziećmi. II. Zakres działania pielęgniarek środowiskowych: 1. kompleksowa opieka nad pacjentem i jego rodziną w miejscu zamieszkania, w tym na zlecenie lekarza: 2. wykonywanie procedur leczniczych, 3. wykonywanie procedur pielęgnacyjnych, 4. wykonywanie procedur diagnostycznych, 5. usprawnienie chorego, 6. edukacja rodziny pacjenta, 7. promowanie zdrowia działania prozdrowotne, 8. pomoc w załatwianiu spraw socjalnych, urzędowych, kontaktach z lekarzem rodzinnym, instytucjami, placówkami służby zdrowia, 9. załatwianie formalności związanych z umieszczeniem pacjenta w placówkach opiekuńczo leczniczych itp. III. Zakres działania pielęgniarki w gabinecie POZ: 1. wykonywanie iniekcji dożylnych, domięśniowych, podskórnych, podawanie doraźnie środków p/bólowych na zlecenie lekarza, 2. edukacja pacjenta, 3. szerzenie promocji zdrowia współudział w prowadzeniu programów zdrowotnych, 4. współpraca z lekarzami dziecięcymi w prowadzeniu bilansów dzieci i młodzieży, 5. wykonywanie obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych dzieci przez pielęgniarki posiadające specjalistyczny kurs szczepień, 6. edukacja rodziców dotycząca postępowania w przypadku reakcji dzieci na szczepionkę oraz ewentualnych niepożądanych odczynów poszczepiennych, 7. prowadzenie akcji szczepień p/grypie i WZW. IV. Zakres działania rejestracji medycznej: 1. gromadzenie deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki POZ, 2. rejestracja chorych osobista, telefoniczna, ustalenie godziny wizyty pacjenta w gabinecie i wizyt domowych, 3. zakładanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej. 19

11 W strukturę higieny szkolnej wchodzą Gabinety profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w których pracuje 39 higienistek środowiska szkolnego i 1 pielęgniarka. Sprawują one opiekę nad uczniami 59 szkół w 52 gabinetach. Wykaz szkół: Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Kod ulica nr 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Rzeszów 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Rzeszów 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 Rzeszów 4. Szkoła Podstawowa Nr 8 Rzeszów a Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 Rzeszów b Gimnazjum Akademickie W S I i Z Rzeszów c Liceum Ogólnokształcące W S I i Z Rzeszów 5. Szkoła Podstawowa Nr 10 Rzeszów 6. Szkoła Podstawowa Nr 11 Rzeszów 7. Szkoła Podstawowa Nr 12 Rzeszów 8. Szkoła Podstawowa Nr 13 Rzeszów 9. Szkoła Podstawowa Nr 14 Rzeszów 10. Szkoła Podstawowa Nr 16 Rzeszów Bernadyńska 4 Kamińskiego 12 Hoffmanowej 11 Rudnickiego 2 Sobieskiego Sucharskiego Sucharskiego Dominikańska 4 Podwisłocze 14 Lwowska 13 Skrajna 1 Staroniwska 55 Bohaterów Szkoła Podstawowa Nr 17 Rzeszów Bulwarowa 3

12 Szkoła Podstawowa Nr 18 Rzeszów 036 Dąbrowskiego 66 a a Zespół Szkół Nr 3 Rzeszów 036 Dąbrowskiego 66 a b Zespół Szkół Społecznych Nr 2 Rzeszów 036 Dąbrowskiego 66 a 13. Szkoła Podstawowa Nr 19 Rzeszów 14. Szkoła Podstawowa Nr 22 Rzeszów 15. Szkoła Podstawowa Nr 23 Rzeszów 16. Szkoła Podstawowa Nr 24 Rzeszów 17. Szkoła Podstawowa Nr 25 Rzeszów a Gimnazjum Nr 11 Rzeszów 18. Szkoła Podstawowa Nr 27 Rzeszów 19. Szkoła Podstawowa Nr 28 Rzeszów 20. Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 Rzeszów 21. Zespół Szkół Społecznych Nr 1 Rzeszów Piotra Skargi 3 Ptasia 2 Pelczara 3 Czajkowskiego 11 Starzyńskiego 17 Starzyńskiego 17 Krzyżanowskiego 24 Solarza 12 Chopina 32 Bohaterów Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym Rzeszów 016 Unii Lubelskiej Gimnazjum Nr 1 Rzeszów 011 Pułaskiego 11

13 24. Gimnazjum Nr 2 Rzeszów 25. Gimnazjum Nr 5 Rzeszów 26. Gimnazjum Nr 6 Rzeszów 27. Gimnazjum Nr 7 Rzeszów 28. Gimnazjum Nr 8 Rzeszów Chopina 13 Solarza 12 Wincentego Pola Rejtana 30 Miodowa Gimnazjum Nr 9 Rzeszów 006 Orzeszkowej 9 a 30. Gimnazjum Nr 10 Rzeszów 234 Partyzantów 10 a 31. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Rzeszów 209 Ofiar Katynia Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Rzeszów 311 Wyspiańskiego Zespół Szkół Plastycznych Rzeszów 051 Staszica 34. Gimnazjum i Lic. Ogól. Sióstr Prezentek Rzeszów 010 Ks. Jałowego 35. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów 225 Sucharskiego 4 a Ochotnicze Hufce Pracy Rzeszów 36. I Liceum Ogólnokształcące Rzeszów 37. II Liceum Ogólnokształcące Rzeszów Sucharskiego 4 3-go Maja 15 Ks. Jałowego III Liceum Ogólnokształcące Rzeszów Chopina 11

14 39. IV Liceum Ogólnokształcące Rzeszów Dąbrowskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr2 Rzeszów 045 Hetmańska Zespół Szkół Nr 1 Rzeszów 42. Zespół Szkół Nr 2 Rzeszów 43. Zespół Szkół Ekonomicznych Rzeszów 44. Zespół Szkół Elektronicznych Rzeszów Towarnickiego 4 Rejtana Hoffmanowej 13 Hetmańska Zespół Szkół Energetycznych Rzeszów 105 Batalionów Chłopskich Zespół Szkół Gospodarczych Rzeszów 055 Spytka Ligęzy Zespół Szkół Mechanicznych Rzeszów 045 Hetmańska 45 a 48. Zespół Szkół Samochodowych Rzeszów 205 Warszawska 26 a 49. Zespół Szkół Spożywczych Rzeszów 50. Zespół Szkół Technicznych Rzeszów 51. Zespół Szkół Z D Z Rzeszów Warszawska 20 Matuszczaka 7 Piłsudskiego Zespół Szkół Specjalnych Rzeszów 215 Marszałkowska 24 a 20

15 Higienistka / pielęgniarka środowiska szkolnego realizuje zadania zgodnie z zakresem kompetencji i zadań wynikających ze standardów metodyki pracy. Higienistka /pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania planuje i realizuje opiekę nad uczniami na terenie szkoły lub w placówce oświatowo- wychowawczej w zakresie: a. Promocji zdrowia. b. Profilaktyki chorób. c. Świadczeń diagnostycznych. d. Świadczeń pielęgnacyjnych e. Świadczeń pielęgnacyjno- leczniczych. 21 W realizacji świadczeń zdrowotnych higienistka /pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania współpracuje z: a. Rodzicami i / lub opiekunami uczniów, uczniami/ wychowankami. b. Dyrektorem szkoły / ośrodka, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas. c. Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej / rodzinnym. d. Pielęgniarką środowiskową / rodzinną. e. Położną środowiskową / rodzinną. f. Pielęgniarką praktyki. g. Innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami zdrowotnymi podopiecznych. h. Przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży. i. Powiatową stacją sanitarno- epidemiologiczną. 22 I. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: 1. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów. 2. Wspieranie w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia nauczycieli, wychowawców i uczniów. 3. Udział w projektowaniu i promowaniu zajęć z edukacji zdrowotnej w placówce nauczania i wychowania. 4. Opracowywanie scenariuszy / konspektów zajęć z uczniami, rodzicami w zakresie promocji zdrowia. 5. Planowanie i prowadzenie specyficznych (dostosowanych do problemów zdrowotnych) form edukacji zdrowotnej uczniów z zaburzeniami rozwoju i zdrowia. 6. Uczestnictwo w planowaniu, realizacji i ewaluacji szkolnego programu edukacji prozdrowotnej i programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia. 7. Udzielanie nauczycielom / wychowawcom konsultacji w zakresie biomedycznych aspektów edukacji prozdrowotnej.

16 8. Promowanie zachowań prozdrowotnych, działań na rzecz zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom. 9. Udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych. 10. Udział w realizacji programów zdrowotnych w środowisku szkolnym, w tym projektu szkoły promującej zdrowie. II. Świadczenia w zakresie profilaktyki: 1. Organizowanie i realizowanie szczepień ochronnych: 2. Realizowanie programów profilaktycznych. 3. Ocenianie stanu sanitarno-higienicznego i bezpieczeństwa w placówce nauczania i wychowania oraz warunków nauczania w szkole. 4. Współdziałanie z dyrekcją szkoły w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów / wychowanków oraz innych zagrażających zdrowiu uczniów / wychowanków. III. Świadczenia diagnostyczne: 1. Identyfikacja podopiecznych z problemami zdrowotnymi, psychosomatycznym i społecznymi. 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. 3. Wykonywanie testów przesiewowych zgodnie z obowiązującym programem i procedurami i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikiem testów. 4. Wykonywanie testów diagnostycznych. IV. Świadczenia pielęgnacyjno lecznicze: 1. Podawanie leków (drogą doustną, podskórną ). 2. Udzielani pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, nagłych zachorowaniach, wypadkach i urazach. V. Higienistka / pielęgniarka środowiska szkolnego zobowiązana jest do prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i przyjętymi zasadami. IV. Zakłady Diagnostyczne. W skład Zakładów Diagnostycznych wchodzą: 1. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 2. Zakład Diagnostyki Obrazowej, 3. Zespół Pracowni Diagnostycznych, 23

17 24 1. Regulamin Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej stanowi załącznik nr 13 do niniejszego regulaminu porządkowego. 2. Regulamin Zakładu Diagnostyki Obrazowej stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego regulaminu porządkowego. Zakład Diagnostyki Obrazowej tworzą: znajdujące się w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie: pracownia RTG, pracownia USG przy Oddziale Kardiologii, pracownia USG przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, pracownia echokardiografii, pracownia Tomografii Komputerowej. 2. znajdujące się w Przychodni Specjalistycznej nr 1: pracownia RTG, pracownia USG, pracownia mammograficzna, 3. znajdujące się w Przychodni Specjalistycznej nr 2: pracownia RTG, pracownia USG; 4. znajdujące się w Przychodni Specjalistycznej nr 3: pracownia RTG, pracownia USG. 5. Regulamin Pracowni Radiologicznej Szpitala Miejskiego stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego regulaminu. Zespół Pracowni Diagnostycznych tworzą: 26

18 1. znajdujące się w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie: pracownia endoskopii, pracownia badań metodą Holtera, pracownia prób wysiłkowych, pracownia EKG przy Oddziale Kardiologii, pracownia EKG przy Izbie Przyjęć. 2. znajdujące się w Przychodni Specjalistycznej nr 1: pracownia EKG, pracownia cytogenetyczna, 3. znajdujące się w Przychodni Specjalistycznej nr 2: pracownia EKG, pracownia badań metodą Holtera. 4. znajdujące się w Przychodni Specjalistycznej nr 3: pracownia EKG pracownia spirometrii. V. Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych Działem Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych kieruje Kierownik. 2. W skład Działu Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych wchodzą: I. Sekcja Rozliczeń Kontraktów, II. Sekcja Statystyki i Sprawozdawczości Szpitalnej, III. Sekcja Współpracy z Kontrahentami, IV. Sekcja Organizacji i Marketingu, V. Stanowisko ds. udostępniania dokumentacji medycznej.

19 28 I. Podstawowe zadania Sekcji Rozliczeń Kontraktów: - rozliczanie zawartych umów na świadczenia medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia; - rozliczanie zawartych umów na profilaktyczne programy zdrowotne z Urzędem Miasta Rzeszowa; - merytoryczny nadzór nad realizacją umów z zakresu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i leczenia szpitalnego, lekarzy będących na umowach kontraktowych; - prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej świadczeń wykonanych w ramach kontraktów z NFZ; - analiza wykonanych świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do zawartych umów; - opracowywanie danych ilościowych i wartościowych do Działu Księgowości; - opracowywanie limitów punktowych dla lekarzy specjalistów w odniesieniu do kontraktu z NFZ; - sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących lecznictwa otwartego i zamkniętego; - opracowywanie wskaźników statystycznych lecznictwo zamknięte; - przygotowywanie ofert na świadczenia zdrowotne do NFZ; - obsługa informatyczna programów komputerowych dla potrzeb rozliczeń z NFZ; - tworzenie baz danych pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych w SP ZOZ Nr 1. II. Do zadań Sekcji Statystyki i Sprawozdawczości Szpitalnej należy: - ewidencja świadczeń w systemie komputerowym z zakresu leczenia szpitalnego; - kompletowanie i przygotowywanie do archiwizacji historii chorób (współpraca z sekretarkami med. z oddziałów szpitalnych w w/w zakresie); - obliczanie ruchu chorych hospitalizowanych pacjentów; - obliczanie wskaźników statystycznych;

20 - wykonywanie sprawozdań statystycznych do WUS, WCA, MZ; - prowadzenie ewidencji procedur medycznych wykonanych przez poszczególnych lekarzy. III. Podstawowe zadania Sekcji Współpracy z Kontrahentami: - przygotowywanie ofert na świadczenia usług medycznych; - sporządzanie umów na świadczenia zdrowotne, usługi z zakresu sterylizacji i utylizacji; - analiza cenników świadczeń i ich aktualizacja, współpraca z podmiotami w tym zakresie; - merytoryczny nadzór nad realizacją umów na badania diagnostyczne wykonywane poza strukturą SP ZOZ Nr 1; - opracowywanie zestawień badań diagnostycznych; - prowadzenie rejestru umów na świadczenia zdrowotne wykonywane przez SP ZOZ Nr 1 dla kontrahentów oraz umów na usługi zlecane innym podmiotom w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, utylizacji, sterylizacji, Medycyny Pracy; - kontrola wystawianych zleceń na badania diagnostyczne; - rozliczanie podmiotów wykupujących usługi statystyczne w SP ZOZ Nr 1. IV. Zakres działalności Sekcji Organizacji i Marketingu obejmuje: - sporządzanie i aktualizacja harmonogramu pracy poradni specjalistycznych i pracowni fizjoterapeutycznych; - prowadzenie skarg i wniosków (postępowanie wyjaśniające, odpowiedzi pisemne); - opracowywanie zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Zespołu; - prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia; - marketing kreowanie pozytywnego wizerunku Firmy;

21 - sprawowanie nadzoru nad prawidłową organizacją pracy komórek działalności podstawowej Zespołu. V. Podstawowe zadania stanowiska ds. udostępniania dokumentacji medycznej: - współpraca merytoryczna i organizacyjna przy udostępnianiu dokumentacji medycznej dla pacjentów, - współpraca z instytucjami (ZUS, sądy, instytucje ubezpieczeniowe, itp.) w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów. VI. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. 29 Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest stacjonarnym oddziałem opieki długoterminowej dla chorych, którzy po ukończonej hospitalizacji wymagają nadal /z powodu niesprawności czynnościowej/ całodobowej, kwalifikowanej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji oraz leczenia ZOL funkcjonuje w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 2. Kierownikiem Zakładu jest lekarz i podlega służbowo Dyrektorowi SPZOZ nr Bezpośredni nadzór nad pracą personelu ZOL pełni Pielęgniarka Oddziałowa. 31 Zakład Opiekuńczo Leczniczy SPZOZ nr 1 w Rzeszowie posiada profil ogólny, z możliwością prowadzenia opieki również nad chorymi w stanie apalicznym. Zakład dysponuje 44 łóżkami dla chorych niesprawnych czynnościowo, ze znacznym deficytem w samoobsłudze wynikającym z ograniczenia sprawności fizycznej i/lub mentalnej. Celem opieki długoterminowej świadczonej w ZOL jest poprawa jakości życia chorych przewlekle/ lub terminalnie/ oraz zwiększenie samodzielności pacjentów w zakresie podstawowej samoobsługi, w stopniu umożliwiającym im powrót do środowiska domowego. 32 Skierowanie pacjenta do ZOL odbywa się na wniosek lekarza POZ lub lekarza prowadzącego /w szpitalu/, uzupełniony o wywiad pielęgniarski /środowiskowo-rodzinny/, wraz ze zmodyfikowaną skala Barthel. Sposób i tryb kierowania chorych do Zakładu, określenie czasu pobytu i zasady ustalania odpłatności odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-

22 leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach. 33 Kwalifikowanie chorych do przyjęcia do Zakładu odbywa się na podstawie analizy dokumentacji medycznej /wymienionej w 32 / przez lekarza wyznaczonego przez Dyrektora SPZOZnr1. Decydujące znaczenie dla zakwalifikowania pacjenta do pobytu w ZOL ma stopień niesprawności czynnościowej. Powodem przyjęcia do ZOL nie może być terminalna faza choroby nowotworowej oraz ostra faza choroby psychicznej / w w/w przypadkach pacjenci powinni być leczeni w oddziałach opieki paliatywnej i psychiatrycznych/. 34 Zakład Opiekuńczo Leczniczy SPZOZ nr 1 w Rzeszowie prowadzi listę osób oczekujących na przyjęcie. Przyjmowanie chorych do Zakładu odbywa się w kolejności wynikającej z listy oczekujących, z uwzględnieniem stanu klinicznego i sytuacji opiekuńczej każdego chorego. W pierwsze kolejności przyjmowani są pacjenci bezpośrednio po hospitalizacji / tj. przenoszeni z oddziałów szpitalnych/ 35 Chorzy przyjmowani są do Zakładu na czas określony, tj. 3-6 miesięcy. Przedłużenie pobytu dokonywane jest w razie konieczności, na wniosek Kierownika Zakładu, w interwałach 3-6 miesięcznych. 36 Zakład Opiekuńczo Leczniczy SPZOZ nr 1 w Rzeszowie posiada wykwalifikowany personel niezbędny do świadczenia usług wg standardów wymaganych przez NFZ dla opieki długoterminowej, tj. -lekarzy -pielęgniarki -psychologa -kapelana -rehabilitantów

23 -sanitariuszy -salowe -pracownika socjalnego/terapeutę zajęciowego -sekretarkę medyczną 37 Zakład Opiekuńczo Leczniczy SPZOZ nr 1 w Rzeszowie dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i dodatkowyzgodnie ze standardami określonymi przez NFZ dla opieki długoterminowej. W Zakładzie znajdują się: -pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych -sale chorych 1-4 osobowe -wyodrębniona sala dla pacjentów w stanie apalicznym -izolatka -gabinet lekarski i zabiegowo-pielęgniarski -aneks rehabilitacyjny -sala dziennego pobytu/jadalnia/kaplica -aneks kuchenny -pro morte -przestrzeń do terapii zajęciowej -gabinet do prowadzenia psychoterapii Wyposażenie Zakładu obejmuje: -łóżka szpitalne, w tym ortopedyczne -materace,poduszki p/odleżynowe -sprzęt ułatwiający pielęgnację /ławeczki wannowe, podnośnik hydrauliczny, łatwoślizgi, etc./ -UGUL, poręcze do nauki chodzenia, drabinki, rotory, rower stacjonarny,

24 -kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie -sprzęt i materiały do terapii zajęciowej -wymagany sprzęt medyczny /koncentratory tlenu,ssaki elektryczne, inhalator, glukometry, /sfingomanometry, ekg, pompy infuzyjne, podstawowy sprzęt do udzielanie pierwszej pom./ Zabiegi fizykalne dla chorych ZOL dostępne są w Gabinecie Fizykoterapii Przychodni Specjalistycznej nr2 /mieszczącym się w tym samym budynku/. 38 Świadczenia udzielane chorym w Zakładzie obejmują: -opiekę lekarską -świadczenia pielęgniarskie -rehabilitację /kinezyterapię i zabiegi fizykalne/ -badania i terapię psychologiczną, opiekę duszpasterską -terapię zajęciową i trening samoobsługi -leczenia farmakologiczne -leczenie dietetyczne -zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne zalecone przez lekarza zakładu - niezbędne konsultacje specjalistyczne -zapewnienie zleconych badań dodatkowych -edukację i poradnictwo zdrowotne -zapewnienie zleconego transportu -zaopatrywanie w środki pomocnicze oraz materiały medyczne. 39 Zakład posiada /spisane/ i stosuje zalecane w opiece długoterminowej standardy, a zwłaszcza dotyczące: -podstawowej pielęgnacji

25 -usprawniania chorych -profilaktyki i leczenia odleżyn -podnoszenia i przemieszczania pacjentów -pielęgnowania chorych z nietrzymaniem moczu i stolca -postępowania po zgonie pacjenta -profilaktyki i monitorowanie zakażeń wewnątrzzakładowych 40 W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ nr 1 w Rzeszowie prowadzona jest dokumentacje medyczną oraz sprawozdawczość zgodnie z aktualnymi wymogami NFZ określonymi w umowie na wykonywanie świadczeń w zakresie opieki długoterminowej oraz przepisami szczególnymi. 41 W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ nr1 w Rzeszowie szanowana jest godność każdego chorego, przestrzegane są prawa pacjenta, udostępniona jest Karta Praw Pacjenta. 42 Odwiedziny chorych w Zakładzie odbywają się codziennie do godz.19.00, a w uzasadnionych przypadkach, po wydaniu zezwolenia przez Kierownika lub Pielęgniarkę Oddziałowąrównież w godzinach nocnych. Rozdział IV ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA JEDNOSTEK DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ I. Pion Administracyjno-Eksploatacyjny. 43 W skład Pionu administracyjno-eksploatacyjnego wchodzą: 1/ Dział Spraw Pracowniczych,

26 2/ Dział Finansowo-Księgowy, 3/ Zespół Administracyjno-Eksploatacyjny, 4/ Dział Zamówień Publicznych i Nieruchomości Dział Spraw Pracowniczych podlega Dyrektorowi SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. 2. Działem Spraw Pracowniczych kieruje Kierownik odpowiedzialny za koordynację pracy i prawidłowe funkcjonowanie Działu W Dziale Spraw Pracowniczych funkcjonują następujące stanowiska: a) Kierownik Działu b) st. specjalista d/s osobowych c) st. specjalista d/s osobowych d) specjalista d/s osobowych 2. Struktura organizacyjna działu zapewnia całokształt zagadnień związanych z: - polityką zatrudnienia, - obowiązkami i uprawnieniami, stron stosunku pracy w oparciu o przepisy prawne, a w szczególności: kodeks pracy, kodeks cywilny, przepisy wykonawcze do kodeksu pracy i inne przepisy szczegółowe mające zastosowanie do pracy dzialu. 3. W Dziale Spraw Pracowniczych realizowane są zadania dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie działalności socjalnej, zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS w SPZOZ Nr Szczegółowy podział zadań w dziale określa zakres czynności każdego pracownika przechowywany w teczce akt osobowych. 47 Zakres podmiotowy działu obejmuje realizację zagadnień określonych w 45 regulaminu dla wszystkich zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę, wszystkich podmiotów

27 świadczących usługi medyczne na podstawie umów cywilnych w podległych jednostkach organizacyjnych SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. 48 W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań dział współpracuje z Kierownikami, Ordynatorami poszczególnych jednostek organizacyjnych tut. Zespołu, Głównym Księgowym, z Naczelną Pielegniarką, Pielęgniarkami Przełożonymi i Oddziałowymi oraz innymi stanowiskami pracy. 49 W skład działu finansowo-księgowego wchodzi : I. II. - kasa i likwidatura - księgowość ogólna - sekcja rachuby i płac oraz kosztów - księgowość gospodarki materiałowej - sekcja ds. ewidencji majątku. 1. Kasa i likwidatura prowadzi rejestr wszystkich faktur, które przekazuje do kierowników działów w celu opisania ich pod względem merytorycznym. 2. Zatwierdza wszystkie faktury pod względem formalno-rachunkowym. 3. Prowadzi obsługę gotówkową za pomocą raportu kasowego, który sporządza codziennie wraz z uzgodnieniem stanu gotówki. 4. Prowadzi obsługę bezgotówkową polegającą na sporządzaniu przelewów bankowych, dotyczących zapłat za zakupy materiałów i usług oraz wypłat wynagrodzeń w/g list płac. 5. Dokonuje analizy not odsetkowych i prowadzi w tym zakresie korespondencję. 1. Księgowość dokonuje dekretacji i księgowań dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont. 2. Na zakończenie każdego miesiąca dokonuje uzgodnień kont kontrahentów. 3. Wystawia faktury za świadczone usługi medyczne na podstawie zawartych umów. 4. Sporządza deklaracje podatku VAT i dokonuje rozliczeń z tego tytułu z Urzędem Skarbowym. 5. Sporządza comiesięczne zestawienie obrotów i sald.

28 III. 1. Sekcja rachuby i płac oraz kosztów dokonuje rozliczeń kosztów na poszczególne jednostki organizacyjne w/g ośrodków kosztów. 2. Sporządza comiesięczne zestawienia kosztów z podziałem na szczególne jednostki organizacyjne. 3. Prowadzi ciągłą analizę przyczyn kształtowania się kosztów na poszczególnych ośrodkach. 4. Sporządza listy wynagrodzeń pracowników. 5. Sporządza zestawienia i wydruki potrąceń miesięcznych dotyczących wynagrodzeń. 6. Eksportuje dane do systemu Płatnik i uzgadnia RCA i RSA oraz wprowadza składki z umów zleceń RZA. 7. Wylicza kapitał początkowy dla pracowników. 8. Prowadzi kartoteki wynagrodzeń i wystawia PIT Sporządza deklarację podatkową i deklarację ZUS. IV. 6. Księgowość gospodarki materiałowej wycenia dowody Pz magazynów techniczno-odzieżowego, druków,gospodarczego,medycznego i żywienia. 7. Księguje dowody Pz, Rw, Wz i Mm w/g magazynów. 8. Sporządza comiesięczne wydruki i uzgadnia salda magazynów. 9. Dokonuje wyceny inwentaryzacji i obsługiwanych magazynów. 10. Wystawia faktury za usługi świadczone przez SPZOZ NR 1 w zakresie medycyny pracy. V. skreślony VI. 1. Sekcja ds. ewidencji majątku prowadzi ewidencję majątku trwałego, wyposażenia ilościową i wartościową w księgach inwentarzowych i kartotekach. 2. Prowadzi ewidencję wartości niematerialnych i prawnych w księgach inwentarzowych. 3. Dokonuje amortyzacji składników majątku trwałego. 4. Przeprowadza inwentaryzację kontrolną. 50 Zespołem Administracyjno-Eksploatacyjnym kieruje Kierownik.

29 51 Zespół Administracyjno-Eksploatacyjny tworzą: 1. skreślony 2. dział inwestycyjno-remontowy i obsługi obiektów 3. dział administracyjny 52 - skreślony W skład Działu Inwestycyjno-Remontowego i Obsługi Obiektó wchodzą następujące stanowiska: 1. Kierownik Działu, 2. Stanowisko pracy ds. inwestycyjno-remontowych i rozliczeń materiałowych, 3. Stanowiska pracy ds. obsługi technicznej (konserwatorzy), 4. Stanowisko pracy ds. naprawy aparatury medycznej i sprzętu gospodarczego, 5. Stanowiska kierowców, 6. Stanowisko pracy ds. zaopatrzenia materiałowo-technicznego, 7. Stanowiska ds. dozoru obiektu szpitala, 8. Stanowisko ds. gospodarczo-porządkowych, 2. Zakres prac i zadania działu: 1. Zapewnia bieżącą obsługę dla wszystkich jednostek organizacyjnych SP ZOZ Nr 1 w zakresie: a) eksploatacji budynków prowadzenie bieżącej kontroli stanów technicznych obiektów, usuwanie zgłaszanych awarii w zakresie wod-kan, c.o., elektrycznych, instalacji gazów medycznych, dokonywanie szczegółowych przeglądów instalacji, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kotłowni, zabezpieczenie ochrony i dozoru obiektów, b) aparatury medycznej naprawy sprzętu i aparatury medycznej, prowadzenie dokumentacji i ewidencji sprzętu medycznego zgłaszanego do napraw, przestrzeganie terminowej konserwacji sprzętu będącego na wyposażeniu we wszystkich jednostkach, kierowanie sprzętu do oceny technicznej, likwidacja i kasacja zbędnego sprzętu medycznego, współpraca z serwisami naprawczymi, analiza wystawianych faktur za naprawy sprzętu pod względem merytorycznym i jakościowym, c) urządzeń energetycznych i technicznych

30 konserwacja agregatów prądotwórczych w Szpitalu Miejskim i Przychodni Spec. Nr 1, stała konserwacja wewnętrznej instalacji wod-kan, c.o. i c.c.w., okresowe oczyszczanie studzienek odprowadzających wody opadowe, naprawy i konserwacja urządzeń dźwigowych (14 szt.), usuwanie awarii instalacji telefonicznych, d) urządzeń gospodarczych i sanitarnych naprawa i konserwacja sprzętu AGD będącego na wyposażeniu jednostek, bieżąca naprawa i konserwacja urządzeń pralniczych i kuchennych, e) funkcjonowania transportu samochodowego przewóz osób niepełnosprawnych, transport zaopatrzeniowy, dostawa żywności do ZOL, bieżące rozwożenie towarów z magazynów (aptecznego, technicznego, gospodarczego, medycznego) do jednostek, przewożenie materiału laboratoryjnego, obsługa transportowa pralni i kuchni, f) zaopatrzenia technicznego zakup materiałów i części do urządzeń technicznych, zakup materiałów budowlanych, g) realizacji zaleceń PPIS (Sanepidu), PIP udział w komisjach kontrolnych, wykonanie zaleceń pokontrolnych, 2. prowadzenie magazynu sprzętu używanego, praca w komisjach kasacyjnych i prowadzenie dokumentacji 3. współpraca z Sekcją Zamówień Publicznych przy przygotowaniu przedmiotu zamówień oraz udział w komisjach przetargowych, 4. współpraca z WGKiI UM i Wydziałem Zdrowia UM w zakresie planowanie, organizacji i realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych, 5. współpraca i udział w opracowywanie wniosku o pozyskanie środków z Unii Europejskiej, 6. planowania, organizacji i realizacji napraw i remontów bieżących, 7. organizacja i nadzór nad pracami wykonywanymi ze środków własnych SPZOZ NR W skład Działu Administracyjnego wchodzą następujące stanowiska: 1. Kierownik Działu, 2. Stanowiska ds. zaopatrzenia, 3. Stanowiska ds. gospodarki magazynowej, 4. skreślony 5. Stanowiska do obsługi archiwum, 6. Stanowiska ds. gospodarczo-porządkowych, 7. Stanowiska do obsługi central telefonicznych, 8. Stanowiska do obsługi pralni,

31 9. Stanowiska w Sekcji Żywienia. 2. Zadania działu: a. realizacja zakupów zaopatrzenie, b. magazynowanie towarów magazyny branżowe, c. całodobowe żywienie pacjentów w szpitalu, d. zapewnienie łączności telefonicznej, e. prowadzenie dokumentacji archiwalnej, f. prace porządkowe wokół i wewnątrz obiektów, g. zabezpieczenie środków czystości dla wszystkich obiektów, h. nadzór na utylizacją odpadów, i. organizacja pracy skazanych, j. prowadzenie poczty służbowej, k. skreślony 54a 1. W skład Działu Zamówień Publicznych i Nieruchomości wchodzą następujące stanowiska: - koordynator Sekcji Zamówień Publicznych i Nieruchomości specjalista ds. Zamówień Publicznych, Nieruchomości i pozyskiwania środków unijnych inspektor ds. Zamówień Publicznych i Nieruchomości. 2. Zadania Działu Zamówień Publicznych i Nieruchomości: a. sporządzanie planu zamówień publicznych na dany rok kalendarzowy w oparciu o szczegółowe informacje dotyczące planowanych zamówień publicznych przekazywane przez odpowiednie komórki merytoryczne: a/ Dział Inwestycyjno-Remontowy w zakresie: - remonty, - inwestycje budowlane, b/ Sekcja Zaopatrzenia w zakresie zakupów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu, c/ Oddziały Szpitala, Przychodnie i Apteka w zakresie niezbędnych dostaw zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Zakładu, b. przygotowanie ogłoszeń o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówień publicznych zgodnie z przepisami dot. zamówień publicznych, c. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne, d. prowadzenie rejestru zamówień publicznych, e. prowadzenie kontroli nad ciągłością zawieranych umów przetargowych,

32 f. przygotowanie wniosków o rozpoczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, g. udział w pracach komisji przetagowych, h. sprawdzanie realizacji umowy w zakresie wykorzystania wartości określonej umową, i. sprawdzanie zgodności otrzymanych faktur z zawartymi umowami, j. prowadzenie ewidencji rachunków eksploatacyjnych, k. przygotowanie wniosków o wyrażenie zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miasta Rzeszowa, l. prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości, m. prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń, sprzętu i powierzchni reklamowych. II Stanowiska samodzielne. Stanowiskami samodzielnymi są: 1. Naczelny Lekarz Szpitala, 2. Naczelna Pielęgniarka, 3. Inspektor Ppoż, 4. Inspektor BHP, 5. Inspektor ds. obronnych, 6. Radca prawny, 7. Kapelan, 8. Pielęgniarka Epidemiologiczna. 9. Informatycy 55 Rozdział V WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA PACJENTÓW I CIĄGŁOŚCI POSTĘPOWANIA 56 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w celu zapewnienia prawidłowości i kompleksowości diagnostyki zawarł umowy z następującymi zakładami: 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina Rzeszów, ul. Szopena 2, 2. Szpital Wojewódzki Nr 2 Rzeszów, ul. Lwowska 60,

33 3. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Rzeszów, ul. Rycerska 2, 4. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Rzeszów, ul. Warzywna 3, 5. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Rzeszów, ul. Wierzbowa 16, 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a, 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Rzeszów, ul. Wierzbowa 14, 8. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Rzeszów, ul. Hetmańska 120, 9. Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ Rzeszów, Plac Dworcowy 2, 10. Diagnostyka Warszawa sp. z o.o. Warszawa, ul. Pasteura 10, 11. Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. Warszawa, ul. Potocka 14/6. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA Rozdział VI Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2.Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w przepisach obowiązujących Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności. 2. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do: 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń, 2. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, 3. informacji o swoim stanie zdrowia, 4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,

34 5. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, 6. udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana, 7. zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby, 8. dostępu do informacji o prawach pacjenta. 3. Pacjent wymagający całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do: 1. zapewnienia mu: a. środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, b. pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, c. opieki duszpasterskiej, 2. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie, 3. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz, 4. wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci, 5. wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej, 6. wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie, 7. udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty. Pacjent ma prawo do: udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością, 2. uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki, 3. uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,

35 4. zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro, 5. decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa w pkt. 3, 6. wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3, 7. niewyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego, 8. wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 3, 9. uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie, 10. poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej - art. 36 ust. 1, 11. wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń, 12. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego, 13. dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, 14. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu, 15. uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza, 16. wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta, 1. Pacjent ma prawo do: wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów, 2. dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych, 3. ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą. 2. Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne.

36 Rozdział VII PODZIAŁ KOMPETENCJI DYREKCJI ZESPOŁU 61 1.Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej podlega bezpośrednio: 1. Dyrektor ds. Ekonomicznych, 2. Kierownik Działu Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych, 3. Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, 4. Naczelny Lekarz Szpitala, 5. Naczelna Pielęgniarka, 6. Ordynatorzy Oddziałów Szpitala, 7. Kierownik Izby Przyjęć, 8. Kierownik Apteki Szpitalnej, 9. Kierownik Banku Krwi, 10. Kierownik Przychodni Specjalistycznej Nr 1, 11. Kierownik Przychodni Specjalistycznej Nr 2, 12. Kierownik Przychodni Specjalistycznej Nr 3, 13. Kierownik Przychodni POZ NR 5, 14. Kierownik Zespołu Rehabilitacyjnego, 15. Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, 16. Kierownik Pracowni Radiologicznej Szpitala Miejskiego, 17. Kierownik Centralnej Sterylizatornii, 18. Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, 19. Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, 20. Radca Prawny, 21. Kapelan, 22. Pielęgniarka Epidemiologiczna, 23. Dział Zamówień Publicznych i Nieruchomości. 2. Dyrektorowi ds. Ekonomicznych podlega bezpośrednio: 1. Główny Księgowy 2. Kierownik Zespołu Administracyjno-Eksploatacyjnego, 3. Informatycy, 4. Inspektor ds. obronnych i rezerw oraz ochrony ppoż. 5. Inspektor BHP.

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY ) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19./2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 23 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2015r. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (89) 532 29 01, fax. (89) 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (89) 532 29 01, fax. (89) 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (89) 532 29 01, fax. (89) 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl Misja Szpitala: Pacjentom nasza wiedza, praca i życzliwość Karta Praw Pacjenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z dnia 23.04.2013 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. Ostrowiec Św. 14 marca 2014r. 1 SPIS TREŚCI Nr Rozdział od -do I. Postanowienia ogólne 1 II. Cele i zadania podmiotu leczniczego 2-3 III.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r.

Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r. Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r. I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej udzielonych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu

Regulamin organizacyjny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu Regulamin organizacyjny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2012 Dyrektora Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie z dnia 29.06. 2012 roku PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE opracowane

Bardziej szczegółowo

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Spis treści: REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY KATOLICKIEGO OŚRODKA WYCHOWANIA I RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY W BIELSKU-BIAŁEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PORZĄDKOWY KATOLICKIEGO OŚRODKA WYCHOWANIA I RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY W BIELSKU-BIAŁEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PORZĄDKOWY KATOLICKIEGO OŚRODKA WYCHOWANIA I RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY W BIELSKU-BIAŁEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji, zwany dalej Ośrodkiem działa na

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ w Człuchowie Edycja 3 Egzemplarz... Opracował Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Dyrektor Człuchów 08.04.2011 r. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 1 z 34 MISJA Profesjonalnie i życzliwie

Bardziej szczegółowo