Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie"

Transkrypt

1 w Dzierżoniowie w sprawie aktualizacji Regulaminu Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 w Dzierżoniowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, Dz. U. z 2001r.Nr 135, poz.1516 ze zm. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, Dz. U. z 1997r., Nr 12, poz.67 ze zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69 ze zm. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 715 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, Dz. U. z 2011r. Nr 175, poz Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity- Dz. U. z 2012r. poz.1137 ze zm. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, Dz. U. z 2011r. Nr 208, poz.1241 ze zm. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Dz. U. z 2011r. Nr 208, poz.1240 ze zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej, Dz. U. z 2005 r. Nr, 188, poz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wycieczki szkolne służą wzbogacaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprawie stanu zdrowia oraz kształtowaniu kultury wypoczynku uczniów. 2. Organizatorami wycieczek szkolnych są nauczyciele. 3. Wycieczki szkolne powinny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia oraz ich sprawności fizycznej. 4. Program, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów zatwierdza dyrektor szkoły. 2 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNEJ 1. Celem organizowania wycieczek szkolnych jest: a. poznawanie naszego regionu - środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 1

2 w Dzierżoniowie w sprawie aktualizacji Regulaminu b. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; c. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; d. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody; e. podnoszenie sprawności fizycznej; f. poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży; g. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; h. przeciwdziałanie patologii społecznej; i. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach; j. zdobywanie nowych doświadczeń; k. rozwijanie zainteresowań; l. integracja grupy. 3 FORMY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI 1. Wycieczki szkolne mogą być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2. Wycieczki szkolne mogą być organizowane w formie: a. wycieczek dydaktycznych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu; b. wycieczek krajoznawczo - turystycznych, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych; c. imprez krajoznawczo - turystycznych, takich jak: rajdy piesze, rajdy rowerowe; d. imprez wyjazdowych - związanych z realizacją programu nauczania, takich jak: zielone szkoły, szkoły zimowe. 3. Przy organizacji wycieczek należy kierować się następującymi zasadami: a. klasa ma do dyspozycji w ciągu roku szkolnego 5 dni roboczych (w tym 3 dni łącznie) na organizację wycieczek/zielonej szkoły; b. zielona szkoła może być zorganizowana jeden raz w cyklu I III i jeden raz w cyklu IV VI. c. uczniowie, którzy nie biorą udziału w wycieczce/zielonej szkole uczestniczą w zajęciach lekcyjnych razem ze wskazaną przez wychowawcę klasą. 4 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KIEROWNIKA WYCIECZKI 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników szkoły, kierownikiem wycieczki jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 2. Do zadań kierownika wycieczki należy: a. opracowanie programu i harmonogramu, wypełnienie Karty wycieczki; b. zapoznanie z regulaminem i zasadami organizowania wycieczek szkolnych uczestników wycieczki; c. zapewnienie warunków realizacji programu oraz jego nadzór; d. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa; e. określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników; f. nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt pierwszej pomocy; g. organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów; 2

3 w Dzierżoniowie w sprawie aktualizacji Regulaminu h. przedstawienie rodzicom rozliczenia wycieczki na najbliższym zebraniu, i. w przypadku wycieczki rowerowej kierownik zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny rowerów. 3. Kierownik wycieczki sprawuje także opiekę nad uczestnikami wycieczki lub imprezy, której jest organizatorem. 5 ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI 1. Opiekunem wycieczki szkolnej lub imprezy krajoznawczo - turystycznej powinien być nauczyciel albo w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły - inna pełnoletnia osoba. 2. Do obowiązków opiekuna należy: a. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami, b. współdziałanie z kierownikiem w realizacji programu i harmonogramu wycieczki, c. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, d. nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań, e. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika, f. sprawdzanie stanu liczebnego uczestników podczas trwania wycieczki (przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przyjazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego). 6 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 1. Poinformowanie kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach oraz stosowanych lekach; 2. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscach pobytu dotyczących między innymi: a. przybyć na miejsce zbiórki 15 minut przed wyjazdem; b. swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki; c. poinformować opiekuna wycieczki o złym samopoczuciu; d. wykonywać polecenia kierownika i opiekunów; e. w czasie jazdy nie spacerować po pojeździe, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno; f. nie zaśmiecać pojazdu; g. korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem; h. w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna; i. dbać o higienę i schludny wygląd; j. w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminu tych obiektów; k. zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury; l. pomagać słabszym, niepełnosprawnym i być życzliwym wobec innych uczestników. 3. Dbanie o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników wyjazdu. 4. Informowanie kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych krzywdach, szkodach lub innych istotnych problemach związanych z wycieczką. 7 3

4 w Dzierżoniowie w sprawie aktualizacji Regulaminu ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły 2. Dokumentację wycieczki należy złożyć u wicedyrektora szkoły co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem wycieczki (nie dotyczy zielonych szkół i wycieczek zagranicznych), który sprawdzi pod względem formalnym organizację wycieczki, po uzyskaniu akceptacji wicedyrektora, dyrektor szkoły zatwierdzi Kartę wycieczki. 3. Dokumentację wycieczki stanowi: a. karta wycieczki zawierająca następujące informacje: miejsce docelowe wycieczki, środek lokomocji, miejsce zbiórki i powrotu, godzinę zbiórki oraz przybliżoną godzinę powrotu, nazwiska opiekunów i kierownika wycieczki oraz: program i harmonogram wycieczki; listę uczestników (oraz PESEL, miejsce zamieszkania, rodziców/prawnych opiekunów - dotyczy wycieczki kilkudniowej), kierownik wycieczki jest zobowiązany posiadać w czasie wycieczki telefony do rodziców/prawnych opiekunów dziecka; b. pisemne zgody rodziców/prawnych opiekunów (za wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych bez korzystania ze środków lokomocji); 4. Wycieczka powinna być prawidłowo przygotowana pod względem programowym oraz organizacyjnym. 5. Program, trasa, cel, harmonogram wycieczki oraz regulamin zachowania uczniów powinien być omówiony ze wszystkimi uczestnikami przed wyjazdem (zapis w dzienniku lekcyjnym). 6. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, alergiach bądź innych dolegliwościach. 7. Długość trasy i tempo należy dostosować do możliwości najsłabszego uczestnika. 8. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową. 9. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej w obrębie Dzierżoniowa, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów. 10. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo turystycznej poza terenem Dzierżoniowa jedna osoba sprawuje opiekę nad grupą do 15 uczniów. 11. Na imprezie turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 10 uczniów. 12. W przypadku wycieczki poza teren Dzierżoniowa dla klas 1-3 przypada jeden opiekun na 10 osób. 13. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestnicy powinni być zaznajomieni z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą. 14. W razie załamania się warunków pogodowych (np.; burza, śnieżyca, gołoledź), wycieczkę należy odwołać lub przełożyć na inny termin. 8 4

5 w Dzierżoniowie w sprawie aktualizacji Regulaminu WYCIECZKI ZAGRANICZNE I ZIELONE SZKOŁY 1. Szkoła może organizować wycieczki zagraniczne w formach, o których mowa w 3 ust. 3 podpunkt a-c oraz zielone szkoły. 2. Zgodę na zorganizowanie wycieczki zagranicznej/ zielonej szkoły wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności: a) nazwę kraju (w przypadku wycieczki zagranicznej) lub nazwę miejscowości, w której zorganizowana jest zielona szkoła b) czas pobytu, c) program pobytu, d) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, e) listę uczniów biorących udział w wyjeździe (PESEL, miejsce zamieszkania, tel. rodziców lub prawnych opiekunów); 4. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się (w przypadku organizowania wycieczki przez biuro turystyczne wymagania te spełnia obsługa biura). 5. Dokumentację wycieczki zagranicznej lub zielonej szkoły należy złożyć do wicedyrektora szkoły na trzy tygodnie przed rozpoczęciem wycieczki zagranicznej lub zielonej szkoły, który sprawdzi pod względem formalnym organizację wycieczki lub zielonej szkoły. Dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny oraz zatwierdzi Kartę wycieczki/ zielonej szkoły. 6. W przypadku udziału w wycieczce uczniów pochodzących z państw trzecich wobec Unii Europejskiej, dyrektor szkoły obejmuje ich listą podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej, sporządzaną zgodnie z odrębnymi przepisami 9 UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW 1. Uczniowie, których rodzice/prawni opiekunowie wyrazili zgodę na ubezpieczenie grupowe w szkole, objęci są nim przez cały rok szkolny to jest od 1 września (początek roku szkolnego) do 31 sierpnia (koniec roku szkolnego). Kwotę ubezpieczenia określa Rada Rodziców szkoły. Ubezpieczenie obejmuje wypadki, które mogą zdarzyć się w szkole i poza nią. 2. Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia. Wówczas uczestnik wycieczki będzie miał podwójne ubezpieczenie. 3. W przypadku ucznia nieobjętego grupowym ubezpieczeniem szkolnym odpowiedzialność ponosi rodzic. 4. Uczestnicy wycieczek lub imprez zagranicznych muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 10 SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH 1. Wycieczka autokarowa: a. liczebność grupy musi być dostosowana do liczby miejsc w autokarze; b. miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie); c. przejście w autokarze musi być wolne (nie wolno zastawiać bagażami); 5

6 w Dzierżoniowie w sprawie aktualizacji Regulaminu d. postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach; e. po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci; f. obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.). 2. Wycieczka piesza: a. w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu; b. uczestnicy posiadają ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych; c. w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu; d. w lesie poruszamy się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach; e. kierownik wycieczki powinien posiadać mapę; f. przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie; 3. Wycieczka w góry: a. odpowiedni ubiór - buty, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości), rzeczy osobiste zabieramy w plecaku; b. wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych; c. na początku i końcu kolumny idzie osoba dorosła; d. uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze; e. na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej; f. wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników. 4. Wycieczka rowerowa: a. zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób; b. odległość między kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m; c. prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy; d. tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika; e. odstępy pomiędzy jadącymi od 3 m do 5 m; f. uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego; g. uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę; h. pierwszy i ostatni uczestnik kolumny powinien posiadać kamizelki odblaskowe. 13 6

7 w Dzierżoniowie w sprawie aktualizacji Regulaminu FINANSOWANIE WYCIECZEK 1. Wycieczki mogą być finansowane ze środków: a. pochodzących od rodziców uczniów biorących w nich udział, b. pochodzących z działalności Samorządu Uczniowskiego, c. przekazanych przez Radę Rodziców, d. przekazanych przez sponsorów. 2. Kierownicy i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w ust PROCEDURY POSTĘPOWANIA W NIEPRZEWIDZIANYCH SYTUACJACJACH 1. Postępowanie w przypadku nagłej choroby: w przypadku nagłej choroby należy skontaktować się z rodzicami, którzy mogą udzielić niezbędnych informacji o sposobie postępowania. W przypadku nie ustępowania objawów choroby trzeba niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe, stosować się do wskazań lekarza oraz powiadomić o tym rodziców. 2. Postępowanie w przypadku awarii pojazdu, pożaru, wypadku lub innych zagrożeń: a. w przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, należy ewakuować wszystkich uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba; b. w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy; c. w razie konieczności należy zaangażować służby ratunkowe, korzystając z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego Postępowanie w sytuacji zaginięcia uczestnika wycieczki: w przypadku zaginięcia uczestnika (lub uczestników) wycieczki jeden z opiekunów poszukuje go w ostatnio zwiedzanym obiekcie, reszta grupy czeka z drugim opiekunem w ustalonym miejscu. 17 ZAKOŃCZENIE WYCIECZKI Zakończenie wycieczki odbywa się po przyjeździe do Dzierżoniowa w miejscu wyznaczonym przez organizatora lub umówionym z rodzicami (najlepiej przed budynkiem szkoły). 18 ROZLICZENIE WYCIECZKI W czasie wycieczki należy zbierać wszelką dokumentację dotyczącą wydatków. Następnie po powrocie trzeba dokonać bilansu kosztów, dokumentując je i rozliczając koszty z rodzicami. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2014 roku Dyrektor szkoły Urszula Skoczek 7

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystki są integralną formą działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów Autor: Kazimierz Sieroń Wypadki uczniów 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU

REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne

Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 8 kwietnia 2013r. Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Organizacja wycieczki szkolnej. Procedura

Organizacja wycieczki szkolnej. Procedura Organizacja wycieczki szkolnej Procedura CZY ORGANIZACJĘ I PROWADZENIE WYCIECZKI ZLECONO DO FIRMY TURYSTYCZNEJ? Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Dz.U.97.133.884)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY TORUŃ 2009 Spis treści: Paragraf Strona Rozdział I Postanowienia ogólne 1 6 5 Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 11 7 - funkcje edukacyjne, wychowawcze,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Poradnik dla organizatorów wypoczynku, dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek 1 Publikacja Poradnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. WSTĘP 1. Niniejszy regulamin został opracowany przez rady pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Krasocinie, Publicznego Gimnazjum w Krasocinie i Samorządowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

II. Czynności przed podróŝą

II. Czynności przed podróŝą SZKOLNA WYCIECZKA ZAGRANICZNA PORADY I WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNE (na przykładzie jednodniowej wycieczki autokarowej do Berlina) To krótkie opracowanie zawiera praktyczne porady i wskazówki na temat organizowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim.

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim. KURATORIUM OŚWIATY w Białymstoku SO.554.6.3.2013r Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim. Białystok - 2013 SPIS TREŚCI: Wstęp s. 3 I. Porady dla

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Eureka 05-540 Ustanów, ul. Główna 10, e-mail: szkola.eureka@gmail.com www.szkola-eureka.pl STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie Tekst jednolity: 18.07.2012

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami) Ar t. 33, ust. 2 pkt 7 Nadzorowi podlega

I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami) Ar t. 33, ust. 2 pkt 7 Nadzorowi podlega Wybrane podstawy prawne dotyczące bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy w szkołach i placówkach oświatowych I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./

Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./ Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./ Rozdział I Podstawowe informacje o szkole 1 1. Nazwa szkoły: Społeczne Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo