GMINA BUDRY reprezentowana przez Wójta Gminy Józefa Markiewicza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA BUDRY reprezentowana przez Wójta Gminy Józefa Markiewicza"

Transkrypt

1 GMINA BUDRY reprezentowana przez Wójta Gminy Józefa Markiewicza Znak sprawy: Oś. 4317/44/06 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej euro Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym Zatwierdzam BUDRY sierpień 2006r. 1.

2 1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Budry reprezentowana przez Wójta Al. Wojska Polskiego Budry strona: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieogranicznego o wartości szacunkowej poniŝej euro zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci z terenu Gminy Budry do Szkoły Podstawowej w Sobiechach, Szkoły Podstawowej w Budrach, do Gimnazjum w Więckach, oraz do Specjalnego ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgorzewie w roku szkolnym 2006/2007. Wykonanie zadania przewiduje: DowoŜenie i odwoŝenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Sobiechach DowoŜenie i odwoŝenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Budrach DowoŜenie i odwoŝenie dzieci do Gimnazjum w Więckach DowoŜenie i odwoŝenie dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgorzewie 2. Oznaczenie w/g Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV) OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5.OPIS ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia- od 04 września 2006 r. do 22 czerwca 2007 r. 2.

3 9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPISU SPOSOBU ICH OCENY. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złoŝyli oświadczenie o spełnieniu niŝej opisanych kryteriów: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeŝeli wymagają tego przepisy prawa, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 10.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY. a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłoŝeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organuwystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert, c) koncesję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, d) uprawnienie zawodowe osób, które wykonywać będą dane zamówienie, stosowane do charakteru zamówienia (potwierdzone kserokopie dokumentów uprawniających do przewozu osób na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym), e) kserokopia aktualnych badań technicznych środka transportu, f) formularz cenowy (Załącznik nr 5 ), g) oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) (Załącznik nr 6 ), h) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) (Załącznik nr 7 ). i) podpisany projekt umowy (Załącznik nr 8 ), j) oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy (Załącznik nr 9 ) k) wykaz wykonanych o podobnym charakterze usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiotu zamówienia, podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie(załącznik nr10) l) wykaz niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia pojazdów z ich opisem technicznym - Nr rejestracyjny, rok produkcji, marka, ilość miejsc, (Załącznik nr 11 ), m)oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) (Załącznik nr 12), n) oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej w terenie zapoznanie się z przebiegiem tras dowozu i warunkami terenowymi (Załącznik nr 13 ), Wszystkie w/w dokumenty i oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby upowaŝnione. 3

4 11.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego Budry strona: Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej nią 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zabrania z wykonawcami. Osobą upowaŝnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Pan Roman Nazarowicz- sekretarz Gminy Budry, pokój nr 4, tel wew WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 13.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 14.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Przygotowanie oferty: a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, b) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent, c) oferent moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę, d) oferta i wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami wynikającymi z ustaw oraz przepisami prawa, e) jeŝeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela wykonawcy, naleŝy dołączyć właściwe umocowanie (pełnomocnictwo), f) oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji, g) dokumenty naleŝy sporządzić zgodnie z zaleceniami oraz z przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. h) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem oferenta, i) wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, spięte lub zszyte w sposób trwały tak aby zapobiegało to moŝliwości rozkompletowania oferty, 2. Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia, jeŝeli ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 4.

5 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. Oferty naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego Budry z dopiskiem na kopercie: Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym nie otwierać przed dniem 21 sierpnia 2006 r. do godz Uwaga: Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli zachodzi chociaŝby jedna z przyczyn wyszczególnionych w art. 89 Ustawy o prawo zamówień publicznych. 15.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Oferty naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego Budry pokój nr 4- sekretariat do dnia 21 sierpnia 2006 r. do godz Miejsce i termin otwarcia ofert Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego Budry pokój nr 4- sekretariat 21 sierpień 2006 r., godz Sesja otwarcia ofert: Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŝe zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a takŝe termin wykonania zamówienia, warunki płatności. 16.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. Dzienny koszt dowiezienia i odwiezienia dzieci wraz z opiekunką z punktów zbiorczych powinien obejmować 309 dzieci (zał. nr 1-4 i nr 14-17). Ogólny miesięczny koszt dowiezienia i odwiezienia 309 dzieci z punktów zbiorczych powinien uwzględniać dni wolne od nauki i zajęć lekcyjnych (zał. nr 1-4 i nr 14-17). 5.

6 Cena musi uwzględniać koszty opiekunki. Cena musi uwzględniać w odpowiedniej wysokości podatek od towarów i usług(vat). Ostateczny koszt dowiezienia i odwiezienia 309 dzieci z ich punktów zbiorczych będzie uzaleŝniony od ilości dni nauki i zajęć lekcyjnych w danym miesiącu. Cenę naleŝy podać cyfrowo i słownie. Wykaz miejscowości i ilość dzieci stanowią załączniki od nr 1 4. Wykaz tras i czasu wyjazdu stanowią załączniki nr OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT. Kryterium oceny oceny oferty stanowi: cena- 100% Oferta spełniająca w najwyŝszym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŝszą ilość punktów. Uwaga: Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, uwzględnić w odpowiedniej wysokości podatek od towarów i usług. Cena musi być podana w złotych cyfrowo i słownie. 18.INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej. 19.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia się w walucie obcej. 20.INFORMACJE O DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI W CELU ZAWARCIA UMOWY. a) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę kryteria przyjęte w przedmiotowej specyfikacji. b) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie. Termin ten nie moŝe być krótszy niŝ 7 dni i nie dłuŝszy niŝ okres związania ofertą. c) Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 21.ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania zadania. 22.ISTOTNE POSTANOWIENIA WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY. Istotne postanowienia zawarto w projekcie umowy (Załącznik nr 8 ). 6.

7 23.KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 24.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku prowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniŝej euro wykonawcy przysługuje protest wniesiony w formie pisemnej na adres zamawiającego, zgodnie z działem VI rozdziałem 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 25. ZAŁĄCZNIKI. 1. Wykaz miejscowości i ilości dzieci dojeŝdŝających do SP w Sobiechach 2. Wykaz miejscowości i ilości dzieci dojeŝdŝających do SP w Budrach. 3. Wykaz miejscowości i ilości dzieci dojeŝdŝających do Gimnazjum w Więckach. 4. Wykaz miejscowości, czasu i wyjazdu i ilości dzieci dojeŝdŝających do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgorzewie. 5. Formularz cenowy 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22- ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z póŝn. zmianami) 7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24-ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z póŝn. zmianami) 8. Podpisany projekt umowy. 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy. 10.Wykaz wykonanych o podobnym charakterze usług w okresie ostatnich 3- ech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartości usługom stanowiącym podmiotu, dat wykonywania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie. 11. Wykaz niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia pojazdów z ich opisem technicznym (Nr rejestracyjny, rok produkcji, marka i ilość miejsc) 12. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 44- ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z póŝn. zmianami). 13. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w terenie- zapoznanie się z przebiegiem tras dowozu i warunkami terenowymi. 14. Wykaz tras, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów- Trasa: Piłaki Małe- Budry- Więcki. 15. Wykaz tras, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów- Trasa: Skalisko- Budry- Więcki. 16. Wykaz tras, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów- Trasa: Dąbrówka- Sobiechy- Więcki. 17. Wykaz tras, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów- Trasa: Góry- Sobiechy. 7.

8 Załącznik nr 1... (nazwa i adres Wykonawcy)... dn.... Wykaz miejscowości i ilość dzieci dojeŝdŝających do SP w Sobiechach l.p. Miejscowość Ilość dzieci 1 Pochwałki 7 2 Pietrele 4 3 Góry 1 4 Sobiechy -- 5 Ołownik PGR 23 6 Ołownik wieś 5 7 Pawłowo 12 8 Więcki 8 9 Wola Olszewo Węgorzewskie Dąbrówka WęŜówka 9 13 Droglewo Ołownik Piotrówko 2 RAZEM Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

9 Załącznik nr 2... dn (nazwa i adres Wykonawcy) Wykaz miejscowości i ilość dzieci dojeŝdŝających do SP w Budrach l.p. Miejscowość Ilość dzieci 1. Budzewo 9 2. Skalisko 3 3. Sąkieły Małe 4 4. Zabrost 5 5. Grądy Węgorzewskie 9 6. Popioły Piłaki Małe 3 8. Koźlak 9 9. Brzozówko 6 RAZEM Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

10 Załącznik nr 3... (nazwa i adres Wykonawcy)... dn.... Wykaz miejscowości i ilość dzieci dojeŝdŝających do Gimnazjum w Więckach l.p. Miejscowość Ilość dzieci 1 Budry 17 2 Budzewo 12 3 Skalisko 4 4 Sąkieły Małe 2 5 Zabrost 3 6 Grądy Węgorzewskie 6 7 Popioły 8 8 Piłaki Małe -- 9 Koźlak 9 10 Brzozówko 2 11 Pochwałki Pietrele 1 13 Góry Sobiechy 6 15 Ołownik PGR Ołownik wieś 5 17 Pawłowo 5 18 Więcki Wola 8 20 Olszewo Węgorzewskie 7 21 Dąbrówka 7 22 WęŜówka 3 23 Droglewo 1 24 Ołownik Piotrówko 1 RAZEM Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

11 Załącznik nr (nazwa i adres Wykonawcy)... dn.... WYKAZ miejscowości, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Sobiechy- Węgorzewo (Szkolno- Wychowawczy Ośrodek w Węgorzewie) DOJAZDY Kurs 1. Sobiechy 7.30 Węgorzewo uczeń. Węgorzewo Sobiechy- 1 uczeń POWROTY Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach.

12 Załącznik nr 5... dn Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Nr tel. / fax... REGON... NIP Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, SIWZ, realiami terenowymi oraz dokumentami przetargowymi oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: dowoŝenie / odwoŝenie 309 dzieci w ciągu jednego miesiąca za kwotę netto... zł + VAT...zł brutto... (cena brutto słownie:......) 1. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ 2.Oświadczamy, Ŝe w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do wykonania zadania na warunkach określonych w umowie (załącznik nr 8) 3. Oświadczamy, Ŝe wszystkie strony naszej oferty są ponumerowane, a całość składa się z... ponumerowanych stron. Akceptujemy istotne postanowienia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

13 Załącznik nr 6... dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe spełniam warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.).... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

14 Załącznik nr 7... dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.).... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

15 Załącznik nr 8 UMOWA projekt Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) zawarta w dniu...r., w Urzędzie Gminy w Budrach pomiędzy Gminą Budry, reprezentowaną przez: Józefa Markiewicza -Wójt Gminy Budry, przy kontrasygnacie Skarbnika Gmina GraŜyny Chybińskiej zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 1 Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi opisane poniŝej, w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2006/2007 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu. Realizacja zadania odbywać się będzie zgodnie z przedmiotem zamówienia. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje: 1.Organizację transportu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz Szkolno- Wychowawczego Ośrodka w Węgorzewie, polegającego na dowoŝeniu i odwoŝeniu dzieci z punktów zbiorczych w ich miejscach zamieszkania, 2.Przewozy będą się odbywać zgodnie z załącznikiem nr od 1 do 4 i 14-17, do SIWZ, oraz harmonogramem dowoŝenia i odwoŝenia sporządzonym przez dyrektorów szkół na rok szkolny 2006/2007. Harmonogram zostanie dostarczony Wykonawcy do dnia r. 3.Liczba przewoŝonych uczniów z terenu Gminy Budry podlegających obowiązkowi szkolnemu i uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2006/2007 wynosi Dzieci muszą być dowiezione do Szkoły Podstawowej w Budrach i Sobiechach na godzinę nie później niŝ do godz. 7 45, a do Gimnazjum w Więckach nie później niŝ do godz kaŝdego dnia. 1.

16 5. Usługa będzie świadczona w okresie od 04 września 2006 roku do 22 czerwca 2007 roku, z wyłączaniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych, 6. Realizacja usług będzie potwierdzana przez dyrektorów szkół na podstawie załączonego przez Wykonawcę harmonogramu wykonania zadania za dany miesiąc rozliczeniowy. 2 1.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami spełniającym wymagania do przewozu dzieci i młodzieŝy szkolnej oraz do posiadania wymaganych dokumentów potwierdzających ich właściwy stan techniczny. 2.Kierowca pojazdu musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania autobusami. 3.Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć się u wybranego przez siebie ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim na skutek nienaleŝytego wykonania przyjętych przez siebie obowiązków. 4.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej opieki dzieciom w trakcie wchodzenia i wychodzenia z pojazdu oraz w czasie przejazdu Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przewidywanych lub zaistniałych przeszkodach w przewozie dzieci natychmiast po zaistnieniu lub powzięciu takiej informacji. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezzwłocznie zastępczego środka transportu do przewozu uczniów w przypadku awarii własnego pojazdu. 3. W razie wystąpienia notorycznych opóźnień w organizacji dowoŝenia lub odwoŝenia dzieci, Zamawiający wynajmie u innego przewoźnika środek transportu a kosztami obciąŝy Wykonawcę. 4 Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany tras przewozu dzieci i godzin odjazdów, liczbę przewoŝonych dzieci, wynikających ze zmian organizacyjnych w szkołach, a których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2.

17 5 Wykonawca nie moŝe powierzać wykonania zadania innym podmiotom. 6 Łączny koszt usług określonych w 1 umowy nie moŝe przekroczyć kwoty:... słownie Za prace określone w 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dowóz 309 dzieci w danym miesiącu netto... zł + VAT... zł brutto... zł (cena brutto słownie:......) 2.Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przez okres trwania umowy. 3.W przypadku dni wolnych od zajęć szkolnych wynagrodzenie opisane w ust. 1 będzie pomniejszane o kwotę równą dowoŝeniu i odwoŝeniu 309 dzieci w ciągu 1 dnia. 8 1.Zapłata wynagrodzenia za usługi określone w 1 i odebrane bez zastrzeŝeń nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 2.Fakturę za świadczone usługi określone ust. 1 naleŝy wystawić na adres: Urząd Gminy w Budrach, Aleja Wojska Polskiego 27, Budry, NIP Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącenie kar umownych z faktury końcowej. 9 Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za: 1.Niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy. 2.Bezpieczeństwo Ŝycia i zdrowia dzieci korzystających ze świadczonej przez Zamawiającego usługi transportowej. 3.Opóźnienia w dowozie dzieci przekraczające 10 minut. 3.

18 10 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach gdy Wykonawca nie rozpoczął bądź zaprzestał wykonywania usług bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. W razie nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1. w wysokości 20% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 2. w wysokości 5 % wartości umowy za kaŝdy przypadek niewykonania usługi. 3. w wysokości 5 % wartości umownej usługi w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności obciąŝających odpowiedzialnością Zamawiającego za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). 11 Umowa zostaje zawarta na okres od 04 września 2006 roku do 22 czerwca 2007 roku. 12 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 14 Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu dla Zamawiającego. 4.

19 15 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. Wykonawca: Zamawiający: Kontrasygnata: 5.

20 Załącznik nr 9... dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z projektem umowy na wykonanie zamówienia publicznego o nazwie Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym i przyjmuję zawarte w niej ustalenia. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

21 Załącznik nr dn (nazwa i adres Wykonawcy) WYKAZ WYKONANCH USŁUG L. p. Rodzaj usługi Wartość Data wykonania 1. Miejsce wykonania Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

22 Załącznik nr dn (nazwa i adres Wykonawcy) WYKAZ SPRZĘTU JAKIM DYSPONUJE WYKONAWCA 1. L.p. Nr rejestracyjny Rok produkcji Marka i typ pojazdu Ilość miejsc Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

23 Załącznik nr dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm,) spełniam wszystkie warunki postawione w SIWZ przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego pod nazwą Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

24 Załącznik nr dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe przystępując do udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w formie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro ogłoszonego pod nazwą Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym dokonałem wizji lokalnej w terenie i zapoznałem się z warunkami terenowymi.... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

25 WYKAZ miejscowości, czas wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Piłaki Małe- Budry- Więcki DOJAZDY Kurs 1. LP. MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ UCZNIÓW Szk. Podstawowa Gimnazjum Załącznik nr 14. RAZEM 1 Kol. Popioły godz Piłaki Małe Koźlak Popioły Grądy Węgorzewskie Razem Budry- Gimnazjum Więcki Razem do Gimnazjum Kurs 1. Budry (Szkoła Podstawowa) Brzozówko Grądy Węgorzewskie Popioły Koźlak Piłaki Małe Kurs 2. Więcki (Gimnazjum) Budry (szkoła podstawowa) Brzozówko Grądy Węgorzewskie Popioły Koźlak Piłaki Małe Długość trasy 15 km. POWROTY Razem 25 uczniów - długość trasy 12 km. Razem 45 uczniów długość trasy 15 km Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach.

26 WYKAZ miejscowości, czas wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Skalisko- Budry- Więcki DOJAZDY Załącznik nr 15. Kurs 1. LP. MIEJSCOWOŚĆ Szk. Podstawowa ILOŚĆ UCZNIÓW Gimnazjum RAZEM 1 Skalisko godz Zabrost Sąkieły Małe Budzewo I 5 Budzewo II 6 Budzewo III Razem Kurs 1. Budry- Gimnazjum Więcki długość trasy 18 km. POWROTY Więcki (Gimnazjum) Budry (Szkoła Podstawowa) Budzewo I Budzewo II Budzewo III Sąkieły Małe Zabrost Skalisko Razem 38 uczniów - długość trasy- 18 km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach

27 WYKAZ miejscowości, czas wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Dąbrówka Sobiechy - Więcki DOJAZDY Załącznik nr 16. Kurs 1. LP. MIEJSCOWOŚĆ czas wyjazdu Szk. Podstawowa ILOŚĆ UCZNIÓW Gimnazjum RAZEM 1 Dąbrówka godz Ołownik Mały Ołownik wieś Pochwałki Ołownik- PGR Razem Sobiechy Gimnazjum Więcki Razem długość trasy 27 km. POWROTY Kurs 1. Sobiechy (Szkoła Podstawowa) Ołownik PGR Pochwałki Razem 48 uczniów Ołownik Mały Dąbrówka Ołownik wieś długość trasy- 15 km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach.

28 Załącznik nr 17. WYKAZ miejscowości, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Góry - Sobiechy DOJAZDY Kurs 1. LP. MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ UCZNIÓW Szk. Podstawowa Gimnazjum RAZEM 1 Góry Olszewo Węgorzewskie WęŜówko Pawłowo Sobiechy Razem długość trasy- 12 km. Kurs 1. POWROTY Sobiechy (Szkoła Podstawowa) Pawłow WęŜówko Razem uczniów 39 Olszewo Węgorzewskie Góry długość trasy- 12 km. Kurs 2. Sobiechy (Szkoła Podstawowa) Pawłowo Drogolewo Wola Więcki (Gimnazjum) Pietrele Razem 32 uczniów długość trasy 15 km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GMINA LINIEWO. Liniewo r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GMINA LINIEWO. Liniewo r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GMINA LINIEWO Liniewo 23-07-2007r. CZĘŚĆ I Zamawiający Gmina Liniewo zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. I. Zamawiający.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. I. Zamawiający. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający. 55-081 Mietków tel. (071) 3168 176 fax. (071) 3168 176 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7-14 II Tryb udzielania zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca dowożenia uczniów do Gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Pokrzywnica

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca dowożenia uczniów do Gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Pokrzywnica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca dowożenia uczniów do Gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Pokrzywnica Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 15.01.2010r. Nr sprawy: 3410 2/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wykonawca:... pełna nazwa oferenta...

OFERTA PRZETARGOWA. Wykonawca:... pełna nazwa oferenta... OFERTA PRZETARGOWA zał. nr 1 Przedmiot oferty: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rewal, w komunikacji zamkniętej w roku szklonym 2011/2015, wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowoŝonymi dziećmi

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna

FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna w okresie od 3 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. p.o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 07.01.2016... (podpis) data zatwierdzenia: 07.01.2016 Znak sprawy: Z.C. 1/2016 I. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający: ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/80/14

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/80/14 ZDP.2020/AZ/80/14 Kłodzko, dnia 12.12.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyraŝonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.debnicakaszubska.eu Dębnica Kaszubska: Dowóz dzieci uczniów do szkół i przedszkoli, dla których

Bardziej szczegółowo

Sadlno: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sadlno: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Sadlno: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Numer ogłoszenia: 192298-2015; data zamieszczenia: 29.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jedlnia Letnisko, dnia 10.07.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: RZP 341/16/03/06 I. Informacje ogólne: Zamawiający : Gmina Jedlnia Letnisko Sprawę prowadzi: Urząd Gminy w Jedlni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Czarnia: Dowóz dzieci i młodzieŝy szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnia

Czarnia: Dowóz dzieci i młodzieŝy szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnia 1 z 5 2008-06-05 16:15 Czarnia: Dowóz dzieci i młodzieŝy szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnia Numer ogłoszenia: 121464-2008; data zamieszczenia: 05.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: Organizacja transportu uczniów z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy nr

Wzór Umowy nr Wzór Umowy nr 272..2012 zawarta w dniu.. w., pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Gminą Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński; NIP: 504-00-25-730; REGON: 092350932, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami, wyłapanymi na terenie Gminy Rawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastarnia.pl Jastarnia: Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Święciechowa: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Święciechowa Numer ogłoszenia: 55057-2016; data zamieszczenia: 18.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 zawarta w dniu w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zssp8g3trzebinia.edu.pl/ Trzebinia: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 Numer ogłoszenia w BZP: 150639-2014; data zamieszczenia w BZP: 10.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

IPG Wodzierady,

IPG Wodzierady, IPG. 271.1.2017 Wodzierady, 2017-02 -02 I. Informacje ogólne: Gmina Wodzierady zaprasza do złożenia ofert na: Przewóz dzieci ze szkół na terenie Gminy Wodzierady w roku szkolnym 2016/2017 ( od dnia 13.02.2017r.),

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - WZÓR -

Załącznik Nr 2 - WZÓR - - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 3. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu 2015 r. w Baranowie, pomiędzy Gminą Baranów mającą siedzibę w Baranowie Rynek 21 reprezentowaną przez: Bogumiłę Lewandowską

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., ul. Napoleona 2, Kobyłka,

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., ul. Napoleona 2, Kobyłka, 1 Kobyłka: OCHRONA I DOZÓR MIENIA PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MASZYN BUDOWLANYCH Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 306074-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zainteresowanych prosimy o złożenie oferty w terminie do 21 lipca 2017r do godziny

Zapytanie ofertowe. Zainteresowanych prosimy o złożenie oferty w terminie do 21 lipca 2017r do godziny Zapytanie ofertowe Urząd Gminy w Sieciechowie w ogłasza zapytanie ofertowe na: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Sieciechów roku szkolnym 2017/2018 Zainteresowanych prosimy o złożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozów w roku szkolnym 2015/2016

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozów w roku szkolnym 2015/2016 Szlichtyngowa, dnia 03.07.2015 r. RZPiP.271.2.7.2015.TW ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Zamawiający: GMINA SZLICHTYNGOWA ul. Rynek 1 67-407

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Gmina Widawa. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

Gmina Widawa. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Gmina Widawa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Widawa w roku szkolnym 2007/2008 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Widawa,,, woj.

Bardziej szczegółowo

Dowóz dzieci do placówek oświatowych "

Dowóz dzieci do placówek oświatowych Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary Dąbie ul. Dolna 1 42-504 Będzin woj. śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ART. 39 USTAWY

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr...

- WZÓR - UMOWA Nr... - WZÓR - UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół, Stare Gralewo 13A, Gralewo, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół, Stare Gralewo 13A, Gralewo, woj. mazowieckie, tel , faks Gralewo: Dowóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Starym Gralewie w roku szkolnym 2013/2014, numer sprawy: ZS:271.1.2013 Numer ogłoszenia: 107271-2013 ; data zamieszczenia: 11.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: IZP.272.1.3.2012 Limanowa; 2012-01-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający: Gmina Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 18 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu zamieszkałych na terenie miasta Zawiercie na i ze

Bardziej szczegółowo

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty Baranów Sandomierski, dnia 18.08.2015 r. Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 według

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr. zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez :

Projekt Umowy. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr. zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez : DRUK NR 2 DO SIWZ ZAŁ. NR 1 DO OFERTY Znak sprawy G/1//2010 Projekt Umowy UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez : Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kłodzko, dnia 18.03.2014 r. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko. 1. Rodzaj zamówienia: Prace

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl Kozienice: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia młodzieży na praktyki do Elektrownii Kozienice S.A. Numer ogłoszenia: 206327-2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2 Wzór umowy. Umowa nr... zawarta w dniu... 2013 roku w Chełmcu pomiędzy: Gminą Chełmiec z siedzibą w 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: p.o.

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni placu manewrowego z wydzieleniem drogi dojazdowej do hali Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.

Remont nawierzchni placu manewrowego z wydzieleniem drogi dojazdowej do hali Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa ul.piłsudskiego 59 tel./fax (77) 433 01 71 / (77) 433 93 81 e-mail: mzk_nysa@op.pl NIP 753-00-01-896, REGON 531872000 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T NADLEŚNICTWO MILICZ Znak sprawy: ZG7 2714-1/2014 ADRES: ul. Trzebnicka 18 56-300 Milicz TEL 71 3809301-303; FAX 71 3840344; e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl REGON-931024020 NIP 916-000-20-01 OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 4 Zakopane: ZP/341/43/09 dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010 Numer ogłoszenia: 239138-2009; data zamieszczenia: 15.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo