zajęcia Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/"

Transkrypt

1 SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia- profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok II Sem IV, VI Rok I Sem. II semestr Rodzaj zajęć i Wykład 75 (35+40) Wykład A,C,D- 20 liczba godzin Ćwiczenia / seminarium Ćwiczenia / seminarium Zajęcia praktyczne 160 Zajęcia praktyczne 10 Praktyka zawodowa 160 Praktyka zawodowa A-75 C-140 D Typ modułu Obowiązkowy kształcenia 7 Punkty ECTS (1 pkt = 25-30g) 8 Pracochłonność studia stacjonarne Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Wykład Ćwiczenia Zajęcia / praktyczne Konsultacje Seminaria/ obowiązkowe Praktyka zawodowa Praca własna studenta Projekty/ Nauka opracowania własna Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta 9 Pracochłonność studia niestacjonarne Wykład Ćwiczenia / Seminaria/ Zajęcia praktyczne Konsultacje obowiązkowe Praktyka zawodowa A, 140-C 150-D Suma A- 105, C-190; D Prowadzący dr n.med. Grażyna Dębska zajęcia dr n.med. Marcin Wroński 11 Egzaminator/ dr n.med. Grażyna Dębska Zaliczający dr n. med. Marcin Wroński 12 Wymagania (kompetencje) wstępne Projekty/ opracowania Nauka własna C-20 D-10 Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu: patologii, promocja zdrowia podstawy pielęgniarstwa. 13 Cel przedmiotu Opanowanie przez studenta wiedzy i umiejętności pozwalających na realizację opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem chorym, oraz kształtowanie postaw zawodowych niezbędnych do świadczenia tej opieki. 14 Efekty kształcenia Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne) Odniesienie do efektów kierunkowych W wyniku kształcenia student: w dziedzinie wiedzy: Wymienia objawy zagrożenia życia u dziecka. Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych dziecka w różnym wieku i stanie zdrowia. Zna zasady oceny stanu dziecka w zależności od wieku. Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie pediatrycznym. Zna zasady planowania opieki nad chorymi dzieckiem w zależności od wieku i stanu zdrowia. Zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia. Symbol efektu D.W.1 D.W.2 D.W.4 D.W.5 D.W.6 D.W.7 Inne Inne

2 Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układ i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania. Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia. Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia. Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia. Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta. Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej pediatrycznej. Wyjaśnia patofizjologię i objawy kliniczne chorób wieku rozwojowego: układu oddechowego, układu krążenia, dróg moczowych, układu pokarmowego, chorób alergicznych oraz krwi. Omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka. Charakteryzuje podstawy opieki nad wcześniakiem i noworodkiem. w dziedzinie umiejętności: Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki zdrowia. Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób. Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego. Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób. Organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych. Ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje testy przesiewowe, wykrywa zaburzenia w Rozwoju. Pobiera materiał do badań diagnostycznych. Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych. Doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej. Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym. Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską. Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczopielęgnacyjnego. Prowadzi rozmowę terapeutyczna. Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta. Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego. D.W.8 D.W.9 D.W.10 D.W.11 D.W.12 D.W.14 D.W.18 D.W.19 D.W.20 D.U.1 D.U.2 D.U.3 D.U.4 D.U.5 D.U.6 D.U.7 D.U.9 D.U.10 D.U.11 D.U.12 D.U.13 D.U.16 D.U.20 D.U.22 D.U.25 D.U.26

3 15 Forma i warunki potwierdzenia efektu kształcenia Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych D.U.27 i leczniczych. Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę D.U.28 obserwacji, zabiegów pielęgnacyjnych i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samo opieki. Tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania. D.U.30 Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju D.U.32 problemów pielęgnacyjnych. Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie D.U.33 lub na zlecenie lekarza. w dziedzinie kompetencji społecznych: Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. D.K1 Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje D.K2 umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych D.K3 w opiece. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i D.K4 wykonywanie zadań zawodowych. Przestrzega praw pacjenta. D.K5 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki D.K6 zawodowe. Przestrzega tajemnicy zawodowej. D.K7 Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego D.K8 w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta. D.K9 Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz D.K10 współpracownikami. Sposób potwierdzenia (weryfikacji) Symbol efektu D.W1,2,4, sprawdzian ustny (odpowiedź na pytania) 5,6,7,8,9,1 sprawdzian pisemny (krótkie ustrukturyzowane pytania) 0,11,12,14, test 18,20 prezentacja ustna wiedza umiejętności Kompetencja a społeczne D.U1,2,3,4,5,6,7,9,10, 11,12,13,1 6,20,22,24, 25,26,27,2 8, 32,33 D.UK 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10. sprawdzian praktyczny: ćwiczenia praktyczne, próba pracy, raport, opisy przypadków klinicznych ustalenie i prezentacja, proces pielęgnowania. przedłużona obserwacja przez opiekuna, nauczyciela prowadzącego, ocena 360 (opinie nauczyciela, pacjentów, pielęgniarek, innych współpracowników), ocena przez kolegów (ocena koleżeńska), samoocena studenta.

4 16 Stosowane metody dydaktyczne 17 Forma i warunki zaliczenia modułu, zasady dopuszczenia do egzaminu oraz zaliczenia poszczególnych zajęć Wykład (wykład informacyjny, konwersatoryjny), praca z podręcznikiem, referat, praca zbiorowa, burza mózgów, studium przypadku, metody sytuacyjne, rozwiązywanie problemów, ćwiczenia teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, pokaz, instruktaż, zajęcia praktyczne. Zasady dopuszczenia do egzaminu Zaliczenie godzin bez udziału nauczyciela (praca własna studenta): 1. Przygotowanie streszczeń referatów z czasopism naukowych lub opracowanie wybranego tematu z (listy) zgodnie z ustalonymi wymaganiami 1. Pozytywna ocena z zajęć praktycznych - warunki zaliczenia: obowiązkowa 100% obecność na zajęciach przestrzeganie regulaminu zajęć praktycznych zaliczenie procesu pielęgnowania zaliczenie tematów seminaryjnych zaliczenie efektów kształcenia wg dziennika Ocena z zajęć praktycznych stanowi: (35% oceny wiedzy +50% oceny umiejętności +5% oceny kompetencji społecznych +10% oceny procesu pielęgnowania) Forma egzaminu pisemny Pytania testowe zamknięte/jednokrotnego wyboru oraz otwarte problemowe. Test obejmuje treści wykładów i zajęć praktycznych 18 Treści merytoryczne przedmiotu Na ocenę końcową z przedmiotu składa się: 1. pozytywna ocena z egzaminu ( 80%) 2. pozytywna ocena z zajęć praktycznych (20%) Treści wykładów: Dzieci z grup wysokiego ryzyka; choroby noworodków donoszonych, przedwcześnie urodzonych, z dystrofią wewnątrzmaciczną, wcześniaków. Zasady obserwacji i pielęgnacji. Choroby układu oddechowego. Pielęgnowanie dzieci z chorobami układu oddechowego. Choroby i wady układu sercowo-naczyniowego. Pielęgnowanie dzieci z chorobami układu krążenia. Choroby i wady układu moczowego. Pielęgnowanie dzieci z chorobami układu moczowego. Choroby układu pokarmowego. Pielęgnowanie dzieci z chorobami układu pokarmowego. Choroby układu krwiotwórczego. Pielęgnowanie dzieci z anemią, skazą krwotoczną i białaczką.. Choroby układu nerwowego. Pielęgnowanie dzieci z chorobami układu nerwowego. Pielęgnowanie i obserwacja dziecka nieprzytomnego. Cukrzyca wieku dziecięcego; specyfika cukrzycy u dzieci, zasady leczenia, pielęgnowania, edukacji chorych i ich rodzin. Choroby alergiczne wieku dziecięcego. Pielęgnowanie i obserwacja dzieci z chorobami alergicznymi. Pielęgnowanie dziecka w stanach zagrożenia życia. Zapalne choroby tkanki łącznej u dzieci. Pielęgnowanie dzieci z chorobami zapalnymi tkanki łącznej. Pielęgnowanie dziecka niepełnosprawnego, z wadą wrodzoną. Formy wsparcia społecznego nad dzieckiem i jego rodziną. Choroby zakaźne i pasożytnicze wieku dziecięcego. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 1. Specyfika pracy w oddziale pediatrii-zasady organizacji. Funkcje zawodowe

5 pielęgniarki w opiece na rzecz zdrowia dziecka. Prawa dziecka w szpitalu. Komunikowanie się z rodzicami i zespołem terapeutycznym. Rozpoznanie reakcji i mechanizmów obronnych dziecka hospitalizowanego planowanie i realizacja opieki. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w oddziale szpitalnym. 2. Ocena rozwoju biologicznego, psychicznego i społecznego dziecka. Metody oceny rozwoju. Sposoby stymulacji rozwoju dziecka planowanie i realizacja-terapia zajęciowa. Metody leczenia, diagnozowania, pielęgnowania oraz procedury pielęgniarskie stosowane w oddziale pediatrycznym. Przygotowanie do badań diagnostycznych, terapeutycznych. 3. Zasady żywienia niemowląt i dzieci zdrowych. Zaburzenia metabolizmu wapniowo-fosforanowego. Profilaktyka i pielęgnowanie dziecka z krzywicą i tężyczką oraz niedokrwistością. 4. Udział pielęgniarki w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń w oddziale pediatrycznym. Zapobieganie chorobom zakaźnym i pasożytniczym oraz urazom i wypadkom u dzieci. Problemy pielęgnacyjne dziecka biegunką oraz w schorzeniach układu oddechowego. 5. Problemy w opiece pediatrycznej. Zasady opieki pielęgniarskiej na dzieckiem niepełnosprawnym (zespół Downa, mózgowe prażenie dziecięce), przewlekle chorym, umierającym. Techniki komunikowania się z dzieckiem w zależności od wieku, stanu zdrowia i rozwoju. Aktualizacja wiedzy zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego-zaliczenie samokształcenia. 6. Udział pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta 7. Opieka nad dzieckiem z astmą oskrzelową. Pielęgnowanie i obserwacja dziecka z chorobami alergicznymi. 8. Pielęgnowanie dziecka w schorzeniach układu moczowego (zakażenia dróg moczowych, moczenie nocne, zapalenie nerek). 9. Dysplazja i wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego zasady postępowania leczniczo-pielęgnacyjnego. Pielęgnowanie i obserwacja dziecka z chorobami układu nerwowego-padaczka. 10. Pielęgnowanie i obserwacja dziecka z chorobami układu krążenia i wadach serca. 11. Problemy pielęgnacyjne i opieka nad dzieckiem z cukrzycą insulinozależną. 12. Gromadzenie danych u dziecku metodą obserwacji, wywiadu, analizy dokumentacji medycznej i badania fizykalnego. 13. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych dziecka. 14. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem i jego rodziną. 15. Opracowanie planu edukacji i jego realizacja. 16. Realizuje plan pielęgnowania w zależności od hierarchii ważności problemów. 17. Ocena procesu pielęgnowania dziecka i podejmowanych działań pielęgnacyjno-terapeutycznych przez studenta. 18. Pielęgnowanie dziecka z wybraną przez studenta jednostką chorobową. Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania. 19. Pielęgnowanie dziecka z wybraną przez studenta jednostką chorobową. Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania. 20. Pielęgnowanie dziecka z wybraną przez studenta jednostką chorobową. Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania. Podsumowane osiąganych efektów kształcenia na zajęciach praktycznych ocena studentów, samoocena. W czasie zajęć praktycznych prowadzone są seminaria poszerzające treści wykładów (tematy seminaryjne obowiązkowe do zaliczenia) 1. Pielęgnowanie dziecka z ostrą i przewlekła niewydolność nerek, zespół nerczycowy. 2. Pielęgnowanie i obserwacja dziecka ze skazą krwotoczną, anemią, białaczką. 3. Wady rozwojowe układu pokarmowego: niedrożność przełyku, przetoka

6 tchawiczo-przełykowa, niedrożność jelit, niedrożność odbytu. 4. Wady rozwojowe układu nerwowego: przepukliny czaszkowe i kręgosłupa. Pielęgnowanie dziecka z wodogłowiem. Zadania do samodzielnej pracy studenta Student ma możliwość wyboru tematyki podanej przez nauczyciela, bądź zaproponowanie własnej, zgodnie z zainteresowaniami studenta Student może pogłębić wiedzę z zakresu pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego poprzez przygotowanie (jednej z dwóch wybranych form): 1. Pracy pisemnej -zgodnie z ustalonymi wymaganiami lub 2. Streszczenia artykułów z czasopism naukowych analiza artykułów zgodnie z ustalonymi wymogami PRAKTYKI ZAWODOWE Treści programowe: 1. Poznanie zadań w ramach zespołu terapeutycznego. Nawiązanie współpracy 2. Ocena ryzyka wystąpienia zakażeń wewnątrzszpitalnych. Stosowanie standardów zapobiegających zakażeniom wewnątrzszpitalnym. 3. Przyjęcie dziecka do oddziału, pomoc w adaptacji do warunków szpitalnych. 4. Obserwacja sposobów przeżywania swojej choroby oraz hospitalizacji przez dziecko. 5. Nawiązanie kontaktu terapeutycznego. 6. Komunikowanie się z pacjentem w wieku rozwojowym i jego rodziną. 7. Zasady etyki zawodowej w opiece nad dzieckiem. 8. Interpretacja odrębności anatomicznych i czynnościowych organizmu dziecka w poszczególnych przedziałach wiekowych i w różnym stanie zdrowia. 9. Przygotowanie dziecka do badań diagnostycznych, zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. 10. Samodzielne pobieranie materiału do podstawowych badań. 11. Specyfika metod leczniczo-terapeutycznych stosowanych u pacjentów w wieku rozwojowym. 12. Podawanie leków różnymi drogami. Dawkowanie leków u dzieci. 13. Rozpoznawanie dzieci z nieprawidłowym rozwojem somatycznym i psychoruchowym oraz problemami zdrowotnymi. 14. Ocena stanu dziecka w wybranych zespołach chorobowych i/lub niepełnosprawności. 15. Rozpoznanie i ocena objawów świadczących o zagrożeniu życia dziecka. 16. Określenie problemów zdrowotnych i celu opieki u pacjenta w wieku rozwojowym w różnych stanach chorobowych. 17. Planowanie wspólnie z zespołem terapeutycznym i rodzicami działań pozwalających na optymalny rozwój dziecka i skuteczne postępowanie leczniczo-pielęgnacyjno-rehabilitacyjne w określonej sytuacji zdrowotnej. 18. Stosowanie odpowiednich procedur postępowania w pielęgnacji dziecka według przyjętych standardów. 19. Edukacja zdrowotna dziecka i jego rodziców. Przygotowanie do wypisu. 20. Pisemne sprawozdanie z opieki. Podsumowanie praktyki zawodowej

7 19 Wykaz literatury podstawowej 20 Wykaz literatury uzupełniającej (pomocniczej) 21 Wymiar, zasady i forma odbywania praktyki zawodowej 1. Cepuch G., Krzeczowska B., Perek M., Twarduś K. (red.): Model pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. PZWL, Warszawa 2011r. 2. Cepuch G., Perek M.(red.): Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu. PZWL, Warszawa, 2012r. 3. Dworkin Paul H.: Pediatria. Urban&Partner, Wrocław 2000r. 4. Luxner K.L.: Pielęgniarstwo pediatryczne (red. naukowa wydania polskiego Dróżdż-Gessner Z.) Urban&Partner 2005r. 5. Muscari M.: Pedatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej, Lublin 2005r. 6. Pawlaczyk B.: Pielęgnairstwo pediatryczne. PZWL, Warszawa 2006r. 7. Pawlaczyk B.: Zarys pediatrii. PZWL, Warszawa, 2005r. 1. Górnicki B., Dębiec B. (red.): Pediatria. PZWL, Warszawa, Illing S.: Pediatria. Wyd. Urban&Partner, Wrocław Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL-Warszawa Rakowska-Różewicz D.: Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie pediatrycznym. Czelej Lublin 2001 Godz.; 160.tygodni ; 3 rok ; semestr; VI semestralna Miejsce odbywania praktyki : NZOZ- oddział pediatryczny Cel praktyki: Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym dzieckiem hospitalizowanym w oddziale dziecięcym. Warunki zaliczenia praktyki zawodowej: obowiązkowa 100% obecność na zajęciach przestrzeganie regulaminu praktyk zawodowych zaliczenie procesu pielęgnowania zaliczenie tematów zaliczenie efektów kształcenia wg dziennika Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Sprawdzian praktyczny, sprawozdanie pisemne, sprawdzian ustny,ocena prowadzonej dokumentacji, samoocena studenta Zaliczenie na ocenę: średnia arytmetyczna oceny (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ) przez opiekuna dydaktycznego praktyk w porozumieniu z opiekunem praktyk/ pielęgniarką z ramienia zakładu pracy

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Lek. spec. Piotr Mrówczyński

Lek. spec. Piotr Mrówczyński KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-IiPI CHOROBY ENĘTRZNE Internal Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Regina Lorencowicz Przewodnicząca Zespołu; Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Anita Orzeł-Nowak Przewodnicząca Zespołu; Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Autor:. Rzeszów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu BF w języku polskim BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical study USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo