Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku."

Transkrypt

1 Komentarz do raportu za 2004 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Prezentowane dane finansowe Spółki Hygienika S.A. za 2004 roku zostały sporz!dzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowo"ci z dnia 29 wrze"nie 1994 roku ( DZ. U. Nr 121, poz.591 z pó#n. zm.). Dokonane zmiany zasad rachunkowo"ci z dniem 1 stycznia 2004 roku dostosowane zostały do nowelizacji ustawy z dnia 29 wrze"nia 1994 roku, wchodz!cej w $ycie od 1 stycznia 2004 r. Zmiany nie wywarły znacz!cego wpływu na sytuacj% finansow! Spółki i dotyczyły głównie: rozliczania w wynik bie$!cy nadwy$ki niezrealizowanych dodatnich ró$nic kursowych nad ujemnymi, wyceny na dzie& bilansowy wyra$onych w walutach obcych : składniki aktywów wg "redniego kursu ustalonego na dzie& bilansowy dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie&, składniki pasywów w zakresie zobowi!za& finansowych po kursie sprzeda$y, nie ni$szych od kursu "redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie&. Opis przyj!tych zasad (polityki) rachunkowo#ci, w tym metod wyceny aktywów pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporz"dzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Warto#ci niematerialne i prawne W pozycji tej zostały uj%te nabyte przez jednostk%, zaliczane do aktywów trwałych, prawa maj!tkowe nadaj!ce si% do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u$yteczno"ci dłu$szym ni$ rok, przeznaczone do u$ywania na potrzeby jednostki. Warto"ci niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl%dnieniem okresu ekonomicznej u$yteczno"ci warto"ci niematerialnych i prawnych i odzwierciedlaj! faktyczny okres ich u$ytkowania. Warto"ci niematerialne amortyzuje si% metod! liniow! przy zastosowaniu nast%puj!cych okresów amortyzacji. Oprogramowanie 20%, Licencje 50%. Warto"ci niematerialne i prawne o warto"ci jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane s! jednorazowo. Rozpocz%cie amortyzacji nast%puje w nast%pnym miesi!cu po przyj%ciu warto"ci niematerialnych i prawnych do u$ywania. $rodki trwałe W pozycji tej uj%te zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej u$yteczno"ci dłu$szym ni$ rok, kompletne, zdatne do u$ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 'rodki trwałe zakupione przed r. podlegaj!ce aktualizacji zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami wyceniane s! według warto"ci przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji zostały uj%te w kapitale z aktualizacji wyceny. 'rodki trwałe zakupione po roku wyceniane s! według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Warto"( pocz!tkowa "rodków trwałych podlega podwy$szeniu o warto"( nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudow%, rozbudow%, modernizacj%, rekonstrukcj%). Warto"( pocz!tkowa "rodków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl%dnieniem okresu u$yteczno"ci "rodków trwałych i odzwierciedlaj! faktyczne zu$ycie "rodków trwałych. W poszczególnych grupach stosowane s! nast%puj!ce stawki i metody amortyzacji: grupa I 2,5%, amortyzacja liniowa, grupa II od 4 % do 10%, amortyzacja liniowa, grupa III 7% do 14%, amortyzacja liniowa, grupa IV od 10% do 30%, amortyzacja liniowa, grupa V 12,5% do 20%, amortyzacja liniowa, grupa VI od 4% do 17%, amortyzacja liniowa, grupa VII od 14% do 40%, amortyzacja liniowa, grupa VIII od 17% do 20%, amortyzacja liniowa. 'rodki trwałe o warto"ci jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane s! jednorazowo. Rozpocz%cie amortyzacji nast%puje w nast%pnym miesi!cu po przyj%ciu "rodka trwałego do u$ywania. 'rodki trwałe u$ywane na podstawie umowy najmu, dzier$awy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do maj!tku jednostki, amortyzuje si% w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej przydatno"ci "rodka w zale$no"ci od tego, który z nich jest krótszy. 1

2 W przypadku wyst pienia przyczyn powoduj cych trwał utrat warto ci rodków trwałych stosowne odpisy aktualizuj ce pomniejszaj warto bilansow rodków trwałych. W odniesieniu do eksploatowanych rodków trwałych nie zaistniała potrzeba tworzenia odpisów aktualizuj cych. rodki trwałe w budowie W pozycji tej uj te zostały zaliczane do aktywów trwałych rodki trwałe w okresie ich budowy, monta u lub ulepszenia ju istniej cego rodka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostk za okres budowy, monta u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyj cia do u ywania, w tym równie : nie podlegaj cy odliczeniu podatek od towarów i usług, koszt obsługi zobowi za zaci gni tych w celu ich finansowania i zwi zane z nimi ró nice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Warto rodków trwałych w budowie pomniejsza si o odpisy aktualizuj ce w wypadku wyst pienia okoliczno ci wskazuj cych na trwał utrat ich warto ci. Zaliczki na rodki trwałe w budowie uj te zostały w warto ci nominalnej. Zapasy Materiały i towary na dzie bilansowy wyceniono w cenach nabycia. Na dzie bilansowy ceny materiałów i towarów porównano z cenami sprzeda y netto. Odpisy aktualizuj ce warto materiałów wynikaj ce z wyceny w cenach sprzeda y netto nie wyst piły. Produkty gotowe wyceniono na poziomie rzeczywistego kosztu wytworzenia. Na dzie bilansowy dokonano porównania cen wyrobów gotowych z cenami sprzeda y netto. Odpisy aktualizuj ce z tego tytułu nie wyst piły. Rozchód zapasów odbywa si według zasady FIFO. Zaliczki na dostawy ujmuje si w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. Rozrachunki Nale no ci Na dzie bilansowy nale no ci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. Warto nale no ci aktualizuje si uwzgl dniaj c stopie prawdopodobie stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj cego, w odniesieniu do nale no ci: 1. od dłu ników postawionych w stan likwidacji lub upadło ci do wysoko ci nale no ci nie obj tej zabezpieczeniem, 2. od dłu ników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadło ci w wysoko ci 100% nale no ci, stanowi cych równowarto kwot podwy szaj cych nale no ci do wysoko ci tych kwot, przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobie stwa nie ci galno ci, w wysoko ci: według okresu przeterminowania: na nale no ci przeterminowane z przedziału 6090 dni odpis 25% z przedziału dni odpis 50% z przedziału powy ej 180 dni odpis 100% według indywidualnej oceny na nale no ci nie ci galne nieprzeterminowane (b d przeterminowane, niesklasyfikowane powy ej) odpis 100%. Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zale no ci od rodzaju nale no ci, której odpis dotyczył. Zobowi zania Za zobowi zania uznaje si wynikaj cy z przeszłych zdarze obowi zek wykonania wiadcze o wiarygodnie okre lonej warto ci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Na dzie powstania, zobowi zania wycenia si według warto ci nominalnej. Na dzie bilansowy, zobowi zania wycenia si w kwocie wymagaj cej zapłaty. Spółka posiada zobowi zania z tytułu leasingu finansowego oraz zobowi zania z tytułu faktoringu z prawem regresu. Na dzie powstania, zobowi zania te wycenia si według warto ci nominalnej. Na dzie bilansowy, zobowi zania te wycenia si w kwocie wymagaj cej zapłaty. rodki pieni ne Wycenia si według warto ci nominalnej. Ró nice kursowe Wyra one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si w ksi gach rachunkowych na dzie ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzeda y walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzeda y lub kupna walut oraz operacji zapłaty nale no ci lub zobowi za, rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie w przypadku pozostałych operacji, 2

3 z dokumentu SAD lub innych wi cych jednostk dokumentów. Na dzie bilansowy wycenione zostały wyra one w walutach obcych: składniki aktywów po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Spółka, nie wy szym jednak od kursu redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie, składniki pasywów po kursie sprzeda y stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Spółka, nie ni szym jednak od kursu redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie. Ró nice kursowe, powstałe na dzie wyceny oraz przy zapłacie nale no ci i zobowi za w walutach obcych, zalicza si odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach ró nice kursowe zalicza si do kosztu wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rodków trwałych, rodków trwałych w budowie lub warto ci niematerialnych i prawnych. Rezerwy Rezerwy s to zobowi zania, których termin wymagalno ci lub kwota nie s pewne. Tworzy si je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowi zania w ci ar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zale nie od okoliczno ci z którymi przyszłe zobowi zania si wi. Rozliczenia mi dzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia mi dzyokresowe czynne obejmuj rozliczenia: długoterminowe, dotycz ce aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, krótkoterminowe, które dotycz kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych i trwaj nie dłu ej ni 12 miesi cy od dnia bilansowego. Za bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowi zania przypadaj ce na bie cy okres sprawozdawczy, wynikaj ce w szczególno ci: ze wiadcze wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, je eli kwota zobowi zania jest znana lub mo liwa do oszacowania w sposób wiarygodny, z obowi zku wykonania, zwi zanych z bie c działalno ci przyszłych wiadcze, mo liwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji. Odpisy czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów nast puj stosownie do upływu czasu. Podatek odroczony Aktywa z tytułu podatku dochodowego Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem przej ciowych ró nic mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow oraz strat mo liw do odliczenia w przyszło ci. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala si w wysoko ci kwoty przewidzianej w przyszło ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty mo liwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostro no ci. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Jednostka tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem dodatnich ró nic przej ciowych mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow. Rezerw z tytułu podatku odroczonego tworzy si w wysoko ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj cej w przyszło ci zapłaty, w zwi zku z dodatnimi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zwi kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysoko ci aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzgl dnia si stawki podatku dochodowego obowi zuj ce w roku powstania obowi zku podatkowego. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotycz ce operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi si równie na kapitał własny. Kapitał własny Na dzie bilansowy kapitał zakładowy wykazuje si w wysoko ci okre lonej w statucie i wpisanej w KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z nadwy ki z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów zwi zanych z emisj, z podziału zysku, z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odr bne przepisy wyceny warto ci netto rodków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. Przeznaczenie kapitału zapasowego okre la Statut Spółki. Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów jednostki tj. urz dowej wyceny rodków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych (bez mo liwo ci przeznaczenia do podziału). Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostaj cy do decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3

4 Przychody, koszty, wynik finansowy Przychody i zyski Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzy ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zwi kszenia warto ci aktywów, albo zmniejszenia warto ci zobowi za, które doprowadz do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób ni wniesienie wkładów przez udziałowców lub wła cicieli. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzy ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zmniejszenia warto ci aktywów, albo zwi kszenia warto ci zobowi za i rezerw, które doprowadz do zmniejszenia kapitału własnego lub zwi kszenia jego niedoboru w inny sposób ni wycofanie rodków przez udziałowców lub wła cicieli. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składaj si : 1. wynik działalno ci operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (po rednio zwi zanych z działalno ci operacyjn jednostki), 2. wynik operacji finansowych, 3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarze trudnych do przewidzenia, poza działalno ci operacyjn jednostki i nie zwi zane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), 4. obowi zkowe obci enia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka. Wpływaj cy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje cz odroczon i bie c. Cz odroczona w rachunku zysków i strat stanowi ró nic pomi dzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i pocz tek okresu sprawozdawczego. II. Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego i dokonanych odpisach aktualizuj cych warto składników aktywów. W IV kwartale 2004 roku Spółka nie dokonała zmian w wysoko ci rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W IV kwartale 2004 roku Spółka dokonała odpisu aktualizuj cego warto ci nale no ci dochodzonych na drodze s dowej w wysoko ci ,32 zł, oraz dokonała korekty odpisu w zwi zku z umorzeniem post powania w wysoko ci ,28 zł. III. Opis istotnych dokona lub niepowodze Emitenta w IV kwartale 2004 r. W IV kwartale 2004 r. miały miejsce w Spółce nast puj ce istotne wydarzenia: W wyniku przeprowadzonych rozmów rocznych przedłu one zostały kontrakty handlowe na kolejny rok z najwa niejszymi klientami Hygieniki (Kaufland Polska, Kaufland Czechy, Kaufland Słowacja, Kaufland Chorwacja, Auchan, Netto, E Leclerc, SCA Intermarche, Eurocash, Minimal, Eldorado, Carment, VP Market Litwa). Podpisany został kontrakt eksportowy na sprzeda artykułów higienicznych na Białoru z firm Grand Alex o szacowanej warto ci 1 mln PLN w 2005 roku. W grudniu zanotowano rekordow sprzeda pieluszek marki własnej Bambino w wysoko ci ponad 1 mln PLN w wyniku działa promocyjnych w dwóch sieciach handlowych. Spółka wygrała presti owy przetarg na wył czne dostawy pieluszek dzieci cych do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w roku Podpisana została umowa długoterminowego najmu nowej powierzchni produkcyjnomagazynowej w Markach k. Warszawy. Rozpocz te zostały prace instalacyjne linii produkcji wkładek higienicznych oraz prace modernizacyjne linii produkcji pieluszek dzieci cych. Warto nakładów inwestycyjnych ogółem poniesionych w okresie 2004 wyniosła 8,8 mln PLN. W dniu 29 grudnia 2004 r. Hygienika otrzymała certyfikat ISO 9000:2001 w wyniku audytu przeprowadzonego przez TÜV Polska Sp. z o.o. Komentarz zarz du do wyników u 2004: Ogółem w roku 2004 sprzeda zamkn ła si warto ci 39,6 mln PLN, nieznacznie przekraczaj c poziom 39 mln PLN prognozowany przez Spółk (raport bie cy nr 32/2004). W porównaniu do sprzeda y w analogicznym okresie 2003r. sprzeda za IV kw. 2004r. jest ni sza o 40% w wyniku zako czenia współpracy z Jeronimo Martins Dystrybucja w zakresie pieluszek dzieci cych. W IV kwartale nast piło ustabilizowanie udziału sprzeda y artykułów higieny kobiecej na poziomie tys. PLN (22% udziału sprzeda y ). Zarz d oczekuje kontynuacji trendu wzrostowego wskutek systematycznego rozwoju oferty w zakresie podpasek i wkładek higienicznych. 4

5 Rentowno sprzeda y brutto produktów Spółki wyniosła w okresie 22% w porównaniu do 16% w III kwartale Spadek rentowno ci brutto spowodowany został dodatkowymi obci eniami z tytułu kosztów amortyzacji w wyniku realizacji programu inwestycyjnego (ponad 300 tys. PLN). Koszty sprzeda y wzrosły o ponad 100 tys. PLN jako rezultat dwóch akcji promocyjnych na pieluszki marki własnej. Wzmocnienie si złotego wzgl dem euro pozytywnie wpłyn ło na ogólne saldo pozycji finansowych (+444 tys. PLN). Ogółem w roku 2004 zysk brutto był o ponad tys. PLN wy szy ni przed rokiem. Zysk netto wyniósł 716 tys. PLN i ostatecznie ukształtował si poni ej poziomu 1 mln PLN prognozowanego przez Spółk. IV. Opis czynników i zdarze, w szczególno ci o nietypowym charakterze, maj cych znacz cy wpływ na osi gni te wyniki finansowe Nie wyst piły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, maj ce istotny wpływ na wyniki osi gni te przez Spółk w III kwartale 2004 r. V. Wskazanie zdarze, które nast piły po dniu, na który sporz dzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuj tych w tym sprawozdaniu, a mog cych w znacz cy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Spółki Nie wyst piły. VI. Stanowisko Zarz du odno nie mo liwo ci zrealizowania wcze niej publikowanych prognoz Realizacja prognoz została uj ta w pkt. III. VII. Akcjonariusze posiadaj cy bezpo rednio lub po rednio przez podmioty zale ne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzie przekazania raportu kwartalnego. Akcjonariusze Hygienika S.A. według stanu na dzie r. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w liczbie zakładowym głosów na WZA Bogdan Kryca ,97% ,97% Bankowy OFE ,48% ,48% PZU ycie ,50% ,50% Pioneer Pekao Investment ,65% ,65% VIII. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji lub uprawnienia do nich (opcji) przez osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce Zarz d Spółki jest uprawniony do obj cia akcji serii C, je eli zostan spełnione kryteria finansowe okre lone w 7 pkt 4 Statutu. Osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce Hygienika S.A. b d ce akcjonariuszami na dzie r. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w liczbie zakładowym głosów na WZA Bogdan Kryca ,97% ,97% Hubert Stepniewicz ,71% ,71% Paweł Raty ski ,71% ,71% 5

6 IX. Wskazanie post powa tocz cych si przed s dem, organem wła ciwym dla post powania arbitra owego lub organem administracji publicznej Nie dotyczy. X. Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powi zanymi, je eli warto tych transakcji przekracza wyra on w złotych równowarto euro W IV kwartale 2004r. nie miały miejsca transakcje z podmiotami powi zanymi, których warto przekraczałaby wyra on w złotych równowarto euro. XI. Informacje o udzieleniu przez Emitenta por cze kredytu lub po yczki lub udzieleniu gwarancji Emitent nie udzielał w IV kwartale 2004 r. por cze, kredytu lub po yczki, gwarancji, których warto przekraczałaby 10% warto ci kapitałów własnych Emitenta. XII. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, maj tkowej, finansowej, wyniku finansowego, i ich zmian, oraz informacje, które s istotne dla oceny mo liwo ci realizacji zobowi za przez Emitenta Nie wyst piły. XIII. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta b d miały wpływ na osi gni te przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego Czynnikami, które w ocenie Emitenta, b d miały wpływ na osi gni te przez niego wyniki s : finalizacja negocjacji z nowymi klientami sieciowymi, zmiany kursu PLN wzgl dem walut obcych, zmiany cen surowców w wyniku wysokich cen ropy naftowej zmiany poziomu zadłu enia odsetkowego. 6

7 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV /2004 Formularz SAQ IV / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów warto ciowych o działalno ci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa dziernika 2001 r. Dz.U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarz d Spółki HYGIENIKA S.A podaje do wiadomo ci raport kwartalny za roku obrotowego 2004 dnia (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE do y do w tys. EUR y I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 811 (1 395) 179 (314) IV. Zysk (strata) netto 716 (1 423) 158 (320) V. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (302) (67) 284 VI. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej (8 822) (3 787) (1 953) (852) VII. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej VIII. Przepływy pieni ne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania XI. Zobowiazania długoterminowe XII. Zobowi zania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 0,23 (0,65) 0,05 (0,15) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) XVIII. Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł / EUR) 6,61 1,54 1,62 0,33 XIX. Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR) BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe Warto ci niematerialne i prawne, w tym: warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Nale no ci długoterminowe Od jednostek powi zanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomo ci 4.2. Warto ci niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powi zanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporz dkowanych wyceniane metod praw b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia mi dzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Nale no ci krótkoterminowe Od jednostek powi zanych 2.2. Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powi zanych b) w pozostałych jednostkach c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Nale ne wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 1

8 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV / Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych (13 223) (13 223) (11 800) (11 800) 8. Zysk (strata) netto (1 423) Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania Rezerwy na zobowi zania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowi zania długoterminowe Wobec jednostek powi zanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowi zania krótkoterminowe Wobec jednostek powi zanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia mi dzyokresowe Ujemna warto c firmy 4.2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksi gowa Liczba akcji Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł) 6,61 6,57 84,81 124,32 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE Nale no ci warunkowe 1.1. Od jednostek powi zanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i por cze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i por cze 2. Zobowi zania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powi zanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i por cze 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i por cze 3. Inne (z tytułu) zabezpieczenia umów leasingowych Pozycje pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT do y do y I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powi zanych 1. Przychody netto ze sprzeda y produktów Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 2

9 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV /2004 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: do jednostek powi zanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y (III) IV. Koszty sprzeda y V. Koszty ogólnego zarz du VI. Zysk (strata) na sprzeda y (IIIIVV) (129) 850 (1) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej (VI+VIIVIII) (304) 801 (588) 744 X. Przychody finansowe (42) 5 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powi zanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powi zanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja warto ci inwestycji 5. Inne (42) 0 XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powi zanych Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja warto ci inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalno ci gospodarczej (IX+XXI) (1 462) (1 395) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/XIII) (1 462) (1 395) XV. Podatek dochodowy a) cz bie ca b) cz odroczona XVI. Pozostałe obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporz dkowanych wycenianych metod praw własno ci XVIII. Zysk (strata) netto (XIVXVXVI+/XVII) (1 536) (1 423) Zysk (strata) netto (zanualizowany) 716 (1 423) rednia wa ona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 0,20 0,67 rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 3

10 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV /2004 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM do y do y I. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO) a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b) korekty bł dów podstawowych I.a. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na pocz tek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwi kszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Nale ne wpłaty na kapitał zakładowy na pocz tek okresu 2.1. Zmiany nale nych wpłat na kapitał zakładowy a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Nale ne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na pocz tek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na pocz tek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwi kszenia (z tytułu) emisji akcji powy ej wartosci nominalnej b) zmniejszenia (z tytułu) koszty emisji akcji Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz tek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu (11 800) (11 800) (11 694) (11 694) 7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b) korekty bł dów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwi kszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty z lat ubiegłych wypłata dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu (11 800) (11 800) (14 345) (14 345) a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b) korekty bł dów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (11 800) (11 800) (14 345) (14 345) a) zwi kszenia (z tytułu) (1 423) (1 423) strata za 2003 rok (1 423) (1 423) b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty zyskiem Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (13 223) (13 223) (11 800) (11 800) 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (13 223) (13 223) (11 800) (11 800) 8. Wynik netto (1 423) (1 423) a) zysk netto b) strata netto (1 423) (1 423) c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 4

11 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV /2004 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH do y do y A. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej metoda bezpo rednia I. Wpływy 1. Sprzeda 2. Inne wpływy z działalno ci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (III) A. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej metoda po rednia I. Zysk (strata) netto (1 536) (1 423) II. Korekty razem (1 018) Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własno ci 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu ró nic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalno ci inwestycyjnej (6) (6) 6. Zmiana stanu rezerw 108 (107) (26) 7. Zmiana stanu zapasów 1 (527) 149 (2 907) 8. Zmiana stanu nale no ci Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem po yczek i kredytów (675) (6 100) (2 029) Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych (252) 11. Inne korekty III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (I+/II) (302) (252) B. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powi zanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych po yczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych po yczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki (4 981) (8 822) (1 420) (3 810) 1. Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powi zanych (5 536) (8 777) (618) (2 878) nabycie aktywów finansowych udzielone po yczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone po yczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 555 (45) (802) (932) III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej (III) (4 981) (8 822) (1 397) (3 787) C. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci finansowej I. Wpływy I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 5

12 HYGIENIKA S.A (nazwa emitenta) SAQ IV / Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i po yczki Emisja dłu nych papierów warto ciowych (37) Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki (2 147) (15 229) (1 698) (8 350) 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła cicieli (106) 3. Inne, ni wpłaty na rzecz wła cicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i po yczek (1 225) (8 378) 371 (3 100) 5. Wykup dłu nych papierów warto ciowych (72) (4 049) (1 571) (2 571) 6. Z tytulu innych zobowi za finansowych 7. Płatno ci zobowi za z tytułu umów leasingu finansowego (221) (1 455) 102 (1 305) 8. Odsetki (629) (1 347) (600) (1 268) 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej (III) (2 133) D. Przepływy pieni ne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) (5 460) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych, w tym: (5 460) zmiana stanu rodków pieni nych z tytułu ró nic kursowych F. rodki pieni ne na pocz tek okresu G. rodki pieni ne na koniec okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej mo liwo ci dysponowania Raport kwartalny powinien ponadto zawiera informacje okre lone w 61 ust. 3 i 4 Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa dziernika 2001 r. Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz Podpisy osób reprezentuj cych Spółk Data Imi i nazwisko Hubert St pniewicz Stanowisko / Funkcja Prezes Zarz du Imi i nazwisko Paweł Raty ski Stanowisko / Funkcja Wiceprezes Zarz du I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z ) Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd 6

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporzdzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH

OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI JEDNOSTKI KATOWICE, MAJ 2008 ROK OPINIA NIEZALENEGO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. DANE OGÓLNE 1. Plast-Box S.A. (zwana dalej Spółk ) prowadzi działalno w formie Spółki Akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba spółki mie ci si w Słupsku przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

(rok) Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. w walucie zł. (pełna nazwa emitenta)

(rok) Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. w walucie zł. (pełna nazwa emitenta) VISTULA GROUP skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Z definicji wynika zatem, e w wyniku zawarcia kontraktu, b d cego instrumentem finansowym, jedna ze stron wykazuje w swoim bilansie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim:

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim: Informacja dodatkowa do raportu okresowego (SA-Q) INTERFERIE S.A. za IV kwartał 2008 r. INTERFERIE S.A. jest wiodącą firmą na polskim rynku usług turystycznych, połączonych z lecznictwem i rehabilitacją.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI. w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI. w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach w 2008 roku 16 marzec 2009 roku SPIS TRE CI 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Kapitał zakładowy Spółki... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2015 r. Raport bieżący Spółka: SARE SA Numer: 17/2015 Data: 2015-05-12 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. Treść raportu: Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo