InBody S20. InBody S10. InBody 720. InBody 520. InBody 370. InBody 230. InBody 220. InBody J10. InBody 170. InBody R20. Lookin Body BSM 370 BSM 330

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "InBody S20. InBody S10. InBody 720. InBody 520. InBody 370. InBody 230. InBody 220. InBody J10. InBody 170. InBody R20. Lookin Body BSM 370 BSM 330"

Transkrypt

1 InBody S20 InBody S10 InBody 720 InBody 520 InBody 370 InBody 230 InBody 220 InBody J10 InBody 170 InBody R20 Lookin Body BSM 370 BSM 330 BPBIO 320

2 ZAPOZNANIE Z FIRM profesjonalne analizatory sk³adu cia³a po raz pierwszy na œwiecie u ycie 8-punktowego systemu elektrod dotykowych do segmentalnej analizy posiada liczne patenty uznane na ca³ym œwiecie zatwierdzenie FDA (USA), CE (Europa), MHLW (Japonia), SFDA (Chiny) przeprowadzanie gruntownych badañ klinicznych na podstawie analizy sk³adu cia³a ju od 15 lat ponad 30 wy³¹cznych dystrybutorów na ca³ym œwiecie poparcie przez najlepsze uczelnie medyczne w USA, Europie, Japonii i wielu innych ci¹g³y wzrost dynamiki sprzeda y OBSZAR ZASTOSOWANIA INBODY Instytucje medyczne, gabinety lekarskie, m.in.: Endokrynologia Diabetologia Dietetyka Geriatria Nefrologia Rehabilitacja/ Ortopedia TECHNOLOGIA Kliniki leczenia oty³oœci Medycyna sportowa Fitness kluby i centra sportowe Oœrodki rekreacji Gabinety odnowy biologicznej Uczelnie, szko³y i przedszkola Trenerzy personalni i osoby prywatne Poznaj najnowsz¹ technologiê BIA. Pozwala ona na dok³adny pomiar segmentalnej impedancji. Technologia InBody jest opatentowanym rdzeniem technologii w rozwiniêtych krajach œwiata takich jak USA, Japonia i kraje europejskie. U ywaj¹c metody 8-punktowych elektrod dotykowych, InBody dokonuje pomiaru ka dej czêœci cia³a oddzielnie. Technologia pomiaru sk³adu cia³a nie opiera siê na empirycznych obliczeniach takich jak wiek czy p³eæ. Metoda bezpoœredniej analizy segmentalnej Pomiar impedancji tu³owia Bez u ycia przybli onych wartoœci Pomiar wieloczêstotliwoœci 8-punktowy system elektrod dotykowych Wysoka dok³adnoœæ wspó³zale na z DEXA: r = 0.98 Wysoka odtwarzalnoœæ obrazuj¹ca 99% synchronizacji 1/9

3 Inbody pokona³o ograniczenia konwencjonalnych technologii Od kiedy cia³o ludzkie nie jest izotropowym przewodnikiem z jednolitymi powierzchniami przekroju, traktujemy cia³o jako 5 cylindrów: czterech koñczyn oraz tu³owia. Iloœæ wody w organizmie mierzona jest w ka dym segmencie. Technologia wieloczêstotliwoœci umo liwia oddzielny pomiar wody wewn¹trzkomórkowej oraz zewn¹trzkomórkowej. Dlatego te nie ma potrzeby stosowania oszacowania empirycznego, np. p³ci lub wieku, aby wyrównaæ niedok³adny pomiar tradycyjnych urz¹dzeñ. 80,00 60,00 40,00 InBody720 FFM N=731 r=0,984 SEE=1,948kg Mê czy ni 343, Kobiety 388 N Mini Max Œredni Odch. stand. Wiek Wzrost Masa cia³a ,00 106,50 17,30 88,00 193,00 118,30 40,09 162,42 60,60 17,54 10,43 13,59 20,00 DEXA FFM 20,00 40,00 60,00 80,00 Badanie wspó³zale noœci z DXA pokazuje, e InBody jest bezwarunkowo dok³adny (r=0.984) Bezpoœredni segmentalny pomiar Bez u ycia przybli onych wartoœci 40% Wartoœci bezpoœredniej impedancji Wartoœci bezpoœredniej impedancji Wiek P³eæ Inne 10% model 1-cylindrowy model 5-cylindrowy Konwencjonalny pomiar impedancji InBody Opatentowana technologia Biospace czyni pomiar absolutnie dok³adnym przez impedancjê dla ka dego z segmentów: 4 koñczyn oraz tu³owia. 8-punktowy system elektrod dotykowych Dziêki ekskluzywnej technologii BIOSPACE niepotrzebne jest stosowanie oszacowania empirycznego, dlatego te p³eæ oraz/i wiek nie maj¹ wp³ywu na wyniki. Pomiar wieloczêstotliwoœci Wysokie Niskie Unikalny i opatentowany 8-punktowy system elektrod dotykowych. System umo liwi³ poprawê dok³adnoœci oraz odtwarzalnoœci poprzez ustalenie punktu wyjœcia pr¹du i napiêcia. ICW B³ona komórkowa ECW InBody stosuje wieloczêstotliwoœæ od 1kHz do 1MHz do pomiaru ICW i ECW oddzielnie, a tym samym, jest przydatne w analizie osób z nierówn¹ dystrybucj¹ wody w organizmie. 2/9

4 ANALIZATORY INBODY Dla pacjentów le ¹cych Dla pacjentów le ¹cych rozmiar: 260szer. x 373d³. x 800wys. mm kolor: granatowo-niebieski wyœwietlacz: 640 x 480 Kolor TFT LCD czêstotliwoœæ: 1, 5, 50, 250, 500, 1000kHz rozmiar: 202szer. x 322d³. x 53wys. mm kolor: bia³y wyœwietlacz: 800 x 480 kolor TFT LCD czêstotliwoœæ: 1, 5, 50, 250, 500, 1000kHz oddzielny pomiar wody wewn¹trzkomórkowej i pozakomórkowej dostarczanie kompleksowych informacji o obrzêku ³atwoœæ w poruszaniu zapewniaj¹ kó³ka korzystanie z akumulatora pamiêæ USB do zapisywania danych i tworzenia kopii zapasowych wysoka rozdzielczoœæ LCD analiza segmentalnej i ca³kowitej zawartoœci wody, wskaÿnik wody (ECW/TBW) dla osi¹gniêcia idealnej masy cia³a oddzielny pomiar wody wewn¹trzkomórkowej i pozakomórkowej tryb dializy do sprawdzenia przed/ w trakcie/ po dializie historia funkcji do monitorowania zmian z zebranych danych i wykresów wybór typu postawy: le ¹cy, stoj¹cy, siedz¹cy 3 ró ne arkusze wyników: analizy sk³adu cia³a, zawartoœci wody I, zawartoœci wody II 2 rodzaje elektrod: dotykowe i samoprzylepne idealnie zaprojektowany stela i torba dotykowy ekran LCD USB do przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych woda wewn¹trz/pozakomórkowa, segmentalna zawartoœæ wody w organizmie, ca³kowita zawartoœæ wody w organizmie obrzêk, segmentalny obrzêk obszar trzewnej (wisceralnej) tkanki t³uszczowej (wykres dla dzieci poni ej 18 roku ycia) bia³ko, substancje mineralne, masa tkanki t³uszczowej, masa miêœni szkieletowych, BMI, % zawartoœæ tkanki t³uszczowej, wskaÿnik talia-biodro (WHR) sucha masa cia³a, BMR (podstawowa przemiana materii), BCM (masa komórkowa), BMC (zawartoœæ minera³ów kostnych), AC (obwód ramienia), AMC (obwód miêœnia ramienia) historia sk³adu cia³a (wyniki 10 badañ) woda wewn¹trz/pozakomórkowa, segmentalna zawartoœæ wody w organizmie bia³ko, substancje mineralne, masa tkanki t³uszczowej, masa miêœni szkieletowych, BMI, % zawartoœæ tkanki t³uszczowej segmentalna analiza tkanki bezt³uszczowej segmentalny wskaÿnik wody (ECW/TBW) BCM, BMC, AC, AM, obwód talii, TBW/FFM obszar trzewnej (wisceralnej) tkanki t³uszczowej historia zawartoœci wody, reaktancja, k¹t fazowy 3/9

5 Do profesjonalnego u ytku Dla dok³adnej analizy rozmiar: 520szer. x 870d³. x 1200wys. mm kolor: z³oty wyœwietlacz: 640 x 480 Kolor TFT LCD czêstotliwoœæ: 1, 5, 50, 250, 500, 1000kHz rozmiar: 522szer. x 843d³. x 1015wys. mm kolor: czarno-srebrny wyœwietlacz: 640 x 480 kolor TFT LCD czêstotliwoœæ: 1, 5, 50, 250, 500, 1000kHz oddzielny pomiar wody wewn¹trzkomórkowej i pozakomórkowej dostarczanie informacji o obrzêku na wykresie, pomiar segmentalny obrzêku segmentalna analiza masy tkanki t³uszczowej i bezt³uszczowej pomiar reaktancji specjalny arkusz wyników przeznaczony dla dzieci pamiêæ USB do zapisywania danych i tworzenia kopii zapasowych ³atwa aktualizacja za pomoc¹ USB wysokiej rozdzielczoœci ekran TFT LCD wykres kszta³tu cia³a segmentalna analiza bezt³uszczowej masy cia³a pamiêæ USB do zapisywania danych i tworzenia kopii zapasowych ³atwa aktualizacja za pomoc¹ USB wysokiej rozdzielczoœci ekran TFT LCD <doroœli> woda wewn¹trz/pozakomórkowa, ca³kowita zawartoœæ wody w organizmie obrzêk, segmentalny obrzêk segmentalna tkanka t³uszczowa i bezt³uszczowa, segmentalny % tkanki t³uszczowej i bezt³uszczowej obszar trzewnej (wisceralnej) tkanki t³uszczowej (wykres rozwoju dla dzieci do 18 roku ycia) bia³ko, substancje mineralne, masa tkanki t³uszczowej, masa miêœni szkieletowych, wskaÿnik talia-biodro (WHR) stopieñ oty³oœci, BMR (podstawowa przemiana materii), BCM (masa komórkowa), BMC (zawartoœæ minera³ów kostnych), AC (obwód ramienia), AMC (obwód miêœni ramienia) historia sk³adu cia³a (wyniki 10 badañ) segmentalna tkanka t³uszczowa, segmentalny % tkanki t³uszczowej wykres kszta³tu cia³a, wskaÿnik talia-biodro (WHR) stopieñ oty³oœci, BMR (podstawowa przemiana materii, BCM (masa komórkowa), BMC (zawartoœæ minera³ów kostnych), AC (obwód ramienia), AMC (obwód miêœni ramienia) historia sk³adu cia³a (wyniki 10 badañ) <dzieci> wykres rozwoju (wzrost, masa cia³a), bilans cia³a ocena od ywiana, (proteiny, substancje mineralne, t³uszcz) stopieñ oty³oœci, kontrola masy cia³a, BMR ocena rozwoju <dla doros³ych> <dla dzieci> 4/9

6 Dla praktycznej diagnozy Dla wygodnego korzystania rozmiar: 460szer. x 677d³. x 1020wys. mm kolor: bia³y wyœwietlacz: 800 x 480 dotykowy LCD czêstotliwoœæ: 5, 50, 250kHz rozmiar: 356szer. x 843d³. x 984wys. mm kolor: czarno-srebrny wyœwietlacz: 320 x 240 STN LCD czêstotliwoœæ: 20, 100kHz monitorowania historii rozwoju sk³adu cia³a poprzez analizê graficzn¹ segmentalna analiza t³uszczowej i bezt³uszczowej masy cia³a indywidualny plan treningowy 7-calowy, kolorowy wyœwietlacz dotykowy LCD dostêpna drukarka termalna (opcjonalnie) pamiêæ USB do zapisywania danych i tworzenia kopii zapasowych ³atwa aktualizacja za pomoc¹ USB lekki, sk³adany model dostêpna drukarka termalna (opcjonalnie) segmentalna analiza t³uszczowej i bezt³uszczowej masy cia³a funkcja planowania æwiczeñ do wybrania odpowiednich æwiczeñ i kontroli masy cia³a specjalny arkusz wyników przeznaczony dla dzieci pamiêæ USB do zapisywania danych i tworzenia kopii zapasowych ³atwa aktualizacja za pomoc¹ USB <doroœli>, WHR segmentalna tkanka t³uszczowa i bezt³uszczowa kontrola masy cia³a, BMR skala fitness, plan treningowy <dzieci> wykres rozwoju (wzrost, masa cia³a), bilans cia³a stopieñ oty³oœci, kontrola masy cia³a, BMR ocena rozwoju <doroœli> segmentalna tkanka t³uszczowa i bezt³uszczowa ca³kowita zawartoœæ wody w organizmie, masa tkanki t³uszczowej, masa miêœni szkieletowych, wskaÿnik talia-biodro (WHR) kontrola miêœniowo-t³uszczowa, BMR (podstawowa przemiana materii) <dzieci> wykres rozwoju (wzrost, masa cia³a), tabela bilansu cia³a stopieñ oty³oœci, kontrola masy cia³a, BMR ocena rozwoju <dla doros³ych> <dla dzieci> <dla doros³ych> <dla dzieci> 5/9

7 Dla praktycznej diagnozy Dla ochrony zdrowia dzieci rozmiar: 505szer. x 780d³. x 1053wys. mm kolor: bia³y wyœwietlacz: 320x 240 dotykowy LCD czêstotliwoœæ: 20, 100kHz rozmiar: 360szer. x 843d³. x 2235wys. mm kolor: ó³to-zielony wyœwietlacz: 320 x 240 kolor STN LCD czêstotliwoœæ: 5, 50, 250kHz szczegó³owa diagnoza sk³adu cia³a i od ywiania efektywne leczenie oty³oœci dziêki pomiarom m.in. szkieletowej masy cia³a, masy tkanki t³uszczowej i wskaÿnika talia-biodro indywidualny plan treningowy dotykowy wyœwietlacz LCD mo liwoœæ modyfikacji ustawieñ analiza w mniej ni 35 sekund <doroœli>, WHR segmentalna tkanka t³uszczowa i bezt³uszczowa kontrola masy cia³a, BMR skala fitness, plan treningowy (wydatek energetyczny dla ka dego æwiczenia) zalecana iloœæ spo ywanych kalorii w ci¹gu dnia <dzieci> wykres rozwoju (wzrost, masa cia³a), tabela bilansu cia³a stopieñ oty³oœci, kontrola masy cia³a, BMR ocena rozwoju zaprojektowany dla dzieci zrozumia³y arkusz wyników dla dzieci wyczerpuj¹cy arkusz wyników dla doros³ych automatyczny pomiar wzrostu <dzieci> wykres rozwoju (wzrost, masa cia³a), wykres bilansu cia³a stopieñ oty³oœci, kontrola masy cia³a, BMR ocena rozwoju <doroœli>, WHR segmentalna tkanka t³uszczowa i bezt³uszczowa, kontrola masy cia³a, BMR skala fitness, plan treningowy <dla doros³ych> <dla dzieci> <dla doros³ych> <dla dzieci> 6/9

8 Do szybkiej analizy Do u ytku przenoœnego rozmiar: 397szer. x 608d³. x 955wys. mm kolor: bia³y wyœwietlacz: 320x 240 LCD czêstotliwoœæ: 20, 100kHz rozmiar: 321szer. x 360d³. x 58wys. mm kolor: czerwony lub bia³y wyœwietlacz: 66 x 78 LCD czêstotliwoœæ: 20, 100kHz segmentalna analiza t³uszczowej i bezt³uszczowej masy cia³a wbudowana drukarka termalna przewodnik g³osowy szybki pomiar w 30 sekund niewielkie wymiary, bez ograniczeñ przestrzennych lekka waga, pozwala na ³atwe przenoszenie ca³kowita zawartoœæ wody w organizmie, masa tkanki t³uszczowej, masa miêœni szkieletowych, WHR, BMR segmentalna tkanka t³uszczowa i bezt³uszczowa skala fitness historia sk³adu cia³a (wyniki 10 badañ) ³atwy w u yciu ze wzglêdu na rozmiar wygodny transfer danych do komputera przez Bluetooth lub kabel USB zaawansowane zarz¹dzanie danymi dziêki programowi Lookin'Body Basic masa tkanki t³uszczowej, masa miêœni szkieletowych BMR (podstawowa przemiana materii) dziêki Lookin Body Basic: ca³kowita zawartoœæ wody w organizmie, bezt³uszczowa masa cia³a, wskaÿnik talia-biodro (WHR), kontrola miêœniowo-t³uszczowa, segmentalna t³uszczowa i bezt³uszczowa masa cia³a przy u yciu ró nych czêstotliwoœci 7/9

9 Do pomiaru wzrostu Do pomiaru wzrostu rozmiar: 36szer. x 570d³. x 2235wys. mm kolor: czarno-srebrny wyœwietlacz: 128 x 64 LCD rozmiar: 380szer. x 510d³. x 1350wys. mm - gdy jest z³o ony 380szer. x 510d³. x 2126wys. mm - gdy jest roz³o ony kolor: zielony/br¹zowy wyœwietlacz: 7-segmentowy LED bardzo dok³adny pomiar wzrostu elegancki wygl¹d przyjazny interfejs u ytkownika kompatybilny z analizatorami sk³adu cia³a model rozk³adany ³atwoœæ w poruszaniu zapewniaj¹ kó³ka pilot zdalnego sterowania umo liwia wygodne sprawdzanie wyników przyjazny interfejs u ytkownika kompatybilny z analizatorami sk³adu cia³a wzrost masa cia³a BMI wzrost masa cia³a BMI <ekran> <wydruk> 8/9

10 Ciœnieniomierz Oprogramowanie rozmiar: 489szer. x 409d³. x 284wys. mm kolor: zielony/niebieski/pomarañczowy wyœwietlacz: 7-segmentowy LCD tryb oszczêdzania energii: automatyczne wy³¹czenie po 2 minutach od ostatniego pomiaru do wyboru 3 kolory szeroki ekran LED przycisk alarmowy, zabezpieczaj¹cy system w sytuacjach awaryjnych drukowanie i zapisywanie Lookin Body Basic przechowywanie danych, bez limitu pojemnoœci prosty i ³atwy w u yciu przyjazne dla u ytkownika ikony menu efektywne zarz¹dzanie pacjentem historia zarz¹dzania danymi osobowymi funkcja rezerwacji podstawowe informacje o oty³oœci ciœnienie skurczowe ciœnienie rozkurczowe têtno Lookin Body 3.0 ³atwy odczyt wyników z pomoc¹ wizualn¹ szczegó³owe informacje na temat ka dej sekcji wyników porównawcze spojrzenie na wyniki ka dego badania funkcja efektywne zarz¹dzanie klientami pe³ne informacje o oty³oœci komputerowy arkusz wyników <wydruk wykresu> <wydruk> WY CZNY DYSTRYBUTOR ANALIZATORÓW SK ADU CIA A FIRMY BIOSPACE W POLSCE MED fitness Maniac Gym A.B.H. Leszczyñscy ul. Warszawska 79A, Bia³ystok tel , tel./fax /9

Analizator Masy Cia a

Analizator Masy Cia a Analizator Masy Cia a INTERPRETACJA WYNIKÓW wagi Fitness do u ytku domowego Dla kogo przeznaczony jest analizator sk adu cia a: Analizator Sk adu Cia a jest przeznaczony dla osób doros ych w wieku 18-99

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Jakoœæ zasilania - poradnik. Zapady napiêcia. Diagnostyka predykcyjna klucz do jakoœci energii 5.2.1. Zapady napiêcia

Jakoœæ zasilania - poradnik. Zapady napiêcia. Diagnostyka predykcyjna klucz do jakoœci energii 5.2.1. Zapady napiêcia Jakoœæ zasilania - poradnik Zapady napiêcia Diagnostyka predykcyjna klucz do jakoœci energii 5.2.1 Zapady napiêcia Jakoœæ Zasilania Rzeczywista wartoœæ skuteczna (RMS) - jedyny prawdziwy wyznacznik David

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Systemy Telefoniczne

Profesjonalne Systemy Telefoniczne Profesjonalne Systemy Telefoniczne Inteligentne, wszechstronne rozwi¹zania telekomunikacyjne Milowym krokiem w rozwoju systemów telekomunikacyjnych dokonanym przez firmę Panasonic było wprowadzenie w 1986

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci Dynatel Zaawansowany System Modu³owy Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci ZAAWANSOWANY SYSTEM MODU OWY 3M DYNATEL MAMY TESTER DLA KA DEJ TECHNOLOGII Nowy system Dynatel posiada wszystkie

Bardziej szczegółowo

System parkingowy NicePark

System parkingowy NicePark System parkingowy NicePark Nice Polska Nice na œwiecie Nice to silna, miêdzynarodowa grupa, na któr¹ sk³ada siê dziœ 0 oddzia³ów na ca³ym œwiecie. Produkty Nice dostêpne s¹ w ponad 100 krajach, a ich sprzeda

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS

BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS - podrêczna bindownica do grzbietów plastikowych - niewielkie rozmiary - nowoczesna obudowa - jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy papieru - oprawa dokumentów o objêtoœci do

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo