GMINA BUDRY reprezentowana przez Wójta Gminy Józefa Markiewicza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA BUDRY reprezentowana przez Wójta Gminy Józefa Markiewicza"

Transkrypt

1 GMINA BUDRY reprezentowana przez Wójta Gminy Józefa Markiewicza Znak sprawy: Oś. 4317/44/06 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej euro Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym Zatwierdzam BUDRY sierpień 2006r. 1.

2 1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Budry reprezentowana przez Wójta Al. Wojska Polskiego Budry strona: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieogranicznego o wartości szacunkowej poniŝej euro zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci z terenu Gminy Budry do Szkoły Podstawowej w Sobiechach, Szkoły Podstawowej w Budrach, do Gimnazjum w Więckach, oraz do Specjalnego ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgorzewie w roku szkolnym 2006/2007. Wykonanie zadania przewiduje: DowoŜenie i odwoŝenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Sobiechach DowoŜenie i odwoŝenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Budrach DowoŜenie i odwoŝenie dzieci do Gimnazjum w Więckach DowoŜenie i odwoŝenie dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgorzewie 2. Oznaczenie w/g Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV) OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5.OPIS ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia- od 04 września 2006 r. do 22 czerwca 2007 r. 2.

3 9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPISU SPOSOBU ICH OCENY. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złoŝyli oświadczenie o spełnieniu niŝej opisanych kryteriów: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeŝeli wymagają tego przepisy prawa, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 10.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY. a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłoŝeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organuwystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert, c) koncesję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, d) uprawnienie zawodowe osób, które wykonywać będą dane zamówienie, stosowane do charakteru zamówienia (potwierdzone kserokopie dokumentów uprawniających do przewozu osób na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym), e) kserokopia aktualnych badań technicznych środka transportu, f) formularz cenowy (Załącznik nr 5 ), g) oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) (Załącznik nr 6 ), h) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) (Załącznik nr 7 ). i) podpisany projekt umowy (Załącznik nr 8 ), j) oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy (Załącznik nr 9 ) k) wykaz wykonanych o podobnym charakterze usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiotu zamówienia, podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie(załącznik nr10) l) wykaz niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia pojazdów z ich opisem technicznym - Nr rejestracyjny, rok produkcji, marka, ilość miejsc, (Załącznik nr 11 ), m)oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) (Załącznik nr 12), n) oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej w terenie zapoznanie się z przebiegiem tras dowozu i warunkami terenowymi (Załącznik nr 13 ), Wszystkie w/w dokumenty i oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby upowaŝnione. 3

4 11.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego Budry strona: Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej nią 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zabrania z wykonawcami. Osobą upowaŝnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Pan Roman Nazarowicz- sekretarz Gminy Budry, pokój nr 4, tel wew WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 13.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 14.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Przygotowanie oferty: a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, b) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent, c) oferent moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę, d) oferta i wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami wynikającymi z ustaw oraz przepisami prawa, e) jeŝeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela wykonawcy, naleŝy dołączyć właściwe umocowanie (pełnomocnictwo), f) oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji, g) dokumenty naleŝy sporządzić zgodnie z zaleceniami oraz z przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. h) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem oferenta, i) wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, spięte lub zszyte w sposób trwały tak aby zapobiegało to moŝliwości rozkompletowania oferty, 2. Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia, jeŝeli ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 4.

5 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. Oferty naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego Budry z dopiskiem na kopercie: Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym nie otwierać przed dniem 21 sierpnia 2006 r. do godz Uwaga: Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli zachodzi chociaŝby jedna z przyczyn wyszczególnionych w art. 89 Ustawy o prawo zamówień publicznych. 15.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Oferty naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego Budry pokój nr 4- sekretariat do dnia 21 sierpnia 2006 r. do godz Miejsce i termin otwarcia ofert Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego Budry pokój nr 4- sekretariat 21 sierpień 2006 r., godz Sesja otwarcia ofert: Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŝe zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a takŝe termin wykonania zamówienia, warunki płatności. 16.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. Dzienny koszt dowiezienia i odwiezienia dzieci wraz z opiekunką z punktów zbiorczych powinien obejmować 309 dzieci (zał. nr 1-4 i nr 14-17). Ogólny miesięczny koszt dowiezienia i odwiezienia 309 dzieci z punktów zbiorczych powinien uwzględniać dni wolne od nauki i zajęć lekcyjnych (zał. nr 1-4 i nr 14-17). 5.

6 Cena musi uwzględniać koszty opiekunki. Cena musi uwzględniać w odpowiedniej wysokości podatek od towarów i usług(vat). Ostateczny koszt dowiezienia i odwiezienia 309 dzieci z ich punktów zbiorczych będzie uzaleŝniony od ilości dni nauki i zajęć lekcyjnych w danym miesiącu. Cenę naleŝy podać cyfrowo i słownie. Wykaz miejscowości i ilość dzieci stanowią załączniki od nr 1 4. Wykaz tras i czasu wyjazdu stanowią załączniki nr OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT. Kryterium oceny oceny oferty stanowi: cena- 100% Oferta spełniająca w najwyŝszym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŝszą ilość punktów. Uwaga: Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, uwzględnić w odpowiedniej wysokości podatek od towarów i usług. Cena musi być podana w złotych cyfrowo i słownie. 18.INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej. 19.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia się w walucie obcej. 20.INFORMACJE O DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI W CELU ZAWARCIA UMOWY. a) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę kryteria przyjęte w przedmiotowej specyfikacji. b) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie. Termin ten nie moŝe być krótszy niŝ 7 dni i nie dłuŝszy niŝ okres związania ofertą. c) Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 21.ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania zadania. 22.ISTOTNE POSTANOWIENIA WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY. Istotne postanowienia zawarto w projekcie umowy (Załącznik nr 8 ). 6.

7 23.KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 24.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku prowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniŝej euro wykonawcy przysługuje protest wniesiony w formie pisemnej na adres zamawiającego, zgodnie z działem VI rozdziałem 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 25. ZAŁĄCZNIKI. 1. Wykaz miejscowości i ilości dzieci dojeŝdŝających do SP w Sobiechach 2. Wykaz miejscowości i ilości dzieci dojeŝdŝających do SP w Budrach. 3. Wykaz miejscowości i ilości dzieci dojeŝdŝających do Gimnazjum w Więckach. 4. Wykaz miejscowości, czasu i wyjazdu i ilości dzieci dojeŝdŝających do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgorzewie. 5. Formularz cenowy 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22- ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z póŝn. zmianami) 7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24-ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z póŝn. zmianami) 8. Podpisany projekt umowy. 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy. 10.Wykaz wykonanych o podobnym charakterze usług w okresie ostatnich 3- ech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartości usługom stanowiącym podmiotu, dat wykonywania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie. 11. Wykaz niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia pojazdów z ich opisem technicznym (Nr rejestracyjny, rok produkcji, marka i ilość miejsc) 12. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 44- ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z póŝn. zmianami). 13. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w terenie- zapoznanie się z przebiegiem tras dowozu i warunkami terenowymi. 14. Wykaz tras, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów- Trasa: Piłaki Małe- Budry- Więcki. 15. Wykaz tras, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów- Trasa: Skalisko- Budry- Więcki. 16. Wykaz tras, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów- Trasa: Dąbrówka- Sobiechy- Więcki. 17. Wykaz tras, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów- Trasa: Góry- Sobiechy. 7.

8 Załącznik nr 1... (nazwa i adres Wykonawcy)... dn.... Wykaz miejscowości i ilość dzieci dojeŝdŝających do SP w Sobiechach l.p. Miejscowość Ilość dzieci 1 Pochwałki 7 2 Pietrele 4 3 Góry 1 4 Sobiechy -- 5 Ołownik PGR 23 6 Ołownik wieś 5 7 Pawłowo 12 8 Więcki 8 9 Wola Olszewo Węgorzewskie Dąbrówka WęŜówka 9 13 Droglewo Ołownik Piotrówko 2 RAZEM Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

9 Załącznik nr 2... dn (nazwa i adres Wykonawcy) Wykaz miejscowości i ilość dzieci dojeŝdŝających do SP w Budrach l.p. Miejscowość Ilość dzieci 1. Budzewo 9 2. Skalisko 3 3. Sąkieły Małe 4 4. Zabrost 5 5. Grądy Węgorzewskie 9 6. Popioły Piłaki Małe 3 8. Koźlak 9 9. Brzozówko 6 RAZEM Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

10 Załącznik nr 3... (nazwa i adres Wykonawcy)... dn.... Wykaz miejscowości i ilość dzieci dojeŝdŝających do Gimnazjum w Więckach l.p. Miejscowość Ilość dzieci 1 Budry 17 2 Budzewo 12 3 Skalisko 4 4 Sąkieły Małe 2 5 Zabrost 3 6 Grądy Węgorzewskie 6 7 Popioły 8 8 Piłaki Małe -- 9 Koźlak 9 10 Brzozówko 2 11 Pochwałki Pietrele 1 13 Góry Sobiechy 6 15 Ołownik PGR Ołownik wieś 5 17 Pawłowo 5 18 Więcki Wola 8 20 Olszewo Węgorzewskie 7 21 Dąbrówka 7 22 WęŜówka 3 23 Droglewo 1 24 Ołownik Piotrówko 1 RAZEM Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

11 Załącznik nr (nazwa i adres Wykonawcy)... dn.... WYKAZ miejscowości, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Sobiechy- Węgorzewo (Szkolno- Wychowawczy Ośrodek w Węgorzewie) DOJAZDY Kurs 1. Sobiechy 7.30 Węgorzewo uczeń. Węgorzewo Sobiechy- 1 uczeń POWROTY Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach.

12 Załącznik nr 5... dn Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Nr tel. / fax... REGON... NIP Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, SIWZ, realiami terenowymi oraz dokumentami przetargowymi oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: dowoŝenie / odwoŝenie 309 dzieci w ciągu jednego miesiąca za kwotę netto... zł + VAT...zł brutto... (cena brutto słownie:......) 1. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ 2.Oświadczamy, Ŝe w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do wykonania zadania na warunkach określonych w umowie (załącznik nr 8) 3. Oświadczamy, Ŝe wszystkie strony naszej oferty są ponumerowane, a całość składa się z... ponumerowanych stron. Akceptujemy istotne postanowienia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

13 Załącznik nr 6... dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe spełniam warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.).... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

14 Załącznik nr 7... dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.).... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

15 Załącznik nr 8 UMOWA projekt Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) zawarta w dniu...r., w Urzędzie Gminy w Budrach pomiędzy Gminą Budry, reprezentowaną przez: Józefa Markiewicza -Wójt Gminy Budry, przy kontrasygnacie Skarbnika Gmina GraŜyny Chybińskiej zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 1 Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi opisane poniŝej, w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2006/2007 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu. Realizacja zadania odbywać się będzie zgodnie z przedmiotem zamówienia. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje: 1.Organizację transportu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz Szkolno- Wychowawczego Ośrodka w Węgorzewie, polegającego na dowoŝeniu i odwoŝeniu dzieci z punktów zbiorczych w ich miejscach zamieszkania, 2.Przewozy będą się odbywać zgodnie z załącznikiem nr od 1 do 4 i 14-17, do SIWZ, oraz harmonogramem dowoŝenia i odwoŝenia sporządzonym przez dyrektorów szkół na rok szkolny 2006/2007. Harmonogram zostanie dostarczony Wykonawcy do dnia r. 3.Liczba przewoŝonych uczniów z terenu Gminy Budry podlegających obowiązkowi szkolnemu i uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2006/2007 wynosi Dzieci muszą być dowiezione do Szkoły Podstawowej w Budrach i Sobiechach na godzinę nie później niŝ do godz. 7 45, a do Gimnazjum w Więckach nie później niŝ do godz kaŝdego dnia. 1.

16 5. Usługa będzie świadczona w okresie od 04 września 2006 roku do 22 czerwca 2007 roku, z wyłączaniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych, 6. Realizacja usług będzie potwierdzana przez dyrektorów szkół na podstawie załączonego przez Wykonawcę harmonogramu wykonania zadania za dany miesiąc rozliczeniowy. 2 1.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami spełniającym wymagania do przewozu dzieci i młodzieŝy szkolnej oraz do posiadania wymaganych dokumentów potwierdzających ich właściwy stan techniczny. 2.Kierowca pojazdu musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania autobusami. 3.Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć się u wybranego przez siebie ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim na skutek nienaleŝytego wykonania przyjętych przez siebie obowiązków. 4.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej opieki dzieciom w trakcie wchodzenia i wychodzenia z pojazdu oraz w czasie przejazdu Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przewidywanych lub zaistniałych przeszkodach w przewozie dzieci natychmiast po zaistnieniu lub powzięciu takiej informacji. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezzwłocznie zastępczego środka transportu do przewozu uczniów w przypadku awarii własnego pojazdu. 3. W razie wystąpienia notorycznych opóźnień w organizacji dowoŝenia lub odwoŝenia dzieci, Zamawiający wynajmie u innego przewoźnika środek transportu a kosztami obciąŝy Wykonawcę. 4 Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany tras przewozu dzieci i godzin odjazdów, liczbę przewoŝonych dzieci, wynikających ze zmian organizacyjnych w szkołach, a których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2.

17 5 Wykonawca nie moŝe powierzać wykonania zadania innym podmiotom. 6 Łączny koszt usług określonych w 1 umowy nie moŝe przekroczyć kwoty:... słownie Za prace określone w 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dowóz 309 dzieci w danym miesiącu netto... zł + VAT... zł brutto... zł (cena brutto słownie:......) 2.Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przez okres trwania umowy. 3.W przypadku dni wolnych od zajęć szkolnych wynagrodzenie opisane w ust. 1 będzie pomniejszane o kwotę równą dowoŝeniu i odwoŝeniu 309 dzieci w ciągu 1 dnia. 8 1.Zapłata wynagrodzenia za usługi określone w 1 i odebrane bez zastrzeŝeń nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 2.Fakturę za świadczone usługi określone ust. 1 naleŝy wystawić na adres: Urząd Gminy w Budrach, Aleja Wojska Polskiego 27, Budry, NIP Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącenie kar umownych z faktury końcowej. 9 Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za: 1.Niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy. 2.Bezpieczeństwo Ŝycia i zdrowia dzieci korzystających ze świadczonej przez Zamawiającego usługi transportowej. 3.Opóźnienia w dowozie dzieci przekraczające 10 minut. 3.

18 10 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach gdy Wykonawca nie rozpoczął bądź zaprzestał wykonywania usług bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. W razie nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1. w wysokości 20% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 2. w wysokości 5 % wartości umowy za kaŝdy przypadek niewykonania usługi. 3. w wysokości 5 % wartości umownej usługi w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności obciąŝających odpowiedzialnością Zamawiającego za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). 11 Umowa zostaje zawarta na okres od 04 września 2006 roku do 22 czerwca 2007 roku. 12 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 14 Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu dla Zamawiającego. 4.

19 15 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. Wykonawca: Zamawiający: Kontrasygnata: 5.

20 Załącznik nr 9... dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z projektem umowy na wykonanie zamówienia publicznego o nazwie Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym i przyjmuję zawarte w niej ustalenia. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

21 Załącznik nr dn (nazwa i adres Wykonawcy) WYKAZ WYKONANCH USŁUG L. p. Rodzaj usługi Wartość Data wykonania 1. Miejsce wykonania Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

22 Załącznik nr dn (nazwa i adres Wykonawcy) WYKAZ SPRZĘTU JAKIM DYSPONUJE WYKONAWCA 1. L.p. Nr rejestracyjny Rok produkcji Marka i typ pojazdu Ilość miejsc Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

23 Załącznik nr dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm,) spełniam wszystkie warunki postawione w SIWZ przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego pod nazwą Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

24 Załącznik nr dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe przystępując do udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w formie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro ogłoszonego pod nazwą Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym dokonałem wizji lokalnej w terenie i zapoznałem się z warunkami terenowymi.... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

25 WYKAZ miejscowości, czas wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Piłaki Małe- Budry- Więcki DOJAZDY Kurs 1. LP. MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ UCZNIÓW Szk. Podstawowa Gimnazjum Załącznik nr 14. RAZEM 1 Kol. Popioły godz Piłaki Małe Koźlak Popioły Grądy Węgorzewskie Razem Budry- Gimnazjum Więcki Razem do Gimnazjum Kurs 1. Budry (Szkoła Podstawowa) Brzozówko Grądy Węgorzewskie Popioły Koźlak Piłaki Małe Kurs 2. Więcki (Gimnazjum) Budry (szkoła podstawowa) Brzozówko Grądy Węgorzewskie Popioły Koźlak Piłaki Małe Długość trasy 15 km. POWROTY Razem 25 uczniów - długość trasy 12 km. Razem 45 uczniów długość trasy 15 km Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach.

26 WYKAZ miejscowości, czas wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Skalisko- Budry- Więcki DOJAZDY Załącznik nr 15. Kurs 1. LP. MIEJSCOWOŚĆ Szk. Podstawowa ILOŚĆ UCZNIÓW Gimnazjum RAZEM 1 Skalisko godz Zabrost Sąkieły Małe Budzewo I 5 Budzewo II 6 Budzewo III Razem Kurs 1. Budry- Gimnazjum Więcki długość trasy 18 km. POWROTY Więcki (Gimnazjum) Budry (Szkoła Podstawowa) Budzewo I Budzewo II Budzewo III Sąkieły Małe Zabrost Skalisko Razem 38 uczniów - długość trasy- 18 km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach

27 WYKAZ miejscowości, czas wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Dąbrówka Sobiechy - Więcki DOJAZDY Załącznik nr 16. Kurs 1. LP. MIEJSCOWOŚĆ czas wyjazdu Szk. Podstawowa ILOŚĆ UCZNIÓW Gimnazjum RAZEM 1 Dąbrówka godz Ołownik Mały Ołownik wieś Pochwałki Ołownik- PGR Razem Sobiechy Gimnazjum Więcki Razem długość trasy 27 km. POWROTY Kurs 1. Sobiechy (Szkoła Podstawowa) Ołownik PGR Pochwałki Razem 48 uczniów Ołownik Mały Dąbrówka Ołownik wieś długość trasy- 15 km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach.

28 Załącznik nr 17. WYKAZ miejscowości, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Góry - Sobiechy DOJAZDY Kurs 1. LP. MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ UCZNIÓW Szk. Podstawowa Gimnazjum RAZEM 1 Góry Olszewo Węgorzewskie WęŜówko Pawłowo Sobiechy Razem długość trasy- 12 km. Kurs 1. POWROTY Sobiechy (Szkoła Podstawowa) Pawłow WęŜówko Razem uczniów 39 Olszewo Węgorzewskie Góry długość trasy- 12 km. Kurs 2. Sobiechy (Szkoła Podstawowa) Pawłowo Drogolewo Wola Więcki (Gimnazjum) Pietrele Razem 32 uczniów długość trasy 15 km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna

FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna w okresie od 3 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 18 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu zamieszkałych na terenie miasta Zawiercie na i ze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami, wyłapanymi na terenie Gminy Rawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - WZÓR -

Załącznik Nr 2 - WZÓR - - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 3. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: Organizacja transportu uczniów z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty Baranów Sandomierski, dnia 18.08.2015 r. Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 według

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl Kozienice: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia młodzieży na praktyki do Elektrownii Kozienice S.A. Numer ogłoszenia: 206327-2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni placu manewrowego z wydzieleniem drogi dojazdowej do hali Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.

Remont nawierzchni placu manewrowego z wydzieleniem drogi dojazdowej do hali Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa ul.piłsudskiego 59 tel./fax (77) 433 01 71 / (77) 433 93 81 e-mail: mzk_nysa@op.pl NIP 753-00-01-896, REGON 531872000 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl Żabia Wola: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 zawarta w dniu w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna,

Bardziej szczegółowo

Gmina Widawa. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

Gmina Widawa. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Gmina Widawa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Widawa w roku szkolnym 2007/2008 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Widawa,,, woj.

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T NADLEŚNICTWO MILICZ Znak sprawy: ZG7 2714-1/2014 ADRES: ul. Trzebnicka 18 56-300 Milicz TEL 71 3809301-303; FAX 71 3840344; e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl REGON-931024020 NIP 916-000-20-01 OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr. zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez :

Projekt Umowy. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr. zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez : DRUK NR 2 DO SIWZ ZAŁ. NR 1 DO OFERTY Znak sprawy G/1//2010 Projekt Umowy UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez : Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów Page 1 of 5 Warszawa: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (duŝych mikrobusów) wraz z kierowcami - 2 części Numer ogłoszenia: 349707-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. ZAPRASZA do złoŝenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia: Transport drogowy osób na trasie

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. ZAPRASZA do złoŝenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia: Transport drogowy osób na trasie L.dz: 3374/2014 Zagórze, dnia 24.07.2014r. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. ZAPRASZA do złoŝenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia: Transport drogowy osób na trasie Otwock-Zagórze Nr.spr.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2 Wzór umowy. Umowa nr... zawarta w dniu... 2013 roku w Chełmcu pomiędzy: Gminą Chełmiec z siedzibą w 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: p.o.

Bardziej szczegółowo

3. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

3. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu. Polanów.22.07.2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy na Dostawę opału na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 0-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 DBFO/DA/K/04/03 Warszawa 8.0.03 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Dębowiec zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy - Zbigniewa Staniszewskiego a: działającym na podstawie. zwanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na reorganizacje terenu wokół placu zabaw IPCZD.

Ogłoszenie o konkursie na reorganizacje terenu wokół placu zabaw IPCZD. Ogłoszenie o konkursie na reorganizacje terenu wokół placu zabaw IPCZD. I. ZAMAWIAJĄCY INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 04 736 Warszawa Aleja Dzieci Polskich 20 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA D-7040.P/1/07 ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Warszawa: Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Rakowieckiej 30 Numer ogłoszenia: 319606-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... - projekt -

U M O W A NR... - projekt - Załącznik nr 5 U M O W A NR... z dnia - projekt - zawarta pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, REGON 411050557, NIP 698-172-24-62 reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Wieruszów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Numer ogłoszenia: 212528-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:...

OFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:... OFERTA Nazwa i siedziba oferenta:...... Regon:... NIP:... Do: Gmina Pobiedziska, woj. wielkopolskie, powiat poznański Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: BUDOWĘ CENTRUM INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:......... Adres*:... REGON*:... NIP*:... FAX*, na który zamawiający będzie przesyłać korespondencję:... *- w przypadku oferty wspólnej naleŝy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie Cedynia: Przewozy szkolne w miesiącu grudniu 2014 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Cedynia Numer ogłoszenia: 379658-2014; data zamieszczenia: 19.11.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:... O F E R T A

... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:... O F E R T A Załącznik nr 1... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:......... O F E R T A W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : PRZYJMOWANIE DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GM. NADARZYN 1.

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Janikowie

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Janikowie Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Janikowie pomiędzy Gminą Janikowo - Miejsko-Gminnym Zespołem Oświaty w Janikowie mającym siedzibę w Janikowie, przy ul. Przemysłowej 6, NIP: 556-274-02-07,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, woj. wielkopolskie, tel. 61 29 15 065, faks 61 29 15 264.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, woj. wielkopolskie, tel. 61 29 15 065, faks 61 29 15 264. Kwilcz: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Międzychodzie w roku szkolnym 2010/2011 Numer ogłoszenia: 178868-2010; data zamieszczenia: 23.06.2010 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BRVII/341-14/07 Turawa, 02-08-2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, Olsztyn: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatur Urzędu w Elblągu i Ełku, Wojewódzkiego Zespołu do spraw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy- ZP-07/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckik.pl 1 z 5 2015-04-17 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckik.pl Warszawa: Usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ZAKŁAD BUDśETOWY W BIAŁOBRZEGACH ul. Rzemieślnicza 30 26-800 Białobrzegi SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) OPRACOWANA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

O F E R T A Dla zadania A

O F E R T A Dla zadania A O F E R T A Dla zadania A I. NAZWA I DOKŁADNY ADRES OFERENTA:......... Telefon:... Fax:... II. DATA SPORZĄDZENIA OFERTY:... III. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY: IV. ZAKRES USŁUGI OBEJMUJE: Transport materiałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania: PN-47/06 Zamawiający: Gmina Mikołów ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400 strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo