Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku."

Transkrypt

1 Komentarz do raportu za 2004 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Prezentowane dane finansowe Spółki Hygienika S.A. za 2004 roku zostały sporz!dzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowo"ci z dnia 29 wrze"nie 1994 roku ( DZ. U. Nr 121, poz.591 z pó#n. zm.). Dokonane zmiany zasad rachunkowo"ci z dniem 1 stycznia 2004 roku dostosowane zostały do nowelizacji ustawy z dnia 29 wrze"nia 1994 roku, wchodz!cej w $ycie od 1 stycznia 2004 r. Zmiany nie wywarły znacz!cego wpływu na sytuacj% finansow! Spółki i dotyczyły głównie: rozliczania w wynik bie$!cy nadwy$ki niezrealizowanych dodatnich ró$nic kursowych nad ujemnymi, wyceny na dzie& bilansowy wyra$onych w walutach obcych : składniki aktywów wg "redniego kursu ustalonego na dzie& bilansowy dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie&, składniki pasywów w zakresie zobowi!za& finansowych po kursie sprzeda$y, nie ni$szych od kursu "redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie&. Opis przyj!tych zasad (polityki) rachunkowo#ci, w tym metod wyceny aktywów pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporz"dzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Warto#ci niematerialne i prawne W pozycji tej zostały uj%te nabyte przez jednostk%, zaliczane do aktywów trwałych, prawa maj!tkowe nadaj!ce si% do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u$yteczno"ci dłu$szym ni$ rok, przeznaczone do u$ywania na potrzeby jednostki. Warto"ci niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl%dnieniem okresu ekonomicznej u$yteczno"ci warto"ci niematerialnych i prawnych i odzwierciedlaj! faktyczny okres ich u$ytkowania. Warto"ci niematerialne amortyzuje si% metod! liniow! przy zastosowaniu nast%puj!cych okresów amortyzacji. Oprogramowanie 20%, Licencje 50%. Warto"ci niematerialne i prawne o warto"ci jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane s! jednorazowo. Rozpocz%cie amortyzacji nast%puje w nast%pnym miesi!cu po przyj%ciu warto"ci niematerialnych i prawnych do u$ywania. $rodki trwałe W pozycji tej uj%te zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej u$yteczno"ci dłu$szym ni$ rok, kompletne, zdatne do u$ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 'rodki trwałe zakupione przed r. podlegaj!ce aktualizacji zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami wyceniane s! według warto"ci przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji zostały uj%te w kapitale z aktualizacji wyceny. 'rodki trwałe zakupione po roku wyceniane s! według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Warto"( pocz!tkowa "rodków trwałych podlega podwy$szeniu o warto"( nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudow%, rozbudow%, modernizacj%, rekonstrukcj%). Warto"( pocz!tkowa "rodków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl%dnieniem okresu u$yteczno"ci "rodków trwałych i odzwierciedlaj! faktyczne zu$ycie "rodków trwałych. W poszczególnych grupach stosowane s! nast%puj!ce stawki i metody amortyzacji: grupa I 2,5%, amortyzacja liniowa, grupa II od 4 % do 10%, amortyzacja liniowa, grupa III 7% do 14%, amortyzacja liniowa, grupa IV od 10% do 30%, amortyzacja liniowa, grupa V 12,5% do 20%, amortyzacja liniowa, grupa VI od 4% do 17%, amortyzacja liniowa, grupa VII od 14% do 40%, amortyzacja liniowa, grupa VIII od 17% do 20%, amortyzacja liniowa. 'rodki trwałe o warto"ci jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane s! jednorazowo. Rozpocz%cie amortyzacji nast%puje w nast%pnym miesi!cu po przyj%ciu "rodka trwałego do u$ywania. 'rodki trwałe u$ywane na podstawie umowy najmu, dzier$awy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do maj!tku jednostki, amortyzuje si% w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej przydatno"ci "rodka w zale$no"ci od tego, który z nich jest krótszy. 1

2 W przypadku wyst pienia przyczyn powoduj cych trwał utrat warto ci rodków trwałych stosowne odpisy aktualizuj ce pomniejszaj warto bilansow rodków trwałych. W odniesieniu do eksploatowanych rodków trwałych nie zaistniała potrzeba tworzenia odpisów aktualizuj cych. rodki trwałe w budowie W pozycji tej uj te zostały zaliczane do aktywów trwałych rodki trwałe w okresie ich budowy, monta u lub ulepszenia ju istniej cego rodka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostk za okres budowy, monta u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyj cia do u ywania, w tym równie : nie podlegaj cy odliczeniu podatek od towarów i usług, koszt obsługi zobowi za zaci gni tych w celu ich finansowania i zwi zane z nimi ró nice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Warto rodków trwałych w budowie pomniejsza si o odpisy aktualizuj ce w wypadku wyst pienia okoliczno ci wskazuj cych na trwał utrat ich warto ci. Zaliczki na rodki trwałe w budowie uj te zostały w warto ci nominalnej. Zapasy Materiały i towary na dzie bilansowy wyceniono w cenach nabycia. Na dzie bilansowy ceny materiałów i towarów porównano z cenami sprzeda y netto. Odpisy aktualizuj ce warto materiałów wynikaj ce z wyceny w cenach sprzeda y netto nie wyst piły. Produkty gotowe wyceniono na poziomie rzeczywistego kosztu wytworzenia. Na dzie bilansowy dokonano porównania cen wyrobów gotowych z cenami sprzeda y netto. Odpisy aktualizuj ce z tego tytułu nie wyst piły. Rozchód zapasów odbywa si według zasady FIFO. Zaliczki na dostawy ujmuje si w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. Rozrachunki Nale no ci Na dzie bilansowy nale no ci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. Warto nale no ci aktualizuje si uwzgl dniaj c stopie prawdopodobie stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj cego, w odniesieniu do nale no ci: 1. od dłu ników postawionych w stan likwidacji lub upadło ci do wysoko ci nale no ci nie obj tej zabezpieczeniem, 2. od dłu ników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadło ci w wysoko ci 100% nale no ci, stanowi cych równowarto kwot podwy szaj cych nale no ci do wysoko ci tych kwot, przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobie stwa nie ci galno ci, w wysoko ci: według okresu przeterminowania: na nale no ci przeterminowane z przedziału 6090 dni odpis 25% z przedziału dni odpis 50% z przedziału powy ej 180 dni odpis 100% według indywidualnej oceny na nale no ci nie ci galne nieprzeterminowane (b d przeterminowane, niesklasyfikowane powy ej) odpis 100%. Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zale no ci od rodzaju nale no ci, której odpis dotyczył. Zobowi zania Za zobowi zania uznaje si wynikaj cy z przeszłych zdarze obowi zek wykonania wiadcze o wiarygodnie okre lonej warto ci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Na dzie powstania, zobowi zania wycenia si według warto ci nominalnej. Na dzie bilansowy, zobowi zania wycenia si w kwocie wymagaj cej zapłaty. Spółka posiada zobowi zania z tytułu leasingu finansowego oraz zobowi zania z tytułu faktoringu z prawem regresu. Na dzie powstania, zobowi zania te wycenia si według warto ci nominalnej. Na dzie bilansowy, zobowi zania te wycenia si w kwocie wymagaj cej zapłaty. rodki pieni ne Wycenia si według warto ci nominalnej. Ró nice kursowe Wyra one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si w ksi gach rachunkowych na dzie ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzeda y walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzeda y lub kupna walut oraz operacji zapłaty nale no ci lub zobowi za, rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie w przypadku pozostałych operacji, 2

3 z dokumentu SAD lub innych wi cych jednostk dokumentów. Na dzie bilansowy wycenione zostały wyra one w walutach obcych: składniki aktywów po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Spółka, nie wy szym jednak od kursu redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie, składniki pasywów po kursie sprzeda y stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Spółka, nie ni szym jednak od kursu redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie. Ró nice kursowe, powstałe na dzie wyceny oraz przy zapłacie nale no ci i zobowi za w walutach obcych, zalicza si odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach ró nice kursowe zalicza si do kosztu wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rodków trwałych, rodków trwałych w budowie lub warto ci niematerialnych i prawnych. Rezerwy Rezerwy s to zobowi zania, których termin wymagalno ci lub kwota nie s pewne. Tworzy si je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowi zania w ci ar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zale nie od okoliczno ci z którymi przyszłe zobowi zania si wi. Rozliczenia mi dzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia mi dzyokresowe czynne obejmuj rozliczenia: długoterminowe, dotycz ce aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, krótkoterminowe, które dotycz kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych i trwaj nie dłu ej ni 12 miesi cy od dnia bilansowego. Za bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowi zania przypadaj ce na bie cy okres sprawozdawczy, wynikaj ce w szczególno ci: ze wiadcze wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, je eli kwota zobowi zania jest znana lub mo liwa do oszacowania w sposób wiarygodny, z obowi zku wykonania, zwi zanych z bie c działalno ci przyszłych wiadcze, mo liwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji. Odpisy czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów nast puj stosownie do upływu czasu. Podatek odroczony Aktywa z tytułu podatku dochodowego Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem przej ciowych ró nic mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow oraz strat mo liw do odliczenia w przyszło ci. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala si w wysoko ci kwoty przewidzianej w przyszło ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty mo liwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostro no ci. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Jednostka tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem dodatnich ró nic przej ciowych mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow. Rezerw z tytułu podatku odroczonego tworzy si w wysoko ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj cej w przyszło ci zapłaty, w zwi zku z dodatnimi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zwi kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysoko ci aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzgl dnia si stawki podatku dochodowego obowi zuj ce w roku powstania obowi zku podatkowego. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotycz ce operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi si równie na kapitał własny. Kapitał własny Na dzie bilansowy kapitał zakładowy wykazuje si w wysoko ci okre lonej w statucie i wpisanej w KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z nadwy ki z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów zwi zanych z emisj, z podziału zysku, z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odr bne przepisy wyceny warto ci netto rodków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. Przeznaczenie kapitału zapasowego okre la Statut Spółki. Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów jednostki tj. urz dowej wyceny rodków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych (bez mo liwo ci przeznaczenia do podziału). Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostaj cy do decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3

4 Przychody, koszty, wynik finansowy Przychody i zyski Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzy ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zwi kszenia warto ci aktywów, albo zmniejszenia warto ci zobowi za, które doprowadz do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób ni wniesienie wkładów przez udziałowców lub wła cicieli. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzy ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zmniejszenia warto ci aktywów, albo zwi kszenia warto ci zobowi za i rezerw, które doprowadz do zmniejszenia kapitału własnego lub zwi kszenia jego niedoboru w inny sposób ni wycofanie rodków przez udziałowców lub wła cicieli. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składaj si : 1. wynik działalno ci operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (po rednio zwi zanych z działalno ci operacyjn jednostki), 2. wynik operacji finansowych, 3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarze trudnych do przewidzenia, poza działalno ci operacyjn jednostki i nie zwi zane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), 4. obowi zkowe obci enia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka. Wpływaj cy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje cz odroczon i bie c. Cz odroczona w rachunku zysków i strat stanowi ró nic pomi dzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i pocz tek okresu sprawozdawczego. II. Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego i dokonanych odpisach aktualizuj cych warto składników aktywów. W IV kwartale 2004 roku Spółka nie dokonała zmian w wysoko ci rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W IV kwartale 2004 roku Spółka dokonała odpisu aktualizuj cego warto ci nale no ci dochodzonych na drodze s dowej w wysoko ci ,32 zł, oraz dokonała korekty odpisu w zwi zku z umorzeniem post powania w wysoko ci ,28 zł. III. Opis istotnych dokona lub niepowodze Emitenta w IV kwartale 2004 r. W IV kwartale 2004 r. miały miejsce w Spółce nast puj ce istotne wydarzenia: W wyniku przeprowadzonych rozmów rocznych przedłu one zostały kontrakty handlowe na kolejny rok z najwa niejszymi klientami Hygieniki (Kaufland Polska, Kaufland Czechy, Kaufland Słowacja, Kaufland Chorwacja, Auchan, Netto, E Leclerc, SCA Intermarche, Eurocash, Minimal, Eldorado, Carment, VP Market Litwa). Podpisany został kontrakt eksportowy na sprzeda artykułów higienicznych na Białoru z firm Grand Alex o szacowanej warto ci 1 mln PLN w 2005 roku. W grudniu zanotowano rekordow sprzeda pieluszek marki własnej Bambino w wysoko ci ponad 1 mln PLN w wyniku działa promocyjnych w dwóch sieciach handlowych. Spółka wygrała presti owy przetarg na wył czne dostawy pieluszek dzieci cych do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w roku Podpisana została umowa długoterminowego najmu nowej powierzchni produkcyjnomagazynowej w Markach k. Warszawy. Rozpocz te zostały prace instalacyjne linii produkcji wkładek higienicznych oraz prace modernizacyjne linii produkcji pieluszek dzieci cych. Warto nakładów inwestycyjnych ogółem poniesionych w okresie 2004 wyniosła 8,8 mln PLN. W dniu 29 grudnia 2004 r. Hygienika otrzymała certyfikat ISO 9000:2001 w wyniku audytu przeprowadzonego przez TÜV Polska Sp. z o.o. Komentarz zarz du do wyników u 2004: Ogółem w roku 2004 sprzeda zamkn ła si warto ci 39,6 mln PLN, nieznacznie przekraczaj c poziom 39 mln PLN prognozowany przez Spółk (raport bie cy nr 32/2004). W porównaniu do sprzeda y w analogicznym okresie 2003r. sprzeda za IV kw. 2004r. jest ni sza o 40% w wyniku zako czenia współpracy z Jeronimo Martins Dystrybucja w zakresie pieluszek dzieci cych. W IV kwartale nast piło ustabilizowanie udziału sprzeda y artykułów higieny kobiecej na poziomie tys. PLN (22% udziału sprzeda y ). Zarz d oczekuje kontynuacji trendu wzrostowego wskutek systematycznego rozwoju oferty w zakresie podpasek i wkładek higienicznych. 4

5 Rentowno sprzeda y brutto produktów Spółki wyniosła w okresie 22% w porównaniu do 16% w III kwartale Spadek rentowno ci brutto spowodowany został dodatkowymi obci eniami z tytułu kosztów amortyzacji w wyniku realizacji programu inwestycyjnego (ponad 300 tys. PLN). Koszty sprzeda y wzrosły o ponad 100 tys. PLN jako rezultat dwóch akcji promocyjnych na pieluszki marki własnej. Wzmocnienie si złotego wzgl dem euro pozytywnie wpłyn ło na ogólne saldo pozycji finansowych (+444 tys. PLN). Ogółem w roku 2004 zysk brutto był o ponad tys. PLN wy szy ni przed rokiem. Zysk netto wyniósł 716 tys. PLN i ostatecznie ukształtował si poni ej poziomu 1 mln PLN prognozowanego przez Spółk. IV. Opis czynników i zdarze, w szczególno ci o nietypowym charakterze, maj cych znacz cy wpływ na osi gni te wyniki finansowe Nie wyst piły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, maj ce istotny wpływ na wyniki osi gni te przez Spółk w III kwartale 2004 r. V. Wskazanie zdarze, które nast piły po dniu, na który sporz dzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuj tych w tym sprawozdaniu, a mog cych w znacz cy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Spółki Nie wyst piły. VI. Stanowisko Zarz du odno nie mo liwo ci zrealizowania wcze niej publikowanych prognoz Realizacja prognoz została uj ta w pkt. III. VII. Akcjonariusze posiadaj cy bezpo rednio lub po rednio przez podmioty zale ne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzie przekazania raportu kwartalnego. Akcjonariusze Hygienika S.A. według stanu na dzie r. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w liczbie zakładowym głosów na WZA Bogdan Kryca ,97% ,97% Bankowy OFE ,48% ,48% PZU ycie ,50% ,50% Pioneer Pekao Investment ,65% ,65% VIII. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji lub uprawnienia do nich (opcji) przez osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce Zarz d Spółki jest uprawniony do obj cia akcji serii C, je eli zostan spełnione kryteria finansowe okre lone w 7 pkt 4 Statutu. Osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce Hygienika S.A. b d ce akcjonariuszami na dzie r. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w liczbie zakładowym głosów na WZA Bogdan Kryca ,97% ,97% Hubert Stepniewicz ,71% ,71% Paweł Raty ski ,71% ,71% 5

6 IX. Wskazanie post powa tocz cych si przed s dem, organem wła ciwym dla post powania arbitra owego lub organem administracji publicznej Nie dotyczy. X. Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powi zanymi, je eli warto tych transakcji przekracza wyra on w złotych równowarto euro W IV kwartale 2004r. nie miały miejsca transakcje z podmiotami powi zanymi, których warto przekraczałaby wyra on w złotych równowarto euro. XI. Informacje o udzieleniu przez Emitenta por cze kredytu lub po yczki lub udzieleniu gwarancji Emitent nie udzielał w IV kwartale 2004 r. por cze, kredytu lub po yczki, gwarancji, których warto przekraczałaby 10% warto ci kapitałów własnych Emitenta. XII. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, maj tkowej, finansowej, wyniku finansowego, i ich zmian, oraz informacje, które s istotne dla oceny mo liwo ci realizacji zobowi za przez Emitenta Nie wyst piły. XIII. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta b d miały wpływ na osi gni te przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego Czynnikami, które w ocenie Emitenta, b d miały wpływ na osi gni te przez niego wyniki s : finalizacja negocjacji z nowymi klientami sieciowymi, zmiany kursu PLN wzgl dem walut obcych, zmiany cen surowców w wyniku wysokich cen ropy naftowej zmiany poziomu zadłu enia odsetkowego. 6

7 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV /2004 Formularz SAQ IV / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów warto ciowych o działalno ci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa dziernika 2001 r. Dz.U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarz d Spółki HYGIENIKA S.A podaje do wiadomo ci raport kwartalny za roku obrotowego 2004 dnia (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE do y do w tys. EUR y I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 811 (1 395) 179 (314) IV. Zysk (strata) netto 716 (1 423) 158 (320) V. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (302) (67) 284 VI. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej (8 822) (3 787) (1 953) (852) VII. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej VIII. Przepływy pieni ne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania XI. Zobowiazania długoterminowe XII. Zobowi zania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 0,23 (0,65) 0,05 (0,15) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) XVIII. Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł / EUR) 6,61 1,54 1,62 0,33 XIX. Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR) BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe Warto ci niematerialne i prawne, w tym: warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Nale no ci długoterminowe Od jednostek powi zanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomo ci 4.2. Warto ci niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powi zanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporz dkowanych wyceniane metod praw b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia mi dzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Nale no ci krótkoterminowe Od jednostek powi zanych 2.2. Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powi zanych b) w pozostałych jednostkach c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Nale ne wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 1

8 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV / Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych (13 223) (13 223) (11 800) (11 800) 8. Zysk (strata) netto (1 423) Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania Rezerwy na zobowi zania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowi zania długoterminowe Wobec jednostek powi zanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowi zania krótkoterminowe Wobec jednostek powi zanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia mi dzyokresowe Ujemna warto c firmy 4.2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksi gowa Liczba akcji Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł) 6,61 6,57 84,81 124,32 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE Nale no ci warunkowe 1.1. Od jednostek powi zanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i por cze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i por cze 2. Zobowi zania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powi zanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i por cze 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i por cze 3. Inne (z tytułu) zabezpieczenia umów leasingowych Pozycje pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT do y do y I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powi zanych 1. Przychody netto ze sprzeda y produktów Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 2

9 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV /2004 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: do jednostek powi zanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y (III) IV. Koszty sprzeda y V. Koszty ogólnego zarz du VI. Zysk (strata) na sprzeda y (IIIIVV) (129) 850 (1) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej (VI+VIIVIII) (304) 801 (588) 744 X. Przychody finansowe (42) 5 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powi zanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powi zanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja warto ci inwestycji 5. Inne (42) 0 XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powi zanych Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja warto ci inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalno ci gospodarczej (IX+XXI) (1 462) (1 395) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/XIII) (1 462) (1 395) XV. Podatek dochodowy a) cz bie ca b) cz odroczona XVI. Pozostałe obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporz dkowanych wycenianych metod praw własno ci XVIII. Zysk (strata) netto (XIVXVXVI+/XVII) (1 536) (1 423) Zysk (strata) netto (zanualizowany) 716 (1 423) rednia wa ona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 0,20 0,67 rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 3

10 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV /2004 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM do y do y I. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO) a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b) korekty bł dów podstawowych I.a. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na pocz tek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwi kszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Nale ne wpłaty na kapitał zakładowy na pocz tek okresu 2.1. Zmiany nale nych wpłat na kapitał zakładowy a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Nale ne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na pocz tek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na pocz tek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwi kszenia (z tytułu) emisji akcji powy ej wartosci nominalnej b) zmniejszenia (z tytułu) koszty emisji akcji Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz tek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu (11 800) (11 800) (11 694) (11 694) 7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b) korekty bł dów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty z lat ubiegłych wypłata dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu (11 800) (11 800) (14 345) (14 345) a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b) korekty bł dów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (11 800) (11 800) (14 345) (14 345) a) zwi kszenia (z tytułu) (1 423) (1 423) strata za 2003 rok (1 423) (1 423) b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty zyskiem Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (13 223) (13 223) (11 800) (11 800) 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (13 223) (13 223) (11 800) (11 800) 8. Wynik netto (1 423) (1 423) a) zysk netto b) strata netto (1 423) (1 423) c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 4

11 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV /2004 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH do y do y A. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej metoda bezpo rednia I. Wpływy 1. Sprzeda 2. Inne wpływy z działalno ci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (III) A. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej metoda po rednia I. Zysk (strata) netto (1 536) (1 423) II. Korekty razem (1 018) Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własno ci 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu ró nic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalno ci inwestycyjnej (6) (6) 6. Zmiana stanu rezerw 108 (107) (26) 7. Zmiana stanu zapasów 1 (527) 149 (2 907) 8. Zmiana stanu nale no ci Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem po yczek i kredytów (675) (6 100) (2 029) Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych (252) 11. Inne korekty III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (I+/II) (302) (252) B. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powi zanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych po yczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych po yczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki (4 981) (8 822) (1 420) (3 810) 1. Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powi zanych (5 536) (8 777) (618) (2 878) nabycie aktywów finansowych udzielone po yczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone po yczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 555 (45) (802) (932) III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej (III) (4 981) (8 822) (1 397) (3 787) C. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci finansowej I. Wpływy I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 5

12 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV / Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i po yczki Emisja dłu nych papierów warto ciowych (37) Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki (2 147) (15 229) (1 698) (8 350) 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła cicieli (106) 3. Inne, ni wpłaty na rzecz wła cicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i po yczek (1 225) (8 378) 371 (3 100) 5. Wykup dłu nych papierów warto ciowych (72) (4 049) (1 571) (2 571) 6. Z tytulu innych zobowi za finansowych 7. Płatno ci zobowi za z tytułu umów leasingu finansowego (221) (1 455) 102 (1 305) 8. Odsetki (629) (1 347) (600) (1 268) 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej (III) (2 133) D. Przepływy pieni ne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) (5 460) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych, w tym: (5 460) zmiana stanu rodków pieni nych z tytułu ró nic kursowych F. rodki pieni ne na pocz tek okresu G. rodki pieni ne na koniec okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej mo liwo ci dysponowania Raport kwartalny powinien ponadto zawiera informacje okre lone w 61 ust. 3 i 4 Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa dziernika 2001 r. Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz Podpisy osób reprezentuj cych Spółk Data Imi i nazwisko Hubert St pniewicz Stanowisko / Funkcja Prezes Zarz du Imi i nazwisko Paweł Raty ski Stanowisko / Funkcja Wiceprezes Zarz du I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 6

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za I kwartał 2007 roku.

Komentarz do raportu za I kwartał 2007 roku. Komentarz do raportu za 2007 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporzdzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. b) siedziba ul. Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków c) podstawowy przedmiot działalności towarowy transport

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r Raport roczny 2014 SPIS ZAWARTOŚCI List od Zarządu Spółki Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) Spółka działa pod firmą Assetus Spółka Akcyjna b) siedziba Siedziba Spółki mieści się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84. c)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały narastająco /2008 okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo