PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY"

Transkrypt

1 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA PRAŁATA JÓZEFA WALĄGA W KOŹLINACH Opracował zespół w składzie: Monika Grot-Sigłowa Magda Malinowska Angelika Piasecka

2 CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA A. CEL GŁÓWNY: Podnoszenie poziomu wyników nauczania i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1.Współpraca z Poradnią Psychol. Pedagogiczną w Pruszczu Gd. Rozpoznawanie problemów dydaktycznych. Rozmowy z rodzicami uczniów pod kątem badania dzieci w PPP. Kierowanie dzieci mających trudności w nauce na badania w poradni (na wniosek rodziców). Badania logopedyczne dzieci sześcioletnich. Kierowanie (na wniosek wychowawczyni oddziału przedszkolnego) na badania dojrzałości szkolnej dzieci siedmioletnich., pedagog, pedagog, pedagog S. Kotlewska A. Piasecka styczeń marzec styczeń marzec według potrzeb październik wrzesień kwiecień 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej Przygotowanie oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej do obniżenia wieku rozpoczynania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie pierwszej, drugiej, trzeciej. A. Piasecka M. Kryczyk, S. Lodańska, Magda Malinowska Wdrażanie nowej podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów w klasie czwartej, piątej i szóstej. n-le klasy IV, V, VI 2

3 3. Pomoc uczniom mającym Zorganizowanie zespołów wyrównawczych: problemy z nauką. - Kl. IV i V- język polski 1 godz. tygodniowo; S. Kotlewska Zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego. S. Lodańska, M. Malinowska Udzielanie pomocy w odrabianiu prac domowych w czasie zajęć świetlicowych. Indywidualna praca z uczniem. W. Kaźmierski M. Grot Sigłowa ks. K. Zdrojewski według potrzeb Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z godzin do dyspozycji a szkoły (z art. art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. ustawy Karta Nauczyciela) np. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki, zajęcia korekcyjno kompensacyjne, zajęcia opieki świetlicowej. nauczyciele świetlicy, nauczyciele przedm. nauczyciele wg przydziału 4. Współpraca z domem rodzinnym. Zorganizowanie czterech ogólnych zebrań z rodzicami. Indywidualne kontakty nauczycieli i pedagoga z rodzicami (konsultacje)., pedagog n-le przedmiotów IX, XII, II, V wg harmonogramu konsultacji 3

4 5. Ocena poziomu wyników Badanie wyników nauczania wg harmonogramu w kl. IV VI. maj nauczania Badania kompetencji ucznia kl. III (OBUT ). kwiecień Szczegółowa analiza wyników sprawdzianu kończącego szkołę podstawową (próbnych i właściwego). rada pedagogiczna styczeń, czerwiec 6. Podnoszenie poziomu wyników sprawdzianu zewnętrznego klasy VI Zorganizowanie próbnego sprawdzianu kompetencji uczniów klasy VI. Diagnoza przygotowania uczniów klasy VI do sprawdzianu zewnętrznego. Konsekwentne i we wszystkich klasach wdrażanie wniosków z analizy wyników zewnętrznego sprawdzianu. D. Haydasz S. Kotlewska D. Haydasz n-le wszystkich styczeń, marzec przedmiotów Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do sprawdzianu w klasie VI 1 godz. tygodniowo. S. Kotlewska 7. Program wyrównywania szans edukacyjnych. Zorganizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych i logopedycznych wymienionych w pkt.3. nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych 4

5 B. CEL GŁÓWNY: Rozwijanie zainteresowań i praca z uczniem zdolnym. 1. Przygotowanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach. Umożliwienie uczniom korzystania z odpowiedniej literatury w czytelni szkolnej. Dostęp do Internetu w pracowni komputerowej. Indywidualna praca nauczyciela z uczniem. Zorganizowanie uczniowskich kół zainteresowań: M. Flizikowski D. Haydasz Koło Sportowe kl. III-VI Koło Sportowe kl. I-II Koło Tenisa Stołowego Koło Polonistyczne Chór Szkolny Koło Kaligraficzne Małe Kółko Teatralne (oddz. przedszkolne) Kółko Plastyczne W. Miklaszewski W. Kaźmierski W. Miklaszewski S. Kotlewska M. Flizikowski J. Wiśniewski D. Nalinska A. Piasecka Zorganizowanie szkolnych konkursów w różnych dziedzinach. Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych. zgodnie z terminarzem konkursów 5

6 2. Analizowanie i eksponowanie osiągnięć uczniów. Przedstawianie osiągnięć uczniów na apelach szkolnych i zebraniach rodziców. Umieszczanie informacji w witrynie internetowej szkoły. Fotografowanie i dokumentowanie konkursów, zawodów, prac i eksponowanie ich na gazetkach oraz stronie internetowej szkoły. Wykonanie ekspozycji prac uczniów i ich osiągnięć z okazji Dnia Patrona. Popularyzowanie osiągnięć uczniów w mediach. Analizowanie osiągnięć na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Stwarzanie uczniom na wszystkich zajęciach warunków do uzyskiwania dobrych ocen za prace dodatkowe. Nagradzanie na zakończenie roku uczniów szczególnie wyróżniających się wynikami w nauce lub pozytywnym zachowaniem. Kontynuacja działań związanych z aktualizacją zakładki SUKCESY UCZNIÓW na stronie internetowej szkoły oraz gminy. Częste chwalenie uczniów za ich zaangażowanie w pełnienie dyżurów w szkole. D. Haydasz na bieżąco wg potrzeb 6

7 3. Edukacja poprzez eksperymenty, odkrywanie, działanie. Wyjazdy do Centrum Eksperymentalnego, Laboratorium, Centrum Hewelianum Rajdy rowerowe po okolicy. Zielona Szkoła Wojciech Kaźmierski, S. Lodańska, M. Kryczyk, M. Malinowska kwiecień CZĘŚĆ II DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZA C. CEL GŁÓWNY: Kształtowanie patriotycznych postaw młodzieży i społecznie pożądanych cech osobowości. 1. Udział w uroczystych obchodach wydarzeń historycznych i świąt narodowych. Przygotowanie uroczystych akademii z okazji: Rozp. roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Narodowego Święta Niepodległości, Konstytucji 3 Maja i innych według kalendarza imprez. nauczyciele wg harmonogramu wg kalendarza imprez 2. Praca z dziećmi zagrożonymi środowiskowo. Indywidualna praca wychowawców i pedagoga szkolnego. Zwracanie uwagi rodziców i uczniów na potrzebę niezwłocznego usprawiedliwiania nieobecności dzieci w odpowiedniej formie określonej w statucie szkoły. Kontynuowanie pracy nad większym zainteresowaniem rodziców bieżącym życiem klas i szkoły., pedagog 7

8 3. Wytwarzanie więzi koleżeńskich między uczniami wszystkich środowisk i miejscowości. Organizowanie wycieczek i imprez kulturalno rozrywkowych takich jak: Andrzejki, Zabawa choinkowa. Udział wszystkich klas w uroczystościach: Rozpoczęcia roku szkolnego Pasowania uczniów klasy I i Dnia Edukacji Narodowej Zakończenia roku szkolnego klas I VI i innych. Obchody Dnia Dziecka. wg kalendarza wg kalendarza wg kalendarza wg kalendarza 4. Kształtowanie uniwersalnych postaw moralnych. Kultywowanie na terenie szkoły tradycji. Przygotowanie i przedstawienie Jasełek. Udział w Powiatowym Przeglądzie Jasełek w Pruszczu Gdańskim. M. Flizikowski, M. Malinowska, S. Lodańska grudzień 5. Oszczędność uczniów. Prowadzenie na terenie szkoły Szkolnej Kasy Oszczędności. Zorganizowanie szkolnego konkursu oszczędzania. D. Haydasz 6. Kształtowanie postaw patriotycznych, odwiedzanie miejsc związanych z historią Polski. Zorganizowanie jednodniowej wycieczki. M. Grot-Sigłowa, J. Wiśniewski maj 8

9 7. Nawiązywanie do postawy życiowej Patrona szkoły. 8. Rozwój uniwersalnych, społecznie pożądanych cech osobowościowych u uczniów. Zapoznawanie uczniów z postacią Księdza Prałata Józefa Waląga jego życie, działalność i stosunek do drugiego człowieka. Przygotowanie tablicy poświęconej Patronowi. Zorganizowanie konkursów związanych z postacią Patrona. Zorganizowanie uroczystych obchodów z okazji rocznicy nadania szkole imienia. Wyjazdy reprezentacji uczniów klasy III i VI do grobu Patrona w Pruszczu Gdańskim. Poświęcanie w pracy wychowawczej większej uwagi na informowanie uczniów o tym, jakich postaw i zachowań oczekuje od nich szkoła. Kontynuowanie pracy nad wymaganiem od uczniów kultury osobistej i stosowania form grzecznościowych. Dyscyplinowanie. Podkreślanie dbałości o higienę osobistą. Wzmocnienie motywacji i większego zaangażowania w przygotowanie się do sprawdzianu po szkole podstawowej w nowej formule wśród uczniów klasy szóstej. M. Grot Sigłowa, M. Malinowska A. Piasecka klasy III i VI i pracownicy szkoły wychowawca, n-le wszyscy wg harmonogramu listopad, maj 9

10 D. CEL GŁÓWNY: Uczestnictwo w kulturze. 1. Rozwijanie czytelnictwa Bieżąca analiza czytelnictwa. w szkole zgodnie z planem pracy biblioteki szkolnej. Wzbogacanie księgozbioru. 2. Kontakt z kulturą Zorganizowanie wyjazdów do: w mieście. Muzeum w Tczewie Kina i teatry w Tczewie i Gdańsku M. Flizikowski klas I VI oddziały przedszkolne według harmonogramu w ciągu roku 3. Zwiedzanie muzeów w czasie wycieczek krajoznawczo turystycznych. Zorganizowanie wycieczek wg harmonogramu kl. I-VI w ciągu roku 4. Organizowanie imprez kulturalnych na terenie szkoły. Spotkania muzyczne. Spektakle teatralne. Widowiska historyczne., 10

11 E. CEL GŁÓWNY: Kształtowanie kultury osobistej i wrażliwości społecznej. 1. Wyrabianie właściwego stosunku do rówieśników, nauczycieli, rodziców, ludzi niepełnosprawnych. 2. Walka z agresją i wulgaryzmami na terenie szkoły. Pogadanki na godzinach do dyspozycji, Udział poprzez składkę pieniężną w ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Motywowanie uczniów do wysokiej samooceny i aspiracji związanych z nauką i poziomem wykształcenia. Zorganizowanie i działanie Szkolnego Koła Caritas. Zwracanie przez wszystkich nauczycieli szczególnej uwagi na poprawne używanie języka polskiego i zwalczanie wulgaryzmów. Akcje profilaktyczne, Dzień Profilaktyki. S. Kotlewska i samorząd ks. Krzysztof Zdrojewski D. Haydasz wg planów pracy wg potrzeb F. CEL GŁÓWNY: Rozwijanie samorządności. 1. Aktywne uczestnictwo Samorządu Uczniowskiego w życiu szkoły. Współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, takich jak: dyskoteki, Andrzejki, Zabawa choinkowa, Dzień Patrona. Redagowanie gazetki szkolnej. Gazetka ścienna samorządu.. S. Kotlewska wg kalendarza imprez 11

12 2. Uczniowskie dyżury. Zorganizowanie i pełnienie dyżurów w czasie przerw na terenie szkoły i w szatni. uczniowie kl. V VI D. Haydasz 3. Dbałość o porządek i zieleń na terenie szkoły. Opieka poszczególnych klas nad przydzielonymi terenami wokół szkoły. Systematyczna praca nad większą samodzielnością i higieną osobistą uczniów. wszyscy uczniowie klas G. CEL GŁÓWNY: Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój uczniów. 1. Korygowanie wad postawy. 2. Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów klasy I. Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej. W. Miklaszewski W. Kaźmierski Realizacja programu wychowania fizycznego Mały Mistrz w klasie I. W. Kaźmierski 3. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Suchym Dębie. 4. Propagowanie ruchu w wodzie. Okresowe przeglądy czystości dzieci przez pielęgniarkę szkolną. Przeprowadzanie badań bilansu zdrowia dzieci w wieku 6, 10 i 13 lat. Szczepienia ochronne. pielęgniarka lekarz pediatra ośrodek zdrowia Wyjazdy na basen w Jantarze. W.Każmierski, W. Miklaszewski okresowo wg harmonogramu wg harmonogramu 3-4 razy w roku szkolnym 12

13 5. Dożywianie dzieci. Zorganizowanie obiadów w szkolnej stołówce. 6. Działalność Szkoły promującej zdrowie. 7. Udział w programie 5 porcji warzyw, owoców lub soku. Wydawanie posiłków dzieciom objętym opieką GOPS. Akcja Szklanka mleka kl. 0 - VI Akcja Owoce i warzywa kl. 0 - VI pedagog intendentka intendentka, M. Kryczyk Realizacja założeń programu Szkoła promująca zdrowie. A.Piasecka, W. Kaźmierski, M. Flizikowski Edukacja dzieci klas I-III z zakresu zdrowego odżywiania, z naciskiem na budowanie trwałego i prawidłowego nawyku spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku. uczniowie i n-le klas 0-III koordynator - Maria Kryczyk X 2014 r.-v 2015r. w ciągu roku H. CEL GŁÓWNY: Kształtowanie postaw ekologicznych. 1.Upowszechnianie treści ekologicznych. Wprowadzenie atrakcyjnych form i treści związanych z ekologią do nauczania przyrody, w edukacji wczesnoszkolnej oraz na godzinach wychowawczych. Zorganizowanie dnia ekologicznego M. Flizikowski wg planów pracy 2. Podnoszenie świadomości Prowadzenie akcji sadzenia drzew i krzewów w obrębie szkoły. M. Flizikowski marzec ekologicznej nauczycieli Dokarmianie i ochrona zwierząt. M. Flizikowski grudzień luty i uczniów. Zbiórka surowców wtórnych - baterii; - butelek plastikowych; - makulatury. M. Malinowska, 13

14 I. CEL GŁÓWNY: Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach i dbałości o bezpieczeństwo. 1. Wyczulenie na niebezpieczeństwa zagrażające pieszym na drodze. 2. Zdobycie przez uczniów Karty Rowerowej. Udział w przedstawieniach teatralnych o tematyce bezpieczeństwa na drodze. Pogadanki na godzinach do dyspozycji. Udział w akcji Bezpieczna droga do szkoły. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym na lekcjach techniki, wychowania fizycznego, na zajęciach świetlicowych i godzinach wychowawczych., S. Lodańska W. Miklaszewski, W. Kaźmierski wg planów pracy paźdz. listop. marzec - maj 3. Bieżące rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Udział uczniów w zajęciach uczących udzielania pierwszej pomocy, informujących o zasadach bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Przegląd i analiza stanu urządzeń technicznych i elektrycznych przed rozpoczęciem roku szkolnego. Bieżące kontrole stanu urządzeń. S. Lodańska, inspektor BHP, SIP i pracownicy, inspektor BHP w ciągu roku luty, maj 14

15 4. Wyrabianie w uczniach dbałości o własne bezpieczeństwo. Realizowanie na godzinach wychowawczych w klasach IV -VI oraz na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej zagadnień: Bezpieczne zachowania w szkole. Bezpieczne zachowanie na drodze. Zapobieganie pożarom. Zapobieganie wypadkom. Zachowanie w sytuacjach zagrożenia. Bezpieczeństwo w Internecie. Spotkanie dzieci z klas 0 VI z przedstawicielem Policji i Straży Pożarnej. D. Haydasz wg planów pracy J. CEL GŁÓWNY: Rozwijanie poczucia świadomości obywatelstwa europejskiego. 1. Propagowanie treści europejskich. Informowanie o procesach integracyjnych w Europie i świecie. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój i obronę praw człowieka. J. Wiśniewski, Promowanie europejskiego wymiaru edukacji. Dzień Europejski M. Grot-Sigłowa maj 15

16 K. CEL GŁÓWNY: Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 1. Informatyzacja procesu edukacyjnego w szkole. Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu na poszczególnych etapach edukacyjnych. Korzystanie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (przez nauczycieli i rodziców), ze sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece oraz pracowni komputerowej. Korzystanie pod kierunkiem nauczyciela z multimedialnych programów edukacyjnych w bibliotece szkolnej. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. M. Flizikowski, D. Haydasz M. Flizikowski nauczyciele wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 2. Podnoszenie świadomości dot. zagrożeń internetowych. Uświadamianie uczniów o niebezpieczeństwie uzależnienia od Internetu., wszyscy nauczyciele L. CEL GŁÓWNY: Rozwijanie świadomości praw człowieka 1. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka. Zapoznawanie uczniów z Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela oraz Prawami Dziecka podczas lekcji historii i społeczeństwa. J. Wiśniewski zgodnie z programem 16

17 2. Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata. Przystąpienie szkoły do Klubu Szkół UNICEF. Propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej. Prowadzenie kącika (gazetki) UNICEF. Udział w akcjach UNICEF. J. Wiśniewski zgodnie z programem Klubu Szkół UNICEF Przyjmuję do wiadomości i stosowania: Opracował zespół w składzie:... 17

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.). - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI RAMOWY PLAN ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1. Tworzenie warunków do kreatywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUNCZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUNCZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUNCZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 A. CELE WYZNACZONE DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY: I. KSZTAŁCENIE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRANDOCINIE PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRANDOCINIE. na rok szkolny 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRANDOCINIE PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRANDOCINIE. na rok szkolny 2013/2014 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRANDOCINIE na rok szkolny 2013/2014 KSZTAŁCENIE: Cele i zadania Termin Odpowiedzialny Uwagi o realizacji Unowocześnianie procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO Program opracowano na podstawie: Programu Rozwoju Gimnazjum nr 4 na lata 2007/2008 2011/ 2012 Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Udział w zawodach sportowych.

Udział w zawodach sportowych. KONCEPCA PRACY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO SZKOLNO GIMNAZJALNEGO W RUCHOCICACH LATA 2013 2018 Opracował zespół w składzie: Aldona Walkowiak - przewodnicząca Wioletta Herkt Monika Nowak Ewa Rubczyńska Monika Stachowiak

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo