Sprawozdanie z działalności Fundacji Światło-Życie w Katowicach za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Fundacji Światło-Życie w Katowicach za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013."

Transkrypt

1 Katowice, 9 września 2014 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg WARSZAWA Sprawozdanie z działalności Fundacji Światło-Życie za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia Fundacja Światło-Życie ma swoją siedzibę, ul. Różyckiego 8. Aktualny adres: Fundacja Światło-Życie, ul. Różyckiego 8, Katowice, tel , mail: Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 13 grudnia 2001 r. Numer KRS: Statystyczny numer rejestracyjny w systemie REGON Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji: Andrzej Raj Prezes Zarządu Tomasz Papaj Wiceprezes Zarządu Beata Warot Członek Zarządu Adam Guzdek Członek Zarządu Barbara Młodzianowska Członek Zarządu 2. Cele statutowe Fundacji a) prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej dla ograniczenia przyczyn i skutków w szczególności takich patologii i zagrożeń społecznych, jak alkoholizm, narkomania, nikotynizm, b) upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i otwartego na potrzeby innych ludzi, c) udzielanie w ramach posiadanych środków pomocy: pozbawionym opieki, niepełnosprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowania dzieci oraz innym ludziom wymagającym szczególnej troski. Cele statutowe Fundacja w bieżącym roku realizowała poprzez: Lp. Działalność (nazwa zadania) Ośrodek Liczba uczestników Prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej dla ograniczenia przyczyn i skutków w szczególności takich patologii i zagrożeń społecznych jak alkoholizm, narkomania i nikotynizm 1. Warsztaty muzyczne dla młodzieży Bydgoszcz 27 Strona 1 z 8

2 2. Sympozjum Magia cała prawda Bydgoszcz Obóz pedagogiczno-wychowawczy z elementami programu profilaktycznego 4. Wydawanie kwartalnika Eleuteria Krościenko 5. Wydawanie miesięcznika Wieczernik Poznań Bydgoszcz Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży Bielsko Wypoczynek dzieci i młodzieży Warszawa Wypoczynek dzieci i młodzieży Kielce Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży Koszalin Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Życie poza siecią Spotkanie dla osób z problemem uzależnienia i członków ich rodzin Obym poznał siebie, obym poznał Ciebie, Panie 12. Terapia przez taniec 13. Kurs wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych 14. Warsztaty wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych 15. Innowacyjny wodzirej ABC pomagania osobom z problemem alkoholowym i członkom ich rodzin Grupa terapeutyczna dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Warsztaty dla osób z problemem: Moje życie w Twoich dłoniach dla amazonek Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne: Warsztat Ciało a przeżywanie i wyrażanie emocji Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne: warsztat Ciało a poznanie siebie i akceptacja siebie XII Ogólnopolski Bal Wodzirejów Wesel i Zabaw Bezalkoholowych Warszawa PRAGA Strona 2 z 8

3 22. Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne: Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy 25. Kurs animacji pogodnych wieczorów Meetingi grup samopomocowych (opieka lub współprowadzenie zajęć): wspólnota trudnych Małżeństw Sychar, grupa wsparcia Jutrzenka Wolności Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne: 2 grupy prowadzone programem 12 kroków Wreszcie żyć Formacja członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 29. Grupa terapeutyczna dla kapłanów Upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i otwartego na potrzeby innych ludzi 30. Rodzinny halowy turniej piłki nożnej Bydgoszcz Marsz dla Życia i Rodziny Bydgoszcz Piknik rodzinny Bydgoszcz Konferencja Jak budować szczęście w rodzinie Bydgoszcz Wyjazdowe spotkania rodzinne Bielsko Akademia małego ekonoma zajęcia z dziećmi przedszkolnymi 36. Kursy nt. finansów w rodzinie 37. Prowadzenie 2 grup pomocowych dla osób o orientacji homoseksualnej i ich rodzin 38. Klub Akwarium 39. Placówka wsparcia dziennego Praskie przetrwanie Placówka wsparcia dziennego Podwórkowy potencjał VII Festyn Rodzinno-Trzeźwościowy Na Gawronów Poradnictwo i wsparcie terapeutyczno-duchowe udzielone osobom indywidualnym oraz rodzinom Katowice ZAKKAI Katowice ZAKKAI Lublin ODWAGA Warszawa PRAGA Warszawa PRAGA Warszawa PRAGA Strona 3 z 8

4 43. Obóz św. Jana Bosko Zarząd Koncert Bądź jak Jezus Zarząd Bank Żywności Kielce 500 Nie było zdarzeń prawnych w działalności Fundacji, o skutkach finansowych w okresie sprawozdawczym. 3. Fundacja Światło-Życie nie prowadzi działalności gospodarczej. 4. Kopie uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu. 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich wszystkich źródeł. a) Darowizny pieniężne zł ,84 b) Darowizny rzeczowe zł ,15 c) Wpłaty z Urzędów Skarbowych z tyt. 1% na rzecz opp zł ,80 d) Środki ze źródeł publicznych zł ,08 z budżetu państwa zł ,00 z budżetu gminy zł ,08 e) Wpłaty na działalność statutową odpłatną uczestników projektów zł ,00 f) OGÓŁEM przychody z działalności statutowej zł ,87 g) Pozostałe przychody zł ,46 sprzedaż środka trwałego: samochód osobowy zł ,00 dotacja EFRR na projekt: Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny Brama Bieszczad. Kwota stanowi rozliczenie dotacji za r. 2013, zaksięgowanej na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów w momencie otrzymania. Jednocześnie w tej samej kwocie naliczona została amortyzacja zł ,68 przychody finansowe dot. odsetek od lokat terminowych zł 6 202,10 pozostałe /kwota stanowi przychód z tyt. darowizny wieczystego zł 2 544,68 użytkowania gruntu dla Ośr. Fundacji w Kowarach otrzymanej w r o wartości zł 50893,50 zaksięgowanej na koncie Rozlicz. międzyokresowe przychodów. Roczny odpis na konto bieżących pozostałych przychodów i jednocześnie naliczenie w koszty amortyzacji wynosi zł 2 544,68/. 5a. Informacja o odpłatnych świadczeniach statutowych i ich kosztach. Projekt Przychody zł Koszty zł Wynik finansowy Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień , , ,07 Strona 4 z 8

5 Organizacja kursów pedagogiki zabawy, prowadzenie wesel i zabaw bezalkoholowych Pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym od alkoholizmu i innych patologii oraz ich rodzinom , , , , , ,27 Razem działalność statutowa odpłatna , , ,27 6. Informacja o poniesionych kosztach: a) Koszty realizacji zadań statutowych zł ,98 w tym koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych zł ,27 b) Koszty administracyjne zł ,03 c) Brak kosztów działaln. gospod. (Fundacja nie prowadzi) zł 0 d) Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe) zł ,60 7. Dane o: a) Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2013 wynosiło: 4,75 etaty. Ilość zatrudnionych w osobach na dz : 6 osób, pracownicy administracyjni: 2,75 etaty (4 osoby), wychowawcy 2,00 etaty (2 osoby). b) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto: zł ,10 wynagrodzenie zasadnicze zł ,10 nagrody zł 0,00 premie zł 0,00 inne świadczenia zł 0,00 c) W roku 2013 wypłacono wynagrodzenie 1 członkowi zarządu z tyt. umowy zlecenia ogółem zł ,00. Innym organom Fundacji wynagrodzenia nie wypłacono. d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło brutto w roku 2013 wynosiły zł ,45 w tym umowy zlecenia zł ,25. W ciągu roku 2013 zawarto umowy zlecenia z 17 osobami. e) Pożyczek pieniężnych nie udzielono. f) Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. Nazwa banku Getin Noble Bank S.A. Oddz. Katowice podstawowy Bank Spółdzielczy w Jasienicy Stan konta na dzień r. zł Rach. bieżący 9 398,02 Rach. lokat termin ,00 Rach. bieżący ,36 Rach. lokat termin ,64 Bank PKO S.A. w Siemiatyczach 788,02 PKO BP S.A. Oddz ,09 Bank Millenium Centrum Rozliczeń 1 066,73 PKO S.A. I Oddział w Koszalinie 3 253,02 PKO BP S.A. O. Kowary 806,83 Strona 5 z 8

6 Bank Spółdzielczy Krościenko n.d ,64 Bank Pocztowy O. Poznań ,03 PKO BP S.A. O. Radom 1 154,46 PKO BP S.A. O. Wrocław ,92 CABPO we Wrocławiu ,15 BZ WBK 1 O. w Bydgoszczy ,07 Kredyt Bank S.A. O. Tarnobrzeg Rach. bieżący 4 989,01 Rach. lokat termin. 121,52 Bank PeKaO S.A. O. Lublin ,36 ING Bank ŚL. S.A.O. Siemianowice 1 630,51 Bank PeKaO S.A. O. w Warszawie ,87 IDEA Bank O. Gdańsk 319,51 PKO BP O.1 Zielona Góra 5 907,21 mbank Oddział Bankowości Detalicznej 791,06 RAZEM ,03 g) W roku 2011 Fundacja nabyła jednostki Funduszu Inwestycyjnego Otwartego COPERNICUS. Wartość nabytych jednostek na dzień r. wynosi zł ,83. W roku 2013 Fundacja nie nabyła obligacji oraz udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. h) W roku 2013 zakończony został projekt inwestycyjny: Adaptacja szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny Brama Bieszczad. W związku z rozliczeniem projektu zwiększona została wartość dotychczasowej nieruchomości o kwotę zł ,27. Zmodernizowana nieruchomość służyć będzie realizacji zadań statutowych Fundacji, szczególnie w dziedzinie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z propagowaniem stylu życia wolnego od uzależnień, spotkania i szkolenia liderów grup prowadzących zajęcia terapeutyczne dla osób z uzależnieniami. i) Nabyto następujące pozostałe środki trwałe: 1/ Samochód osobowy Opel Astra zł ,83 2/ Środki trwałe stanowiące wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Turystycznego Brama Bieszczad zł ,40 urządzenia gastronomiczne zł ,40 urządzenia techniczne: sygnalizacja p/pożarowa zł ,00 zestawy multimedialne i komputerowe zł ,00 gry zręcznościowe zł ,00 chłodziarka zł 585,00 j) Fundacja sporządza i składa w I Urzędzie Skarbowym roczne sprawozdanie finansowe składające się z: Wprowadzenia do sprawozdania finansowego Bilansu na dzień r. Rachunku wyników za okres: Informacji dodatkowej. W sprawozdaniu za rok 2013 przedstawiono następujące wartości aktywów i zobowiązań Fundacji: Strona 6 z 8

7 Aktywa trwałe na dz wynoszą zł ,18 Środki trwałe zł ,53 Środki trwałe w budowie zł ,65 Aktywa obrotowe na dz wynosiły: zł ,03 należności z tytułu nierozliczonych zaliczek i przedpłat zł ,01 środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych zł ,19 wartość jednostek FIO COPERNICUS zł ,83 Zobowiązania Fundacji na dz wynoszą zł ,17 w tym z tytułu: rozliczeń z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII/2013 zł 3 168,00 rozliczeń z budżetem z tyt. podatku VAT od importu usług za m-c XII/2013 r. zł 58,00 rozliczeń z tytułu składek ubezpieczeniowych w ZUS za m-c XII/2013 zł 6 956,71 pozostałych rozliczeń z tytułu zakupu materiałów, energii i usług zł ,84 pożyczek zaciągniętych wg umów na pokrycie zobowiązań z tyt. realizacji projektu Brama Bieszczad zł ,62 Ponadto Fundacja składała do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie SOF-5: Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2013 r. 8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Otrzymana kwota dotacji zł ,00. Wynik finansowy 0. Działalność zlecona przez podmioty samorządowe: Urzędy Miasta i Gmin: Bielsko-Biała, Urzędy Gmin Województwa Podkarpackiego, Kielce, Warszawa Praga, Warszawa, Białystok, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Zadania dotyczyły: organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlicy środowiskowej w Warszawie-Tarchomin, projekty: Praskie przetrwanie, Potencjał podwórkowy dotyczące przeciwdziałania patologii społecznej, ABC pomagania osobom z rodzin z problemem alkoholowym. Łączna kwota dotacji zł ,08.Wynik finansowy na tej działalności Z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych Fundacja rozliczała się: z I Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązanie na dz r. dotyczy zaliczki podatku za m-c grudzień 2013 zł 3 168,00. Kwotę przekazano dnia r. z I Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT od importu usług. Zobowiązanie na dz r. wynosi zł 58,00. Kwotę przekazano dnia r. z ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych społecznych i zdrowotnych. Zobowiązanie na dz r. dotyczy składek za m-c grudzień 2013 zł 6 956,71. Kwotę przekazano dnia r. Strona 7 z 8

8 Fundacja składała następujące deklaracje podatkowe: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy CIT-8 wraz z załącznikami. Deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R. Deklaracje rozliczeniowe miesięczne ZUS DRA z tytułu składek ubezpieczeniowych. Deklarację dla podatku od towarów i usług VAT- 9M z tytułu importu usług. 10. W 2013 nie była przeprowadzana żadna kontrola. Strona 8 z 8

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. Podstawowym celem działania Fundacji jest: a. prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA)

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA) Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Sprawozdanie z Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30 tel./faks (0-89) 647-52-50, 647-57-45 e-mail: frrl@frrl.org.pl, www.frrl.org.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30 tel./faks (0-89) 647-52-50, 647-57-45 e-mail: frrl@frrl.org.pl, www.frrl.org. L.dz. 160/W/2010/BG/SF Łukta, dnia 31 marca 2010 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, z siedzibą w Łukcie za 2009 rok I. O Fundacji

Bardziej szczegółowo

1. Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych. Przedmiot podpisanej umowy lub porozumienia Przychód Rozchód

1. Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych. Przedmiot podpisanej umowy lub porozumienia Przychód Rozchód 1. Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych. Przedmiot podpisanej umowy lub porozumienia Przychód Rozchód Aneks Nr 3/2007 do porozumienia z dn. 13.05.2004 z Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej Zastal w Zielonej Górze za 2010r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r. zgodnie z przepisami dotyczącymi zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, tj. przepisy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 02-796 Warszawa ul.relaksowa 58 tel. 0 601 228 073 www.sercedziecka.org.pl fundacja@sercedziecka.org.

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 02-796 Warszawa ul.relaksowa 58 tel. 0 601 228 073 www.sercedziecka.org.pl fundacja@sercedziecka.org. Sprawozdanie z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 w układzie określonym z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.(dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2004 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2010.

S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2010. Warszawa. 22 lutego 2011 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2010. Sporządzone w układzie wskazanym przez Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 48 www.faoo.pl, www.promengo.pl, www.kursodrom.pl Nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo