Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 210 poz ROZPORZDZENIE 1 1) MINISTRA ZDROWIA. z dnia 7 listopada 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 210 poz. 1540 ROZPORZDZENIE 1 1) MINISTRA ZDROWIA. z dnia 7 listopada 2007 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 210 poz ROZPORZDZENIE 1 1) MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielgniark albo połon samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z dnia 14 listopada 2007 r.) Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielgniarki i połonej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pón. zm.2 2) ) zarzdza si, co nastpuje: Pielgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego: 1) wiadcze zapobiegawczych obejmujcych: a) prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki w yciu z chorob i niepełnosprawnoci w stosunku do człowieka chorego i jego rodziny, b) psychoedukacj chorych z zaburzeniami psychicznymi i uzalenieniami oraz ich rodzin, pod c) prowadzenie poradnictwa w zakresie ywienia dorosłych oraz dzieci zdrowych, d) prowadzenie poradnictwa w zakresie ywienia dzieci chorych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa pediatrycznego, e) prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania opieki nad dziemi z grup dyspanseryjnych, pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielgniarstwa w rodowisku nauczania i wychowania lub uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa pediatrycznego, f) pielgnacj skóry i błon luzowych z zastosowaniem rodków farmaceutycznych i materiałów medycznych, g) wykonywanie szczepie ochronnych w ramach kalendarza szczepie i na zlecenie właciwych jednostek organizacyjnych słuby zdrowia oraz wystawianie zwizanych z tym zawiadcze, pod h) organizacj izolacji chorych zakanie w miejscach publicznych i w warunkach domowych; 2) wiadcze diagnostycznych obejmujcych: a) wykonywanie badania fizykalnego, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, b) wykonywanie badania fizykalnego umoliwiajcego wczesne wykrywanie chorób sutka, pod c) kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie materiałów do bada diagnostycznych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, d) kierowanie na badania lub pobieranie materiałów do bada bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wymazy z nosa, gardła i narzdów płciowych i inne wydzieliny), pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, e) wykonywanie testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i w moczu, f) oznaczanie glikemii za pomoc glukometru, g) wykonywanie bada przesiewowych oraz kierowanie do lekarzy, pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielgniarstwa w rodowisku nauczania i wychowania lub w zakresie pielgniarstwa rodowiskowego (rodzinnego), h) wykonywanie EKG, pod i) wykonywanie pulsoksymetrii, j) wykonywanie pomiarów stenia gazów biorcych udział w procesie oddychania (gazometrii, kapnometrii), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, k) ocen wydolnoci oddechowej metod spirometrii. l) wstpn ocen cikoci urazów i organizacj bezpiecznego transportu chorego, 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rzdowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz oraz z 2007 r. Nr 176, poz

2 m) ocen stopnia i powierzchni oparze oraz podjcie działa leczniczych w ramach pomocy przedlekarskiej, pod n) ocen stanu wiadomoci chorego z wykorzystaniem właciwych metod oceny (schematów, klasyfikacji), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, o) ocen poziomu znieczulenia pacjenta oraz relaksometri, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, p) prowadzenie bilansu wodnego, q) ocen stopnia przewodnienia pacjenta dializowanego, pod warunkiem odbycia kursu r) ocen i monitorowanie bólu oraz innych objawów u przewlekle chorych objtych opiek paliatywn oraz ocen wydolnoci fizycznej chorego, pod s) ocen jakoci ycia chorego objtego opiek paliatywn, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego; 3) wiadcze leczniczych obejmujcych: a) ustalanie diety w ywieniu ludzi chorych w oparciu o obowizujce w tym zakresie wytyczne, b) dobór i wykorzystanie rónych technik karmienia u chorych, c) zakładanie zgłbnika do ołdka i odbarczenie treci, d) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna, e) zakładanie cewnika do pcherza moczowego i usuwanie załoonego cewnika, f) płukanie pcherza moczowego, g) wykonywanie zabiegów doodbytniczych (lewatywa, wlewka, kroplówka), h) dobór sposobów i opatrywanie oparze, ran, odleyn (do III włcznie) oraz przetok, pod i) zdejmowanie szwów, pod j) dorane podawanie tlenu, k) tlenoterapi, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, l) wykonywanie inhalacji, m) stosowanie baniek lekarskich, n) wykonywanie kaniulacji ył obwodowych, o) podawanie doylne leków oraz kroplowe przetaczanie doylne płynów w ramach postpowania w resuscytacji kreniowo-oddechowej według obowizujcych standardów postpowania w stanach naglcych, pod p) doran modyfikacj stałej dawki leczniczej insuliny krótkodziałajcej, q) kroplowe przetaczanie doylne płynów, podawanie doylne leków (Heparinum, Natrium Chloratum 0,9 %, Glucosum 5 %, Natrium Chloratum 10 %, Calcium 10 %) oraz modyfikacj ich dawki, w trakcie trwania dializy, zgodnie z planem leczenia ustalonym dla danego pacjenta oraz obowizujcymi w danym zakładzie opieki zdrowotnej standardami, pod warunkiem odbycia kursu r) doran modyfikacj dawki leczniczej leku przeciwbólowego i leków stosowanych w celu łagodzenia innych dokuczliwych objawów (duszno, nudnoci, wymioty, lk, delirium) u chorych objtych opiek paliatywn, pod s) podawanie na zlecenie lekarskie doylne, zewntrzoponowe i podskórne leków łagodzcych dokuczliwe objawy u chorych objtych opiek paliatywn, z uwzgldnieniem nowoczesnych technik (stosowanie analgezji sterowanej przez chorego - PCA, cigłego podawania leków i płynów podskórnie przy uyciu zestawu "Buterfly" oraz infuzorów), pod warunkiem odbycia kursu t) przygotowanie chorych (i ich rodzin) leczonych metodami: Cigła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa (CADO), Automatyczna Dializa Otrzewnowa (ADO) i hemodializa oraz hiperalimentacja - do współudziału w prowadzonym leczeniu, pod warunkiem odbycia kursu u) wykonywanie intubacji dotchawiczej w sytuacjach nagłych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, v) wykonywanie defibrylacji, pod w) zastosowanie unieruchomienia przy złamaniach koci i zwichniciach oraz przygotowanie chorego do transportu, x) zlecanie transportu chorego, y) prowadzenie psychoterapii podstawowej oraz wykorzystanie elementów psychoterapii kwalifikowanej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego; 4) wiadcze rehabilitacyjnych obejmujcych: a) prowadzenie rehabilitacji przyłókowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikajcym z unieruchomienia,

3 b) prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi), c) prowadzenie aktywizacji podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajciowej, pod d) prowadzenie terapii kreatywnej i rehabilitacji chorych wymagajcych opieki paliatywnej, pod e) prowadzenie instruktau w zakresie treningu pcherza moczowego u chorych z problemem nietrzymania moczu, pod f) prowadzenie instruktau w zakresie hartowania i kształtowania kikuta amputowanej koczyny, pod g) rehabilitacj podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi, pod warunkiem odbycia kursu h) wnioskowanie o objcie opiek społeczn, pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielgniarstwa rodowiskowego (rodzinnego). 2. Rodzaje bada diagnostycznych i materiałów do tych bada, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, okrela załcznik nr 1 do rozporzdzenia. 2. Pielgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 wrzenia 2006 r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172) jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego medycznych czynnoci ratunkowych obejmujcych: 1) ocen stanu pacjenta w celu ustalenia postpowania i podjcia decyzji o prowadzeniu lub odstpieniu od medycznych czynnoci ratunkowych; 2) układanie pacjenta w pozycji właciwej dla jego stanu zdrowia lub odniesionych obrae; 3) podjcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji kreniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według standardów ogłoszonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 wrzenia 2006 r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym; 4) bezprzyrzdowe przywracanie dronoci dróg oddechowych; 5) przyrzdowe przywracanie i zabezpieczanie dronoci dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególnoci: a) rurki ustno-gardłowej, b) rurki nosowo-gardłowej, c) maski krtaniowej, d) rurki krtaniowej, e) konikopunkcji, pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego; 6) odsysanie dróg oddechowych; 7) podjcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji zastpczej powietrzem lub tlenem: a) rcznie - z uyciem: - maski twarzowej, - zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego, b) mechanicznie - z uyciem respiratora; 8) intubacj dotchawicz w laryngoskopii bezporedniej w nagłym zatrzymaniu krenia przez usta lub przez nos, bez uycia rodków zwiotczajcych oraz prowadzenie wentylacji zastpczej; 9) wykonanie EKG; 10) wykonanie defibrylacji rcznej na podstawie EKG; 11) wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej; 12) monitorowanie czynnoci układu oddechowego; 13) monitorowanie czynnoci układu krenia metodami nieinwazyjnymi; 14) wykonanie kaniulacji ył obwodowych koczyn górnych i dolnych oraz yły szyjnej zewntrznej; 15) wykonanie dojcia doszpikowego przy uyciu gotowego zestawu, pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego; 16) podawanie leków drog doyln, dominiow, podskórn, dotchawicz, doustn, doodbytnicz i wziewn oraz doszpikow, przy uyciu gotowego zestawu (podawanie leków drog doszpikow pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego); 17) odbarczenie odmy prnej drog nakłucia jamy opłucnowej, pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego; 18) oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z uyciem dostpnego sprztu, w tym w szczególnoci: a) poziomu glukozy w surowicy, b) poziomu elektrolitów w surowicy, c) badania gazometrycznego krwi włoniczkowej; 19) opatrywanie ran;

4 20) tamowanie krwotoków; 21) unieruchamianie krgosłupa ze szczególnym uwzgldnieniem odcinka szyjnego; 22) odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych; 23) segregacj medyczn w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 8 wrzenia 2006 r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym; 24) podejmowanie działa zabezpieczajcych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia; 25) przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu przez zespół ratownictwa medycznego w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 wrzenia 2006 r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym. 3. Pielgniarka, o której mowa w 2, wykonujca okrelone w rozporzdzeniu medyczne czynnoci ratunkowe jest uprawniona do podania pacjentowi doranie w nagłych wypadkach bez zlecenia lekarza leków zamieszczonych w wykazie stanowicym załcznik nr 2 do rozporzdzenia. 4. W zwizku z samodzielnym wykonywaniem wiadcze leczniczych pielgniarka jest uprawniona do podania pacjentowi doranie w nagłych wypadkach bez zlecenia lekarza leków zamieszczonych w wykazie stanowicym załcznik nr 3 do rozporzdzenia Pielgniarka zatrudniona w zakładzie opieki zdrowotnej informuje bez zbdnej zwłoki lekarza o samodzielnym wykonaniu wiadcze wymienionych w 1 oraz o podanych lekach. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do pielgniarki wykonujcej opiek nad pacjentem poza zakładem opieki zdrowotnej, jeeli w jej obecnoci pacjent zostanie objty opiek lekarsk Połona jest uprawniona do wykonywania samodzielnie: 1) wiadcze zapobiegawczych obejmujcych: a) sprawowanie opieki przedkoncepcyjnej nad kobiet w celu przygotowania jej do wiadomego planowania rodziny, sprawowania opieki nad noworodkiem i niemowlciem, b) prowadzenie poradnictwa w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej, pod c) prowadzenie czynnego poradnictwa w odniesieniu do kobiet ciarnych oraz kierowanie do lekarzy specjalistów, d) przygotowanie kobiet do prowadzenia samoobserwacji we wszystkich okresach ycia w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka schorze nowotworowych, e) prowadzenie czynnego poradnictwa w odniesieniu do kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi, f) ustalanie diety w poszczególnych okresach ycia kobiety, w ciy fizjologicznej i ciy wysokiego ryzyka, g) przeprowadzanie wizyt patronaowych u połonicy i noworodka (niemowlcia), h) prowadzenie poradnictwa w zakresie ywienia noworodków i niemowlt zdrowych, i) pielgnacj skóry i błon luzowych z zastosowaniem rodków farmaceutycznych i materiałów medycznych, j) wykonywanie szczepie ochronnych u noworodków w ramach kalendarza szczepie, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego; 2) wiadcze diagnostycznych obejmujcych: a) pobieranie materiałów do bada i wykonywanie testów diagnostycznych: - ciowego, - na obecno białka w moczu, - oznaczenie poziomu glukozy we krwi, b) kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie materiałów do bada diagnostycznych, c) pobieranie materiałów do bada bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wydzielina z dróg rodnych, inne wydzieliny), d) wykonywanie badania fizykalnego, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, e) wykonywanie badania fizykalnego umoliwiajcego wczesne wykrywanie chorób sutka, f) wykonywanie i interpretacj bada słucych do oceny stanu zdrowia płodu i ciarnej, polegajcych na: - badaniu połoniczym zewntrznym, - badaniu połoniczym wewntrznym, - kardiotokografii,

5 g) wykonywanie pomiarów stenia gazów biorcych udział w procesie oddychania: gazometrii, kapnometrii, pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, h) wykonywanie pulsoksymetrii, i) ocen stanu wiadomoci chorej z wykorzystaniem właciwych metod oceny (schematów, klasyfikacji), pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, j) wykonywanie EKG, pod k) prowadzenie bilansu wodnego; 3) wiadcze leczniczych obejmujcych: a) prowadzenie i przyjcie porodu fizjologicznego, b) prowadzenie porodu w wodzie, pod c) nacicie, znieczulenie miejscowe i szycie krocza nacitego oraz pknitego I według obowizujcych standardów postpowania, d) wykonywanie zabiegu Credego u noworodka, e) zdjcie szwów z krocza, f) płukanie pochwy, g) wykonywanie zabiegów doodbytniczych (lewatywa, wlewka, kroplówka), h) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna, i) stosowanie baniek lekarskich, j) wykonywanie inhalacji, k) dorane podawanie tlenu, l) tlenoterapi, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, m) zakładanie cewnika do pcherza moczowego i usuwanie załoonego cewnika, n) płukanie pcherza moczowego, o) dobór sposobów i opatrywanie ran, odleyn (do III włcznie), pod warunkiem odbycia kursu p) zdejmowanie szwów z ran pooperacyjnych, pod q) wykonywanie kaniulacji ył obwodowych, r) podawanie doylne leków oraz kroplowe przetaczanie doylne płynów w ramach postpowania w resuscytacji kreniowo-oddechowej według obowizujcych standardów postpowania w stanach naglcych, pod s) doran modyfikacj dawki leczniczej leku przeciwbólowego w leczeniu choroby nowotworowej u chorych przewlekle, pod t) wykonywanie intubacji dotchawiczej w sytuacjach nagłych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, u) wykonywanie defibrylacji, pod w) udzielanie pomocy połoniczej w nagłych przypadkach przed przybyciem lekarza: - udzielanie pomocy rcznej w porodach miednicowych, - rczne wydobycie łoyska w przypadku krwotoku (masa macicy, zabieg Credego), - tamponowanie pochwy w przypadku pknicia szyjki macicy, - obrót wewntrzny w przypadku porodu bliniaczego, gdy po urodzeniu si pierwszego płodu drugi znajduje si w połoeniu poprzecznym, a zawiodła próba wykonania obrotu zewntrznego, x) zlecanie transportu chorego; 4) wiadcze rehabilitacyjnych obejmujcych: a) wiczenia usprawniajce w ciy, połogu i schorzeniach ginekologicznych, b) prowadzenie rehabilitacji przyłókowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikajcym z unieruchomienia, c) prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi), d) aktywizacj podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajciowej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego. 2. Rodzaje bada diagnostycznych i materiałów do tych bada, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, okrela załcznik nr 4 do rozporzdzenia. 7. W zwizku z samodzielnym wykonywaniem wiadcze leczniczych połona jest uprawniona do podania pacjentowi doranie w nagłych przypadkach bez zlecenia lekarza leków zamieszczonych w wykazie stanowicym załcznik nr 3 do rozporzdzenia, a w przypadku braku moliwoci interwencji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu stwarza zagroenie dla ycia i zdrowia matki lub dziecka - równie leków zamieszczonych w wykazie stanowicym załcznik nr 5 do rozporzdzenia. 8.

6 1. Połona zatrudniona w zakładzie opieki zdrowotnej informuje bez zbdnej zwłoki lekarza zatrudnionego w tym zakładzie o samodzielnym wykonaniu wiadcze wymienionych w 6 oraz o podanych lekach. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do połonej sprawujcej opiek nad pacjentem poza zakładem opieki zdrowotnej, jeeli w jej obecnoci pacjent zostanie objty opiek lekarsk. 9. Pielgniarka, połona przy podejmowaniu czynnoci zwizanych z samodzielnym wykonywaniem wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych nie powinna wykracza poza swoje umiejtnoci zawodowe, a w szczególnoci podejmowa czynnoci wymagajcych umiejtnoci zawodowych uzyskiwanych w drodze doskonalenia zawodowego w odpowiedniej formie kształcenia podyplomowego. 10. Traci moc rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 wrzenia 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielgniark samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich wiadcze wykonywanych przez połon samodzielnie (Dz. U. Nr 116, poz. 750). 11. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

7 ZAŁCZNIKI ZAŁCZNIK Nr 1 RODZAJE BADA DIAGNOSTYCZNYCH I RODZAJE MATERIAŁÓW DO TYCH BADA POBIERANYCH PRZEZ PIELGNIARK Rodzaj materiału Rodzaj badania krew morfologia OB cukier jonogram mocznik kreatynina cholesterol Hbs czas krzepnicia* obecno HCV, HIV* mocz badanie ogólne kał pasoyty krew plwocina BK * Dotyczy wyłcznie chorych dializowanych.

8 ZAŁCZNIK Nr 2 WYKAZ LEKÓW PODAWANYCH PACJENTOWI PRZEZ PIELGNIARK DORA NIE W NAGŁYCH WYPADKACH BEZ ZLECENIA LEKARZA Lp. Nazwa leku Posta Droga podania Acetylsalicylic acid tabletki od 0,3 do 0,5 g doustnie 2 Amiodarone roztwór do wstrzyknicia 150 mg/3 ml doylnie, 3 Atropinum sulfuricum dominiowo, podskórnie, roztwór do wstrzyknicia (0,5 mg/ml; 1 doylnie, dotchawiczo, mg/ml) 4 Captoprilum tabletki 12,5 mg doustnie 5 Clemastine roztwór do wstrzyknicia 2 mg/2 ml dominiowo 6 Clonazepamum roztwór do wstrzykni 1 mg/ml dominiowo, doylnie 7 Diazepam roztwór do wstrzyknicia lub wlewka dominiowo, doylnie, doodbytnicza (do 10 mg/2 ml), doodbytniczo 8 Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzyknicia 20 mg/1 ml dominiowo, doylnie, podskórnie dominiowo, podskórnie, 9 Epinephrine bitartrate roztwór do wstrzyknicia (1 mg/ml) doylnie,, dotchawiczo 10 Flumazenil roztwór do wstrzyknicia 500 µg/5 ml doylnie, 11 Furosemide roztwór do wstrzyknicia (20 mg/2 ml) dominiowo, doylnie, 12 Glucagon hydrochloride roztwór do wstrzyknicia 1 mg/fiolka + dominiowo rozpuszczalnik 13 Glucosum 20% roztwór do wstrzyknicia doylnego (200 doylnie, mg/ml) 14 Glucosum 5% roztwór do wlewu doylnego doylnie, 15 Glyceryl trinitrate tabletki 0,5 mg, aerozol do stosowania podjzykowo podjzykowego roztwór do wstrzyknicia (Hydrocortisone 100 Hydrocortisone lub 16 mg/ml, 250 mg/2 ml; Methylprednisolone 500 doylnie, Methylprednisolone mg/fiolka, 1 g/fiolka) 17 Magnesii sulfuricum roztwór do wstrzyknicia 2 g/10 ml doylnie, 18 Ketoprofen roztwór do wstrzyknicia 100 mg/2 ml dominiowo, doylnie, 19 Lignocainum hydrochloricum roztwór do wstrzyknicia 100 mg/2 ml doylnie, dotchawiczo, Midazolam po konsultacji z dominiowo, doylnie, 20 roztwór do wstrzyknicia 5 mg/amp. lekarzem 21 Metoclopramidum roztwór do wstrzyknicia 10 mg/2 ml doylnie, dominiowo, 22 Morphine sulphate roztwór do wstrzyknicia (10 mg/ml; 20 dominiowo, podskórnie, mg/ml) doylnie, dominiowo, podskórnie, 23 Naloxonum hydrochloricum roztwór do wstrzyknicia (400 µg/ml) doylnie,, dotchawiczo 24 Natrium chloratum 0,9% roztwór do wlewu doylnego doylnie, Płyn fizjologiczny 25 wieloelektrolitowy roztwór do wlewu doylnego doylnie, izotoniczny 26 Salbutamol aerozol wziewny w roztworze do nebulizacji wziewnie 27 Solutio Ringeri roztwór do wlewu doylnego doylnie, 28 Tlen gaz wziewnie, dotchawiczo

9 ZAŁCZNIK Nr 3 WYKAZ LEKÓW, DO KTÓRYCH PODAWANIA CHOREMU BEZ ZLECENIA LEKARZA JEST UPRAWNIONA PIELGNIARKA I POŁONA* Lp. Grupa leków Nazwa leku** Posta Droga podania (wskazania) Leki przeciwbólowe Paracetamolum tabl., syrop, doustnie, doodbytniczo czopek Metamizolum Natricum tabl., czopek doustnie, doodbytniczo 2 Leki miolityczne Drotaverini Hydrochloridum tabl. doustnie Vegantalgin tabl., czopek doustnie, doodbytniczo Tolargin czopek doodbytniczo 3 Leki przeciwgorczkowe Paracetamolum tabl., czopek doustnie, doodbytniczo Metamizolum Natricum tabl., czopek doustnie, doodbytniczo AC. Acetylsalicylicum tabl. doustnie AC. Acetylsalicylicum c. tabl. Acidum Ascorbicum doustnie 4 Leki przeczyszczajce Suppositoria Glyceroli czopek doodbytniczo Altra dra. doustnie Alax dra. doustnie 5 Leki przeciwbiegunkowe Carbo medicinalis tabl. doustnie Tanninum Albuminatum tabl. doustnie 6 Leki nasenne/uspokajajce Hydroxyzinum dra., syrop doustnie Neospasmina płyn doustnie Tinctura Valerianae płyn doustnie 7 Leki podwyszajce stenie Glucagoni Hydrochloridum amp., fiolka doylnie, dominiowo glukozy we krwi Glucosum 20% amp. doranie w przypadku niedocukrzenia 8 pod jzyk doranie w Leki stosowane w niewydolnoci Glyceroli Trinitras tabl. zaostrzeniu objawów wiecowej serca choroby * W podstawowej dawce terapeutycznej według obowizujcych zasad dawkowania. ** Dotyczy leków zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

10 ZAŁCZNIK Nr 4 RODZAJE BADA DIAGNOSTYCZNYCH I RODZAJE MATERIAŁÓW DO TYCH BADA POBIERANYCH PRZEZ POŁON Rodzaj materiału Rodzaj badania krew morfologia cukier test obcienia glukoz przeciwciała anty Rh Hbs odczyn serologiczny w kierunku kiły test na fenyloketonuri test na hypotyreoz mocz badanie ogólne wydzielina z dróg rodnych GC i stopie czystoci pochwy, cytologia szyjki macicy

11 ZAŁCZNIK Nr 5 WYKAZ LEKÓW, DO KTÓRYCH PODAWANIA CHOREMU JEST UPRAWNIONA POŁONA* Lp. Grupa leków Nazwa leku** Posta Droga podania Wskazania 1 Hormony tylnego płata Oxytocinum amp. doylnie przysadki na błon luzow nosa 2 Leki oksytotyczne Demoxytocinum tabl. pod jzyk Methylergometrini Maleas amp. doylnie, dominiowo stymulacja czynnoci skurczowej macicy w III okresie porodu trudnoci w odpływie pokarmu w okresie połogu krwawienie poporodowe i hipotonia minia macicy trudnoci w odpływie pokarmu w okresie połogu poporodowa atonia macicy krwawienie poporodowe rczne usunicie łoyska nadmierna czynno skurczowa minia macicy nadmierna czynno skurczowa minia macicy Papaverini doylnie, 3 Leki miolityczne amp. Hydrochloridum dominiowo Drotaverini tabl., dominiowo Hydrochloridum amp. 4 Leki amp., doylnie, Hyoscini dra., doustnie, parasympatykolityczne Butylbromidum czopek doodbytniczo Leki działajce 5 Magnesii Sulfas amp. doylnie depresyjnie na OUN * W podstawowej dawce terapeutycznej według obowizujcych zasad dawkowania. ** Dotyczy leków zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej. nadmierna czynno skurczowa minia macicy stan przedrzucawkowy, rzucawka

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wystawione przez lekarza i odnotowane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2013 r. o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2013 r. o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu ratownika medycznego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Anita Orzeł-Nowak Przewodnicząca Zespołu; Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne czerwiec 2007 Opracowanie: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Podstawowa opieka zdrowotna Każdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. Dz.U.04.180.1869 ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziemi i młodzie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD KOBIET W CIY NIEPOWIKŁANEJ ZDROWIE, MAMA I JA

PROGRAM OPIEKI NAD KOBIET W CIY NIEPOWIKŁANEJ ZDROWIE, MAMA I JA Załcznik Nr 4 do zarzdzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 3065/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. PROGRAM OPIEKI NAD KOBIET W CIY NIEPOWIKŁANEJ ZDROWIE, MAMA I JA WSTP. Program opieki nad kobiet w ciy niepowikłanej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 października 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,

Bardziej szczegółowo

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy mgr Barbara Gardyjas 1 Wzorcowa reguła postępowania w danej dziedziny Obowiązująca procedura postępowania w danym zakresie mgr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Autor:. Rzeszów

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA

RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA - szpitale, - inne zakłady opieki zdrowotnej, - indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, - regionalne

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ratownictwa medycznego. Kompetencje i zadania polegające na zarządzaniu i koordynacji systemem na obszarze województwa oraz sprawowaniu nadzoru nad

ratownictwa medycznego. Kompetencje i zadania polegające na zarządzaniu i koordynacji systemem na obszarze województwa oraz sprawowaniu nadzoru nad Uzasadnienie Przesłaniem do opracowania projektu nowej ustawy o ratownictwie medycznym jest potrzeba usprawnienia funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w kraju, ocena realizacji Programu Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

OŠ ETROVATEĽŠTVO BEZ HRANÍ C ÍV.

OŠ ETROVATEĽŠTVO BEZ HRANÍ C ÍV. OŠ ETROVATEĽŠTVO BEZ HRANÍ C ÍV. Zborník plných textov zo IV. Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Belianske dni ošetrovateľstva 16. 17. 10. 2014 Lukáš Kober, Dana Zrubcová, Andrea Bratová

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.06.05 15:48:42 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5.

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU INNYCH ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU INNYCH ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU INNYCH ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Kod ICD-9 Nazwa świadczenia gwarantowanego 1. 54.98 Dializa otrzewnowa Warunki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr276, poz.2740 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania

Bardziej szczegółowo