RAPORT ROCZNY 2013 FUNDACJA BGK IM. J. K. STECZKOWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY 2013 FUNDACJA BGK IM. J. K. STECZKOWSKIEGO"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2013 FUNDACJA BGK IM. J. K. STECZKOWSKIEGO

2 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO / 2 LIST PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI BGK IM. J. K. STECZKOWSKIEGO / 3 O FUNDACJI / 4 STRATEGICZNE OBSZARY DZIAŁAŃ FUNDACJI BGK / 4 WŁADZE I ZESPÓŁ FUNDACJI / 5 FUNDATOR BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO / 6 O FUNDACJI W 2013 ROKU / 8 PROGRAMY / 9 PROGRAM GRANTOWY NA DOBRY POCZĄTEK! / 9 STYPENDIA POMOSTOWE / 12 WOLONTARIAT JEST SUPER! / 14 PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE / 18 MŁODY OBYWATEL / 19 DZIAŁALNOŚĆ W INNYCH ORGANIZACJACH I WSPÓŁPRACA / 22 STRATEGIA FUNDACJI NA LATA / 24 LISTA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W V EDYCJI PROGRAMU NA DOBRY POCZĄTEK! / 25 LISTA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W VI EDYCJI PROGRAMU NA DOBRY POCZĄTEK! / 26 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. / 28 RACHUNEK WYNIKÓW / 29

3 2 LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SZANOWNI PAŃSTWO, w 2004 roku, aby uczcić 80-lecie istnienia Banku Gospodarstwa Krajowego, ówczesny Zarząd powołał Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego. Ta decyzja wynikała z gotowości Banku BGK do trwałego zaangażowania się w rozwiązywanie problemów społecznych i chęci aktywnego włączenia się w realizację programów służących przede wszystkim wyrównywaniu szans edukacyjnych. Obecnie obchodzimy jubileusz 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest dla nas okazją do refleksji nad rolą państwowego banku rozwoju. W przyjętej w tym roku strategii za naszą misję obraliśmy wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań. Działania Fundacji BGK w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych i edukacji obywatelskiej w istotny sposób przyczyniają się do realizacji strategii BGK. Wzrost kapitału społecznego jest bowiem jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoi obecnie Polska. To właśnie kapitał społeczny i edukacja odpowiadająca wyzwaniom i potrzebom rynku to filary rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. W tym właśnie upatruję misję i rolę naszej fundacji. Wierzę, że programy Fundacji BGK w zakresie edukacji, budowania wspólnej odpowiedzialności i inicjowania współpracy na poziomie lokalnym przynoszą wymierne korzyści społeczne. Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego

4 3 LIST PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI BGK IM. J. K. STECZKOWSKIEGO SZANOWNI PAŃSTWO, z przyjemnością przekazuję Państwu raport podsumowujący działania Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego w 2013 roku. Strategiczne obszary działań Fundacji BGK to: edukacja, rozwój wolontariatu pracowniczego i budowa kapitału społecznego. Chcemy zapewnić dzieciom i młodzieży, bez względu na miejsce zamieszkania, równe szanse i możliwości w dostępie do edukacji. Wspieramy społeczności lokalne w tworzeniu warunków do bezpiecznego i twórczego rozwoju dzieci. Angażujemy młodzież w badanie i rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. W 2013 roku bezpośrednimi odbiorcami działań fundacji było ponad 6000 osób, zrealizowano 20 projektów wolontariackich, a pracownicy BGK przepracowali społecznie 1236 godzin. 202 szkoły uczestniczyły w programie edukacji obywatelskiej Młody Obywatel, zrealizowano 29 projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali i angażowali się w działania fundacji w minionym roku. Współpraca i partnerstwo to dla nas niezwykle ważne wartości. Zapraszam do lektury naszego raportu. Adrianna Lepka Prezes Zarządu Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

5 4 FUNDACJA BGK STRATEGICZNE OBSZARY DZIAŁANIA I PROGRAMY REALIZOWANE W LATACH Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i kultury Wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu bezpiecznej i inspirującej przestrzeni do rozwoju dzieci i młodzieży Rozwój wolontariatu Rozwój kapitału społecznego Stypendia Pomostowe partner programu, administrator: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości Na dobry początek! program grantowy Przyjazne przedszkole program z udziałem wolontariuszy BGK Wolontariat jest super! konkurs na najlepsze projekty wolontariackie pracowników BGK Młody Obywatel program partnerski, realizowany z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej FUNDATOR Fundacja BGK prowadzi działalność dzięki środkom otrzymywanym od BGK. W 2013 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał fundacji darowiznę w wysokości zł.

6 5 WŁADZE I ZESPÓŁ FUNDACJI RADA FUNDACJI Ryszard Pazura przewodniczący Rady Aleksandra Wiktorow sekretarz Rady Halina Wasilewska-Trenkner członek Rady ZARZĄD FUNDACJI Aneta Stelmaszczyk prezes Zarządu (do 22 lipca 2013 r.) Adrianna Lepka prezes Zarządu (od 22 lipca 2013 r.), członek Zarządu (do 22 lipca 2013 r.) Tomasz Kaczor członek Zarządu (od 22 lipca 2013 r.) Sebastian Skuza członek Zarządu ZESPÓŁ FUNDACJI Katarzyna Grzegorczyk koordynator (do 30 czerwca 2013 r.) Agnieszka Gajek dyrektorka (od 1 lipca 2013 r.) Członkowie władz fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. Z fundacją współpracowało 7 ekspertów w dziedzinie edukacji przedszkolnej, którzy oceniali wnioski w konkursie grantowym Na dobry początek!

7 Państwowy bank rozwoju 6 9 Nasza strategia FUNDATOR BANK STRATEGIA GOSPODARSTWA BGK NA LATA KRAJOWEGO lat MISJA BGK Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań. Nowa Strategia BGK Nowa na lata Strategia 2014 BGK na lata Bank Gospodarstwa Bank Krajowego Gospodarstwa zamierza Gospo wypełniać rza swoją wypełniać misję w swoją opar-misję i utrzymanie w oparciu kluczowej manie kluczowej roli w realiza- roli w realizacji pro Krajowego BGK planuje zamie także BGK osiągnięcie planuje także osiągnięcie i utrzy 2017 definiuje aktualną definiuje rolę Banku aktualną rolę Banku Gospodarstwa Krajowego, darstwa jako Krajowego, państwowego banku rozwoju. wego banku Podkreśla rozwoju. transparentność, Podkreśla mi ciągłe rentność, doskonalenie, ciągłe doskonalenie, szczególnie profesjo w zakresie nie w zakresie instrumentów instrumentów zwrotnyc jako ciu o państwo wartości takie o wartości jak: stabilność, takie jak: stabilność, cji programów transpa europejskich, gramów europejskich, w tym w tym szczegó misję, którą jest wspieranie sję, którą rozwoju jest wspieranie profesjonalizm rozwoju i współodpowiedzialnośćnalizm i współodpowiedzialność. zwrotnych. społeczno gospodarczego Polski społeczno gospodarczego Polski oraz Kolejny obszar wymieniony w strateg oraz sektora finansów publicznych Kolejny obszar wymieniony w realizacji jego zadań. sektora finansów publicznych Wśród w celów reali strategicznyczacji jego zadań. się umocnienie BGK się w umocnienie roli banku BGK roz-w roli widocznej banku roz skali skali działalności działalności inwesty- inwestycyjnej, przed Wśród celów znajduje strategicznych w strategii, znajduje to rozbudowa to rozbudowa i osiągnięcie i osiągnięcie widoczn Cele określone w strategii odpowiadają oczekiwaniom interesariuszy Cele określone banku w strategii nego odpowiada zaangażowania nego w zaangażowania finansowanie w finansowanie Funduszu Mieszkań na na Wynajem. woju poprzez zwielokrotnienie woju poprzez zwielokrotnienie obeccyjnej, obec przede wszystkim w zakresie Funduszu Mies oraz wewnętrznym ją i zewnętrznym oczekiwaniom interesariuszy przedsięwzięć Banku w ramach przedsięwzięć programu w ramach programu warunkom funkcjonowania, oraz wewnętrznym w tym i zewnętrznym Inwestycje warunkom funkcjonowania, w tym priory poręczeniowo gwarancyjnej. Polskie Inwestycje oraz działalności Polskie oraz działalności priorytetom polityki gospodarczej poręczeniowo-gwarancyjnej. Rządu RP. tetom polityki gospodarczej Rządu RP.

8 zwiększenie dostępności finansowania i skali działania w zakresie rozwiązań wspierających działalność eksportową przedsiębiorstw. go będzie: podnosił efektywność w zakresie działalności programowej 7 (wspieranie rozwoju sektora finansów publicznych oraz obsługa funduszy i programów rządowych); zapewniał stabilny zwrot na kapitale, na poziomie wyższym niż rentowność polskich skarbowych papierów wartościowych; kosztową; utrzymywał wysoką jakość aktywów w ramach określonego poziomu ryzyka. WARTOŚCI BGK stabilność ciągłe doskonalenie profesjonalizm transparentność Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje programy służące rozwojowi gospodarczemu Polski. Jest filarem rządowego programu Inwestycje Polskie, w ramach którego organizuje finansowanie inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Prowadzi programy wspierania eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija system poręczeń i gwarancji.

9 8 O FUNDACJI BGK W 2013 ROKU 6170 odbiorców działań 30 Stypendiów Pomostowych na I rok studiów 20 projektów wolontariackich zaangażowanie 138 wolontariuszy BGK 1236 godzin przepracowanych przez wolontariuszy BGK 18 lekcji o finansach przeprowadzili wolontariusze BGK 3 place zabaw wybudowane przez wolontariuszy BGK 202 szkoły uczestniczyły w III i IV edycji programu Młody Obywatel 29 zrealizowanych projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich w V edycji programu Na dobry początek! 34 projekty otrzymały dofinansowanie w VI edycji programu Na dobry początek! zł przeznaczono na realizację zadań statutowych Fundacji BGK Raport Roczny 2013 Fundacja BGK Im. J. K. Steczkowskiego

10 9 PROGRAM GRANTOWY NA DOBRY POCZĄTEK! CEL PROGRAMU podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym. O dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców mogły ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, przedszkola publiczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie projektów wynosi od 3 do 10 tys. zł i obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Projekty można zgłaszać w 2 ścieżkach: I ścieżka dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej II ścieżka dzieci, które nie są objęte edukacją przedszkolną. KRYTERIA UWZGLĘDNIANE PRZY OCENIE WNIOSKÓW: nowatorskość, przydatność projektu dla odbiorców, partnerstwo wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami przy realizacji projektu, zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań i klarowność budżetu. V EDYCJA PROGRAMU NA DOBRY POCZĄTEK! (2012/2013) W okresie styczeń czerwiec 2013 r. realizowane były projekty edukacyjne dofinansowane w V edycji konkursu (wyłonione jesienią 2012 r.) zł przyznana kwota dofinansowania 30 projektów otrzymało dofinansowanie: 14 w ścieżce I i 16 w ścieżce II uczestników projektów godzin zajęć edukacyjnych i warsztatów dla dzieci 258 godzin zajęć dla rodziców 68 instytucji partnerskich zaangażowanych w realizację projektów

11 10 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Termin realizacji: styczeń-czerwiec 2013 Nazwa projektu: Kim będę, jak dorosnę? Realizator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Klub Mam w Konarzynach W ramach projektu Kim będę, jak dorosnę maluchy z przedszkola w Konarzynach co miesiąc poznawały inny zawód. Przedszkolaki odwiedziły staż pożarną w Chojnicach, komendę policji w Człuchowie, w piekarni zobaczyły, jak się piecze chleb i bułeczki. Były w pracowni garncarskiej, zobaczyły, jak pracuje artysta, kolejarz i weterynarz. Zwiedziły zoo, Muzeum Piernika w Toruniu, były też na przedstawieniu teatralnym. Nazwa projektu: Mali odkrywcy Bałtyku Realizator projektu: Przedszkole w Sztutowie Przedszkolaki ze Sztutowa uczestniczyły w warsztatach plastycznych, muzycznych i twórczych zabawach z rodzicami. Odwiedziły Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku i Oceanarium w Gdyni. Na miejscowej plaży zbierały materiały przyrodnicze do laboratorium. Spotkały się także ze strażnikami wybrzeża, ratownikami, bursztynnikami i rybakami. Dzieci przygotowały przedstawienie Morskie opowieści, bawiły się na balu Neptuna, prowadziły kronikę Mali odkrywcy Bałtyku. Dzięki zdobytemu doświadczeniu mogły wykazać się w 3 konkursach: wiedzy marynistycznej, plastycznym i fotograficznym. Przedstawiły efekty swoich prac mieszkańcom gminy Sztutowo podczas wystawy plastycznej i fotograficznej. Nazwa projektu: Zagrajże muzyka dla smyka Realizator projektu: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej W ramach projektu Zagrajże muzyka dla smyka, realizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej, przedszkolaki z gminy Kolbuszowa uczestniczyły w 11 spotkaniach umuzykalniających. Poprzez muzykę, taniec i śpiew oraz działania animacyjne (plastyczne i ruchowe) dzieci poznawały tradycyjną muzykę regionu i rozwijały swoje kompetencje. Dzięki projektowi rodzice poznali nowe, twórcze pomysły na zabawę i edukację swoich pociech.

12 11 VI EDYCJA PROGRAMU NA DOBRY POCZĄTEK! (2013/2014) W maju 2013 r. została ogłoszona VI edycja programu Na dobry początek!, nabór wniosków zakończono 10 września 2013 r. Od początku realizacji programu Na dobry początek! Fundacja BGK dofinansowała 146 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel niemal 1,3 mln zł. Dzięki nim dzieci wzięło udział w ciekawych zajęciach: plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, sportowych czy związanych z poznawaniem środowiska naturalnego. 588 zgłoszonych wniosków 34 dofinansowane projekty (21 I ścieżka, 13 II ścieżka) zł przyznana kwota dofinansowania 28 uczestniczek szkolenia Mali badacze wprowadzenie do metody projektów badawczych Projekty są realizowane w 2014 roku (styczeń-czerwiec).

13 12 STYPENDIA POMOSTOWE CEL PROGRAMU ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcia decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów. Adresatami programu w szczególności jest młodzież pochodząca z rodzin pracowników dawnych PGR, uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zastępczych i domów dziecka oraz młodzi ludzie rekomendowani przez lokalne organizacje pozarządowe. Program jest realizowany przez koalicję partnerów, w której skład wchodzą: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja BGK, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja NBP, Fundacja Orange, Fundacja BGŻ, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Koalicja 81 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych. Honorowy Patronat nad XII edycją programu Stypendiów Pomostowych objęła Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP. Administratorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. XI EDYCJA PROGRAMU rok akademicki 2012/2013 Fundacja BGK sfinansowała 32 Stypendia Pomostowe, na łączną kwotę niemal 160 tys. zł. XII EDYCJA PROGRAMU rok akademicki 2013/2014 Fundacja BGK ufundowała 30 stypendiów, przeznaczając na nie kwotę 150 tys. zł.

14 13 WARSZTATY POMOSTOWI LIDERZY Po raz szósty Fundacja BGK włączyła się w organizację warsztatów psychologiczno-liderskich dla grupy najlepszych Stypendystów Pomostowych. W warsztatach Pomostowi Liderzy 2013 wzięło udział 37 uczestników. Stypendyści uczestniczyli w zajęciach z zakresu tworzenia zespołów i koordynacji pracy, prowadzenia wystąpień publicznych, a także tworzenia nowych projektów. W ramach Programu Stypendiów Pomostowych przyznano dotychczas różnego rodzaju stypendiów, w tym na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel łącznie 77,7 mln zł. Fundacja BGK, uczestnicząca w programie od 2005 roku, ufundowała 252 stypendia na kwotę 1,108 mln zł oraz współfinansowała 6 edycji warsztatów Pomostowi Liderzy, budujących kompetencje społeczne stypendystów, na które przeznaczyła niemal 137 tys. zł. Od 11 lat Bank Gospodarstwa Krajowego i Fundacja BGK wspierają nas w prowadzeniu Programu Stypendiów Pomostowych. To nader udana i owocna współpraca. Program istnieje od 2002 roku, poprzez ufundowanie stypendium wspiera młodych ludzi podejmujących studia i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Stypendia Pomostowe są wspólnym przedsięwzięciem wielu renomowanych Partnerów, a Bank Gospodarstwa Krajowego i Fundacja BGK uczestniczą w nim prawie od samego początku. Dzięki fundacji i ufundowanym przez nią stypendiom już 252 młodych, zdolnych ludzi mogło rozpocząć studia. Nasza współpraca z Fundacją BGK to również szansa dla naszych stypendystów na zdobywanie nowych doświadczeń. Co roku przy wsparciu fundacji organizujemy warsztaty Pomostowi Liderzy przeznaczone dla stypendystów studiujących na drugim roku studiów uczestnicy zdobywają na nich nowe umiejętności i rozwijają swoje kompetencje osobiste. Udział w warsztatach ułatwia im dalsze studiowanie oraz poprawia możliwości konkurowania na rynku pracy. W sześciu edycjach warsztatów wzięło do tej pory udział w sumie 266 osób. Bardzo doceniamy wsparcie, które otrzymujemy z Fundacji BGK dzięki niemu kolejne roczniki młodych, zdolnych ludzi mogą realizować swoje cele, uczyć się i rozwijać skrzydła. Dziękujemy! dr Zofia Sapijaszka, Członek Zarządu, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości W warsztatach wzięło dotychczas udział 266 stypendystów.

15 14 WOLONTARIAT PRACOWNICZY Poprzez realizację programu Wolontariat jest super! fundacja zachęca pracowników BGK do podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności i grup potrzebujących wsparcia. Program prowadzony jest metodą konkursu, w którym pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego przygotowują własne projekty społeczne. Najlepsze z nich otrzymały z Fundacji BGK dofinansowanie na ich realizację. W 2013 r. fundacja po raz piąty ogłosiła konkurs na projekty wolontariackie pod hasłem Wolontariat jest super!. Zespoły wolontariuszy BGK zgłosiły 32 projekty. Kapituła w składzie: Piotr Lasecki Wiceprezes Zarządu BGK, Dariusz Pietrowski Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, Katarzyna Rózicka Pracodawcy RP i Agnieszka Gajek Forum Odpowiedzialnego Biznesu rekomendowała do dofinansowania 20 najlepszych projektów. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 72 tys. zł. KONKURS WOLONTARIAT JEST SUPER! W 2013 ROKU 32 projekty zgłoszone do konkursu 20 projektów otrzymało dofinansowanie zł wyniosło dofinansowanie najlepszych projektów 105 pracowników BGK i 180 osób spoza banku uczestniczyło w projektach godzin przepracowali wolontariusze odbiorców działań społecznych Od początku trwania konkursu wolontariusze BGK zrealizowali 85 projektów społecznych. Podczas realizacji projektów wolontariackich pracownicy banku zaangażowali się 430 razy.

16 15 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW WOLONTARIACKICH Nazwa projektu: Zielono mi Instytucja partnerska: Szkoła Podstawowa nr 155 w Krakowie Celem projektu było zagospodarowanie terenu przed wejściem do budynku oraz fragmentu ogrodu Szkoły Podstawowej nr 155 w krakowskiej Nowej Hucie. W sadzeniu roślin pomagały dzieci i nauczyciele. Nagrodą dla wolontariuszy była radość dzieci, które mogą teraz bezpiecznie korzystać z uroków spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Lider projektu: Renata Kalemba Nazwa projektu: Senior potrafi Instytucja partnerska: Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Celem projektu było zachęcenie osób 55+ do zdobywania nowych umiejętności oraz aktywności kulturalnej i społecznej. Wolontariusze przeprowadzili zajęcia nauki obsługi komputera ( Senior buszujący ), zorganizowali spotkania osób zainteresowanych rozwojem swoich pasji ( Klub pasjonata ), spotkanie wspomnieniowe ( Moje korzenie ) i konkurs fotograficzny W obiektywie seniora. Projekt zakończył się rodzinną zabawą pod hasłem Rozczytane pokolenie. Lider projektu: Anna Cichosz Nazwa projektu: Kropla szczęścia Dzień Dziecka w Centrum Zdrowia Dziecka Instytucja partnerska: Stowarzyszenie motocyklistów VFR Polska Projekt był adresowany do pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Działania wolontariuszy polegały na przygotowaniu festynu z okazji Dnia Dziecka i zorganizowaniu strefy zabawy z atrakcjami takimi jak: kącik plastyczny, konkursy z nagrodami, upominki dla dzieci. Wolontariusze w przebraniach clowna i pajaca wcielili się w role animatorów uśmiechu. Lider projektu: Aneta Kuchta

17 16 WOLONTARIUSZE BGK WOLONTARIUSZE BGK WOLONTARIUSZE BGK AGNIESZKA STARCZEWSKA DEPARTAMENT Wolontariat kojarzy mi się PROGRAMÓW z pozytywnymi emocjami. EUROPEJSKICH Agnieszka Wolontariat Starczewska Departament kojarzy Programów mi się Europejskich z pozytywnymi emocjami. ANNA CICHOSZ ODDZIAŁ Nie zastanawiam BGK się, W dlaczego OLSZTYNIE po prostu pomagam. Anna Cichosz Nie oddział zastanawiam BGK w Olsztynie się, dlaczego po prostu pomagam.

18 17 WOLONTARIUSZE BGK WOLONTARIUSZE BGK ANETA KUCHTA DEPARTAMENT Na zostanie wolontariuszem ZARZĄDZANIA nigdy nie jest za późno. RYZYKIEM KREDYTOWYM Aneta Kuchta Departament Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Na zostanie wolontariuszem nigdy nie jest za późno. JOANNA WOJNACH REGIONALNE Uśmiech dzieci i polepszenie CENTRUM ich warunków RYZYKA do rozwoju KREDYTOWEGO W POZNANIU są największą nagrodą za pracę wolontariacką. Joanna Wojnach Uśmiech Regionalne dzieci Centrum i polepszenie Ryzyka Kredytowego ich warunków w Poznaniu do rozwoju są największą nagrodą za pracę wolontariacką.

19 18 PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE CEL PROGRAMU: wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu bezpiecznej i inspirującej przestrzeni dla rozwoju dzieci i młodzieży. Program był realizowany we współpracy z wolontariuszami BGK, samorządami lokalnymi i placówkami przedszkolnymi działającymi na terenach wiejskich. W 2013 roku 15 wolontariuszy z udziałem 57 przedstawicieli lokalnych społeczności wybudowało 3 place zabaw przy wiejskich przedszkolach w Chrząstowicach (woj. opolskie), Szwarszowicach (woj. świętokrzyskie) i Drożdzienicy (woj. kujawsko-pomorskie). Będzie z nich korzystać 235 dzieci. Od początku realizacji programu, dzięki zaangażowaniu 175 wolontariuszy z BGK, powstało 16 bezpiecznych placów zabaw przy wiejskich przedszkolach. Liczba placów zabaw dla dzieci wybudowanych od początku realizacji programu Przyjazne przedszkole, w podziale na województwa

20 19 MŁODY OBYWATEL Od czterech lat Fundacja BGK wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) prowadzi w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych innowacyjny program Młody Obywatel. CEL PROGRAMU angażowanie młodych ludzi w działania na rzecz społeczności lokalnych. Młodzi ludzie poznają swoją społeczność, uczą się pracy zespołowej, komunikacji, nawiązują współpracę z sojusznikami. W 2013 ROKU 120 szkół uczestniczyło w III edycji i 82 szkoły w IV edycji programu zrealizowano 85 projektów uczniowskich 18 uczestników tygodniowych warsztatów Letnie Laboratorium Liderówka 18 lekcji o finansach przeprowadzili wolontariusze BGK Od początku realizacji programu Młody Obywatel wzięły w nim udział 472 szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całej Polski, powstało 428 grup uczniowskich, które zbadały lokalny kapitał społeczny, zorganizowano ponad 100 warsztatów dla 1700 uczniów i uczennic.

21 20 Liczba szkół, które dotychczas wzięły udział w programie Młody Obywatel w podziale na województwa Pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wolontariatu pracowniczego prowadzą wspólnie z animatorami CEO lekcje o finansach dla młodzieży. Wolontariusze uczestniczyli też w konsultacjach merytorycznych dotyczących materiałów edukacyjnych, m.in. na temat ekonomii społecznej i spółdzielczości uczniowskiej. Moja przygoda z lekcjami bankowymi zaczęła się w 2010 roku, w I edycji Młodego Obywatela. Miałem wówczas przyjemność, jako koordynator programu, zarówno je współprowadzić, jak i współorganizować. Od tego czasu wiele razy docierałem do szkół, w których warsztaty zawsze spotykały się z zainteresowaniem młodzieży. Bo lekcje bankowe to warsztaty niezwykłe. Każdą z nich dobrze pamiętam - pracownika banku, z którym współprowadziłem zajęcia, reakcję i pytania uczniów, specyfikę szkoły. Jest w lekcjach coś, co sprawia, że się je pamięta. To dla mnie wartościowe doświadczenie, które bardzo sobie cenię. Łukasz Zych, Centrum Edukacji Obywatelskiej

22 21 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW UCZNIOWSKICH Nazwa projektu: Oddaj z kości garść miłości śmigielanie przeciw białaczce Realizator projektu: Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Celem projektu realizowanego przez młodzież ze Śmigla było zainteresowanie osób w ich mieście ideą zostania dawcą szpiku. W ramach przygotowanej kampanii Oddaj z kości garść miłości śmigielanie przeciw białaczce uczniowie zorganizowali m.in. przemarsz ulicami miasta informujący o idei, debatę publiczną Zostań dawcą szpiku podaruj komuś życie, konkurs na najlepszy film zachęcający do rejestrowania się w banku dawców szpiku i rejestrację dawców, podczas której 32 osoby zapisały się na listę. Patronat nad projektem objął Urząd Miasta Śmigla, a patronat medialny Telewizja Leszno. Nazwa projektu: Kraina ludzi pozytywnie zakręconych Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie Celem projektu było nagłośnienie i promocja działań ludzi pozytywnie zakręconych z Ostródy. Młodzież wyszukiwała osoby, które w bardzo różny, często niekonwencjonalny sposób realizują swoje pasje i marzenia, działają społecznie. Grupa projektowa z Ostródy przeprowadzała wywiady, organizowała spotkania z młodzieżą, aby młodzi złapali bakcyla i wiedzieli, że nie ma rzeczy niemożliwych. Na podstawie zebranych materiałów powstała galeria ludzi pozytywnie zakręconych. Podczas oficjalnej gali można było usłyszeć, co inspiruje i motywuje do aktywności 22 zakręcone pozytywnie osoby. Nazwa projektu: Jestem tutaj! Realizator projektu: Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu Celem projektu było wzmocnienie więzi lokalnych młodzieży i osób starszych poprzez wspólne działania z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Pokoleń. Młodzież przygotowała przewodnik, który stał się punktem wyjścia do międzypokoleniowego zwiedzania jednej z dzielnic Zawiercia. Młodzież i seniorzy wyruszali na zwiedzanie miasta zgodnie z wierszowanymi wskazówkami przewodnika. W czasie wspólnej wędrówki seniorzy wspominali dawne czasy; szczególnie opisywali te miejsca, które zatraciły swój dawny charakter.

23 22 DZIAŁALNOŚĆ W INNYCH ORGANIZACJACH I WSPÓŁPRACA Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wolontariusze BGK uczestniczyli w projekcie Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Jest on przykładem współdziałania całego sektora bankowego na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. BAKCYL opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli wolontariuszy. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i pod patronatem Związku Banków Polskich. Pomysłodawcą i organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości. Fundacja BGK bierze udział w pracach komitetu doradczego Koalicji Prezesi Wolontariusze 2011, koordynowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii. Celem Koalicji jest promocja wolontariatu i aktywności obywatelskiej poprzez pokazywanie przykładu prezesów dzielących się swoim czasem i doświadczeniem na rzecz ważnych inicjatyw społecznych. Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego jest członkiem Koalicji Prezesi- -Wolontariusze. Fundacja BGK uczestniczyła w pracach grupy roboczej nt. innowacji społecznych w ramach inicjatywy Wizja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, Podczas spotkań grupy roboczej omówiono bariery i czynniki sukcesu rozwoju innowacji społecznych oraz przedyskutowano innowacje społeczne w obszarze wyzwań związanych z kapitałem społecznym. Projekt Wizja 2050 jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy doradczej PwC. Celem projektu jest integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazanie przedstawicielom biznesu znaczenia wyzwań w tym zakresie oraz wzmocnienie dialogu administracji i biznesu na rzecz wypracowywania konkretnych rozwiązań dla wspierania realizacji celów rozwojowych Polski.

24 23 Fundacja BGK jest członkiem Forum Darczyńców w Polsce, związku niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne. W 2013 roku fundacja uczestniczyła w realizowanym przez Forum Darczyńców projekcie Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce. Ma on na celu stworzenie przez fundacje korporacyjne własnych standardów, dzięki którym prowadzone przez nie działania na rzecz społeczeństwa będą efektywniejsze. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego jest członkiem Forum Darczyńców już od 2009 roku. Forum zrzesza organizacje, które prowadzą działania grantodawcze w oparciu o zasady jawności, przejrzystości, efektywności i partnerstwa. Fundacja BGK stale podnosi swoje kompetencje, wymienia wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami członkowskim Forum i upowszechnia dobre praktyki wśród innych organizacji (m.in. była prezentowana jako dobry przykład na seminarium Finanse w fundacjach korporacyjnych 12 września 2013 r.). Jest czynnie zaangażowana w proces wypracowywania przez fundacje korporacyjne wspólnych standardów działania w obszarach: budowania misji i strategii, relacji z beneficjentami i procedur grantodawczych, zespołów fundacji, finansowania działalności fundacji korporacyjnej, jej relacji z otoczeniem, mierzenia i oceny efektów działań. Magdalena Pękacka, Dyrektorka Forum Darczyńców w Polsce Adrianna Lepka, Prezes Zarządu Fundacji BGK przedstawiła dobre praktyki fundacji podczas międzynarodowego seminarium Forum Darczyńców pt. Finanse w fundacjach korporacyjnych, które odbyło się w Warszawie we wrześniu 2013 r.

25 24 STRATEGIA FUNDACJI NA LATA Zarząd i Rada Fundacji BGK zatwierdziły następujące strategiczne obszary działań fundacji w latach : 1. Działania na rzecz edukacji i zatrudnienia wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wspieranie dzieci i młodzieży w zdobywaniu wiedzy i kompetencji edukacja finansowa 2. Budowanie kapitału społecznego 3. Dążenie do zmian w najbliższym otoczeniu wspieranie i zachęcanie pracowników BGK do angażowania się w działania społeczne Raport Roczny 2013 Fundacja BGK Im. J. K. Steczkowskiego

26 25 LISTA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W V EDYCJI PROGRAMU NA DOBRY POCZĄTEK! (2012/2013) ŚCIEŻKA I Grantobiorca Tytuł projektu Kwota Samorządowe Przedszkole w Pieckach Bajkoludy, wierszowianki i inne opowiadanki zł Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi W ogrodzie piękna, czyli o przyrodzie i sztuce 7 999,30 zł Fundacja ZAMIAStem Początek przygody zł Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Klub Mam" Kim będę, jak dorosnę? zł Przedszkole w Sztutowie Mali odkrywcy Bałtyku zł Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych Mali badacze zł Publiczne Przedszkole w Szadku Przygoda z teatrem przedszkolak widzem i aktorem zł Przedszkole w Niedrzwicy Dużej Uczymy się razem czyli mama i tata też chodzą do przedszkola zł Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego Sztuka dla malucha zł Drawieńskie Skrzaty Przedszkolak-architekt, konstruktor, budowniczy zł Fundacja Pomocy Dzieciom MaNoWo Chemia i fizyka dla smyka zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju Moja mała ojczyzna zł Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny Janko Muzykant co nam w duszy gra zł Gmina Kowala Na ludową nutę ŚCIEŻKA II Grantobiorca Tytuł projektu Kwota Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju Akademia Mądrego Dzieciaka zł Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Grupa Matka z dzieckiem zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych Wektor Małymi rączkami poznajemy świat zł

27 26 Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu Akademia małych-ciekawych zł Gminny Ośrodek Kultury Razem z mamą: widzę czuję i maluję zł Fundacja Kreacje Bo jakie początki, takie będzie wszystko Mobilna pracownia działań przeróżnych Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej Zagrajże muzyka dla smyka zł Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku Trochę tańca, deko baśni i się dziecka świat rozjaśni zł Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury Tuptając do szkoły (projekt nie został zrealizowany) zł Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Bogatyni Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im C.K. Norwida, Filia w Kliniskach Wielkich Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni, Biblioteka Publiczna, filia w Brzeźnicy Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek Wschowa Klanzowa Akademia Przedszkolaków i Rodziców Klub dociekliwego malucha Klub skrzata Nie wykluczaj wspieraj zł zł Ośrodek Kultury w Jastrowiu Mini Drama Shakespeare też był dzieckiem zajęcia teatralne dla dzieci zł Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Kolorowy świat dźwięków Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie Doświadczalnia zł VI EDYCJA PROGRAMU NA DOBRY POCZĄTEK! (2013/2014) ŚCIEŻKA I Grantobiorca Tytuł projektu Kwota Przedszkole nr 4 Jarzębinka" w Słupcy Mali odkrywcy przyrody zł Przedszkole nr 5 Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim Akademia małego noblisty zł Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim Morski Uniwersytet Dziecięcy.pl zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie Jabłko, gruszka i pietruszka zdrowy jestem od maluszka zł Stowarzyszenie Polska Sahara Łączą nas pustynie zł Zespół Szkół, Gminne Przedszkole w Sterdyni Cudze chwalicie, swego nie znacie, a za własnym płotem wielkie skarby macie zł Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Szczytnej Jesteśmy częścią przyrody mali badacze przyrody zł Zespół Przedszkolno Szkolny im. T. Kościuszki w Stolcu Razem się spotkajmy, lepiej się poznajmy zł Stowarzyszenie ToMyRazem Klub Malucha zł zł zł zł zł

28 27 Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach By zdrowym być! zł Gmina Alwernia. Realizator projektu: Przedszkole Samorządowe Fantazja" w Kwaczale Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, Oddział terenowy w Białowieży Dziecięce laboratorium Edukacja twórcza maluchów z Białowieży Zespół Szkół im. M.Konopnickiej w Graboszycach Edukacyjny kalejdoskop malucha zł Gmina Brzeszcze. Realizator projektu: Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi Słoneczko" w Brzeszczach Kurczaki bystrzaki uczymy się twórczo żyć zł zł zł Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach Pół roku z życia małego Jaćwinga zł Stowarzyszenie MUW Młodzi Uczestnicy Wymian...Daje i zabiera zł Przedszkole Publiczne nr 1 w Zakliczynie Sport to zdrowie,więc i my żyjmy zdrowo zł Stowarzyszenie Nasza Łężyca" Przedszkolaków podróże małe i duże zł Stowarzyszenie Muzyka dla wszystkich" Radość tworzenia słucham, poznaję, potrafię zł Przedszkole w Bobolicach O siebie dbam innym pomagam zł Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej w Borzęciczkach Zabawa w teatr jako forma wyzwalania w dziecku muzycznych, plastycznych, ruchowych i słownych możliwości zł ŚCIEŻKA II Grantobiorca Tytuł projektu Kwota Biblioteka Publiczna w Pasłęku Bajkowa edukacja malucha zł Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej Przedszkolaki na start! zł Stowarzyszenie Homo Homini Janek i Ola idą do przedszkola zł Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Razem dla Gminy Wilga Poranki z Montessori szansa na równy start Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Kuźnia w Kolbuszowej Akademia Malucha zł Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie Z bajką za pan brat zł Przedszkole Gminne w Nowinach Wielkich Profesor Ciekawski zł Biblioteka Samorządowa w Chłopicach Grupy zabawowe Kolorowe Łapki" zł Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim Wspólne czytanie sposobem na dobre wychowanie zł Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zrozumieć ich świat Na dobry początek Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach Chatka Krasnali zł Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce Z wyobraźnią w wielki świat zł Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Chojnice Akolada Wielki teatr małych twórców zł zł zł

29 28 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU AKTYWA okres poprzedni okres bieżący A. AKTYWA TRWAŁE 1 882,48 752,92 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 882,48 752,92 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,51 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe 0, ,39 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,12 1. Środki pieniężne , ,12 2. Pozostałe aktywa finansowe C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE , ,09 SUMA AKTYWÓW , ,52 PASYWA okres poprzedni okres bieżący A. FUNDUSZE WŁASNE , ,29 I. Fundusz statutowy , ,00 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,29 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus) ,29 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (minus) ,38 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,23 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne , ,23 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania , ,23 3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 6 150,00 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 150,00 SUMA PASYWÓW , ,52

30 RACHUNEK WYNIKÓW POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE okres poprzedni okres bieżący A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ , ,00 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem , ,00 B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH , ,77 C. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (A-B) , ,23 D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE , ,90 1. Zużycie materiałów i energii 304,59 953,14 2. Usługi obce , ,65 3. Podatki i opłaty 351,66 472,14 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,41 5. Amortyzacja 1 129, ,56 6. Pozostałe 5 432, ,00 E. POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE W POZ. A i G) F. POZOSTAŁE KOSZTY (NIEWYMIENIONE W POZ. B, D i H) 0,99 2,88 G. PRZYCHODY FINANSOWE , ,18 H. KOSZTY FINANSOWE 0,34 I. WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) , ,29 (C-D+E-F+G-H) J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE: I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J) , ,29 L. Różnica zwiększająca koszty roku następnego ,38 (wielkość ujemna) M. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) ,29

31 Grafika i skład: Olga Figurska, lunatikot Wydrukowano na papierze Cocoon Silk produkowanym w 100% z makulatury, w technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego (norma ISO 14001).

32 Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa tel:

Raport roczny 2014 Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego

Raport roczny 2014 Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego Raport roczny 2014 Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego Raport roczny 2014 Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego 1 SPIS TREŚCI List prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego 2 List prezesa Zarządu Fundacji

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 Spis treści List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5 1 2 3 4 O Fundacji 8 Cele i sposób działania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO Fundacja Kapitał Młodych Warszawa 2015 Raport o programach grantowych dla NGO Redakcja: Adrianna Kucharska, Wojciech Broniatowski Autorzy raportu: Adrianna Kucharska

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Gramy o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012 Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Spis treści List Prezesa Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń... 5 I. Słowem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 Inspiracja do działania Aktywne społeczeństwo 4 R A P O R T R O C Z N Y F U N D A C J I K R O N E N B E R G A 2 0 0 9 S p i s t r e ś c i List Prezesa Zarządu citi Handlowy

Bardziej szczegółowo

Samorządowa polityka prorodzinna

Samorządowa polityka prorodzinna www.mistia.pl 3(44)2014 lipiec ISSN 1731-5204 w numerze: Polityka prorodzinna dobre praktyki 4-5 Jak poprawiać jakość edukacji w gminach? 6 I Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu

Bardziej szczegółowo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo R A P O R T R O C Z N Y 2 0 Inspiracja do działania Aktywne społeczeństwo 4 R A P O R T R O C Z N Y F U N D A C J I K R O N E N B E R G A 2 0 1 0 R A P O R T R O C Z N Y F U N D A C J I K R O N E N B E

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 2013 Raport roczny Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości RAPORT ROCZNY FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 stycznia 31 grudnia 2013 roku raport roczny 2013 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Wizerunek polskiego seniora kojarzy się nam przede wszystkim ze smutną starością, chorobami, często

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BIAŁYMSTOKU INFORMACJE PODSTAWOWE O NAS Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

Raport merytoryczny za rok 2013

Raport merytoryczny za rok 2013 Raport merytoryczny za rok 2013 Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA 1. Nazwa Fundacji: Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Bank lokalnych społeczności. Raport odpowiedzialnego biznesu 2011

Bank lokalnych społeczności. Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 Bank lokalnych społeczności Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 List od Prezesa 3 Kilka słów o raporcie 4 Profil Banku BGŻ 6 Historia 6 Filozofia biznesu i nasze wartości 6 Oferta Banku produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51 D O B R O C Z Y Ń C A R O K U 2 0 1 4 1 SPIS TREŚCI 4 DRODZY PRZYJACIELE 6 25 LAT WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POLAKÓW 8 OD DARCZYŃCY 9 OD AUDYTORA 10 OD PARTNERA MERYTORYCZNEGO 12 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach 1 Strona Rozdział 1 Informacje ogólne 1.1 Dane teleadresowe: Adres: Ul. Mała Kilińskiego 4/3 25-302 Kielce

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku 2011

Raport z przebiegu konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku 2011 Raport z przebiegu konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku 2011 Spis treści Wstęp 4 Dobra tradycja Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP 5 Fundator o konkursie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo