BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2008 r."

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 28 r. Łódź 27 r.

2 Wydawca: Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi ul. Traugutta 25, Łódź

3 SPIS TREŚCI Wstęp str. 5 Diagnoza województwa łódzkiego str. 6 Cele zadania obowiązki pomocy społecznej str. 12 Część I. Zadania gmin z zakresu zadań pomocy społecznej str. 14 Część II. Zadania powiatów z zakresu zadań pomocy społecznej str. 18 Podsumowanie str

4 4

5 WSTĘP Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej należy do zadań własnych samorządu województwa. Jest ono realizowane zgodnie z art. 21 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 24 r.o pomocy społecznej. Na podstawie danych zebranych z ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie powstała zbiorcza informacja o potrzebach z zakresu pomocy społecznej. Zebrany materiał służy jednostce regionalnej do dokonywania analiz i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, opracowywania regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczenia przyczyn ubóstwa. Pozwala też określić główne kwestie społeczne występujące w regionie. Od dobrze i rzetelnie zrobionej diagnozy na szczeblu lokalnym zależy zapobieganie problemom, udoskonalanie systemu wsparcia. Informacje o zbieraniu danych do bilansu potrzeb z zakresu pomocy społecznej na 28 r. zostały opublikowane na stronie internetowej: ( aktualności pomoc społeczna). Każdy ośrodek pomocy społecznej i powiatowe centrum pomocy rodzinie w lipcu 27 r. zostały pisemnie powiadomione o sposobie zbierania i terminie nadsyłania danych do jednostki regionalnej. Bilans potrzeb na 28 r. z zakresu pomocy społecznej dla województwa łódzkiego obejmuje dane ze 176 gminnych jednostek pomocy społecznej i 24 powiatowych jednostek pomocy społecznej. Danych ze swego terenu nie przesłał tylko jeden ośrodek pomocy społecznej. Powstały dokument zawiera zbiorcze opracowanie potrzeb w zakresie liczby osób potrzebujących wsparcia jak i planowanych kosztów realizacji poszczególnych zadań. Bilans potrzeb na 28 r. składa się z dwóch części: - pierwsza część to zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, - druga część to zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 5

6 Wyszczególnione obszary działania uporządkowano wg następujących zadań ustawowych: - potrzeby w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, - potrzeby w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze fakultatywnym, - potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych. Bilans potrzeb pomocy społecznej województwa łódzkiego na 28 r. wzorem lat ubiegłych, zawiera dane zarówno w zestawieniu analitycznym jak i tabelarycznym. Mamy nadzieję, że prezentowany materiał okaże się narzędziem przydatnym, jako źródło informacji o nakładach finansowych niezbędnych w pomocy społecznej i priorytetowych zadaniach w ramach posiadanych przez gminy i powiaty kompetencji ustawowych. Diagnoza województwa łódzkiego Województwo łódzkie jest położone w centrum kraju. Strukturę administracyjną regionu tworzą 3 miasta na prawach powiatu, 21 powiatów ziemskich oraz 177 gmin w tym: 18 miejskich, 24 miejsko gminnych i 135 wiejskich. Liczba ludności na dzień r. wynosiła: osób. Do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na szczeblu gminnym powołane są ośrodki pomocy społecznej. W regionie łódzkim działa 177 ośrodków pomocy społecznej, w tym: 135 gminnych ośrodków pomocy społecznej, 16 miejskich ośrodków pomocy społecznej, 23 miejsko - gminnych ośrodków pomocy społecznej, 2 miejskie ośrodki pomocy rodzinie i 1 miejskie centrum pomocy społecznej. Trzy ośrodki wykonują zadania gminy i powiatu. W 26r. pomocą społeczną objętych było rodzin (stanowiły 6,82% wszystkich rodzin objętych pomocą w kraju), a liczba osób żyjąca w tych rodzinach wyniosła , co stanowiło ok. 13,38% ludności województwa. W stosunku do innych województw w naszym regionie liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń w stosunku do liczby ludności w województwie była stosunkowo niewielka. Niższa była w: śląskim ( 1,74%), opolskim (12,11%), małopolskim (13,15%). W pozostałych województwach udział osób żyjących w rodzinach objętych pomocą ops-ów w stosunku do liczby mieszkańców danego województwa był wyższy niż w regionie łódzkim. Np. w świętokrzyskim wynosiła 24,16%, warmińsko mazurskim 23,2%, w kujawsko-pomorskim 19,8%. Powyższe ilustruje wykres nr 1. 6

7 7

8 W łódzkim wśród wszystkich rodzin objętych w 26 r. pomocą największą liczebnie grupę stanowiły gospodarstwa jednoosobowe (34,6%). Gospodarstwa dwuosobowe stanowiły 18,65 %, trzyosobowe 17 %. Najmniejszy udział był rodzin o liczbie 6 osób i więcej 6,17%. Rodziny z dziećmi stanowiły 44,71% wszystkich rodzin objętych pomocą. Wykres nr 2. Wśród rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej największą grupą były rodziny mające na utrzymaniu jedno dziecko 36,6%. Drugą grupę stanowiły rodziny mające na utrzymaniu dwoje dzieci 35,37%. Rodziny emerytów i rencistów stanowiły 16,34% wszystkich rodzin klientów ops-ów. Nie zmieniają się powody przyznawania pomocy. Pierwsze miejsce nadal zajmuje ubóstwo (66.28 rodzin), drugie bezrobocie ( rodzin). Kolejne przyczyny udzielania pomocy to: długotrwała choroba, niepełnosprawność i bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Wykres nr 3. Na koniec grudnia 26 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie łódzkim zatrudnione były osoby (7% wszystkich zatrudnionych w jednostkach w kraju), w tym: - służby wojewody realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej - 2 osób (7 miejsce wśród 16 województw), - regionalne ośrodki pomocy społecznej 5 osób pracujących na rzecz pomocy społecznej (co plasuje łódzkie na ostatnim miejscu w kraju), - powiatowe centra pomocy rodzinie 285 osób (4 miejsce w kraju, stanowią: 7,28 % wszystkich pracowników pcpr w Polsce), - ośrodki pomocy społecznej 2.57 osób (6 miejsce w kraju, pracownicy ops-ów województwa łódzkiego stanowią 6,2% wszystkich pracowników opsów w kraju), - domy pomocy społecznej osób (5 miejsce w kraju, stanowią 7,51% wszystkich pracowników dps w kraju), - placówki opiekuńczo wychowawcze 1.66 osób (4 miejsce w kraju, stanowią 8 % wszystkich pracowników placówek zatrudnionych w kraju), - ośrodki wsparcia 567 osób (4 miejsce w kraju). Wykres nr 4. Na terenach gmin oprócz ośrodków pomocy społecznej zadania z zakresu pomocy społecznej realizują inne jednostki organizacyjne o zasięgu lokalnym finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną. Wśród nich są np. środowiskowe domy samopomocy. W naszym regionie gmina prowadzi 15 takich domów, co pod względem liczebności placówek daje nam 12 miejsce w kraju, mniej śds.-ów mają tylko: woj. podlaskie (8), dolnośląskie, opolskie ( po 9), warmińsko- mazurskie (13). W województwach działają też środowiskowe domy samopomocy prowadzone przez 8

9 9

10 1

11 11

12 inny podmiot. W łódzkim jest ich 8, co daje nam 3 miejsce w kraju (więcej mają: woj. pomorskie (21) i woj. małopolskie (18). Innymi jednostkami są ośrodki interwencji kryzysowej- w łódzkim jest ich 9 (5 prowadzi gmina, 4 inny podmiot), co daje nam 2 miejsce w kraju. Większą liczbę ośrodków ma tylko woj. śląskie 13. Ośrodki interwencyjne działające na obszarze regionu łódzkiego stanowią 15,52% wszystkich ośrodków interwencji kryzysowej działających w Polsce. Mieszkań chronionych nasze województwo ma 3 (1 prowadzi gmina, 2 inny podmiot). Taka sama liczba mieszkań jest w wielkopolskim, podkarpackim. Większa liczba jest w śląskim (48), pomorskim (25), lubelskie (8), małopolskie, mazowieckie, warmińsko mazurskie (po 7) i dolnośląskie (5). Mniejszą liczbę mieszkań chronionych mają tylko: woj. zachodniopomorskie (2), świętokrzyskie (1), lubuskie (1) i kujawskopomorskie (2). Najgorszy stan zasobów jednostek prowadzonych przez podmioty lokalne przedstawia się w domach pomocy społecznej i rodzinnych domach pomocy. Jeśli chodzi o domy pomocy społecznej jesteśmy jednym z 6 województw, które nie posiada żadnego gminnego dps-u. Podobna sytuacja jest w woj.: kujawsko- pomorskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i zachodniopomorskim. Rodzinnych domów pomocy ogólnie jest bardzo mało. Działa ich tylko 1 w całym kraju: 3 w pomorskim, 1 w świętokrzyskim, 6 w wielkopolskim. W łódzkim podobnie jak we wszystkich pozostałych regionach nie ma żadnego rodzinnego domu pomocy. CELE - ZADANIA - OBOWIĄZKI POMOCY SPOŁECZNEJ Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Organy administracji rządowej i samorządowej przy partnerskiej współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi organizują szeroko pojętą pomoc społeczną. Celem instytucji pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im godnego życia. Zadaniem pomocy społecznej jest przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych rodzin poprzez podejmowanie działań, które zmierzają do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich pełnej integracji ze środowiskiem. 12

13 Prawo korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 23 r. o cudzoziemcach, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy; 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 26 r. o wjeździe na terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osobom lub rodzinom może być udzielona pomoc społeczna w szczególności z powodu: 1. ubóstwa; 2. sieroctwa; 3. bezdomności; 4. bezrobocia; 5. niepełnosprawności; 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7. przemocy w rodzinie; 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9. bezdomności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 1. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze; 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13. alkoholizmu lub narkomanii, 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej. Pomoc społeczna polega w szczególności na : 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 2. pracy socjalnej; 13

14 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. W zakresie ustalonych ustawą - na organach administracji rządowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek zapewnienia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. CZĘŚĆ I Zadania gmin z zakresu zadań pomocy społecznej I. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 1) praca socjalna; 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 14

15 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 14) dożywianie dzieci; 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. II. Do innych zadań własnych gminy należy: 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. III. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; 5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a. 15

16 Zadania gmin z zakresu pomocy społecznej Zadania z zakresu pomocy społecznej w zdecydowanej części to zadania własne gmin. W ramach tych zadań w 26r. udzielono świadczeń osobom, co stanowiło 6,16% wszystkich mieszkańców województwa. Mniejszy procentowy udział mieszkańców w korzystaniu z pomocy w ramach zadań własnych był w woj.: małopolskim (4,83%), opolskim (4,81%), śląskim (4,88%), wielkopolskim (5,56%), mazowieckim (5,5%), dolnośląskim (5,92%). Zadania własne gmin o charakterze obowiązkowym Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie zapisu ustawowego zawartego w art. 48 ustawy o pomocy społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele). W 28 r. 357 osób będzie wymagało pomocy w formie schronienia, planowany koszt pomocy określony jest na: zł. Z rozpoznania potrzeb zgłaszanego przez gminy województwa, liczba osób wymagających pomocy w następnym roku wzrasta 3,5 razy w stosunku do liczby osób, którym udzielono pomocy w 26 r. Analizując realizację świadczenia na przestrzeni lat: liczba osób wymagających umieszczenia w noclegowni czy schronisku utrzymuje się na podobnym poziomie (w 24 r. schronienia udzielono 89 osobom, w 25 r. schronienia udzielono 17 osobom, w 26r. 11 osobom). Inną obowiązkową formą pomocy realizowaną przez gminy jest zapewnienie ubrania odpowiedniego do indywidualnych właściwości osoby i pory roku. Plan na 28 r. przewiduje objęcie tą formą pomocy 3.2 osób, na kwotę zł. Obserwuje się niemal sześciokrotny wzrost liczby klientów w stosunku do zaspokojenia potrzeb w 26 r. Liczba podopiecznych objętych pomocą na przestrzeni lat była bardzo zróżnicowana. Dla porównania: w 24 r. ubrania przydzielono 164 osobom, w 25 r. 485 osobom, w 26 r. 56. Tabela nr 1. 16

17 Tabela nr 1. Zadania w asne gmin o charakterze obowi zkowym - bilans potrzeb pomocy spo ecznej województwa ódzkiego na 28r. Schronienie Posi ki w tym dla dzieci Sprawianie pogrzebu Ubranie Us ugi opieku cze ogó em w tym us ugi specjalis tyczne Planowana liczba osób wymagaj cych pomocy Planowana liczba wiadcze Planowany ogólny koszt wiadcze /w z / Planowana liczba osób wymagaj cych pomocy Planowana liczba wiadcze Planowany ogólny koszt wiadcze /w z / Planowana liczba osób wymagaj cych pomocy Planowana liczba wiadcze Planowany ogólny koszt wiadcze /w z / Planowana liczba osób wymagaj cych pomocy Planowany ogólny koszt wiadcze /w z / Planowana liczba osób wymagaj cych pomocy Planowana liczba wiadcze Planowany ogólny koszt wiadcze /w z / Planowana liczba osób wymagaj cych pomocy Planowana liczba wiadcze Planowany ogólny koszt wiadcze /w z / Planowana liczba osób wymagaj cych pomocy Planowany ogólny koszt wiadcze /w z / Be chatów m Be chatów gm Dru bice Kleszczów Kluki Rusiec bd 4 8 Szczerców Zelów Razem: BRZEZI SKI Brzeziny m Brzeziny gm Dmosin Je ów Rogów bd 2 3 Razem: BRZEZI SKI BE CHATOWSKI Powiat miasto/gmina Pl;anowany koszt posi ków z dotacji z bud etu pa stwa ( w z ) 17

18 KUTNOWSKI Bedlno D browice Kro niewice Krzy anów Kutno m Kutno gm ani ta Nowe Ostrowy Oporów Strzelce ychlin ASKI Razem: Buczek bd ask m./gm S dziejowice Widawa Wodzierady CZYCKI Razem: Daszyna Góra w. Ma gorzaty Grabów czyca m bd czyca gm Pi tek winice Warckie bd Witonia Razem: CZYCKI ASKI KUTNOWSKI 18

19 OWICKI Bielawy 2 45 Ch no Domaniewice Kiernozia Kocierzew P d owicz m owicz gm yszkowice Nieborów Zduny Razem: ÓDZKI WSCH. Andrespol bd Brójce bd Koluszki Nowosolna Rzgów bd Tuszyn bd Razem: OPOCZY SKI Bia aczów Drzewica Mniszków Opoczno Parady Po wi tne S awno bd arnów Razem: PABIANICKI Dobro D utów OPOCZY SKI ÓDZKI WSCHODNI OWICKI 19

20 Konstantynów bd Ksawerów Lutomiersk Pabianice m Pabianice gm Razem: PAJ CZA SKI Dzia oszyn Kie czyg ów Nowa Brze nica Paj czno m./gm Rz nia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce Razem: PIOTRKOWSKI Aleksandrów Czarnocin Gorzkowice Grabica ki Szlacheckie Moszczenica R czno Rozprza ` Sulejów Wola Krzysztoporsk a Wolbórz Piotrków Trybunalski Razem: PIOTRKOWSKI PAJ CZA SKI PABIANICKI 2

21 PODD BICKI Dalików P czniew Podd bice m./gm Uniejów Wartkowice bd Zadzim Razem: RADOMSZ CZA SKI Dobryszyce Gidle Gomunice Kamie sk Kobiele Wielkie Kodr b Lgota Wielka adzice Mas owice Przedbórz Radomsko m x Radomsko gm Wielgom yny ytno Razem: RAWSKI Bia a Rawska m./gm bd Ciel dz Rawa Mazowiecka m Rawa Mazowiecka gm Regnów Sadkowice Razem: RAWSKI RADOMSZCZA SKI PODD BICKI 21

22 SIERADZKI B aszki m /gm Br szewice Brze nio Burzenin Goszczanów Klonowa Sieradz m Sieradz gm bd Warta m /gm Wróblew Z oczew m./gm Razem: SKIERNIE- WICKI Bolimów G uchów Godzianów Kowiesy Lipce Reymontowsk ie Maków SKIERNIEWICKI SIERADZKI Nowy Kaw czyn Skierniewice gm S upia Razem: Skierniewice bd

23 TOMASZOWSKI B dków bd 1 2 Budziszewice Czerniewice bd Inow ódz Lubochnia bd Rokiciny Rzeczyca Tomaszów Mazowiecki m Tomaszów Mazowiecki gm Ujazd elechlinek Razem: WIELU SKI Bia a bd Czarno y y Konopnica bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd Mokrsko Osjaków Ostrówek P tnów Skomlin Wielu m./gm Wierzchlas Razem: WIERUSZOW SKI Boles awiec Czastary Galewice Lututów ubnice Sokolniki Wieruszów m./gm bd Razem: WIERUSZOWSKI WIELU SKI TOMASZOWSKI 23

24 ZDU SKO- WOLSKI Szadek Zapolice Zdu ska Wola m Zdu ska Wola gm Razem: ZGIERSKI Aleksandrów ódzki G owno m bd G owno gm Ozorków m Ozorków gm ZGIERSKI ZDU SKOWOLSKI Parz czew Stryków m /gm Zgierz m Zgierz gm ód /zadania gminne/ Razem: Razem: bd - brak danych 24

25 Posiłek Obowiązkowym świadczeniem dla osób niedożywionych czy głodnych jest pomoc w formie posiłków. W 26 r. z ogółu osób objętych dożywianiem 85% stanowiły dzieci. Zdiagnozowane potrzeby na 28r. określają, że 77 % wszystkich klientów będą stanowiły dzieci. W 26 r. pomocą objęto osób, potrzeby na 28 r. są większe o 6,2%. (tj osób). Jedenaście powiatów zgłasza mniejszą liczbę osób wymagających pomocy w stosunku do liczby osób, którzy otrzymali posiłki w 26 r. Są wśród nich powiaty: bełchatowski, łaski, łódzki wschodni, pajęczański, poddębicki, sieradzki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski. W pozostałych powiatach (13) potrzeby na następny rok przewyższają zaspokojenie ich w roku 26. Kwota jednego posiłku w 26 r. wynosiła 2,37 zł; w 28 r. planowana kwota jednego świadczenia to: 2,93 zł. (wzrost kwoty świadczenia w stosunku do 26 r. 23,6%). W województwie na 176 gmin tylko jedna gmina Bielawy nie wykazała potrzeb w zakresie dożywiania, a gmina Kleszczów potrzeby określiła dla 4 dorosłych osób. W obu gminach realizowany jest program dożywiania, ale z pominięciem budżetu ośrodków pomocy społecznej. Ustawą z dnia 29 grudnia 25 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, gminy otrzymują wsparcie na realizację działań z budżetu państwa w latach: Na realizację Programu gminy mogą otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 4% przewidywanych kosztów realizacji Programu. Pomoc w ramach programu może być udzielana: a) w formie niepieniężnej posiłek, świadczenie rzeczowe, b) w formie pieniężnej zasiłek celowy W pierwszej połowie 27r. programem było objętych osób, w tym dzieci do 7 roku życia. Z formy niepieniężnej - posiłków skorzystały osoby, z zasiłków celowych osoby. 25

26 Tabela nr 2. Rzeczywista liczba osób objętych programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dane za okres I-VI 27. Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania w tym: Dzieci do 7 roku życia Uczniwie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej Wyszczególnienie ogółem w tym na wsi ogółem w tym na wsi ogółem w tym na wsi ogółem w tym na wsi Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem w tym liczba osób korzystających z: posiłku zasiłku celowego świadczenia rzeczowego W województwie łódzkim program (na podstawie danych ze sprawozdania z realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania za I-VI 27 r.) jest realizowany punktach żywieniowych, z których 659 są zlokalizowane na terenach wiejskich. 65,78 % punktów stanowią stołówki, a 34,22% inne pomieszczenia przeznaczone do przygotowywania kanapek, mleka lub wydawania posiłków. Posiłki w większości (w 66%) wydawane są w szkołach, 22% wszystkich placówek prowadzących dożywianie stanowią przedszkola. Samymi posiłkami na przestrzeni pierwszego półrocza 27 r. objęto osoby, z których 52,46% stanowili mieszkańcy wsi. W przedziale wiekowym do 7 roku życia dzieci wiejskie stanowiły 41,6%. W grupie uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 58,84 % stanowią uczniowie mieszkańcy wsi. Posiłek dla osób zagrożonych głodem przybiera różne postacie: całodzienne wyżywienie np. w przedszkolu, żłobku 5,88% wszystkich udzielonych świadczeń, pełny obiad 45,61%, jedno danie gorące 38%. Nadal aż 1,51% potrzebujących otrzymuje tylko bułkę lub kanapki. 26

27 27

28 Posiłek w postaci jednego gorącego dania w 72,83% jest realizowany na terenach wiejskich. Bułka lub kanapka to pomoc w 92% (z ogólnej liczby świadczeń udzielonej w formie bułki/kanapki) świadczona na terenach niezurbanizowanych. Na podstawie sprawozdania MP i PS- 3 za 26 r. wiadomo, że dzieci było objętych posiłkami. Potrzeby określone na 28r. przewidują objęcie pomocą dzieci, czyli w stosunku do 26r. zmniejszenie potrzeb o 4%. Na poziomie czerwca 27 r. mimo znacznego wsparcia programu przez budżet państwa w województwie było 536 osób w tym 272 z terenu wiejskich wymagających dożywiania, nie objętych programem. W 9,67% powodem powyższego jest niechęć do korzystania z tej formy pomocy. Braki występujące w warunkach technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku stanowią 4 % powodów nie objęcia pomocą potrzebujących. Potrzeby na posiłki na 28 r. są określone na kwotę: zł. Osoby, które wymagały dożywiania w 26 r. stanowiły 2,71% wszystkich mieszkańców regionu. Mniejszy udział osób potrzebującej ciepłego posiłku w stosunku do wszystkich mieszkańców danego regionu był w woj.: opolskim (2,9%), śląskim (2,11%), dolnośląskim (2,34%), mazowieckim (2,57%), małopolskim (2,47%), i wielkopolskim (2,64%). Zasiłek okresowy Prawo do otrzymania zasiłku okresowego przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym dla osoby/rodziny a dochodem osoby/ rodziny. Przy ustalaniu prawa do zasiłku okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów i pomocy pieniężnej. Zapisy art. 38 ustawy o pomocy społecznej precyzują wysokości najwyższej i najniższej kwoty tzw. okresówki. Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasiłku stałego, tzn. od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się dochód osoby lub rodziny. Minimalna wysokość zasiłku nie może być niższa niż 2 zł. W 25 r. w łódzkim zasiłek okresowy przyznano decyzją osobom, w 26 r.: osobom. Kwota wydatkowana na zasiłki okresowe w 25 r. to: zł, w 26r. wzrosła ona o 17,4% - do: zł. Średnia kwota jednego zasiłku okresowego w 25 r. wynosiła 123,77 zł, w 26 r. 146,25 zł. (wzrost o 18,2%). Od lat najwięcej klientów pomocy społecznej otrzymuje 28

29 zasiłek okresowy z powodu występowania w ich rodzinach problemu bezrobocia. W 25 r. z powodu bezrobocia zasiłek okresowy otrzymały osoby, w 26 r osób. Dla porównania z tytułu długotrwałej choroby pomocy w 25 r. udzielono osobom, w 26r ; z tytułu niepełnosprawności w 25 r. pomoc otrzymały osoby, a w 26 r. 5.3 osób. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrasta liczba osób, które otrzymują pomoc z tytułu różnego rodzaju niepełnosprawności, jednak bezrobocie wciąż jest głównym powodem przyznawania pomocy przez ośrodki pomocy społecznej. Z napływających danych do bilansu potrzeb w 28 r. pomocy wymagać będzie osób. Koszt pomocy: zł. Planowana średnia kwota jednego zasiłku okresowego w 28 r. wynosi: 219,17 zł, czyli w stosunku do wykorzystania budżetu na zasiłki okresowe w 26r. winna wzrosnąć prawie 5%. Wykres nr 6. Na przestrzeni ostatnich trzech lat obserwuje się utrzymywanie podobnej liczebnie grupy klientów wymagających wsparcia w postaci omawianego świadczenia tj. zasiłku okresowego. Wzrasta jednak pula pieniędzy, która winna być skierowana celem minimalnego zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb. Ze zgłoszonych potrzeb na środki finansowe na 28 r. wynika, że w poszczególnych powiatach średnie kwoty zasiłku okresowego przedstawiają się w różnych wysokościach. Obrazuje to wykres nr 7. Zasiłek okresowy jest świadczeniem łagodzącym trudną długotrwałą sytuację rodziny. W województwie nie ma żadnej gminy, która nie miałaby na swym terenie osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach bardzo niskich i jednocześnie obarczonych problemami zdrowotnymi, czy trudną sytuacją z powodu braku pracy przez członka gospodarstwa domowego. 177 gmin regionu zgłasza zapotrzebowanie na zasiłki okresowe. Na większe zapotrzebowanie finansowe wpływa zapis ustawowy mówiący, że kwota zasiłku nie może być niższa niż 5 % różnicy między odpowiednim kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. Zapis ten zaczyna obowiązywać właśnie od 28 r. Do 27r. obowiązywały inne minimalne progi zasiłku. Zostały one określone w art. 147 ustawy o pomocy społecznej. W przyszłym roku każda gmina udzielająca pomocy w formie zasiłku okresowego otrzyma dotację celową z budżetu państwa w części określonej w art. 38 ust. 3. ustawy o pomocy społecznej. Oczekiwane wsparcie budżetów gminnych w większości jednostek sięga powyżej 6 % całości planowanych kosztów na zasiłki okresowe. Dwie gminy: Łódź i Skierniewice oczekują dotacji w wysokości 1 % całości planowanych kosztów. Głównym powodem udzielania zasiłku okresowego w województwie jest występujące w rodzinach bezrobocie. Liczba osób, którym przyznano w 26 r. zasiłek okresowy z powodu bezrobocia stanowiła 79,58% wszystkich, 29

30 3

31 31

32 którzy otrzymali to świadczenie w województwie. W porównaniu do innych województw mniejszy udział zasiłkobiorców otrzymujących świadczenie z powodu bezrobocia w stosunku do wszystkich objętych pomocą w formie zas. okresowego był w 5 woj.: małopolskim (65,69%), lubelskim (75,52%), podlaskim (76,78%), świętokrzyskim (78,34%), zachodniopomorskim (44,74%). W pozostałych 1 regionach udział osób otrzymujących zasiłek okresowy z powodu bezrobocia był wyższy niż w łódzkim. Dla porównania w woj. opolskim 9 % wszystkich zasiłkobiorców okresowych stanowili ci, którzy otrzymali świadczenie z powodu bezrobocia, w dolnośląskim - 88,74%, w kujawsko pomorskim - 87,2%, warmińsko- mazurskim - 87,92%. Powyższe informacje ilustruje wykres nr 8. Innym czynnikiem przyznawania zasiłku okresowego jest długotrwała choroba. Udział osób, którzy z tego powodu otrzymali zasiłek okresowy plasuje nasze województwo na 5 miejscu w kraju. Większy udział osób, otrzymujących zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby w stosunku do wszystkich, którzy otrzymali decyzją pomoc w formie zasiłku okresowego był tylko w województwach: małopolskim (11,%), mazowieckim (1,44%), podlaskim (11,38%), świętokrzyskim (14,48%) Wykres nr 9. Tabela nr 3. Usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze obejmują: - pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, - podstawową pielęgnację, obejmującą min. higienę ciała, pomoc w przemieszczaniu, pomoc w przygotowywaniu i spożywaniu posiłków, - podtrzymywanie aktywności społecznej obejmującą pomoc w utrzymaniu więzi rodzinnych i społecznych oraz motywowanie do aktywności fizycznej, - wspieranie procesu leczenia ( np. umawianie wizyt domowych), - okazywanie wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach egzystencjonalnych: samotności, cierpieniu i umieraniu, - pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W województwie łódzkim od trzech lat obserwujemy wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Jak w 24 r. usług opiekuńczych udzielono osobom, to w 25 r. tej formy pomocy należało udzielić osobom, a rok później już 7.82 osobom. Wykres nr 1. Zachodzące niekorzystne procesy demograficzne: a w nich zmiana struktury ludności według wieku, która stanowi, że ludność poprodukcyjna w województwie stanowić będzie 25,8% (prognoza z 2 r.) i 28,7% (prognoza z 24 r.) generuje zwiększenie potrzeb na omawianą pomoc. 32

33 33

34 34

35 Na przestrzeni całego 25 r. potrzebujący otrzymali świadczeń. Koszt pomocy w formie usług opiekuńczych w województwie w 25 r. wyniósł: zł, a średnia kwota jednej godziny usług: 8,81 zł. W 26 r. udzieliły ośrodki świadczenia, czyli o 1% więcej godzin usług niż w 25. Cena jednej godziny usług opiekuńczych w 26 r. wynosiła 7,96 zł. Stan zdrowia mieszkańców gmin zdiagnozowany przez ośrodki pomocy społecznej w 27 r. wskazuje, że w roku przyszłym gminy na usługi opiekuńcze muszą przeznaczyć o godzin więcej usług (wzrost 17,96 % w stosunku do roku 26). Planowany koszt usług opiekuńczych na 28 r zł, przy nieznacznym wzroście kosztów 1 godziny usług (wzrost o 2,26% w stosunku do roku 26). Stosunek liczby osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych do liczby mieszkańców w województwach, rejon łódzki plasuje na wysokiej pozycji w kraju. Większy procentowo udział objętych pomocą w stosunku do liczby mieszkańców w 26 r. był tylko w woj.: zachodniopomorskim (,37%), w warmińsko mazurskim (,29 %). W łódzkim podobnie jak w dolnośląskim, mazowieckim wynosił,28%. Wykres nr 11. Wzrasta też zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w 24 r. skorzystały 23 osoby. W 25 r osób. Przyznano im 5.98 świadczeń, na ogólną kwotę 5.98 zł. Średnia kwota jednej godziny usług w 25 r. wynosiła: 11,73 zł. W 26r. pomocy udzielono 64 osobom, potrzeby na 28r. zgłoszone są dla 98 osób (wzrost 5% w stosunku do 26 r.). Zgłoszone potrzeby na 28 r. w zakresie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych: zł, prawie 4 krotnie przewyższają poniesione w 26 r. koszty usług specjalistycznych. Tabela nr 1. Zasiłki celowe Są świadczeniem należącym do zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym. Przyznawane są na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zapotrzebowanie na pomoc celową w województwie łódzkim zgłaszają niemal wszystkie ośrodki pomocy społecznej (brak potrzeb wykazują: Koluszki, Ksawerów, Aleksandrów, Wartkowice, Nowy Kawęczyn, Bolesławiec). Według rozeznania środowiska wynika, że liczba osób potrzebujących pomocy w 28 r. będzie wyższa od liczby klientów, którzy otrzymali w tej formie wsparcie w 26 r. W roku 28 r. do pomocy celowej kwalifikować się będzie osób, czyli o 8.65 osób więcej niż skorzystało z tej formy pomocy w 26r. (na podstawie danych z SAC sprawozdanie MP i PS -R za 26 r.) Zapotrzebowanie na pomoc w formie zasiłków celowych w 28 r. jest dla całego województwa wyższe od poziomu ich zaspokojenia w roku ubiegłym. Liczba osób sięgających po zasiłek 35

36 Tabela nr 3. Zadania w asne gmin - zasi ki okresowe - bilans potrzeb pomocy spo ecznej województwa ódzkiego na 28r. Zasi ki okresowe - ogó em Zasi ki okresowe przyznane z powodu: bezrobocia d ugotrwa ej choroby niepe nosprawno ci mo liwo ci utrzymania lub nabycia uprawnie do wiadcze z innych systemów zabezpieczenia spo ecznego Planowana liczba osób wymagaj cych pomocy Planowana liczba wiadcze Planowany ogólny koszt wiadcze /w z / Planowana liczba osób wymagaj cych pomocy Planowana liczba wiadcze Planowany ogólny koszt wiadcze /w z / Planowana liczba osób wymagaj cych pomocy Planowana liczba wiadcze Planowany ogólny koszt wiadcze /w z / Planowana liczba osób wymagaj cych pomocy Planowana liczba wiadcze Planowany ogólny koszt wiadcze /w z / Be chatów m Be chatów gm Dru bice Kleszczów Kluki Rusiec Szczerców Zelów Razem: BRZEZI SKI Brzeziny m Brzeziny gm Dmosin Je ów Rogów Razem: BRZEZI SKI BE CHATOWSKI Powiat miasto/gmina Planowana liczba osób wymagaj cych pomocy Planowana liczba wiadcze Planowany ogólny koszt wiadcze /w z / Planowany ogólny koszt wiadcze z dotacji bud etu pa stwa /w z / 36

37 KUTNOWSKI Bedlno D browice Kro niewice Krzy anów Kutno m Kutno gm ani ta Nowe Ostrowy Oporów Strzelce bd ychlin Razem: ASKI Buczek ask m./gm S dziejowice Widawa Wodzierady Razem: CZYCKI Daszyna Góra w. Ma gorzaty Grabów czyca m czyca gm Pi tek winice Warckie Witonia Razem: CZYCKI ASKI KUTNOWSKI 37

38 OWICKI Bielawy Ch no Domaniewice Kiernozia Kocierzew P d owicz m owicz gm yszkowice Nieborów Zduny Razem: ÓDZKI WSCHODNI Andrespol Brójce bd Koluszki Nowosolna bd Rzgów Tuszyn Razem: OPOCZY SKI Bia aczów bd Drzewica Mniszków Opoczno Parady Po wi tne S awno arnów Razem: OPOCZY SKI ÓDZKI WSCHODNI OWICKI 38

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www (42) 712 16 11 (24) 282 17 50 (24) 282 14 23 (24) 282 17 64 (46) 838 26 52 (46) 829 34 70

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www (42) 712 16 11 (24) 282 17 50 (24) 282 14 23 (24) 282 17 64 (46) 838 26 52 (46) 829 34 70 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www 1. OPS Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6 95-070 Aleksandrów Łódzki (42) 712 16 11 (42) 712 17 80 (42)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości W ŁÓDZKIEM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości SPIS TREŚCI W ŁÓDZKIEM Wprowadzenie... Zmiany w rejestrze stowarzyszeń w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE Podstawa prawna 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, zwany dalej Ośrodkiem został powołany na mocy Uchwały Nr XIII/56/90 Rady Narodowej Gminy w Dziwnowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XXIV/194/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lipca 2004 r. S T A T U T Jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Na podstawie art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PODZIAŁU DOTACJI NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W 2014 R. Nazwa województwa: łódzkie Łódź, dn. 10.06.2014 r.

PROPOZYCJA PODZIAŁU DOTACJI NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W 2014 R. Nazwa województwa: łódzkie Łódź, dn. 10.06.2014 r. PROPOZYCJA PODZIAŁU DOTACJI NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W 2014 R. Nazwa województwa: łódzkie Łódź, dn. 10.06.2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat 1 2 3 4 Dotacja ogółem 2014 W tym minimum

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2010 r.

BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2010 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2010 r. Łódź 2009r. Wydawca: Regionalne Centrum Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW. z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW. z dnia 17 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach. UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2006 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2006 s in b W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P miasta... 3688,9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Dział I. Przepisy ogólne. 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, zwany dalej Ośrodkiem, został utworzony na mocy Uchwały Nr X/56/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r w sprawie; uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Zbąszynek, 25 lutego 2010 roku Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Spis Treści I. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 2 II. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32)4342412 Fax (32)4343713 Powiat miejski Żory 44-24 Żory ul. Ks. Przemysława 2/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Ruda Śląska Tel. 32344323 Fax 41-79 Ruda Śląska Markowej 2/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zwany dalej Ośrodkiem został utworzony Uchwałą Nr XV/83/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki Projekt z dnia 7 listopada 2008 r. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2014-07-17 12:34

1 z 5 2014-07-17 12:34 1 z 5 2014-07-17 12:34 Wydruk z 2014.07.17 Warmi.2011.67.1113 - Nadanie Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej. Wersja 2011.06.16 do... Warmi.2011.67.1113 UCHWAŁA Nr IX/96/11

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2010 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do

Bardziej szczegółowo

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów)

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPSów i DPSów) Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej r.szarfenberg@uw.edu.pl Strona przedmiotu rszarf.ips.uw.edu.pl/zadaniajops/

Bardziej szczegółowo

STATUT. Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy. Społecznej w Ziębicach

STATUT. Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy. Społecznej w Ziębicach Załqcznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach z dni«statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach,

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI.

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. Piotrków Trybunalski (miasto na prawach powiatu) Piotrków Trybunalski Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż

Bardziej szczegółowo

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Adresat: Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 PCPR Powiat miejski Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Wnioski ze sprawozdania z realizacji wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w województwie mazowieckim za okres I-VI 2013 r.

Wnioski ze sprawozdania z realizacji wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w województwie mazowieckim za okres I-VI 2013 r. Wnioski ze sprawozdania z realizacji wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w województwie mazowieckim za okres I-VI 2013 r. Analiza wybranych zagadnień. Wydział Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko osoby, do której należy kierować korespondencję

Imię i Nazwisko osoby, do której należy kierować korespondencję Dane do osób do których należy przekazywać formularz "Niebieska Karta-A" Nazwa gminy Imię i Nazwisko osoby, do której należy kierować korespondencję Adres do korespondencji 1 2 3 miasto Bełchatów Nina

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 3849 UCHWAŁA NR IX.63.2015 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo