Załącznik do Uchwały Nr III/164/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 09 września 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr III/164/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 09 września 2008 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr III/164/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 09 września 2008 r. Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.); 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.); 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz. 1455); 5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.); 6. Uchwały Nr XXXIX/52/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach; 7. Uchwały Nr XXXIX/53/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach; 8. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego; 9. Innych przepisów prawa. 1 2 Regulamin Organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania, strukturę oraz zakresy zadań pracy Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach. 3 Ilekroć w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach jest mowa o: 1. Domu Dziecka - należy przez to rozumieć Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach; 2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach; 3. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Zduńskowolskiego;

2 4. Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Zduńskowolski; 5. Zespole - należy przez to rozumieć Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka; 6. Wychowankach - należy przez to rozumieć dzieci przebywające w Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach; 7. Powiatowym Centrum - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli; 8. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach; 9. Wojewodzie należy przez to rozumieć Wojewodę Łódzkiego; 1. Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną Powiatu Zduńskowolskiego, działającą w formie samodzielnej jednostki budżetowej. 2. Siedzibą Domu Dziecka jest wieś Wojsławice nr 119, gm. Zduńska Wola. 3. Terenem działania Domu Dziecka jest Powiat Zduńskowolski, a w miarę posiadanych miejsc teren innych powiatów. 4. Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 30 dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. 5. Pobyt wychowanka w Domu Dziecka po uzyskaniu pełnoletności kontynuującego naukę może być przedłużony do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczął naukę przed osiągnięciem pełnoletności. II. Cele i zadania Domu Dziecka. 1. Celem działalności Domu Dziecka jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie oraz zabezpieczenie wszelkich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych dzieciom pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także zapewnienie korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. 2. Dom Dziecka ma za zadanie przygotować dzieci do samodzielnego życia. 3. Dom Dziecka zobowiązany jest w szczególności do: 1) tworzenia warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego; 2) zapewnienia zajęć wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne; 3) poszanowania podmiotowości wychowanka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględnienia jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowania wychowanka o podejmowanych wobec niego działaniach; 4) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa; 5) dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych wychowanka z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami, zarówno spoza Domu Dziecka, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w nim; 6) uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych; 7) uczenia poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej; 4 5

3 8) uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku wychowanka; 9) uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych; 10) kształcenia u wychowanków nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych; 11) przygotowania wychowanków do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu; 12) wyrównywania deficytów rozwojowych, uzgadniania istotnych decyzji dotyczących wychowanka z jego rodzicami lub opiekunami; 13) zapewnienia całodziennego wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz udostępnienia dzieciom przez całą dobę podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów; 14) stworzenia odpowiednich warunków mieszkaniowych i higieniczno sanitarnych; 15)wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej (w przypadku zmiany placówki wychowanek zachowuje wymienione wyposażenie); 16) zaopatrzenia w leki, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; placówka pokrywa udział własny dziecka do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 17) zaopatrzenia w podręczniki i przybory szkolne; 18) zapewnienia miesięcznie określonej kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka od 5 roku życia, ustalanej co miesiąc przez Dyrektora w porozumieniu z samorządem wychowanków; 19) zapewnienia dostępu do nauki w szkołach poza placówką, w wyjątkowych sytuacjach w systemie nauczania indywidualnego; 20) pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych; 21) opłaty za pobyt w bursach, internatach, jeżeli wychowanek uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka; 22) pokrycia kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką; 23) organizacji działalności kulturalnej i rekreacyjnej uwzględniając święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów; 24)podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej. Dom Dziecka realizując zaspokajanie potrzeb wychowanka kieruje się w szczególności: 1) dobrem dziecka; 2) poszanowaniem praw dziecka; 3) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych; 4) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych; 5) potrzebami działań przygotowującymi do samodzielnego życia; 6) poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem; 7) potrzebą działań mających na celu utrzymanie więzi dziecka z rodziną i umożliwienie jego powrotu do rodziny. 6

4 7 Dom Dziecka w celu zapewnienia zaspokojenia potrzeb dzieci współpracuje w szczególności z : 1) powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci; 2) ośrodkami adopcyjno opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dzieci; 3) szkołami, do których uczęszczają i szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich w Domu Dziecka; 4) sądami rodzinnymi; 5) kuratorami sądowymi; 6) organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania; 7) innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, które mają na celu wspieranie działalności Domu Dziecka; 8) parafiami Kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę placówki; 9) rodzicami i innymi osobami bliskimi, a w zakresie życia rodzinnego z rodzinami zaprzyjaźnionymi. III. Zasady i tryb kwalifikowania oraz kierowania wychowanków do Domu Dziecka Przyjmowanie dzieci do Domu Dziecka odbywa się przez całą dobę. 2. Skierowanie do Domu Dziecka wydaje z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Centrum w porozumieniu z Dyrektorem. 3. Podstawą skierowania do Domu Dziecka jest: 1) orzeczenie sądu; 2) wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. 4. Do skierowania, o którym mowa w ust. 2 załącza się, w zależności od rodzaju i zakresu opieki, którą ma być objęte dziecko: 1) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot, również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica; 2) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej; 3) dokumenty szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne, karty szczepień; 4) aktualny wywiad środowiskowy wraz ze szczegółowym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny; 5) dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka. 5. Dziecko cudzoziemców jest przyjmowane do Domu Dziecka na podstawie postanowienia sądu, skierowania wydanego przez powiat kierujący lub na własną prośbę. 6. Do skierowania dziecka cudzoziemców do Domu Dziecka załącza się, w zależności od okoliczności: 1) dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka; 2) dokumenty podróży dziecka; 3) informacje o okolicznościach pobytu dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 4) informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do Powiatowego Centrum;

5 5) informacje o rodzicach dziecka; 6) informacje o stanie zdrowia dziecka. 7. O skierowaniu dziecka do placówki Powiatowe Centrum powiadamia sąd, który wydał orzeczenie o umieszczeniu dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, szkołę, do której uczęszczało dziecko, a w przypadku dziecka cudzoziemców również Wojewodę. 8. Przy kierowaniu do Domu Dziecka nie powinno rozdzielać się rodzeństwa, chyba że okoliczności sprawy to uzasadniają W uzasadnionych przypadkach przyjęcie dziecka do Domu Dziecka może nastąpić bez skierowania na jego prośbę, na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych, celem objęcia całodobową opieką, w miarę posiadanych wolnych miejsc. 2. Dom Dziecka przyjmuje bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu, każde dziecko w wieku poniżej 13 roku życia i zapewnia mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia. 3. Dyrektor Domu Dziecka, do którego zostało przyjęte dziecko bez skierowania w trybie określonym w ust.1 i 2 powiadamia o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, właściwy sąd rodzinny i Powiatowe Centrum. 4. Powiatowe Centrum wspólnie z Dyrektorem podejmuje niezbędne działania zmierzające do uregulowania sytuacji dziecka. 5. Liczba wychowanków przyjętych do Domu Dziecka na zasadzie, o której mowa w ust. 1 nie powinna przekroczyć 15% miejsc w placówce. 6.Zespół, o którym mowa w 21 ust. 1 niniejszego Regulaminu niezwłocznie dokonuje oceny sytuacji dziecka Doprowadzenie do Domu Dziecka małoletniego, skierowanego na podstawie orzeczenia sądu, regulują odrębne przepisy. 2. Dziecko z całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej do innej placówki przewozi ta placówka, w której dziecko przebywało. 1. Pobyt w Domu Dziecka ustaje w przypadku: 1) okresowo na podstawie wniosku Zespołu o zaistnieniu podstaw do okresowego powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku; 2) zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki; 3) usamodzielnienia się dziecka, prowadzonego na podstawie: a) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. Nr 6, poz. 45 z poźn. zm.); b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) art ; 4) orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej; 2. Po opuszczeniu Domu Dziecka wychowankowie mają prawo do korzystania przez okres 11

6 3 lat z porad specjalistów pracujących w Domu Dziecka W przypadku samowolnego opuszczenia Domu Dziecka przez wychowanka lub nie zgłoszenia się wychowanka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, Dyrektor: 1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające; 2) powiadamia w ciągu 24 godzin rodziców, opiekunów prawnych dziecka, policję, sąd rodzinny nadzorujący wykonanie orzeczenia, Powiatowe Centrum, a także Wojewodę w przypadku dziecka cudzoziemców. 2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka w Domu Dziecka, Zespół, o którym mowa w 21 ust. 1 niniejszego Regulaminu ocenia zasadność dalszego pobytu wychowanka w Domu Dziecka i kieruje sprawę do Powiatowego Centrum i sądu, który wydał orzeczenie o umieszczeniu w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 3. Osobę, która ukończyła 18 rok życia i nadal jest wychowankiem Domu Dziecka, w przypadku samowolnego opuszczenia Domu Dziecka lub rażącego naruszenia zasad współżycia w Domu Dziecka, Dyrektor może wykreślić z ewidencji wychowanków przebywających w Domu Dziecka oraz odmówić ponownego przyjęcia do Domu Dziecka. IV. Prawa, obowiązki i uprawnienia wychowanków Domu Dziecka. 1. Wychowanek Domu Dziecka ma prawo do: 1) ochrony i poszanowania godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania; 2) wyrażania swoich poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących; 3) wyrażania swoich poglądów i przekonań, a w szczególności dotyczących życia w Domu Dziecka; 4) swobody wyrażania myśli światopoglądowych i religijnych, nie kolidujących z ogólnie przyjętymi normami moralno etycznymi; 5) stałej pomocy psychologiczno pedagogicznej. 2. Do obowiązków wychowanków Domu Dziecka należy: 1) uznawanie godności i podmiotowości innych ludzi; 2) odpowiedzialność za własne życie, higienę oraz rozwój; 3) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w Domu Dziecka i jego otoczeniu; 4) udział w pracach wynikających z potrzeb grupy i Domu Dziecka; 5) udzielanie pomocy i służenie opieką wychowankom młodszym i słabszym. 6) przestrzeganie Regulaminów Domu Dziecka. 1. Zasady rozstrzygania sporów: 1) spory pomiędzy wychowankami rozstrzyga wychowawca; 2) spory pomiędzy wychowankami a personelem rozstrzyga Dyrektor; 3) spory pomiędzy wychowankami a Dyrektorem rozstrzyga Dyrektor Powiatowego Centrum. 2. W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje wychowanków od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania

7 15 1. Wychowankowie przebywający w Domu Dziecka mogą tworzyć samorząd. 2. Zasady wyboru i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez wychowanków przebywających w Domu Dziecka. 3. Opiekuna samorządu wybierają wychowankowie spośród pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka. 4. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Domu Dziecka. V. Zasady działania i organizacja Domu Dziecka Domem Dziecka kieruje i za całokształt jego działalności odpowiada Dyrektor. 2. Dyrektora Domu Dziecka zatrudnia Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego. 3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wychowawca, który w zakresie czynności uprawniony jest do zastępowania Dyrektora. 4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu Dziecka. 5. Dyrektor sporządza coroczne sprawozdanie z działalności Domu Dziecka. 17 Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo wychowawczą Domu Dziecka oraz reprezentowanie go na zewnątrz; 2) kierowanie i nadzór nad całością spraw administracyjno gospodarczych i finansowych Domu Dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3) organizowanie i tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Domu Dziecka oraz racjonalny podział zadań, a w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego i koleżeńskiej współpracy w kierowaniu zespołem; 4) kierowanie pracą podległego personelu poprzez organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań i obowiązków pod względem prawidłowości i terminowości przez pracowników oraz kształtowanie właściwego stosunku personelu do wychowanków i zagwarantowanie im możliwości respektowania ich praw osobistych; 5) dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem Domu Dziecka; 6) nadzorowanie i realizowanie decyzji Zespołu, funkcjonującego w Domu Dziecka; 7) nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w Domu Dziecka w ramach, którego Dyrektor: a) dokonuje oceny pracy opiekuńczo wychowawczej pracowników; b) zapewnia bieżącą informację o obowiązujących przepisach prawa; c) udziela pracownikom pomocy w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi; d) odpowiada za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i udziela im pomocy w sprawach dokształcania; e) inspiruje pracowników do podejmowania działań innowacyjnych. 8) współpraca z organizacjami, samorządami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz wydziałami rodzinnymi sądów; 9) inicjowanie i utrzymywanie kontaktów Domu Dziecka ze środowiskiem lokalnym

8 10) informowanie Powiatowego Centrum: a) do 10 grudnia roku poprzedzającego, o wychowankach, którzy w danym roku kalendarzowym osiągną pełnoletność, b) o zamiarze usamodzielnienia się wychowanka, co najmniej na trzy miesiące przed terminem opuszczenia przez niego Domu Dziecka, oraz przekazanie dokumentacji dotyczącej jego, nie później, niż na miesiąc przed terminem opuszczenia przez niego Domu Dziecka. 1. Dom Dziecka pracuje w ruchu ciągłym. 2. Godziny pracy pracowników ustalone są przez Dyrektora w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki. 3. Dla realizacji swoich zadań Dom Dziecka zatrudnia w zależności od potrzeb określonych specjalistów. 4. W skład Domu Dziecka wchodzą: 1) Zespół pedagogiczno - opiekuńczy używający znaku sprawy zawierającego symbol literowy komórki organizacyjnej-d.dz.i; 2) samodzielne stanowisko do spraw administracyjno biurowych używające znaku sprawy zawierającego symbol literowy komórki organizacyjnej- D.Dz.II; 3) wieloosobowe stanowisko do spraw księgowości, sprawozdawczości i analiz używające znaku sprawy zawierającego symbol literowy komórki organizacyjnej- D.Dz.III; 4) samodzielne stanowisko do spraw obsługi. 5. W zespole pedagogiczno opiekuńczym zatrudnieni są następujący pracownicy: 1) wychowawcy; 2) psycholog; 3) pedagog; 4) pracownik socjalny; 5) inni specjaliści w zależności od potrzeb. 6. Dyrektor może tworzyć inne stanowiska pracy nie wymienione w ust. 4 i 5 w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Domu Dziecka; 7. Wszyscy pracownicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Domu Dziecka. 8. Schemat organizacyjny Domu Dziecka określa załącznik do niniejszego Regulaminu Roczny plan etatów w Domu Dziecka ustala Dyrektor w ramach przydzielonych przez Powiat środków przewidzianych w planie finansowym. 1. Pracownicy zatrudnieni w Domu Dziecka powinni wykazywać należytą postawę i dawać dobry przykład dzieciom. 2. Do wspólnych zadań pracowników, Zespołu pedagogiczno-opiekuńczego, samodzielnego stanowiska do spraw administracyjno-biurowych, wieloosobowego stanowiska do spraw księgowości, sprawozdawczości i analiz oraz samodzielnego stanowiska do spraw obsługi należy w szczególności: 1) rzetelne i efektywne wykonywanie zadań; 2) gruntowna znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań; 3) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy; 20

9 4) przestrzeganie ustalonego w Domu Dziecka Regulaminu Pracy oraz zasad porządku, dyscypliny i czasu pracy; 5) wzajemne współdziałanie i współpraca przy wykonywaniu obowiązków służbowych; 6) bieżące orientowanie się w zakresie spraw załatwianych przez pracowników, których zastępują w czasie nieobecności; 7) rozpatrywanie i załatwianie spraw indywidualnych każdego wychowanka; 8) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków; 9) załatwianie skarg w zakresie zleconym przez Dyrektora; 10) prowadzenie rejestrów spraw i należyte gromadzenie materiałów niezbędnych do ustalenia stanu prawnego i faktycznego załatwionych spraw; 11) profesjonalna pomoc oraz świadczenie usług określonych w indywidualnym planie pracy. 3. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 1) organizowanie pracy w grupie oraz praca indywidualna z dzieckiem; 2) kierowanie procesem wychowawczym dziecka i prowadzenie karty pobytu dziecka; 3) opracowanie przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami; 4) odpowiedzialność za realizację zadań wynikających z indywidualnego planu pracy z dzieckiem; 5) pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną dziecka. 4. Do zadań psychologa lub pedagoga należy w szczególności: 1) opracowanie diagnozy indywidualnej dziecka; 2) prowadzenie zajęć terapeutycznych; 3) poradnictwo psychologiczno pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywających w Domu Dziecka. 5. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: 1) rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka; 2) utrzymanie kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę dziecka; 3) inspirowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodzinnej i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny. 6. Do zadań pracownika administracyjno biurowego należy w szczególności: 1) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt; 2) prowadzenie zbioru akt normatywnych; 3) prowadzenie rejestracji skarg i wniosków, książki kontroli; 4) prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek Domu Dziecka; 5) prowadzenie sekretariatu Domu Dziecka; 6) gospodarka środkami rzeczowymi, inwentarzem ruchomym, prasą, materiałami biurowymi; 7) opracowywanie projektów regulaminów i instrukcji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Domu Dziecka; 8) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych; 9) prowadzenie spraw z zakresu bhp i p.poż.; 10) przechowywanie i ewidencjonowanie akt, zarządzeń Domu Dziecka; 11) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów z Dyrektorem; 12) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli w sprawach zorganizowania stażu, przygotowania zawodowego oraz prac interwncyjnych; 13) prowadzenie rejestru uchwał Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego; 14) wyposażenie jednostki w materiały biurowe, druki, pieczątki;

10 15) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Domu Dziecka; 16) realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach. 7.Do zakresu działania wieloosobowego stanowiska do spraw księgowości, sprawozdawczości i analiz należy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości Domu Dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie: a) organizowania, sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, b) organizowania bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości, c) sporządzania sprawozdawczości i informacji finansowej dla organów nadzoru, d) nadzorowania całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy, 2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające w szczególności na: a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonania budżetu oraz gospodarki środkami pieniężnymi funduszy, środków specjalnych i innych będących w dyspozycji jednostki, b) zapewnieniu prawidłowej realizacji kontroli wewnętrznej w zakresie kontroli wstępnej i bieżącej, polegającej na ocenie zgodności z prawem oraz celowości projektów umów mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych, oraz ustawy o zamówieniach publicznych, a także uprzedniej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie wykonywania planów finansowych jednostki; c) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości jednostki. 3) wykonywanie całokształtu prac związanych z opracowywaniem projektu budżetu Domu Dziecka i jego zmianami; 4) sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz z zakresu działania Domu Dziecka; 5) prowadzenie dokumentacji płacowej oraz dokumentacji związanej z systemem ubezpieczeń społecznych; 6) współpraca z bankami, organami skarbowymi i innymi instytucjami; 7) przygotowanie i rozliczenie przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z wyceną aktywów i pasywów; 8) sporządzanie bilansu potrzeb Domu Dziecka; 9) realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach. 8. Do zadań pracownika obsługi należy w szczególności; 1) świadczenie usług pralniczych; 2) sporządzanie zapotrzebowania na środki czystości niezbędne do wykonywania usług pralniczych i sprzątających; 3) dbanie o czystość odzieży, bielizny pościelowej, ręczników itp.; 4) dbanie o czystość w Domu Dziecka. 9. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Domu Dziecka określa Dyrektor w zakresach czynności. 1. W Domu Dziecka działa Zespół, w skład którego wchodzą: 1) Dyrektor, który jest przewodniczącym Zespołu lub osoba przez niego wyznaczona, 2) pedagog; 21

11 3) psycholog; 4) wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka; 5) pracownik socjalny; 6) przedstawiciele Powiatowego Centrum oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego; 7) inne osoby zaproszone, zajmujące się problematyką dziecka i rodziny, a także osoby bliskie dziecku. 2. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu: 1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 3) modyfikowania indywidualnego planu pracy; 4) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 5) zgłaszania do ośrodka adopcyjno opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję; 6) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w Domu Dziecka; 7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, w tym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ośrodku leczniczo wychowawczym. 3. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zespołu. 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje posiedzenia Zespołu oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania. 5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku. 6. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka Zespół formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu wychowanka w Domu Dziecka Działalność Domu Dziecka może być uzupełniona pracą wolontariuszy, której celem w szczególności jest: 1) rozszerzenie zakresu opieki nad dziećmi w Domu Dziecka; 2) wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci; 3) zapoznanie środowiska lokalnego z problemami Domu Dziecka; 4) promocja idei wolontariatu. 2. Wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem Dyrektora lub wyznaczonego przez niego wychowawcy, na podstawie zawartego porozumienia. 3. Dom Dziecka może być wspierany przez rodziny zaprzyjaźnione, posiadające pozytywną opinię ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, których członkowie są związani z Domem Dziecka na zasadach wolontariatu, określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu. Rodziny zaprzyjaźnione wspomagają placówkę w procesie wychowania dziecka w zakresie życia rodzinnego. 23 Obsługę kadrowo - płacową oraz związaną z wyżywieniem i mieszkaniem prowadzi Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Dyrektorem Domu Dziecka a Dyrektorem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

12 VI. Dokumentacja Domu Dziecka. 24 Dom Dziecka prowadzi niezbędną dokumentację, w szczególności: 1) dotyczącą pobytu wychowanków; a) księgę ewidencji wychowanków; b) księgę raportów z dyżuru pedagogicznego; c) dzienniki pracy pedagoga, psychologa, wychowawcy, pracownika socjalnego w tym zajęć specjalistycznych; d) dokumentację osobistą wychowanka zgodną z rozporządzeniem, o którym mowa w 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu wraz z dokumentami meldunkowymi; e) protokoły Zespołu; f) protokolarze z narad pracowników; 2) dodatkową: a) zeszyt wyjść wychowanków; b) zeszyt wyjazdów wychowanków; c) zeszyt nieobecności nieusprawiedliwionych wychowanków; d) księgę ewidencji wypadków; e) księga zarządzeń dyrektora; f) regulaminy wymagane odrębnymi przepisami. VII. Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 8.30 do W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od Pozostali pracownicy Domu Dziecka przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. 4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków winna być umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Domu Dziecka. 26 Pracownik przyjmujący interesantów w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający: 1) datę przyjęcia, 2) imię, nazwisko i adres składającego, 3) zwięzłe określenie sprawy, 4) imię i nazwisko przyjmującego, 5) podpis składającego. 27 Dom Dziecka stosuje typowe rejestry skarg i wniosków oznaczając poszczególne rodzaje spraw symbolami: S - skarga; W - wniosek.

13 28 1. Skargi i wnioski podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez stanowisko do spraw administracyjno-biurowych. 2. Skargi i wnioski rozpatrują pracownicy w ramach swej właściwości rzeczowej. 29 Przyjmowanie, rozpatrywanie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje stanowisko do spraw administracyjno-biurowych, które: 1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi, 2) udziela interesantom zgłaszającym się w ramach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy, kieruje interesanta do właściwego pracownika lub do Dyrektora, 3) prowadzi kontrolę przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków pracowników Domu Dziecka, 4) opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków. 30 Pracownicy odpowiedzialni są za wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwienie skarg i wniosków. 31 Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor. VIII.Postanowienia końcowe. Dom Dziecka używa pieczęci o treści: DOM DZIECKA im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach Wojsławice 119, Zduńska Wola tel./fax (0-43) , tel. (043) NIP REGON Szczegółową organizację, dyscyplinę i porządek w procesie pracy oraz rozkład i wymiar czasu pracy pracowników, jak i związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy. 2. Dyrektor Domu Dziecka zobowiązany jest zapoznać z postanowieniami niniejszego Regulaminu następujące osoby: 1) pracowników Domu Dziecka; 2) wychowanków Domu Dziecka; 3) wolontariuszy pracujących na rzecz Domu Dziecka

14 34 1. Regulamin Domu Dziecka został opracowany przez Dyrektora w porozumieniu z Powiatowym Centrum. 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

15 Schemat Organizacyjny Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach, przyjętego Uchwałą Nr III/ /08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Dyrektor Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach Zespół pedagogicznoopiekuńczy Samodzielne stanowisko do spraw administracyjnobiurowych Wieloosobowe stanowisko do spraw księgowości, sprawozdawczości i analiz Samodzielne stanowisko do spraw obsługi

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 362 /2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie D.KI.021-1/15 Załącznik do Uchwały Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 Dział 1. Przepisy definiujące i postanowienia ogólne Dział 2. Cele i zadania Ośrodka Dział 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie, zwany w dalszej części Regulaminem określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY ) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19./2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 23 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo