Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 210 poz ROZPORZDZENIE 1 1) MINISTRA ZDROWIA. z dnia 7 listopada 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 210 poz. 1540 ROZPORZDZENIE 1 1) MINISTRA ZDROWIA. z dnia 7 listopada 2007 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 210 poz ROZPORZDZENIE 1 1) MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielgniark albo połon samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z dnia 14 listopada 2007 r.) Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielgniarki i połonej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pón. zm.2 2) ) zarzdza si, co nastpuje: Pielgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego: 1) wiadcze zapobiegawczych obejmujcych: a) prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki w yciu z chorob i niepełnosprawnoci w stosunku do człowieka chorego i jego rodziny, b) psychoedukacj chorych z zaburzeniami psychicznymi i uzalenieniami oraz ich rodzin, pod c) prowadzenie poradnictwa w zakresie ywienia dorosłych oraz dzieci zdrowych, d) prowadzenie poradnictwa w zakresie ywienia dzieci chorych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa pediatrycznego, e) prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania opieki nad dziemi z grup dyspanseryjnych, pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielgniarstwa w rodowisku nauczania i wychowania lub uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa pediatrycznego, f) pielgnacj skóry i błon luzowych z zastosowaniem rodków farmaceutycznych i materiałów medycznych, g) wykonywanie szczepie ochronnych w ramach kalendarza szczepie i na zlecenie właciwych jednostek organizacyjnych słuby zdrowia oraz wystawianie zwizanych z tym zawiadcze, pod h) organizacj izolacji chorych zakanie w miejscach publicznych i w warunkach domowych; 2) wiadcze diagnostycznych obejmujcych: a) wykonywanie badania fizykalnego, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, b) wykonywanie badania fizykalnego umoliwiajcego wczesne wykrywanie chorób sutka, pod c) kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie materiałów do bada diagnostycznych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, d) kierowanie na badania lub pobieranie materiałów do bada bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wymazy z nosa, gardła i narzdów płciowych i inne wydzieliny), pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, e) wykonywanie testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i w moczu, f) oznaczanie glikemii za pomoc glukometru, g) wykonywanie bada przesiewowych oraz kierowanie do lekarzy, pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielgniarstwa w rodowisku nauczania i wychowania lub w zakresie pielgniarstwa rodowiskowego (rodzinnego), h) wykonywanie EKG, pod i) wykonywanie pulsoksymetrii, j) wykonywanie pomiarów stenia gazów biorcych udział w procesie oddychania (gazometrii, kapnometrii), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, k) ocen wydolnoci oddechowej metod spirometrii. l) wstpn ocen cikoci urazów i organizacj bezpiecznego transportu chorego, 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rzdowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz oraz z 2007 r. Nr 176, poz

2 m) ocen stopnia i powierzchni oparze oraz podjcie działa leczniczych w ramach pomocy przedlekarskiej, pod n) ocen stanu wiadomoci chorego z wykorzystaniem właciwych metod oceny (schematów, klasyfikacji), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, o) ocen poziomu znieczulenia pacjenta oraz relaksometri, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, p) prowadzenie bilansu wodnego, q) ocen stopnia przewodnienia pacjenta dializowanego, pod warunkiem odbycia kursu r) ocen i monitorowanie bólu oraz innych objawów u przewlekle chorych objtych opiek paliatywn oraz ocen wydolnoci fizycznej chorego, pod s) ocen jakoci ycia chorego objtego opiek paliatywn, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego; 3) wiadcze leczniczych obejmujcych: a) ustalanie diety w ywieniu ludzi chorych w oparciu o obowizujce w tym zakresie wytyczne, b) dobór i wykorzystanie rónych technik karmienia u chorych, c) zakładanie zgłbnika do ołdka i odbarczenie treci, d) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna, e) zakładanie cewnika do pcherza moczowego i usuwanie załoonego cewnika, f) płukanie pcherza moczowego, g) wykonywanie zabiegów doodbytniczych (lewatywa, wlewka, kroplówka), h) dobór sposobów i opatrywanie oparze, ran, odleyn (do III włcznie) oraz przetok, pod i) zdejmowanie szwów, pod j) dorane podawanie tlenu, k) tlenoterapi, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, l) wykonywanie inhalacji, m) stosowanie baniek lekarskich, n) wykonywanie kaniulacji ył obwodowych, o) podawanie doylne leków oraz kroplowe przetaczanie doylne płynów w ramach postpowania w resuscytacji kreniowo-oddechowej według obowizujcych standardów postpowania w stanach naglcych, pod p) doran modyfikacj stałej dawki leczniczej insuliny krótkodziałajcej, q) kroplowe przetaczanie doylne płynów, podawanie doylne leków (Heparinum, Natrium Chloratum 0,9 %, Glucosum 5 %, Natrium Chloratum 10 %, Calcium 10 %) oraz modyfikacj ich dawki, w trakcie trwania dializy, zgodnie z planem leczenia ustalonym dla danego pacjenta oraz obowizujcymi w danym zakładzie opieki zdrowotnej standardami, pod warunkiem odbycia kursu r) doran modyfikacj dawki leczniczej leku przeciwbólowego i leków stosowanych w celu łagodzenia innych dokuczliwych objawów (duszno, nudnoci, wymioty, lk, delirium) u chorych objtych opiek paliatywn, pod s) podawanie na zlecenie lekarskie doylne, zewntrzoponowe i podskórne leków łagodzcych dokuczliwe objawy u chorych objtych opiek paliatywn, z uwzgldnieniem nowoczesnych technik (stosowanie analgezji sterowanej przez chorego - PCA, cigłego podawania leków i płynów podskórnie przy uyciu zestawu "Buterfly" oraz infuzorów), pod warunkiem odbycia kursu t) przygotowanie chorych (i ich rodzin) leczonych metodami: Cigła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa (CADO), Automatyczna Dializa Otrzewnowa (ADO) i hemodializa oraz hiperalimentacja - do współudziału w prowadzonym leczeniu, pod warunkiem odbycia kursu u) wykonywanie intubacji dotchawiczej w sytuacjach nagłych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, v) wykonywanie defibrylacji, pod w) zastosowanie unieruchomienia przy złamaniach koci i zwichniciach oraz przygotowanie chorego do transportu, x) zlecanie transportu chorego, y) prowadzenie psychoterapii podstawowej oraz wykorzystanie elementów psychoterapii kwalifikowanej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego; 4) wiadcze rehabilitacyjnych obejmujcych: a) prowadzenie rehabilitacji przyłókowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikajcym z unieruchomienia,

3 b) prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi), c) prowadzenie aktywizacji podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajciowej, pod d) prowadzenie terapii kreatywnej i rehabilitacji chorych wymagajcych opieki paliatywnej, pod e) prowadzenie instruktau w zakresie treningu pcherza moczowego u chorych z problemem nietrzymania moczu, pod f) prowadzenie instruktau w zakresie hartowania i kształtowania kikuta amputowanej koczyny, pod g) rehabilitacj podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi, pod warunkiem odbycia kursu h) wnioskowanie o objcie opiek społeczn, pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielgniarstwa rodowiskowego (rodzinnego). 2. Rodzaje bada diagnostycznych i materiałów do tych bada, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, okrela załcznik nr 1 do rozporzdzenia. 2. Pielgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 wrzenia 2006 r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172) jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego medycznych czynnoci ratunkowych obejmujcych: 1) ocen stanu pacjenta w celu ustalenia postpowania i podjcia decyzji o prowadzeniu lub odstpieniu od medycznych czynnoci ratunkowych; 2) układanie pacjenta w pozycji właciwej dla jego stanu zdrowia lub odniesionych obrae; 3) podjcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji kreniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według standardów ogłoszonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 wrzenia 2006 r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym; 4) bezprzyrzdowe przywracanie dronoci dróg oddechowych; 5) przyrzdowe przywracanie i zabezpieczanie dronoci dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególnoci: a) rurki ustno-gardłowej, b) rurki nosowo-gardłowej, c) maski krtaniowej, d) rurki krtaniowej, e) konikopunkcji, pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego; 6) odsysanie dróg oddechowych; 7) podjcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji zastpczej powietrzem lub tlenem: a) rcznie - z uyciem: - maski twarzowej, - zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego, b) mechanicznie - z uyciem respiratora; 8) intubacj dotchawicz w laryngoskopii bezporedniej w nagłym zatrzymaniu krenia przez usta lub przez nos, bez uycia rodków zwiotczajcych oraz prowadzenie wentylacji zastpczej; 9) wykonanie EKG; 10) wykonanie defibrylacji rcznej na podstawie EKG; 11) wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej; 12) monitorowanie czynnoci układu oddechowego; 13) monitorowanie czynnoci układu krenia metodami nieinwazyjnymi; 14) wykonanie kaniulacji ył obwodowych koczyn górnych i dolnych oraz yły szyjnej zewntrznej; 15) wykonanie dojcia doszpikowego przy uyciu gotowego zestawu, pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego; 16) podawanie leków drog doyln, dominiow, podskórn, dotchawicz, doustn, doodbytnicz i wziewn oraz doszpikow, przy uyciu gotowego zestawu (podawanie leków drog doszpikow pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego); 17) odbarczenie odmy prnej drog nakłucia jamy opłucnowej, pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego; 18) oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z uyciem dostpnego sprztu, w tym w szczególnoci: a) poziomu glukozy w surowicy, b) poziomu elektrolitów w surowicy, c) badania gazometrycznego krwi włoniczkowej; 19) opatrywanie ran;

4 20) tamowanie krwotoków; 21) unieruchamianie krgosłupa ze szczególnym uwzgldnieniem odcinka szyjnego; 22) odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych; 23) segregacj medyczn w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 8 wrzenia 2006 r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym; 24) podejmowanie działa zabezpieczajcych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia; 25) przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu przez zespół ratownictwa medycznego w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 wrzenia 2006 r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym. 3. Pielgniarka, o której mowa w 2, wykonujca okrelone w rozporzdzeniu medyczne czynnoci ratunkowe jest uprawniona do podania pacjentowi doranie w nagłych wypadkach bez zlecenia lekarza leków zamieszczonych w wykazie stanowicym załcznik nr 2 do rozporzdzenia. 4. W zwizku z samodzielnym wykonywaniem wiadcze leczniczych pielgniarka jest uprawniona do podania pacjentowi doranie w nagłych wypadkach bez zlecenia lekarza leków zamieszczonych w wykazie stanowicym załcznik nr 3 do rozporzdzenia Pielgniarka zatrudniona w zakładzie opieki zdrowotnej informuje bez zbdnej zwłoki lekarza o samodzielnym wykonaniu wiadcze wymienionych w 1 oraz o podanych lekach. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do pielgniarki wykonujcej opiek nad pacjentem poza zakładem opieki zdrowotnej, jeeli w jej obecnoci pacjent zostanie objty opiek lekarsk Połona jest uprawniona do wykonywania samodzielnie: 1) wiadcze zapobiegawczych obejmujcych: a) sprawowanie opieki przedkoncepcyjnej nad kobiet w celu przygotowania jej do wiadomego planowania rodziny, sprawowania opieki nad noworodkiem i niemowlciem, b) prowadzenie poradnictwa w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej, pod c) prowadzenie czynnego poradnictwa w odniesieniu do kobiet ciarnych oraz kierowanie do lekarzy specjalistów, d) przygotowanie kobiet do prowadzenia samoobserwacji we wszystkich okresach ycia w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka schorze nowotworowych, e) prowadzenie czynnego poradnictwa w odniesieniu do kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi, f) ustalanie diety w poszczególnych okresach ycia kobiety, w ciy fizjologicznej i ciy wysokiego ryzyka, g) przeprowadzanie wizyt patronaowych u połonicy i noworodka (niemowlcia), h) prowadzenie poradnictwa w zakresie ywienia noworodków i niemowlt zdrowych, i) pielgnacj skóry i błon luzowych z zastosowaniem rodków farmaceutycznych i materiałów medycznych, j) wykonywanie szczepie ochronnych u noworodków w ramach kalendarza szczepie, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego; 2) wiadcze diagnostycznych obejmujcych: a) pobieranie materiałów do bada i wykonywanie testów diagnostycznych: - ciowego, - na obecno białka w moczu, - oznaczenie poziomu glukozy we krwi, b) kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie materiałów do bada diagnostycznych, c) pobieranie materiałów do bada bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wydzielina z dróg rodnych, inne wydzieliny), d) wykonywanie badania fizykalnego, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, e) wykonywanie badania fizykalnego umoliwiajcego wczesne wykrywanie chorób sutka, f) wykonywanie i interpretacj bada słucych do oceny stanu zdrowia płodu i ciarnej, polegajcych na: - badaniu połoniczym zewntrznym, - badaniu połoniczym wewntrznym, - kardiotokografii,

5 g) wykonywanie pomiarów stenia gazów biorcych udział w procesie oddychania: gazometrii, kapnometrii, pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, h) wykonywanie pulsoksymetrii, i) ocen stanu wiadomoci chorej z wykorzystaniem właciwych metod oceny (schematów, klasyfikacji), pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, j) wykonywanie EKG, pod k) prowadzenie bilansu wodnego; 3) wiadcze leczniczych obejmujcych: a) prowadzenie i przyjcie porodu fizjologicznego, b) prowadzenie porodu w wodzie, pod c) nacicie, znieczulenie miejscowe i szycie krocza nacitego oraz pknitego I według obowizujcych standardów postpowania, d) wykonywanie zabiegu Credego u noworodka, e) zdjcie szwów z krocza, f) płukanie pochwy, g) wykonywanie zabiegów doodbytniczych (lewatywa, wlewka, kroplówka), h) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna, i) stosowanie baniek lekarskich, j) wykonywanie inhalacji, k) dorane podawanie tlenu, l) tlenoterapi, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa, m) zakładanie cewnika do pcherza moczowego i usuwanie załoonego cewnika, n) płukanie pcherza moczowego, o) dobór sposobów i opatrywanie ran, odleyn (do III włcznie), pod warunkiem odbycia kursu p) zdejmowanie szwów z ran pooperacyjnych, pod q) wykonywanie kaniulacji ył obwodowych, r) podawanie doylne leków oraz kroplowe przetaczanie doylne płynów w ramach postpowania w resuscytacji kreniowo-oddechowej według obowizujcych standardów postpowania w stanach naglcych, pod s) doran modyfikacj dawki leczniczej leku przeciwbólowego w leczeniu choroby nowotworowej u chorych przewlekle, pod t) wykonywanie intubacji dotchawiczej w sytuacjach nagłych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, u) wykonywanie defibrylacji, pod w) udzielanie pomocy połoniczej w nagłych przypadkach przed przybyciem lekarza: - udzielanie pomocy rcznej w porodach miednicowych, - rczne wydobycie łoyska w przypadku krwotoku (masa macicy, zabieg Credego), - tamponowanie pochwy w przypadku pknicia szyjki macicy, - obrót wewntrzny w przypadku porodu bliniaczego, gdy po urodzeniu si pierwszego płodu drugi znajduje si w połoeniu poprzecznym, a zawiodła próba wykonania obrotu zewntrznego, x) zlecanie transportu chorego; 4) wiadcze rehabilitacyjnych obejmujcych: a) wiczenia usprawniajce w ciy, połogu i schorzeniach ginekologicznych, b) prowadzenie rehabilitacji przyłókowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikajcym z unieruchomienia, c) prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi), d) aktywizacj podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajciowej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego. 2. Rodzaje bada diagnostycznych i materiałów do tych bada, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, okrela załcznik nr 4 do rozporzdzenia. 7. W zwizku z samodzielnym wykonywaniem wiadcze leczniczych połona jest uprawniona do podania pacjentowi doranie w nagłych przypadkach bez zlecenia lekarza leków zamieszczonych w wykazie stanowicym załcznik nr 3 do rozporzdzenia, a w przypadku braku moliwoci interwencji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu stwarza zagroenie dla ycia i zdrowia matki lub dziecka - równie leków zamieszczonych w wykazie stanowicym załcznik nr 5 do rozporzdzenia. 8.

6 1. Połona zatrudniona w zakładzie opieki zdrowotnej informuje bez zbdnej zwłoki lekarza zatrudnionego w tym zakładzie o samodzielnym wykonaniu wiadcze wymienionych w 6 oraz o podanych lekach. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do połonej sprawujcej opiek nad pacjentem poza zakładem opieki zdrowotnej, jeeli w jej obecnoci pacjent zostanie objty opiek lekarsk. 9. Pielgniarka, połona przy podejmowaniu czynnoci zwizanych z samodzielnym wykonywaniem wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych nie powinna wykracza poza swoje umiejtnoci zawodowe, a w szczególnoci podejmowa czynnoci wymagajcych umiejtnoci zawodowych uzyskiwanych w drodze doskonalenia zawodowego w odpowiedniej formie kształcenia podyplomowego. 10. Traci moc rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 wrzenia 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielgniark samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich wiadcze wykonywanych przez połon samodzielnie (Dz. U. Nr 116, poz. 750). 11. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

7 ZAŁCZNIKI ZAŁCZNIK Nr 1 RODZAJE BADA DIAGNOSTYCZNYCH I RODZAJE MATERIAŁÓW DO TYCH BADA POBIERANYCH PRZEZ PIELGNIARK Rodzaj materiału Rodzaj badania krew morfologia OB cukier jonogram mocznik kreatynina cholesterol Hbs czas krzepnicia* obecno HCV, HIV* mocz badanie ogólne kał pasoyty krew plwocina BK * Dotyczy wyłcznie chorych dializowanych.

8 ZAŁCZNIK Nr 2 WYKAZ LEKÓW PODAWANYCH PACJENTOWI PRZEZ PIELGNIARK DORA NIE W NAGŁYCH WYPADKACH BEZ ZLECENIA LEKARZA Lp. Nazwa leku Posta Droga podania Acetylsalicylic acid tabletki od 0,3 do 0,5 g doustnie 2 Amiodarone roztwór do wstrzyknicia 150 mg/3 ml doylnie, 3 Atropinum sulfuricum dominiowo, podskórnie, roztwór do wstrzyknicia (0,5 mg/ml; 1 doylnie, dotchawiczo, mg/ml) 4 Captoprilum tabletki 12,5 mg doustnie 5 Clemastine roztwór do wstrzyknicia 2 mg/2 ml dominiowo 6 Clonazepamum roztwór do wstrzykni 1 mg/ml dominiowo, doylnie 7 Diazepam roztwór do wstrzyknicia lub wlewka dominiowo, doylnie, doodbytnicza (do 10 mg/2 ml), doodbytniczo 8 Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzyknicia 20 mg/1 ml dominiowo, doylnie, podskórnie dominiowo, podskórnie, 9 Epinephrine bitartrate roztwór do wstrzyknicia (1 mg/ml) doylnie,, dotchawiczo 10 Flumazenil roztwór do wstrzyknicia 500 µg/5 ml doylnie, 11 Furosemide roztwór do wstrzyknicia (20 mg/2 ml) dominiowo, doylnie, 12 Glucagon hydrochloride roztwór do wstrzyknicia 1 mg/fiolka + dominiowo rozpuszczalnik 13 Glucosum 20% roztwór do wstrzyknicia doylnego (200 doylnie, mg/ml) 14 Glucosum 5% roztwór do wlewu doylnego doylnie, 15 Glyceryl trinitrate tabletki 0,5 mg, aerozol do stosowania podjzykowo podjzykowego roztwór do wstrzyknicia (Hydrocortisone 100 Hydrocortisone lub 16 mg/ml, 250 mg/2 ml; Methylprednisolone 500 doylnie, Methylprednisolone mg/fiolka, 1 g/fiolka) 17 Magnesii sulfuricum roztwór do wstrzyknicia 2 g/10 ml doylnie, 18 Ketoprofen roztwór do wstrzyknicia 100 mg/2 ml dominiowo, doylnie, 19 Lignocainum hydrochloricum roztwór do wstrzyknicia 100 mg/2 ml doylnie, dotchawiczo, Midazolam po konsultacji z dominiowo, doylnie, 20 roztwór do wstrzyknicia 5 mg/amp. lekarzem 21 Metoclopramidum roztwór do wstrzyknicia 10 mg/2 ml doylnie, dominiowo, 22 Morphine sulphate roztwór do wstrzyknicia (10 mg/ml; 20 dominiowo, podskórnie, mg/ml) doylnie, dominiowo, podskórnie, 23 Naloxonum hydrochloricum roztwór do wstrzyknicia (400 µg/ml) doylnie,, dotchawiczo 24 Natrium chloratum 0,9% roztwór do wlewu doylnego doylnie, Płyn fizjologiczny 25 wieloelektrolitowy roztwór do wlewu doylnego doylnie, izotoniczny 26 Salbutamol aerozol wziewny w roztworze do nebulizacji wziewnie 27 Solutio Ringeri roztwór do wlewu doylnego doylnie, 28 Tlen gaz wziewnie, dotchawiczo

9 ZAŁCZNIK Nr 3 WYKAZ LEKÓW, DO KTÓRYCH PODAWANIA CHOREMU BEZ ZLECENIA LEKARZA JEST UPRAWNIONA PIELGNIARKA I POŁONA* Lp. Grupa leków Nazwa leku** Posta Droga podania (wskazania) Leki przeciwbólowe Paracetamolum tabl., syrop, doustnie, doodbytniczo czopek Metamizolum Natricum tabl., czopek doustnie, doodbytniczo 2 Leki miolityczne Drotaverini Hydrochloridum tabl. doustnie Vegantalgin tabl., czopek doustnie, doodbytniczo Tolargin czopek doodbytniczo 3 Leki przeciwgorczkowe Paracetamolum tabl., czopek doustnie, doodbytniczo Metamizolum Natricum tabl., czopek doustnie, doodbytniczo AC. Acetylsalicylicum tabl. doustnie AC. Acetylsalicylicum c. tabl. Acidum Ascorbicum doustnie 4 Leki przeczyszczajce Suppositoria Glyceroli czopek doodbytniczo Altra dra. doustnie Alax dra. doustnie 5 Leki przeciwbiegunkowe Carbo medicinalis tabl. doustnie Tanninum Albuminatum tabl. doustnie 6 Leki nasenne/uspokajajce Hydroxyzinum dra., syrop doustnie Neospasmina płyn doustnie Tinctura Valerianae płyn doustnie 7 Leki podwyszajce stenie Glucagoni Hydrochloridum amp., fiolka doylnie, dominiowo glukozy we krwi Glucosum 20% amp. doranie w przypadku niedocukrzenia 8 pod jzyk doranie w Leki stosowane w niewydolnoci Glyceroli Trinitras tabl. zaostrzeniu objawów wiecowej serca choroby * W podstawowej dawce terapeutycznej według obowizujcych zasad dawkowania. ** Dotyczy leków zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

10 ZAŁCZNIK Nr 4 RODZAJE BADA DIAGNOSTYCZNYCH I RODZAJE MATERIAŁÓW DO TYCH BADA POBIERANYCH PRZEZ POŁON Rodzaj materiału Rodzaj badania krew morfologia cukier test obcienia glukoz przeciwciała anty Rh Hbs odczyn serologiczny w kierunku kiły test na fenyloketonuri test na hypotyreoz mocz badanie ogólne wydzielina z dróg rodnych GC i stopie czystoci pochwy, cytologia szyjki macicy

11 ZAŁCZNIK Nr 5 WYKAZ LEKÓW, DO KTÓRYCH PODAWANIA CHOREMU JEST UPRAWNIONA POŁONA* Lp. Grupa leków Nazwa leku** Posta Droga podania Wskazania 1 Hormony tylnego płata Oxytocinum amp. doylnie przysadki na błon luzow nosa 2 Leki oksytotyczne Demoxytocinum tabl. pod jzyk Methylergometrini Maleas amp. doylnie, dominiowo stymulacja czynnoci skurczowej macicy w III okresie porodu trudnoci w odpływie pokarmu w okresie połogu krwawienie poporodowe i hipotonia minia macicy trudnoci w odpływie pokarmu w okresie połogu poporodowa atonia macicy krwawienie poporodowe rczne usunicie łoyska nadmierna czynno skurczowa minia macicy nadmierna czynno skurczowa minia macicy Papaverini doylnie, 3 Leki miolityczne amp. Hydrochloridum dominiowo Drotaverini tabl., dominiowo Hydrochloridum amp. 4 Leki amp., doylnie, Hyoscini dra., doustnie, parasympatykolityczne Butylbromidum czopek doodbytniczo Leki działajce 5 Magnesii Sulfas amp. doylnie depresyjnie na OUN * W podstawowej dawce terapeutycznej według obowizujcych zasad dawkowania. ** Dotyczy leków zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej. nadmierna czynno skurczowa minia macicy stan przedrzucawkowy, rzucawka

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 2 wrzenia 1997 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 2 wrzenia 1997 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 wrzenia 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielgniark

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wystawione przez lekarza i odnotowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r. Dz.U.2007.210.1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 210, poz. 1540

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 210, poz. 1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Bardziej szczegółowo

PRAWO. Dz.U

PRAWO. Dz.U PRAWO Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE

Dz.U ROZPORZĄDZENIE Dz.U.07.210.1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 1540)

z dnia 7 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 1540) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r. Dz.U.07.210.1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r. (Dz. U. z dnia 14 listopada 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r. (Dz. U. z dnia 14 listopada 2007 r.) Dz.U.2007.210.1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 1540)

z dnia 7 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 1540) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo połoŝną samodzielnie bez zlecenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące zasad wykonywania zawodu pielęgniarki w kontekście zleceń lekarskich w zakresie podawania leków przez pielęgniarkę (położną)

Wyjaśnienia dotyczące zasad wykonywania zawodu pielęgniarki w kontekście zleceń lekarskich w zakresie podawania leków przez pielęgniarkę (położną) Kielce 14 maja 2015r. Wyjaśnienia dotyczące zasad wykonywania zawodu pielęgniarki w kontekście zleceń lekarskich w zakresie podawania leków przez pielęgniarkę (położną) Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..... w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych Dz.U.07.210.1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 listopada 2007 r.

z dnia 7 listopada 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo

Bardziej szczegółowo

MAJEWSKI Kancelaria Radcowska

MAJEWSKI Kancelaria Radcowska Kielce 11 maja 2015r. Opinia prawna sporządzona na podstawie art.6 ust.1 w zw. z art.8 ust.1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. t. jednolity z 2002, nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) opisująca

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 listopada 2007 r.

z dnia 7 listopada 2007 r. Stan prawny 2012-12-19 Dz.U.2007.210.1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 padziernika 2005 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. dotycząca wykonywania zawodu pielęgniarki w gabinecie stomatologicznym

OPINIA PRAWNA. dotycząca wykonywania zawodu pielęgniarki w gabinecie stomatologicznym Opole, dnia 26 czerwca 2012 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole OPINIA PRAWNA dotycząca wykonywania zawodu pielęgniarki w gabinecie stomatologicznym I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania pielęgniarskiej opieki paliatywnej XXI wieku mgr Anna Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Wyzwania pielęgniarskiej opieki paliatywnej XXI wieku mgr Anna Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej Trudności w pielęgniarstwie opieki paliatywnej Wyzwania pielęgniarskiej opieki paliatywnej XXI wieku mgr Anna Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej Opieka paliatywna ma

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1 ) z dnia r.

M I N I S T R A Z D R O W I A 1 ) z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 25.03.2016 r. M I N I S T R A Z D R O W I A 1 ) z dnia...2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadcze ń zdrowotnych innych niż medyczne czynności

Bardziej szczegółowo

W i. c n BIULETYN INFORMACYJNY. OIPiP. życzy wszystkim. MARZEC 2008r ISSN 1234-0049

W i. c n BIULETYN INFORMACYJNY. OIPiP. życzy wszystkim. MARZEC 2008r ISSN 1234-0049 n BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie pog od yc h Ś w ią t W ie i h c y w życzy wszystkim lk a n o o r d OIPiP

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pielęgniarek opieki paliatywnej

Kompetencje pielęgniarek opieki paliatywnej Kompetencje pielęgniarek opieki paliatywnej Konferencja Opieka paliatywna w Polsce 2016 Warszawa, 9.04.2016r. Izabela Kaptacz Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej WNoZ, SUM 1. Zdobywanie wiedzy (kształcenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Dziennik Ustaw 4 Poz. 1567 ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Załącznik nr 2 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr /2014 r.

Projekt. UMOWA nr /2014 r. Projekt UMOWA nr /2014 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz ). Załącznik nr 1 Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej lekarzem POZ, wybrany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1567

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1567 Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1567 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.214.1816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Dz.U.2017.497 z dnia 2017.03.08

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr)

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) JEDNOSTKA TERENOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Rodzaj i czas trwania Obowiązkowa praktyka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 18 1327 Poz. 94 94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego realizowanego w ramach projektu Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U.2016.1567 z dnia 2016.09.28 Status: Akt obowiązujący Wersja

Bardziej szczegółowo

W CIENIU CZEPKA niezależny miesięcznik pielęgniarek i po łoż nych okręgu wrocławskiego i le gnic kie go. (www.doipip.wroc.

W CIENIU CZEPKA niezależny miesięcznik pielęgniarek i po łoż nych okręgu wrocławskiego i le gnic kie go. (www.doipip.wroc. W NUMERZE... str. INFORMACJE DORPIP TRZEBNICA...2 Konkurs...4 Co można wykonać samodzielnie...6 Odpowiedzialność zawodowa... 3 Edukacja pacjenta... 5 2 lat autonomii... 6 Przygotowanie do samoopieki...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. Dz.U.04.180.1869 ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziemi i młodzie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 210 15107 Poz. 1539 i 1540

Dziennik Ustaw Nr 210 15107 Poz. 1539 i 1540 Dziennik Ustaw Nr 210 15107 Poz. 1539 i 1540 8) w 28: a) ust. 1 3 otrzymujà brzmienie: 1. Potwierdzeniem z o enia egzaminu paƒstwowego z wynikiem pozytywnym jest wydane przez CEM zaêwiadczenie, które stanowi

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r.

WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r. WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r. SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK 1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 979

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; ZASADY WYKONYWANIA ZAWODÓW PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na (Art. 4. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska -Curie 03- tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych.

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. KOMUNIKAT Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. W programach zlikwidowano blok ogólnozawodowy. Program kształcenia określa czas trwania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK: Z dniem 24 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Promocja zdrowia i profilaktyka Udział pielęgniarki realizacji profilaktycznych programów

Bardziej szczegółowo

Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych

Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH. Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH. Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Organizator: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA STUDENCKA ODDZIAŁ RATUNKOWY

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA STUDENCKA ODDZIAŁ RATUNKOWY Uczelnia Warszawska -Curie 00- Tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, 22 654 96 04 Tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dz.U.11.18.94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz

Bardziej szczegółowo

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy mgr Barbara Gardyjas 1 Wzorcowa reguła postępowania w danej dziedziny Obowiązująca procedura postępowania w danym zakresie mgr

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarki to zawód samodzielny, Samodzielne udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki. w świetle nowego rozporządzenia WARTO WIEDZIEĆ

Pielęgniarki to zawód samodzielny, Samodzielne udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki. w świetle nowego rozporządzenia WARTO WIEDZIEĆ EĆ dr adw. Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, doradca w ochronie zdrowia 4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy zawodu: 322[06] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 322[06]-02-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kalendarium... 2. Nowe władze... 4. Nasz apel... 7. i odpowiedź... 8. Uchwała... 9. Korespondencja... 10. Komunikat...

W numerze. Kalendarium... 2. Nowe władze... 4. Nasz apel... 7. i odpowiedź... 8. Uchwała... 9. Korespondencja... 10. Komunikat... W numerze Kalendarium... 2 Biuro Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych 70-242 Szczecin, ul. Bogusława 30 czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-16.00 w trzecią sobotę miesiąca w godz. 9.00-13.00

Bardziej szczegółowo

Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego

Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego Beata Cholewka Dyrektor Departament Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia Kraków, 20 maja 2011 r. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 204 ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Dziedzina Miejsce prowadzenia kształcenia

Bardziej szczegółowo

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE KONTYNUOWANE Dziedzina Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015NS Pozycja planu: E4

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015NS Pozycja planu: E4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015N Pozycja planu: E4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pogotowie Ratunkowe 2 Kierunek studiów Ratownictwo Medyczne 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Opinia Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Opinia Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Warszawa 2012.05.29 Opinia Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. W związku z projektem rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2013 r. o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2013 r. o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu ratownika medycznego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ Dane identyfikujące zakład Dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakladu Nazwa zakładu i jego siedziba, adres telefon, kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA

KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 WZÓR NR 1/3 KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA IMIĘ I NAZWISKO LEKARZA STAŻYSTY Nr urodzenia - - Numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu Członek Okręgowej Izby Lekarskiej/

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY Załącznik do uchwały RGNiSW nr 461/2013 z dnia14 marca 2013 r. WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

- - IMI I NAZWISKO LEKARZA STAYSTY. Data urodzenia. Numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu. numer rejestru

- - IMI I NAZWISKO LEKARZA STAYSTY. Data urodzenia. Numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu. numer rejestru IMI I NAZWISKO LEKARZA STAYSTY Nr urodzenia - - Numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu Członek Okrgowej Izby Lekarskiej/ Wojskowej Izby Lekarskiej - - numer rejestru Podpis i piecz przewodniczcego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy zawodu: 322[06] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[06]-03-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

W powyższym wykazie brakuje: Podania dożylnie amin presyjnych Podania leków przeciwpłytkowych poza aspiryną i przeciwzakrzepowych (heparyna) Zasady

W powyższym wykazie brakuje: Podania dożylnie amin presyjnych Podania leków przeciwpłytkowych poza aspiryną i przeciwzakrzepowych (heparyna) Zasady Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Krajowego Nadzoru Specjalistycznego dotyczące standardów postępowania zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem zawału

Bardziej szczegółowo

I. Ankieta nr ankiety

I. Ankieta nr ankiety I. Ankieta nr ankiety Niniejsza ankieta jest anonimowa i służy do celu określenia stanu wiedzy położnych rodzinnych w zakresie autonomii zawodowej i funkcjonowania w strukturze podstawowej opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA

KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA IMIĘ I NAZWISKO LEKARZA Nr urodzenia Numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu Członek okręgowej izby lekarskiej/ Wojskowej Izby Lekarskiej numer rejestru w Podpis

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1.

Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1. Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1. Temat: Podawanie leków miejscowo (skóra, błony śluzowe). Podawanie leków przez przewód pokarmowy. Rozkładnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2003 r. Dz.U z dnia 26 sierpnia 2003 r

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2003 r. Dz.U z dnia 26 sierpnia 2003 r ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2003 r. Dz.U.03.147.1437 z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 40 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 40 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-6k11-2012-S Pozycja planu: B11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Nasz znak: SIAKat-0006-2010 Katowice 2010-01-16 Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Dotyczy pisma z 2010-01-13 MZ-MD-634-255-16/JK/10 mi. w sprawie handlu szczepionkami w przychodniach i gabinetach

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ WYNIKAJĄCE Z PROCESU LECZENIA I REALIZACJI ZLECEŃ LEKARSKICH. Danuta Sternal

ZADANIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ WYNIKAJĄCE Z PROCESU LECZENIA I REALIZACJI ZLECEŃ LEKARSKICH. Danuta Sternal ZADANIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ WYNIKAJĄCE Z PROCESU LECZENIA I REALIZACJI ZLECEŃ LEKARSKICH Danuta Sternal ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU OKREŚLA: Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Bardziej szczegółowo

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska Poznań 21.11.2014 Wczoraj: LATA OSIEMDZIESIĄTE I DZIEWIĘĆDZIESIĄTE UBIEGŁEGO STULECIA CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 181. Rozporządzenie. z dnia 6 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 181. Rozporządzenie. z dnia 6 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 181 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

ratownictwa medycznego. Kompetencje i zadania polegające na zarządzaniu i koordynacji systemem na obszarze województwa oraz sprawowaniu nadzoru nad

ratownictwa medycznego. Kompetencje i zadania polegające na zarządzaniu i koordynacji systemem na obszarze województwa oraz sprawowaniu nadzoru nad Uzasadnienie Przesłaniem do opracowania projektu nowej ustawy o ratownictwie medycznym jest potrzeba usprawnienia funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w kraju, ocena realizacji Programu Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Poradnia dla pacjentów dorosłych) 1. Promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej. 2. Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 3. Podejmowanie współpracy

Bardziej szczegółowo

Miejsce zajęć: oddziały dla chorych dorosłych: chorób wewnętrznych, opiekuńczopielęgnacyjny

Miejsce zajęć: oddziały dla chorych dorosłych: chorób wewnętrznych, opiekuńczopielęgnacyjny PRAKTYKA ZAWODOWA Z PODSTAW PIELĘGNIARSTWA Studia stacjonarne Autor programu: mgr piel. Krystyna Buławska Liczba godzin: 120godz; Czas realizacji: 3 tygodni; I rok ; II semestr; wakacyjna Miejsce zajęć:

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH cennik obowiązuje od 27 kwietnia 2015 roku Lp. NAZWA SPECJALNOŚCI CENA W ZŁ 1. Dermatologia 40,00 2. Okulistyka 40,00 3. Ginekologia

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i położne Czas trwania: 105 godz., w tym: A. Zajęcia teoretyczne 35 godz., w tym a. wykłady 25 godz. częściowo realizowane w kontakcie bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP. Harmonogram pracy gabinetów zabiegowych PCCHP

Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP. Harmonogram pracy gabinetów zabiegowych PCCHP Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP Przychodnia jest czynna: poniedziałek 7.05 18.00 wtorek 7.05 15.00 środa 7.05 15.00 czwartek 7.05 15.00

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA (oddział wewnętrzny, oddział gastroenterologii) 1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska Zasady prawne w opiece długoterminowej Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Łodzi (ptp.lodz@gmail.com) Łódź, 14 czerwca 2010 r. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące wzmacnianiu, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy zawodu: 322[06] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[06]-02-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo