Sprawozdanie Fundacji Banku Rozwoju Eksportu za rok 2001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Fundacji Banku Rozwoju Eksportu za rok 2001"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Fundacji Banku Rozwoju Eksportu za rok 2001 sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji Wiedza, rozwój, jakość życia.

2 SPRAWOZDANIE FUNDACJI BANKU ROZWOJU EKSPORTU I. Dane Fundacji: Nazwa: FUNDACJA BANKU ROZWOJU EKSPORTU Adres: Warszawa, ul.królewska 14 Data rejestracji: r., nr wpisu : 4137 w Rejestrze Fundacji Sądu Rejonowego dla m.st.warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, w dniu r. Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego po numerem Regon: Fundacja ustanowiona została na mocy uchwały Rady Banku z dnia r. Czynności związane w rejestracją Fundacji w Sądzie Gospodarczym zakończone zostały r. W dniu r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Fundacji. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, Fundacja wpisana została w dniu r. do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego po numerem Zgodnie z postanowieniami Statutu celami Fundacji są: 1/ wspieranie działań organów państwowych, organizacji społecznych i zawodowych oraz wspieranie inicjatyw społecznych służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, a w szczególności podnoszeniu poziomu wiedzy ekonomicznej i bankowej, 2/ wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, 3/ wspieranie inicjatyw instytucjonalnych i społecznych na rzecz ochrony środowiska, 4/ pomoc w ochronie dóbr kultury, 5/ podejmowanie działań na rzecz popularyzacji idei wspierania celów społecznych w środowisku bankowym i finansowym. Od momentu rozpoczęcia działalności Fundacji w czerwcu 1994r., Rada Fundacji na swych posiedzeniach rozpatrzyła następującą ilość wniosków: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 1994 r. 75 wniosków, 1995 r. 297 wniosków, 1996 r. 428 wniosków, 1997 r. 400 wniosków, 1998 r. 452 wnioski, 1999 r. 460 wniosków, 2000 r. 401 wniosków, 2001 r. 620 wniosków. Łączna kwota przyznanych dotacji: 1/ 1994 rok 100,4 tys. zł, 2/ 1995 rok 142 tys. zł, 3/ 1996 rok 332,9 tys. zł, 4/ 1997 rok 426,25 tys. zł, 5/ 1998 rok 639,4 tys. zł, 6/ 1999 rok 788,9 tys. zł, 7/ 2000 rok 1.015,9 tys. zł, 8/ 2001 rok 881,5 tys. zł. Wśród ubiegających się o dotacje są podmioty, którym Fundacja w trakcie swojej działalności udzielała stałej pomocy finansowej. Są to m.in.: 1/ Polski Komitet Pomocy Społecznej, 2/ Fundacja SYNAPSIS (dzieci z autyzmem), 3/ Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, 4/ Fundacja Pożywienie Darem Serca, 5/ Fundacja Semper Polonia. Za swą działalność charytatywną Fundacja otrzymała w 1998 roku Nagrodę PKPS za Działalność Humanitarną w kategorii Spon-

3 SPRAWOZDANIE FUNDACJI BANKU ROZWOJU EKSPORTU sor Roku (Nagroda Człowiek Człowiekowi ). II. Pozostałe informacje o Fundacji: 1/ 2/ 3/ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja została utworzona w 1994 roku z funduszem założycielskim w wys. 100,0 tys. złotych. W 2001 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej BRE Banku SA z 27 kwietnia 2001 r. BRE Bank SA przekazał Fundacji łącznie kwotę 800,0 tys. złotych na realizację jej celów statutowych. Odsetki uzyskane z lokat przelewane są na rachunek bieżący Fundacji prowadzony w BRE Banku SA, z którego pokrywane wydatki statutowe Fundacji. Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na : realizację celów statutowych: 731,56 tys. zł przelano z rachunku bieżącego na cele opisane w Sprawozdaniu koszty administracyjne: 172,43 tys. zł działalność gospodarczą: 4/ Fundacja zatrudnia na etacie 1 pracownika. Fundacja nie zatrudnia osób na umowy zlecenia. Fundacja nie udziela pożyczek. Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego. Fundacja nie nabyła nieruchomości. Fundacja posiada środki trwałe o wartości 59,8 tys. złotych. Bilans i rachunek wyników za 2001 r. stanowią załączniki do Sprawozdania. III. Opis działalności statutowej w 2001 roku. W ciągu 2001 roku do Zarządu Fundacji wpłynęło ogółem 620 wniosków od osób fizycznych, instytucji państwowych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi oraz od innych fundacji i stowarzyszeń. Rada Fundacji obradowała w ciągu 2001 roku na 2 posiedzeniach: w dniu r.oraz w dniu r. rozpatrując nadesłane wnioski oraz dając wytyczne Zarządowi Fundacji co do kierunków działalności Fundacji. Pozytywnie rozpatrzono 250 wniosków. Łączna wartość środków przekazanych przez Fundację w 2001 roku: Zgodnie z decyzjami o dotacjach i pomocy finansowej podjętych na posiedzeniach Rady Fundacji oraz na podstawie decyzji podjętych przez członków Zarządu i Rady Fundacji w okresach między posiedzeniami Rady, łącznie w 2001 roku przyznano dotacje w kwocie 881,5 tys.zł. Z rachunku Fundacji, w 2001r.,przekazano na rzecz wnioskodawców kwotę: 731,5 tys. złotych. Wykaz wniosków rozpatrzonych w 2001 roku: Wnioski, którym przyznano dotacje finansowe z Fundacji, a więc zostały pozytywnie rozpatrzone przez Radę i Zarząd Fundacji dotyczyły m.in. następujących zagadnień: A. Edukacja (pomoc materialna dla szkół, organizacji naukowych, sponsorowanie prac badawczych, wydawnictw, fundowanie nagród dla laureatów) w tym m.in: 1/ Gimnazjum Nr 10 w Warszawie pomoc w modernizacji wyposażenia szkoły, 2/ Świetlica Środowiskowa Serduszko pomoc finansowa, 3/ Polskie Towarzystwo Ekonomiczne działalność statutowa, 4/ Fundacja Wszystko dla Dzieci pomoc w zorganizowaniu akcji letniej, 5/ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim pomoc finansowa, 6/ Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w W wie pomoc w modernizacji szkoły, 7/ Parafialna Ochronka w Katowicach pomoc finansowa 8/ Fundusz Stypendialny im. St.Pigonia UJ wsparcie funduszu, 9/ Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze pomoc finansowa 10/ ZHP, Hufiec w Braniewie pomoc w zorganizowaniu uroczystości we Fromborku, 11/ Szkoła Podstawowa w Poskwitowie pomoc dla szkoły, 12/ Klub Sportowy Skoczek, Wrocław wsparcie działalności na rzecz dzieci upośledzonych,

4 SPRAWOZDANIE FUNDACJI BANKU ROZWOJU EKSPORTU / Zarząd Główny MONAR wsparcie działań edukacyjnych, 14/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Obornikach Śl. działalność statutowa, 15/ Publiczne Gimnazjum w Lubaszu zakup pomocy naukowych, 16/ Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Markach, pomoc dla ośrodka, 17/ Stowarzyszenie Dzieciom Wiejskim, działalność statutowa, 18/ Stowarzyszenie Bractwo Zawiszaków pomoc w działalności statutowej, 19/ Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga działalność statutowa, 20/ Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach organizacja wyjazdu letniego, 21/ Zakład Biologii Molekularnej UW zakup pomocy dydaktycznych, 22/ Zgromadzenie Sióstr Misjonarek w Borkowicach pomoc dla przedszkola niepublicznego, 23/ Fundacja Promyk Słońca Dzieciom w Piasecznie organizacja akcji letniej, 24/ Podlaskie Stowarzyszenie Szachowe organizacja imprez szachowych, 25/ Polski Ośr. Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży obóz teatralny dla młodzieży, 26/ ZHR Samotnia w Warszawie pomoc w org. akcji letniej, 27/ Stowarzyszenie LEVINE na Rzecz Rozwoju Edukacji Europejskiej działalność statutowa, 28/ Caritas Ordynariatu Polowego WP organizacja wjazdów dla dzieci, 29/ Instytut na Rzecz Edukacji Kulturalnej W wa, pomoc w działalności statutowej, 30/ Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pomoc w dofinansowaniu wydawnictwa, 31/ SGH, Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych dofinansowanie publikacji naukowej, 32/ Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im.młynarskiego w W wie działalność statutowa, 33/ Fundacja Semper Polonia pomoc w akcji stypendialnej, 34/ Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im.g.bacewicz pomoc finansowa, 35/ Białoruskie Towarzystwo Oświatowe w Białymstoku pomoc finansowa, 36/ Towarzystwo Jana G.Blocha dofinansowanie działalności Towarzystwa, 37/ Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wsparcie działalności stypendialnej, 38/ Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie działalność statutowa (budowa biblioteki), 39/ Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci działalność statutowa, 40/ Fundacja Centrum Promocji Kobiet, pomoc dla ośrodka 41/ Koło Dzieciom Specjalnej Troski w Legionowie, działalność statutowa, 42/ Instytut Chemii PAN pomoc w ufundowaniu nagród naukowych, 43/ Dom Dziecka im.lengowskiego pomoc finansowa, 44/ Dom Dziecka w Mrągowie pomoc finansowa, 45/ Dom Dziecka nr 12 w Warszawie działalność statutowa, 46/ Kapituła nagrody im.a.bączkowskiego dofinansowanie piątej edycji nagrody. Fundacja udzielała systematycznej pomocy finansowej dla licznych szkół podstawowych i ponad podstawowych z terenu całego kraju w celu sfinansowania zakupu pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, organizacji posiłków dla dzieci z rodzin najuboższych itp. Udzielano też pomocy finansowej dla domów dziecka i szkół z terenu całego kraju, w szczególności w zakresie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci. B. Ochrona zdrowia, pomoc medyczna i opieka społeczna 1/ Fundacja SOS wakacje dla dzieci z ubogich rodzin, 2/ Klinika Kardiologii w Szczecinie pomoc finansowa, 3/ Fundacja Zjednoczeni dla Transplantacji w Warszawie pomoc w realizacji celów statutowych, 4/ Dom Opieki Hospicyjnej Św. Ducha w Łomży pomoc finansowa, 5/ Hospicjum Onkologiczne Fundacji Pro Salute w Będzinie pomoc finansowa, 6/ Fundacja Pożywienie Darem Serca, pomoc finansowa 7/ Stowarzyszenie Jestem zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 8/ Konwent Bonifratrów pomoc dla szpitala zakonu Bonifratrów w Łodzi, 9/ Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym w Giżycku działalność statutowa, 10/ Fundacja Hope Godula w Rudzie Śl. program profilaktyki chorób nowotworowych, 11/ Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Katowicach pomoc finansowa, 12/ AM Zakład Immunologii eksperymentalna terapia nowotworów, 13/ AM Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby modernizacja wyposażenia, 14/ Centrum Zdrowia Dziecka pomoc finansowa, 15/ Katedra i Klinika Otolaryngologii w Warszawie zakup instrumentarium, 16/ Wojewódzki Ośrodek Chorób Płuc Dzieci I Młodzieży w Istebnej pomoc finansowa, 17/ Fundacja Rodzina Nadziei, Gdańsk organizacja domów dla dzieci,

5 SPRAWOZDANIE FUNDACJI BANKU ROZWOJU EKSPORTU / Fundacja Wspólna Droga kontynuacja pomocy w realizacji programów Fundacji, 19/ Fundacja Dzieci Niczyje pomoc na działalność statutową, 20/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze działalność statutowa, 21/ Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie zakup aparatury medycznej, 22/ Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach pomoc finansowa, 23/ Klinika Patologii Ciąży i Porodu PAM w Szczecinie zakup aparatury medycznej, 24/ Komitet Rozwoju Lasek pomoc finansowa, 25/ Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej AM w W wie pomoc finansowa w wyposażeniu, 26/ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Wałbrzychu działalność statutowa, 27/ Nowosądecki Ośrodek Profilaktyki Społecznej wyjazdy dla dzieci, 28/ Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 29/ Zespół Opieki Paliatywnej Caritas pomoc finansowa, 30/ Fundacja im.ojca Pio budowa domu pomocy społecznej, 31/ Stowarzyszenie Dobroczynne Pomorskie Centrum Pomocy Rodzinie pomoc w realizacji celów statutowych, 32/ Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem pomoc finansowa, 33/ Fundacja Tarkowskich (Wielopokoleniowa Rodzina Zastępcza) pomoc na działalność statutową 34/ Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Culani pomoc na działalność statutową, 35/ Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej działalność statutowa, 36/ Towarzystwo Charytatywne im.ojca Pio pomoc finansowa, opieka nad bezdomnymi, 37/ Fundacja Mielnica wsparcie działalności (rehabilitacja niepełnosprawnych), 38/ Fundacja SYNAPSIS pomoc dla ośrodka prowadzonego przez Fundację, 39/ Centrum Zdrowia Dziecka pomoc finansowa, 40/ Katedra i Klinika Hematologii AM w W wie pomoc finansowa, 41/ Polska Akcja Humanitarna wsparcie akcji Pajacyk, 42/ Fundacja Równe Szanse pomoc dla ofiar pożaru, 43/ Fundacja Ochrony Zdrowia Dar Serca pomoc finansowa (przeszczep), 44/ Polski Związek Niewidomych zakup komputera dla chorego chłopca, 45/ Fundacja Hipoterapia pomoc finansowa, 46/ Fundacja Aktywnej Rehabilitacji pomoc finansowa w zakupie wózka inwalidzkiego, 47/ Pogotowie Opiekuńcze w Łodzi pomoc finansowa, 48/ Zespół Opieki Paliatywnej Caritas pomoc finansowa, 49/ Stowarzyszenie Otwarte drzwi pomoc w działalności statutowej. Pomoc dla chorych dzieci i osób gromadzących środki na operacje (przeszczepy i inne) oraz leczenie rehabilitacyjne: Fundacja im.urszuli Jaworskiej (przeszczepy szpiku), Stowarzyszenie LIVER, Fundacja Daj Szansę i inne: rehabilitację sfinansowano 55 podopiecznym Na przestrzeni całego roku systematycznie udzielano pomocy finansowej chorym dzieciom, na rzecz których prowadzone były przez powołane do tego instytucje zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na zabiegi operacyjne i pokrycie kosztów leczenia. C. Kultura (dotowanie imprez kulturalnych, wydawnictw, twórców kultury, dofinansowanie budowy pomników, renowacja zabytków i obiektów sakralnych) - w tym m.in.: 1/ Towarzystwo Śpiewacze HARFA - dofinansowanie działalności koncertowej, 2/ Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua z Lublina - pomoc w org. festiwalu muzycznego, 3/ Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego pomoc finansowa w realizacji planów artystycznych, 4/ Stowarzyszenie Romów w Polsce organizacja otwarcia stałej ekspozycji w Muzeum Oświęcimskim, 5/ Capella Cracoviensis pomoc w org. Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie, 6/ Muzeum Niepodległości wydanie pracy zbiorowej Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju, 7/ Arcybiskup Metropolita Białostocki wydanie albumu o katedrze białostockiej, 8/ Klub Artystyczny Winda w Gdańsku dofinansowanie imprez artystycznych, 9/ Fundacja Wspierania Współpracy Polsko-Litewskiej im A.Mickiewicza - pomoc finansowa, 10/ Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami pomoc finansowa, 11/ Ciechocińskie Stowarzyszenie Artystyczne wsparcie org. Dni Kultury Żydowskiej, 12/ Stowarzyszenie na rzecz Kultury im.paderewskiego organizacja imprez artystycznych, 13/ Chór Kameralny Collegium Musicum UW dofinansowanie działalności artystycznej, 14/ Warszawski Chór Żeński HARFA - dofinansowanie działalności koncertowej, 15/ Muzeum Niepodległości pomoc finansowa w programie multimedialnym, 16/ Pomorska Oficyna Wydawnicza pomoc w wydaniu albumu o województwie podlaskim 17/ Prezydenta Miasta Szczecina dofinansowanie wykonania kopii pomnika B.Colleoniego,

6 SPRAWOZDANIE FUNDACJI BANKU ROZWOJU EKSPORTU / Filharmonia Śląska w Katowicach pomoc finansowa, 19/ Ciechocińskie Stowarzyszenie Artystyczne wsparcie org. Spotkań z kulturą niemiecką, 20/ Poleski Ośrodek Sztuki działalność wystawiennicza, D. EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1/ Fundacja GAP Polska wsparcie programu działań ekologicznych, 2/ Fundacja Czysta Woda pomoc w organizacji konkursu na prace dyplomowe związane z ochrona środowiska, 3/ Fundacja Dzieduszyckich realizacja programów ekologicznych.

7 FUNDACJA BRE BANKU, Warszawa, ul. Królewska 14; adres do korespondencji: Warszawa, ul. Senatorska 18; Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego Nr KRS: ; Nr REGON: ; Nr NIP: ; Rachunek bankowy: BRE Bank SA,OK./Warszawa

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 02-796 Warszawa ul.relaksowa 58 tel. 0 601 228 073 www.sercedziecka.org.pl fundacja@sercedziecka.org.

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 02-796 Warszawa ul.relaksowa 58 tel. 0 601 228 073 www.sercedziecka.org.pl fundacja@sercedziecka.org. Sprawozdanie z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I 1. Fundacja Dobroczynności ATLAS, z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 31 - zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA)

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA) Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Sprawozdanie z Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 FUNDACJA AVE SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 Warszawa, styczeń 2011 1 Sprawozdanie z działalności Fundacji AVE w roku 2010 1. Nazwa Fundacji, jej siedziba i adres, inne dane Fundacja AVE (fundacja)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok

Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok Ministerstwo Finansów Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok Rok 2009 jest już kolejnym rokiem przekazywania 1% podatku należnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza.

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza siedziba: POLSKA,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Fundacja PricewaterhouseCoopers Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 1. Powstanie, rejestracja i siedziba Fundacji Fundacja PricewaterhouseCoopers, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009 Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita J-elita

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009 Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita J-elita Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009 Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita J-elita Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. 1 I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. - 2007 r. strona 1

Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. - 2007 r. strona 1 LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2007 ROK Bogdanka,, marrzec 2008 rr.. Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM ZA ROK 2007 1.Wprowadzenie do sprawozdania Fundacja pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym Jedni drugim

Bardziej szczegółowo

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier. Sprawozdanie z działalności za rok 2004

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier. Sprawozdanie z działalności za rok 2004 1 Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier Sprawozdanie z działalności za rok 2004 2 Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku Łódź, dnia 27 marca 2009 roku Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku (Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KLUBU AMAZONKI W BIAŁYMSTOKU ZA ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KLUBU AMAZONKI W BIAŁYMSTOKU ZA ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KLUBU AMAZONKI W BIAŁYMSTOKU ZA ROK 2010 opracowane zgodnie z ramowym zakresem sprawozdań zawartym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do uchwały nr V/11/7/2015 Zarządu Fundacji z dnia 31 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Sporządzone za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Bardziej szczegółowo