Rozdział I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 STATUT MŁODZIEŻOWEGO KLUBU SPORTOWEGO SYRENA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY SYRENA zwany dalej Klubem, działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz z późniejszymi zmianami.), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszym Statutem. 2 Siedziba Klubu znajduje się w m.st. Warszawa. 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 3. Klub nie będzie prowadził działalności gospodarczej 1. Klub posiada osobowość prawną. 2. Klub powołany jest na czas nieograniczony Klub samodzielnie określa swoje cele, programy działania oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność. 5 Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników. 3. Organem ewidencyjnym jest Prezydent m.st. Warszawy. 6 1

2 7 1. Klub używa pieczęci i odznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 2. Klub posiada odznakę organizacyjną (emblemat) oraz prawa do używania emblematu, odznak organizacyjnych i honorowych według wzorów zaproponowanych przez Zarząd. 1. Celem Klubu jest: Rozdział II Cel i środki działania. 8 a) upowszechnianie i organizacja rekreacji ruchowej, sportu, baletu oraz innych form tanecznych, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, b) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w zakresie uprawiania sportu i rekreacji sportowej, c) podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju sportu w formie amatorskiej i profesjonalnej, d) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych jak kursy, seminaria, festiwale, pokazy e) wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez umożliwienie im udziału w prowadzonych projektach z zakresu kultury fizycznej i zdrowia f) wychowanie młodzieży w duchu fair play. 2. Klub realizuje swoje cele poprzez: a) upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkolenia sportowego, organizację zajęć rekreacyjnych, organizację obozów sportowo rekreacyjnych. b) działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej poprzez współpracę z ośrodkami pomocy społecznej i zdrowia społecznego w zakresie sportu i rekreacji c) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez wymianę młodzieży. d) organizację i realizację współzawodnictwa sportowego - organizowanie zawodów, zajęć sportowych, imprez rekreacyjnych dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 2

3 e) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu, f) nawiązanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i za granicą, g) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie zdrowia, kultury fizycznej, sportu i tańca, h) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowo rekreacyjnych i) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów w zakresie kultury fizycznej i sportu, j) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji w zakresie kultury fizycznej, k) fundowanie stypendiów w zakresie kultury fizycznej i sportu, l) przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagrażającym środowisku dzieci i młodzieży uczącej się poprzez taniec i sport i rekreację m) tworzenie warunków osobom w trudnej sytuacji materialnej do uprawiania rekreacji sportowej i sportu, n) podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej poprzez sport i taniec 3. Klub realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Rozdział III Członkowie Klubu Prawa i obowiązki 9 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 2. Członkami Klubu mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy niezależnie od ich stałego miejsca zamieszkania lub pobytu, a także w przypadku osób prawnych, niezależnie od miejsca rejestracji. 1. Członkostwo w Klubie może być: 10 3

4 a. zwyczajne, b. wspierające, c. honorowe. d. uczestniczące 2. Z wyłączeniem członków honorowych, przyjęcia w poczet członków Klubu, w tym także w poczet członków wspierających, dokonuje Zarząd. 3. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Klubu nie później niż w 90 dni po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Statutu i zapłacie wpisowego, 4. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zebrania. 5. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Klubu, stają się jego członkami zwyczajnymi Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna. 2. Członkowie zwyczajni mają prawo: a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, oraz uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym. b) zgłaszania wniosków do rozpatrzenia przez władze Klubu, c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu, d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub, e) zgłaszania opinii i postulatów do rozpatrzenia przez Zarząd Klubu, f) korzystania z pomocy Klubu (a w szczególności w uprawianiu sportu lub podnoszeniu poziomu sportowego). 3. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą być członkami uczestniczącymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych z zastrzeżeniem braku czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Poza tym posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych. 4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a) brania udziału w działalności Klubu i w realizacji jego celów, b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu, 4

5 c) regularnego opłacania składek Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób zasłużyła się celom statutowym Klubu. 2. Osoba staje się członkiem honorowym na podstawie wniosku, złożonego i podpisanego przez Zarząd w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu. 3. Honorowi członkowie Klubu nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, ani głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Klubu, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu. 4. Honorowi członkowie Klubu mają prawo: a) zgłaszania wniosków do rozpatrzenia przez Zarząd, b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu, c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub. 5. Członkowie honorowi mają obowiązek: a) działania na rzecz realizacji celów Klubu, b) przestrzegania Statutu i zarządzeń władz Klubu. 6. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i opłat wpisowych Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu, akceptująca cele i sposoby działania Klubu oraz złożyła takie oświadczenie Zarządowi. 2. Członkiem wspierającym staje się osoba, którą po złożeniu pisemnej deklaracji pomocy klubowi przyjmie Zarząd w drodze uchwały. Zarząd podejmie uchwałę nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji. 3. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Klubu, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie uczestniczący. 4. Zakres i formy wspierania działalności Klubu przez członka wspierającego określane są w wyniku pisemnego porozumienia zawartego między Członkiem wspierającym i Zarządem Klubu. 5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Klubu. 5

6 14 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, b) śmierci członka lub utarty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną, c) rozwiązania się Klubu. d) skreślenia z listy członków 2. Skreślenia z listy członków Klubu dokonuje Zarząd w przypadku: a) umyślnego i rażącego naruszania postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz i regulaminów oraz zasad etycznych, b) uchylania się od udziału w pracach Klubu przez okres jednego roku, c) nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający 3 miesiące, po uprzednim wezwaniu do zapłaty. d) działania na szkodę Klubu, e) utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną, f) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Klubu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu. 3. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub ustaniu członkostwa podając jego przyczyny i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. 1. Władzami Klubu są: - Walne Zebranie Członków - Komisja Rewizyjna - Zarząd, Rozdział IV Władze Klubu 15 Walne Zebranie Członków Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 6

7 uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru. 3. Absolutorium ustępującemu Zarządowi udzielane jest w głosowaniu jawnym. 4. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę w głosowaniu tajnym, oceniającą działalność poszczególnych Członków Zarządu za dany okres sprawozdawczy Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. 2. Wszystkie sprawozdania, zawiadomienia, uchwały, wynikające z niniejszego Statutu Zarząd niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej Stowarzyszenia do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia. 18 Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, nie później niż do 30 kwietnia i co trzy lata, jako sprawozdawczowyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania oraz podał do wiadomości Zarządu adres , co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum przeprowadza się zebranie w drugim terminie tego samego dnia 30 minut po pierwszym terminie, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. W razie bezskutecznego upływu wyżej wymienionego terminu Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna Do kompetencji Walnego Zebrania należy: a) uchwalanie zmian Statutu, b) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, c) udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, d) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, g) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego, h) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich, 7

8 i) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji, j) przyjęcie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej. k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej, l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, c) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia, d) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, e) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych Uchwał, i innych przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia, f) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, g) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności, h) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, i) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 3. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków regulaminu. Zarząd 24 8

9 1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 2. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Klubu, reprezentuje Klub na zewnątrz. 3. Zarząd składa się z 3 osób prezesa, wiceprezesa i sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie Klubu 4. Prezes Klubu kieruje pracami Zarządu. 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 6. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział trenerzy z głosem doradczym oraz zaproszeni goście. 7. Działalność Zarządu jest nieodpłatna Do kompetencji Zarządu należy: a) kierowanie bieżącą pracą Klubu, c) zarządzanie majątkiem Klubu, d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, e) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, f) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu, g) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego, Wyróżnienia i kary 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień oraz nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd W razie naruszenia postanowień Statutu lub Uchwał - Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem, prawo wymierzania następujących kar: a) upomnienia, b) nagany, c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy, d) skreślenia z listy członków. 9

10 2. Od Uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dostarczenia członkowi uchwały o ukaraniu wraz z uzasadnieniem. Rozdział V Majątek i gospodarka finansowa 1. Źródłami powstania majątku Klubu są: a) składki członkowskie i opłaty wpisowe, b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, d) dochody z majątku, e) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu. 3. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Uchwały w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd. 5. Majątek Klubu może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Klubu oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów. 2. Zarząd nie jest ograniczony w zakresie podejmowania zobowiązań jak i rozporządzania majątkiem w ramach jednej transakcji. Sposób reprezentacji Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagany jest podpis 2 członków Zarządu. 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest 1 podpis: Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza Zarządu Klubu. Rozdział VI 10

11 Postanowienia końcowe Zmiany Statutu Klubu dokonuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów Uchwalę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków klubu. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu. Walne Zebranie Członków, określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu. 3. Likwidator po zakończeniu prac występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o skreślenie Klubu z ewidencji. 11

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury

STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie HIP-HOP Mazury zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY z siedzibą w Zielonej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Dla Rodziny i w dalszej treści niniejszego statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH PRO PERSONA tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "PRO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem.

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. S T A T U T Skorpion Polkowice Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. 2 1. Klub jest rejestrowym stowarzyszeniem kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 Rozdział I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa 4x4 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest Grupa 4x4. 1. 2. Grupa 4x4 działa zgodnie ze statutem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia Rozdział II Cele Stowarzyszenia i środki działania Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Nazwa i siedziba. Art. 1

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Nazwa i siedziba. Art. 1 STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Nazwa i siedziba. Art. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne Załącznik do uchwały nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 23.02.2014 roku STATUT STOWARZYSZENIA 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Growth Research Unit zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity)

STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity) STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity) Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie ProMotorsports i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Statut Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot uchwalony dn. 13 kwietnia 2015 r. Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot,

Bardziej szczegółowo