Zarządzenie Nr VI/362/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr VI/362/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 grudnia 2012 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr VI/362/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r.) oraz 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie (Uchwała Nr XVIIII Rady Miasta Lubartów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie), zarządzam, co następuje: 1 Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. 3 Traci moc Zarządzenie Nr VI/ Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem roku. mgri odziacki

2 Załącznik do Zarządzenia Nr Vl/ Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 grudnia 2012 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE

3 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny zwany dalej "Regulaminem" określa strukturę wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zakresy działania komórek organizacyjnych oraz zasady jego funkcjonowania. 2 Użyte w regulaminie sformułowania lub skróty oznaczają: 1. Ośrodek - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie; 2. Kierownik - Kierownika Ośrodka; 3. komórka organizacyjna - wyodrębniony element struktury Ośrodka, realizujący zadania określone w niniejszym Regulaminie; 4. załatwianie spraw - każdy rodzaj działania podejmowany w ramach obowiązków służbowych, na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania zadań; 5. Statut Ośrodka - Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (uchwała Nr XVIII/16l/04 Rady Miasta Lubartów z dnia 27 maja 2004 z późno zm.) 3 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie jest wyodrębnioną, budżetową jednostką organizacyjną gminy, utworzoną dla realizacji zadań określonych w Statucie Ośrodka. 2. Obszar działalności Ośrodka stanowi miasto Lubartów. 3. Ośrodek ma swoją siedzibę w Lubartowie. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa. 4 Rozdział II ORGANIZACJA OŚRODKA 5 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik przy pomocy zastępcy i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. 2. Pracodawcą dla Kierownika jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Burmistrz Miasta Lubartów wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do Kierownika Ośrodka. 3. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku. 4. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta. 2

4 5. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka, Kierownik uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 6. Zastępca Kierownika wykonuje zadania Kierownika podczas jego nieobecności lub w zakresie udzielonego mu przez niego upoważnienia. 7. Kierownik Ośrodka może upoważnić również inną osobę do kierowania bieżącymi pracami i reprezentowania Ośrodka na zewnątrz, podczas jego nieobecności, zgodnie z zakresem udzielonego upoważnienia. 8. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. W skład Ośrodka wchodzą: 6 1. komórki organizacyjne: a. Dział Pomocy Środowiskowej, używający do znakowania pism i akt symbolu - DPS, b. Dział Świadczeń i Usług, używający do znakowania pism i akt symbolu - DSU, c. Dział Administracyjno-Kadrowy, używający do znakowania pism i akt symbolu - DAK, d. Dział Finansowo-Księgowy, używający do znakowania pism i akt symbolu - DFK, e. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego działający w ramach Działu Pomocy Środowiskowej, używający do znakowania pism i akt symbolu - ZPS, 2. samodzielne stanowisko asystenta rodziny, używające do znakowania pism i akt symbolu -AR, 3. samodzielne stanowisko radcy prawnego, używające do znakowania pism i akt symbolu - RP, 4. samodzielne stanowisko starszego specjalisty ds. analityczno-planistycznych strategii i programów, używające do znakowania pism i akt symbolu - ASP, 5. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, używający do znakowania pism i akt symbolu - DDPS, 6. Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, używająca do znakowania pism i akt symbolu - SS. 7 W Ośrodku jest 34,25 etatu, w tym 1 etat finansowany z EFS - PO KL w okresie od r. do r. 8 Zadania i organizację komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego i Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, ustala Kierownik Ośrodka. 3

5 Rozdział III ZADANIA OŚRODKA 9 Ośrodek realizuje zadania określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym prawa miejscowego, a w szczególności: l. przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowych; 2. przyznawanie pomocy w formie rzeczowej, instytucjonalnej i usług; 3. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny; 4. opłacanie składek na ubezpieczanie zdrowotne za osoby uprawnione; 5. przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 6. prowadzenie pracy socjalnej; 7. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 8. prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 9. wykonywanie zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 10. udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 11. realizowanie programów i projektów, odpowiadających na potrzeby społeczne w mieście Lubartowie; 12. inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin. Rozdział IV ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA 10 Do zadań Kierownika Ośrodka należy: l. organizowanie pracy Ośrodka; 2. kierowanie bieżącymi pracami i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem przez Burmistrza Miasta; 3. wydawanie z upoważnienia Burmistrza Miasta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gmmy; 4. koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 5. wykonywanie uchwał Rady Miasta; 6. wykonywanie zarządzeń Burmistrza Miasta; 7. wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka; 8. przestrzeganie przepisów statutu, regulaminów oraz instrukcji wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku; 4

6 9. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami, zgodnie z przydzielonym budżetem i przepisami prawa; 10. prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 11. nadzór nad powierzonym Ośrodkowi mieniem gminy; 12. wydawanie pełnomocnictw i upoważnień do realizacji zadań Ośrodka; 13. podejmowanie decyzji kadrowych w stosunku do pracowników Ośrodka; 14. odpowiada za podejmowanie działań związanych z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej; 15. przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej; 16. składanie Radzie Miasta corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej; 17. współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Rozdział V ZADANIA ZASTĘPCY KIEROWNIKA OŚRODKA 11 Do zadań Zastępcy Kierownika Ośrodka należy: 1. organizowanie pracy i nadzór merytoryczny w Dziale Pomocy Środowiskowej, Zespole Poradnictwa Specjalistycznego, Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych i Asystentowi rodziny; 2. pełnienie zastępstwa i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz podczas nieobecności Kierownika; 3. ocena lokalnych problemów społecznych i przedstawianie propozycji ich rozwiązań; 4. przedstawianie Kierownikowi Ośrodka informacji z zakresu występujących potrzeb na terenie gminy oraz stanu ich zaspokojenia; 5. weryfikowanie pod względem merytorycznym rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń; 6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z posiadanym upoważnieniem; 7. planowanie środków finansowych na świadczenia; 8. organizowanie i nadzorowanie działań kontroli wewnętrznej; 9. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej; 10. dokonywanie przydziału rodzinie asystenta rodziny; 11. współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 5

7 Rozdział VI ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Dział Pomocy Środowiskowej W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnieni mogą być: a. pracownicy socjalni, b. starsi pracownicy socjalni, c. specjaliści pracy socjalnej, d. starsi specjaliści pracy socjalnej. 2. Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej w szczególności należy: a. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; b. ewidencjonowanie wniosków o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej w systemie informatycznym POMOST; c. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i ich aktualizacji oraz innych wywiadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; d. wydawanie opinii do sądów opiekuńczych w sprawie ustanawiania pieczy zastępczej; e. wszczęcie i podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą w oparciu o procedury "Niebieskiej karty", w tym działanie w ramach grupy roboczej; f. podejmowanie interwencji socjalnej w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie; g. wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej w formie: pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka; h. rozwijanie nowych form pomocy społecznej samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; 1. prowadzenie poradnictwa dla osób ubiegających się o pomoc społeczną; J. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; k. prowadzenie pracy socjalnej w środowiskach obejmowanych pomocą społeczną, w tym także zawieranie kontraktów socjalnych; 1. sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących problematyki społecznej; m. sprawdzanie dokumentacji dotyczącej refundacji zasiłków przyznanych przez inne ośrodki pomocy dla klientów będących mieszkańcami Lubartowa oraz zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym i akceptowanie ich (lub nie) do refundacji; n. obsługa systemu informatycznego POMOST; o. współuczestniczenie w opracowaniu oraz wdrażaniu lokalnych programów pomocy społecznej, projektów socjalnych i innych ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie jakości życia lub innych; p. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy, będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; 6

8 q. archiwizowanie i przekazywanie akt działu do archiwum zakładowego; r. opracowywanie aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; s. odpowiedzialność za podejmowanie działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej; t. sporządzanie sprawozdań; u. współpraca z powiatowym urzędem pracy z zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach; v. współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych; w. współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi; x. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; y. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.); 3. Działem Pomocy Środowiskowej kieruje zastępca kierownika Ośrodka. 13 Zespół Poradnictwa Specjalistycznego 1. W zespole Poradnictwa Specjalistycznego zatrudnieni są konsultanci: a. psycholog, b. starszy specjalista pracy z rodziną. 2. Do zadań Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego w szczególności należy: a. świadczenie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i socjalnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód; b. świadczenie poradnictwa psychologicznego, realizowanego przez procesy diagnozowania, profilaktyki i krótkotrwałych oddziaływań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania; c. świadczenie poradnictwa pedagogicznego, obejmującego szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze i opiekuńcze; d. świadczenie wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej w szczególności z powodu przemocy w rodzinie; e. podejmowanie interwencji socjalnej w sytuacjach kryzysowych; f. prowadzenie mediacji rodzinnej; g. współuczestniczenie w pracach grup roboczych osób dotkniętych przemocą; h. prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu interwencji kryzysowej, wykluczenia społecznego, przemocy w rodzinie oraz mediacji; 1. współuczestniczenie w opracowaniu oraz wdrażaniu lokalnych programów pomocy społecznej, projektów socjalnych i innych ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie jakości życia lub innych; J. obsługa organizacyjno techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych; k. prowadzenie działań promocyjnych w ramach Konkursu "Zdrowa Gmina"; 1. opracowywanie projektów akt prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; 7

9 m. odpowiedzialność za podejmowanie działań związanych z funkcjonowanie kontroli zarządczej; n. archiwizowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego; o. sporządzanie analiz i sprawozdań; p. współpraca z innymi podmiotami; q. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; r. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.); 3. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego działa w ramach Działu Pomocy Środowiskowej. 4. Zespołem Poradnictwa Specjalistycznego kieruje zastępca kierownika Ośrodka. Samodzielne stanowisko - asystent rodziny Do zadań asystenta rodziny w szczególności należy: a. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, który zgłosił rodzinę do objęcia tą formą pomocy; b. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonego w pieczy zastępczej; c. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; d. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi; e. wspieranie aktywności społecznej rodziny; f. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; g. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej; h. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; l. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; J. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; k. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; l. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; m. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; n. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; o. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; p. archiwizowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego; q. odpowiedzialność za podejmowanie działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej; r. sporządzanie analiz i sprawozdań; s. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w 8

10 działaniach na rzecz dziecka i rodziny oraz z zespołem interdyscyplinarnym, grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną; t. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; u. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.). 2. Nadzór merytoryczny nad pracą asystenta rodziny sprawuje zastępca kierownika Ośrodka. Dział Świadczeń i Usług W Dziale Świadczeń i Usług zatrudnieni są: a. kierownik działu świadczeń i usług, b. inspektor, c. starszy referent, d. referent. 2. Do zadań Działu Świadczeń i Usług należy: a. prowadzenie dokumentacji oraz rejestrów udzielonych świadczeń; b. ewidencjonowanie i przechowywanie akt klientów Ośrodka; c. sporządzanie list i sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów księgowych dotyczących wypłat świadczeń społecznych; d. opracowywanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń; e. sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej; f. wydawanie zaświadczeń; g. koordynowanie współpracy Ośrodka i organizacji świadczącej usługi opiekuńcze, której powierzono zadanie do realizacji; h. zamawianie i zlecanie usług w firmie opiekuńczej; 1. naliczanie odpłatności za pobyt osób umieszczonych w dps; J. rozliczanie kosztów świadczonych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; k. sporządzanie list dzieci korzystających z posiłków w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego oraz ich merytoryczna kontrola; 1. sporządzanie zamówień na bony towarowe dla klientów Ośrodka oraz ich merytoryczna kontrola; m. obsługa systemu informatycznego POMOST i PŁATNIK; n. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów; o. archiwizowanie i przekazywanie akt działu do zakładowego archiwum; p. podejmowanie w porozumieniu z działem finansowo-księgowym czynnoser zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec klientów-dłużników; q. dokonywanie merytorycznej oceny wywiadów środowiskowych (rodzinnych); 9

11 r. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należących do właściwości gminy; s. przekazywanie dokumentów dotyczących odwołań od decyzji w sprawach świadczeń społecznych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego; t. analiza realizacji miesięcznych wydatków przeznaczonych na świadczenia społeczne; u. wydawanie i rejestrowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych; v. prowadzenie obowiązującej dokumentacji dotyczącej opłacenia składki ZUS SI PŁATNIK, w zakresie dotyczącym świadczeniobiorców; w. opracowywanie projektów aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; x. sporządzanie analiz i sprawozdań; y. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; z. sprawdzanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych, obciążeń MOPS z tytułu wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej; aa. sporządzanie zamówień na opał dla klientów MOPS; bb. współpraca z innymi instytucjami; cc. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; dd. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.). 3. Działem Świadczeń i Usług kieruje kierownik Działu. Dział Administracyjno-Kadrowy W Dziele Administracyjno-Kadrowym zatrudnieni są: a. kierownik działu administracyjno-kadrowego, b. koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej, C. pracownik administracyjny, d. sekretarka, e. sprzątaczki, f. gomec. 2. Do zadań Działu Administracyjno-Kadrowego należy: a. administrowanie obiektami Ośrodka w tym nadzór nad ich stanem technicznym, sanitarnym i właściwą eksploatacją wszystkich obiektów i urządzeń; b. utrzymanie porządku w siedzibie Ośrodka wraz z terenami przyległymi; C. planowanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów; d. planowanie wydatków dotyczących zakupu materiałów i przedmiotów nietrwałych na potrzeby działalności Ośrodka oraz ich zakup; e. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy; f. prowadzenie akt osobowych pracowników Ośrodka i dokumentacji związanej z zawarciem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy; g. sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych, prowadzenie ewidencji urlopów, kart urlopowych; h. prowadzenie kart czasu pracy miesięcznych i rocznych; 10

12 1. prowadzenie rejestru delegacji, ewidencji wyjść służbowych i wyjść prywatnych w czasie godzin pracy pracowników Ośrodka; J. prowadzenie spraw i sporządzanie dokumentów według potrzeb pracowników Ośrodka np.: dotyczących rent, emerytur, zaświadczeń w części dotyczącej zatrudnienia; k. przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie konkursu na stanowiska urzędnicze i kierowniczo-urzędnicze; 1. sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia; m. obsługa kasy Ośrodka obejmująca dokonywanie wypłat świadczeń, talonów, płac oraz przyjmowanie wpłat z tytułu zwrotu świadczeń i inne wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji; n. należyte zabezpieczenie środków pieniężnych i papierów wartościowych w kasie Ośrodka; o. sporządzanie wniosków na odbycie stażu i prowadzenie dokumentacji zawarcia umów z PUP; p. prowadzenie biblioteki Ośrodka; q. prowadzenie sekretariatu Ośrodka; r. zapewnienie właściwego obiegu korespondencji; s. prowadzenie spraw BHP i przeciwpożarowych Ośrodka oraz nadzór nad ich przestrzeganiem; t. prowadzenie archiwum Ośrodka i dokonywanie niezbędnych czynności z tym związanych; u. doręczanie adresatom korespondencji i decyzji administracyjnych; v. przygotowanie i przeprowadzanie przetargów i konkursów ofert w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych; w. opracowywanie projektów aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; x. zapewnienie by systemy informatyczne posiadane przez Ośrodek cechowały się przejrzystością i sprawdzalnością dokonywanych w nich zapisów, gwarantowały użytkownikom możliwość ochrony danych, możliwość wydruku wszystkich przetworzonych danych, przeniesienie ich na wszystkie inne trwałe nośniki; y. wykonywanie niezbędnych czynności w celu osiągnięcia dostatecznych gwarancji dla poprawnego funkcjonowania systemów posiadanych przez Ośrodek; z. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; aa. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; bb. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.); 3. Działem Administracyjno - Kadrowym kieruje kierownik Działu. Dział Finansowo-Księgowy W Dziale Finansowo-Księgowym zatrudnieni są: a. główna księgowa, b. starsza księgowa. 11

13 2. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy: a. prowadzenie księgowości Ośrodka, dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych oraz gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami; b. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym przedkładanych dowodów księgowych (faktur, rachunków, not księgowych), stanowiących podstawę realizacji dochodów i wydatków oraz ich tworzenie; c. segregowanie i dekretowanie dowodów księgowych; d. rozliczanie delegacji służbowych; e. sporządzanie list płac i obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatku dochodowego dla pracowników Ośrodka oraz terminowe ich odprowadzanie; f. przygotowywanie rozliczeń z tytułu: umów zleceń, o dzieło, ryczałtów wypłacanych pracownikom za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, świadczeń ZFŚS; g. obsługa programów informatycznych POMOST i PŁATNIK, COMOROK OPTIMA SFK, Bestia; h. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych; 1. zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób z ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych na umowę zlecenie; J. sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych DRA wraz z raportami imiennymi (RCA, RSA, RZA) oraz raportów RUMA dla pracowników Ośrodka; k. sporządzanie deklaracji rocznych o pobieranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R); 1. sporządzanie i przekazanie w obowiązującym terminie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy: PIT -11, PIT -40 dla pracowników Ośrodka, PIT -8C informacja o przychodach z innych źródeł; m. sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych PFRON i przekazywanie należności; n. opracowywanie projektów planów finansowych Ośrodka oraz planu finansowego; o. sporządzanie analiz wydatków i dochodów Ośrodka; p. sporządzanie sprawozdań do Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego, GUS-u; q. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu Ośrodka; r. ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych w używaniu; s. naliczanie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; t. uzgadnianie ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych z księgą inwentarzową oraz materiałów (art. spożywczych) z kartoteką magazynową; u. uzgadnianie i rozliczanie wyników inwentaryzacji; v. wystawianie dowodów powodujące zmiany majątku (OT, PT, MT, LT); w. prowadzenie ewidencji pozabilansowej zaangażowania środków budżetowych; x. prowadzenie rejestru umów; y. wydawanie zaświadczeń Rp-7 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w części dotyczącej wynagrodzenia; z. wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników; aa. archiwizowanie i przekazywanie akt działu do archiwum zakładowego; 12

14 bb. podejmowanie w porozumieniu z Działem Pomocy Środowiskowej i Działem Świadczeń i Usług czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej wobec klientów, którzy niesłusznie pobrali świadczenia z pomocy społecznej lub nie wywiązali się z obowiązku ich zwrotu; cc. sporządzanie kalkulacji posiłków, usług pralniczych i kąpielowych; dd. prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS Ośrodka; ee. sporządzanie ksiąg rachunkowych; ff. opracowywanie projektów aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji), podawanie informacji dotyczących środków finansowych do skonsultowania umów innym działom; gg. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; hh. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; ii. uzgadnianie kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych; JJ. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.); 3. Działem Finansowo-Księgowym kieruje główna księgowa. 4. Zastępstwo głównej księgowej podczas jej nieobecności pełni starsza księgowa. Rozdział VII ZADANIA RADCY PRAWNEGO Do zadań radcy prawnego należy: a. udzielanie porad prawnych i konsultacji; b. sporządzanie pisemnych opinii prawnych; c. opracowywanie projektów aktów prawnych; d. występowanie przed sądami i urzędami; e. zastępstwo prawne i procesowe Pracodawcy; f. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; g. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; h. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.). 2. Nadzór merytoryczny nad pracą radcy prawnego sprawuje Kierownik Ośrodka. 13

15 Rozdział VIII ZADANIA STARSZEGO SPECJALISTY ds. ANALITYCZNO-PLANISTYCZNYCH STRATEGII I PROGRAMÓW Do zadań starszego specjalisty ds. analityczno-planistycznych, strategii i programów należy: a. opracowywanie zbiorczych sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z udzielanych świadczeń pieniężnych i w naturze; b. opracowywanie analiz dotyczących problemów społecznych występujących w obszarze pomocy społecznej; c. opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka; d. w porozumieniu z działem finansowo-księgowym opracowywanie zbiorczego bilansu potrzeb Ośrodka w oparciu o przedstawione potrzeby komórek organizacyjnych Ośrodka; e. opracowanie oceny zasobów pomocy społecznej; f. obsługa systemu informatycznego POMOST i Statystycznej Aplikacji Centralnej SAC g. opracowywanie meldunków i raportów dotyczących działalności merytorycznej Ośrodka; h. inicjowanie oraz opracowywanie programów i projektów służących rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym współfinansowanych z EFS; 1. współuczestniczenie we wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej; J. monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych; k. archiwizowanie posiadanych akt i przekazywanie do archiwum zakładowego; 1. opracowywanie aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; m. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; n. współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami w celu realizacji programów społecznych; o. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; p. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.). 2. Nadzór merytoryczny nad pracą specjalisty ds. analityczno-planistycznych, strategii i programów sprawuje Kierownik Ośrodka. Rozdział IX ZADANIA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO 20 Zespół oro1ektowv nie stanowi odrębnej komórki organizacyjnej Ośrodka. Jest powołany w celu realizacji zadań określonych w projekcie systemowym "OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy 14

16 społecznej w Lubartowie", współfinansowanym ze środków EFS POKL w latach Do zespołu projektowego należą: a. Kierownik Ośrodka - koordynator projektu, b. Główna księgowa Ośrodka - główna księgowa, c. Pracownicy socjalni - pracownicy socjalni projektu, d. Pracownik Działu Świadczeń i Usług - pracownik administracyjny, które działają w oparciu o udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia. 2. Do podstawowych zadań zespołu projektowego należy: a. bieżąca analiza zasad i wytycznych wdrażania i finansowania Projektu; b. opracowanie projektu budżetu i sporządzanie bilansu z realizacji Projektu; c. opracowanie wniosku o dofinansowanie Projektu na dany rok budżetowy, w oparciu o dokonaną analizę potrzeb i problemów społecznych mieszkańców miasta; d. przygotowanie wniosków o płatność; e. realizacja Projektu, zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań i budżetem; f. prowadzenie ewidencji księgowej i dokumentów finansowo - księgowej; g. przeprowadzanie rekrutacji uczestników Projektu; h. przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych, związanych z realizacją Projektu; 1. zawieranie kontraktów socjalnych z beneficjentami Projektu; J. promocja Projektu, w tym prowadzenie strony internetowej; k. współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie Projektu współfinansowanego ze środków EFS POKL; 1. prowadzenie sprawozdawczości z realizacji Projektu; m. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Projektu; Rozdział X ZADANIA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 21 Dzienny Dom Pomocy Społecznej 1. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej zatrudnieni są: a. kierownik Domu, b. kucharka, c. robotnik wykwalifikowany, d. konserwator. 2. Do zadań Dziennego Domu Pomocy Społecznej należy: a. obejmowanie pomocą w formie usług osób starszych, samotnych, o ustalonym stopniu niepełnosprawności oraz wymagających pomocy społecznej (bezdomnych, nie zaradnych życiowo, uzależnionych); 15

17 b. zapewnienie warunków do wielogodzinnego przebywania na terenie placówki osób, którym zgodnie z decyzją przysługują usługi w DDPS; c. przyrządzanie posiłków (śniadań, obiadów z dwóch dań); d. realizowanie systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP; e. świadczenie usług higienicznych (kąpiel i pranie); f. zapewnienie właściwych norm żywieniowych i przepisów sanitarnych z zakresu żywienia zbiorowego; g. opracowywanie jadłospisów dla stołówki DDPS; h. zawieranie kontraktów z osobami kierowanymi do DDPS; 1. rozliczanie odpłatności za usługi świadczone przez DDPS; J. opracowywanie projektów aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; k. przeprowadzanie przetargów i konkursów ofert w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych; 1. nadzór nad stanem technicznym, sanitarnym i właściwą eksploatacją obiektów i urządzeń; m. planowanie wydatków związanych z utrzymaniem DDPS; n. nadzór nad powierzonym mieniem i jego właściwe zabezpieczenie; o. prowadzenie właściwej gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami; p. właściwe prowadzenie dokumentacji, dotyczącej DDPS; q. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; r. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; s. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.); 2. Dziennym Domem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik DDPS. Rozdział XI ZADANIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI Z RODZIN DYSFYNKCYJNYCH 22 Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych 1. W Świetlicy Środowiskowej zatrudnieni są: a. pedagog, b. wychowawca, c. psycholog. 2. Do zadań Świetlicy Środowiskowej należy: a. wspieranie rodzin przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi; b. wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; c. zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami; 16

18 d. udzielanie dzieciom pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych; e. udzielanie pomocy w nauce; f. udzielanie pomocy w formie dożywiania; g. organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, organizowanie zabaw i zajęć sportowych; h. rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka; i. prowadzenie współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka oraz udzielanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; j. opracowanie i realizacja indywidualnego planu pracy z dzieckiem; k. opracowywanie i wdrażanie programów na rzecz pomocy funkcjonowania dziecka i rodziny; l. prowadzenie kart pobytu dziecka oraz innej niezbędnej dokumentacji dotyczącej dziecka i jego rodziny; m. sprawdzanie zgodności zamówień artykułów spożywczych na podwieczorki pod względem ilościowym oraz cenowym i sporządzanie wykazu dzieci, którym wydano podwieczorki; n. dokonywanie zakupów środków czystości i materiałów biurowych; o. opracowywanie projektów aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; p. sporządzanie analiz, planów pracy i sprawozdań; q. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; r. współpraca z placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci uczęszczających do świetlicy; s. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; t. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.). 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Świetlicy Środowiskowej sprawuje zastępca kierownika Ośrodka. Rozdział XII ZASADY ZAŁATWIANIA SPRAW I PODPISYWANIA PISM Pisma wychodzące na zewnątrz są parafowane na kopii przez pracowników merytorycznych lub w znaku pisma występują inicjały pracownika merytorycznego, a podpisywane przez Kierownika lub zastępcę Kierownika Ośrodka. 2. Decyzje administracyjne są wydawane na podstawie upowazruen określonych w przepisach szczególnych i opatrzone podłużną pieczęcią nagłówkową o nazwie "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie". 24 Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa Instrukcja kancelaryjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. 17

19 25 Umowy, w wyniku których powstają zobowiązania Ośrodka i kontrasygnaty głównej księgowej. pieniężne wymagają podpisu Kierownika 26 Zasady postępowania z korespondencją opatrzoną klauzulami tajności, określają przepisy szczególne. Rozdział XIII ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ 27 System kontroli w Ośrodku obejmuje kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną Kontrola zewnętrzna prowadzona jest przez służby do tego powołane na podstawie przepisów szczególnych. 2. Kontrolę zewnętrzną może przeprowadzić upoważniony przez Kierownika pracownik Ośrodka w instytucjach, wykonujących zadania zlecone przez Urząd Miasta Lubartów w ramach zawartej umowy Kontrola wewnętrzna stanowi element systemu kontroli zarządczej w Ośrodku i obejmuje całość działalności Ośrodka. 2. Kontrolę wewnętrzną przeprowadza się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 3. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana przez: a. Kierownika Ośrodka, b. Zastępcę Kierownika Ośrodka, c. Główną księgową, d. kierowników komórek organizacyjnych Ośrodka, e. każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności. 4. Kontrola wewnętrzna w Ośrodku sprawowana przez osoby wskazane w pkt.3 polega w szczególności na: a. bieżącym sprawdzaniu realizacji zadań statutowych i operacji gospodarczych realizowanych przez Ośrodek; b. sprawowaniu bezpośredniego nadzoru i kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości; c. sprawdzaniu przestrzegania odpowiednich procedur przed rozpoczęciem przedsięwzięcia i w toku jego realizacji; 18

20 d. sprawowaniu nadzoru nad właściwym zabezpieczeniem mierua Ośrodka przed zniszczeniem i kradzieżą; e. bieżącym kontrolowaniu ponoszonych przez jednostkę kosztów; f. sprawowaniu nadzoru wobec podległych pracowników w zakresie dyscypliny pracy, przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych; g. organizowaniu doraźnych kontroli na poszczególnych stanowiskach pracy, wchodzących w skład kierowanych przez nich komórek organizacyjnych Ośrodka; h. dokonywaniu wstępnej oceny wydatków pod względem: zgodności z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym, legalności, gospodarności, celowości i rzetelności; 1. dokonywaniu zakupów materiałów i usług zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, bieżącej kontroli realizowanych przedsięwzięć; J. dokonywaniu wydatków w sposób umożliwiający terminową realizację poszczególnych zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 5. Szczegółowe zasady kontroli obowiązującej w Ośrodku określają regulaminy, procedury, instrukcje, zakresy obowiązków. Rozdział XIV PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK Kierownik Ośrodka i Zastępca Kierownika Ośrodka udzielają informacji publicznej na wniosek w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej. 2. Pisma i zapytania kierowane drogą elektroniczną będące wnioskiem, wprowadza się do ewidencji prowadzonej w formie papierowej w sekretariacie Ośrodka Informacja publiczna na stronie BlP pochodzi bezpośrednio od pracownika Ośrodka, który ją zrealizował. 2. Każdy publikowany dokument na stronie "WWW BlP" zawiera informację o osobie, która ją wprowadziła i jest za nią odpowiedzialna. 3. Zakres publikowania informacji dla Ośrodka został określony na podstawie ustawy o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz z późno zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 565 z póź. zm.). 4. Kierownik sprawuje nadzór formalny nad wprowadzaniem i publikowaniem treści w BlP, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. 5. Zasady umieszczania informacji na stronie BlP: a. pracownik Ośrodka przekazuje w formie elektronicznej do sekretariatu informację do zamieszczenia na stronie BlP; 19

21 b. pracownik sekretariatu przekazuje dokument Kierownikowi Ośrodka do zatwierdzenia; c. po zatwierdzeniu, pracownik sekretariatu przekazuje dokument koordynatorowi ds. komputeryzacji pomocy społecznej, który jest odpowiedzialny za umieszczenie informacji na stronie BlP. 6. Zadania koordynatora ds. komputeryzacji w pomocy społecznej: a. odpowiada za publikację informacji, b. dokonuje niezbędnych poprawek, c. odpowiada za właściwe formatowanie tekstów publikowanych informacji. Rozdział XV PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW Skargi i wnioski mogą być składane do Ośrodka w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 2. Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w książce korespondencyjnej. 3. Skargi i wnioski rozpatruje Kierownik, zastępca kierownika lub osoba wskazana przez Kierownika Ośrodka. 33 Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r, nr 98, poz z późno zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Rozdział XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 34 Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych. 35 Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po 14 dniach od zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta. 36 Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego zatwierdzenia. 20

22 SCHEMAT struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie KIEROWNIK I GŁÓWNY KSIĘGOWY I Z-CA KIEROWNIKA I I DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ l. KIEROWNIK 2. KUCHARKA 3. ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY 4. KONSERWATOR DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY l. STARSZA KSIĘGOWA DZIAŁ ADMINISTRACY J NO-KADROWY l. KIEROWNIK 2. KOORDYNATOR DS. KOMPUTERYZACn POMOCY SPOŁECZNEJ 3. SEKRETARKA 4. POMOC STARSZY SPECJALISTA DS. ANALITYCZNO- PLANISTYCZNYCH, STRATEGII I PROGRAMÓW RAZEM: I et. DZIAŁ ŚWIADCZEŃ I USŁUG l. KIEROWNIK 2. INSPEKTOR 3. STARSZY REFERENT 4. REFERENT DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ l. PRACOWNIK SOCJALNY 2. STARSZY PRACOWOWNIK SOCJALNY 3. SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ 4 PRACOWNIK SOCJALNY -EFS POKL ASYSTENT RODZINY ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI Z RODZIN DYSFUNKCY JNYCH I. PEDAGOG 2. WYCHOWAWCA 3. PSYCHOLOG ADMJNlSTRACYJNA S. GONIEC 6. SPRZĄTACZKA RADCA PRAWNY RAZEM: 12 et.+ I etat RAZEM: I et. RAZEM: I i 5/8 et. RAZEM: 3,5 et. RAZEM: I et. RAZEM: 4 i 7/8 et. RAZEM: 1/2 et. RAZEM: 3,5 et. ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I. PSYCHOLOG 2. STARSZY SPECJALIST A PRACY Z RODZINĄ RAZEM: li 1/4 et. OGÓŁEM ZATRUDNIENIE 34,25 ETATU, W TYM 1 ETAT FINANSOWANY Z EFS -POKL

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Ośrodka Pomocy Społecznej. w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

Regulamin Organizacyjny. Ośrodka Pomocy Społecznej. w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 Załącznik do zarządzenia nr PM- 4866/2013 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 sierpnia 2013 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 SPIS TREŚCI DZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 362 /2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. ZARZĄDZENIE NR 66/2008 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE Kościan, 1 czerwca 2012 roku. 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie D.KI.021-1/15 Załącznik do Uchwały Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie UCHWAŁA Nr 624/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu w Krośnie Pracy Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie organizacyjnym mowa o: 1. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W GŁOGOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie jest miejską jednostką organizacyjną utworzoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo