Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku."

Transkrypt

1 Komentarz do raportu za 2004 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Prezentowane dane finansowe Spółki Hygienika S.A. za 2004 roku zostały sporz!dzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowo"ci z dnia 29 wrze"nie 1994 roku ( DZ. U. Nr 121, poz.591 z pó#n. zm.). Dokonane zmiany zasad rachunkowo"ci z dniem 1 stycznia 2004 roku dostosowane zostały do nowelizacji ustawy z dnia 29 wrze"nia 1994 roku, wchodz!cej w $ycie od 1 stycznia 2004 r. Zmiany nie wywarły znacz!cego wpływu na sytuacj% finansow! Spółki i dotyczyły głównie: rozliczania w wynik bie$!cy nadwy$ki niezrealizowanych dodatnich ró$nic kursowych nad ujemnymi, wyceny na dzie& bilansowy wyra$onych w walutach obcych : składniki aktywów wg "redniego kursu ustalonego na dzie& bilansowy dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie&, składniki pasywów w zakresie zobowi!za& finansowych po kursie sprzeda$y, nie ni$szych od kursu "redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie&. Opis przyj!tych zasad (polityki) rachunkowo#ci, w tym metod wyceny aktywów pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporz"dzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Warto#ci niematerialne i prawne W pozycji tej zostały uj%te nabyte przez jednostk%, zaliczane do aktywów trwałych, prawa maj!tkowe nadaj!ce si% do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u$yteczno"ci dłu$szym ni$ rok, przeznaczone do u$ywania na potrzeby jednostki. Warto"ci niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl%dnieniem okresu ekonomicznej u$yteczno"ci warto"ci niematerialnych i prawnych i odzwierciedlaj! faktyczny okres ich u$ytkowania. Warto"ci niematerialne amortyzuje si% metod! liniow! przy zastosowaniu nast%puj!cych okresów amortyzacji. Oprogramowanie 20%, Licencje 50%. Warto"ci niematerialne i prawne o warto"ci jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane s! jednorazowo. Rozpocz%cie amortyzacji nast%puje w nast%pnym miesi!cu po przyj%ciu warto"ci niematerialnych i prawnych do u$ywania. $rodki trwałe W pozycji tej uj%te zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej u$yteczno"ci dłu$szym ni$ rok, kompletne, zdatne do u$ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 'rodki trwałe zakupione przed r. podlegaj!ce aktualizacji zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami wyceniane s! według warto"ci przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji zostały uj%te w kapitale z aktualizacji wyceny. 'rodki trwałe zakupione po roku wyceniane s! według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Warto"( pocz!tkowa "rodków trwałych podlega podwy$szeniu o warto"( nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudow%, rozbudow%, modernizacj%, rekonstrukcj%). Warto"( pocz!tkowa "rodków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl%dnieniem okresu u$yteczno"ci "rodków trwałych i odzwierciedlaj! faktyczne zu$ycie "rodków trwałych. W poszczególnych grupach stosowane s! nast%puj!ce stawki i metody amortyzacji: grupa I 2,5%, amortyzacja liniowa, grupa II od 4 % do 10%, amortyzacja liniowa, grupa III 7% do 14%, amortyzacja liniowa, grupa IV od 10% do 30%, amortyzacja liniowa, grupa V 12,5% do 20%, amortyzacja liniowa, grupa VI od 4% do 17%, amortyzacja liniowa, grupa VII od 14% do 40%, amortyzacja liniowa, grupa VIII od 17% do 20%, amortyzacja liniowa. 'rodki trwałe o warto"ci jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane s! jednorazowo. Rozpocz%cie amortyzacji nast%puje w nast%pnym miesi!cu po przyj%ciu "rodka trwałego do u$ywania. 'rodki trwałe u$ywane na podstawie umowy najmu, dzier$awy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do maj!tku jednostki, amortyzuje si% w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej przydatno"ci "rodka w zale$no"ci od tego, który z nich jest krótszy. 1

2 W przypadku wyst pienia przyczyn powoduj cych trwał utrat warto ci rodków trwałych stosowne odpisy aktualizuj ce pomniejszaj warto bilansow rodków trwałych. W odniesieniu do eksploatowanych rodków trwałych nie zaistniała potrzeba tworzenia odpisów aktualizuj cych. rodki trwałe w budowie W pozycji tej uj te zostały zaliczane do aktywów trwałych rodki trwałe w okresie ich budowy, monta u lub ulepszenia ju istniej cego rodka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostk za okres budowy, monta u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyj cia do u ywania, w tym równie : nie podlegaj cy odliczeniu podatek od towarów i usług, koszt obsługi zobowi za zaci gni tych w celu ich finansowania i zwi zane z nimi ró nice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Warto rodków trwałych w budowie pomniejsza si o odpisy aktualizuj ce w wypadku wyst pienia okoliczno ci wskazuj cych na trwał utrat ich warto ci. Zaliczki na rodki trwałe w budowie uj te zostały w warto ci nominalnej. Zapasy Materiały i towary na dzie bilansowy wyceniono w cenach nabycia. Na dzie bilansowy ceny materiałów i towarów porównano z cenami sprzeda y netto. Odpisy aktualizuj ce warto materiałów wynikaj ce z wyceny w cenach sprzeda y netto nie wyst piły. Produkty gotowe wyceniono na poziomie rzeczywistego kosztu wytworzenia. Na dzie bilansowy dokonano porównania cen wyrobów gotowych z cenami sprzeda y netto. Odpisy aktualizuj ce z tego tytułu nie wyst piły. Rozchód zapasów odbywa si według zasady FIFO. Zaliczki na dostawy ujmuje si w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. Rozrachunki Nale no ci Na dzie bilansowy nale no ci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. Warto nale no ci aktualizuje si uwzgl dniaj c stopie prawdopodobie stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj cego, w odniesieniu do nale no ci: 1. od dłu ników postawionych w stan likwidacji lub upadło ci do wysoko ci nale no ci nie obj tej zabezpieczeniem, 2. od dłu ników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadło ci w wysoko ci 100% nale no ci, stanowi cych równowarto kwot podwy szaj cych nale no ci do wysoko ci tych kwot, przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobie stwa nie ci galno ci, w wysoko ci: według okresu przeterminowania: na nale no ci przeterminowane z przedziału 6090 dni odpis 25% z przedziału dni odpis 50% z przedziału powy ej 180 dni odpis 100% według indywidualnej oceny na nale no ci nie ci galne nieprzeterminowane (b d przeterminowane, niesklasyfikowane powy ej) odpis 100%. Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zale no ci od rodzaju nale no ci, której odpis dotyczył. Zobowi zania Za zobowi zania uznaje si wynikaj cy z przeszłych zdarze obowi zek wykonania wiadcze o wiarygodnie okre lonej warto ci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Na dzie powstania, zobowi zania wycenia si według warto ci nominalnej. Na dzie bilansowy, zobowi zania wycenia si w kwocie wymagaj cej zapłaty. Spółka posiada zobowi zania z tytułu leasingu finansowego oraz zobowi zania z tytułu faktoringu z prawem regresu. Na dzie powstania, zobowi zania te wycenia si według warto ci nominalnej. Na dzie bilansowy, zobowi zania te wycenia si w kwocie wymagaj cej zapłaty. rodki pieni ne Wycenia si według warto ci nominalnej. Ró nice kursowe Wyra one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si w ksi gach rachunkowych na dzie ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzeda y walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzeda y lub kupna walut oraz operacji zapłaty nale no ci lub zobowi za, rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie w przypadku pozostałych operacji, 2

3 z dokumentu SAD lub innych wi cych jednostk dokumentów. Na dzie bilansowy wycenione zostały wyra one w walutach obcych: składniki aktywów po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Spółka, nie wy szym jednak od kursu redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie, składniki pasywów po kursie sprzeda y stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Spółka, nie ni szym jednak od kursu redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie. Ró nice kursowe, powstałe na dzie wyceny oraz przy zapłacie nale no ci i zobowi za w walutach obcych, zalicza si odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach ró nice kursowe zalicza si do kosztu wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rodków trwałych, rodków trwałych w budowie lub warto ci niematerialnych i prawnych. Rezerwy Rezerwy s to zobowi zania, których termin wymagalno ci lub kwota nie s pewne. Tworzy si je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowi zania w ci ar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zale nie od okoliczno ci z którymi przyszłe zobowi zania si wi. Rozliczenia mi dzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia mi dzyokresowe czynne obejmuj rozliczenia: długoterminowe, dotycz ce aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, krótkoterminowe, które dotycz kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych i trwaj nie dłu ej ni 12 miesi cy od dnia bilansowego. Za bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowi zania przypadaj ce na bie cy okres sprawozdawczy, wynikaj ce w szczególno ci: ze wiadcze wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, je eli kwota zobowi zania jest znana lub mo liwa do oszacowania w sposób wiarygodny, z obowi zku wykonania, zwi zanych z bie c działalno ci przyszłych wiadcze, mo liwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji. Odpisy czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów nast puj stosownie do upływu czasu. Podatek odroczony Aktywa z tytułu podatku dochodowego Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem przej ciowych ró nic mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow oraz strat mo liw do odliczenia w przyszło ci. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala si w wysoko ci kwoty przewidzianej w przyszło ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty mo liwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostro no ci. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Jednostka tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem dodatnich ró nic przej ciowych mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow. Rezerw z tytułu podatku odroczonego tworzy si w wysoko ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj cej w przyszło ci zapłaty, w zwi zku z dodatnimi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zwi kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysoko ci aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzgl dnia si stawki podatku dochodowego obowi zuj ce w roku powstania obowi zku podatkowego. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotycz ce operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi si równie na kapitał własny. Kapitał własny Na dzie bilansowy kapitał zakładowy wykazuje si w wysoko ci okre lonej w statucie i wpisanej w KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z nadwy ki z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów zwi zanych z emisj, z podziału zysku, z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odr bne przepisy wyceny warto ci netto rodków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. Przeznaczenie kapitału zapasowego okre la Statut Spółki. Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów jednostki tj. urz dowej wyceny rodków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych (bez mo liwo ci przeznaczenia do podziału). Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostaj cy do decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3

4 Przychody, koszty, wynik finansowy Przychody i zyski Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzy ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zwi kszenia warto ci aktywów, albo zmniejszenia warto ci zobowi za, które doprowadz do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób ni wniesienie wkładów przez udziałowców lub wła cicieli. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzy ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zmniejszenia warto ci aktywów, albo zwi kszenia warto ci zobowi za i rezerw, które doprowadz do zmniejszenia kapitału własnego lub zwi kszenia jego niedoboru w inny sposób ni wycofanie rodków przez udziałowców lub wła cicieli. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składaj si : 1. wynik działalno ci operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (po rednio zwi zanych z działalno ci operacyjn jednostki), 2. wynik operacji finansowych, 3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarze trudnych do przewidzenia, poza działalno ci operacyjn jednostki i nie zwi zane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), 4. obowi zkowe obci enia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka. Wpływaj cy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje cz odroczon i bie c. Cz odroczona w rachunku zysków i strat stanowi ró nic pomi dzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i pocz tek okresu sprawozdawczego. II. Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego i dokonanych odpisach aktualizuj cych warto składników aktywów. W IV kwartale 2004 roku Spółka nie dokonała zmian w wysoko ci rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W IV kwartale 2004 roku Spółka dokonała odpisu aktualizuj cego warto ci nale no ci dochodzonych na drodze s dowej w wysoko ci ,32 zł, oraz dokonała korekty odpisu w zwi zku z umorzeniem post powania w wysoko ci ,28 zł. III. Opis istotnych dokona lub niepowodze Emitenta w IV kwartale 2004 r. W IV kwartale 2004 r. miały miejsce w Spółce nast puj ce istotne wydarzenia: W wyniku przeprowadzonych rozmów rocznych przedłu one zostały kontrakty handlowe na kolejny rok z najwa niejszymi klientami Hygieniki (Kaufland Polska, Kaufland Czechy, Kaufland Słowacja, Kaufland Chorwacja, Auchan, Netto, E Leclerc, SCA Intermarche, Eurocash, Minimal, Eldorado, Carment, VP Market Litwa). Podpisany został kontrakt eksportowy na sprzeda artykułów higienicznych na Białoru z firm Grand Alex o szacowanej warto ci 1 mln PLN w 2005 roku. W grudniu zanotowano rekordow sprzeda pieluszek marki własnej Bambino w wysoko ci ponad 1 mln PLN w wyniku działa promocyjnych w dwóch sieciach handlowych. Spółka wygrała presti owy przetarg na wył czne dostawy pieluszek dzieci cych do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w roku Podpisana została umowa długoterminowego najmu nowej powierzchni produkcyjnomagazynowej w Markach k. Warszawy. Rozpocz te zostały prace instalacyjne linii produkcji wkładek higienicznych oraz prace modernizacyjne linii produkcji pieluszek dzieci cych. Warto nakładów inwestycyjnych ogółem poniesionych w okresie 2004 wyniosła 8,8 mln PLN. W dniu 29 grudnia 2004 r. Hygienika otrzymała certyfikat ISO 9000:2001 w wyniku audytu przeprowadzonego przez TÜV Polska Sp. z o.o. Komentarz zarz du do wyników u 2004: Ogółem w roku 2004 sprzeda zamkn ła si warto ci 39,6 mln PLN, nieznacznie przekraczaj c poziom 39 mln PLN prognozowany przez Spółk (raport bie cy nr 32/2004). W porównaniu do sprzeda y w analogicznym okresie 2003r. sprzeda za IV kw. 2004r. jest ni sza o 40% w wyniku zako czenia współpracy z Jeronimo Martins Dystrybucja w zakresie pieluszek dzieci cych. W IV kwartale nast piło ustabilizowanie udziału sprzeda y artykułów higieny kobiecej na poziomie tys. PLN (22% udziału sprzeda y ). Zarz d oczekuje kontynuacji trendu wzrostowego wskutek systematycznego rozwoju oferty w zakresie podpasek i wkładek higienicznych. 4

5 Rentowno sprzeda y brutto produktów Spółki wyniosła w okresie 22% w porównaniu do 16% w III kwartale Spadek rentowno ci brutto spowodowany został dodatkowymi obci eniami z tytułu kosztów amortyzacji w wyniku realizacji programu inwestycyjnego (ponad 300 tys. PLN). Koszty sprzeda y wzrosły o ponad 100 tys. PLN jako rezultat dwóch akcji promocyjnych na pieluszki marki własnej. Wzmocnienie si złotego wzgl dem euro pozytywnie wpłyn ło na ogólne saldo pozycji finansowych (+444 tys. PLN). Ogółem w roku 2004 zysk brutto był o ponad tys. PLN wy szy ni przed rokiem. Zysk netto wyniósł 716 tys. PLN i ostatecznie ukształtował si poni ej poziomu 1 mln PLN prognozowanego przez Spółk. IV. Opis czynników i zdarze, w szczególno ci o nietypowym charakterze, maj cych znacz cy wpływ na osi gni te wyniki finansowe Nie wyst piły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, maj ce istotny wpływ na wyniki osi gni te przez Spółk w III kwartale 2004 r. V. Wskazanie zdarze, które nast piły po dniu, na który sporz dzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuj tych w tym sprawozdaniu, a mog cych w znacz cy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Spółki Nie wyst piły. VI. Stanowisko Zarz du odno nie mo liwo ci zrealizowania wcze niej publikowanych prognoz Realizacja prognoz została uj ta w pkt. III. VII. Akcjonariusze posiadaj cy bezpo rednio lub po rednio przez podmioty zale ne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzie przekazania raportu kwartalnego. Akcjonariusze Hygienika S.A. według stanu na dzie r. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w liczbie zakładowym głosów na WZA Bogdan Kryca ,97% ,97% Bankowy OFE ,48% ,48% PZU ycie ,50% ,50% Pioneer Pekao Investment ,65% ,65% VIII. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji lub uprawnienia do nich (opcji) przez osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce Zarz d Spółki jest uprawniony do obj cia akcji serii C, je eli zostan spełnione kryteria finansowe okre lone w 7 pkt 4 Statutu. Osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce Hygienika S.A. b d ce akcjonariuszami na dzie r. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w liczbie zakładowym głosów na WZA Bogdan Kryca ,97% ,97% Hubert Stepniewicz ,71% ,71% Paweł Raty ski ,71% ,71% 5

6 IX. Wskazanie post powa tocz cych si przed s dem, organem wła ciwym dla post powania arbitra owego lub organem administracji publicznej Nie dotyczy. X. Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powi zanymi, je eli warto tych transakcji przekracza wyra on w złotych równowarto euro W IV kwartale 2004r. nie miały miejsca transakcje z podmiotami powi zanymi, których warto przekraczałaby wyra on w złotych równowarto euro. XI. Informacje o udzieleniu przez Emitenta por cze kredytu lub po yczki lub udzieleniu gwarancji Emitent nie udzielał w IV kwartale 2004 r. por cze, kredytu lub po yczki, gwarancji, których warto przekraczałaby 10% warto ci kapitałów własnych Emitenta. XII. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, maj tkowej, finansowej, wyniku finansowego, i ich zmian, oraz informacje, które s istotne dla oceny mo liwo ci realizacji zobowi za przez Emitenta Nie wyst piły. XIII. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta b d miały wpływ na osi gni te przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego Czynnikami, które w ocenie Emitenta, b d miały wpływ na osi gni te przez niego wyniki s : finalizacja negocjacji z nowymi klientami sieciowymi, zmiany kursu PLN wzgl dem walut obcych, zmiany cen surowców w wyniku wysokich cen ropy naftowej zmiany poziomu zadłu enia odsetkowego. 6

7 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV /2004 Formularz SAQ IV / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów warto ciowych o działalno ci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa dziernika 2001 r. Dz.U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarz d Spółki HYGIENIKA S.A podaje do wiadomo ci raport kwartalny za roku obrotowego 2004 dnia (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE do y do w tys. EUR y I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 811 (1 395) 179 (314) IV. Zysk (strata) netto 716 (1 423) 158 (320) V. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (302) (67) 284 VI. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej (8 822) (3 787) (1 953) (852) VII. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej VIII. Przepływy pieni ne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania XI. Zobowiazania długoterminowe XII. Zobowi zania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 0,23 (0,65) 0,05 (0,15) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) XVIII. Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł / EUR) 6,61 1,54 1,62 0,33 XIX. Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR) BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe Warto ci niematerialne i prawne, w tym: warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Nale no ci długoterminowe Od jednostek powi zanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomo ci 4.2. Warto ci niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powi zanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporz dkowanych wyceniane metod praw b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia mi dzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Nale no ci krótkoterminowe Od jednostek powi zanych 2.2. Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powi zanych b) w pozostałych jednostkach c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Nale ne wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 1

8 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV / Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych (13 223) (13 223) (11 800) (11 800) 8. Zysk (strata) netto (1 423) Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania Rezerwy na zobowi zania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowi zania długoterminowe Wobec jednostek powi zanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowi zania krótkoterminowe Wobec jednostek powi zanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia mi dzyokresowe Ujemna warto c firmy 4.2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksi gowa Liczba akcji Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł) 6,61 6,57 84,81 124,32 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE Nale no ci warunkowe 1.1. Od jednostek powi zanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i por cze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i por cze 2. Zobowi zania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powi zanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i por cze 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i por cze 3. Inne (z tytułu) zabezpieczenia umów leasingowych Pozycje pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT do y do y I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powi zanych 1. Przychody netto ze sprzeda y produktów Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 2

9 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV /2004 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: do jednostek powi zanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y (III) IV. Koszty sprzeda y V. Koszty ogólnego zarz du VI. Zysk (strata) na sprzeda y (IIIIVV) (129) 850 (1) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej (VI+VIIVIII) (304) 801 (588) 744 X. Przychody finansowe (42) 5 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powi zanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powi zanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja warto ci inwestycji 5. Inne (42) 0 XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powi zanych Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja warto ci inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalno ci gospodarczej (IX+XXI) (1 462) (1 395) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/XIII) (1 462) (1 395) XV. Podatek dochodowy a) cz bie ca b) cz odroczona XVI. Pozostałe obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporz dkowanych wycenianych metod praw własno ci XVIII. Zysk (strata) netto (XIVXVXVI+/XVII) (1 536) (1 423) Zysk (strata) netto (zanualizowany) 716 (1 423) rednia wa ona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 0,20 0,67 rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 3

10 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV /2004 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM do y do y I. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO) a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b) korekty bł dów podstawowych I.a. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na pocz tek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwi kszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Nale ne wpłaty na kapitał zakładowy na pocz tek okresu 2.1. Zmiany nale nych wpłat na kapitał zakładowy a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Nale ne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na pocz tek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na pocz tek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwi kszenia (z tytułu) emisji akcji powy ej wartosci nominalnej b) zmniejszenia (z tytułu) koszty emisji akcji Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz tek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu (11 800) (11 800) (11 694) (11 694) 7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b) korekty bł dów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty z lat ubiegłych wypłata dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu (11 800) (11 800) (14 345) (14 345) a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b) korekty bł dów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (11 800) (11 800) (14 345) (14 345) a) zwi kszenia (z tytułu) (1 423) (1 423) strata za 2003 rok (1 423) (1 423) b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty zyskiem Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (13 223) (13 223) (11 800) (11 800) 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (13 223) (13 223) (11 800) (11 800) 8. Wynik netto (1 423) (1 423) a) zysk netto b) strata netto (1 423) (1 423) c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 4

11 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV /2004 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH do y do y A. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej metoda bezpo rednia I. Wpływy 1. Sprzeda 2. Inne wpływy z działalno ci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (III) A. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej metoda po rednia I. Zysk (strata) netto (1 536) (1 423) II. Korekty razem (1 018) Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własno ci 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu ró nic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalno ci inwestycyjnej (6) (6) 6. Zmiana stanu rezerw 108 (107) (26) 7. Zmiana stanu zapasów 1 (527) 149 (2 907) 8. Zmiana stanu nale no ci Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem po yczek i kredytów (675) (6 100) (2 029) Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych (252) 11. Inne korekty III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (I+/II) (302) (252) B. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powi zanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych po yczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych po yczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki (4 981) (8 822) (1 420) (3 810) 1. Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powi zanych (5 536) (8 777) (618) (2 878) nabycie aktywów finansowych udzielone po yczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone po yczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 555 (45) (802) (932) III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej (III) (4 981) (8 822) (1 397) (3 787) C. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci finansowej I. Wpływy I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 5

12 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV / Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i po yczki Emisja dłu nych papierów warto ciowych (37) Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki (2 147) (15 229) (1 698) (8 350) 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła cicieli (106) 3. Inne, ni wpłaty na rzecz wła cicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i po yczek (1 225) (8 378) 371 (3 100) 5. Wykup dłu nych papierów warto ciowych (72) (4 049) (1 571) (2 571) 6. Z tytulu innych zobowi za finansowych 7. Płatno ci zobowi za z tytułu umów leasingu finansowego (221) (1 455) 102 (1 305) 8. Odsetki (629) (1 347) (600) (1 268) 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej (III) (2 133) D. Przepływy pieni ne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) (5 460) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych, w tym: (5 460) zmiana stanu rodków pieni nych z tytułu ró nic kursowych F. rodki pieni ne na pocz tek okresu G. rodki pieni ne na koniec okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej mo liwo ci dysponowania Raport kwartalny powinien ponadto zawiera informacje okre lone w 61 ust. 3 i 4 Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa dziernika 2001 r. Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz Podpisy osób reprezentuj cych Spółk Data Imi i nazwisko Hubert St pniewicz Stanowisko / Funkcja Prezes Zarz du Imi i nazwisko Paweł Raty ski Stanowisko / Funkcja Wiceprezes Zarz du I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 6

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za I kwartał 2007 roku.

Komentarz do raportu za I kwartał 2007 roku. Komentarz do raportu za 2007 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q Symbol Emitenta PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY. Kod Nr 52. Tel. +48/67/ Fax +48/67/

AMICA SA-Q Symbol Emitenta PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY. Kod Nr 52. Tel. +48/67/ Fax +48/67/ AMICA SAQ 1.2003 Strona 1 z 10 20060206 AMICA SAQ 1.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Symbol Emitenta Sektor AMICA Wronki S.A. AMICA PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY Kod 64510 Miasto Ulica

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 2/2002

Formularz SA-Q 2/2002 POCZTA Od : Data odbioru : 02-08-02 14:47:49 Do : KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-Q 2/2002 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporzdzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo