SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu"

Transkrypt

1 S T A T U T PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 IM. ARMII KRAJOWEJ W TORUNIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Toruń, r. 1

2 SPIS ROZDZIAŁÓW Rozdział I Nazwa i typ szkoły... 4 Rozdział II Cele szkoły, model absolwenta... 5 Rozdział III Zadania szkoły i sposoby ich realizacji Rozdział IV Organy szkoły... Dyrektor szkoły... Wicedyrektorzy... Rada Pedagogiczna... Rada Rodziców Samorząd Uczniowski... Współpraca z rodzicami... Współdziałanie organów szkoły i rozstrzyganie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły. Organizacja, cele i zadania oddziału przedszkolnego... Rozdział V Wewnątrzszkolny System Oceniania Rozdział VI Szkolny Program Wychowawczy Rozdział VII Szkolny Program Profilaktyki Rozdział VIII Organizacja szkoły... Stołówka szkolna... Świetlica szkolna... Biblioteka szkolna... Baza dydaktyczna... Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo... Nauczyciele... Zespoły nauczycielskie

3 Zespół wychowawczy... Wychowawca klasy... Pomoc psychologiczno-pedagogiczna... Koordynator ds. bezpieczeństwa uczniów... Pracownicy nie będący nauczycielami Rozdział IX Obowiązek przedszkolny i szkolny... Zasady rekrutacji uczniów... Prawa i obowiązki uczniów... Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary Rozdział X Sztandar i ceremoniał szkolny Rozdział XI Księgowość Rozdział XII Postanowienia końcowe

4 Rozdział I Nazwa i typ szkoły 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej. 2. Siedzibą szkoły jest budynek i teren położony przy ulicy Kosynierów Kościuszkowskich 11 w Toruniu. 3. Językiem nauczania jest język polski Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: - szkole, SP32 - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 32, - organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Toruń, - organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Delegaturę Kuratorium Oświaty w Toruniu - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, - rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka, - uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły, - radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć radę pedagogiczną szkoły, - nauczycielach - należy przez to rozumieć także wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkoły, - statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły, - dyrekcji - należy przez to rozumieć dyrektora i wicedyrektora szkoły Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Toruń. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 3. Cykl kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi 6 lat, w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian. 4

5 Rozdział II Cele szkoły, model absolwenta 4 1. Celem nadrzędnym jest solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się XXI wieku, w myśl maksymy: Uczyć się, by być. 2. Celem działalności szkoły jest zdobywanie zaufania rodziców uczniów i zaangażowanie ich do współdziałania w procesie dydaktyczno - wychowawczym oraz pozyskiwanie nowych uczniów spoza obwodu SP Zapewnienie pracownikom warunków i atmosfery pracy gwarantujących satysfakcję z wykonywania powierzonych obowiązków. 4. Uczynienie SP 32 szkołą środowiskową, która jest przyjazna dzieciom, a jednocześnie zapewnia uczniom wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie patriotyczne ( pielęgnowanie ideałów AK ) oraz promocję zdrowia. 5. Model absolwenta SP32 w Toruniu: Absolwent naszej szkoły powinien: - umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, - stanowić wzorzec dla innych pod względem nauki, zachowania i zaangażowania, - być wymagającym wobec siebie i innych, - pracować nad własnym rozwojem, budując system wartości, - umiejętnie współpracować z innymi ludźmi, - mieć szerokie zainteresowania i pasje poznawcze, - radzić sobie z problemami w różnych sytuacjach, - być wrażliwym na potrzeby i krzywdy innych, - dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne, być wolnym od uzależnień ( zdrowy styl życia ), - być tolerancyjnym, - być wrażliwym na stan otaczającej nas przyrody, świadomym zagrożeń środowiska, - znać i szanować historię, kulturę oraz tradycje naszego regionu i narodu, - wykazywać się zdolnością podejmowania decyzji, - wykazywać szacunek dla pracy innych, być zaradnym i odpowiedzialnym, - być aktywnym i twórczym. 5

6 Rozdział III Zadania szkoły i sposoby ich realizacji 5 1. Podstawowym zadaniem szkoły jest realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju uczniów poprzez zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne. 2. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując go do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności. 3. Realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci do wychowania i opieki odpowiednich do ich wieku i rozwoju. 4. Szkoła dąży do zapewnienia uczniom pełnego rozwoju umysłowego, fizycznego, moralno-emocjonalnego zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi uczniów, poszanowaniem godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej, poczuciem tożsamości narodowej, etnicznej oraz możliwościami szkoły. 5. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa jej ukończenia. 6. Upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej. 7. Kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestniczeniu w życiu gospodarczym. 8. Tworzy życzliwą atmosferę sprzyjającą realizowaniu celów i zadań stosownie do warunków szkoły oraz wieku i potrzeb uczniów. 9. Zapewnia opiekę pedagogiczną i psychologiczną, bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, prozdrowotne warunki życia i pracy uczniów oraz pracowników szkoły odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. 10.Umożliwia uczniom rozwój talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych, a uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnych programów lub toku nauczania, wcześniejsze rozpoczęcie i ukończenie szkoły. 11.Kształtuje postawę tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka oraz podejmuje działania przeciwko agresji i przemocy. 12.W miarę posiadanych możliwości podejmuje działania na rzecz wspierania rozwoju i pomocy materialnej oraz psychologiczno - pedagogicznej uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. 13.Kształtuje u uczniów świadomy stosunek do środowiska przyrodniczego, w tym szacunek do różnorodnych form życia, kształtuje postawy prozdrowotne i proekologiczne. 6

7 14.Dąży do podnoszenia efektów pracy z uczniem, zwłaszcza poprzez stosowanie metod aktywizujących uczniów oraz inspirowanie ich aktywności badawczej i twórczej. 15.Inicjuje nowatorstwo pedagogiczne jako niezbędny warunek unowocześniania działalności pedagogicznej Szkoła zapewnia każdemu uczniowi i jego rodzicom prawo do diagnozy, terapii, poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, logopedycznego i profilaktyki zaburzeń rozwojowych oraz trudności wychowawczych i dydaktycznych. 2. W związku z tym w szkole mogą być organizowane: a/ zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów, u których występują nieprawidłowości rozwojowe utrudniające opanowanie określonych umiejętności. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić od 2 do 5 uczniów. b/ zajęcia socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne - dla uczniów z zaburzeniami w zachowaniu i wiążącymi się z nimi trudnościami w nauce. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić od 3 do 10 uczniów. c/ zajęcia logopedyczne - dla uczniów z zaburzeniami mowy. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić od 2 do 4 uczniów. 3. W/w zajęcia prowadzą nauczyciele - specjaliści posiadający wymagane w tym względzie kwalifikacje. Uczestnictwo uczniów w tych zajęciach trwa do czasu zlikwidowania lub ograniczenia przyczyn powodujących skierowanie ucznia na te zajęcia. O skierowaniu ucznia na w/w formy zajęć, o ich zakończeniu lub kontynuowaniu decyduje dyrektor szkoły na wniosek pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela - specjalisty. 4. W szkole mogą być organizowane również zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze a/ zajęcia te przeznaczone są dla uczniów wszystkich klas, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu treści programowych z kształcenia zintegrowanego, języka polskiego i matematyki, b/ kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dokonuje nauczyciel uczący w porozumieniu z wychowawcą, rodzicami ucznia i pedagogiem, c/ liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić od 4 do W szkole mogą być organizowane: a/ oddziały sportowe, b/ oddziały integracyjne, c/ oddziały specjalne d/ oddziały terapeutyczne e/ oddziały wyrównawcze ( liczące uczniów ) Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w tych oddziałach określają odrębne przepisy. 6. Wszystkie wymienione w ust. 5 formy zajęć organizowane są w miarę 7

8 występujących potrzeb, posiadanych możliwości i uzyskanej zgody organu prowadzącego. O kontynuacji lub zakończeniu udzielania określonej wyżej formy pomocy decyduje dyrektor na wniosek osoby dokonującej kwalifikacji. 7. Szkoła może prowadzić działalność w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji letnich i zimowych, obozów, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Dla uczniów posiadających wady postawy oraz zaburzenia narządów ruchu organizowana jest gimnastyka korekcyjna: a/ dla uczniów klas I - III w miarę istniejących potrzeb, b/ dla uczniów klas IV - VI w miarę istniejących potrzeb i w zależności od możliwości szkoły. 2. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest przez nauczycieli posiadających wymagane w tym względzie kwalifikacje. 3. Prowadzący w/w zajęcia kwalifikuje uczniów na zajęcia oraz ściśle współpracuje z lekarzem szkolnym ( pielęgniarką ), wychowawcą oraz rodzicami uczniów zakwalifikowanych. 4. Liczba uczestników zajęć nie powinna być większa niż 12 uczniów. 5. W oparciu o bilans zdrowia tworzy się grupy dyspanseryjne. 6. Dla uczniów z dysfunkcją narządów ruchu i przewlekle chorych lub z innych przyczyn nie mogących uczęszczać stale lub okresowo do szkoły na zajęcia lekcyjne, szkoła organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz nauczanie indywidualne: a/ nauczanie to organizowane jest w domu rodzinnym ucznia; w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być organizowane na terenie szkoły, b/ nauczaniem indywidualnym objęte są dzieci w stosunku do których poradnia psychologiczno-pedagogiczna orzekła taką formę kształcenia, c/ w indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym oraz nauczaniu indywidualnym realizuje się program wychowania przedszkolnego oraz program nauczania szkoły podstawowej dostosowując go do możliwości ucznia określonych przez poradnię psychologiczno pedagogiczną, d/ tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin; należy je realizować w ciągu co najmniej 2 dni. e/ tygodniowy wymiar zajęć nauczania indywidualnego wynosi: - dla uczniów klas I - III od 6 do 8 godzin, - dla uczniów klas IV - VI od 8 do 10 godzin Należy je realizować co najmniej w ciągu 3 dni w klasach I - III, powierzając je jednemu nauczycielowi, a w klasach IV VI - w miarę możliwości, kilku nauczycielom przedmiotów. 8

9 8 1. Obowiązujący w szkole system pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej zakłada: a/ udzielanie pomocy materialnej, b/ pozyskiwanie sponsorów, c/ współpracę ze środowiskiem lokalnym / inicjatywy - Festyn Rodzinny /, d/ współpracę z organizacjami i instytucjami / Polska Akcja Humanitarna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Rada Osiedlowa, Parafia /, e/ udostępnianie obiektów sportowych, f/ organizowanie pomocy specjalistycznej, g/ prowadzenie pedagogizacji rodziców, h/ realizowanie programów profilaktycznych, i/ działalność świetlicy szkolnej, j/ organizowanie akcji charytatywnych / koncert Dzieci dzieciom /, k/ organizowanie i prowadzenie imprez i akcji masowych / Gwiazdka dla każdego, Radosne i bezpieczne wakacje, Białe wakacje /. 2. Szkoła udziela i organizuje pomoc materialną uczniom w ramach posiadanych środków i możliwości. 3. Pomoc przeznaczona jest dla uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. 4. W celu realizacji tego zadania szkoła współpracuje z Urzędem Miasta i instytucjami opieki społecznej, organizacjami społecznymi, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi. 5. Uczeń może korzystać z następujących form pomocy materialnej: a/ fundowanych posiłków w stołówce szkolnej, b/ zasiłku losowego (jednorazowego), c/ stypendium socjalnego, d/ dofinansowania podręczników szkolnych. 6. W/w świadczenia przyznaje: a/ fundowane posiłki - komisja w składzie: pedagog szkolny, koordynator świetlicy szkolnej, nauczyciel na wniosek ucznia, jego rodziców, wychowawcy lub innego nauczyciela, b/ zasiłek losowy, stypendium socjalne, dofinansowanie do podręczników - dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia, pedagoga szkolnego i wychowawcy klasowego ucznia. 7. Wysokość przyznawanych świadczeń uzależniona jest od istniejących potrzeb i możliwości Uczeń może uczestniczyć w każdej formie organizowanego przez szkołę wypoczynku oraz korzystać z różnych form opieki i ochrony sprawowanej przez 9

10 gabinet medyczny. 2. Do zadań szkolnego personelu medycznego należy: a/ szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna, b/ wczesne wykrywanie niektórych zaburzeń i schorzeń, c/pomoc rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych uczniów. 3. Zadania te realizowane są przez: a/ fluoryzację zębów b/ system badań przesiewowych kl. I i V oraz bilansowych kl. III d/ wychowanie zdrowotne. 4. Wychowanie zdrowotne, prorodzinne koncentruje się na przygotowaniu uczniów do świadomego stosunku do własnego zdrowia i życia z uwzględnieniem potrzeb i wieku uczniów Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku i potrzeb uczniów z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów przez zapewnienie opieki nad uczniami w czasie zajęć: a/ przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę; opiekę obowiązany jest zapewnić nauczyciel prowadzący zajęcia zgodnie z ustalonym planem zajęć za wiedzą dyrekcji szkoły, b/ podczas zajęć poza terenem szkoły w których udział organizowany jest przez szkołę; opiekę zobowiązany jest zapewnić nauczyciel, któremu powierzono to zadanie zgodnie z zapisem w zeszycie wyjść, w dzienniku lekcyjnym lub zatwierdzoną przez dyrekcję kartą wycieczki wraz z listą uczestników zajęć. 2. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami na zajęciach określają wewnętrzne regulaminy. 3. Zapewnienie opieki nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych: a/ uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w budynku szkolnym lub na boisku szkolnym pod opieką nauczycieli pełniących dyżur, b/ dyżur obejmuje wszystkie przerwy międzylekcyjne począwszy od 7.45, a kończąc na przerwie następującej po ostatniej lekcji w danym dniu, c/ szczegółowe zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów i sprawowania opieki nad uczniami podczas przerw określa regulamin dyżurów nauczycielskich oraz harmonogram dyżurów nauczycielskich. 4. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad: a/ uczniami klas początkowych, a szczególnie klas pierwszych pozostających pod szczególną opieką wychowawcy - poprzez pomoc w adaptacji i integracji ze społecznością szkolną, b/ uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku; uczniami, którym z powodu warunków środowiskowych lub 10

11 losowych potrzebne są szczególne formy opieki psychologiczno pedagogicznej bądź materialnej - poprzez współpracę z rodzicami, lekarzem prowadzącym dziecko, poradniami specjalistycznymi lub poprzez organizowanie form pomocy wyszczególnionej w 6,7,8,9 statutu. 5. Za przebywanie i bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły /obiektach szkolnych/ po zajęciach lekcyjnych oraz wynikłe szkody odpowiadają rodzice Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą. 2. Wychowawca przejmuje z dniem powierzenia mu obowiązków wychowawcy, całość spraw wychowawczych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem klasy, w tym i wypełnianiem dokumentacji wychowawcy klasowego. 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz jej efektywności wskazane jest, aby wychowawca oraz nauczyciel przedmiotu prowadził swój oddział przez cały cykl kształcenia. 4. Oddziały przedszkolne pełnią dyżury w okresie ferii świątecznych, zimowych i letnich w przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych w tych terminach przekracza pięcioro. 5. Rodzice zgłaszają chęć korzystania z opieki przedszkolnej w okresie ferii na 5 dni przed ich rozpoczęciem. 6. W okresie wakacji przerwa w pracy oddziałów przedszkolnych wynosi 7 tygodni. W tym czasie rodzice zobowiązani są zapewnić dzieciom opiekę we własnym zakresie. Rozdział IV Organy szkoły Organami szkoły są: a/ dyrektor, b/ rada pedagogiczna, c/ rada rodziców, d/ samorząd uczniowski 2. Pełną realizację zadań szkoły zapewnia rozwinięta szeroko współpraca, której zasady określa system współpracy z organami szkoły, strukturami samorządowymi, instytucjami i placówkami kulturalno oświatowymi. 11

12 3. Założenia systemu: a/ współdziałanie organów szkoły / rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski, związki zawodowe / b/ stałe kontakty z władzami oświatowymi / organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny / c/ efektywne kontakty z instytucjami i organizacjami /Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie, Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Związek Harcerstwa Polskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Polska Akcja Humanitarna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacja gen. Elżbiety Zawackiej - Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel, Fundacja Wszystko Dla Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziecka, Nadleśnictwo Bielawy/ d/ systematyczna współpraca z innymi szkołami, przedszkolami, placówkami kulturalno oświatowymi, klubami sportowymi e/ występowanie o dotacje na potrzeby szkoły do urzędów i fundacji f/ pozyskiwanie sponsorów i sympatyków szkoły wśród osób fizycznych, firm, przedsiębiorstw, organizacji charytatywnych g/ współpraca z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole h/ utrzymywanie stałego kontaktu ze sprzymierzeńcami szkoły i/ organizowanie wyjazdów dzieci w ramach Zielonych Szkół j/ nawiązanie kontaktów z zagranicą k/ aktualizowanie strony www szkoły l/ integrowanie środowiska lokalnego / organizowanie imprez masowych / ł/ kreowanie pozytywnego i rzetelnego wizerunku szkoły w mediach. Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie, zgodnie z założeniami systemu zapewnia sprawne kierowanie placówką poprzez: a/ podejmowanie słusznych decyzji (kierowniczych, kadrowych, finansowych, administracyjnych) b/ planowanie rozwoju placówki c/ wytyczanie celów i zadań d/ doskonalenie pracy kadry pedagogicznej, pracowników nie będących nauczycielami e/ inicjowanie, pobudzanie aktywności pracowników f/ stwarzanie nauczycielom warunków do działań innowacyjnych i twórczych 12

13 g/ tworzenie dokumentów wewnętrznych h/ analizowanie informacji wewnętrznej i zewnętrznej i/ pełnienie nadzoru pedagogicznego i kontroli ( hospitowanie, badanie wyników nauczania, diagnozowanie, monitorowanie, kontrola wewnętrzna) j/ bieżące nadzorowanie pracy szkoły (tzw. dyżur kierowniczy) k/ kontakty ze środowiskiem lokalnym, władzami państwowymi i samorządowymi l/ przyjmowanie interesantów ł/ rozmowy telefoniczne m/odpowiadanie na korespondencję (pocztową, elektroniczną) n/ dokonywanie sprawozdawczości o/ aktualizowanie strony www szkoły p/ nadzorowanie prac remontowych i adaptacyjnych r/ konsekwentne egzekwowanie wykonawstwa s/ integrowanie zespołu pracowników 2. Do kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności: a/ kierowanie bieżącą działalnością szkoły, b/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego, c/ reprezentowanie szkoły na zewnątrz, d/ dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły w ramach udzielanych mu pełnomocnictw, e/ organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej szkoły, f/ przewodniczenie radzie pedagogicznej, prowadzenie i przygotowywanie jej zebrań, przedstawianie jej wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informowanie o działalności szkoły, g/ tworzenie zespołów klasowych, wychowawczych, zespołów przedmiotowych lub innych zespołów problemowo zadaniowych oraz powoływanie przewodniczących na wniosek zespołów, h/ występowanie z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkoły, a w szczególności zagrożenia zdrowia i życia własnego lub innych, i/ realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących lub wstrzymanie uchwał rady pedagogicznej, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, o czym powiadamia niezwłocznie organ sprawujący nadzór pedagogiczny, j/ współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, k/ sprawowanie opieki nad uczniami będąc ich zwierzchnikiem, stworzenie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne, l/ ogłaszanie terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych, ferii oraz innych dni wolnych od nauki zgodnie z przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego, ł/ pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla wszystkich pracowników 13

14 zatrudnionych w szkole m.in. przez: - ich zatrudnianie i zwalnianie, - przydzielanie im obowiązków pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, - przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych, - wystawianie ocen pracy, - występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, - udzielanie urlopów, usprawiedliwianie nieobecności, wykonywanie innych zadań wynikających z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela i innych przepisów, m/ wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. a/ dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą rady rodziców i rady pedagogicznej wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, a także określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego stroju. 4. Dyrektor szkoły, we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szkole, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania: a/ opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, b/ inspiruje i wspomaga nauczycieli w wypełnianiu zadań statutowych szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego, c/ nie rzadziej niż dwa razy w roku przekazuje radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, d/ gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, e/ odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu na koniec klasy VI. Wicedyrektorzy W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 2. Powierzenie funkcji wicedyrektora i odwołanie z niej dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej. 3. Wicedyrektor pełni obowiązki dyrektora w czasie jego nieobecności w szkole. 4. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 14

15 Rada Pedagogiczna W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady mogą także brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest statutowa działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej. 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, a w czasie jego nieobecności wicedyrektor szkoły. 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: a/ przygotowanie projektu statutu albo jego zmian, b /zatwierdzanie planów pracy szkoły, c/ zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, d/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, e/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: a/organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, b/projekt planu finansowego szkoły, c /wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, d/ propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 15

16 e/ zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. 9. Rada pedagogiczna: a/ może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole /obowiązuje 14-dniowy okres przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego od momentu otrzymania uchwały rady pedagogicznej/, b/ uczestniczy w planowaniu i organizowaniu pracy szkoły, c/dokonuje śródrocznej i rocznej analizy i oceny stanu nauczania, wychowania i opieki oraz materialnych i organizacyjnych warunków pracy szkoły. 10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. O formie głosowania decyduje rada, w ważnych sprawach personalnych przewiduje się tajne głosowanie. 11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 7, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawując nadzór pedagogiczny. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna. 12. Osoby biorące udział w radzie są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Rada Rodziców W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy m.in.: a/ uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki b/ opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania c/ opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły d/ opiniowanie projektu wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 16

17 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w 16 ust. 3 Samorząd Uczniowski W szkole działa samorząd uczniowski. 2. Samorząd działa poprzez swoje organy: a/ zebrania przedstawicieli, b/ radę samorządu uczniowskiego, c/ samorządy klasowe. Są one jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 3. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 4. Samorząd uczniowski prowadzi swoją pracę pod opieką nauczyciela wybranego przez uczniów klas IV VI. 5. Samorząd za pośrednictwem swych organów i opiekuna może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków ucznia. 6. Celem samorządu uczniowskiego jest: a/ uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz tworzenie właściwej, partnerskiej atmosfery działania w realizacji celów wychowawczych szkoły, b/ rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się oraz przyjmowania współodpowiedzialności za grupę i jednostkę, c/ kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny. 7. Do zadań samorządu należy: a/ organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i planu pracy szkoły, b/ dbanie o majątek szkoły, organizowanie uczniów do prac na rzecz klasy i szkoły, c/ rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, d/ uczestnictwo w planowaniu pracy szkoły, przedstawianie propozycji do planu szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, e/ występowanie w roli reprezentanta interesów społeczności uczniowskiej. 17

18 8. Samorząd uczniowski może zgłaszać uczniów do nagród i wyróżnień oraz udzielać poręczeń za ucznia w celu wstrzymania wymierzonej mu kary. 9. Samorząd uczniowski może prowadzić zbiórkę i sprzedaż surowców wtórnych oraz elektrośmieci. Współpraca z rodzicami Obowiązujący w szkole system współdziałania z rodzicami zakłada: a/ inicjowanie aktywności rodziców w życiu szkoły / imprezy, uroczystości, wycieczki, wyjścia do ośrodków kultury/ b/ organizowanie zebrań z rodzicami / ogółu rodziców, klasowych, konsultacji, rady rodziców / c/ odwiedziny w domu ucznia d/ pedagogizację rodziców / warsztaty, prelekcje / e/ organizowanie Drzwi Otwartych szkoły f/ przygotowywanie zajęć pokazowych i lekcji otwartych g/ umożliwienie dostępu do księgozbioru bibliotecznego / m.in. poradników wychowawczych / h/ pozyskiwanie opinii rodziców zgodnie z rozporządzeniem MEN i/ wręczanie podziękowań za współpracę / listy gratulacyjne, odznaka Sympatyk Szkoły / j/ przygotowywanie informatora o szkole k/ aktualizowanie tablicy informacyjnej dla rodziców i strony www / Księga gości, chat / l/ zainstalowanie telefonów kontaktowych / pedagog, świetlica / ł/ przygotowanie wizytówek z numerami telefonów m/ utrzymywanie kontaktów korespondencyjnych n/ diagnozowanie oczekiwań rodziców /ankiety, wywiady/ 2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia oraz udzielania uczniom wszelkiej pomocy pedagogicznej, opiekuńczej i materialnej. 3. Celem tego współdziałania jest usprawnienie pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej z uczniami, a w szczególności: a/ wzajemne poznanie i rozumienie się, b/ lepsze poznanie uczniów, c/ zjednywanie rodziców na rzecz usprawnienia i urozmaicenia życia klasy i szkoły, d/ sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływania, które umożliwiłyby pomoc uczniom w nauce i właściwym zachowaniu, e/ umożliwienie nauczycielom lepszego rozumienia atmosfery domowej uczniów. 4. Urzeczywistnienie tych celów wymaga przestrzegania przez szkołę i rodziców zasady pozytywnej motywacji, partnerstwa, wielostronnego przepływu 18

19 informacji, jedności oddziaływań oraz aktywnej i systematycznej współpracy. 5. Rodzice mają prawo do: a/ znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno wychowawczo - opiekuńczych w danej klasie i w całej szkole, b/ znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, c/ uzyskiwania w każdym czasie, o ile nie kolidowałoby to z podstawowymi zadaniami szkoły, rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz form pomocy proponowanych przez szkołę, d/ uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, e/ współuczestniczenia w tworzeniu programów pracy szkoły i prawa szkolnego oraz opiniowania szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników, f/ wyrażania i przekazywania nauczycielom, organom szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 6. Rodzice mają obowiązek: a/ zgłosić dziecko do szkoły i zapewnić regularne jego uczęszczanie na zajęcia szkolne, a wszelkie jego nieobecności - usprawiedliwiać, szkoła ma obowiązek honorowania wszelkich usprawiedliwień pisemnych rodziców jako dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych, w razie 3 miesięcznej nieobecności ucznia w szkole dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę o niespełnianiu obowiązku szkolnego ( niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), b/ zaopatrywać swoje dziecko w przewidziane przez szkołę podręczniki, obowiązujący strój szkolny, zeszyty i inne przybory uczniowskie, c/ uczestniczyć we wszystkich organizowanych przez szkołę formach zebrań z rodzicami oraz być w szkole na wezwanie nauczyciela, wychowawcy czy dyrekcji, d/ współdziałać ze szkołą dla dobra jej uczniów. 7. Nauczyciele mają obowiązek: a/ na początku każdego roku szkolnego zapoznać rodziców na zebraniach z: - przedmiotowymi systemami oceniania, - wymaganiami edukacyjnymi, b/ udzielać informacji i porad w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci, c/ informować rodziców o bieżących problemach klasy i szkoły oraz szukać pomocy w ich rozwiązywaniu, d/ przestrzegać praw rodziców określonych w statucie. 8. Formy współpracy szkoły z rodzicami: a/ współpraca w ramach istniejących w szkole organów szkoły, b/ udział w organizowanych przez szkołę zebraniach z rodzicami 19

20 Zebrania te organizuje wychowawca klasy nie rzadziej niż 2-3 razy w semestrze w terminie określonym przez dyrekcję szkoły, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno wychowawczo opiekuńcze klas i szkoły. Ponadto mogą odbywać się inne zebrania z rodzicami w zależności od potrzeb na wniosek dyrekcji, wychowawcy, rodziców lub uczniów. Wychowawca ma obowiązek poinformować o fakcie organizowania dodatkowego zebrania dyrekcję szkoły, c/ udział w rozmowach indywidualnych prowadzonych z inicjatywy szkoły lub rodziców w miarę zaistniałych potrzeb, d/ wizyty nauczycieli w domach uczniów, e/ tematyczne spotkania rodziców z przedstawicielami wybranych placówek współdziałających ze szkołą. 9. Współdziałanie nauczycieli i rodziców obejmuje także bezpośredni udział rodziców w wykonywaniu konkretnych zadań na rzecz klasy i szkoły m.in. poprzez: a/ współdziałanie w planowaniu i realizowaniu pracy dydaktyczno wychowawczo - opiekuńczej szkoły i klasy, b/ zbieranie ( badanie ) opinii rodziców ( w formie ankiet ewaluacyjnych ) w zależności od potrzeb i dotyczące: - oczekiwań rodziców wobec szkoły, - skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych, - szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki, - wewnątrzszkolnego systemu oceniania, - przedmiotowych systemów oceniania, c/ organizowanie imprez klasowych i szkolnych ( wyjścia do kina, teatru, muzeum, wystawy twórczości dzieci, wycieczki, biwaki, spotkania, zabawy, dyskoteki, itp. ), d/ prowadzenie stałych lub doraźnych form pracy z uczniami np. kół zainteresowań, gazetek szkolnych, pogadanek, itp. e/ udział w organizacji świąt i uroczystości szkolnych i klasowych, f/ sponsorowanie imprez szkolnych i wszelkich działań na rzecz szkoły, g/ włączanie rodziców do prac społecznie użytecznych (remontów) na terenie klasy i szkoły; wskazywanie konkretnych potrzeb, h/ wspólne organizowanie warunków do stworzenia szkoły otwartej, o charakterze środowiskowym, 10. W działaniach wychowawczych szkołę wspomaga rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły. Współdziałanie organów szkoły i rozstrzyganie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły 19 20

21 1. Organy szkoły mają obowiązek współpracować ze sobą w celu wykonywania zadań stojących przed szkołą w ramach istniejących uprawnień. 2. Za prawidłową współpracę organów szkoły odpowiedzialni są przewodniczący poszczególnych organów szkoły. 3. Każdy z organów szkoły zobowiązany jest informować dyrektora o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 4. Rozstrzyganie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły: a/ przy rozstrzyganiu w/w sytuacji strony zobowiązane są do zachowania drogi służbowej i niżej określonych zasad, b/ strony powinny kierować się rzetelnie rozumianym dobrem szkoły, jej uczniów i pracowników oraz podejmować działania sprzyjające realizacji zadań i celów szkoły określonych w statucie, c/ sytuacje konfliktowe w klasie rozstrzyga wychowawca poprzez: - zapoznanie się z racjami stron w konflikcie, - dążenie do zaspokojenia w równym stopniu potrzeb obu stron w celu wypracowania wspólnego rozwiązania, - zorganizowanie w szczególnych przypadkach, spotkania stron konfliktowych z rodzicami, pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły, - podjęcie ostatecznej decyzji, d/ uczeń ma prawo odwołać się od decyzji wychowawcy do dyrektora szkoły, e/ sytuacje konfliktowe między pracownikami szkoły, między rodzicami a nauczycielami, między uczniami a pracownikami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły poprzez: - zapoznanie się i zrozumienie punktów widzenia obu stron, - dążenie do zminimalizowania szkodliwości konfliktu, a wykorzystania go do zmian przynoszących korzyści, - przygotowanie ( w razie potrzeby ) konferencji okrągłego stołu, podczas której dyrektor występuje w roli mediatora - celem jest znalezienie rozwiązania możliwego do przyjęcia przez wszystkich, f/ w przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu wg wyżej wymienionych zasad decyzję podejmuje arbitrażowo dyrektor poprzez odniesienie się do celów wyższego rzędu zgodnych z zadaniami statutowymi szkoły. 5. W szkole obowiązują procedury składania i rozpatrywania skarg. Organizacja, cele i zadania oddziału przedszkolnego W szkole organizowane są oddziały przedszkolne realizujące program Rocznego przygotowania przedszkolnego. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. 3.W szkole mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne. 21

22 21 1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego: a/ zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, b/ zapewnienie opieki dydaktyczno wychowawczej, c/ osiąganie dojrzałości szkolnej, d/ wspieranie indywidualnego rozwoju osobowości dziecka, e/ promowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych, f/ zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, g/ pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, h/ umożliwienie dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania poprzez: a/ prowadzenie pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną, b/ tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, c/ sprawowanie opieki nad dziećmi dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć Przyprowadzanie i odbieranie dzieci: a/ dziecko przyprowadzone na zajęcia rodzice przekazują nauczycielowi, b/ po zajęciach dziecko musi być odebrane przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku ( zgodnie z KC osoby powyżej 13 roku życia ) Nauczyciel, któremu powierzono oddział zobowiązany jest do: a/ przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, w miarę potrzeb dzieci i sprzyjającym warunkom atmosferycznym, b/ organizowania spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą apteczkę pierwszej pomocy, c/ odnotowywania każdego wyjścia dzieci poza teren szkoły w zeszycie wyjść, d/ nie pozostawiania dzieci bez osobistego nadzoru, 22

23 e/ eliminowania z sali zajęć wszelkich sprzętów i zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci, f/ przeprowadzania ćwiczeń na przyrządach (materace, równoważnie), asekurując każde ćwiczące dziecko Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają prawo do: a/ właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo opiekuńczo dydaktycznego zgodnie z ich rozwojem psychologicznym, b/ opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, c/ poszanowania godności osobistej, d/ życzliwego, podmiotowego traktowania, e/ swobody wyrażania myśli i przekonań, f/ rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, g/ pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych, h/ przygotowania umożliwiającego osiągnięcie gotowości szkolnej, i/ przygotowania do samodzielnego życia szkolnego, j/ wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptację ich potrzeb, k/ poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno kulturowej i technicznej, l/ spontanicznej, zorganizowanej aktywności ruchowej, ł/ wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, m/ pomocy w budowaniu własnego ja, n/ zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, o/ wprowadzania w kulturę bycia Obowiązkiem dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego jest: a/ współdziałanie z nauczycielem w procesie nauczania i wychowania, b/ szanowanie odrębności każdego kolegi, c/ przestrzeganie zasad współżycia ustalonych w zespole, d/ przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno, e/ szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości, f/ uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów, g/ przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, h/ kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych, i/ zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek, 23

24 j/ pomaganie słabszym kolegom Rodzice dziecka mają prawo do: a/ znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy oddziału przedszkolnego oraz programu wychowania, b/ uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, c/ wyrażania opinii na temat pracy oddziału, d/ stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo dydaktyczne, e/ aktywnego włączania się w życie oddziału, f/ współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców Obowiązkiem rodziców jest: a/ dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego, a także zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, b/ przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły, rodzice mogą upoważnić na piśmie do odbioru dziecka inne osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (zgodnie z KC osoby powyżej 13 roku życia ), c/ zapewnienie dziecku we własnym zakresie opieki podczas przerwy letniej i zimowej, d/ troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie do życia w społeczeństwie, e/ przestrzeganie czasu pracy oddziału, w przypadku pozostania dzieci po określonej w organizacji pracy oddziału godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice. 2. Informowanie, w terminie do danego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku, jeśli realizuje go poza szkołą. (Obowiązek przygotowania przedszkolnego dziecko może spełniać również poprzez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą, na podstawie umów międzynarodowych lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce ). 1. Zasady rekrutacji dzieci: 29 24

25 a/ szkoła prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, b/ zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego ogłaszane są przez dyrektora szkoły na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. Rozdział V Wewnątrzszkolny system oceniania 30 Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania, który określa szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania. Rozdział VI Szkolny program wychowawczy 31 Szkoła posiada program wychowawczy, który uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Rozdział VII Szkolny program profilaktyki 32 Szkoła posiada szkolny program profilaktyki, który uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Rozdział VIII Organizacja szkoły 25

26 33 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 2. Zajęcia dydaktyczno wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek. 3. Terminy rozpoczynania i kończenia przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich ogłasza dyrektor w oparciu o przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego oraz zarządzenia władz oświatowych. 4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może w danym roku szkolnym ustalić 6 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych: a/ w dniu, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, b/ w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych, c/ w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy w szkole lub potrzebami społeczności lokalnej. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego, ustalić inne dodatkowe dni wolne pod warunkiem zrealizowania zajęć dydaktyczno wychowawczych przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 6. O dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych, o których mowa w ust 4, dyrektor szkoły informuje nauczycieli, uczniów i ich rodziców do dnia 30 września danego roku. 7. Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14 października każdego roku, zgodnie z art. 74 KN uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. 8. Dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w dniach, o których mowa w ust 4 i 7 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo opiekuńczych i informowania rodziców o możliwości udziału w zajęciach Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 26

27 ogólną liczbę godzin, zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i szkolnym zestawem programów nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 2. Liczbę uczniów w oddziale klasowym oraz podział na zajęcia w grupach określają odrębne przepisy Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podst. zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy, a w szczególności: a/ równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, b/ różnorodności zajęć w każdym dniu, c/ nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I III szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć W szkole mogą być prowadzone: a/ zajęcia fakultatywne, b/ koła zainteresowań, przedmiotowe i artystyczne, c/ warsztaty, d/ zajęcia sportowo rekreacyjne, e/ dodatkowa nauka języków obcych. 27

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RODAKACH Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Kluczach Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie Organami szkoły są:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia Statut Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia Uchwalony przez Radę Pedagogiczną 28.11.2017 r. 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców 1 Poradnia, zwana dalej Poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu. Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych :

Statut Zespołu. Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych : Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. H. Sienkiewicza w Książkach Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych : 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

ANEKS Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/2016/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Bogurzynie z dnia 31.03.2017r. ANEKS Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie W Statucie Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim ROZDZIAŁ I Przepisy definiujące 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest o: 1) Zespole należy przez to rozumieć Zespół Szkolno Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 marca 2012r. opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE str. 3 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ZESPOŁU str. 3 ROZDZIAŁ III ORGANY ZESPOŁU str. 4 ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm. STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU Podstawy prawne: art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 i 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

Organy Zespołu i ich kompetencje

Organy Zespołu i ich kompetencje Organy Zespołu i ich kompetencje 35 1. Organami Zespołu są: 1) dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) samorząd uczniowski. 2. Dyrektor Zespołu jest powoływany przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR VI/251/2014 RADY GMINY PAŁECZNICA. z dnia 30 lipca 2014 roku

Kraków, dnia 18 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR VI/251/2014 RADY GMINY PAŁECZNICA. z dnia 30 lipca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 września 2014 r. Poz. 5114 UCHWAŁA NR VI/251/2014 RADY GMINY PAŁECZNICA z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Nadany przez Radę Gminy Włocławek 21 lutego 2008 r. (Uchwała Nr XV/98/08. i XXVI/196/09 z dnia 18 marca 2009 r. z p. zm.) Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY Podstawy prawne: 1) Orzeczenie o organizacji Państwowego Przedszkola w Kobylnicy z dnia 19.07.1983 r. 2) Uchwała nr XIV/147/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 153/XXIV/2012 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 września 2012r. w sprawie: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu jest aktem opracowanym w oparciu o Ustawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/248/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/141/11 RADY GMINY ŻARY. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Bieniowie

UCHWAŁA NR XV/141/11 RADY GMINY ŻARY. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Bieniowie UCHWAŁA NR XV/141/11 RADY GMINY ŻARY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Bieniowie Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2004r.

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XVII/202/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 września 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozłach AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CYGANCE

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CYGANCE REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CYGANCE Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu szkoły. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY IM. ŚW. JANA PAWŁA II NA STATEN ISLAND

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY IM. ŚW. JANA PAWŁA II NA STATEN ISLAND STATUT POLSKIEJ SZKOŁY IM. ŚW. JANA PAWŁA II NA STATEN ISLAND Tekst jednolity. Ostatnie poprawki uchwalone Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 12 maja 2014 roku. Statut Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rady pedagogicznej określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r.

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU Białystok, 1 września 2012 r. 1. Użyte w statucie określenia oznaczają: 1) Dyrektor Zespołu Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku;

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy Załącznik do Uchwały Nr XLII/173/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 sierpnia 2017 r. STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE 1. 1. Zespół Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Olsztynie, zwana dalej Szkołą, utworzona na podstawie uchwały nr VII/83/99

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły ROZDZIAŁ III - Organy szkoły 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski 6 Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły 1. Powołany jest na to stanowisko przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 4 Statutu Samorządowego Gimnazjum w Podgajach zatwierdzonego Uchwałą rady Pedagogicznej dnia 30.08.2016 r Regulamin Rady Pedagogicznej Samorządowego Gimnazjum w Podgajach 1. 1. Rada Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w Strojcu I. WSTĘP Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego,

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego, Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 5192 UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RYBNIKU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RYBNIKU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RYBNIKU Niniejszy Statut został opracowany na podstawie aktów prawnych: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W STRZELNIE

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W STRZELNIE S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W STRZELNIE Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzelnie działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE. ( tekst jednolity zatwierdzony na posiedzeniu Rady

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE. ( tekst jednolity zatwierdzony na posiedzeniu Rady STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE ( tekst jednolity zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Miłakowie z dnia 27.08.2009r. uchwałą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Gdyni.

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/69/07 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2007r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dywitach. 2.Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo