Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundacja Na Rzecz Centrum Edukacyjne dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących "CEDUNIS" ul. Pory 61/ Warszawa NIP: Ren:

2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji CEDUNIS 1. Cele Fundacji Podstawowym celem ustanowienia fundacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niewidomych i słabowidzących, a także kompleksowe wspieranie rodzin, nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz wszystkich osób zaangażowanych w rozwój dziecka z dysfunkcją wz. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1) Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Edukacyjne dla uczniów niewidomych i słabowidzących, dające kompleksową, profesjonalną pomoc dzieciom, ich rodzinom i nauczycielom. 2) Działania wspierające wyrównywanie szans dzieci niewidomych i słabowidzących, w tym pomoc i wspieranie w osiąganiu większej samodzielności i niezależności życiowej. 3) Diagnozowanie dziecka z niepełnosprawnością wzrokową poprzez opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów usprawniania zaburzonych sfer. 4) Upowszechnianie wiedzy dotyczącej diagnostyki, terapii, rehabilitacji, edukacji i ochrony zdrowia dzieci niewidomych i słabowidzących. 5) Pomoc w określaniu potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności wzrokowej oraz w poprawie jakości życia osób niewidomych i słabowidzących. 6) Promowanie nauki, edukacji zdrowotnej i działalności oświatowej na rzecz dzieci niewidomych i słabowidzacych. 7) Kształcenie i przytowanie kompetentnych kadr poprzez szkolenia, warsztaty i inne formy edukacyjne organizowane w szczególności dla nauczycieli, pracowników kuratoriów, poradni psychologiczno-pedagicznych i innych placówek, zajmujących się diagnozą i terapią w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym wzrokowo. 8) Wspomaganie rozwoju psychofizyczne i społeczne dzieci niewidomych i słabowidzących we wszystkich obszarach ich funkcjonowania od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnej samodzielności i niezależności życiowej. 9) Pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym, kształcącym się w ogólnodostępnych i integracyjnych placówkach oświatowych, w nauce i adaptacji do środowiska szkolne. 10) Podejmowanie działań na rzecz integracji osób widzących i niepełnosprawnych wzrokowo. 11) Działalność charytatywna na rzecz dzieci niewidomych i słabowidzących. 12) Rozwijanie wolontariatu na rzecz integracji i wspierania osób z dysfunkcją wz. 13) Działalność na rzecz przestrzegania i promowania praw osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących. 14) Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych postaw i możliwości oraz sytuacji społecznej dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin, w tym kształtowanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw prospołecznych wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo. 15) Organizowanie imprez kulturalnych, mających na celu realizację celów statutowych fundacji, w tym w postaci promocji za pośrednictwem środków przekazu. 16) Realizację badań naukowych w obszarze pedagiki specjalnej.

3 2. Przedmiotem podstawowej działalności statutowej Fundacji w obrotowym 2013 było: Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych postaw i możliwości oraz sytuacji społecznej dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin, w tym kształtowanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw prospołecznych wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo. Rozwijanie wolontariatu na rzecz integracji i wspierania osób z dysfunkcją wz. Podejmowanie działań na rzecz integracji osób widzących i niepełnosprawnych wzrokowo. 3. Fundacja w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 prowadziła działalność statutową polegającą na realizacji następujących projektów, programów, konkursów i działań pomocowych: Projekt pt.: Zespoły Aktywnych Uczniów na rzecz społeczności Leska, Przeworska i Mielca, realizowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowe Szwajcarsko-Polskie Programu Współpracy (czas realizacji projektu ) Projekt System kompleksowe wsparcia rodzin, mający na celu wyrównanie szans niewidomych dzieci oraz ich rodzin, aby nie dziedziczyły one życia na koszt pomocy społecznej we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto" i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckie (od maja 2011 r.) 4. Podstawowe informacje o jednostce: Nazwa jednostki: Fundacja Na Rzecz Centrum Edukacyjne dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących "CEDUNIS" NIP Ren KRS Adres siedziby Warszawa, ul. Pory 61/113 Tel./fax , Fundacja jest organizacją pozarządową z osobowością prawną, niezależną, apolityczną, nie nastawioną na zysk, powołaną przez Fundatora p. Joannę Witczak-Nowotną i Małrzatę Paplińską w 2009 (Akt Notarialny - REPETYTORIUM A nr 3447/2009) Fundacja została zarejestrowana r. w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń jako Fundacja Na Rzecz Centrum Edukacyjne dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących "CEDUNIS" w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem , przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowe Rejestru Sądowe.

4 Jednostki terenowe i oddziały Fundacja nie posiada jednostek terenowych. 5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od do , i składa się z: 1. Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuję sumę ,40 złotych; 2. Rachunku wyników zamykające się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 465,76 złotych; 3. Informacji dodatkowej. 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności. 7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w obrotowym 2013 w oparciu o program finansowo-księwy Symfonia FK, zdnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości r. Podpisy:

5 INFORMACJA DODATKOWA do bilansu z dnia r. Fundacja CEDUNIS I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Należności i roszczenia Środki pieniężne w PLN Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne Zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne Rozliczenie międzyokresowe przychodów Przyjęte metody wyceny w zasadach rachunkowości Cena nabycia lub koszt poniesiony na wytworzenie po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, nie tworzy się odpisów aktualizujących wartość należności. W PLN według wartości nominalnej, w walucie obcej według średnie kursu ustalone przez NBP na dzień bilansowy Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Równowartość otrzymanych środków, których wykonanie nastąpi zdnie z umową w następnym okresie sprawozdawczym. Równowartość należnych środków, których wykonanie zostało zakończone, lub jest w trakcie realizacji, a otrzymano jedynie zaliczkę. II. III. Fundacja w 2013 r. nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę, ale zatrudniała osoby na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło do poszczególnych zadań, w zależności od zapotrzebowania oraz korzystała z pracy wykonywanej w ramach porozumień wolontariackich. Fundacja nie posiada aktywów trwałych. W 2014 Fundacja będzie nadal prowadziła działalność statutową, podejmując m.in projekty nakierowane na kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych postaw i możliwości oraz sytuacji społecznej dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin, w tym kształtowanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw prospołecznych wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo, rozwijanie wolontariatu na rzecz integracji i wspierania osób z dysfunkcją wz., podejmowanie działań na rzecz integracji osób widzących i niepełnosprawnych wzrokowo.

6 IV. Noty do sprawozdania finansowe Nota 1 Rzeczowe Aktywa Trwałe Na dzień oraz Fundacja nie posiada rzeczowych aktywów trwałych. Nota 2 Zapasy Na dzień oraz Fundacja nie posiada zapasów. Nota 3 Należności krótkoterminowe Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty do 1 powyżej 1 Razem stan na Wyszczególnienie począte k obrotow e 1. Dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Środki od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Inne należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nota 4 Inwestycje krótkoterminowe Wyszczególnienie Środki na rachunkach bankowych 857, Środki w kasie 0,00 160,02 Razem 857, ,40

7 Nota 5 Fundusze własne Wyszczególnienie Stan na dzień 0,00 0,00 zwiększenia 1 000, ,00 w tym: - Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0,00 0,00 - inne 1 000, ,00 zmniejszenia -142,33-465,76 w tym: Nadwyżka kosztów nad przychodami bieżące -35,16-323,43 (wielkość ujemna) Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat -107,17-142,33 ubiegłych (wielkość ujemna) Stan na 1 142,33 534,24 Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat ubiegłych (wielkość ujemna) obejmuje: Wyszczególnienie Wartość Wynik Finansowy ,08 Wynik Finansowy ,91 Wynik Finansowy ,16 Razem -142,33 Nota 6 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty do 1 powyżej 1 Razem Zobowiązania z tytułu Wyszczególnienie g o g o stan na g o g o 1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dostawy i usługi 0, ,78 0,00 0,00 0, ,78 3. Podatki 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 4. Ubezpieczenia społeczne 0, ,87 0,00 0,00 0, ,87 5. Wynagrodzenia 0, ,73 0,00 0,00 0, ,73 6. Inne zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0, ,38 0,00 0,00 0, ,38

8 Nota 7 Rozliczenia międzyokresowe Tytuł Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0, ,78 2.Nierozliczona dotacja ECORYS 0, ,78 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Razem 0, ,78 Nota 8 Struktura przychodów Źródło przychodu 2013 Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej ,22 Dotacje ,22 - Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowe Szwajcarsko-Polskie Programu Współpracy ,22 Darowizny 2 800,00 - Darowizny od osób prawnych 2 800,00 Przychody z odpłatnej działalności statutowej 0,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0,00 Razem przychody z działalności statutowej ,22 Pozostałe przychody 0,01 Pozostałe 0,01 Przychody finansowe 0,15 Odsetki bankowe 0,15 Razem ,38

9 Nota 9 Struktura kosztów Rodzaj kosztu 2013 Koszty nieodpłatnej działalności statutowej ,89 Program Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowe Szwajcarsko-Polskie Programu Współpracy ,89 Koszty odpłatnej działalności statutowej 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań działalności statutowej 142,33 Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat ubiegłych (wielkość ujemna) 142,33 Razem koszty z działalności statutowej ,22 Koszty administracyjne 87,00 Zużycie materiałów i energii 0,00 Usługi obce 87,00 Podatki i opłaty 0,00 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 Amortyzacja 0,00 Pozostałe 0,00 Pozostałe koszty 0,00 Koszty finansowe 747,92 Różnice kursowe 747,92 Razem ,14 /Główny księwy/ /Prezes Fundacji/ Warszawa, dnia 31 marca 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej ŚWIATŁO NADZIEI w Śmiglu Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2013 Sprawozdanie składa się z: I. Wprowadzenia II. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rol< obrotowy 2009 Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specj alistycznych "TEPIS" Warszawa Uchwała Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12.

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12. STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH Ul. M.KASPRZAKA 49 01-234 Warszawa Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 sporządzone przez Podpisy Zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A I N F O R M A C J A D O D A T K O W A FUNDACJI OŚRODKA KARTA, 02-536 WARSZAWA ul. NARBUTTA 29 Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych Podstawowy przedmiot działalności to: wydawanie książek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół I SLO Siedziba: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO przedstawia

Bardziej szczegółowo