STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 7 /2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach z dnia 27 lutego 2014 r. STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51 (tekst jednolity) Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 1

2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA... 3 ROZDZIAŁ III ORGANY PRZEDSZKOLA.. 8 ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA.. 15 ROZDZIAŁ V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 21 ROZDZIAŁ VI POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA...28 ROZDZIAŁ VII REKRUTACJA. 29 ROZDZIAŁ VIII PRAWA DZIECKA 29 ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE.. 32 Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 2

3 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Tychach uchwala co następuje: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedszkole nosi nazwę Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 Przedszkole Nr Siedziba Przedszkola Nr 23 znajduje się w Tychach przy ul. Jedności 51. Dane kontaktowe: Tel./fax.: (032) Regon Przedszkola Nr Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Tychy. 2. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. 3. Przedszkole jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, będącą jednostką budżetową. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 3 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 3

4 2) wspomaga indywidualny rozwój dziecka, 3) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości rozwojowych, możliwości przedszkola i potrzeb środowiska lokalnego, 4) kształtuje właściwą hierarchię wartości i poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania oraz uczy odpowiedzialności za własne zachowanie, 5) wspiera rozwój duchowy, moralny, kulturalny i społeczny dziecka, 6) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, 7) zapewnia warunki do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, przygotowuje do efektywnego korzystania z nauki szkolnej, 8) wzbogaca doświadczenia dziecka poprzez sytuacje wychowawcze świadomie tworzone przez siebie oraz wynikające ze spontanicznej aktywności dziecka, 9) sprawuje opiekę nad zdrowiem, zapewnia bezpieczeństwo z uwzględnieniem przepisów bhp i prawidłowym rozwojem wychowanków, zapewnia opiekę wychowawczą, 10) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki szkolnej. 2. Przedszkole udziela rodzicom (prawnym opiekunom) pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: 1) diagnozowanie środowiska ucznia, 2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokajania, 3) rozpoznawanie przyczyn i trudności w nauce i niepowodzeń, 4) wspieranie dzieci z wybitnymi uzdolnieniami, rozwijanie zainteresowań dzieci, 5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 6) podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 7) prowadzenie edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 8) wspieranie nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) w działaniach wyrównujących szansę edukacyjną dzieci, 9) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 4

5 wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 10) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków i udzielanie im doradztwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 11) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli, 12) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 3. Podtrzymuje dziedzictwo kulturowe i pielęgnuje wartości etniczne, językowe i religijne poprzez: 1) podtrzymanie i rozwijanie tradycji i wartości kulturalnych regionu ( język gwarowy, obyczaje i obrzędy ), 2) podtrzymuje i rozwija poczucie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury. 4. Uznając prawo rodziców (prawnych opiekunów) do religijnego wychowania dzieci, w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów): 1) przedszkole ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków, 2) jeżeli w przedszkolu na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyprzedszkolnej lub poza przedszkolnym punkcie katechetycznym, 3) nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych MEN do wiadomości, 4) nauka religii w przedszkolu publicznym odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego kościoła katolickiego albo władz zwierzchnych pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych, 5) zgodnie z ustawą o systemie oświaty dzieci, które nie uczęszczają na lekcję religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 5. Przedszkole spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 5

6 środowiska, uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny w szczególności poprzez: 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, 2) przestrzeganie obowiązujących przepisów p.poż. używane i stosowane wyposażenie placówki jest zgodne z obowiązującymi normami p.poż., 3) organizowanie zajęć poza terenem przedszkola oraz wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami: a) przedszkole posiada zeszyt wyjść wychowanków poza teren budynku przedszkolnego pod opieką nauczyciela, b) opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i przestrzegany regulamin wycieczek, c) do wycieczek organizowanych przez przedszkole sporządzana jest karta wycieczki, zatwierdzana przez dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego, d) dyrektor przed wycieczką odpowiada za sprawdzenie karty drogowej i obowiązujących ubezpieczeń autokaru przewożącego dzieci 4) coroczne podpisywanie deklaracji o ochronie zdrowia, życia i bezpieczeństwa wychowanków, 5) udział personelu w szkoleniach z zakresu bhp i p.poż., organizowanych przez dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2, 6) przestrzeganie rozkładu dnia, 7) wyposażenie w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy, podlegający bieżącym przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) przestrzeganie przez wszystkich pracowników obowiązujących w przedszkolu procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu, stanowiących integralną część niniejszego statutu. 6. Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizowane przez przedszkole krajoznawstwo i turystyka ma na celu w szczególności: 1) poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, 2) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, 3) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 4) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 6

7 7. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 8. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez przedszkole dzieciom podczas wycieczek i imprez odbywa się zgodnie z określonymi zasadami, które regulują odrębne przepisy: 1) program wycieczki lub imprezy organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2, 2) dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki, 3) opiekunem wycieczki lub imprezy jest nauczyciel lub po uzyskaniu zgody dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 inna pełnoletnia osoba, 4) opiekun w szczególności: - sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi, - współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, - sprawuje nadzór nad dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, - wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 9. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności: - z odpłatności rodziców dzieci biorących udział w wycieczce lub imprezie, - ze środków przekazanych przez radę Rodziców, a także osoby fizyczne i prawne. 10. Przedszkole otacza opieką indywidualną dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc: 1) decyzje o udzieleniu pomocy podejmowane są w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Rada Rodziców, 2) pomoc może polegać na zorganizowaniu pomocy ze strony pedagoga, psychologa, logopedy, pomocy ze strony pracowników przedszkola w wyrównaniu szans edukacyjnych oraz skierowaniu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za pośrednictwem rejonowych pracowników. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 7

8 11. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę, zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo: 1) rodzic ( prawny opiekun) przyprowadzając dziecko do przedszkola musi oddać je pod opiekę personelowi przedszkola, 2) osoba odbierająca dziecko z przedszkola przejmuje odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, 3) osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia i nie może być pod wpływem alkoholu, 4) rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia, w którym wskazuje osoby dorosłe upoważnione do odbioru dziecka, 5) wydawanie dziecka osobie upoważnionej przez rodzica odbywa się po uprzednim wylegitymowaniu jej przez nauczyciela. 12. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców może wnioskować o zwolnienie dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej ze składki ubezpieczeniowej w ramach ulgi oferowanej przez firmę ubezpieczeniową. 13. Opiekę medyczną w przedszkolu sprawuje pielęgniarka ( 1godz. w miesiącu ): 1) pielęgniarka przedszkolna przeprowadza bilans dziecka 6-letniego, 2) przedszkole doraźną pomoc medyczną organizuje jedynie w przypadku braku kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka. ROZDZIAŁ III ORGANY PRZEDSZKOLA 3 1. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 są: 1) Dyrektor Zespołu 2) Rada Pedagogiczna 3) Rada Rodziców. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 8

9 2. Każdy organ zespołu ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych odrębnymi przepisami, zgodnymi ze statutem szkoły. 3. Zaistniałe spory oraz konflikty między organami rozstrzyga się wewnątrz szkoły poprzez dialog stron konfliktu, zawsze z udziałem Dyrektora. Od podjętych decyzji przysługuje stronom odwołanie do organu prowadzącego szkołę. 4. Tryb wyboru i odwołania członków poszczególnych organów zespołu oraz Dyrektora określają odrębne przepisy. 5. Organy zespołu planują swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów działania winny być przekazane do wiadomości Dyrektora. 6. Każdy organ zespołu po analizie planów działania może włączyć się do rozwiązywania problemów zespołu, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 7. Uchwały organów zespołu prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji podaje się do ogólnej wiadomości w zespole. 4 DYREKTOR 1. Kompetencje dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2: 1) dyrektor kieruje bieżącą działalnością wychowawczo dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz, 2) dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP na placówce, 3) planuje, organizuje i przeprowadza badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów; 4) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi, 5) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych, 6) opracowuje program rozwoju placówki, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy placówki i terminy ich realizacji: Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 9

10 a) obejmujący 5 lat szkolnych, b) obejmujący rok szkolny 7) gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 8) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, 9) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania ich oceny pracy, 10) w wykonywaniu zadań nadzoru pedagogicznego współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, 11) dokonuje podsumowania pracy nauczyciela dwa razy w roku szkolnym na podstawie realizacji programów i planu rozwoju placówki, 12) inspiruje i koordynuje oraz organizuje współpracę między nauczycielami i placówkami (zajęcia koleżeńskie, zespoły zainteresowań), 13) organizuje pomoc psychologiczno pedagogiczną, 14) dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania pro zdrowotne, 15) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 16) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola, 17) dyrektor dopuszcza do realizacji wybrany spośród wykazu M E N program wychowania w przedszkolu po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, 18) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 19) dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudniania i zwalniania pracowników, b) przyznawania nagród, oraz wymierzania kar porządkowych, c) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników, d) dyrektor w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami (prawnymi opiekunami), Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 10

11 e) jako przewodniczący Rady Pedagogicznej ma prawo do organizowania obrad Rady, wstrzymywania wykonywania uchwał rady niezgodnych z przepisami prawa, f) w drodze decyzji dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola w przypadku zalegania rodziców z odpłatnością za świadczenia przedszkola. Skreślenie dziecka z listy następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 5 WICEDYREKTOR 1. Do zadań wicedyrektora należy: 1) kierowanie i nadzorowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 2) dbanie o właściwą dyscyplinę pracy nauczycieli, 3) przeciwdziałanie patologiom, niedostosowaniu społecznemu, demoralizacji przemocy, przez osobiste działania, współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami przedszkola, 4 ) dbanie o bezpieczeństwo dzieci. 6 RADA PEDAGOGICZNA 1. Uprawnienia Rady Pedagogicznej: 1) w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 działa Rada Pedagogiczna utworzona zgodnie z art. 40 ustawy o systemie oświaty. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, 2) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 3) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego, Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 11

12 4) zebrania plenarne Rady odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w trakcie roku, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania Rady mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, albo co najmniej jednej trzeciej członków Rady Pedagogicznej, przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady, 5) dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola, 6) do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: a) zatwierdzenie planów pracy przedszkola, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców, b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenie z listy wychowanków. 7) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) pracę pedagogiczną dyrektora zgodnie z Kartą Nauczyciela, b) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, c) projekt planu finansowego placówki, d) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, e) kryteria wg których przyznaje się nauczycielom dodatek za osiągnięcia w pracy, f) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, 8) przewodniczący Rady Pedagogicznej może wstrzymać wykonywanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały przewodniczący niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodność z przepisami prawa. Organem podejmującym ostateczną decyzję o uchyleniu uchwały Rady niezgodnej z przepisami prawa jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który to organ działa w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 12

13 9) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty statutów placówek, lub ich zmian - po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców uchwałą zatwierdza treść i zmiany w statucie przedszkola. Uchwały Rady Pedagogicznej stanowią podstawę prawną do dokonywania zmian Statucie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2, 10) Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. 11) W przypadku gdy Rada występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora organ uprawniony do odwołania obowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 12) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 13) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej. 14) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 15) Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mają naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki. 7 RADA RODZICÓW 1. Rada Rodziców stanowi samorządową reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) powołaną do organizowania udziału rodziców (prawnych opiekunów) w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych zespołu. 2. Zasady tworzenia wyboru Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty: 1) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez rodziców (prawnych opiekunów ) danego oddziału w wyborach tajnych, 2) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) w każdym roku szkolnym. 3. Na miejsce ustępujących członków Rady Rodziców zostają powołani nowi członkowie przez oddziałowe zebrania rodziców (prawnych opiekunów). Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 13

14 4. Członkowie Rady Rodziców pełnią swe funkcje honorowo. 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców przedszkola Rada Rodziców jako organizacja wewnątrzszkolna prowadzi swą działalność w ścisłym porozumieniu z Dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną, władzami oświatowymi, gminnymi i innymi instytucjami. W szczególności Rada Rodziców jest powołana do: 1) ułatwiania placówce przedszkolnej współpracy z rodzicami uczniów (opiekunami prawnymi), środowiskiem lokalnym i zakładami pracy. 2) bezpośredniej pomocy placówce przedszkolnej w realizacji stojących przed nią zadań wychowawczych i opiekuńczych, 3) współdziałania z placówką przedszkolną w polepszaniu warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej. 4) do wyrażania zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w placówce przedszkolnej oraz udzielania im pomocy. 2. Rada Rodziców występuje do Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności: 1) uczestniczy w perspektywicznym programowaniu pracy przedszkola, 2) organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu i środowisku lokalnym. 3. Rada Rodziców na wniosek Dyrektora Zespołu wydaje opinię o pracy nauczyciela starającego się o awans na wyższy stopień zawodowy. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje tego postępowania. 4. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły. 5. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programy działania przedszkola w zakresie wychowania i profilaktyki. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 14

15 6. Rada Rodziców opiniuje programy i harmonogramy poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. 7. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, darowizn pochodzących od instytucji państwowych, organizacji społecznych i innych podmiotów oraz dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez Radę Rodziców. 2. Do dysponowania funduszami zgromadzonymi na koncie Rady Rodziców upoważnieni są przewodniczący Rady Rodziców, skarbnik Rady Rodziców i Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. 10 Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną. ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 15

16 12 1. Praca wychowawczo - opiekuńczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego wraz z uzupełnieniem o programy wybrane z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN, programu wychowawczego przedszkola i program autorski opracowany przez nauczycieli w ramach działalności innowacyjnej, zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną na dany rok szkolny. Programy umieszczone są w przedszkolnym zestawie programów. 1) wyboru programu i podręczników dokonuje nauczyciel, a do użytku dopuszcza dyrektor po pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców 2) zajęcia dydaktyczne z dziećmi w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego prowadzone są w oparciu o podręczniki zatwierdzone przez M E N do użytku szkolnego: 1) wyboru podręczników dokonuje nauczyciel przedszkola, 2) nauczyciel przedstawia wybrane podręczniki rodzicom i Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania. 3) dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 dopuszcza podręczniki do użytkowania po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez rodziców, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną. 2. Godzina zajęć przedszkolu trwa 60 minut. 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 1) z dziećmi w wieku 3 4 lat około 15 minut, 2) z dziećmi w wieku 5 6 lat około 30 minut. 4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 13 Placówka jest przedszkolem dwuoddziałowym, funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, ujętych w arkuszu organizacyjnym. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 16

17 14 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, zatwierdzony przez organ prowadzący. 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 1) czas pracy przedszkola, 2) liczbę pracowników, 3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 2. Ramowy rozkład dnia dla dzieci od 3 do 6 lat: I początek dnia powitanie a) rozmowy i kontakty z pracownikami przedszkola oraz z dziećmi wszystkim grup, b) zabawy integrujące grupę, c) zabawy i gry przy stolikach, d) zabawy konstrukcyjne i tematyczne, e) dowolna działalność plastyczna, f) wspieranie rozwoju praca w warsztatach językowych, graficznych, badawczych, muzycznych, postrzegania i psychomotoryki, czytania, g) prowadzenie obserwacji diagnostycznej, h) słuchanie tekstów literackich z nagrań lub czytanych, i) praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem oczekującym pomocy, j) zestaw ćwiczeń porannych, k) zabiegi sanitarno higieniczne, l) śniadanie, Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 17

18 II zajęcia wychowawczo edukacyjne wg planów miesięcznych, z zastosowaniem zabaw ruchowych z różnorodnymi elementami ruchu a) zajęcia programowe w grupach b) spacery, wycieczki, c) pobyt w ogrodzie d) zajęcia pozabudżetowe- I część e) zabiegi higieniczne przygotowanie do obiadu wykonywanie czynności wynikających z pełnionego dyżuru, f) obiad, III decyzje i wybory popołudnie z zabawą: a) odpoczynek poobiedni, b) nauka religii zgodnie z życzeniami rodziców, c) zajęcia pozabudżetowe- II część d) relaks (słuchanie muzyki, bajek, tekstów literackich), e) rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności, f) przygotowanie do podwieczorku zabiegi sanitarno higieniczne, g) podwieczorek, h) wspieranie rozwoju dziecka praca w małych zespołach, i) zajęcia kreatywne: malowanie, rysowanie, fantazje graficzne, kolaż, majsterkowanie, j) gry towarzyskie, zabawy językowe, czytanie, k) śpiew, wyliczanki, wierszyki, l) zabawy dydaktyczne utrwalające zdobyte wiadomości, ł) zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w kole, inscenizacje, m) zabawy na powietrzu, n) podsumowanie dnia, o) porządkowanie prac plastycznych, p) wystawa wybranych prac, r) porządkowanie sali, s) rozchodzenie się dzieci. 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 18

19 4. Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. 1) Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy, 2) Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej, 3) Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola, 4) Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym, 5) W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami, 6) Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków, 7) Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby, 8) Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy, poza dziećmi z grup 5- godzinnych, 9) Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami, 10) Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola, 11) Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej. 2. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do istotnych potrzeb w zakresie opieki, zdrowia i wychowania dzieci, planowany w oparciu o informacje zawarte w Karcie Zgłoszenia dziecka do przedszkola. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 19

20 3. Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie od 7 00 do od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska. 4. W okresie zmniejszonej frekwencji, w czasie przerw świątecznych i ferii, dopuszcza się możliwość ograniczenia liczby oddziałów. 5. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na: 1) przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków, 2) urlopy pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych. 6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 7. Zmiany dotyczące przedszkola (przekształcenia, zlikwidowania) dokonuje organ prowadzący z końcem roku szkolnego, który zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem podjętych działań, zawiadomić o zamiarze i przyczynach przekształcenia, likwidacji, rodziców dzieci uczęszczających do placówki i Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. 8. Odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole wnoszą rodzice lub opiekunowie na podstawie podpisanej przez strony rodzice (prawni opiekunowie) i dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego umowy cywilno prawnej, określającej warunki pobytu dziecka w przedszkolu: 1) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka wykraczającą poza 5-godzinny czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, odpłatność wnoszona przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających ze świadczeń przedszkola, wynosi 1 złoty od 1 września 2013 r. 2) w przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków; rodzice (prawni opiekunowie) dziecka deklarują czas przebywania dziecka w przedszkolu oraz ilość spożywanych posiłków w w/w umowie, 3) koszty pobytu dziecka w przedszkolu w pełni pokrywane są przez rodziców (prawnych opiekunów), 4) wpłaty należności za przedszkole można dokonać bezpośrednio w przedszkolu bądź na rachunek bankowy przedszkola, 5) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowane są w dni wyznaczone przez dyrektora podane na pierwszym zebraniu z rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca, 6) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu kwitowane są w Kwitariuszu przychodowo ewidencyjnym opłat, Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 20

21 7) dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez dyrektora i intendenta w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami), 8) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje zwrot należności za wyżywienie, która to należność odliczana jest w następnym miesiącu. 9. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki. 10. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych uwzględniających ich potrzeby i możliwości rozwojowe, po zakończeniu zajęć wychowania przedszkolnego oferowanych przez przedszkole, 1) zajęcia dodatkowe są zgodne z życzeniem rodziców i przez nich opłacane, 2) uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców (prawnych opiekunów). 17 PIELĘGNIARKA Opiekę medyczną w Przedszkolu Nr 23 sprawuje pielęgniarka szkolna. ROZDZIAŁ V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych z odpowiednimi kwalifikacjami oraz pracowników administracji i obsługi. 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy 1) normy zatrudnienia określa Uchwała Zarządu Miasta. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 21

22 3. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo dydaktyczno opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w wymiarze godzin przydzielonych w projekcie organizacyjnym przedszkola na dany rok szkolny. 4. Nauczyciel przedszkola musi posiadać odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami. 5. Nauczyciel ma prawo do: 1) ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, 2) tworzenia programu autorskiego i wdrażania go po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, oraz zaakceptowaniu przez dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego 3) dokonania wyboru podręcznika i przedstawienia go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców. 6. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału, w którym pracuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 oraz Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 8. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu: 1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 2) ustalenia form pomocy w oddziaływaniach wychowawczych wobec dzieci, 3) włączenia ich w działalność przedszkola oraz kontynuowania pracy w ramach wspomagania rozwoju dziecka w domu, 4) rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: a) uzyskiwania bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka, b) uczestniczenia w tworzeniu programu, planu rozwoju przedszkola, wizji i misji, c) uczestniczenia w tworzeniu programu wychowawczego, d) znajomości wyników diagnozowania umiejętności dzieci, e) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów. 9. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 22

23 10. Nauczycielom za przepracowane godziny ponadwymiarowe w zamian za wynagrodzenie dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 może udzielić dni wolnych od pracy. 11. Praca nauczyciela podlega ocenie. Sposób i częstotliwość określają odrębne przepisy. 12. Nauczyciel przygotowuje dwa razy w roku (na koniec pierwszego semestru i na zakończenie roku) pisemną analizę dotyczącą skuteczności i realizacji rocznego planu pracy przedszkola i programu wychowawczego 1) pisemną analizę zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi w wyznaczonym przez niego terminie. 1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli: 1) współdziałanie z rodzicami w zakresie: a) tworzenia planów pracy placówki, wizji i misji przedszkola, b) tworzenia programu wychowawczego placówki, c) spraw wychowania i nauczania z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, d) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 2) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo dydaktyczno opiekuńczej w powierzonym oddziale, opartej na znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego zgodnie z wymogami określonymi w programie wychowania w przedszkolu oraz odpowiedzialnością za jej jakość, 3) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i jej dokumentowanie: a) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego uzdolnień i zainteresowań, b) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, c) podejmowanie działań kompensacyjnych wobec dzieci, które tego wymagają oraz innych zajęć organizacyjno wychowawczych, 4) współdziałanie ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno pedagogiczną i zdrowotną. 2. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci: Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany: 1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 23

24 2) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi; 3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 4) nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa; 5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć; 6) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. 7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy; 8) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu; 9) zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola; 10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci; 11) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku; 12) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych. 3. Formy współpracy i współdziałania nauczycieli i rodziców w sprawach wychowawczych i dydaktycznych: 1) konsultacje indywidualne, 2) zebrania grupowe, 3) prowadzenie kącików informacyjnych, 4) znajomość zadań i zamierzeń koncepcji rocznego planu pracy, 5) organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi, 6) organizowanie lekcji otwartych dla rodziców (prawnych opiekunów), 7) organizowanie zajęć dodatkowych, kół zainteresowań (plastycznych, muzycznych, ruchowych, zajęć z komputerem), 8) współudział rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli w organizowaniu uroczystości środowiskowych. 4. Sposoby organizowania spotkań: 1) zebrania ogólne i grupowe, 2) prelekcje, 3) konsultacje wg potrzeb, Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 24

25 4) lekcje pokazowe, 5) pozostałe formy prowadzone systematycznie w ciągu roku- w tym dni otwarte W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno obsługowi na następujących stanowiskach: 1) Intendent, 2) Kucharka, 3) Pomoc kuchenna, 4) Woźna oddziałowa, 5) Konserwator, 6) Pomoc nauczyciela. 18.Zadania pracowników administracyjno obsługowych określone są w ich zakresach czynności, które opracowuje dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2, aktualizuje go na bieżąco i zapoznaje z nim pracownika. 19.Zakres obowiązków intendenta: 1) zaopatrywanie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w produkty żywnościowe, artykuły gospodarcze i inne przedmioty wynikające z potrzeb przedszkola, 2) codzienne wydawanie produktów żywnościowych i środków czystości, 3) prowadzenie dokumentacji magazynowej, sporządzanie raportów, prowadzenie zeszytu zakupywanych i wydawanych produktów, 4) przestrzeganie zgodności kartotek ze stanem magazynowym 5) terminowe pobieranie i rozliczanie zaliczek, 6) sporządzanie w terminie miesięcznych sprawozdań, 7) sporządzanie dekadowych i codziennych jadłospisów, 8) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń (remonty, konserwacje), 9) przestrzeganie przyrządzania zdrowych, kalorycznych i urozmaiconych posiłków, 10) przestrzeganie dat ważności produktów i higieny w magazynie, 11) prawidłowe wykorzystanie stawki żywieniowej, 12) dbanie o ogólny stan higieniczno sanitarny, prowadzenie wyrywkowych kontroli, 13) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., 14) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 25

26 1. Zakres obowiązków kucharki: 1) punktualne przyrządzanie zdrowych, higienicznych i urozmaiconych posiłków, 2) przyjmowanie produktów z magazynu i kwitowanie ich odbioru w zeszycie i raportach żywieniowych, oraz dbanie o racjonalne ich zużycie, 3) utrzymywanie w dobrym stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego, 4) prowadzenie magazynu podręcznego, 5) dbanie o wzorową czystość sprzętu i pomieszczeń kuchennych, 6) branie aktywnego udziału w układaniu jadłospisu, 7) codzienne pobieranie prób pokarmowych i właściwe przechowywanie ich w lodówce, zgodnie z zaleceniami SANEPID-u, 8) wykonywanie prac wynikających z organizacji pracy w placówce, 9) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. 21.Zakres obowiązków woźnej oddziałowej: 1) utrzymywanie w czystości wyznaczonych pomieszczeń, 2) pranie firan, zasłon, obrusów i ręczników, 3) mycie okien, 4) nakrywanie do stołu, oraz podawanie posiłków, 5) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu, 6) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., 7) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola. 22.Zakres obowiązków konserwatora: 1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń; 2) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno kanalizacyjnych, grzewczych, elektro energetycznych, klimatyzacyjnych; 3) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek; 4) wykonywanie prac remontowo budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora; 5) dbanie o powierzony sprzęt; 6) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych; 7) udział w szkoleniach bhp i p/poż; 8) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż; 9) wykonywanie poleceń dyrektora. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 26

27 23.Każdy pracownik oprócz obowiązków wynikających z zakresu czynności zobowiązany jest do: 1) wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego, wynikających z organizacji pracy na placówce, 2) przestrzegania przepisów BHP i ppoż., 3) przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich, ważności pracowniczych książeczek zdrowia, 4) przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 5) przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów i zarządzeń. 24. Szczegółowy przydział czynności dla każdego pracownika zawiera jego teczka akt osobowych. 25. Pracownicy administracyjno obsługowi po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego pozostają w dyspozycji dyrektora. 26. W placówce tworzy się funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa, którego powołuje Dyrektor Zespołu spośród Rady Pedagogicznej. 1) do zadań koordynatora w szczególności należy: a) przyjmowania od dzieci i nauczycieli informacji i uwag dotyczących bezpieczeństwa, b) integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów placówki, c) współpraca ze środowiskiem, w tym: Kuratorium Oświaty, prokuraturą, Policją, Urzędem Miasta, Sądem dla Nieletnich i innymi instytucjami, d) inicjowanie zmian w dokumentach szkoły dotyczących bezpieczeństwa. 20 Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 powierza oddział opiece nauczycielom, zgodnie z projektem organizacyjnym i siatką godzin opracowaną na każdy rok szkolny i zatwierdzoną przez organ prowadzący. 21 Placówka jest przedszkolem dwuoddziałowym, nie przewiduje się utworzenia oddziału integracyjnego. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 27

28 ROZDZIAŁ VI POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Dyrektor zespołu może tworzyć spośród nauczycieli i specjalistów zespoły problemowo zadaniowe. 2. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno pedagogiczną. 3. Pomoc realizowana jest we współpracy z: 1) rodzicami (prawnymi opiekunami), 2) nauczycielami, 3) specjalistami, 4) poradnią psychologiczno pedagogiczną. 4. Pomoc psychologiczno pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek: 1) rodziców (prawnych opiekunów), 2) nauczyciela, 3) psychologa, 4) poradni psychologiczno pedagogicznej. 5. Korzystanie z pomocy psychologiczno pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 6. Pomoc psychologiczno pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie: 1) zajęć specjalistycznych korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, 2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli, 3) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców. 7. Objęcie dzieci zajęciami dydaktyczno wyrównawczymi, specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów). Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 28

29 ROZDZIAŁ VII REKRUTACJA Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się drogą elektroniczną zgodnie z ustawowymi regulacjami i uzgodnieniami z Prezydentem Miasta na dany rok szkolny. 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor. 3. Rodzice deklarują czas przebywania dziecka w przedszkolu oraz ilość spożywanych posiłków w umowie cywilno-prawnej zawieranej z dyrektorem Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2. ROZDZIAŁ VIII PRAWA DZIECKA Dziecko w przedszkolu zgodnie z Konwencją Praw Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ma prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczo dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 2) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju 3) ochrony przed wszystkimi wyrazami przemocy fizycznej bądź psychicznej, oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej, akceptacji takim jakie jest, 4) życzliwego oraz podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo dydaktycznym, swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań tak, aby nie naruszało to dobra innych osób, 5) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, 6) posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić, 7) pomocy w przypadku trudności w samorealizacji i zaspakajaniu naturalnych potrzeb życiowych. Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 29

30 8) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, 9) zdrowego i urozmaiconego żywienia 2. Dziecko ma prawo być traktowane jak równorzędny partner: 1) obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej oraz kar ośmieszających dziecko i godzących w jego poczucie godności osobistej. 3. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów: 1) szanować kolegów i wytwory ich pracy; 2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki; 3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu; 4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń,w których przebywa; 5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; 7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych; 8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela. 4. Nagrody i kary. 1) Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone: a) ustną pochwałą nauczyciela. b) pochwałą do rodziców, c) nagrodą rzeczową, d) listem gratulacyjnym, e) pochwałą dyrektora, 2) Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu: a) reprymendą rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania, b) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza, c) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy, d) powtarzanie poprawnego zachowania, e) czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw. 5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę uprawniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadku dwumiesięcznego uchylania się rodziców od odpłatności za przedszkole bez podania przyczyny i niewynikających z warunków materialnych rodziny: 1) tryb skreślenia dziecka z listy wychowanków: a) podjęcie uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu dziecka z listy Statut Przedszkola Nr 23 w Tychach 30

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU Wrocław 2014r. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU

Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU Strona2 SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Rozdział II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA... 4 Rozdział III. ORGANY PRZEDSZKOLA...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Przedszkole nr 74 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo