GMINA BUDRY reprezentowana przez Wójta Gminy Józefa Markiewicza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA BUDRY reprezentowana przez Wójta Gminy Józefa Markiewicza"

Transkrypt

1 GMINA BUDRY reprezentowana przez Wójta Gminy Józefa Markiewicza Znak sprawy: Oś. 4317/44/06 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej euro Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym Zatwierdzam BUDRY sierpień 2006r. 1.

2 1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Budry reprezentowana przez Wójta Al. Wojska Polskiego Budry strona: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieogranicznego o wartości szacunkowej poniŝej euro zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci z terenu Gminy Budry do Szkoły Podstawowej w Sobiechach, Szkoły Podstawowej w Budrach, do Gimnazjum w Więckach, oraz do Specjalnego ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgorzewie w roku szkolnym 2006/2007. Wykonanie zadania przewiduje: DowoŜenie i odwoŝenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Sobiechach DowoŜenie i odwoŝenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Budrach DowoŜenie i odwoŝenie dzieci do Gimnazjum w Więckach DowoŜenie i odwoŝenie dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgorzewie 2. Oznaczenie w/g Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV) OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5.OPIS ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia- od 04 września 2006 r. do 22 czerwca 2007 r. 2.

3 9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPISU SPOSOBU ICH OCENY. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złoŝyli oświadczenie o spełnieniu niŝej opisanych kryteriów: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeŝeli wymagają tego przepisy prawa, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 10.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY. a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłoŝeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organuwystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert, c) koncesję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, d) uprawnienie zawodowe osób, które wykonywać będą dane zamówienie, stosowane do charakteru zamówienia (potwierdzone kserokopie dokumentów uprawniających do przewozu osób na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym), e) kserokopia aktualnych badań technicznych środka transportu, f) formularz cenowy (Załącznik nr 5 ), g) oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) (Załącznik nr 6 ), h) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) (Załącznik nr 7 ). i) podpisany projekt umowy (Załącznik nr 8 ), j) oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy (Załącznik nr 9 ) k) wykaz wykonanych o podobnym charakterze usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiotu zamówienia, podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie(załącznik nr10) l) wykaz niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia pojazdów z ich opisem technicznym - Nr rejestracyjny, rok produkcji, marka, ilość miejsc, (Załącznik nr 11 ), m)oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) (Załącznik nr 12), n) oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej w terenie zapoznanie się z przebiegiem tras dowozu i warunkami terenowymi (Załącznik nr 13 ), Wszystkie w/w dokumenty i oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby upowaŝnione. 3

4 11.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego Budry strona: Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej nią 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zabrania z wykonawcami. Osobą upowaŝnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Pan Roman Nazarowicz- sekretarz Gminy Budry, pokój nr 4, tel wew WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 13.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 14.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Przygotowanie oferty: a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, b) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent, c) oferent moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę, d) oferta i wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami wynikającymi z ustaw oraz przepisami prawa, e) jeŝeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela wykonawcy, naleŝy dołączyć właściwe umocowanie (pełnomocnictwo), f) oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji, g) dokumenty naleŝy sporządzić zgodnie z zaleceniami oraz z przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. h) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem oferenta, i) wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, spięte lub zszyte w sposób trwały tak aby zapobiegało to moŝliwości rozkompletowania oferty, 2. Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia, jeŝeli ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 4.

5 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. Oferty naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego Budry z dopiskiem na kopercie: Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym nie otwierać przed dniem 21 sierpnia 2006 r. do godz Uwaga: Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli zachodzi chociaŝby jedna z przyczyn wyszczególnionych w art. 89 Ustawy o prawo zamówień publicznych. 15.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Oferty naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego Budry pokój nr 4- sekretariat do dnia 21 sierpnia 2006 r. do godz Miejsce i termin otwarcia ofert Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego Budry pokój nr 4- sekretariat 21 sierpień 2006 r., godz Sesja otwarcia ofert: Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŝe zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a takŝe termin wykonania zamówienia, warunki płatności. 16.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. Dzienny koszt dowiezienia i odwiezienia dzieci wraz z opiekunką z punktów zbiorczych powinien obejmować 309 dzieci (zał. nr 1-4 i nr 14-17). Ogólny miesięczny koszt dowiezienia i odwiezienia 309 dzieci z punktów zbiorczych powinien uwzględniać dni wolne od nauki i zajęć lekcyjnych (zał. nr 1-4 i nr 14-17). 5.

6 Cena musi uwzględniać koszty opiekunki. Cena musi uwzględniać w odpowiedniej wysokości podatek od towarów i usług(vat). Ostateczny koszt dowiezienia i odwiezienia 309 dzieci z ich punktów zbiorczych będzie uzaleŝniony od ilości dni nauki i zajęć lekcyjnych w danym miesiącu. Cenę naleŝy podać cyfrowo i słownie. Wykaz miejscowości i ilość dzieci stanowią załączniki od nr 1 4. Wykaz tras i czasu wyjazdu stanowią załączniki nr OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT. Kryterium oceny oceny oferty stanowi: cena- 100% Oferta spełniająca w najwyŝszym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŝszą ilość punktów. Uwaga: Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, uwzględnić w odpowiedniej wysokości podatek od towarów i usług. Cena musi być podana w złotych cyfrowo i słownie. 18.INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej. 19.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia się w walucie obcej. 20.INFORMACJE O DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI W CELU ZAWARCIA UMOWY. a) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę kryteria przyjęte w przedmiotowej specyfikacji. b) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie. Termin ten nie moŝe być krótszy niŝ 7 dni i nie dłuŝszy niŝ okres związania ofertą. c) Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 21.ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania zadania. 22.ISTOTNE POSTANOWIENIA WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY. Istotne postanowienia zawarto w projekcie umowy (Załącznik nr 8 ). 6.

7 23.KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 24.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku prowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniŝej euro wykonawcy przysługuje protest wniesiony w formie pisemnej na adres zamawiającego, zgodnie z działem VI rozdziałem 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 25. ZAŁĄCZNIKI. 1. Wykaz miejscowości i ilości dzieci dojeŝdŝających do SP w Sobiechach 2. Wykaz miejscowości i ilości dzieci dojeŝdŝających do SP w Budrach. 3. Wykaz miejscowości i ilości dzieci dojeŝdŝających do Gimnazjum w Więckach. 4. Wykaz miejscowości, czasu i wyjazdu i ilości dzieci dojeŝdŝających do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgorzewie. 5. Formularz cenowy 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22- ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z póŝn. zmianami) 7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24-ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z póŝn. zmianami) 8. Podpisany projekt umowy. 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy. 10.Wykaz wykonanych o podobnym charakterze usług w okresie ostatnich 3- ech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartości usługom stanowiącym podmiotu, dat wykonywania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie. 11. Wykaz niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia pojazdów z ich opisem technicznym (Nr rejestracyjny, rok produkcji, marka i ilość miejsc) 12. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 44- ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z póŝn. zmianami). 13. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w terenie- zapoznanie się z przebiegiem tras dowozu i warunkami terenowymi. 14. Wykaz tras, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów- Trasa: Piłaki Małe- Budry- Więcki. 15. Wykaz tras, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów- Trasa: Skalisko- Budry- Więcki. 16. Wykaz tras, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów- Trasa: Dąbrówka- Sobiechy- Więcki. 17. Wykaz tras, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów- Trasa: Góry- Sobiechy. 7.

8 Załącznik nr 1... (nazwa i adres Wykonawcy)... dn.... Wykaz miejscowości i ilość dzieci dojeŝdŝających do SP w Sobiechach l.p. Miejscowość Ilość dzieci 1 Pochwałki 7 2 Pietrele 4 3 Góry 1 4 Sobiechy -- 5 Ołownik PGR 23 6 Ołownik wieś 5 7 Pawłowo 12 8 Więcki 8 9 Wola Olszewo Węgorzewskie Dąbrówka WęŜówka 9 13 Droglewo Ołownik Piotrówko 2 RAZEM Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

9 Załącznik nr 2... dn (nazwa i adres Wykonawcy) Wykaz miejscowości i ilość dzieci dojeŝdŝających do SP w Budrach l.p. Miejscowość Ilość dzieci 1. Budzewo 9 2. Skalisko 3 3. Sąkieły Małe 4 4. Zabrost 5 5. Grądy Węgorzewskie 9 6. Popioły Piłaki Małe 3 8. Koźlak 9 9. Brzozówko 6 RAZEM Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

10 Załącznik nr 3... (nazwa i adres Wykonawcy)... dn.... Wykaz miejscowości i ilość dzieci dojeŝdŝających do Gimnazjum w Więckach l.p. Miejscowość Ilość dzieci 1 Budry 17 2 Budzewo 12 3 Skalisko 4 4 Sąkieły Małe 2 5 Zabrost 3 6 Grądy Węgorzewskie 6 7 Popioły 8 8 Piłaki Małe -- 9 Koźlak 9 10 Brzozówko 2 11 Pochwałki Pietrele 1 13 Góry Sobiechy 6 15 Ołownik PGR Ołownik wieś 5 17 Pawłowo 5 18 Więcki Wola 8 20 Olszewo Węgorzewskie 7 21 Dąbrówka 7 22 WęŜówka 3 23 Droglewo 1 24 Ołownik Piotrówko 1 RAZEM Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

11 Załącznik nr (nazwa i adres Wykonawcy)... dn.... WYKAZ miejscowości, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Sobiechy- Węgorzewo (Szkolno- Wychowawczy Ośrodek w Węgorzewie) DOJAZDY Kurs 1. Sobiechy 7.30 Węgorzewo uczeń. Węgorzewo Sobiechy- 1 uczeń POWROTY Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach.

12 Załącznik nr 5... dn Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Nr tel. / fax... REGON... NIP Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, SIWZ, realiami terenowymi oraz dokumentami przetargowymi oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: dowoŝenie / odwoŝenie 309 dzieci w ciągu jednego miesiąca za kwotę netto... zł + VAT...zł brutto... (cena brutto słownie:......) 1. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ 2.Oświadczamy, Ŝe w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do wykonania zadania na warunkach określonych w umowie (załącznik nr 8) 3. Oświadczamy, Ŝe wszystkie strony naszej oferty są ponumerowane, a całość składa się z... ponumerowanych stron. Akceptujemy istotne postanowienia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

13 Załącznik nr 6... dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe spełniam warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.).... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

14 Załącznik nr 7... dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.).... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

15 Załącznik nr 8 UMOWA projekt Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) zawarta w dniu...r., w Urzędzie Gminy w Budrach pomiędzy Gminą Budry, reprezentowaną przez: Józefa Markiewicza -Wójt Gminy Budry, przy kontrasygnacie Skarbnika Gmina GraŜyny Chybińskiej zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 1 Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi opisane poniŝej, w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2006/2007 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu. Realizacja zadania odbywać się będzie zgodnie z przedmiotem zamówienia. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje: 1.Organizację transportu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz Szkolno- Wychowawczego Ośrodka w Węgorzewie, polegającego na dowoŝeniu i odwoŝeniu dzieci z punktów zbiorczych w ich miejscach zamieszkania, 2.Przewozy będą się odbywać zgodnie z załącznikiem nr od 1 do 4 i 14-17, do SIWZ, oraz harmonogramem dowoŝenia i odwoŝenia sporządzonym przez dyrektorów szkół na rok szkolny 2006/2007. Harmonogram zostanie dostarczony Wykonawcy do dnia r. 3.Liczba przewoŝonych uczniów z terenu Gminy Budry podlegających obowiązkowi szkolnemu i uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2006/2007 wynosi Dzieci muszą być dowiezione do Szkoły Podstawowej w Budrach i Sobiechach na godzinę nie później niŝ do godz. 7 45, a do Gimnazjum w Więckach nie później niŝ do godz kaŝdego dnia. 1.

16 5. Usługa będzie świadczona w okresie od 04 września 2006 roku do 22 czerwca 2007 roku, z wyłączaniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych, 6. Realizacja usług będzie potwierdzana przez dyrektorów szkół na podstawie załączonego przez Wykonawcę harmonogramu wykonania zadania za dany miesiąc rozliczeniowy. 2 1.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami spełniającym wymagania do przewozu dzieci i młodzieŝy szkolnej oraz do posiadania wymaganych dokumentów potwierdzających ich właściwy stan techniczny. 2.Kierowca pojazdu musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania autobusami. 3.Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć się u wybranego przez siebie ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim na skutek nienaleŝytego wykonania przyjętych przez siebie obowiązków. 4.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej opieki dzieciom w trakcie wchodzenia i wychodzenia z pojazdu oraz w czasie przejazdu Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przewidywanych lub zaistniałych przeszkodach w przewozie dzieci natychmiast po zaistnieniu lub powzięciu takiej informacji. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezzwłocznie zastępczego środka transportu do przewozu uczniów w przypadku awarii własnego pojazdu. 3. W razie wystąpienia notorycznych opóźnień w organizacji dowoŝenia lub odwoŝenia dzieci, Zamawiający wynajmie u innego przewoźnika środek transportu a kosztami obciąŝy Wykonawcę. 4 Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany tras przewozu dzieci i godzin odjazdów, liczbę przewoŝonych dzieci, wynikających ze zmian organizacyjnych w szkołach, a których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2.

17 5 Wykonawca nie moŝe powierzać wykonania zadania innym podmiotom. 6 Łączny koszt usług określonych w 1 umowy nie moŝe przekroczyć kwoty:... słownie Za prace określone w 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dowóz 309 dzieci w danym miesiącu netto... zł + VAT... zł brutto... zł (cena brutto słownie:......) 2.Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przez okres trwania umowy. 3.W przypadku dni wolnych od zajęć szkolnych wynagrodzenie opisane w ust. 1 będzie pomniejszane o kwotę równą dowoŝeniu i odwoŝeniu 309 dzieci w ciągu 1 dnia. 8 1.Zapłata wynagrodzenia za usługi określone w 1 i odebrane bez zastrzeŝeń nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 2.Fakturę za świadczone usługi określone ust. 1 naleŝy wystawić na adres: Urząd Gminy w Budrach, Aleja Wojska Polskiego 27, Budry, NIP Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącenie kar umownych z faktury końcowej. 9 Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za: 1.Niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy. 2.Bezpieczeństwo Ŝycia i zdrowia dzieci korzystających ze świadczonej przez Zamawiającego usługi transportowej. 3.Opóźnienia w dowozie dzieci przekraczające 10 minut. 3.

18 10 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach gdy Wykonawca nie rozpoczął bądź zaprzestał wykonywania usług bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. W razie nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1. w wysokości 20% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 2. w wysokości 5 % wartości umowy za kaŝdy przypadek niewykonania usługi. 3. w wysokości 5 % wartości umownej usługi w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności obciąŝających odpowiedzialnością Zamawiającego za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). 11 Umowa zostaje zawarta na okres od 04 września 2006 roku do 22 czerwca 2007 roku. 12 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 14 Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu dla Zamawiającego. 4.

19 15 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. Wykonawca: Zamawiający: Kontrasygnata: 5.

20 Załącznik nr 9... dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z projektem umowy na wykonanie zamówienia publicznego o nazwie Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym i przyjmuję zawarte w niej ustalenia. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

21 Załącznik nr dn (nazwa i adres Wykonawcy) WYKAZ WYKONANCH USŁUG L. p. Rodzaj usługi Wartość Data wykonania 1. Miejsce wykonania Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

22 Załącznik nr dn (nazwa i adres Wykonawcy) WYKAZ SPRZĘTU JAKIM DYSPONUJE WYKONAWCA 1. L.p. Nr rejestracyjny Rok produkcji Marka i typ pojazdu Ilość miejsc Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

23 Załącznik nr dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm,) spełniam wszystkie warunki postawione w SIWZ przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego pod nazwą Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

24 Załącznik nr dn (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe przystępując do udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w formie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro ogłoszonego pod nazwą Usługi w zakresie dowoŝenia i odwoŝenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym dokonałem wizji lokalnej w terenie i zapoznałem się z warunkami terenowymi.... Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

25 WYKAZ miejscowości, czas wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Piłaki Małe- Budry- Więcki DOJAZDY Kurs 1. LP. MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ UCZNIÓW Szk. Podstawowa Gimnazjum Załącznik nr 14. RAZEM 1 Kol. Popioły godz Piłaki Małe Koźlak Popioły Grądy Węgorzewskie Razem Budry- Gimnazjum Więcki Razem do Gimnazjum Kurs 1. Budry (Szkoła Podstawowa) Brzozówko Grądy Węgorzewskie Popioły Koźlak Piłaki Małe Kurs 2. Więcki (Gimnazjum) Budry (szkoła podstawowa) Brzozówko Grądy Węgorzewskie Popioły Koźlak Piłaki Małe Długość trasy 15 km. POWROTY Razem 25 uczniów - długość trasy 12 km. Razem 45 uczniów długość trasy 15 km Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach.

26 WYKAZ miejscowości, czas wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Skalisko- Budry- Więcki DOJAZDY Załącznik nr 15. Kurs 1. LP. MIEJSCOWOŚĆ Szk. Podstawowa ILOŚĆ UCZNIÓW Gimnazjum RAZEM 1 Skalisko godz Zabrost Sąkieły Małe Budzewo I 5 Budzewo II 6 Budzewo III Razem Kurs 1. Budry- Gimnazjum Więcki długość trasy 18 km. POWROTY Więcki (Gimnazjum) Budry (Szkoła Podstawowa) Budzewo I Budzewo II Budzewo III Sąkieły Małe Zabrost Skalisko Razem 38 uczniów - długość trasy- 18 km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach

27 WYKAZ miejscowości, czas wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Dąbrówka Sobiechy - Więcki DOJAZDY Załącznik nr 16. Kurs 1. LP. MIEJSCOWOŚĆ czas wyjazdu Szk. Podstawowa ILOŚĆ UCZNIÓW Gimnazjum RAZEM 1 Dąbrówka godz Ołownik Mały Ołownik wieś Pochwałki Ołownik- PGR Razem Sobiechy Gimnazjum Więcki Razem długość trasy 27 km. POWROTY Kurs 1. Sobiechy (Szkoła Podstawowa) Ołownik PGR Pochwałki Razem 48 uczniów Ołownik Mały Dąbrówka Ołownik wieś długość trasy- 15 km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach.

28 Załącznik nr 17. WYKAZ miejscowości, czasu wyjazdu i ilości dojeŝdŝających uczniów na rok szkolny 2006/2007. TRASA Góry - Sobiechy DOJAZDY Kurs 1. LP. MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ UCZNIÓW Szk. Podstawowa Gimnazjum RAZEM 1 Góry Olszewo Węgorzewskie WęŜówko Pawłowo Sobiechy Razem długość trasy- 12 km. Kurs 1. POWROTY Sobiechy (Szkoła Podstawowa) Pawłow WęŜówko Razem uczniów 39 Olszewo Węgorzewskie Góry długość trasy- 12 km. Kurs 2. Sobiechy (Szkoła Podstawowa) Pawłowo Drogolewo Wola Więcki (Gimnazjum) Pietrele Razem 32 uczniów długość trasy 15 km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tras i godzin rozpoczęcia jazdy po ustaleniu tygodniowego planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE 75-252 KOSZALIN UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44-48 NIP: 669-11-53-754 REGON: 00029075 TEl. FAKS : 094 3423339 BANK: PKO S.A. II Oddział Koszalin 51124036531111000041881738

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Szydłowiec, dnia 18.07.2013r. BZP. 271.3.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: DOWOŻENIE

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 7/2013 sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Warszawa 08.09.2009 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na WYNAJEM SAMOCHODÓW DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SIWZ

CZĘŚĆ OPISOWA DO SIWZ 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO SIWZ I. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiającym jest Gmina Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice 27-552 Baćkowice. Telefon: 015 868-62-25; Fax: 015 868-62-04 II. Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo