Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rozwoju Pieczy Zastępczej"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr VI/49/2015 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata Hrubieszów 2015 r.

2 Spis treści Wstęp... 3 Rozdział I. Podstawa prawna Programu oraz powiązania Programu z innymi dokumentami strategicznymi... 6 Rozdział II. Diagnoza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w powiecie System i formy pieczy zastępczej Rodzinna piecza zastępcza Instytucjonalna piecza zastępcza Finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej Sytuacja w zakresie pieczy zastępczej w poszczególnych gminach Realizowane działania wspierające i promujące rodzicielstwo zastępcze Rozdział III. Mocne i słabe strony systemu pieczy zastępczej w powiecie Rozdział IV. Cele Programu Rozdział V. Instytucje i organizacje zaangażowane w realizację Programu Rozdział VI. Harmonogram działań Rozdział VII. Zakładane rezultaty Programu Rozdział VIII. Źródła finansowania Programu i koszt jego realizacji Rozdział IX. Monitorowanie i ewaluacja Programu

3 Wstęp. Rodzina jest naturalnym i niezastąpionym środowiskiem życia, rozwoju i wychowania dziecka oraz podstawową komórką społeczną. To w rodzinie dzieci uczą się stawiać pierwsze kroki, wypowiadać pierwsze słowa, dowiadują się, co to jest miłość i poczucie bezpieczeństwa oraz uczą się obowiązków i pracy. To najbliższe otoczenie kształtuje w młodym człowieku sposób postrzegania życia codziennego i przygotowuje go do dorosłości. Pozbawienie dziecka środowiska rodzinnego powoduje w jego rozwoju i wychowaniu nieuniknione zaburzenia, co sprawia, że bardzo ważna jest wczesna interwencja i wsparcie rodziny, która znajduje się w trudnej sytuacji, tak, aby przeciwdziałać umieszczaniu dziecka poza rodziną. Bywa jednak tak, że dorośli z różnych powodów nie są w stanie właściwie wywiązywać się z zadania opieki nad swoim potomstwem i w sytuacjach takich konieczna jest pomoc innych osób, instytucji i państwa. Należy w tym miejscu podkreślić, że większość przedsięwzięć podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny winna zostać skierowana na utrzymanie dziecka w rodzinie naturalnej oraz reintegrację rodzin, a w przypadku wyczerpania tych możliwości na umożliwienie dziecku przebywania w rodzinnej pieczy zastępczej lub w rodzinie adopcyjnej. Ratyfikowana przez Polskę Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., w art. 20 stanowi, że dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub w przypadku, gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa. Państwa Strony Konwencji zgodnie ze swym prawem wewnętrznym zapewnią takiemu dziecku opiekę zastępczą. Prawa dziecka i rodziny zostały uwzględnione także w polskiej ustawie zasadniczej. Podstawowymi prawami dziecka są prawo do rodziny i pozostawania pod opieką rodziców. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 72 stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, a dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. Natomiast Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w art. 112 zastrzega, iż umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, chyba że dobro dziecka wymaga 3

4 zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej oraz, że dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Kodeks podkreśla zatem znaczenie rodziny (naturalnej lub adopcyjnej) jako najważniejszego środowiska wychowawczego, wobec którego wszelkie inne formy opieki nad dzieckiem są wtórne. Dobro dziecka i dobro rodziny, która jest naturalnym środowiskiem rozwoju, podkreśla również preambuła ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332). Dokument ten stał się odrębnym elementem polityki rodzinnej państwa, wyznaczającym nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, ukierunkowując działania podejmowane przez poszczególne szczeble samorządu terytorialnego. Zadaniem samorządu powiatowego jest wdrażanie systemu rozwoju pieczy zastępczej, zawartego w niniejszym programie, obejmującym okres trzech lat. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowi zadanie własne powiatu. W pieczy zastępczej umieszcza się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni w zakresie władzy rodzicielskiej lub gdy władza ta została im czasowo zawieszona. W celu realizacji zadań nałożonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozyskania środków z zewnątrz tworzy się Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata Realizacja założeń Programu doprowadzi do ograniczenia skali instytucjonalnej pieczy zastępczej, w szczególności ograniczy nowe umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pozwoli na zbudowanie lokalnego systemu rozwoju pieczy zastępczej poprzez zintegrowanie działania wielu podmiotów publicznych i niepublicznych oraz ich ścisłą współpracę. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i w celu jej realizacji Rada Powiatu w Hrubieszowie Uchwałą nr II/8/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. wprowadziła zmiany w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie poprzez m.in. wyznaczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 4

5 w Hrubieszowie na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie hrubieszowskim. Zmiany te weszły w życie od dnia 27 stycznia 2015 r. Natomiast zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, w strukturze organizacyjnej PCPR funkcjonuje sekcja pomocy społecznej, w której wyodrębniono zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej, realizujący zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 5

6 Rozdział I. Podstawa prawna Programu oraz powiązania Programu z innymi dokumentami strategicznymi. Obowiązek tworzenia i wdrażania programów na rzecz rozwoju pieczy zastępczej nałożony został na samorząd powiatowy ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 180 pkt. 1 cytowanej ustawy, do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Ponieważ niezwykle istotny jest skoordynowany i systematyczny rozwój pieczy zastępczej, konieczne jest określenie limitów nowopowstających rodzin zastępczych zawodowych. Cele Programu są zbieżne z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego na lata Jednym z celów Strategii jest opieka nad dzieckiem i rodziną, który to cel obejmuje m.in. promocję i rozwój zastępczej formy opieki oraz pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków pieczy zastępczej. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata wpisuje się również w cele wyznaczone przez Wojewódzki Program Wspierania i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata Działania w zakresie rozwoju pieczy zastępczej, w tym zadania zapisane w niniejszym Programie, podejmowane są i realizowane w oparciu o następujące akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.); Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526); ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 332); ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.); 6

7 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn zm.); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r., w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r., w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r., poz. 954). 7

8 Rozdział II. Diagnoza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w powiecie. System i formy pieczy zastępczej. System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonała rozdziału kompetencji w zakresie pracy z rodziną przypisując pracę z rodziną biologiczną samorządowi gminnemu, a pracę z rodziną zastępczą samorządowi powiatowemu. Obowiązki te jednostki samorządu terytorialnego realizować powinny w szczególności poprzez współpracę z sądem i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym. Obowiązujące przepisy prawne przewidują rozwiązania pozwalające na umieszczenie dziecka wymagającego szczególnej pomocy poza rodziną. Działania w tym kierunku można uruchomić na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka albo na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego, który decyduje o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Rodzinna piecza zastępcza. Ustawa wyodrębnia następujące formy rodzinnej pieczy zastępczej: 1) rodziny zastępcze: a) spokrewnione tworzone przez wstępnych lub rodzeństwo dziecka; b) niezawodowe tworzone przez osoby z dalszej rodziny (np. wujostwo) lub niespokrewnione z dzieckiem; 8

9 c) zawodowe, w tym specjalistyczne i pełniące funkcję pogotowia rodzinnego tworzone przez osoby obce dla dziecka; 2) rodzinny dom dziecka który może pełnić opiekę maksymalnie nad 8 dzieci. zastępcze mogą pełnić opiekę maksymalnie nad 3 dzieci lub, za zgodą rodziny zastępczej, nad większą liczbą dzieci, jeśli dotyczy to rodzeństwa. Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Wszystkie rodziny na ich wniosek mogą być wspierane na określonych zasadach przez rodziny pomocowe. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz inne dodatki, świadczenia i wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenia dla rodziny zastępczej przysługują też po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, jeżeli nadal pozostaje w rodzinie zastępczej i się uczy. Z uwagi na sporządzanie sprawozdań z pieczy zastępczej w okresach półrocznych, większość danych w niniejszym Programie prezentowanych będzie również za okresy z poszczególnych półroczy (średniopółrocznie). W powiecie hrubieszowskim w okresie ostatnich trzech lat liczba rodzin oraz dzieci w nich umieszczonych utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie liczba rodzin wynosi od 67 do 73, a liczba umieszczonych dzieci od 93 do 107 (średniopółrocznie). W okresie drugiego półrocza 2014 r. w 69 rodzinach zastępczych różnego typu było umieszczonych 93 dzieci. Dominującą formą opieki rodzinnej w powiecie hrubieszowskim są spokrewnione rodziny zastępcze, które stanowią w poszczególnych okresach od 68 do 73 % wszystkich rodzin zastępczych. W drugim półroczu 2014 r. funkcjonowało 47 rodzin spokrewnionych wychowujących 57 dzieci, podczas, gdy w analogicznym okresie 2013 roku 53 rodziny spokrewnione sprawowały opiekę nad 65 dzieci. Liczba rodzin niezawodowych pozostaje mniej więcej na stałym poziomie, wynosząc od 12 do 15 rodzin, które wychowywały łącznie od 13 do 20 dzieci. W ostatnim półroczu 2014 r. 14 rodzin niezawodowych miało pod opieką ogółem 18 dzieci. Natomiast liczba rodzin zawodowych oraz liczba umieszczonych w nich dzieci, w naszym powiecie stopniowo rośnie od 4 rodzin i 13 dzieci w pierwszym półroczu 2012 r. do 8 rodzin obejmujących 9

10 opieką 18 dzieci (pod koniec 2014 r.), co stanowi ponad 19 % dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wszystkich typów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że powyższy trend jest w części warunkowany zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która obliguje powiaty do przekształcania rodzin niezawodowych spełniających warunki do pełnienia funkcji rodziny zawodowej, na rodziny zawodowe w ramach istniejącego corocznego limitu. W związku z powyższym w 2012 i w 2013 roku po dwie rodziny niezawodowe zostały przekształcone na zawodowe rodziny zastępcze zgodnie z przyjętym w poprzednim Programie limitem dwóch rodzin na rok. W 2014 r. nie dokonano przekształcenia żadnej rodziny z uwagi na brak rodzin spełniających warunki do przekształcenia. W powiecie hrubieszowskim funkcjonuje obecnie 8 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywa łącznie 18 dzieci. Z tego 6 rodzin zastępczych zawodowych bez specjalizacji oraz 2 pogotowia rodzinne. W jednej zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, która została zawiązana w 2006 r. przebywa obecnie 2 dzieci (w tym 1 dziecko pochodzące spoza powiatu hrubieszowskiego). Druga rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego została zawiązana w październiku 2014 r., ale obecnie pozostaje w okresie wypowiedzenia (do końca maja 2015 r.). Ponadto 2 rodziny, które funkcjonowały dotąd jako zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze, od stycznia 2015 r. podpisały nowe umowy stając się rodzinami zawodowymi bez specjalizacji. W rodzinach zastępczych spokrewnionych i w rodzinach niezawodowych przebywa zwykle jedno lub dwoje dzieci stanowiących rodzeństwo. Natomiast w rodzinach zawodowych bez specjalizacji przebywa przynajmniej dwoje rodzeństwa obecnie w 2 rodzinach, a w 4 rodzinach jest to troje rodzeństwa. Szczegółowe informacje dotyczące liczby i rodzajów rodzin zastępczych oraz liczby dzieci umieszczonych w tych rodzinach zostały zawarte w Tabeli nr 1. Liczba i rodzaje rodzin zastępczych w latach oraz w Tabeli nr 2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych różnego typu w latach

11 Tabela nr 1. Liczba i rodzaje rodzin zastępczych w latach (średniopółrocznie) Wyszczególnienie Liczba rodzin Okres I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII Ogółem rodziny spokrewnione niezawodowe zawodowe ogółem w tym: - bez specjalizacji pełniące funkcję pogotowia rodzinnego Tabela nr 2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych różnego typu w latach (średniopółrocznie) Wyszczególnienie Liczba dzieci w rodzinach Okres 2012 I-VI 2012 VII-XII 2013 I-VI 2013 VII-XII 2014 I-VI 2014 VII-XII Ogółem dzieci w rodzinach spokrewnione niezawodowe zawodowe ogółem w tym: - bez specjalizacji pełniące funkcję pogotowia rodzinnego Na dzień 31 grudnia 2014 r. w powiecie hrubieszowskim funkcjonowało 68 rodzin zastępczych różnego typu, z których większość (50 rodzin) miała pod swoją opieką jedno dziecko. Po dwoje dzieci pod opieką miało 12 rodzin, a po troje dzieci było w 6 rodzinach, z tego 4 to rodziny zawodowe bez specjalizacji, 1 to rodzina niezawodowa, a 1 spokrewniona. Obecnie żadna rodzina zastępcza w powiecie nie wychowuje więcej niż troje dzieci. Więcej danych zostało zawartych w Tabeli nr 3. Podział rodzin zastępczych ze względu na liczbę dzieci stan na dzień 31 grudnia roku oraz w Tabeli nr 4. Podział rodzin zastępczych ze względu na liczbę dzieci w latach

12 Tabela nr 3. Podział rodzin zastępczych ze względu na liczbę dzieci stan na dzień 31 grudnia roku * Wyszczególnienie spokrewnione niezawodowe zawodowe bez specjalizacji zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego zastępcze ogółem Rok z 1 dzieckiem z 2 dzieci z 3 dzieci z 4 i więcej dzieci * nie obejmuje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej po 18 r. ż. Ogółem rodziny z dziećmi Tabela nr 4. Podział rodzin zastępczych ze względu na liczbę dzieci w latach (średniopółrocznie) Wyszczególnienie Okres z 1 dzieckiem Spokrewnione z 2 dzieci z 3 i więcej dzieci 2012 I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII Ogółem rodziny z dziećmi 12

13 niezawodowe zawodowe bez specjalizacji zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego zastępcze ogółem 2012 I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII Spośród dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na dzień 31 grudnia 2014 r. największą grupę 39 osób, stanowią wychowankowie w przedziale wiekowym od 14 do 17 lat. Niewiele mniej, bo 35 dzieci jest w przedziale od 7 do 13 lat, a jedynie 11 dzieci z rodzin zastępczych jest w wieku poniżej 6 lat, z tego tylko 5 dzieci poniżej 3 lat. W ostatnich trzech latach struktura wiekowa dzieci w rodzinach zastępczych zmieniła się nieco na korzyść dzieci w przedziale między 14 a 17 rokiem życia. Natomiast stale utrzymuje się niewielka 13

14 liczba dzieci najmłodszych poniżej 7 lat, których najwięcej przebywa w rodzinach spokrewnionych oraz niezawodowych. W rodzinnej pieczy zastępczej przebywa też stale niewielka liczba wychowanków po 18 roku życia, z tym, że najwięcej tych wychowanków przebywa w rodzinach spokrewnionych. Strukturę wiekową dzieci w podziale na typy rodzin zastępczych przedstawia poniżej zamieszczona Tabela nr 5. Dzieci w rodzinach zastępczych według wieku stan na dzień 31 grudnia roku. Tabela nr 5. Dzieci w rodzinach zastępczych według wieku stan na dzień 31 grudnia roku Wyszczególnienie Rok spokrewnione niezawodowe zawodowe bez specjalizacji zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego zastępcze ogółem Dzieci w wieku 0 3 lata Dzieci w wieku 4 6 lat Dzieci w wieku 7 13 lat Dzieci w wieku lat Dzieci w wieku lat Ogółem dzieci Zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, piecza zastępcza jest wtórna wobec opieki rodziny biologicznej i powinna zostać zakończona powrotem dziecka pod opiekę rodziców lub przysposobieniem. Z danych z Tabeli nr 6. Okres przebywania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w latach 14

15 wynika, że ponad połowa dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przebywa w nich przez okres dłuższy niż 3 lata (często aż do pełnoletniości). W 2014 r. było to 57 dzieci, to jest ponad 61 % wszystkich dzieci przebywających w pieczy rodzinnej. Długotrwały, ponad 3 letni pobyt w pieczy, dotyczył w 2014 r. 44 % dzieci z rodzin niezawodowych, 65 % dzieci z rodzin spokrewnionych oraz aż 75 % dzieci z rodzin zawodowych bez specjalizacji (z uwagi na bardzo niewielką rotację dzieci w tych rodzinach i brak nowych rodzin tego typu). Natomiast poniżej jednego roku w rodzinach zastępczych przebywało w 2014 r. jedynie 6 dzieci, co stanowi ponad 6 % wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy rodzinnej. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, dzieci przebywają w tych rodzinach najkrócej w ostatnich trzech latach pobyty te trwały maksymalnie do 12 miesięcy, a często krócej. Tabela nr 6. Okres przebywania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w latach (średniopółrocznie) Wyszczególnienie spokrewnione Okres Powyżej 3 do 6 miesięcy Powyżej 6 do 12 miesięcy Powyżej 1 roku do 2 lat Do 3 miesięcy Powyżej 2 lat do 3 lat Powyżej 3 lat 2012 I-VI VI-XII I-VI VI-XII I-VI VI-XII Ogółem dzieci umieszczone niezawodowe 2012 I-VI VI-XII I-VI VI-XII I-VI VI-XII

16 zawodowe bez specjalizacji 2012 I-VI VI-XII I-VI VI-XII I-VI VI-XII zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 2012 I-VI VI-XII I-VI VI-XII I-VI VI-XII zastępcze ogółem 2012 I-VI VI-XII I-VI VI-XII I-VI VI-XII Dalsze tabele: Tabela nr 7. Bilans zawiązanych i rozwiązanych rodzin zastępczych w latach , Tabela nr 8. Ruch dzieci w rodzinach zastępczych w latach oraz Tabela nr 9. Napływ dzieci do różnych form pieczy zastępczej w latach , przedstawiają zmiany w strukturze rodzin zastępczych w powiecie hrubieszowskim, tj. zawiązywanie i rozwiązywanie różnych typów rodzin zastępczych oraz ruch wychowanków w rodzinach zastępczych. Z Tabeli nr 7. Bilans zawiązanych i rozwiązanych rodzin zastępczych w latach wynika, że w 2014 r. przeciwnie niż w latach poprzednich (2012 i 2013) stosunkowo więcej było rodzin zastępczych rozwiązanych niż nowopowstałych. Największa rotacja dotyczyła rodzin spokrewnionych, których jest w powiecie hrubieszowskim stosunkowo najwięcej. W 2014 r. zostało zawiązanych 5 rodzin zastępczych (w tym 3 spokrewnione), ale w tym samym okresie z różnych powodów przestało istnieć 9 rodzin (w tym 8 spokrewnionych). Należy 16

17 tu wspomnieć, że najczęstszym powodem rozwiązania rodziny zastępczej jest przejście pełnoletniego wychowanka na kontynuację nauki lub jego usamodzielnienie się, choć zdarzają się sytuacje rozwiązania rodziny przez sąd, związane z powrotem dzieci do rodziny biologicznej lub z inną zmianą formy pieczy nad dzieckiem, o czym będzie mowa później. Tabela nr 7. Bilans zawiązanych i rozwiązanych rodzin zastępczych w latach (średniorocznie) Wyszczególnienie Rok Zawiązane Rozwiązane Bilans (+/-) spokrewnione niezawodowe zawodowe bez specjalizacji zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego zastępcze ogółem Dane zawarte w Tabeli nr 8. Ruch dzieci w rodzinach zastępczych w latach wskazują, że w 2014 r. po raz pierwszy w rodzinie zastępczej umieszczonych zostało jedynie 9 dzieci (z tego aż 5 w pogotowiu rodzinnym), podczas gdy w 2013 r. było to aż 22 dzieci, najwięcej w rodzinach spokrewnionych (9 dzieci). Ta sama tabela przedstawia również, co dzieje się z małoletnimi wychowankami, którzy opuszczają rodziny zastępcze. Otóż dzieci te w latach 2013 i 2014 równie często powracały do swoich rodzin naturalnych jak i przechodziły do innych form opieki (inna rodzina zastępcza, rodzina adopcyjna lub piecza instytucjonalna). Jest to, w porównaniu 17

18 do 2012 roku, pozytywna zmiana wynikająca prawdopodobnie po części z większej pracy z rodziną biologiczną przez pracowników sektora pomocy społecznej na poziomie gminy, która umożliwia efektywne starania o przywrócenie opieki nad dziećmi. Ogółem w latach , rodziny wszystkich typów (za wyjątkiem pogotowia rodzinnego) opuściło 15 wychowanków, z tego 10 małoletnich wychowanków, którzy powrócili do rodzin biologicznych, 1 wychowanek przeszedł do innej rodziny zastępczej, 2 zostało umieszczonych w placówce opiekuńczowychowawczej i 2 trafiło do adopcji (z tego 1 małoletni został przysposobiony przez dotychczasową rodzinę zastępczą). W 2014 r., podobnie jak w latach ubiegłych, największy ruch wychowanków dotyczył rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, co jest związane ze specyfiką tej rodziny, w której, z założenia, wychowanek może przebywać do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej, a następnie powinien wrócić do rodziny naturalnej lub przejść do innej formy opieki. Należy stwierdzić, że w ostatnich trzech latach z 14 dzieci przebywających w pogotowiu rodzinnym, aż 5 dzieci trafiło do rodzin adopcyjnych i 5 do rodzin zastępczych, 2 dzieci powróciło do rodziny naturalnej, tylko 1 nastolatka trafiła do placówki opiekuńczo-wychowawczej, a 1 dziecko pozostaje nadal pod opieką rodziny. Tabela nr 8. Ruch dzieci w rodzinach zastępczych w latach (średniorocznie) Wyszczególnienie spokrewnione niezawodowe zawodowe bez specjalizacji Rok Dzieci umieszczone po raz pierwszy w rodzinie zastępczej Wychowankowie do 18 r. ż., którzy opuścili rodziny zastępcze i powrócili do rodziny naturalnej i przeszli do innej rodziny zastępczej i przeszli do adopcji i przeszli do placówki opiekuńczowychowawczej

19 zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego zastępcze ogółem w tym jedno dziecko po śmierci rodzica zastępczego pozostało w rodzinie pod opieką wujka Poniższa Tabela nr 9. Napływ dzieci do różnych form pieczy zastępczej w latach wskazuje z jakich środowisk dzieci trafiają do różnych form rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. W latach do pieczy zastępczej trafiło w naszym powiecie 70 dzieci, z tego ponad połowa (37 dzieci) w roku Małoletni ci pochodzili w większości ze swoich rodzin biologicznych dotyczyło to 58 dzieci, a więc 83% ogółem umieszczonych. W 12 przypadkach były to natomiast ponowne umieszczenia dzieci w jakiejś formie pieczy zastępczej i tak: 7 dzieci pochodziło z rodzin zastępczych, 2 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, a 3 z innych form opieki (np. powierzenie pieczy). Najwięcej z dzieci umieszczonych w latach , bo aż 28 (jedno dziecko umieszczano dwukrotnie), zostało umieszczonych w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, niewiele mniej, bo 21 dzieci, w spokrewnionych rodzinach zastępczych oraz podobna liczba (20 dzieci) w rodzinach zastępczych niezawodowych i zawodowych. Tabela nr 9. Napływ dzieci do różnych form pieczy zastępczej w latach (średniorocznie) Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, z tego: z rodziny naturalnej z rodzinnej pieczy zastępczej Rok Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych w rodzinach zastępczych niezawodowych w rodzinach zastępczych zawodowych w instytucjonalnej pieczy zastępczej ogółem 19

20 z instytucjonalnej pieczy zastępczej inne ogółem Odnosząc się do powyższej tabeli, należy stwierdzić, że rodziny zastępcze spokrewnione, tworzone przez wstępnych lub rodzeństwo dziecka, są zawiązywane najczęściej spośród wszystkich typów rodzin, ponieważ w sposób oczywisty są zainteresowane pełnieniem opieki nad małoletnim dzieckiem z ich bliskiej rodziny. te zwykle zgłaszają się same do sądu rodzinnego lub są do niego kierowane przez ośrodki pomocy społecznej. spokrewnione nie są zobowiązane do odbycia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, a ich ewentualne szkolenie powinno być każdorazowo dostosowane do konkretnych potrzeb rodziny. Inaczej przedstawia się sprawa z rodzinami niezawodowymi, z których tylko część jest tworzona od początku dla konkretnego dziecka, np. dziecka sąsiadów, znajomych lub kuzynów. Obecnie część rodzin niezawodowych oraz rodziny zawodowe, są tworzone w ten sposób, że kandydaci zgłaszają chęć podjęcia się funkcji rodziny zastępczej i nie wskazują przy tym konkretnych dzieci, które chcieliby przyjąć pod opiekę. Predyspozycje i możliwości takich kandydatów są weryfikowane przez pracowników PCPR, którzy następnie kierują ich na szkolenie i, po uzyskaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego, proponują przyjęcie konkretnych dzieci, dla których sąd rodzinny przewidział możliwość umieszczenia w rodzinie zastępczej. Zdarza się, że kandydaci w czasie trwania szkolenia lub po jego odbyciu rezygnują z pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo z przyjęcia do rodziny kolejnego dziecka. Problemem jest również samo znalezienie kandydatów na rodzinę zastępczą zainteresowanie taką możliwością pomocy dzieciom jest w naszym społeczeństwie minimalne i często 20

21 decydujące są względy finansowe, które negatywnie wpływają na podjęcie decyzji o przyjęciu dzieci, a docelowo na trwałość takiej rodziny. W opinii większości rodzin zastępczych, zwłaszcza spokrewnionych, pomoc finansowa dla nich jest niewystarczająca, brakuje też szerszego wsparcia w zakresie szkoleń dotyczących radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, pomocy specjalistów i pomocy dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (głównie chodzi o pomoc w zakresie uzyskania mieszkania). Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej są przed podjęciem tej funkcji kierowani na szkolenia zgodnie z wymogami ustawy. W latach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie skierowało na szkolenia ogółem 23 osoby (w tym małżeństwa), z tego 12 na rodziny zawodowe i 11 na rodziny niezawodowe. Szkolone w różnych zakresach są także istniejące rodziny zastępcze, które kierujemy na płatne i bezpłatne szkolenia organizowane przez różne podmioty zewnętrzne, jak i przez sam PCPR. Poniższa Tabela nr 10. Szkolenia dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze w latach przedstawia liczbę osób przeszkolonych na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze oraz koszty tych szkoleń. Tabela nr 10. Szkolenia dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze w latach (średniorocznie) Wyszczególnienie Liczba osób przeszkolonych Wydatki na szkolenia Okres Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe Szkolenia dla rodzin zastępczych Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na podstawie art. 38 stworzyła możliwość dochodzenia przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. W latach dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, wytoczył, w stosunku do rodziców biologicznych, powództwa 21

22 o ustalenie świadczeń alimentacyjnych dla 34 wychowanków rodzin zastępczych, umieszczonych ogółem w 25 rodzinach zastępczych. Zestawienie w tym zakresie zawiera Tabela nr 11. Wytoczenie na rzecz dziecka powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych latach Tabela nr 11. Wytoczenie na rzecz dziecka powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych w latach Wyszczególnienie Liczba dzieci w rodzinach zastępczych Liczba rodzin zastępczych Rok spokrewnionych niezawodowych zawodowych ogółem spokrewnionych niezawodowych zawodowych ogółem Instytucjonalna piecza zastępcza. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie placówki opiekuńczowychowawczej (prowadzonej przez powiaty albo na ich zlecenie) lub w formie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (prowadzonych przez samorząd województwa lub na jego zlecenie). Obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego mogą być umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Umieszczenie dzieci poniżej 10 roku życia jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. Dzieci młodsze powinny być kierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, a jeśli zostały 22

23 z jakichś przyczyn przyjęte do placówki typu interwencyjnego, zgodnie z zapisami ustawy, powinny zostać przeniesione do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej (rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka). Ponadto ustawa zakłada, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić w tym samym czasie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość, natomiast w placówce typu rodzinnego 8 dzieci (lub rodzeństwo do 10 dzieci). W placówkach opiekuńczowychowawczych, podobnie jak w rodzinach zastępczych, mogą przebywać pełnoletni wychowankowie, którzy kontynuują naukę po ukończeniu 18 roku życia. Z uwagi na brak placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu hrubieszowskiego, dzieci, w odniesieniu do których zostaje wydane postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy instytucjonalnej, są kierowane do placówek poza powiatem. Należy zauważyć, że w takiej sytuacji to starosta innego powiatu podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka spoza swojego powiatu do placówki, w związku z tym, czas oczekiwania na miejsce w placówce często się wydłuża, nawet jeśli chodzi o umieszczenie w placówce interwencyjnej. Brak własnych placówek powoduje też, że czasem dzieci umieszczane są w placówkach bardzo odległych od miejsca zamieszkania ze względu na brak wolnych miejsc w placówkach położonych bliżej. Z Tabeli nr 12. Wiek dzieci przebywających w placówkach stan na dzień 31 grudnia roku, wynika, że na koniec 2014 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 36 wychowanków pochodzących z naszego powiatu, podczas gdy jeszcze 2 lata wcześniej na koniec 2012 r. umieszczonych było 22 dzieci, to jest o ponad jedną trzecią dzieci mniej. Były to najczęściej dzieci w wieku od 4 do 14 lat pochodzące z dużych rodzeństw oraz dzieci starsze, w wieku od 15 do 18 lat, a czasami również takie, z którymi, z różnych względów, nie poradziła sobie rodzina zastępcza. 23

24 Tabela nr 12. Wiek dzieci przebywających w placówkach stan na dzień 31 grudnia roku Wyszczególnienie Liczba dzieci Rok Dzieci w wieku 0 3 lata lat lat lat Powyżej 18 lat Ogółem dzieci Dane prezentowane w Tabeli nr 13. Wiek dzieci przyjętych do placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach wskazują, że w okresie ostatnich trzech lat w instytucjonalnej pieczy zastępczej zostało umieszczonych 28 dzieci (z tego jedno dziecko było umieszczane dwukrotnie). Liczba dzieci przyjmowanych do instytucjonalnej pieczy zastępczej w poszczególnych latach ulegała znacznym wahaniom. Podczas gdy w latach 2012 i 2014 przyjęto do placówek odpowiednio 6 i 4 dzieci, to w 2013 roku, który okazał się rekordowy pod względem liczby przyjętych dzieci, umieszczono w pieczy instytucjonalnej aż 19 małoletnich. Porównując dane z lat ubiegłych, należy stwierdzić, że liczba dzieci umieszczanych w placówkach jest zmienną losową, ale też po latach, kiedy umieszczeń jest mniej, następują okresy zwiększenia się liczby dzieci kierowanych do pieczy instytucjonalnej. Dzieci umieszczane obecnie w placówkach w znacznej mierze pochodzą z rodzin wielodzietnych. W ostatnich trzech latach było to jedno rodzeństwo 8-osobowe, jedno 4-osobowe, dwa 3-osobowe, jedno 2-osobowe oraz 1 dziecko, które dołączyło do umieszczonego już wcześniej w placówce rodzeństwa. Aby nie rozdzielać rodzeństwa, nawet dzieci poniżej 10 roku życia trafiały do pieczy instytucjonalnej, choć powinny trafić do rodzinnej opieki zastępczej. Z powodu braku kandydatów na rodziny niezawodowe i zawodowe oraz braku miejsc w istniejących zawodowych rodzinach zastępczych nie było możliwości skierowania nawet tych najmłodszych dzieci do pieczy rodzinnej. 24

25 Tabela nr 13. Wiek dzieci przyjętych do placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach (średniorocznie) Wyszczególnienie Liczba dzieci Rok Dzieci w wieku 0 3 lata lat lat lat Ogółem dzieci Dzieci umieszczane w placówkach są to często dzieci po przejściach z różnymi doświadczeniami, ze środowisk zaniedbanych, alkoholiczych, czasem będące ofiarami przemocy. Ponadto, przebywając kilka lat w domu dziecka, często jeszcze bardziej ulegają patologizacji. W związku z tym trudno jest znaleźć kandydatów na rodziców zastępczych, a tym bardziej adopcyjnych, którzy przyjęliby takie dzieci. Należałoby więc dążyć do tego, żeby kolejne dzieci, które będą musiały opuścić rodzinę naturalną, trafiały do rodzinnych form opieki, a z drugiej strony, by dzieci w wieku do lat 10, a w miarę możliwości i dobrze rokujące dzieci starsze, zostały zabrane z placówek i umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W ten sposób w ciągu kilku lat można znacznie ograniczyć liczbę dzieci przebywających w placówkach. Aby zrealizować takie założenie, konieczne jest pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe, a jednocześnie zapewnienie im korzystnych warunków do podjęcia opieki, w tym warunków finansowych zapewniających utrzymanie dziecka i poniesienie (w razie potrzeby) niezbędnych kosztów jego leczenia oraz wyrównywania zaniedbań pedagogicznych. Należy również zapewnić środki finansowe na utworzenie kolejnego pogotowia rodzinnego oraz rodzin zawodowych, które mogłyby w razie potrzeby przyjąć liczne rodzeństwa czy dzieci niepełnosprawne. W przypadku znalezienia kandydatów, można by rozważyć utworzenie rodzinnego domu dziecka, w którym może przebywać jednocześnie do 8 dzieci. 25

26 Finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej. Finansowanie zadań z zakresu opieki zastępczej, zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej, należy od 2012 r. po części do powiatu, a po części do gmin pochodzenia dziecka, które w stosunku do dzieci umieszczonych po 2011 r. w pieczy zastępczej częściowo finansują koszty pobytu dzieci zamieszkujących na ich terenie przed umieszczeniem w pieczy. Jest to odpowiednio 10 % kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu i 50 % w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka. Natomiast w odniesieniu do rodzin zawiązanych przed rokiem 2012 całość kosztów ponosi powiat. Ponoszone koszty funkcjonowania rodzin zastępczych były do końca 2011 r. zależne od typu rodziny oraz wysokości świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, które z kolei było uwarunkowane m.in. wiekiem dziecka, jego dochodami oraz faktem posiadania orzeczenia o niepełnosprawności i odpowiednio wyliczane procentowo od kwoty podstawy ustalonej w ustawie w wysokości zł. Ponadto rodziny niespokrewnione otrzymywały dodatkowo 10 % kwoty podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na początku 2012 r. spowodowało wzrost kwot świadczeń obligatoryjnych dla rodzin zastępczych oraz wzrost wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych. Rozszerzył się też katalog i wzrosły koszty świadczeń fakultatywnych, określonych w powołanej ustawie, takich jak między inymi: jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki i świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. Ponadto od dnia 19 września 2014 r., przy obliczaniu wysokości świadczeń dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej nie uwzględnia się żadnych jego dochodów, co spowodowało w wielu przypadkach faktyczny wzrost wypłacanych dla rodzin świadczeń. Przy uwzględnieniu powyższych zmian, ogólny koszt wszystkich świadczeń wypłacanych na rzecz rodzin zastępczych wynosił w 2014 r. ponad zł, z czego 38% 26

27 stanowią koszty funkcjonowania rodzin zawodowych, 35 % rodzin spokrewnionych i 27 % rodzin niezawodowych. Szczegółowe zestawienie kosztów funkcjonowania różnych form rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej przedstawiono w Tabeli nr 14. Koszty funkcjonowania różnych form pieczy zastępczej w latach Tabela nr Wyszczególnienie Koszty funkcjonowania różnych form pieczy zastępczej w latach Kwota świadczeń Okres Ogółem rodziny zastępcze spokrewnione niezawodowe zawodowe ogółem w tym: - świadczenia dla dziecka wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w pogotowiu rodzinnym Placówki opiekuńczo-wychowawcze Odnosząc te koszty do liczby wychowanków poszczególnych form pieczy zastępczej, należy stwierdzić, że przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka w rodzinach zastępczych jest wielokrotnie niższy niż koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zakładając, że w 2014 r. w pieczy instytucjonalnej przebywało w ciągu roku 40 dzieci, to koszt ich pobytu wynosił przeciętnie zł miesięcznie, natomiast w analogicznym okresie w rodzinach zastępczych umieszczonych było 107 dzieci i koszt ich pobytu wynosił przeciętnie zł miesięcznie. W związku z tym, że na terenie powiatu hrubieszowskiego nie ma całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzieci z naszego powiatu są umieszczane w placówkach tego typu na terenie innych powiatów, zwłaszcza sąsiednich krasnostawskiego (obecnie 13 dzieci) i biłgorajskiego (8), a ponadto w powiecie bialskim (10 dzieci, w tym 8 osobowe rodzeństwo). Koszty utrzymania tych dzieci w 2014 r. wynosiły miesięcznie od zł w Wiosce Dziecięcej SOS w Biłgoraju 27

28 do zł w Domu Dziecka w Zwierzyńcu, a przeciętnie były to koszty ponad zł miesięcznie. Różnica pomiędzy tym kosztem, a przeciętnym kosztem utrzymania jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wyliczonym powyżej, wynika z tego, że przy umieszczaniu dziecka PCPR stara się wybierać placówki położone jak najbliżej Hrubieszowa (umożliwienie kontaktów z rodzicami biologicznymi), ale także o jak najniższym koszcie pobytu. Koszty ponoszone przez powiat z tego tytułu w 2012 r. wynosiły zł, podczas gdy w 2014 r. była to już kwota niemal dwa razy większa i wynosiła zł. Zwiększenie się tych kosztów wynika ze wzrostu liczby dzieci kierowanych i przebywających w placówkach oraz ze wzrostu przeciętnego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W tym miejscu, w sposób jednoznaczny należy stwierdzić, że koszt opieki rodzinnej, w przeliczeniu na jednego wychowanka, jest znacznie niższy niż opieki instytucjonalnej, nie mówiąc już o niepodważalnej przewadze opieki rodzinnej, jeżeli chodzi o lepsze warunki prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci. Z tych dwóch względów należy wspierać i rozwijać wszelkie formy rodzicielstwa zastępczego. Sytuacja w zakresie pieczy zastępczej w poszczególnych gminach. zastępcze funkcjonują obecnie na terenie wszystkich gmin powiatu hrubieszowskiego. W 2014 r. najwięcej rodzin zastępczych, różnego typu, było w największej pod względem liczby mieszkańców gminie powiatu, to jest w gminie miejskiej Hrubieszów. Na dzień 31 grudnia 2014 r. były to 24 rodziny, które wychowywały łącznie 31 dzieci. Znaczna liczba rodzin zastępczych funkcjonowała też w gminie Dołhobyczów 12 rodzin wychowujących łącznie 15 dzieci, a w gminie Mircze istniejących 6 rodzin wychowywało łącznie aż 13 dzieci. Najmniej rodzin zastępczych (z najmniejszą liczbą dzieci) mieszka na terenie gmin: Uchanie, Trzeszczany i Horodło, w których to gminach nie ma też żadnej rodziny zastępczej zawodowej. Najwięcej rodzin tego typu funkcjonuje natomiast w gminie Werbkowice są to 2 rodziny zawodowe bez specjalizacji i 1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Szczegółowe dane dotyczące rodzin zastępczych różnego typu, 28

29 funkcjonujących w gminach powiatu hrubieszowskiego, zawiera poniższa Tabela nr 15. Liczba rodzin zastępczych według gmin stan na dzień 31 grudnia 2014 roku. Tabela nr 15. Liczba rodzin zastępczych według gmin stan na dzień 31 grudnia 2014 roku Wyszczególnienie Ogółem rodziny zastępcze spokrewnione niezawodowe zawodowe Liczba rodzin Liczba dzieci Liczba rodzin Liczba dzieci Liczba rodzin Liczba dzieci Liczba rodzin Liczba dzieci Miasto Hrubieszów Gmina Dołhobyczów Gmina Hrubieszów Gmina Werbkowice Gmina Mircze Gmina Horodło Gmina Trzeszczany Gmina Uchanie Ogółem jedno pogotowie rodzinne bez przyjętych dzieci Sytuację w poszczególnych gminach w zakresie opieki instytucjonalnej przedstawia Tabela nr 16. Pochodzenie wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych z poszczególnych gmin powiatu hrubieszowskiego. Najwięcej wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzi obecnie z gminy Hrubieszów jest to aż 14 wychowanków pochodzących z 4 rodzin (w tym 8 rodzeństwa i 3 rodzeństwa). Nieco mniej wychowanków pochodzi z gminy Werbkowice (7 dzieci) oraz z miasta Hrubieszów i z gminy Horodło (po 5 dzieci). Natomiast gmina Mircze na koniec 2014 r. nie miała żadnych dzieci umieszczonych w pieczy instytucjonalnej. Tabela nr 16. Pochodzenie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z poszczególnych gmin powiatu hrubieszowskiego stan na dzień 31 grudnia 2014 roku Wyszczególnienie Gmina Mircze Gmina Horodło Gmina Uchanie Ogółem Liczba dzieci Liczba rodzin pochodzenia Miasto Hrubieszów Gmina Dołhobyczów Gmina Hrubieszów Gmina Werbkowice Gmina Trzeszczany

30 Realizowane działania wspierające i promujące rodzicielstwo zastępcze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie poszukuje różnych możliwości wspierania rodzin zastępczych oraz podejmuje działania promujące rodzicielstwo zastępcze. Od 2007 roku obchodzony jest z naszej inicjatywy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie hrubieszowskim, w ramach którego od 2011 r. jest organizowany konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu hrubieszowskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego. Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, a plakaty mają odzwierciedlać pozytywne aspekty Rodzicielstwa Zastępczego i budować pozytywny wizerunek opieki zastępczej. Prace są nagradzane w trzech kategoriach: klasy I III szkoły podstawowej, klasy IV VI szkoły podstawowej, klasy I III gimnazjum, a następnie eksponowane na holu Starostwa Powiatowego lub w Hrubieszowskim Domu Kultury. Od 2013 roku działa w naszym powiecie grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, która co miesiąc spotyka się w siedzibie PCPR. Spotkania są prowadzone przez pedagoga w formie wolontariatu. Stale prowadzona i aktualizowana jest strona internetowa PCPR Hrubieszów, na której można znaleźć między innymi informacje dotyczące przepisów prawnych w zakresie pieczy zastępczej, spotkań grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze i innych podejmowanych działań. 30

31 Rozdział III. Mocne i słabe strony systemu pieczy zastępczej w powiecie hrubieszowskim. Analiza SWOT obejmuje diagnozę systemu pieczy zastępczej w powiecie hrubieszowskim w czterech obszarach: 1) mocne strony stan zasobów w zakresie pieczy zastępczej, 2) słabe strony braki w zakresie systemu pieczy zastępczej, 3) szanse wszelkie sprzyjające sytuacje, które można wykorzystać w celu rozwoju systemu pieczy zastępczej, 4) zagrożenia zmiany zewnętrznych czynników, które mogą mieć ujemny wpływ na system pieczy zastępczej. 31

32 Czynniki wewnętrzne Czynniki pozytywne MOCNE STRONY - funkcjonowanie różnych typów rodzin zastępczych, w tym rodzin niezawodowych i zawodowych bez specjalizacji oraz rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego; - powolny wzrost liczby zawodowych rodzin zastępczych; - prowadzenie szkoleń i warsztatów dla istniejących rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze; - funkcjonująca grupa wsparcia dla rodzin zastępczych; - wykwalifikowana i doświadczona kadra PCPR w Hrubieszowie; - dostęp do pomocy specjalistycznej dla rodzin zastępczych; - wsparcie dla rodzin w sytuacji kryzysowej (Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR); - dobra współpraca PCPR z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Hrubieszowie w zakresie prowadzenia warsztatów oraz poradnictwa i terapii dla rodzin zastępczych; - dobra współpraca PCPR z sądem rodzinnym; - dobra współpraca PCPR z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu hrubieszowskiego; - dobra współpraca z Ośrodkiem Adopcyjnym w Zamościu; - pozyskiwanie środków unijnych na rzecz wychowanków rodzin zastępczych (w zakresie poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego i szkoleń); - istniejąca strona internetowa PCPR. Czynniki negatywne SŁABE STRONY - brak kandydatów do tworzenia nowych rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka i rodzin pomocowych; - brak rodzin zastępczych chętnych na przyjęcie dzieci z rodzeństw wielodzietnych oraz dzieci starszych, zwłaszcza powyżej 10 lat; - brak placówek opiekuńczowychowawczych; - brak placówek wsparcia dziennego; - brak specjalistycznych rodzin zastępczych; - brak rodzin pomocowych; - brak dostępu do terapii rodzinnej i pomocy specjalistycznej, zwł. w zakresie psychiatrii dziecięcej i psychologii klinicznej; - niewystarczająca liczba asystentów rodziny w poszczególnych gminach; - niska aktywność samorządów lokalnych w podejmowaniu interdyscyplinarnych działań profilaktycznych na rzecz rodziny; - kadra PCPR przeciążona obowiązkami; - brak odpowiednich warunków lokalowych w siedzibie PCPR (brak pomieszczenia do prowadzenia spotkań w małych grupach, np. oceny sytuacji dziecka oraz sali do prowadzenia szkoleń i warsztatów dla rodzin zastępczych); - niewystarczające środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zwł. zadań fakultatywnych), w tym na rozwój i promowanie pieczy zastępczej; - nieefektywny system wynagradzania i motywowania pracowników PCPR; - brak środków na szkolenia kadry PCPR; - siedziba PCPR odległa od centrum miasta Hrubieszowa. 32

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 278/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 278/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 278/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. Sprawozdanie dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie wraz z zestawieniem potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE KALISZU NA LATA

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE KALISZU NA LATA Załącznik do uchwały Nr XVIII/206/2015 Rady Miejskiej Kalisza Z dnia 29 grudnia 2015 r. PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE KALISZU NA LATA 2016-2018 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP1 2. DIAGNOZA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku

Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku Załącznik do uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

System pieczy zastępczej w Polsce

System pieczy zastępczej w Polsce System pieczy zastępczej w Polsce służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Działania prewencyjne Zgodnie z nowelą KRiO z 2016 roku, dziecko może trafić do pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017" Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015 2017 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe Organ sporządzający sprawozdanie Powiat: UMP Szczecin Adres: 7-456 Szczecin Plac Armii Krajowej 1 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXIII.239.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014

Załącznik do uchwały Nr XXIII.239.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Nr XXIII.239.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014 I. WSTĘP W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO ZA OKRES OD DO

WZÓR SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO ZA OKRES OD DO Załącznik nr 2 Organ sporządzający sprawozdanie Wojewoda/Powiat : Adres: WZÓR SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO ZA OKRES OD DO

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘDZY SAMORZĄDAMI GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO Wspieranie rodziny Piecza zastępcza Piecza zastępcza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ Załącznik do Uchwały Rady Powiatu POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./

Bardziej szczegółowo

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe Organ sporządzający sprawozdanie Powiat: UMP Grudziądz Adres: 86-300 Grudziądz Hallera 1 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LII/979/16 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe Organ sporządzający sprawozdanie Powiat: SP Powiat Nakielski Adres: 89-100 Nakło nad Notecią Dąbrowskiego 46/46 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sprawozdanie dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Załącznik do uchwały Nr XII/106/2012 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2012 r. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2012 2014 Spis treści Hrubieszów 2012 r. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia...

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... DRUK NR 9 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Dąbrowie Górniczej na lata 2015-2017 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ZGIERSKIM NA LATA 2015-2017 OPRACOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Zgierz 2015 r. SPIS TREŚCI: Wstęp 5 I. Charakterystyka i

Bardziej szczegółowo

Przepisy przejściowe i końcowe Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011 r.

Przepisy przejściowe i końcowe Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011 r. Przepisy przejściowe i końcowe Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Warszawa, 30 września 2011 r. Umowy i decyzje Działające na podstawie dotychczasowych przepisów: 1) spokrewnione z dzieckiem rodziny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie Zgodnie z art. 32 oraz art. 76 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Zarządzeniem Nr 147/2011 z dnia 13 grudnia 2011r., Starosta Limanowski wskazał Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Proszowice ul. 3 - go Maja 72 tel/fax (012) POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Proszowice ul. 3 - go Maja 72 tel/fax (012) POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA 2012-2014 Proszowice, październik 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rodziny zastępcze diagnoza stan na dzień 25.10.2011r. 12 dziadkowie (w tym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r. Uchwała Nr 75. 11. 2013 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie za rok 2012 wraz z zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017 Załącznik do Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 roku Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017 1 Spis treści: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017"

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a) w związku z art. 92

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Charakterystyka i analiza

Bardziej szczegółowo

Kisielice,

Kisielice, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJW KISIELICACH ZA 2015 ROK ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza Wspieranie rodzin i piecza zastępcza Wspieranie rodziny Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić

Bardziej szczegółowo

S MI NI STER Warszawa, dnia iipca 2013 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

S MI NI STER Warszawa, dnia iipca 2013 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ S MI NI STER Warszawa, dnia iipca 2013 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DSR-I-0 74-79 1 1-PW/12 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Odpowiadając na pismo, znak: ZEW/500/32-1/2012/ZA, dotyczące sprawowania

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa INSTYTUCJE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Rodzinna piecza zastępcza:

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2012 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2012 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 2014

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 2014 Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 2014 Wstęp: 1. Charakterystyka pieczy zastępczej na terenie Powiatu Krapkowickiego 1.1. Rodzinna piecza zastępcza 1.2. Instytucjonalna piecza zastępcza

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krotoszyńskim

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krotoszyńskim Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krotoszyńskim na lata 2016 2018 Krotoszyn 2016 Spis treści: 1. Charakterystyka pieczy zastępczej na terenie powiatu krotoszyńskiego....2 2. Sposób finansowania

Bardziej szczegółowo

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej W Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum

Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/220/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/220/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/220/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a) w związku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU STRZELECKO- DREZDENECKIEGO NA LATA

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU STRZELECKO- DREZDENECKIEGO NA LATA POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU STRZELECKO- DREZDENECKIEGO NA LATA 2015-2017 Strona1 Spis treści Wstęp.3 I. Podstawy prawne programu.4 II. Charakterystyka pieczy zastępczej.6

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r.

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2014 ROK mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2014-2016

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2014-2016 POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2014-2016 Września 2013r. i SPIS TREŚCI I. WSTĘP 3 II. CHARAKTERYSTYKA RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE WRZESIŃSKIM 3 III. LIMIT RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Jak zostać rodzicem zastępczym? Jak zostać rodzicem zastępczym? AKTY PRAWNE Problematyka dotycząca rodzin zastępczych rozproszona została w kilku aktach prawnych poczynając od Konwencji o prawach dziecka, a na aktach wykonawczych kończąc.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA Załacznik do Uchwały Nr VI/41/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 marca 2015 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2015 2017 Świecie 2015 rok 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp str. 3 II. Powiązanie

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze Placówki opiekuńczo wychowawcze Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu: 1) interwencyjnego;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2015-2017 Sokołów Podlaski 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 3 II. CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE 5 2.1. Rodzaje rodzin zastępczych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2014

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik Do Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr VI/62/2012 Z dnia 29 sierpnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2014 Kłodzko 2012 Spis treści I. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 180/2013 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr 180/2013 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr 180/2013 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sprawozdanie dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie oraz zestawienie potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2015-2017

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2015-2017 W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2015-2017 PCPR R A W I C Z Rawicz, 2015 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGRAMU 4 3.ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2015 2017

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2015 2017 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2015 2017 Opracowanie: Mirosława Śledź Lidia Naskręcka Emilia Tomasik Konsultacja: Anna Kwaśniewska Małgorzata Rychlińska Konin 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a) oraz

Bardziej szczegółowo

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ PIECZA ZASTĘPCZA Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza zapewnia: 1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/170/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/170/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/170/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy j za 2014 rok. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a) oraz art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM NA LATA 2015-2017

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM NA LATA 2015-2017 POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM NA LATA 2015-2017 WŁOSZCZOWA 2015 WSTĘP... 3 1. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU... 6 2. REALIZACJA POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Bardziej szczegółowo

jest ze wszech miar właściwe. Jednak z posiadanych przeze mnie informacji wynika,

jest ze wszech miar właściwe. Jednak z posiadanych przeze mnie informacji wynika, RZECZPOSPOLiTA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Warszawa, b październha 2013 rol ZEW/500/40/2013/ZA Pan Wiadysiaw Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej z niepokojem przyjmuję

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA Załacznik do Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr. z dnia.. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2015 2017 Golub-Dobrzyń 2016 1 Spis treści: I. Wstęp...3 II. Charakterystyka i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Projekt Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Radom, 2012 r. 1 I. Wstęp Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Polskie i międzynarodowe ustawodawstwo gwarantują

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku z art. 92

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Załącznik do uchwały Nr XV/124/2008 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 17 kwietnia 2008r. PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Organ sporządzający sprawozdanie

Organ sporządzający sprawozdanie Organ sporządzający sprawozdanie Wojewoda: Adres: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy za okres od 2014-01-01 do 2014-06-30 Tabela

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lęborskiego

Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lęborskiego Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lęborskiego z dnia PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ POWIATU LĘBORSKIEGO NA 2012-2014 Lębork, marzec 2012 roku Zawartość: I. Wprowadzenie... 3 II. Charakterystyka i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU ZAMOJSKIEGO W LATACH 2012 2014

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU ZAMOJSKIEGO W LATACH 2012 2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2012 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 kwietnia 2012 roku PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU ZAMOJSKIEGO W LATACH 2012 2014 Zamość, marzec 2012r. SPIS

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ ORAZ ROZWOJU SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2015 2017

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ ORAZ ROZWOJU SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2015 2017 POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ ORAZ ROZWOJU SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2015 2017 Myszków 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ PRZEZ ADMINISTRACJĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM na lata 2012-2014

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM na lata 2012-2014 PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM na lata 2012-2014 Sandomierz 2012r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 I. Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Powiecie Sandomierskim...6 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2013-2015

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2013-2015 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2013-2015 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Trzyletni, powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zwoleńskim na lata

Trzyletni, powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zwoleńskim na lata Załącznik do Uchwały Nr XVI/135/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 maja 2012 roku Trzyletni, powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zwoleńskim na lata 2012-2014 Zwoleń, 2012 rok Spis

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/229/13 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 23 grudnia 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/229/13 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 23 grudnia 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVI/229/13 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 23 grudnia 2013 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU ŚWIDNICKIEGO NA LATA 2014 2016 Spis treści Wstęp...2 I.Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia r. Projekt z dnia 22 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kozienickim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Art Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Art Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Prawo 2017-07-07 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 697) wybrane przepisy dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej. Art. 32. 1. Piecza

Bardziej szczegółowo

zyński Uchwała Nr Rady Powiatu Słubickiego z dnia... w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017

zyński Uchwała Nr Rady Powiatu Słubickiego z dnia... w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 DRUK 6/V STA Piotr Ä J A zyński Uchwała Nr Rady Powiatu Słubickiego z dnia... w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 Projekt Na podstawie art. 180 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarocińskim na lata

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarocińskim na lata Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarocińskim na lata SPIS TREŚCI: I Wstęp... 1 II Podstawy prawne programu... 2 III Zadania własne powiatu... 2 IV Diagnoza instytucjonalnej i rodzinnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014.

Raport z realizacji w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014. Załącznik nr 2 Raport z w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 został przyjęty uchwałą nr XIX/114/2012

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

3-LETNI POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ MIASTA LESZNA NA LATA 2012 2014

3-LETNI POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ MIASTA LESZNA NA LATA 2012 2014 Załącznik Nr 1 3-LETNI POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ MIASTA LESZNA NA LATA 2012 2014 Opracowanie: Organizator Pieczy Zastępczej w Lesznie Leszno 2012 1 Wstęp... 3 1. Cele Programu na lata

Bardziej szczegółowo

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl Sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Powiatu Nowodworskiego. z dnia.. w sprawie: przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej

Uchwała Nr. Rady Powiatu Nowodworskiego. z dnia.. w sprawie: przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej Uchwała Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia. w sprawie: przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej Na podstawie art. 180 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Lp. Świadczenie/wynagrodzenie Podstawa prawna 1 Świadczenia dla rodzin zastępczych lub osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji w roku 2012 Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata

Informacja o realizacji w roku 2012 Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata Informacja o realizacji w roku 2012 Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata 2012-2014 Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata 2012-2014 został przyjęty

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 6 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Organ sporządzający sprawozdanie Wojewoda/Gmina : Adres:

Załącznik nr 1. Organ sporządzający sprawozdanie Wojewoda/Gmina : Adres: Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... (poz....) Załącznik nr 1 WZÓR Organ sporządzający sprawozdanie Wojewoda/Gmina : Adres: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014 POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014 Urząd Miasta KATOWICE Katowice 2012 Każde dziecko posiada prawo do wychowania w rodzinie, a w razie niezbędnej konieczności do opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo