Załącznik do Uchwały Nr III/164/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 09 września 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr III/164/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 09 września 2008 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr III/164/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 09 września 2008 r. Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.); 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.); 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz. 1455); 5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.); 6. Uchwały Nr XXXIX/52/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach; 7. Uchwały Nr XXXIX/53/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach; 8. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego; 9. Innych przepisów prawa. 1 2 Regulamin Organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania, strukturę oraz zakresy zadań pracy Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach. 3 Ilekroć w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach jest mowa o: 1. Domu Dziecka - należy przez to rozumieć Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach; 2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach; 3. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Zduńskowolskiego;

2 4. Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Zduńskowolski; 5. Zespole - należy przez to rozumieć Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka; 6. Wychowankach - należy przez to rozumieć dzieci przebywające w Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach; 7. Powiatowym Centrum - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli; 8. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach; 9. Wojewodzie należy przez to rozumieć Wojewodę Łódzkiego; 1. Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną Powiatu Zduńskowolskiego, działającą w formie samodzielnej jednostki budżetowej. 2. Siedzibą Domu Dziecka jest wieś Wojsławice nr 119, gm. Zduńska Wola. 3. Terenem działania Domu Dziecka jest Powiat Zduńskowolski, a w miarę posiadanych miejsc teren innych powiatów. 4. Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 30 dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. 5. Pobyt wychowanka w Domu Dziecka po uzyskaniu pełnoletności kontynuującego naukę może być przedłużony do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczął naukę przed osiągnięciem pełnoletności. II. Cele i zadania Domu Dziecka. 1. Celem działalności Domu Dziecka jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie oraz zabezpieczenie wszelkich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych dzieciom pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także zapewnienie korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. 2. Dom Dziecka ma za zadanie przygotować dzieci do samodzielnego życia. 3. Dom Dziecka zobowiązany jest w szczególności do: 1) tworzenia warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego; 2) zapewnienia zajęć wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne; 3) poszanowania podmiotowości wychowanka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględnienia jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowania wychowanka o podejmowanych wobec niego działaniach; 4) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa; 5) dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych wychowanka z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami, zarówno spoza Domu Dziecka, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w nim; 6) uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych; 7) uczenia poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej; 4 5

3 8) uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku wychowanka; 9) uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych; 10) kształcenia u wychowanków nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych; 11) przygotowania wychowanków do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu; 12) wyrównywania deficytów rozwojowych, uzgadniania istotnych decyzji dotyczących wychowanka z jego rodzicami lub opiekunami; 13) zapewnienia całodziennego wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz udostępnienia dzieciom przez całą dobę podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów; 14) stworzenia odpowiednich warunków mieszkaniowych i higieniczno sanitarnych; 15)wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej (w przypadku zmiany placówki wychowanek zachowuje wymienione wyposażenie); 16) zaopatrzenia w leki, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; placówka pokrywa udział własny dziecka do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 17) zaopatrzenia w podręczniki i przybory szkolne; 18) zapewnienia miesięcznie określonej kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka od 5 roku życia, ustalanej co miesiąc przez Dyrektora w porozumieniu z samorządem wychowanków; 19) zapewnienia dostępu do nauki w szkołach poza placówką, w wyjątkowych sytuacjach w systemie nauczania indywidualnego; 20) pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych; 21) opłaty za pobyt w bursach, internatach, jeżeli wychowanek uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka; 22) pokrycia kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką; 23) organizacji działalności kulturalnej i rekreacyjnej uwzględniając święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów; 24)podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej. Dom Dziecka realizując zaspokajanie potrzeb wychowanka kieruje się w szczególności: 1) dobrem dziecka; 2) poszanowaniem praw dziecka; 3) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych; 4) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych; 5) potrzebami działań przygotowującymi do samodzielnego życia; 6) poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem; 7) potrzebą działań mających na celu utrzymanie więzi dziecka z rodziną i umożliwienie jego powrotu do rodziny. 6

4 7 Dom Dziecka w celu zapewnienia zaspokojenia potrzeb dzieci współpracuje w szczególności z : 1) powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci; 2) ośrodkami adopcyjno opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dzieci; 3) szkołami, do których uczęszczają i szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich w Domu Dziecka; 4) sądami rodzinnymi; 5) kuratorami sądowymi; 6) organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania; 7) innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, które mają na celu wspieranie działalności Domu Dziecka; 8) parafiami Kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę placówki; 9) rodzicami i innymi osobami bliskimi, a w zakresie życia rodzinnego z rodzinami zaprzyjaźnionymi. III. Zasady i tryb kwalifikowania oraz kierowania wychowanków do Domu Dziecka Przyjmowanie dzieci do Domu Dziecka odbywa się przez całą dobę. 2. Skierowanie do Domu Dziecka wydaje z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Centrum w porozumieniu z Dyrektorem. 3. Podstawą skierowania do Domu Dziecka jest: 1) orzeczenie sądu; 2) wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. 4. Do skierowania, o którym mowa w ust. 2 załącza się, w zależności od rodzaju i zakresu opieki, którą ma być objęte dziecko: 1) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot, również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica; 2) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej; 3) dokumenty szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne, karty szczepień; 4) aktualny wywiad środowiskowy wraz ze szczegółowym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny; 5) dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka. 5. Dziecko cudzoziemców jest przyjmowane do Domu Dziecka na podstawie postanowienia sądu, skierowania wydanego przez powiat kierujący lub na własną prośbę. 6. Do skierowania dziecka cudzoziemców do Domu Dziecka załącza się, w zależności od okoliczności: 1) dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka; 2) dokumenty podróży dziecka; 3) informacje o okolicznościach pobytu dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 4) informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do Powiatowego Centrum;

5 5) informacje o rodzicach dziecka; 6) informacje o stanie zdrowia dziecka. 7. O skierowaniu dziecka do placówki Powiatowe Centrum powiadamia sąd, który wydał orzeczenie o umieszczeniu dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, szkołę, do której uczęszczało dziecko, a w przypadku dziecka cudzoziemców również Wojewodę. 8. Przy kierowaniu do Domu Dziecka nie powinno rozdzielać się rodzeństwa, chyba że okoliczności sprawy to uzasadniają W uzasadnionych przypadkach przyjęcie dziecka do Domu Dziecka może nastąpić bez skierowania na jego prośbę, na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych, celem objęcia całodobową opieką, w miarę posiadanych wolnych miejsc. 2. Dom Dziecka przyjmuje bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu, każde dziecko w wieku poniżej 13 roku życia i zapewnia mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia. 3. Dyrektor Domu Dziecka, do którego zostało przyjęte dziecko bez skierowania w trybie określonym w ust.1 i 2 powiadamia o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, właściwy sąd rodzinny i Powiatowe Centrum. 4. Powiatowe Centrum wspólnie z Dyrektorem podejmuje niezbędne działania zmierzające do uregulowania sytuacji dziecka. 5. Liczba wychowanków przyjętych do Domu Dziecka na zasadzie, o której mowa w ust. 1 nie powinna przekroczyć 15% miejsc w placówce. 6.Zespół, o którym mowa w 21 ust. 1 niniejszego Regulaminu niezwłocznie dokonuje oceny sytuacji dziecka Doprowadzenie do Domu Dziecka małoletniego, skierowanego na podstawie orzeczenia sądu, regulują odrębne przepisy. 2. Dziecko z całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej do innej placówki przewozi ta placówka, w której dziecko przebywało. 1. Pobyt w Domu Dziecka ustaje w przypadku: 1) okresowo na podstawie wniosku Zespołu o zaistnieniu podstaw do okresowego powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku; 2) zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki; 3) usamodzielnienia się dziecka, prowadzonego na podstawie: a) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. Nr 6, poz. 45 z poźn. zm.); b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) art ; 4) orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej; 2. Po opuszczeniu Domu Dziecka wychowankowie mają prawo do korzystania przez okres 11

6 3 lat z porad specjalistów pracujących w Domu Dziecka W przypadku samowolnego opuszczenia Domu Dziecka przez wychowanka lub nie zgłoszenia się wychowanka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, Dyrektor: 1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające; 2) powiadamia w ciągu 24 godzin rodziców, opiekunów prawnych dziecka, policję, sąd rodzinny nadzorujący wykonanie orzeczenia, Powiatowe Centrum, a także Wojewodę w przypadku dziecka cudzoziemców. 2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka w Domu Dziecka, Zespół, o którym mowa w 21 ust. 1 niniejszego Regulaminu ocenia zasadność dalszego pobytu wychowanka w Domu Dziecka i kieruje sprawę do Powiatowego Centrum i sądu, który wydał orzeczenie o umieszczeniu w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 3. Osobę, która ukończyła 18 rok życia i nadal jest wychowankiem Domu Dziecka, w przypadku samowolnego opuszczenia Domu Dziecka lub rażącego naruszenia zasad współżycia w Domu Dziecka, Dyrektor może wykreślić z ewidencji wychowanków przebywających w Domu Dziecka oraz odmówić ponownego przyjęcia do Domu Dziecka. IV. Prawa, obowiązki i uprawnienia wychowanków Domu Dziecka. 1. Wychowanek Domu Dziecka ma prawo do: 1) ochrony i poszanowania godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania; 2) wyrażania swoich poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących; 3) wyrażania swoich poglądów i przekonań, a w szczególności dotyczących życia w Domu Dziecka; 4) swobody wyrażania myśli światopoglądowych i religijnych, nie kolidujących z ogólnie przyjętymi normami moralno etycznymi; 5) stałej pomocy psychologiczno pedagogicznej. 2. Do obowiązków wychowanków Domu Dziecka należy: 1) uznawanie godności i podmiotowości innych ludzi; 2) odpowiedzialność za własne życie, higienę oraz rozwój; 3) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w Domu Dziecka i jego otoczeniu; 4) udział w pracach wynikających z potrzeb grupy i Domu Dziecka; 5) udzielanie pomocy i służenie opieką wychowankom młodszym i słabszym. 6) przestrzeganie Regulaminów Domu Dziecka. 1. Zasady rozstrzygania sporów: 1) spory pomiędzy wychowankami rozstrzyga wychowawca; 2) spory pomiędzy wychowankami a personelem rozstrzyga Dyrektor; 3) spory pomiędzy wychowankami a Dyrektorem rozstrzyga Dyrektor Powiatowego Centrum. 2. W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje wychowanków od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania

7 15 1. Wychowankowie przebywający w Domu Dziecka mogą tworzyć samorząd. 2. Zasady wyboru i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez wychowanków przebywających w Domu Dziecka. 3. Opiekuna samorządu wybierają wychowankowie spośród pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka. 4. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Domu Dziecka. V. Zasady działania i organizacja Domu Dziecka Domem Dziecka kieruje i za całokształt jego działalności odpowiada Dyrektor. 2. Dyrektora Domu Dziecka zatrudnia Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego. 3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wychowawca, który w zakresie czynności uprawniony jest do zastępowania Dyrektora. 4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu Dziecka. 5. Dyrektor sporządza coroczne sprawozdanie z działalności Domu Dziecka. 17 Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo wychowawczą Domu Dziecka oraz reprezentowanie go na zewnątrz; 2) kierowanie i nadzór nad całością spraw administracyjno gospodarczych i finansowych Domu Dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3) organizowanie i tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Domu Dziecka oraz racjonalny podział zadań, a w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego i koleżeńskiej współpracy w kierowaniu zespołem; 4) kierowanie pracą podległego personelu poprzez organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań i obowiązków pod względem prawidłowości i terminowości przez pracowników oraz kształtowanie właściwego stosunku personelu do wychowanków i zagwarantowanie im możliwości respektowania ich praw osobistych; 5) dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem Domu Dziecka; 6) nadzorowanie i realizowanie decyzji Zespołu, funkcjonującego w Domu Dziecka; 7) nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w Domu Dziecka w ramach, którego Dyrektor: a) dokonuje oceny pracy opiekuńczo wychowawczej pracowników; b) zapewnia bieżącą informację o obowiązujących przepisach prawa; c) udziela pracownikom pomocy w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi; d) odpowiada za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i udziela im pomocy w sprawach dokształcania; e) inspiruje pracowników do podejmowania działań innowacyjnych. 8) współpraca z organizacjami, samorządami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz wydziałami rodzinnymi sądów; 9) inicjowanie i utrzymywanie kontaktów Domu Dziecka ze środowiskiem lokalnym

8 10) informowanie Powiatowego Centrum: a) do 10 grudnia roku poprzedzającego, o wychowankach, którzy w danym roku kalendarzowym osiągną pełnoletność, b) o zamiarze usamodzielnienia się wychowanka, co najmniej na trzy miesiące przed terminem opuszczenia przez niego Domu Dziecka, oraz przekazanie dokumentacji dotyczącej jego, nie później, niż na miesiąc przed terminem opuszczenia przez niego Domu Dziecka. 1. Dom Dziecka pracuje w ruchu ciągłym. 2. Godziny pracy pracowników ustalone są przez Dyrektora w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki. 3. Dla realizacji swoich zadań Dom Dziecka zatrudnia w zależności od potrzeb określonych specjalistów. 4. W skład Domu Dziecka wchodzą: 1) Zespół pedagogiczno - opiekuńczy używający znaku sprawy zawierającego symbol literowy komórki organizacyjnej-d.dz.i; 2) samodzielne stanowisko do spraw administracyjno biurowych używające znaku sprawy zawierającego symbol literowy komórki organizacyjnej- D.Dz.II; 3) wieloosobowe stanowisko do spraw księgowości, sprawozdawczości i analiz używające znaku sprawy zawierającego symbol literowy komórki organizacyjnej- D.Dz.III; 4) samodzielne stanowisko do spraw obsługi. 5. W zespole pedagogiczno opiekuńczym zatrudnieni są następujący pracownicy: 1) wychowawcy; 2) psycholog; 3) pedagog; 4) pracownik socjalny; 5) inni specjaliści w zależności od potrzeb. 6. Dyrektor może tworzyć inne stanowiska pracy nie wymienione w ust. 4 i 5 w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Domu Dziecka; 7. Wszyscy pracownicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Domu Dziecka. 8. Schemat organizacyjny Domu Dziecka określa załącznik do niniejszego Regulaminu Roczny plan etatów w Domu Dziecka ustala Dyrektor w ramach przydzielonych przez Powiat środków przewidzianych w planie finansowym. 1. Pracownicy zatrudnieni w Domu Dziecka powinni wykazywać należytą postawę i dawać dobry przykład dzieciom. 2. Do wspólnych zadań pracowników, Zespołu pedagogiczno-opiekuńczego, samodzielnego stanowiska do spraw administracyjno-biurowych, wieloosobowego stanowiska do spraw księgowości, sprawozdawczości i analiz oraz samodzielnego stanowiska do spraw obsługi należy w szczególności: 1) rzetelne i efektywne wykonywanie zadań; 2) gruntowna znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań; 3) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy; 20

9 4) przestrzeganie ustalonego w Domu Dziecka Regulaminu Pracy oraz zasad porządku, dyscypliny i czasu pracy; 5) wzajemne współdziałanie i współpraca przy wykonywaniu obowiązków służbowych; 6) bieżące orientowanie się w zakresie spraw załatwianych przez pracowników, których zastępują w czasie nieobecności; 7) rozpatrywanie i załatwianie spraw indywidualnych każdego wychowanka; 8) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków; 9) załatwianie skarg w zakresie zleconym przez Dyrektora; 10) prowadzenie rejestrów spraw i należyte gromadzenie materiałów niezbędnych do ustalenia stanu prawnego i faktycznego załatwionych spraw; 11) profesjonalna pomoc oraz świadczenie usług określonych w indywidualnym planie pracy. 3. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 1) organizowanie pracy w grupie oraz praca indywidualna z dzieckiem; 2) kierowanie procesem wychowawczym dziecka i prowadzenie karty pobytu dziecka; 3) opracowanie przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami; 4) odpowiedzialność za realizację zadań wynikających z indywidualnego planu pracy z dzieckiem; 5) pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną dziecka. 4. Do zadań psychologa lub pedagoga należy w szczególności: 1) opracowanie diagnozy indywidualnej dziecka; 2) prowadzenie zajęć terapeutycznych; 3) poradnictwo psychologiczno pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywających w Domu Dziecka. 5. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: 1) rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka; 2) utrzymanie kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę dziecka; 3) inspirowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodzinnej i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny. 6. Do zadań pracownika administracyjno biurowego należy w szczególności: 1) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt; 2) prowadzenie zbioru akt normatywnych; 3) prowadzenie rejestracji skarg i wniosków, książki kontroli; 4) prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek Domu Dziecka; 5) prowadzenie sekretariatu Domu Dziecka; 6) gospodarka środkami rzeczowymi, inwentarzem ruchomym, prasą, materiałami biurowymi; 7) opracowywanie projektów regulaminów i instrukcji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Domu Dziecka; 8) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych; 9) prowadzenie spraw z zakresu bhp i p.poż.; 10) przechowywanie i ewidencjonowanie akt, zarządzeń Domu Dziecka; 11) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów z Dyrektorem; 12) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli w sprawach zorganizowania stażu, przygotowania zawodowego oraz prac interwncyjnych; 13) prowadzenie rejestru uchwał Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego; 14) wyposażenie jednostki w materiały biurowe, druki, pieczątki;

10 15) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Domu Dziecka; 16) realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach. 7.Do zakresu działania wieloosobowego stanowiska do spraw księgowości, sprawozdawczości i analiz należy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości Domu Dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie: a) organizowania, sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, b) organizowania bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości, c) sporządzania sprawozdawczości i informacji finansowej dla organów nadzoru, d) nadzorowania całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy, 2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające w szczególności na: a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonania budżetu oraz gospodarki środkami pieniężnymi funduszy, środków specjalnych i innych będących w dyspozycji jednostki, b) zapewnieniu prawidłowej realizacji kontroli wewnętrznej w zakresie kontroli wstępnej i bieżącej, polegającej na ocenie zgodności z prawem oraz celowości projektów umów mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych, oraz ustawy o zamówieniach publicznych, a także uprzedniej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie wykonywania planów finansowych jednostki; c) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości jednostki. 3) wykonywanie całokształtu prac związanych z opracowywaniem projektu budżetu Domu Dziecka i jego zmianami; 4) sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz z zakresu działania Domu Dziecka; 5) prowadzenie dokumentacji płacowej oraz dokumentacji związanej z systemem ubezpieczeń społecznych; 6) współpraca z bankami, organami skarbowymi i innymi instytucjami; 7) przygotowanie i rozliczenie przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z wyceną aktywów i pasywów; 8) sporządzanie bilansu potrzeb Domu Dziecka; 9) realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach. 8. Do zadań pracownika obsługi należy w szczególności; 1) świadczenie usług pralniczych; 2) sporządzanie zapotrzebowania na środki czystości niezbędne do wykonywania usług pralniczych i sprzątających; 3) dbanie o czystość odzieży, bielizny pościelowej, ręczników itp.; 4) dbanie o czystość w Domu Dziecka. 9. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Domu Dziecka określa Dyrektor w zakresach czynności. 1. W Domu Dziecka działa Zespół, w skład którego wchodzą: 1) Dyrektor, który jest przewodniczącym Zespołu lub osoba przez niego wyznaczona, 2) pedagog; 21

11 3) psycholog; 4) wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka; 5) pracownik socjalny; 6) przedstawiciele Powiatowego Centrum oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego; 7) inne osoby zaproszone, zajmujące się problematyką dziecka i rodziny, a także osoby bliskie dziecku. 2. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu: 1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 3) modyfikowania indywidualnego planu pracy; 4) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 5) zgłaszania do ośrodka adopcyjno opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję; 6) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w Domu Dziecka; 7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, w tym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ośrodku leczniczo wychowawczym. 3. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zespołu. 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje posiedzenia Zespołu oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania. 5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku. 6. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka Zespół formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu wychowanka w Domu Dziecka Działalność Domu Dziecka może być uzupełniona pracą wolontariuszy, której celem w szczególności jest: 1) rozszerzenie zakresu opieki nad dziećmi w Domu Dziecka; 2) wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci; 3) zapoznanie środowiska lokalnego z problemami Domu Dziecka; 4) promocja idei wolontariatu. 2. Wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem Dyrektora lub wyznaczonego przez niego wychowawcy, na podstawie zawartego porozumienia. 3. Dom Dziecka może być wspierany przez rodziny zaprzyjaźnione, posiadające pozytywną opinię ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, których członkowie są związani z Domem Dziecka na zasadach wolontariatu, określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu. Rodziny zaprzyjaźnione wspomagają placówkę w procesie wychowania dziecka w zakresie życia rodzinnego. 23 Obsługę kadrowo - płacową oraz związaną z wyżywieniem i mieszkaniem prowadzi Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Dyrektorem Domu Dziecka a Dyrektorem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

12 VI. Dokumentacja Domu Dziecka. 24 Dom Dziecka prowadzi niezbędną dokumentację, w szczególności: 1) dotyczącą pobytu wychowanków; a) księgę ewidencji wychowanków; b) księgę raportów z dyżuru pedagogicznego; c) dzienniki pracy pedagoga, psychologa, wychowawcy, pracownika socjalnego w tym zajęć specjalistycznych; d) dokumentację osobistą wychowanka zgodną z rozporządzeniem, o którym mowa w 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu wraz z dokumentami meldunkowymi; e) protokoły Zespołu; f) protokolarze z narad pracowników; 2) dodatkową: a) zeszyt wyjść wychowanków; b) zeszyt wyjazdów wychowanków; c) zeszyt nieobecności nieusprawiedliwionych wychowanków; d) księgę ewidencji wypadków; e) księga zarządzeń dyrektora; f) regulaminy wymagane odrębnymi przepisami. VII. Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 8.30 do W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od Pozostali pracownicy Domu Dziecka przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. 4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków winna być umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Domu Dziecka. 26 Pracownik przyjmujący interesantów w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający: 1) datę przyjęcia, 2) imię, nazwisko i adres składającego, 3) zwięzłe określenie sprawy, 4) imię i nazwisko przyjmującego, 5) podpis składającego. 27 Dom Dziecka stosuje typowe rejestry skarg i wniosków oznaczając poszczególne rodzaje spraw symbolami: S - skarga; W - wniosek.

13 28 1. Skargi i wnioski podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez stanowisko do spraw administracyjno-biurowych. 2. Skargi i wnioski rozpatrują pracownicy w ramach swej właściwości rzeczowej. 29 Przyjmowanie, rozpatrywanie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje stanowisko do spraw administracyjno-biurowych, które: 1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi, 2) udziela interesantom zgłaszającym się w ramach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy, kieruje interesanta do właściwego pracownika lub do Dyrektora, 3) prowadzi kontrolę przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków pracowników Domu Dziecka, 4) opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków. 30 Pracownicy odpowiedzialni są za wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwienie skarg i wniosków. 31 Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor. VIII.Postanowienia końcowe. Dom Dziecka używa pieczęci o treści: DOM DZIECKA im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach Wojsławice 119, Zduńska Wola tel./fax (0-43) , tel. (043) NIP REGON Szczegółową organizację, dyscyplinę i porządek w procesie pracy oraz rozkład i wymiar czasu pracy pracowników, jak i związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy. 2. Dyrektor Domu Dziecka zobowiązany jest zapoznać z postanowieniami niniejszego Regulaminu następujące osoby: 1) pracowników Domu Dziecka; 2) wychowanków Domu Dziecka; 3) wolontariuszy pracujących na rzecz Domu Dziecka

14 34 1. Regulamin Domu Dziecka został opracowany przez Dyrektora w porozumieniu z Powiatowym Centrum. 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

15 Schemat Organizacyjny Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach, przyjętego Uchwałą Nr III/ /08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Dyrektor Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach Zespół pedagogicznoopiekuńczy Samodzielne stanowisko do spraw administracyjnobiurowych Wieloosobowe stanowisko do spraw księgowości, sprawozdawczości i analiz Samodzielne stanowisko do spraw obsługi

Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach

Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach Załącznik do Uchwały nr III/74/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29.06.10 r. Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach I. Postanowienia ogólne. 1 Dom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817 OBWIESZCZENIE RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze Placówki opiekuńczo wychowawcze Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu: 1) interwencyjnego;

Bardziej szczegółowo

Starosta /-/ Jacek Protas

Starosta /-/ Jacek Protas UCHWAŁA Nr CCLXIV/06 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku Warmińskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH Załącznik do Uchwały Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rodzinny Dom Dziecka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU Załącznik do Uchwały. Zarządu Powiatu w Prudniku REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom dziecka w Głogówku zwany dalej domem dziecka jest placówką socjalizacyjną, powołaną w celu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1660/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 1660/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr 1660/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Gdańsku, ul. Lutniowa 30. Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i Załącznik nr 5 Do uchwały rady powiatu Nr XXXVI/248/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. S T A T U T D O M U D Z I E C K A w T u c h o l i 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Dziecka w Tucholi, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Gdyni

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Gdyni Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Gdyni REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W GDYNI I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację i zadania Domu Dziecka w Gdyni - placówki opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7

Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7 Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M.Dąbrowskiej 7,

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXII/149/01 Rady Powiatu Sieradzkiego Z dnia 23 lutego 2001r. W sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tomisławicach STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH 1 Dom Dziecka w Tomisławicach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 5669 UCHWAŁA NR XXXIV/160/13 RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH z dnia 30 października 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Liskowie

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Liskowie Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Liskowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Dziecka w Liskowie zwany dalej Domem Dziecka działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej

Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1335/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 grudnia 2007r. Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14 REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem" określa szczegółową organizację Rodzinnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH Załącznik Do Zarządzenia Nr 7/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ I. Podstawa prawna. W OGRODNIKACH 1. Placówka prowadzi swoją

Bardziej szczegółowo

tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH I.Postanowienia ogólne

tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH I.Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 Do uchwały nr 293/2008 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 12 grudnia 2008 roku tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH I.Postanowienia ogólne 1 1.Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r.

UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r. UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 4 ust. l pkt 3a

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Binowie działa na podstawie przepisów: 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 2) ustawy o pomocy społecznej, 3) ustawy Karta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3377/2013

Zarządzenie Nr 3377/2013 Zarządzenie Nr 3377/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku. Na podstawie art. 36 ust. 1, w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Świetlica Środowiskowa jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu wsparcia dziennego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKAW RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKAW RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKAW RZESZOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zadania i organizację placówki, a także

Bardziej szczegółowo

STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich

STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 1. Wielofunkcyjna Placówka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Załącznik do uchwały Nr 148/07 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 14 grudnia 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ NR 1 W LĘBORKU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ NR 1 W LĘBORKU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do protokołu nr 4/2010 z dnia 17.12.2010 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ NR 1 W LĘBORKU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Jedynka w Białymstoku, zwana dalej POW Jedynka, lub zamiennie

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience

z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience Uchwała Nr 424/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience Na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA INTEGRACYJNEGO CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA 13 w Otwocku przy ul. Komunardów 10

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA INTEGRACYJNEGO CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA 13 w Otwocku przy ul. Komunardów 10 Uchwała Nr CCXXXIX/145/09 uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania 13 w Otwocku przy ul. Komunardów 10. UCHWAŁA Nr CCXXXIX/145/09 ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 12 oraz art. 19 pkt 4, oraz art. 71 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Dziecka w Piekarach Śląskich. I. Postanowienia ogólne

STATUT Domu Dziecka w Piekarach Śląskich. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XVI/176/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 listopada 2007r. STATUT Domu Dziecka w Piekarach Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 1. Dom Dziecka jest placówką, która dzieciom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych PARKOWA. ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Organizacyjny. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych PARKOWA. ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Załącznik do zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia... r. Regulamin Organizacyjny Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych PARKOWA ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lublinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lublinie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lublinie. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2012 r. Poz. 6719

Warszawa, dnia 4 października 2012 r. Poz. 6719 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 października 2012 r. Poz. 6719 UCHWAŁA Nr 279/VI/25/2012 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 6 września 2012 r. w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU

REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU 1 1. Regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzcińsku Zdroju zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zadania, organizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2001 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Tomisławicach

UCHWAŁA NR 22/2001 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Tomisławicach UCHWAŁA NR 22/2001 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Tomisławicach Na podstawie art. 10a pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA w Falbogach. Rozdział II. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA w Falbogach. Rozdział II. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA w Falbogach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Domu Dziecka w Falbogach, zwanego dalej Domem określa szczegółowe zadania i organizację placówki, a także specyfikę

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2907 UCHWAŁA NR XVII/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 września 2012 r.

Olsztyn, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2907 UCHWAŁA NR XVII/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2907 UCHWAŁA NR XVII/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 18 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Załącznik do uchwały Nr 58.2013 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 14 sierpnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/117/2008 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 26 listopada w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Zakrzewie

UCHWAŁA NR XXV/117/2008 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 26 listopada w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Zakrzewie UCHWAŁA NR XXV/117/2008 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 26 listopada w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Zakrzewie Na podstawie art. 20 ust.2 i art.238 ust.3 z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 107 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR.. ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia r. UCHWAŁA NR.. ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Orzeszu Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/85/15 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr V/85/15 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr V/85/15 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 589/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2003r.

Zarządzenie Nr 589/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2003r. Zarządzenie Nr 589/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp. Na podstawie art.36 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. tej placówki.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. tej placówki. Dziennik Ustaw Nr 292 17046 Poz. 1720 1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Na podstawie art. 127 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli.

Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli. Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia projekt w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli. Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ NR 4 W ZIELONEJ GÓRZE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ NR 4 W ZIELONEJ GÓRZE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ NR 4 W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik do Zarządzenia nr 630.201 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 23 lipca 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Statut Domu Dziecka w Chmielowicach

Statut Domu Dziecka w Chmielowicach Statut Domu Dziecka w Chmielowicach 1 Dom Dziecka w Chmielowicach z siedzibą przy ul. Nyskiej 18 zwany dalej Domem działa na podstawie: 1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 ( Dz.U. z 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji

Regulamin Organizacyjny Placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji Załącznik do Zarządzenia Nr 17/14 Dyrektora MOPSCOS w Zduńskiej Woli Regulamin Organizacyjny Placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53.2015 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 53.2015 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 53.2015 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Wsparcia Razem raźniej w Skwierzynie Na podstawie 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia...

Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.... /Projekt/ w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 183/2012 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2012 r.

Uchwała Nr 183/2012 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2012 r. Uchwała Nr 183/2012 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W ŁOMŻY

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W ŁOMŻY STATUT Załącznik do Uchwały Nr 447/LXVIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 lipca 2006 r. ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Z E S P O Ł U P L A C Ó W E K OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH - DOMU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKO W RZESZOWIE

Z E S P O Ł U P L A C Ó W E K OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH - DOMU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKO W RZESZOWIE R E G U L A M I N Z E S P O Ł U P L A C Ó W E K OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH - DOMU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKO W RZESZOWIE R E G U L A M I N Z E S P O Ł U P L A C Ó W E K O P I E K U Ń C Z O - W Y C

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce Na podstawie art.36 ust.1

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 509 OBWIESZCZENIE NR 13/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 509 OBWIESZCZENIE NR 13/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 509 OBWIESZCZENIE NR 13/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku.

w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku. Uchwała Nr 70/L/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku. Na podstawie art. 238

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 14 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 14 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 55.207 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 4 kwietnia 207 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Na podstawie art.36 ust. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia... 2014 r. /Projekt/ UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ

ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ Zał. nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ 1. Zleceniobiorca poprzez regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rodzinnego Domu Dziecka Prom w Koninie, ul. Wodna 8. I Postanowienia ogólne

Regulamin Rodzinnego Domu Dziecka Prom w Koninie, ul. Wodna 8. I Postanowienia ogólne Regulamin Rodzinnego Domu Dziecka Prom w Koninie, ul. Wodna 8 I Postanowienia ogólne 1 1. Rodzinny Dom Dziecka Prom w Koninie jest placówką opiekuńczo wychowawczą typu rodzinnego w myśl rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W RZESZOWIE -PLACÓWKI INTERWENCYJNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W RZESZOWIE -PLACÓWKI INTERWENCYJNEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W RZESZOWIE -PLACÓWKI INTERWENCYJNEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zadania i organizację

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/248/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Namysłowie

Uchwała Nr XXIX/248/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Namysłowie Uchwała Nr XXIX/248/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Namysłowie Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 54/151/12 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Sulęcinie.

UCHWAŁA NR 54/151/12 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Sulęcinie. UCHWAŁA NR 54/151/12 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Sulęcinie. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny określa typ placówki oraz szczegółową organizację Pogotowia Opiekuńczego przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W PYZDRACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W PYZDRACH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 460/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W PYZDRACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 886/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 lipca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Domu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 165/22/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 165/22/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 165/22/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 stycznia 2014 r. zatwierdzająca regulamin organizacyjny Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach (nadany Domowi Pomocy Społecznej w Rożdżałach Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27.05.1999r Nr VII/58/99, ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 Załącznik do uchwały Nr /2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia. STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ MAŁY DWOREK W ŁASZCZYNIE. Wstęp

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ MAŁY DWOREK W ŁASZCZYNIE. Wstęp Załącznik Do Uchwały Nr 3/18/14 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 30 grudnia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ MAŁY DWOREK W ŁASZCZYNIE Wstęp 1 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku

Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Uchwały Nr / /06 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2006 r. projekt w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie; Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie; Rozdział 1 Postanowienia ogólne w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie Regulamin organizacyjny Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

Regulamin Organizacyjny. Domu Pomocy Społecznej w Prudniku Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Prudniku 1 1. Dom Pomocy Społecznej w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 11, powiat prudnicki, województwo opolskie, zwany dalej DPS, jest jednostką

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie z dnia 1 września 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W DĄBRÓWCE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W DĄBRÓWCE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr XXXII/319/12 Rady Powiatu Zgierskiego w Zgierzu z dnia 28 grudnia 2012 r. STATUT DOMU DZIECKA W DĄBRÓWCE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Dąbrówce działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Świetlicy Słoneczna. W Wyszkowie

Regulamin Organizacyjny Świetlicy Słoneczna. W Wyszkowie Regulamin Organizacyjny Świetlicy Słoneczna W Wyszkowie Spis treści: Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Cele i zadania Rozdział III Struktura Świetlicy Rozdział IV Organizacja Świetlicy Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWARACH

S T A T U T DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWARACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX /40 / 99 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 1999 roku Zmiana wprowadzona Uchwałą XIII / 78 / 03 z dn. 28 listopada 2003 r. S T A T U T DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18

Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18 Załącznik do zarządzenianr259/2013/p PPREZYDENTA MIASTA POZNANI z dnia 17.04.2013 r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18 Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 Kierownika MGOPS w Wieluniu z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 853/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Integracyjno Rodzinnemu,

Zarządzenie Nr 853/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Integracyjno Rodzinnemu, Zarządzenie Nr 853/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Integracyjno Rodzinnemu w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 69 - placówce socjalizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku

Uchwała Nr XLIV projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Uchwała Nr XLIV.. 2014 projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia. 2014 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni Załącznik nr 1 do uchwały nr 136/XXII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 września 2012 r. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo