BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"

Transkrypt

1 BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA 2012 OLSZTYN 2014

2 Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2012 OLSZTYN 2014

3 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/ Olsztyn telefon fax: Opracowano w Wydziale Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Skład redakcyjny: Marek Zaczek - Dyrektor Wydziału Katarzyna Dośla - Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego Longina Szwed - Inspektor Grażyna Struch - Inspektor Andrzej Adamiak - Inspektor Wojewódzki Biuletyn w formie elektronicznej jest dostępny na stronie Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

4 Olsztyn, styczeń 2014r. Szanowni Państwo Biuletyn Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2012 jest kolejną edycją informatora, którego podstawowym zadaniem jest przedstawienie danych dotyczących ochrony zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim za rok statystyczny Dane zamieszczone w biuletynie prezentowane są w układzie działowym w 7 działach tematycznych dotyczących: - sytuacji demograficznej ludności województwa, - ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, - personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w województwie, - stacjonarnej i całodobowej opieki zdrowotnej, - krwiodawstwa i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, - wykazu konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, - podstawowych pojęć i wskaźników stosowanych w statystyce medycznej. Dodatkowo większość danych przedstawiono w podziale na powiaty, a także jeżeli było to możliwe, w odniesieniu do roku 2011 i Podstawowym źródłem informacji były materiały sprawozdawczości statystycznej, zebrane w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej od podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przy opracowaniu biuletynu korzystano również z informacji uzyskanych m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Krakowie i Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie, Narodowego Funduszu Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie, Regionalnego Rejestru Nowotworów oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Prezentowane w biuletynie dane statystyczne częściowo obejmują dane resortu spraw wewnętrznych. Wyrażam nadzieję, że powyższa edycja biuletynu zyska Państwa zainteresowanie i będzie uzupełnieniem wiedzy o sytuacji w ochronie zdrowia województwa warmińsko-mazurskiego. Wszystkim instytucjom i osobom, które przez udostępnienie danych przyczyniły się do przygotowania biuletynu składam serdeczne podziękowania. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski

5 Mapa województwa Warmińsko-Mazurskiego Ludność Powierzchnia km 2

6 Spis treści Dział I Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego str. 1.1 Ludność wg powiatów - stan na r Ludność ogółem wg płci i wieku - stan na r Populacja dzieci w wieku 0-18 lat - stan na r Ruch naturalny ludności wg podziału administracyjnego - stan na r Ruch naturalny ludności wg województw w latach r Ruch naturalny ludności wg województw w 2012r Ludność wg miejsca zamieszkania, płci i wieku - stan na r Zgony wg powiatów w podziale na miasto i wieś w 2012r Najczęstsze przyczyny zgonów zarejestrowane w 2011r Wybrane najczęstsze przyczyny zgonów zarejestrowane w 2011r. wg wieku i płci Umieralność okołoporodowa w szpitalach w latach Przeciętne trwanie życia wg województw w 2012r Dział II Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie warmińsko-mazurskim 2.1 Opieka profilaktyczna nad dziećmi zdrowymi do lat 3 sprawowana przez lekarza POZ w 2012r Opieka profilaktyczna nad dziećmi zdrowymi do lat 3 sprawowana przez położne i pielęgniarki w POZ w 2012r Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza POZ w 2012r. wg rozpoznania / w liczbach bezwzględnych/ Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza POZ w 2012r. wg rozpoznania /wskaźnik na 10 tys. ludności/ Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza POZ w 2012r. wg powiatów Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży /bilanse zdrowia/ w POZ w 2012r. wg powiatów Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarzy POZ w 2012 roku /liczby bezwzględne/ Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarzy POZ w 2012r. /wskaźnik na 10 tys. ludności/ Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarzy POZ w 2012r. wg wybranych jednostek chorobowych Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza POZ, u których stwierdzono choroby układu krążenia - stan na r Leczeni z powodu chorób układu krążenia w specjalistycznej opiece zdrowotnej w 2012r Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach wg poradni

7 2.13 Zapadalność na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie w województwie w 2012r. /wskaźnik na 100 tys. ludności/ wg poradni Zapadalność na gruźlicę wg wieku i płci w 2012r Osoby nowozarejestrowane na nowotwory złośliwe w Warmińsko-Mazurskim Rejestrze Nowotworów w latach Chorzy leczeni na nowotwory złośliwe w poradniach specjalistycznych w 2012r Chorzy leczeni na nowotwory in situ w poradniach specjalistycznych w 2012r Porady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w 2012r. wg kodu resortowego poradni Porady w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w 2012r. z podziałem na miasto i wieś Porady lekarzy w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej wg powiatów w 2012r Porady lekarzy i lekarzy dentystów w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej wg powiatów w 2012r Dializy wykonane /stacje dializ + szpitale/ w latach Badania cytologiczne kobiet w 2012r Badania cytologiczne kobiet w 2012r. w ramach programu populacyjnego Badania mammograficzne kobiet w 2012r. w ramach programu populacyjnego Leczeni na choroby psychiczne /bez uzależnień/ w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci w 2012r. /liczby bezwzględne/ Leczeni na choroby psychiczne /bez uzależnień/ w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci w 2012r. /wskaźnik na 10 tys. ludności/ porad oraz personel medyczny w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej, odwykowej i uzależnień wg powiatów w 2012r Leczeni w poradniach profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w 2012r Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia psychiczne spowodowane nadużywaniem alkoholu w 2012r. /liczby bezwzględne/ Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane nadużywaniem alkoholu w 2012r. /wskaźnik na 10 tys. ludności/ Zachorowania na choroby weneryczne wg płci i wieku w 2012r Zachorowania na wybrane schorzenia zakaźne wg obszarów działalności Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012r pielęgniarek sprawujących opiekę w placówkach nauczania i wychowania w roku szkolnym 2012/ uczniów w roku szkolnym 2012/2013 z podziałem na rodzaje szkół wg powiatów Opieka profilaktyczna w placówkach nauczania i wychowania w roku szkolnym 2012/ Profilaktyczne badania lekarskie uczniów w roku szkolnym wg wieku uczniów szkół z podziałem na rodzaje w roku szkolnym 2012/

8 Dział III Personel medyczny w województwie warmińsko-mazurskim 3.1 podmiotów leczniczych działających w latach Wybrany wyższy oraz średni personel medyczny wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą /bez resortu MSW, domów pomocy społecznej/ - stan na dzień r Wybrany wyższy oraz średni personel medyczny wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą /bez resortu MSW, domów pomocy społecznej/ /wskaźnik na 10 tys. ludności/ stan na dzień r Lekarze specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wg podstawowego miejsca zatrudnienia /bez resortu MSW, domów pomocy społecznej/ wg powiatów - stan na dzień r Lekarze dentyści specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (bez resortu MSW, domów pomocy społecznej) wg powiatów - stan na dzień r Pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowotnych wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (bez resortu MSW, domów pomocy społecznej) wg powiatów - stan na dzień r Pielęgniarki i położne po ukończonych kursach kwalifikacyjnych udzielające świadczeń zdrowotnych wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wg powiatów - stan na r Pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem z tytułem specjalisty udzielające świadczeń zdrowotnych wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wg powiatów - stan na dzień r Personel zatrudniony w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych w ramach oddziału jednego dnia - stan na dzień r Lekarze i lekarze dentyści udzielający świadczeń zdrowotnych w szpitalach /bez resortu MSW/ - stan na dzień r Pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowotnych w szpitalach /bez resortu MSW/ - stan na dzień r Inny personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych w stacjonarnej i całodobowej opiece zdrowotnej /bez resortu MSW/ - stan na dzień r Personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej /bez resortu MSW/ wg powiatów - stan na dzień r Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej /bez resortu MSW/ - stan na dzień r Lekarze dentyści udzielający świadczeń zdrowotnych w podstawowej i specjalistycznej opiece stomatologicznej /bez resortu MSW/ wg powiatów- stan na dzień r

9 3.16 Personel udzielający świadczeń w zakładach opieki długoterminowej stacjonarnej /bez resortu MSW/ - stan na dzień r Personel udzielający świadczeń w zakładach opieki długoterminowej stacjonarnej /bez resortu MSW/ wg powiatów - stan na dzień r Personel udzielający świadczeń w zakładach stacjonarnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej w latach r Dział IV Stacjonarna i całodobowa opieka zdrowotna w województwie warmińsko-mazurskim 4.1 Działalność szpitali /z oddziałami dotyczącymi onkologii w SP ZOZ MSW z W-M CO, bez oddziałów dziennych oraz szpitali psychiatrycznych/ w 2012r Łóżka ogółem wg oddziałów w szpitalach /bez oddziałów dziennych i szpitali psychiatrycznych/ w latach stan na dzień 31.XII Łóżka specjalistyczne w szpitalach w latach stan na dzień 31.XII inkubatorów w szpitalach w latach stan na dzień 31.XII Działalność oddziałów dziennych w szpitalach wg powiatów w 2012r Sale operacyjne i zabiegi operacyjne wykonane w trybie stacjonarnym w szpitalach w latach Działalność izby przyjęć w szpitalach ogólnych w latach Działalność oddziałów wybranych specjalności w szpitalach /bez oddziałów dziennych i szpitali psychiatrycznych/ - stan na dzień r Działalność oddziałów wewnętrznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów endokrynologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów hematologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów gastroenterologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów kardiologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów nefrologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów dermatologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów neurologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów onkologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów onkologicznych dla dzieci w szpitalach w 2012r Działalność oddziałów ginekologii onkologicznej w szpitalach w 2012r Działalność oddziałów chemioterapii w szpitalach w latach Działalność oddziałów radioterapii w szpitalach w latach Działalność oddziałów chirurgii onkologicznej w szpitalach w latach Leczeni na nowotwory złośliwe w oddziałach szpitalnych w 2012r Leczeni na nowotwory niezłośliwe w oddziałach szpitalnych w 2012r Leczeni na choroby krwi i narządów krwiotwórczych w oddziałach szpitalnych w 2012r osób poddanych chemioterapii (we wszystkich trybach) w 2012r

10 4.27 osób poddanych radioterapii (we wszystkich trybach) w 2012r Działalność oddziałów pulmonologii, gruźlicy i chorób płuc w szpitalach w latach Działalność oddziałów reumatologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów rehabilitacyjnych w szpitalach w latach Działalność oddziałów alergologicznych dla dzieci w szpitalach w latach Działalność oddziałów rehabilitacji kardiologicznej w szpitalach w latach Działalność oddziałów rehabilitacji neurologicznej w szpitalach w latach Działalność oddziałów chorób zakaźnych w szpitalach w latach Działalność oddziałów pediatrycznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalach w latach Działalność oddziałów związanych z opieką nad matką i dzieckiem w szpitalach w latach /oddział ginekologiczny+położniczy+położniczy+rooming In +ginekologiczno-położniczy/ Działalność oddziałów położniczych w szpitalach w latach Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczych w szpitalach w latach Działalność oddziałów ginekologicznych w szpitalach w latach Umieralność okołoporodowa noworodków w szpitalach w latach Działalność oddziałów chirurgicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów chirurgii dziecięcej w szpitalach w latach Działalność oddziałów chirurgii klatki piersiowej w szpitalach w latach Działalność oddziałów kardiochirurgii w szpitalach w latach Działalność oddziałów chirurgii naczyniowej w szpitalach w latach Działalność oddziałów transplantologii w szpitalach w 2012r Działalność oddziałów neurochirurgicznych szpitalach w latach Działalność oddziałów ortopedyczno-urazowych w szpitalach w latach Działalność oddziałów leczenia otyłości w szpitalach w latach Działalność oddziałów okulistycznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów otorynolaryngologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów chirurgii szczękowo-twarzowej w szpitalach w latach Działalność oddziałów urologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów medycyny paliatywnej w szpitalach ogólnych w latach Pacjenci przebywający w zakładach opieki długoterminowej stacjonarnej w latach Działalność stacjonarnych zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych w latach Działalność stacjonarnych zakładów opiekuńczo-leczniczych w latach Działalność stacjonarnych zakładów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych w latach Działalność hospicjów stacjonarnych w latach

11 4.61 łóżek stacjonarnych w szpitalach psychiatrycznych, odwykowych i ośrodkach leczenia uzależnień w latach Działalność stacjonarnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w szpitalach psychiatrycznych w latach Działalność stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych w szpitalach psychiatrycznych w latach Działalność oddziałów dziennych psychiatrycznych w szpitalach psychiatrycznych i stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień w latach Działalność stacjonarnych oddziałów detoksykacji alkoholowej i terapii uzależnień od alkoholu w szpitalach psychiatrycznych i ośrodkach leczenia uzależnień w latach Działalność stacjonarnych oddziałów detoksykacji i terapii uzależnień od narkotyków w szpitalach psychiatrycznych i ośrodkach leczenia uzależnień w latach Działalność stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych w latach Działalność stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych w latach Działalność stacjonarnych oddziałów leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków w szpitalach ogólnych w latach Działalność dziennych oddziałów psychiatrycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w latach Działalność dziennych oddziałów terapii uzależnień od alkoholu w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w latach Działalność dziennych oddziałów leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w latach pacjentów w szpitalach w 2012 roku /wg stałego miejsca zamieszkania oraz choroby zasadniczej, łącznie z ruchem chorych/ pacjentów szpitalach w 2012 roku wg grup wiekowych /łącznie z ruchem chorych, bez względu na miejsce zamieszkania/ pacjentów w szpitalach w 2012r. wg grup wiekowych /bez ruchu chorych oraz bez względu na miejsce zamieszkania/ Dział V Krwiodawstwo i System Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie warmińskomazurskim 5.1 Ilość donacji pobranych jednostek krwi i osocza w latach Ilość podstawowych preparatów krwiopochodnych /w jednostkach/ wyprodukowanych w latach Działalność zespołów ratownictwa medycznego w 2012r Działalność lotniczego zespołu ratownictwa medycznego w roku 2012r

12 5.5 Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych Dział VI Wykaz konsultantów w ochronie zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim Wykaz konsultantów w ochronie zdrowia stan na dzień r Dział VII Pojęcia i wskaźniki stosowane w statystyce medycznej Pojęcia i wskaźniki stosowane w statystyce medycznej

13

14 DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

15 Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym co do wielkości regionem Polski. Jego obszar to km 2, co stanowi 7,7% powierzchni kraju. W 2012 roku województwo warmińsko-mazurskie zamieszkiwało ogółem osób (wg stanu na dzień r.), co w skali kraju stanowiło 3,8 % ogółu ludności /12 miejsce w kraju pod względem liczby ludności/. W stosunku do 2011 roku stwierdza się spadek liczby ludności o osób. Gęstość zaludnienia w województwie warmińsko-mazurskim, wyniosła 60 osób/km 2 i była ponad 2-krotnie niższa niż średnia w kraju osób/km 2. Struktura ludności według płci nie uległa większym zmianom. W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowiły 51,02% ( ), natomiast mężczyźni 48,98% ( ) populacji. Odsetek ludności województwa zamieszkałej w miastach stanowił 59,3% ogółu populacji tj osób, wieś zamieszkiwało 40,7 % ludności, tj osób. Wiodącymi powiatami pod względem liczebności ludności były powiaty: m. Olsztyn i m. Elbląg mieszkańców, następnie powiat olsztyński osób, ostródzki osób, iławski osób. Najmniej osób zamieszkiwało powiaty: węgorzewski osób, gołdapski osób oraz nidzicki osoby. Analizując strukturę wiekową mieszkańców województwa stwierdza się, że najbardziej liczną grupę stanowiły osoby w wieku: 70 lat i więcej osób tj. 8,8 % (wzrost w stosunku do 2011r.), r.ż osób tj. 8,4 % (spadek w stosunku do 2011r.), r.ż osób tj. 8,2 % (wzrost w stosunku do 2011r.), r.ż osób tj. 7,7 % (wzrost w stosunku do 2011r., w roku 2011 liczniejsza była grupa wiekowa r.ż). Populacja dzieci /0-18 lat/ wynosiła , tj. zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o osób. W roku 2012 współczynnik przyrostu naturalnego w województwie warmińskomazurskim wyniósł 0,63 na ludności i był prawie 2-krotnie niższy niż w roku 2011 (1,2) i niższy niż w roku 2010 (2,0). Najwyższe wskaźniki przyrostu naturalnego odnotowano w powiatach: nowomiejskim (2,69), gołdapskim (2,58), ełckim (1,97) oraz olsztyńskim (1,82). Najniższy wskaźnik przyrostu naturalnego zarejestrowano w powiatach: węgorzewskim (-2,82), m. Elbląg (-1,92), lidzbarskim (-1,68) i kętrzyńskim (-0,76). W województwie warmińsko-mazurskim w 2012 roku ogółem zarejestrowano zgonów. W porównaniu z rokiem 2011 liczba zgonów wzrosła o 475. Wskaźnik zgonów na mieszkańców wyniósł 9,2 i był wyższy niż w roku poprzednim o 0,3. 14

16 Najwyższe współczynniki zgonów odnotowano w powiatach: węgorzewskim (11,5), lidzbarskim (11,1), nidzickim (10,3) i m. Elbląg (10,3), a najniższe w powiatach: ełckim (7,7), olsztyńskim (8,0) i m. Olsztyn (8,3). W tabeli 1.9 przedstawiono najczęstsze przyczyny zgonów odnotowane w roku Dane udostępniane są z rocznym opóźnieniem przez Urząd Statystyczny w Olsztynie, w związku z tym, nie należy ich odnosić do powyżej opisanych wskaźników zgonów. Wiodącymi przyczynami zgonów w roku 2011 podobnie jak w roku 2010 były: choroby układu krążenia (5 089 zgonów), które stanowiły 39,3 % ogółu zgonów, z tego więcej kobiet. W ogólnej liczbie zgonów z powodu chorób układu krążenia najwięcej zgonów spowodowanych było chorobą niedokrwienną serca zgony (wzrost), w tym zawałem serca zgony. W roku poprzednim najczęściej były to choroby naczyń mózgowych, a choroba niedokrwienna serca jako przyczyna zgonów była na 2 miejscu. nowotwory złośliwe (3 310 zgonów), które stanowiły 25,6 % wszystkich zgonów, z tego więcej mężczyzn. Najczęstszą przyczyną zgonów wśród nowotworów złośliwych był nowotwór złośliwy oskrzeli i płuc zgonów, nowotwór złośliwy jelita grubego, zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy zgony, nowotwór złośliwy żołądka zgonów, nowotwór złośliwy sutka /u obojga płci/- 197 zgonów (wzrost) oraz nowotwór złośliwy gruczołu krokowego zgonów (wzrost). Zgony, których przyczyną były choroby nowotworowe, w woj. warmińsko-mazurskim podobnie jak w całym kraju, częściej rejestrowano u osób zamieszkałych w miastach. W naszym województwie była to przewaga rzędu 6-10%. choroby układu oddechowego zgony, więcej mężczyzn, zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu zgonów, więcej mężczyzn - 712, kobiet W 2012 roku w województwie warmińsko-mazurskim zanotowano żywych urodzeń wg miejsca zamieszkania (dane Głównego Urzędu Statystycznego) i nastąpił spadek w stosunku do roku poprzedniego o 2,8 % tj. o 420 żywych urodzeń. Był to kolejny rok, w którym nastąpił spadek narodzin, ale nie był on już tak znaczący jak w roku 2011 w stosunku do 2010, gdy zanotowano spadek o 6,5%, czyli o urodzeń. Wskaźnik urodzeń na ludności dla województwa wyniósł 9,9 a w roku ,2. W podziale na miasto i wieś, wskaźnik ten w 2012 roku ogółem wśród osób zamieszkałych w miastach wyniósł 9,2, a wśród osób zamieszkałych na wsi - 10,9. Najwięcej urodzeń żywych 15

17 /w liczbach bezwzględnych/ odnotowano w powiatach: m. Olsztyn , olsztyńskim i ostródzkim , a najmniej urodzeń żywych odnotowano w powiecie węgorzewskim oraz gołdapskim (wzrost o 12 w stosunku do roku 2011). Natomiast w przeliczeniu na ludności, wskaźnik urodzeń był najwyższy w powiecie nowomiejskim - 12,4 urodzenia na ludności, gołdapskim - 12,0 i działdowskim - 11,3. Najniższy wskaźnik zanotowano w powiatach: m. Elbląg - 8,4, węgorzewskim - 8,7 i giżyckim - 8,8. W całym kraju, jak również w województwie warmińsko-mazurskim występuje nadumieralność mężczyzn. Zjawisko to obserwowane jest we wszystkich grupach wiekowych i różnica ta zwiększa się wraz z wiekiem. W województwie warmińsko-mazurskim w 2012 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn wynosiło 71,7 lat, a kobiet 81 lat, czyli nieznacznie wydłużyło się w odniesieniu do kobiet i do mężczyzn. Różnica między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn, a kobiet wyniosła 9,3 lat, czyli różnica ta nadal rośnie (w 2012r. o 0,1 w stosunku do 2011r.), ale wg prognoz różnica ta ulegnie znacznemu zmniejszeniu i w roku 2035 będzie wynosiła 5,8 lat. Struktura wieku ludności w dalszym ciągu ulega dynamicznym zmianom. Te niekorzystne zmiany wynikają w dużej mierze ze zmieniającej się struktury wieku populacji kobiet. Wg prognozy opracowanej do 2035 roku w Polsce przeciętne trwanie życia ludności będzie dłuższe niż w roku W 2035 roku wg prognozy średnia długość życia mężczyzn wyniesie 77,1 lat (tj. o 5,4 roku dłużej niż obecnie), a kobiet 82,9 lata (tj. o 1,9 roku dłużej niż obecnie). Wydłużanie się trwania życia przy jednoczesnym niskim poziomie dzietności, ma odzwierciedlenie w niekorzystnych zmianach w strukturze wieku ludności, których efektem jest proces starzenia się społeczeństwa. 16

18 Tabela 1.1 Ludność województwa war mińsko-mazur skiego wg powiatów /stan na dzień r oku/ Ogółem ludność Mężczyźni Kobiety Województwo - ogółem Miasta Obszar wiejski Powiaty ziemskie Powiat bartoszycki Miasta Obszar wiejski Powiat braniewski Miasta Obszar wiejski Powiat działdowski Miasta Obszar wiejski Powiat elbląski Miasta Obszar wiejski Powiat ełcki Miasta Obszar wiejski Powiat giżycki Miasta Obszar wiejski Powiat iławski Miasta Obszar wiejski Powiat kętrzyński Miasta Obszar wiejski Powiat lidzbarski Miasta Obszar wiejski Powiat mrągowski Miasta Obszar wiejski Powiat nidzicki Miasta Obszar wiejski Powiat nowomiejski Miasta Obszar wiejski Powiat olecki Miasta Obszar wiejski

19 Ogółem ludność Mężczyźni Kobiety Powiat olsztyński Miasta Obszar wiejski Powiat ostródzki Miasta Obszar wiejski Powiat piski Miasta Obszar wiejski Powiat szczycieński Miasta Obszar wiejski Powiat gołdapski Miasta Obszar wiejski Powiat węgorzewski Miasta Obszar wiejski Miasta na prawach powiatu źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie m. Elbląg m. Olsztyn

20 powiaty m. Olsztyn m. Elbląg ludności powiaty bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki iławski kętrzyński lidzbarski mrągowski nidzicki nowomiejski olecki olsztyński ostródzki piski szczycieński gołdapski węgorzewski m. Elbląg m. Olsztyn liczba ludności węgorzewski gołdapski szczycieński piski ostródzki olsztyński olecki nowomiejski nidzicki mrągowski lidzbarski kętrzyński iławski giżycki ełcki elbląski działdowski braniewski bartoszycki 19 Ludność woj. warmińsko-mazurskiego wg powiatów /stan na dzień rok/

21 elbląski 4,03% ełcki 6,15% giżycki 3,98% iławski 6,42% kętrzyński 4,56% lidzbarski 2,96% 20 bartoszycki ,18 braniewski ,97 działdowski ,60 elbląski ,03 ełcki ,15 giżycki ,98 iławski ,42 kętrzyński ,56 lidzbarski ,96 mrągowski ,54 m. Elbląg nidzicki węgorzewski ,358,52% nowomiejski 44 1,64% 273 3,05 olecki ,41 olsztyński ,39 ostródzki gołdapski ,39 piski 1,90% ,00 szczycieński ,92 gołdapski ,90 węgorzewski ,64 szczycieński m. Elbląg ,52 4,92% m. Olsztyn , piski 100,00 4,00% Ludność woj. warmińsko-mazurskiego w % wg powiatów /stan na dzień roku/ m. Olsztyn 12,04% bartoszycki 4,18% braniewski 2,97% działdowski 4,60% ostródzki 7,39% olsztyński 8,39% olecki 2,41% nidzicki 2,35% mrągowski 3,54% nowomiejski 3,05%

22 Tabela 1.2 Ludność ogółem wg płci i wieku /stan na dzień r oku/ Wiek Ogółem Struktura % Mężczyźni Kobiety mężczyzn przypadających na 100 kobiet Mężczyźni Miasta Kobiety Mężczyźni Wieś Kobiety Województwo , , , , , , , , , , , , , , lat i więcej , źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie 21

23 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 22 Ludność wg grup wiekowych woj.. Warmińsko-mazurskiego w % Udział procentowy poszczególnych grup ludności woj. warmińsko-mazurskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wieku 0-4 5, , ,2 70 lat i 1 więcej , , , , , , , , , , ,5 Grupy wiekowe lat i więcej 8,

24 Tabela 1.3 Populacja dzieci w wieku 0-18 lat w woj. warmińsko-mazurskim /stan na roku/ Grupy wiekowe 0-2 lat 3-4 lat 5-9 lat lat lat razem Województwo Powiaty bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki iławski kętrzyński lidzbarski mrągowski nidzicki nowomiejski olecki olsztyński ostródzki piski szczycieński gołdapski węgorzewski m. Elbląg m. Olsztyn źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie 23

25 Tabela 1.4 Ruch naturalny ludności woj. warmińsko-mazurskiego wg podziału administracyjnego /stan na dzień roku/ Miasto i wieś Ogółem Urodzenia żywe Wskaźnik urodzeń na 1000 ludności ogółem Zgony na 1000 ludności w tym niemowląt na 1000 ludności Przyrost naturalny ogółem na 1000 ludności Województwo , ,2 59 4, ,63 Miasta , ,1 23 2,9 20 0,02 Gminy , ,4 36 5, ,52 Powiat bartoszycki , ,4 2 3,4 8 0,13 Miasta , , ,56 Gminy , ,8 2 6,3 27 1,00 M. Bartoszyce , , ,36 G. Bartoszyce ,2 98 8, ,34 M. Górowo Iławeckie ,3 34 7, ,46 G. Górowo Iławeckie , ,7 2 22,5-9 -1,26 M. Bisztynek ,4 24 9, ,18 G. Bisztynek ,1 36 8, ,69 M. Sępopol ,7 14 6, G. Sępopol , , ,17 Powiat braniewski , ,7 2 4,4 36 0,84 Miasta , , ,92 Gminy , ,1 2 9,1 15 0,74 M. Braniewo , , ,83 G. Braniewo ,9 63 9, ,95 M. Frombork , , G. Frombork ,2 11 8, ,57 G. Lelkowo , ,7 2 51,3 8 2,60 M. Pieniężno , , ,72 G. Pieniężno , , ,80 G. Płoskinia , , ,77 G. Wilczęta , , ,27 Powiat działdowski , , ,77 Miasta , , ,58 Gminy , , ,11 M. Działdowo , , ,50 G. Działdowo , , ,94 G. Iłowo-Osada , , ,68 M. Lidzbark ,4 71 8, ,80 G. Lidzbark ,0 63 9, ,31 G. Płośnica , , ,35 G. Rybno , , ,35 Powiat elbląski , ,2 1 1,7 59 1,01 Miasta , ,1 1 6,1 7 0,41 Gminy , , ,26 G. Elbląg , , ,69 G. Godkowo , , ,73 G. Gronowo Elbląskie ,4 44 8, ,92 G. Markusy , , ,71 G. Milejewo ,8 21 6, ,31 M. Młynary ,6 14 7,5 1 62,5 2 1,08 G. Młynary ,6 22 8, ,56 M. Pasłęk ,7 99 8, ,70 G. Pasłęk ,2 70 9, ,64 G. Rychliki ,8 33 8, ,72 M. Tolkmicko , , ,69 G. Tolkmicko ,1 36 8, ,21 Powiat ełcki , ,7 2 2, ,97 Miasta , ,0 2 3, ,01 Gminy , , ,89 M. Ełk , ,0 2 3, ,02 G. Ełk ,3 85 7, ,63 G. Kalinowo ,5 65 9, ,27 G. Prostki , , ,46 G. Stare Juchy , ,

26 Miasto i wieś Ogółem Urodzenia żywe Wskaźnik urodzeń na 1000 ludności ogółem Zgony na 1000 ludności w tym niemowląt na 1000 ludności Przyrost naturalny ogółem na 1000 ludności Powiat giżycki , ,0 1 2,0-8 -0,14 Miasta , , ,39 Gminy , ,2 1 4,1 38 1,54 M. Giżycko , , ,50 G. Giżycko ,6 63 7,8 1 14,3 7 0,86 G. Kruklanki ,4 18 5, ,74 G. Miłki ,5 38 9, ,77 M. Ryn ,7 27 9, ,34 G. Ryn ,0 26 8, ,09 G. Wydminy ,4 58 8, ,61 Powiat iławski , ,1 7 6, ,77 Miasta , ,1 4 7,1 79 1,48 Gminy , ,2 3 6,7 86 2,17 M. Iława , ,2 3 9,2 20 0,60 G. Iława , ,6 2 13,6 24 1,88 M. Kisielice ,0 12 5, ,56 G. Kisielice , , ,74 M. Lubawa ,1 76 7,6 1 7,6 55 5,51 G. Lubawa ,9 79 7,4 1 7,9 48 4,51 M. Susz , , ,17 G. Susz ,0 55 7, ,41 M. Zalewo , , ,13 G. Zalewo , , ,83 Powiat kętrzyński , ,0 6 9, ,76 Miasta , ,7 3 9, ,24 Gminy , ,5 3 10,1-3 -0,11 M. Kętrzyn , ,1 2 8, ,60 G. Kętrzyn , , ,89 G. Barciany ,7 64 9, ,19 M. Korsze ,8 38 8, ,43 G. Korsze , ,6 2 33, ,68 M. Reszel , ,1 1 24, ,70 G. Reszel ,1 29 9,0 1 38,5-3 -0,93 G. Srokowo , , ,42 Powiat lidzbarski , ,1 2 5, ,68 Miasta , ,9 1 4, ,45 Gminy , ,3 1 5,4-9 -0,52 M. Lidzbark Warmiński , ,1 1 7, ,20 G. Lidzbark Warmiński , ,6 1 13,2 4 0,59 G. Kiwity , , ,59 G. Lubomino ,4 28 7, ,66 M. Orneta , , ,09 G. Orneta , , ,25 Powiat mrągowski , ,6 2 3,9 71 1,38 Miasta , ,3 1 4, ,38 Gminy , ,9 1 3,6 81 3,22 M. Mrągowo , ,9 1 5,0 5 0,23 G. Mrągowo ,1 62 7,8 1 9,6 42 5,30 M. Mikołajki , , ,80 G. Mikołajki ,6 41 8, ,65 G. Piecki ,2 53 6, ,52 G. Sorkwity ,2 42 8, ,37 Powiat nidzicki , ,3 2 5,4 17 0,50 Miasta , , ,28 Gminy , ,3 2 8,9 21 1,06 G. Janowiec Kościelny , , ,88 G. Janowo , , ,35 G. Kozłowo , , ,79 M. Nidzica , , ,28 G. Nidzica ,7 65 9,0 2 26,0 12 1,67 25

27 Miasto i wieś Ogółem Urodzenia żywe Wskaźnik urodzeń na 1000 ludności ogółem Zgony na 1000 ludności w tym niemowląt na 1000 ludności Przyrost naturalny ogółem na 1000 ludności Powiat nowomiejski , , ,69 Miasta ,8 98 8, ,05 Gminy , , ,90 M. Nowe Miasto Lubawskie ,9 98 8, ,06 G. Nowe Miasto Lubawskie , , ,86 G. Biskupiec , , ,25 G. Grodziczno ,4 59 9, ,16 G. Kurzętnik ,4 86 9, ,96 Powiat olecki , ,8 5 13,0 45 1,29 Miasta , , ,63 Gminy , ,7 5 23,4 18 0,98 G. Kowale Oleckie , ,4 2 31,3 3 0,56 M. Olecko , , ,63 G. Olecko ,2 49 8, ,54 G. Świętajno , ,3 3 79, ,76 G. Wieliczki , , ,73 Powiat olsztyński , ,0 8 6, ,82 Miasta , ,6 1 2, ,58 Gminy , ,1 7 8, ,99 M. Barczewo , ,3 1 13, ,46 G. Barczewo ,3 44 4,4 2 21,7 48 4,84 M. Biskupiec ,9 80 7, ,47 G. Biskupiec ,6 75 8, ,93 M. Dobre Miasto , , ,37 G. Dobre Miasto ,8 52 9, ,36 G. Dywity ,9 70 6,5 1 10,5 25 2,33 G. Gietrzwałd ,6 51 8, ,33 M. Jeziorany , , ,20 G. Jeziorany ,6 38 8,1 1 22,2 7 1,49 G. Jonkowo ,1 49 7,2 1 13,2 27 3,94 G. Kolno ,0 26 7, ,36 M. Olsztynek ,2 71 9, G. Olsztynek ,0 50 8, ,04 G. Purda ,8 58 7, ,85 G. Stawiguda ,7 38 5,5 1 9,8 64 9,19 G. Świątki ,8 34 8,1 1 27,0 3 0,71 Powiat ostródzki , ,7 6 5,5 49 0,46 Miasta , ,6 2 3,9-1 -0,02 Gminy , ,8 4 7,0 50 0,93 M. Ostróda , ,0 2 6, ,44 G. Ostróda , , ,38 G. Dąbrówno ,6 32 7, ,44 G. Grunwald ,2 60 9,2 1 18,9-7 -1,21 G. Łukta ,6 35 7,7 1 20,8 13 2,87 G. Małdyty , ,5 1 16, ,30 M. Miłakowo ,6 23 8, ,11 G. Miłakowo , , ,32 M. Miłomłyn ,6 17 7, ,65 G. Miłomłyn , ,7 1 29,4-5 -1,89 M. Morąg , , ,48 G. Morąg ,1 92 8, ,48 Powiat piski , ,4 2 3, ,22 Miasta , , ,79 Gminy , ,9 2 8,0 14 0,59 M. Biała Piska ,5 30 7, ,21 G. Biała Piska ,7 69 8, ,30 M. Orzysz , , ,36 G. Orzysz , , ,20 M. Pisz , , ,87 G.Pisz ,9 71 8,5 2 24,1 12 1,44 M. Ruciane Nida ,5 38 8, ,47 G. Ruciane Nida , , ,58 26

28 Miasto i wieś Ogółem Urodzenia żywe Wskaźnik urodzeń na 1000 ludności ogółem Zgony na 1000 ludności w tym niemowląt na 1000 ludności Przyrost naturalny ogółem na 1000 ludności Powiat szczycieński , ,4 2 2,9 28 0,39 Miasta , ,3 1 4, ,76 Gminy , ,7 1 2,2 76 1,73 M. Szczytno , , ,48 G. Szczytno ,4 80 6, ,68 G. Dźwierzuty ,2 61 9, ,21 G. Jedwabno ,6 26 7,0 1 23,3 17 4,58 M. Pasym ,6 18 7,1 1 31,3 14 5,52 G. Pasym ,0 20 7, ,04 G. Rozogi , , ,39 G. Świętajno , , ,79 G. Wielbark , , Powiat gołdapski , ,4 1 3,0 71 2,58 Miasta , , ,32 Gminy , ,2 1 5,6 39 2,84 G. Banie Mazurskie , , ,77 G. Dubeninki ,1 29 9, ,82 M. Gołdap , , ,33 G. Gołdap ,5 66 9,8 1 10,3 31 4,62 Powiat węgorzewski , ,5 2 9, ,82 Miasta , ,4 1 9, ,61 Gminy , ,6 1 9, ,00 G. Budry , , ,68 G. Pozezdrze , ,9 1 47, ,74 M. Węgorzewo , ,6 1 9, ,63 G. Węgorzewo , , ,95 m. Elbląg , ,3 3 2, ,92 m. Olsztyn , ,3 3 1, ,02 źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie * wskaźniki przyjęte są z tablic bilansowych i przeliczane wg algorytmów 27

29 Tabela 1.5 Ruch naturalny ludności w woj. warmińsko-mazurskim w latach Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny lata ogółem na 1000 ludności ogółem na 1000 ludności w tym niemowląt * na 1000 urodzeń żywych** ogółem na 1000 ludności , ,1 75 4, , , ,9 70 4, , , ,2 59 4, ,6 źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie * dzieci do 1 roku życia ** zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych Ruch naturalny ludności w woj. warmińsko-mazurskim w latach /współczynnik na 1000 ludności/ 12,0 10,0 współczynnik na 1000 ludności 8,0 6,0 4,0 urodzenia żyzgony zgony niemo przyrost naturalny ,0 9,1 4,8 2, ,2 8,9 4,8 1, ,9 9,2 4,1 0,6 2,0 0,0 urodzenia żywe zgony zgony niemowląt** przyrost naturalny ** zgony niemowląt liczono na 1000 urodzeń żywych 28

30 Tabela 1.6 Ruch naturalny ludności wg województw w roku 2012 Urodzenia żywe Zgony ogółem w tym niemowląt Polska - ogółem Województwa Miasta Obszar wiejski Dolnośląskie Miasta Obszar wiejski Kujawsko-Pomorskie Miasta Obszar wiejski Lubelskie Miasta Obszar wiejski Lubuskie Miasta Obszar wiejski Łódzkie Miasta Obszar wiejski Małopolskie Miasta Obszar wiejski Mazowieckie Miasta Obszar wiejski Opolskie Miasta Obszar wiejski Podkarpackie Miasta Obszar wiejski Podlaskie Miasta Obszar wiejski Pomorskie Miasta Obszar wiejski Śląskie Miasta Obszar wiejski Świętokrzyskie Miasta Obszar wiejski Warmińsko-Mazurskie Miasta Obszar wiejski Wielkopolskie Miasta Obszar wiejski Zachodniopomorskie źródło: Główny Urząd Statystyczny Miasta Obszar wiejski

31 Urodzenia żywe, zgony wg województw w roku Urodzenia żywezgony ogółem Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Urodzenia żywe Zgony ogółem

32 Tabela 1.7 Ludność wg miejsca zamieszkania, płci i wieku w woj. warmińsko-mazurskim /stan na dzień r./ Ogółem poniżej 15 lat w tym w wieku lat i więcej Ogółem mężczyźni kobiety Miasto mężczyźni kobiety Wieś źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie mężczyźni kobiety Ludność ogółem wg miejsca zamieszkania w woj. warmińsko-mazurskim w 2012 roku wojewódz miasto wieś razem mężczyźni kobiety liczba ludności województwo miasto wieś razem mężczyźni kobiety 31

33 Tabela 1.8 Zgony w woj. warmińsko-mazurskim wg powiatów w podziale na miasto i wieś w 2012 roku Zgony ogółem w liczbach bezwzględnych Współczynnik na 10 tys. ludności Urodzenia żywe Z ogólnej liczby zgonów zgony niemowląt Współczynnik umieralności niemowląt Województwo , ,2 Miasto , ,2 Wieś , ,8 Powiat bartoszycki , ,5 Miasto , Wieś , ,7 Powiat braniewski , ,1 Miasto , Wieś , ,3 Powiat działdowski , Miasto , Wieś , Powiat elbląski , ,8 Miasto , ,3 Wieś , Powiat ełcki , ,2 Miasto , ,4 Wieś , Powiat giżycki , ,6 Miasto , Wieś , ,5 Powiat iławski , ,9 Miasto , ,5 Wieś , ,8 Powiat kętrzyński , ,7 Miasto , ,3 Wieś , ,4 Powiat lidzbarski , ,5 Miasto , ,9 Wieś , ,8 Powiat mrągowski , ,0 Miasto , ,7 Wieś , ,8 Powiat nidzicki , ,2 Miasto , Wieś , ,3 Powiat nowomiejski , Miasto 98 87, Wieś , Powiat olecki , ,5 Miasto , Wieś , ,6 Powiat olsztyński , ,2 Miasto , ,8 Wieś , ,3 Powiat ostródzki , ,1 Miasto , ,9 Wieś , ,6 Powiat piski , ,5 Miasto , Wieś , ,0 Powiat szczycieński , ,8 Miasto , ,6 Wieś , ,7 Powiat gołdapski , ,2 Miasto , Wieś , ,9 Powiat węgorzewski , ,6 Miasto , ,2 Wieś , ,1 Powiaty grodzkie , ,4 m. Elbląg , ,8 m. Olsztyn , ,4 źródło: Główny Urząd Statystyczny 32

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza procesu przekształceń w służbie zdrowia oraz pomocy społecznej z elementami biznesplanu w Powiecie Węgorzewskim.

Analiza procesu przekształceń w służbie zdrowia oraz pomocy społecznej z elementami biznesplanu w Powiecie Węgorzewskim. Analiza procesu przekształceń w służbie zdrowia oraz pomocy społecznej z elementami biznesplanu w Powiecie Węgorzewskim. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie Opracował zespół w składzie: Marcin DUBLASZEWSKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Część I Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Kraków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Program naprawczy Szpitala im. św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy Opracowano w: Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o. o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Szczecin, lipiec 2012 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Liczba, rodzaj i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego... 3. Tabela 1... 21. Tabela 2... 24. Tabela 3... 27. Tabela 4...

Liczba, rodzaj i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego... 3. Tabela 1... 21. Tabela 2... 24. Tabela 3... 27. Tabela 4... Spis treści Liczba, rodzaj i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego... 3 Tabela... 2 Tabela 2... 24 Tabela 3... 27 Tabela 4... 28 Rozmieszczenie jednostek systemu ratownictwa medycznego w województwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 I MIERNIKI STANU ZDROWIA POPULACJI... 4 WSTĘP... 4 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ RUCH NATURALNY... 4 2. STRUKTURA LUDNOŚCI... 8 3. OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ śycia...13 4. UMIERALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 237/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 kwietnia 2011r.

UCHWAŁA Nr 237/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 kwietnia 2011r. UCHWAŁA Nr 237/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 kwietnia 2011r. W SPRAWIE: przyjęcia Projektu Regionalnego Programu Rozwoju Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2015

Bardziej szczegółowo

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

skład redakcyjny: Izabela Walicka Edyta Jurgielewicz Marek Borowski

skład redakcyjny: Izabela Walicka Edyta Jurgielewicz Marek Borowski skład redakcyjny: Izabela Walicka Edyta Jurgielewicz Marek Borowski Olsztyn 2010 Projekt graficzny, skład, łamanie: Studio OFF 10-420 Olsztyn, ul. Stalowa 5 tel./fax: 89 534 04 64, 89 535 32 39 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ

Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ Consulting-Med Wrocław 2015 1 Spis treści Wstęp 5 I Audyt Stanu Brzeskiego Centrum Medycznego 7 I.1 Analiza otoczenia i konkurencji 7 I.1.1 Analiza otoczenia

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona Góra

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona Góra SPIS TREŚCI I. Stan zdrowia mieszkańców Zielonej Góry 1. Ludność według płci oraz ruch naturalny... 2 2. Struktura ludności... 4 3. Oczekiwana długość życia... 9 4. Umieralność niemowląt... 10 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

Raport NFZ. za 2007 rok

Raport NFZ. za 2007 rok Raport NFZ za 2007 rok Warszawa, sierpień 2008 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Od autorów... 6 1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie... 6 2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r.... 9

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH

JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu LEKARZE SPECJALIŚCI W WOJEWÓDZTWACH: JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH 1977-1995 SIERPIEŃ 1997 URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińskomazurskiego jednostka wyodrębniona* dane teleadresowe placówki,w tym: L.p. nazwa jednostki podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Stan

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012.

Warszawa, marzec 2012. METODOLOGIA MONITOROWANIA, NADZOROWANIA I ROZLICZENIA FINANSOWEGO I RZECZOWEGO PROJEKTU SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO MAZURSKIE Warszawa, marzec 2012. Streszczenie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o.

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, październik 2011r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo