SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu"

Transkrypt

1 S T A T U T PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 IM. ARMII KRAJOWEJ W TORUNIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Toruń, r. 1

2 SPIS ROZDZIAŁÓW Rozdział I Nazwa i typ szkoły... 4 Rozdział II Cele szkoły, model absolwenta... 5 Rozdział III Zadania szkoły i sposoby ich realizacji Rozdział IV Organy szkoły... Dyrektor szkoły... Wicedyrektorzy... Rada Pedagogiczna... Rada Rodziców Samorząd Uczniowski... Współpraca z rodzicami... Współdziałanie organów szkoły i rozstrzyganie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły. Organizacja, cele i zadania oddziału przedszkolnego... Rozdział V Wewnątrzszkolny System Oceniania Rozdział VI Szkolny Program Wychowawczy Rozdział VII Szkolny Program Profilaktyki Rozdział VIII Organizacja szkoły... Stołówka szkolna... Świetlica szkolna... Biblioteka szkolna... Baza dydaktyczna... Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo... Nauczyciele... Zespoły nauczycielskie

3 Zespół wychowawczy... Wychowawca klasy... Pomoc psychologiczno-pedagogiczna... Koordynator ds. bezpieczeństwa uczniów... Pracownicy nie będący nauczycielami Rozdział IX Obowiązek przedszkolny i szkolny... Zasady rekrutacji uczniów... Prawa i obowiązki uczniów... Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary Rozdział X Sztandar i ceremoniał szkolny Rozdział XI Księgowość Rozdział XII Postanowienia końcowe

4 Rozdział I Nazwa i typ szkoły 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej. 2. Siedzibą szkoły jest budynek i teren położony przy ulicy Kosynierów Kościuszkowskich 11 w Toruniu. 3. Językiem nauczania jest język polski Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: - szkole, SP32 - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 32, - organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Toruń, - organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Delegaturę Kuratorium Oświaty w Toruniu - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, - rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka, - uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły, - radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć radę pedagogiczną szkoły, - nauczycielach - należy przez to rozumieć także wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkoły, - statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły, - dyrekcji - należy przez to rozumieć dyrektora i wicedyrektora szkoły Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Toruń. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 3. Cykl kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi 6 lat, w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian. 4

5 Rozdział II Cele szkoły, model absolwenta 4 1. Celem nadrzędnym jest solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się XXI wieku, w myśl maksymy: Uczyć się, by być. 2. Celem działalności szkoły jest zdobywanie zaufania rodziców uczniów i zaangażowanie ich do współdziałania w procesie dydaktyczno - wychowawczym oraz pozyskiwanie nowych uczniów spoza obwodu SP Zapewnienie pracownikom warunków i atmosfery pracy gwarantujących satysfakcję z wykonywania powierzonych obowiązków. 4. Uczynienie SP 32 szkołą środowiskową, która jest przyjazna dzieciom, a jednocześnie zapewnia uczniom wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie patriotyczne ( pielęgnowanie ideałów AK ) oraz promocję zdrowia. 5. Model absolwenta SP32 w Toruniu: Absolwent naszej szkoły powinien: - umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, - stanowić wzorzec dla innych pod względem nauki, zachowania i zaangażowania, - być wymagającym wobec siebie i innych, - pracować nad własnym rozwojem, budując system wartości, - umiejętnie współpracować z innymi ludźmi, - mieć szerokie zainteresowania i pasje poznawcze, - radzić sobie z problemami w różnych sytuacjach, - być wrażliwym na potrzeby i krzywdy innych, - dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne, być wolnym od uzależnień ( zdrowy styl życia ), - być tolerancyjnym, - być wrażliwym na stan otaczającej nas przyrody, świadomym zagrożeń środowiska, - znać i szanować historię, kulturę oraz tradycje naszego regionu i narodu, - wykazywać się zdolnością podejmowania decyzji, - wykazywać szacunek dla pracy innych, być zaradnym i odpowiedzialnym, - być aktywnym i twórczym. 5

6 Rozdział III Zadania szkoły i sposoby ich realizacji 5 1. Podstawowym zadaniem szkoły jest realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju uczniów poprzez zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne. 2. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując go do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności. 3. Realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci do wychowania i opieki odpowiednich do ich wieku i rozwoju. 4. Szkoła dąży do zapewnienia uczniom pełnego rozwoju umysłowego, fizycznego, moralno-emocjonalnego zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi uczniów, poszanowaniem godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej, poczuciem tożsamości narodowej, etnicznej oraz możliwościami szkoły. 5. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa jej ukończenia. 6. Upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej. 7. Kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestniczeniu w życiu gospodarczym. 8. Tworzy życzliwą atmosferę sprzyjającą realizowaniu celów i zadań stosownie do warunków szkoły oraz wieku i potrzeb uczniów. 9. Zapewnia opiekę pedagogiczną i psychologiczną, bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, prozdrowotne warunki życia i pracy uczniów oraz pracowników szkoły odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. 10.Umożliwia uczniom rozwój talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych, a uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnych programów lub toku nauczania, wcześniejsze rozpoczęcie i ukończenie szkoły. 11.Kształtuje postawę tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka oraz podejmuje działania przeciwko agresji i przemocy. 12.W miarę posiadanych możliwości podejmuje działania na rzecz wspierania rozwoju i pomocy materialnej oraz psychologiczno - pedagogicznej uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. 13.Kształtuje u uczniów świadomy stosunek do środowiska przyrodniczego, w tym szacunek do różnorodnych form życia, kształtuje postawy prozdrowotne i proekologiczne. 6

7 14.Dąży do podnoszenia efektów pracy z uczniem, zwłaszcza poprzez stosowanie metod aktywizujących uczniów oraz inspirowanie ich aktywności badawczej i twórczej. 15.Inicjuje nowatorstwo pedagogiczne jako niezbędny warunek unowocześniania działalności pedagogicznej Szkoła zapewnia każdemu uczniowi i jego rodzicom prawo do diagnozy, terapii, poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, logopedycznego i profilaktyki zaburzeń rozwojowych oraz trudności wychowawczych i dydaktycznych. 2. W związku z tym w szkole mogą być organizowane: a/ zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów, u których występują nieprawidłowości rozwojowe utrudniające opanowanie określonych umiejętności. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić od 2 do 5 uczniów. b/ zajęcia socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne - dla uczniów z zaburzeniami w zachowaniu i wiążącymi się z nimi trudnościami w nauce. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić od 3 do 10 uczniów. c/ zajęcia logopedyczne - dla uczniów z zaburzeniami mowy. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić od 2 do 4 uczniów. 3. W/w zajęcia prowadzą nauczyciele - specjaliści posiadający wymagane w tym względzie kwalifikacje. Uczestnictwo uczniów w tych zajęciach trwa do czasu zlikwidowania lub ograniczenia przyczyn powodujących skierowanie ucznia na te zajęcia. O skierowaniu ucznia na w/w formy zajęć, o ich zakończeniu lub kontynuowaniu decyduje dyrektor szkoły na wniosek pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela - specjalisty. 4. W szkole mogą być organizowane również zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze a/ zajęcia te przeznaczone są dla uczniów wszystkich klas, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu treści programowych z kształcenia zintegrowanego, języka polskiego i matematyki, b/ kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dokonuje nauczyciel uczący w porozumieniu z wychowawcą, rodzicami ucznia i pedagogiem, c/ liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić od 4 do W szkole mogą być organizowane: a/ oddziały sportowe, b/ oddziały integracyjne, c/ oddziały specjalne d/ oddziały terapeutyczne e/ oddziały wyrównawcze ( liczące uczniów ) Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w tych oddziałach określają odrębne przepisy. 6. Wszystkie wymienione w ust. 5 formy zajęć organizowane są w miarę 7

8 występujących potrzeb, posiadanych możliwości i uzyskanej zgody organu prowadzącego. O kontynuacji lub zakończeniu udzielania określonej wyżej formy pomocy decyduje dyrektor na wniosek osoby dokonującej kwalifikacji. 7. Szkoła może prowadzić działalność w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji letnich i zimowych, obozów, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Dla uczniów posiadających wady postawy oraz zaburzenia narządów ruchu organizowana jest gimnastyka korekcyjna: a/ dla uczniów klas I - III w miarę istniejących potrzeb, b/ dla uczniów klas IV - VI w miarę istniejących potrzeb i w zależności od możliwości szkoły. 2. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest przez nauczycieli posiadających wymagane w tym względzie kwalifikacje. 3. Prowadzący w/w zajęcia kwalifikuje uczniów na zajęcia oraz ściśle współpracuje z lekarzem szkolnym ( pielęgniarką ), wychowawcą oraz rodzicami uczniów zakwalifikowanych. 4. Liczba uczestników zajęć nie powinna być większa niż 12 uczniów. 5. W oparciu o bilans zdrowia tworzy się grupy dyspanseryjne. 6. Dla uczniów z dysfunkcją narządów ruchu i przewlekle chorych lub z innych przyczyn nie mogących uczęszczać stale lub okresowo do szkoły na zajęcia lekcyjne, szkoła organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz nauczanie indywidualne: a/ nauczanie to organizowane jest w domu rodzinnym ucznia; w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być organizowane na terenie szkoły, b/ nauczaniem indywidualnym objęte są dzieci w stosunku do których poradnia psychologiczno-pedagogiczna orzekła taką formę kształcenia, c/ w indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym oraz nauczaniu indywidualnym realizuje się program wychowania przedszkolnego oraz program nauczania szkoły podstawowej dostosowując go do możliwości ucznia określonych przez poradnię psychologiczno pedagogiczną, d/ tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin; należy je realizować w ciągu co najmniej 2 dni. e/ tygodniowy wymiar zajęć nauczania indywidualnego wynosi: - dla uczniów klas I - III od 6 do 8 godzin, - dla uczniów klas IV - VI od 8 do 10 godzin Należy je realizować co najmniej w ciągu 3 dni w klasach I - III, powierzając je jednemu nauczycielowi, a w klasach IV VI - w miarę możliwości, kilku nauczycielom przedmiotów. 8

9 8 1. Obowiązujący w szkole system pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej zakłada: a/ udzielanie pomocy materialnej, b/ pozyskiwanie sponsorów, c/ współpracę ze środowiskiem lokalnym / inicjatywy - Festyn Rodzinny /, d/ współpracę z organizacjami i instytucjami / Polska Akcja Humanitarna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Rada Osiedlowa, Parafia /, e/ udostępnianie obiektów sportowych, f/ organizowanie pomocy specjalistycznej, g/ prowadzenie pedagogizacji rodziców, h/ realizowanie programów profilaktycznych, i/ działalność świetlicy szkolnej, j/ organizowanie akcji charytatywnych / koncert Dzieci dzieciom /, k/ organizowanie i prowadzenie imprez i akcji masowych / Gwiazdka dla każdego, Radosne i bezpieczne wakacje, Białe wakacje /. 2. Szkoła udziela i organizuje pomoc materialną uczniom w ramach posiadanych środków i możliwości. 3. Pomoc przeznaczona jest dla uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. 4. W celu realizacji tego zadania szkoła współpracuje z Urzędem Miasta i instytucjami opieki społecznej, organizacjami społecznymi, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi. 5. Uczeń może korzystać z następujących form pomocy materialnej: a/ fundowanych posiłków w stołówce szkolnej, b/ zasiłku losowego (jednorazowego), c/ stypendium socjalnego, d/ dofinansowania podręczników szkolnych. 6. W/w świadczenia przyznaje: a/ fundowane posiłki - komisja w składzie: pedagog szkolny, koordynator świetlicy szkolnej, nauczyciel na wniosek ucznia, jego rodziców, wychowawcy lub innego nauczyciela, b/ zasiłek losowy, stypendium socjalne, dofinansowanie do podręczników - dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia, pedagoga szkolnego i wychowawcy klasowego ucznia. 7. Wysokość przyznawanych świadczeń uzależniona jest od istniejących potrzeb i możliwości Uczeń może uczestniczyć w każdej formie organizowanego przez szkołę wypoczynku oraz korzystać z różnych form opieki i ochrony sprawowanej przez 9

10 gabinet medyczny. 2. Do zadań szkolnego personelu medycznego należy: a/ szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna, b/ wczesne wykrywanie niektórych zaburzeń i schorzeń, c/pomoc rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych uczniów. 3. Zadania te realizowane są przez: a/ fluoryzację zębów b/ system badań przesiewowych kl. I i V oraz bilansowych kl. III d/ wychowanie zdrowotne. 4. Wychowanie zdrowotne, prorodzinne koncentruje się na przygotowaniu uczniów do świadomego stosunku do własnego zdrowia i życia z uwzględnieniem potrzeb i wieku uczniów Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku i potrzeb uczniów z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów przez zapewnienie opieki nad uczniami w czasie zajęć: a/ przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę; opiekę obowiązany jest zapewnić nauczyciel prowadzący zajęcia zgodnie z ustalonym planem zajęć za wiedzą dyrekcji szkoły, b/ podczas zajęć poza terenem szkoły w których udział organizowany jest przez szkołę; opiekę zobowiązany jest zapewnić nauczyciel, któremu powierzono to zadanie zgodnie z zapisem w zeszycie wyjść, w dzienniku lekcyjnym lub zatwierdzoną przez dyrekcję kartą wycieczki wraz z listą uczestników zajęć. 2. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami na zajęciach określają wewnętrzne regulaminy. 3. Zapewnienie opieki nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych: a/ uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w budynku szkolnym lub na boisku szkolnym pod opieką nauczycieli pełniących dyżur, b/ dyżur obejmuje wszystkie przerwy międzylekcyjne począwszy od 7.45, a kończąc na przerwie następującej po ostatniej lekcji w danym dniu, c/ szczegółowe zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów i sprawowania opieki nad uczniami podczas przerw określa regulamin dyżurów nauczycielskich oraz harmonogram dyżurów nauczycielskich. 4. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad: a/ uczniami klas początkowych, a szczególnie klas pierwszych pozostających pod szczególną opieką wychowawcy - poprzez pomoc w adaptacji i integracji ze społecznością szkolną, b/ uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku; uczniami, którym z powodu warunków środowiskowych lub 10

11 losowych potrzebne są szczególne formy opieki psychologiczno pedagogicznej bądź materialnej - poprzez współpracę z rodzicami, lekarzem prowadzącym dziecko, poradniami specjalistycznymi lub poprzez organizowanie form pomocy wyszczególnionej w 6,7,8,9 statutu. 5. Za przebywanie i bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły /obiektach szkolnych/ po zajęciach lekcyjnych oraz wynikłe szkody odpowiadają rodzice Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą. 2. Wychowawca przejmuje z dniem powierzenia mu obowiązków wychowawcy, całość spraw wychowawczych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem klasy, w tym i wypełnianiem dokumentacji wychowawcy klasowego. 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz jej efektywności wskazane jest, aby wychowawca oraz nauczyciel przedmiotu prowadził swój oddział przez cały cykl kształcenia. 4. Oddziały przedszkolne pełnią dyżury w okresie ferii świątecznych, zimowych i letnich w przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych w tych terminach przekracza pięcioro. 5. Rodzice zgłaszają chęć korzystania z opieki przedszkolnej w okresie ferii na 5 dni przed ich rozpoczęciem. 6. W okresie wakacji przerwa w pracy oddziałów przedszkolnych wynosi 7 tygodni. W tym czasie rodzice zobowiązani są zapewnić dzieciom opiekę we własnym zakresie. Rozdział IV Organy szkoły Organami szkoły są: a/ dyrektor, b/ rada pedagogiczna, c/ rada rodziców, d/ samorząd uczniowski 2. Pełną realizację zadań szkoły zapewnia rozwinięta szeroko współpraca, której zasady określa system współpracy z organami szkoły, strukturami samorządowymi, instytucjami i placówkami kulturalno oświatowymi. 11

12 3. Założenia systemu: a/ współdziałanie organów szkoły / rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski, związki zawodowe / b/ stałe kontakty z władzami oświatowymi / organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny / c/ efektywne kontakty z instytucjami i organizacjami /Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie, Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Związek Harcerstwa Polskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Polska Akcja Humanitarna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacja gen. Elżbiety Zawackiej - Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel, Fundacja Wszystko Dla Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziecka, Nadleśnictwo Bielawy/ d/ systematyczna współpraca z innymi szkołami, przedszkolami, placówkami kulturalno oświatowymi, klubami sportowymi e/ występowanie o dotacje na potrzeby szkoły do urzędów i fundacji f/ pozyskiwanie sponsorów i sympatyków szkoły wśród osób fizycznych, firm, przedsiębiorstw, organizacji charytatywnych g/ współpraca z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole h/ utrzymywanie stałego kontaktu ze sprzymierzeńcami szkoły i/ organizowanie wyjazdów dzieci w ramach Zielonych Szkół j/ nawiązanie kontaktów z zagranicą k/ aktualizowanie strony www szkoły l/ integrowanie środowiska lokalnego / organizowanie imprez masowych / ł/ kreowanie pozytywnego i rzetelnego wizerunku szkoły w mediach. Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie, zgodnie z założeniami systemu zapewnia sprawne kierowanie placówką poprzez: a/ podejmowanie słusznych decyzji (kierowniczych, kadrowych, finansowych, administracyjnych) b/ planowanie rozwoju placówki c/ wytyczanie celów i zadań d/ doskonalenie pracy kadry pedagogicznej, pracowników nie będących nauczycielami e/ inicjowanie, pobudzanie aktywności pracowników f/ stwarzanie nauczycielom warunków do działań innowacyjnych i twórczych 12

13 g/ tworzenie dokumentów wewnętrznych h/ analizowanie informacji wewnętrznej i zewnętrznej i/ pełnienie nadzoru pedagogicznego i kontroli ( hospitowanie, badanie wyników nauczania, diagnozowanie, monitorowanie, kontrola wewnętrzna) j/ bieżące nadzorowanie pracy szkoły (tzw. dyżur kierowniczy) k/ kontakty ze środowiskiem lokalnym, władzami państwowymi i samorządowymi l/ przyjmowanie interesantów ł/ rozmowy telefoniczne m/odpowiadanie na korespondencję (pocztową, elektroniczną) n/ dokonywanie sprawozdawczości o/ aktualizowanie strony www szkoły p/ nadzorowanie prac remontowych i adaptacyjnych r/ konsekwentne egzekwowanie wykonawstwa s/ integrowanie zespołu pracowników 2. Do kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności: a/ kierowanie bieżącą działalnością szkoły, b/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego, c/ reprezentowanie szkoły na zewnątrz, d/ dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły w ramach udzielanych mu pełnomocnictw, e/ organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej szkoły, f/ przewodniczenie radzie pedagogicznej, prowadzenie i przygotowywanie jej zebrań, przedstawianie jej wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informowanie o działalności szkoły, g/ tworzenie zespołów klasowych, wychowawczych, zespołów przedmiotowych lub innych zespołów problemowo zadaniowych oraz powoływanie przewodniczących na wniosek zespołów, h/ występowanie z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkoły, a w szczególności zagrożenia zdrowia i życia własnego lub innych, i/ realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących lub wstrzymanie uchwał rady pedagogicznej, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, o czym powiadamia niezwłocznie organ sprawujący nadzór pedagogiczny, j/ współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, k/ sprawowanie opieki nad uczniami będąc ich zwierzchnikiem, stworzenie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne, l/ ogłaszanie terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych, ferii oraz innych dni wolnych od nauki zgodnie z przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego, ł/ pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla wszystkich pracowników 13

14 zatrudnionych w szkole m.in. przez: - ich zatrudnianie i zwalnianie, - przydzielanie im obowiązków pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, - przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych, - wystawianie ocen pracy, - występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, - udzielanie urlopów, usprawiedliwianie nieobecności, wykonywanie innych zadań wynikających z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela i innych przepisów, m/ wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. a/ dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą rady rodziców i rady pedagogicznej wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, a także określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego stroju. 4. Dyrektor szkoły, we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szkole, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania: a/ opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, b/ inspiruje i wspomaga nauczycieli w wypełnianiu zadań statutowych szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego, c/ nie rzadziej niż dwa razy w roku przekazuje radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, d/ gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, e/ odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu na koniec klasy VI. Wicedyrektorzy W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 2. Powierzenie funkcji wicedyrektora i odwołanie z niej dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej. 3. Wicedyrektor pełni obowiązki dyrektora w czasie jego nieobecności w szkole. 4. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 14

15 Rada Pedagogiczna W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady mogą także brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest statutowa działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej. 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, a w czasie jego nieobecności wicedyrektor szkoły. 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: a/ przygotowanie projektu statutu albo jego zmian, b /zatwierdzanie planów pracy szkoły, c/ zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, d/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, e/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: a/organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, b/projekt planu finansowego szkoły, c /wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, d/ propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 15

16 e/ zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. 9. Rada pedagogiczna: a/ może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole /obowiązuje 14-dniowy okres przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego od momentu otrzymania uchwały rady pedagogicznej/, b/ uczestniczy w planowaniu i organizowaniu pracy szkoły, c/dokonuje śródrocznej i rocznej analizy i oceny stanu nauczania, wychowania i opieki oraz materialnych i organizacyjnych warunków pracy szkoły. 10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. O formie głosowania decyduje rada, w ważnych sprawach personalnych przewiduje się tajne głosowanie. 11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 7, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawując nadzór pedagogiczny. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna. 12. Osoby biorące udział w radzie są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Rada Rodziców W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy m.in.: a/ uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki b/ opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania c/ opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły d/ opiniowanie projektu wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 16

17 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w 16 ust. 3 Samorząd Uczniowski W szkole działa samorząd uczniowski. 2. Samorząd działa poprzez swoje organy: a/ zebrania przedstawicieli, b/ radę samorządu uczniowskiego, c/ samorządy klasowe. Są one jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 3. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 4. Samorząd uczniowski prowadzi swoją pracę pod opieką nauczyciela wybranego przez uczniów klas IV VI. 5. Samorząd za pośrednictwem swych organów i opiekuna może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków ucznia. 6. Celem samorządu uczniowskiego jest: a/ uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz tworzenie właściwej, partnerskiej atmosfery działania w realizacji celów wychowawczych szkoły, b/ rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się oraz przyjmowania współodpowiedzialności za grupę i jednostkę, c/ kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny. 7. Do zadań samorządu należy: a/ organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i planu pracy szkoły, b/ dbanie o majątek szkoły, organizowanie uczniów do prac na rzecz klasy i szkoły, c/ rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, d/ uczestnictwo w planowaniu pracy szkoły, przedstawianie propozycji do planu szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, e/ występowanie w roli reprezentanta interesów społeczności uczniowskiej. 17

18 8. Samorząd uczniowski może zgłaszać uczniów do nagród i wyróżnień oraz udzielać poręczeń za ucznia w celu wstrzymania wymierzonej mu kary. 9. Samorząd uczniowski może prowadzić zbiórkę i sprzedaż surowców wtórnych oraz elektrośmieci. Współpraca z rodzicami Obowiązujący w szkole system współdziałania z rodzicami zakłada: a/ inicjowanie aktywności rodziców w życiu szkoły / imprezy, uroczystości, wycieczki, wyjścia do ośrodków kultury/ b/ organizowanie zebrań z rodzicami / ogółu rodziców, klasowych, konsultacji, rady rodziców / c/ odwiedziny w domu ucznia d/ pedagogizację rodziców / warsztaty, prelekcje / e/ organizowanie Drzwi Otwartych szkoły f/ przygotowywanie zajęć pokazowych i lekcji otwartych g/ umożliwienie dostępu do księgozbioru bibliotecznego / m.in. poradników wychowawczych / h/ pozyskiwanie opinii rodziców zgodnie z rozporządzeniem MEN i/ wręczanie podziękowań za współpracę / listy gratulacyjne, odznaka Sympatyk Szkoły / j/ przygotowywanie informatora o szkole k/ aktualizowanie tablicy informacyjnej dla rodziców i strony www / Księga gości, chat / l/ zainstalowanie telefonów kontaktowych / pedagog, świetlica / ł/ przygotowanie wizytówek z numerami telefonów m/ utrzymywanie kontaktów korespondencyjnych n/ diagnozowanie oczekiwań rodziców /ankiety, wywiady/ 2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia oraz udzielania uczniom wszelkiej pomocy pedagogicznej, opiekuńczej i materialnej. 3. Celem tego współdziałania jest usprawnienie pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej z uczniami, a w szczególności: a/ wzajemne poznanie i rozumienie się, b/ lepsze poznanie uczniów, c/ zjednywanie rodziców na rzecz usprawnienia i urozmaicenia życia klasy i szkoły, d/ sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływania, które umożliwiłyby pomoc uczniom w nauce i właściwym zachowaniu, e/ umożliwienie nauczycielom lepszego rozumienia atmosfery domowej uczniów. 4. Urzeczywistnienie tych celów wymaga przestrzegania przez szkołę i rodziców zasady pozytywnej motywacji, partnerstwa, wielostronnego przepływu 18

19 informacji, jedności oddziaływań oraz aktywnej i systematycznej współpracy. 5. Rodzice mają prawo do: a/ znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno wychowawczo - opiekuńczych w danej klasie i w całej szkole, b/ znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, c/ uzyskiwania w każdym czasie, o ile nie kolidowałoby to z podstawowymi zadaniami szkoły, rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz form pomocy proponowanych przez szkołę, d/ uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, e/ współuczestniczenia w tworzeniu programów pracy szkoły i prawa szkolnego oraz opiniowania szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników, f/ wyrażania i przekazywania nauczycielom, organom szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 6. Rodzice mają obowiązek: a/ zgłosić dziecko do szkoły i zapewnić regularne jego uczęszczanie na zajęcia szkolne, a wszelkie jego nieobecności - usprawiedliwiać, szkoła ma obowiązek honorowania wszelkich usprawiedliwień pisemnych rodziców jako dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych, w razie 3 miesięcznej nieobecności ucznia w szkole dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę o niespełnianiu obowiązku szkolnego ( niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), b/ zaopatrywać swoje dziecko w przewidziane przez szkołę podręczniki, obowiązujący strój szkolny, zeszyty i inne przybory uczniowskie, c/ uczestniczyć we wszystkich organizowanych przez szkołę formach zebrań z rodzicami oraz być w szkole na wezwanie nauczyciela, wychowawcy czy dyrekcji, d/ współdziałać ze szkołą dla dobra jej uczniów. 7. Nauczyciele mają obowiązek: a/ na początku każdego roku szkolnego zapoznać rodziców na zebraniach z: - przedmiotowymi systemami oceniania, - wymaganiami edukacyjnymi, b/ udzielać informacji i porad w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci, c/ informować rodziców o bieżących problemach klasy i szkoły oraz szukać pomocy w ich rozwiązywaniu, d/ przestrzegać praw rodziców określonych w statucie. 8. Formy współpracy szkoły z rodzicami: a/ współpraca w ramach istniejących w szkole organów szkoły, b/ udział w organizowanych przez szkołę zebraniach z rodzicami 19

20 Zebrania te organizuje wychowawca klasy nie rzadziej niż 2-3 razy w semestrze w terminie określonym przez dyrekcję szkoły, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno wychowawczo opiekuńcze klas i szkoły. Ponadto mogą odbywać się inne zebrania z rodzicami w zależności od potrzeb na wniosek dyrekcji, wychowawcy, rodziców lub uczniów. Wychowawca ma obowiązek poinformować o fakcie organizowania dodatkowego zebrania dyrekcję szkoły, c/ udział w rozmowach indywidualnych prowadzonych z inicjatywy szkoły lub rodziców w miarę zaistniałych potrzeb, d/ wizyty nauczycieli w domach uczniów, e/ tematyczne spotkania rodziców z przedstawicielami wybranych placówek współdziałających ze szkołą. 9. Współdziałanie nauczycieli i rodziców obejmuje także bezpośredni udział rodziców w wykonywaniu konkretnych zadań na rzecz klasy i szkoły m.in. poprzez: a/ współdziałanie w planowaniu i realizowaniu pracy dydaktyczno wychowawczo - opiekuńczej szkoły i klasy, b/ zbieranie ( badanie ) opinii rodziców ( w formie ankiet ewaluacyjnych ) w zależności od potrzeb i dotyczące: - oczekiwań rodziców wobec szkoły, - skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych, - szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki, - wewnątrzszkolnego systemu oceniania, - przedmiotowych systemów oceniania, c/ organizowanie imprez klasowych i szkolnych ( wyjścia do kina, teatru, muzeum, wystawy twórczości dzieci, wycieczki, biwaki, spotkania, zabawy, dyskoteki, itp. ), d/ prowadzenie stałych lub doraźnych form pracy z uczniami np. kół zainteresowań, gazetek szkolnych, pogadanek, itp. e/ udział w organizacji świąt i uroczystości szkolnych i klasowych, f/ sponsorowanie imprez szkolnych i wszelkich działań na rzecz szkoły, g/ włączanie rodziców do prac społecznie użytecznych (remontów) na terenie klasy i szkoły; wskazywanie konkretnych potrzeb, h/ wspólne organizowanie warunków do stworzenia szkoły otwartej, o charakterze środowiskowym, 10. W działaniach wychowawczych szkołę wspomaga rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły. Współdziałanie organów szkoły i rozstrzyganie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły 19 20

21 1. Organy szkoły mają obowiązek współpracować ze sobą w celu wykonywania zadań stojących przed szkołą w ramach istniejących uprawnień. 2. Za prawidłową współpracę organów szkoły odpowiedzialni są przewodniczący poszczególnych organów szkoły. 3. Każdy z organów szkoły zobowiązany jest informować dyrektora o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 4. Rozstrzyganie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły: a/ przy rozstrzyganiu w/w sytuacji strony zobowiązane są do zachowania drogi służbowej i niżej określonych zasad, b/ strony powinny kierować się rzetelnie rozumianym dobrem szkoły, jej uczniów i pracowników oraz podejmować działania sprzyjające realizacji zadań i celów szkoły określonych w statucie, c/ sytuacje konfliktowe w klasie rozstrzyga wychowawca poprzez: - zapoznanie się z racjami stron w konflikcie, - dążenie do zaspokojenia w równym stopniu potrzeb obu stron w celu wypracowania wspólnego rozwiązania, - zorganizowanie w szczególnych przypadkach, spotkania stron konfliktowych z rodzicami, pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły, - podjęcie ostatecznej decyzji, d/ uczeń ma prawo odwołać się od decyzji wychowawcy do dyrektora szkoły, e/ sytuacje konfliktowe między pracownikami szkoły, między rodzicami a nauczycielami, między uczniami a pracownikami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły poprzez: - zapoznanie się i zrozumienie punktów widzenia obu stron, - dążenie do zminimalizowania szkodliwości konfliktu, a wykorzystania go do zmian przynoszących korzyści, - przygotowanie ( w razie potrzeby ) konferencji okrągłego stołu, podczas której dyrektor występuje w roli mediatora - celem jest znalezienie rozwiązania możliwego do przyjęcia przez wszystkich, f/ w przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu wg wyżej wymienionych zasad decyzję podejmuje arbitrażowo dyrektor poprzez odniesienie się do celów wyższego rzędu zgodnych z zadaniami statutowymi szkoły. 5. W szkole obowiązują procedury składania i rozpatrywania skarg. Organizacja, cele i zadania oddziału przedszkolnego W szkole organizowane są oddziały przedszkolne realizujące program Rocznego przygotowania przedszkolnego. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. 3.W szkole mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne. 21

22 21 1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego: a/ zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, b/ zapewnienie opieki dydaktyczno wychowawczej, c/ osiąganie dojrzałości szkolnej, d/ wspieranie indywidualnego rozwoju osobowości dziecka, e/ promowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych, f/ zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, g/ pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, h/ umożliwienie dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania poprzez: a/ prowadzenie pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną, b/ tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, c/ sprawowanie opieki nad dziećmi dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć Przyprowadzanie i odbieranie dzieci: a/ dziecko przyprowadzone na zajęcia rodzice przekazują nauczycielowi, b/ po zajęciach dziecko musi być odebrane przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku ( zgodnie z KC osoby powyżej 13 roku życia ) Nauczyciel, któremu powierzono oddział zobowiązany jest do: a/ przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, w miarę potrzeb dzieci i sprzyjającym warunkom atmosferycznym, b/ organizowania spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą apteczkę pierwszej pomocy, c/ odnotowywania każdego wyjścia dzieci poza teren szkoły w zeszycie wyjść, d/ nie pozostawiania dzieci bez osobistego nadzoru, 22

23 e/ eliminowania z sali zajęć wszelkich sprzętów i zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci, f/ przeprowadzania ćwiczeń na przyrządach (materace, równoważnie), asekurując każde ćwiczące dziecko Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają prawo do: a/ właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo opiekuńczo dydaktycznego zgodnie z ich rozwojem psychologicznym, b/ opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, c/ poszanowania godności osobistej, d/ życzliwego, podmiotowego traktowania, e/ swobody wyrażania myśli i przekonań, f/ rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, g/ pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych, h/ przygotowania umożliwiającego osiągnięcie gotowości szkolnej, i/ przygotowania do samodzielnego życia szkolnego, j/ wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptację ich potrzeb, k/ poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno kulturowej i technicznej, l/ spontanicznej, zorganizowanej aktywności ruchowej, ł/ wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, m/ pomocy w budowaniu własnego ja, n/ zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, o/ wprowadzania w kulturę bycia Obowiązkiem dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego jest: a/ współdziałanie z nauczycielem w procesie nauczania i wychowania, b/ szanowanie odrębności każdego kolegi, c/ przestrzeganie zasad współżycia ustalonych w zespole, d/ przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno, e/ szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości, f/ uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów, g/ przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, h/ kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych, i/ zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek, 23

24 j/ pomaganie słabszym kolegom Rodzice dziecka mają prawo do: a/ znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy oddziału przedszkolnego oraz programu wychowania, b/ uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, c/ wyrażania opinii na temat pracy oddziału, d/ stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo dydaktyczne, e/ aktywnego włączania się w życie oddziału, f/ współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców Obowiązkiem rodziców jest: a/ dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego, a także zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, b/ przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły, rodzice mogą upoważnić na piśmie do odbioru dziecka inne osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (zgodnie z KC osoby powyżej 13 roku życia ), c/ zapewnienie dziecku we własnym zakresie opieki podczas przerwy letniej i zimowej, d/ troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie do życia w społeczeństwie, e/ przestrzeganie czasu pracy oddziału, w przypadku pozostania dzieci po określonej w organizacji pracy oddziału godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice. 2. Informowanie, w terminie do danego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku, jeśli realizuje go poza szkołą. (Obowiązek przygotowania przedszkolnego dziecko może spełniać również poprzez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą, na podstawie umów międzynarodowych lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce ). 1. Zasady rekrutacji dzieci: 29 24

25 a/ szkoła prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, b/ zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego ogłaszane są przez dyrektora szkoły na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. Rozdział V Wewnątrzszkolny system oceniania 30 Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania, który określa szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania. Rozdział VI Szkolny program wychowawczy 31 Szkoła posiada program wychowawczy, który uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Rozdział VII Szkolny program profilaktyki 32 Szkoła posiada szkolny program profilaktyki, który uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Rozdział VIII Organizacja szkoły 25

26 33 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 2. Zajęcia dydaktyczno wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek. 3. Terminy rozpoczynania i kończenia przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich ogłasza dyrektor w oparciu o przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego oraz zarządzenia władz oświatowych. 4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może w danym roku szkolnym ustalić 6 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych: a/ w dniu, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, b/ w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych, c/ w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy w szkole lub potrzebami społeczności lokalnej. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego, ustalić inne dodatkowe dni wolne pod warunkiem zrealizowania zajęć dydaktyczno wychowawczych przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 6. O dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych, o których mowa w ust 4, dyrektor szkoły informuje nauczycieli, uczniów i ich rodziców do dnia 30 września danego roku. 7. Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14 października każdego roku, zgodnie z art. 74 KN uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. 8. Dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w dniach, o których mowa w ust 4 i 7 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo opiekuńczych i informowania rodziców o możliwości udziału w zajęciach Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 26

27 ogólną liczbę godzin, zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i szkolnym zestawem programów nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 2. Liczbę uczniów w oddziale klasowym oraz podział na zajęcia w grupach określają odrębne przepisy Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podst. zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy, a w szczególności: a/ równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, b/ różnorodności zajęć w każdym dniu, c/ nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I III szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć W szkole mogą być prowadzone: a/ zajęcia fakultatywne, b/ koła zainteresowań, przedmiotowe i artystyczne, c/ warsztaty, d/ zajęcia sportowo rekreacyjne, e/ dodatkowa nauka języków obcych. 27

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY TORUŃ 2009 Spis treści: Paragraf Strona Rozdział I Postanowienia ogólne 1 6 5 Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 11 7 - funkcje edukacyjne, wychowawcze,

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie.

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. 1 STATUT XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KRAKOWIE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1 Statut Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Spis treści I. Ogólne informacje o szkole... 2 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Organy szkoły... 8 IV. Organizacja szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku STATUT Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/13/14 z dnia 12 lutego 2014 r. STATUT PUBLICZNEGO GIMNAJUM NR 3 im. Izabeli Branickiej

Bardziej szczegółowo