STATUT Fundacji Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb z dnia Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Fundacji Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb z dnia 26.03.2013. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 STATUT Fundacji Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb z dnia Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Dariusza Gwiazda zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Derkowską w kancelarii notarialnej we Wrocławiu pl. Solny 15 w dniu działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. Siedzibą fundacji jest miejscowość Smolec Terenem działalności Fundacji jest obszar województwa dolnośląskiego, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność na terenie całego kraju a także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Fundacja obejmuje zasięgiem swojej działalności w szczególności tereny wiejskie i miasta do 5 tys mieszkańców na terenie województwa dolnośląskiego oraz miasto Wrocław. 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 4. Fundacja może ustanawiać swoje przedstawicielstwa, oddziały, a także przystępować do spółek. 5. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony. 6. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa. 7. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 4 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

2 Cele i zasady działania Fundacji. 5 Fundacja prowadzi działalność na rzecz: 1. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym i młodzieży uczącej się do lat Osób niepełnosprawnych, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową, umysłową oraz inną jak również osób z zaburzeniami psychicznymi 3. Osób z grup wykluczenia społecznego 4. Dzieci chorych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych oraz dzieci z wadami postawy 5. Dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej 6 Celami Fundacji są: 1. Popularyzowanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz aktywności kulturalnej i społecznej. 2. Organizowanie przedsięwzięć służących zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 3. Propagowanie wartościowego zagospodarowania czasu wolnego poprzez różne formy sportu oraz aktywności kulturalnej i turystyki. 4. Propagowanie i organizowanie różnych form aktywności rekreacyjnej. 5. Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku osób wymienionych w 5, 6. Realizowanie programów pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęć kulturalnych oraz zajęć z zakresu aktywizacji społecznej. 7. Wspieranie podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i klubów sportowych w rozwijaniu sportowej aktywności społeczeństwa 8. Tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji medycznej, funkcjonalnej i psychicznej osób niepełnosprawnych, 9. Prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, 10. Wspieranie działań mających na celu integrację społeczną, środowiskową i zawodową osób wymienionych w 5, 11. Wspieranie dzieci utalentowanych z rodzin wielodzietnych 12. Wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych, 13. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej a także rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

3 7 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: I. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następującą działalność pożytku publicznego prowadzoną nieodpłatnie: 1. prowadzenie działalności promocyjnej i szkoleniowej (edukacyjnej) zmierzającej do popularyzacji sportu w społeczeństwie lokalnym oraz ukierunkowania młodzieży na sportowy model życia i pozyskania jak największej liczby dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, 2. organizowanie imprez sportowych, kulturalnych oraz wspierających integrację społeczną 3. organizowanie zajęć edukacyjnych, pozaszkolnych form edukacji oraz zajęć zmierzających do aktywizacji osób wymienionych w 5 4. realizowanie programów profilaktycznych w zakresie zmniejszania nierówności społecznych oraz wyrównywania szans społecznych 5. prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, usprawniającej oraz działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia 6. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i młodzieży 7. wspieranie finansowe oraz merytoryczne podmiotów gospodarczych prowadzących działalność zbieżną z celami fundacji 8. Wspieranie finansowe dzieci uzdolnionych z rodzin wielodzietnych poprzez stypendia, zakup pomocy naukowych, inną pomoc materialną w celu wspierania uzdolnień i zainteresowań dzieci 9. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację 10. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji II. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych zgodnych z celami Fundacji, za które pobierane jest wynagrodzenie lub częściowa odpłatność oraz prowadzić sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, a także prowadzić sprzedaż przedmiotów darowizny. 8 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, podmiotów i instytucji zbieżną z jej celami. Majątek i dochody Fundacji Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie (siedem tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 2. Na działalność nieodpłatną przeznacza się zł 3. Na odpłatną działalność przeznacza się zł 10

4 Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 1. darowizn, spadków, zapisów, 2. dotacji i subwencji oraz grantów, 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 4. dochodów z majątku Fundacji, 5. działalności odpłatnej Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte dla celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i przyjęcia spadku lub zapisu oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 4. Dochody pochodzące z działalności odpłatnej Fundacji w całości przeznaczane są na cele statutowe Fundacji. 5. Działalność odpłatna jest działalnością uboczną w stosunku do działalności nieodpłatnej. 6. Działalność odpłatna może być prowadzona w rozmiarze pozwalającym na sfinansowanie działalności nieodpłatnej Fundacji i jednocześnie poniżej progu kwalifikującego ją do działalności gospodarczej. Władze Fundacji Władzami fundacji są: a) Fundatorzy b) Zarząd Fundacji c) Rada Fundacji 2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. Minister Sportu i Turystyki, któremu do końca następnego roku kalendarzowego, Fundacja składa sprawozdanie z działalności za rok ubiegły. Fundatorzy Fundatorami są osoby, które ufundowały niniejszą fundację. 2. Funkcja fundatora jest dożywotnia i dziedziczna. 3. W razie śmierci Fundatora jego spadkobiercy wyznaczą spomiędzy siebie osobę, która pełnić będzie funkcję Fundatora. 4. Fundatorzy mogą zarządzać Fundacją w ramach pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji lub oddać zarząd w ręce osób trzecich 5. Jeżeli Fundatorzy oddają Zarząd Fundacji w ręce osób trzecich, automatycznie wchodzą do Rady Fundacji tworząc ten organ lub go uzupełniając Do kompetencji Fundatorów należy: 14

5 1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji; 2. obejmowanie funkcji członków Zarządu lub Rady Fundacji z mocy niniejszego statutu; 3. dokonywanie zmian w niniejszym statucie; 4. wyrażanie opinii lub sprzeciwu w wypadkach przewidzianych w niniejszym statucie. Rada Fundacji Rada Fundacji może być powołana przez Fundatorów lub w przypadku określonym w 13 pkt. 5 następuje automatyczne powołanie Rady Fundacji 2. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 3. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków. 4. Członków Rady powołują Fundatorzy. 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Rady, a także na skutek zdarzenia opisanego w ust. 9 nin. paragrafu. 6. Członków Rady Fundacji odwołują Fundatorzy. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa z mocy statutu z chwilą powołania lub zawarcia stosunku pracy. 11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 12. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Do zadań Rady należy w szczególności: 17

6 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji za zgodą Fundatorów. 18 Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, w szczególności dokumentów finansowych i ksiąg, 2. wstępu do wszelkich pomieszczeń będących we władaniu Fundacji oraz 3. okazania i badania wszelkich składników majątkowych będących we władaniu Fundacji. Zarząd Fundacji Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią wspólną kadencję. 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez wszystkich członków Rady zwykłą większością głosów. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Zarządzie Fundacji. 6. W przypadku niepowołania Rady Fundacji czynności wskazane w powyższym paragrafie wykonują Fundatorzy Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, b) uchwalanie regulaminów, c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

7 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. Sposób Reprezentacji Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie (reprezentacja samoistna) lub obaj jednocześnie. 2. W przypadku ustanowienia prokury, sposób reprezentacji przez prokurenta ustanawiają wszyscy członkowie Zarządu Fundacji. Zmiana Statutu 22 Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Połączenie z inną fundacją Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji Połączenie z inną fundacją wymaga uchwały Rady Fundacji. 2. W pozostałych sprawach związanych z połączeniem z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Likwidacja Fundacji Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona. 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, w przypadku jej braku funkcję tą przejmują Fundatorzy. 3. Do Likwidatorów Fundacji stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia niniejszego statutu dotyczące Zarządu Fundacji. 26

8 Uchwałę o wszczęciu postępowania likwidacyjnego podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. W przypadku braku powołanej Rady Fundacji funkcję tą przejmują Fundatorzy. 27 Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. W przypadku braku powołanej Rady Fundacji funkcję tą przejmują Fundatorzy. Inne postanowienia 28 Zabrania się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, (dalej: osoby bliskie ), b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywania majątku na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie Zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze KRS 0000377219 STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Dyplomacja i Polityka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Szczerskiego, Piotra Glińskiego, Zdzisława Krasnodębskiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA VOTUM ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION

STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą INVEMAX FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Adam Łabędzki, Mateusz Łukaszewski, Marek Kozłowski, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Zwiastun, zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Henryka Wadowskiego, Ilonę Wójtowicz i Adama

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Be Happy

Statut. Fundacji Be Happy Statut Fundacji Be Happy Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Be Happy - Fundacja Wyrównywania Szans, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Martynę Mokrzycką zwaną dalej Fundatorem.

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy STATUT Fundacji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy Uchwalony dnia 30.07.2014 r. we Wrocławiu I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Jednomandatowe Okręgi

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: STATUT FUNDACJI TRUCKERS LIFE tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 roku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Truckers Life, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Logintrans sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r. Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.) Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI GIESCHE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Giesche, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Mariusza Lachowicza Rafała Wyszyńskiego Zenona Nowaka 1 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo