RAPORT ROCZNY 2013 FUNDACJA BGK IM. J. K. STECZKOWSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY 2013 FUNDACJA BGK IM. J. K. STECZKOWSKIEGO"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2013 FUNDACJA BGK IM. J. K. STECZKOWSKIEGO

2 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO / 2 LIST PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI BGK IM. J. K. STECZKOWSKIEGO / 3 O FUNDACJI / 4 STRATEGICZNE OBSZARY DZIAŁAŃ FUNDACJI BGK / 4 WŁADZE I ZESPÓŁ FUNDACJI / 5 FUNDATOR BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO / 6 O FUNDACJI W 2013 ROKU / 8 PROGRAMY / 9 PROGRAM GRANTOWY NA DOBRY POCZĄTEK! / 9 STYPENDIA POMOSTOWE / 12 WOLONTARIAT JEST SUPER! / 14 PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE / 18 MŁODY OBYWATEL / 19 DZIAŁALNOŚĆ W INNYCH ORGANIZACJACH I WSPÓŁPRACA / 22 STRATEGIA FUNDACJI NA LATA / 24 LISTA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W V EDYCJI PROGRAMU NA DOBRY POCZĄTEK! / 25 LISTA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W VI EDYCJI PROGRAMU NA DOBRY POCZĄTEK! / 26 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. / 28 RACHUNEK WYNIKÓW / 29

3 2 LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SZANOWNI PAŃSTWO, w 2004 roku, aby uczcić 80-lecie istnienia Banku Gospodarstwa Krajowego, ówczesny Zarząd powołał Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego. Ta decyzja wynikała z gotowości Banku BGK do trwałego zaangażowania się w rozwiązywanie problemów społecznych i chęci aktywnego włączenia się w realizację programów służących przede wszystkim wyrównywaniu szans edukacyjnych. Obecnie obchodzimy jubileusz 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest dla nas okazją do refleksji nad rolą państwowego banku rozwoju. W przyjętej w tym roku strategii za naszą misję obraliśmy wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań. Działania Fundacji BGK w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych i edukacji obywatelskiej w istotny sposób przyczyniają się do realizacji strategii BGK. Wzrost kapitału społecznego jest bowiem jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoi obecnie Polska. To właśnie kapitał społeczny i edukacja odpowiadająca wyzwaniom i potrzebom rynku to filary rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. W tym właśnie upatruję misję i rolę naszej fundacji. Wierzę, że programy Fundacji BGK w zakresie edukacji, budowania wspólnej odpowiedzialności i inicjowania współpracy na poziomie lokalnym przynoszą wymierne korzyści społeczne. Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego

4 3 LIST PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI BGK IM. J. K. STECZKOWSKIEGO SZANOWNI PAŃSTWO, z przyjemnością przekazuję Państwu raport podsumowujący działania Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego w 2013 roku. Strategiczne obszary działań Fundacji BGK to: edukacja, rozwój wolontariatu pracowniczego i budowa kapitału społecznego. Chcemy zapewnić dzieciom i młodzieży, bez względu na miejsce zamieszkania, równe szanse i możliwości w dostępie do edukacji. Wspieramy społeczności lokalne w tworzeniu warunków do bezpiecznego i twórczego rozwoju dzieci. Angażujemy młodzież w badanie i rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. W 2013 roku bezpośrednimi odbiorcami działań fundacji było ponad 6000 osób, zrealizowano 20 projektów wolontariackich, a pracownicy BGK przepracowali społecznie 1236 godzin. 202 szkoły uczestniczyły w programie edukacji obywatelskiej Młody Obywatel, zrealizowano 29 projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali i angażowali się w działania fundacji w minionym roku. Współpraca i partnerstwo to dla nas niezwykle ważne wartości. Zapraszam do lektury naszego raportu. Adrianna Lepka Prezes Zarządu Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

5 4 FUNDACJA BGK STRATEGICZNE OBSZARY DZIAŁANIA I PROGRAMY REALIZOWANE W LATACH Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i kultury Wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu bezpiecznej i inspirującej przestrzeni do rozwoju dzieci i młodzieży Rozwój wolontariatu Rozwój kapitału społecznego Stypendia Pomostowe partner programu, administrator: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości Na dobry początek! program grantowy Przyjazne przedszkole program z udziałem wolontariuszy BGK Wolontariat jest super! konkurs na najlepsze projekty wolontariackie pracowników BGK Młody Obywatel program partnerski, realizowany z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej FUNDATOR Fundacja BGK prowadzi działalność dzięki środkom otrzymywanym od BGK. W 2013 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał fundacji darowiznę w wysokości zł.

6 5 WŁADZE I ZESPÓŁ FUNDACJI RADA FUNDACJI Ryszard Pazura przewodniczący Rady Aleksandra Wiktorow sekretarz Rady Halina Wasilewska-Trenkner członek Rady ZARZĄD FUNDACJI Aneta Stelmaszczyk prezes Zarządu (do 22 lipca 2013 r.) Adrianna Lepka prezes Zarządu (od 22 lipca 2013 r.), członek Zarządu (do 22 lipca 2013 r.) Tomasz Kaczor członek Zarządu (od 22 lipca 2013 r.) Sebastian Skuza członek Zarządu ZESPÓŁ FUNDACJI Katarzyna Grzegorczyk koordynator (do 30 czerwca 2013 r.) Agnieszka Gajek dyrektorka (od 1 lipca 2013 r.) Członkowie władz fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. Z fundacją współpracowało 7 ekspertów w dziedzinie edukacji przedszkolnej, którzy oceniali wnioski w konkursie grantowym Na dobry początek!

7 Państwowy bank rozwoju 6 9 Nasza strategia FUNDATOR BANK STRATEGIA GOSPODARSTWA BGK NA LATA KRAJOWEGO lat MISJA BGK Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań. Nowa Strategia BGK Nowa na lata Strategia 2014 BGK na lata Bank Gospodarstwa Bank Krajowego Gospodarstwa zamierza Gospo wypełniać rza swoją wypełniać misję w swoją opar-misję i utrzymanie w oparciu kluczowej manie kluczowej roli w realiza- roli w realizacji pro Krajowego BGK planuje zamie także BGK osiągnięcie planuje także osiągnięcie i utrzy 2017 definiuje aktualną definiuje rolę Banku aktualną rolę Banku Gospodarstwa Krajowego, darstwa jako Krajowego, państwowego banku rozwoju. wego banku Podkreśla rozwoju. transparentność, Podkreśla mi ciągłe rentność, doskonalenie, ciągłe doskonalenie, szczególnie profesjo w zakresie nie w zakresie instrumentów instrumentów zwrotnyc jako ciu o państwo wartości takie o wartości jak: stabilność, takie jak: stabilność, cji programów transpa europejskich, gramów europejskich, w tym w tym szczegó misję, którą jest wspieranie sję, którą rozwoju jest wspieranie profesjonalizm rozwoju i współodpowiedzialnośćnalizm i współodpowiedzialność. zwrotnych. społeczno gospodarczego Polski społeczno gospodarczego Polski oraz Kolejny obszar wymieniony w strateg oraz sektora finansów publicznych Kolejny obszar wymieniony w realizacji jego zadań. sektora finansów publicznych Wśród w celów reali strategicznyczacji jego zadań. się umocnienie BGK się w umocnienie roli banku BGK roz-w roli widocznej banku roz skali skali działalności działalności inwesty- inwestycyjnej, przed Wśród celów znajduje strategicznych w strategii, znajduje to rozbudowa to rozbudowa i osiągnięcie i osiągnięcie widoczn Cele określone w strategii odpowiadają oczekiwaniom interesariuszy Cele określone banku w strategii nego odpowiada zaangażowania nego w zaangażowania finansowanie w finansowanie Funduszu Mieszkań na na Wynajem. woju poprzez zwielokrotnienie woju poprzez zwielokrotnienie obeccyjnej, obec przede wszystkim w zakresie Funduszu Mies oraz wewnętrznym ją i zewnętrznym oczekiwaniom interesariuszy przedsięwzięć Banku w ramach przedsięwzięć programu w ramach programu warunkom funkcjonowania, oraz wewnętrznym w tym i zewnętrznym Inwestycje warunkom funkcjonowania, w tym priory poręczeniowo gwarancyjnej. Polskie Inwestycje oraz działalności Polskie oraz działalności priorytetom polityki gospodarczej poręczeniowo-gwarancyjnej. Rządu RP. tetom polityki gospodarczej Rządu RP.

8 zwiększenie dostępności finansowania i skali działania w zakresie rozwiązań wspierających działalność eksportową przedsiębiorstw. go będzie: podnosił efektywność w zakresie działalności programowej 7 (wspieranie rozwoju sektora finansów publicznych oraz obsługa funduszy i programów rządowych); zapewniał stabilny zwrot na kapitale, na poziomie wyższym niż rentowność polskich skarbowych papierów wartościowych; kosztową; utrzymywał wysoką jakość aktywów w ramach określonego poziomu ryzyka. WARTOŚCI BGK stabilność ciągłe doskonalenie profesjonalizm transparentność Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje programy służące rozwojowi gospodarczemu Polski. Jest filarem rządowego programu Inwestycje Polskie, w ramach którego organizuje finansowanie inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Prowadzi programy wspierania eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija system poręczeń i gwarancji.

9 8 O FUNDACJI BGK W 2013 ROKU 6170 odbiorców działań 30 Stypendiów Pomostowych na I rok studiów 20 projektów wolontariackich zaangażowanie 138 wolontariuszy BGK 1236 godzin przepracowanych przez wolontariuszy BGK 18 lekcji o finansach przeprowadzili wolontariusze BGK 3 place zabaw wybudowane przez wolontariuszy BGK 202 szkoły uczestniczyły w III i IV edycji programu Młody Obywatel 29 zrealizowanych projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich w V edycji programu Na dobry początek! 34 projekty otrzymały dofinansowanie w VI edycji programu Na dobry początek! zł przeznaczono na realizację zadań statutowych Fundacji BGK Raport Roczny 2013 Fundacja BGK Im. J. K. Steczkowskiego

10 9 PROGRAM GRANTOWY NA DOBRY POCZĄTEK! CEL PROGRAMU podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym. O dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców mogły ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, przedszkola publiczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie projektów wynosi od 3 do 10 tys. zł i obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Projekty można zgłaszać w 2 ścieżkach: I ścieżka dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej II ścieżka dzieci, które nie są objęte edukacją przedszkolną. KRYTERIA UWZGLĘDNIANE PRZY OCENIE WNIOSKÓW: nowatorskość, przydatność projektu dla odbiorców, partnerstwo wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami przy realizacji projektu, zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań i klarowność budżetu. V EDYCJA PROGRAMU NA DOBRY POCZĄTEK! (2012/2013) W okresie styczeń czerwiec 2013 r. realizowane były projekty edukacyjne dofinansowane w V edycji konkursu (wyłonione jesienią 2012 r.) zł przyznana kwota dofinansowania 30 projektów otrzymało dofinansowanie: 14 w ścieżce I i 16 w ścieżce II uczestników projektów godzin zajęć edukacyjnych i warsztatów dla dzieci 258 godzin zajęć dla rodziców 68 instytucji partnerskich zaangażowanych w realizację projektów

11 10 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Termin realizacji: styczeń-czerwiec 2013 Nazwa projektu: Kim będę, jak dorosnę? Realizator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Klub Mam w Konarzynach W ramach projektu Kim będę, jak dorosnę maluchy z przedszkola w Konarzynach co miesiąc poznawały inny zawód. Przedszkolaki odwiedziły staż pożarną w Chojnicach, komendę policji w Człuchowie, w piekarni zobaczyły, jak się piecze chleb i bułeczki. Były w pracowni garncarskiej, zobaczyły, jak pracuje artysta, kolejarz i weterynarz. Zwiedziły zoo, Muzeum Piernika w Toruniu, były też na przedstawieniu teatralnym. Nazwa projektu: Mali odkrywcy Bałtyku Realizator projektu: Przedszkole w Sztutowie Przedszkolaki ze Sztutowa uczestniczyły w warsztatach plastycznych, muzycznych i twórczych zabawach z rodzicami. Odwiedziły Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku i Oceanarium w Gdyni. Na miejscowej plaży zbierały materiały przyrodnicze do laboratorium. Spotkały się także ze strażnikami wybrzeża, ratownikami, bursztynnikami i rybakami. Dzieci przygotowały przedstawienie Morskie opowieści, bawiły się na balu Neptuna, prowadziły kronikę Mali odkrywcy Bałtyku. Dzięki zdobytemu doświadczeniu mogły wykazać się w 3 konkursach: wiedzy marynistycznej, plastycznym i fotograficznym. Przedstawiły efekty swoich prac mieszkańcom gminy Sztutowo podczas wystawy plastycznej i fotograficznej. Nazwa projektu: Zagrajże muzyka dla smyka Realizator projektu: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej W ramach projektu Zagrajże muzyka dla smyka, realizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej, przedszkolaki z gminy Kolbuszowa uczestniczyły w 11 spotkaniach umuzykalniających. Poprzez muzykę, taniec i śpiew oraz działania animacyjne (plastyczne i ruchowe) dzieci poznawały tradycyjną muzykę regionu i rozwijały swoje kompetencje. Dzięki projektowi rodzice poznali nowe, twórcze pomysły na zabawę i edukację swoich pociech.

12 11 VI EDYCJA PROGRAMU NA DOBRY POCZĄTEK! (2013/2014) W maju 2013 r. została ogłoszona VI edycja programu Na dobry początek!, nabór wniosków zakończono 10 września 2013 r. Od początku realizacji programu Na dobry początek! Fundacja BGK dofinansowała 146 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel niemal 1,3 mln zł. Dzięki nim dzieci wzięło udział w ciekawych zajęciach: plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, sportowych czy związanych z poznawaniem środowiska naturalnego. 588 zgłoszonych wniosków 34 dofinansowane projekty (21 I ścieżka, 13 II ścieżka) zł przyznana kwota dofinansowania 28 uczestniczek szkolenia Mali badacze wprowadzenie do metody projektów badawczych Projekty są realizowane w 2014 roku (styczeń-czerwiec).

13 12 STYPENDIA POMOSTOWE CEL PROGRAMU ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcia decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów. Adresatami programu w szczególności jest młodzież pochodząca z rodzin pracowników dawnych PGR, uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zastępczych i domów dziecka oraz młodzi ludzie rekomendowani przez lokalne organizacje pozarządowe. Program jest realizowany przez koalicję partnerów, w której skład wchodzą: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja BGK, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja NBP, Fundacja Orange, Fundacja BGŻ, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Koalicja 81 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych. Honorowy Patronat nad XII edycją programu Stypendiów Pomostowych objęła Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP. Administratorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. XI EDYCJA PROGRAMU rok akademicki 2012/2013 Fundacja BGK sfinansowała 32 Stypendia Pomostowe, na łączną kwotę niemal 160 tys. zł. XII EDYCJA PROGRAMU rok akademicki 2013/2014 Fundacja BGK ufundowała 30 stypendiów, przeznaczając na nie kwotę 150 tys. zł.

14 13 WARSZTATY POMOSTOWI LIDERZY Po raz szósty Fundacja BGK włączyła się w organizację warsztatów psychologiczno-liderskich dla grupy najlepszych Stypendystów Pomostowych. W warsztatach Pomostowi Liderzy 2013 wzięło udział 37 uczestników. Stypendyści uczestniczyli w zajęciach z zakresu tworzenia zespołów i koordynacji pracy, prowadzenia wystąpień publicznych, a także tworzenia nowych projektów. W ramach Programu Stypendiów Pomostowych przyznano dotychczas różnego rodzaju stypendiów, w tym na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel łącznie 77,7 mln zł. Fundacja BGK, uczestnicząca w programie od 2005 roku, ufundowała 252 stypendia na kwotę 1,108 mln zł oraz współfinansowała 6 edycji warsztatów Pomostowi Liderzy, budujących kompetencje społeczne stypendystów, na które przeznaczyła niemal 137 tys. zł. Od 11 lat Bank Gospodarstwa Krajowego i Fundacja BGK wspierają nas w prowadzeniu Programu Stypendiów Pomostowych. To nader udana i owocna współpraca. Program istnieje od 2002 roku, poprzez ufundowanie stypendium wspiera młodych ludzi podejmujących studia i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Stypendia Pomostowe są wspólnym przedsięwzięciem wielu renomowanych Partnerów, a Bank Gospodarstwa Krajowego i Fundacja BGK uczestniczą w nim prawie od samego początku. Dzięki fundacji i ufundowanym przez nią stypendiom już 252 młodych, zdolnych ludzi mogło rozpocząć studia. Nasza współpraca z Fundacją BGK to również szansa dla naszych stypendystów na zdobywanie nowych doświadczeń. Co roku przy wsparciu fundacji organizujemy warsztaty Pomostowi Liderzy przeznaczone dla stypendystów studiujących na drugim roku studiów uczestnicy zdobywają na nich nowe umiejętności i rozwijają swoje kompetencje osobiste. Udział w warsztatach ułatwia im dalsze studiowanie oraz poprawia możliwości konkurowania na rynku pracy. W sześciu edycjach warsztatów wzięło do tej pory udział w sumie 266 osób. Bardzo doceniamy wsparcie, które otrzymujemy z Fundacji BGK dzięki niemu kolejne roczniki młodych, zdolnych ludzi mogą realizować swoje cele, uczyć się i rozwijać skrzydła. Dziękujemy! dr Zofia Sapijaszka, Członek Zarządu, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości W warsztatach wzięło dotychczas udział 266 stypendystów.

15 14 WOLONTARIAT PRACOWNICZY Poprzez realizację programu Wolontariat jest super! fundacja zachęca pracowników BGK do podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności i grup potrzebujących wsparcia. Program prowadzony jest metodą konkursu, w którym pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego przygotowują własne projekty społeczne. Najlepsze z nich otrzymały z Fundacji BGK dofinansowanie na ich realizację. W 2013 r. fundacja po raz piąty ogłosiła konkurs na projekty wolontariackie pod hasłem Wolontariat jest super!. Zespoły wolontariuszy BGK zgłosiły 32 projekty. Kapituła w składzie: Piotr Lasecki Wiceprezes Zarządu BGK, Dariusz Pietrowski Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, Katarzyna Rózicka Pracodawcy RP i Agnieszka Gajek Forum Odpowiedzialnego Biznesu rekomendowała do dofinansowania 20 najlepszych projektów. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 72 tys. zł. KONKURS WOLONTARIAT JEST SUPER! W 2013 ROKU 32 projekty zgłoszone do konkursu 20 projektów otrzymało dofinansowanie zł wyniosło dofinansowanie najlepszych projektów 105 pracowników BGK i 180 osób spoza banku uczestniczyło w projektach godzin przepracowali wolontariusze odbiorców działań społecznych Od początku trwania konkursu wolontariusze BGK zrealizowali 85 projektów społecznych. Podczas realizacji projektów wolontariackich pracownicy banku zaangażowali się 430 razy.

16 15 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW WOLONTARIACKICH Nazwa projektu: Zielono mi Instytucja partnerska: Szkoła Podstawowa nr 155 w Krakowie Celem projektu było zagospodarowanie terenu przed wejściem do budynku oraz fragmentu ogrodu Szkoły Podstawowej nr 155 w krakowskiej Nowej Hucie. W sadzeniu roślin pomagały dzieci i nauczyciele. Nagrodą dla wolontariuszy była radość dzieci, które mogą teraz bezpiecznie korzystać z uroków spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Lider projektu: Renata Kalemba Nazwa projektu: Senior potrafi Instytucja partnerska: Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Celem projektu było zachęcenie osób 55+ do zdobywania nowych umiejętności oraz aktywności kulturalnej i społecznej. Wolontariusze przeprowadzili zajęcia nauki obsługi komputera ( Senior buszujący ), zorganizowali spotkania osób zainteresowanych rozwojem swoich pasji ( Klub pasjonata ), spotkanie wspomnieniowe ( Moje korzenie ) i konkurs fotograficzny W obiektywie seniora. Projekt zakończył się rodzinną zabawą pod hasłem Rozczytane pokolenie. Lider projektu: Anna Cichosz Nazwa projektu: Kropla szczęścia Dzień Dziecka w Centrum Zdrowia Dziecka Instytucja partnerska: Stowarzyszenie motocyklistów VFR Polska Projekt był adresowany do pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Działania wolontariuszy polegały na przygotowaniu festynu z okazji Dnia Dziecka i zorganizowaniu strefy zabawy z atrakcjami takimi jak: kącik plastyczny, konkursy z nagrodami, upominki dla dzieci. Wolontariusze w przebraniach clowna i pajaca wcielili się w role animatorów uśmiechu. Lider projektu: Aneta Kuchta

17 16 WOLONTARIUSZE BGK WOLONTARIUSZE BGK WOLONTARIUSZE BGK AGNIESZKA STARCZEWSKA DEPARTAMENT Wolontariat kojarzy mi się PROGRAMÓW z pozytywnymi emocjami. EUROPEJSKICH Agnieszka Wolontariat Starczewska Departament kojarzy Programów mi się Europejskich z pozytywnymi emocjami. ANNA CICHOSZ ODDZIAŁ Nie zastanawiam BGK się, W dlaczego OLSZTYNIE po prostu pomagam. Anna Cichosz Nie oddział zastanawiam BGK w Olsztynie się, dlaczego po prostu pomagam.

18 17 WOLONTARIUSZE BGK WOLONTARIUSZE BGK ANETA KUCHTA DEPARTAMENT Na zostanie wolontariuszem ZARZĄDZANIA nigdy nie jest za późno. RYZYKIEM KREDYTOWYM Aneta Kuchta Departament Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Na zostanie wolontariuszem nigdy nie jest za późno. JOANNA WOJNACH REGIONALNE Uśmiech dzieci i polepszenie CENTRUM ich warunków RYZYKA do rozwoju KREDYTOWEGO W POZNANIU są największą nagrodą za pracę wolontariacką. Joanna Wojnach Uśmiech Regionalne dzieci Centrum i polepszenie Ryzyka Kredytowego ich warunków w Poznaniu do rozwoju są największą nagrodą za pracę wolontariacką.

19 18 PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE CEL PROGRAMU: wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu bezpiecznej i inspirującej przestrzeni dla rozwoju dzieci i młodzieży. Program był realizowany we współpracy z wolontariuszami BGK, samorządami lokalnymi i placówkami przedszkolnymi działającymi na terenach wiejskich. W 2013 roku 15 wolontariuszy z udziałem 57 przedstawicieli lokalnych społeczności wybudowało 3 place zabaw przy wiejskich przedszkolach w Chrząstowicach (woj. opolskie), Szwarszowicach (woj. świętokrzyskie) i Drożdzienicy (woj. kujawsko-pomorskie). Będzie z nich korzystać 235 dzieci. Od początku realizacji programu, dzięki zaangażowaniu 175 wolontariuszy z BGK, powstało 16 bezpiecznych placów zabaw przy wiejskich przedszkolach. Liczba placów zabaw dla dzieci wybudowanych od początku realizacji programu Przyjazne przedszkole, w podziale na województwa

20 19 MŁODY OBYWATEL Od czterech lat Fundacja BGK wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) prowadzi w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych innowacyjny program Młody Obywatel. CEL PROGRAMU angażowanie młodych ludzi w działania na rzecz społeczności lokalnych. Młodzi ludzie poznają swoją społeczność, uczą się pracy zespołowej, komunikacji, nawiązują współpracę z sojusznikami. W 2013 ROKU 120 szkół uczestniczyło w III edycji i 82 szkoły w IV edycji programu zrealizowano 85 projektów uczniowskich 18 uczestników tygodniowych warsztatów Letnie Laboratorium Liderówka 18 lekcji o finansach przeprowadzili wolontariusze BGK Od początku realizacji programu Młody Obywatel wzięły w nim udział 472 szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całej Polski, powstało 428 grup uczniowskich, które zbadały lokalny kapitał społeczny, zorganizowano ponad 100 warsztatów dla 1700 uczniów i uczennic.

21 20 Liczba szkół, które dotychczas wzięły udział w programie Młody Obywatel w podziale na województwa Pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wolontariatu pracowniczego prowadzą wspólnie z animatorami CEO lekcje o finansach dla młodzieży. Wolontariusze uczestniczyli też w konsultacjach merytorycznych dotyczących materiałów edukacyjnych, m.in. na temat ekonomii społecznej i spółdzielczości uczniowskiej. Moja przygoda z lekcjami bankowymi zaczęła się w 2010 roku, w I edycji Młodego Obywatela. Miałem wówczas przyjemność, jako koordynator programu, zarówno je współprowadzić, jak i współorganizować. Od tego czasu wiele razy docierałem do szkół, w których warsztaty zawsze spotykały się z zainteresowaniem młodzieży. Bo lekcje bankowe to warsztaty niezwykłe. Każdą z nich dobrze pamiętam - pracownika banku, z którym współprowadziłem zajęcia, reakcję i pytania uczniów, specyfikę szkoły. Jest w lekcjach coś, co sprawia, że się je pamięta. To dla mnie wartościowe doświadczenie, które bardzo sobie cenię. Łukasz Zych, Centrum Edukacji Obywatelskiej

22 21 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW UCZNIOWSKICH Nazwa projektu: Oddaj z kości garść miłości śmigielanie przeciw białaczce Realizator projektu: Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Celem projektu realizowanego przez młodzież ze Śmigla było zainteresowanie osób w ich mieście ideą zostania dawcą szpiku. W ramach przygotowanej kampanii Oddaj z kości garść miłości śmigielanie przeciw białaczce uczniowie zorganizowali m.in. przemarsz ulicami miasta informujący o idei, debatę publiczną Zostań dawcą szpiku podaruj komuś życie, konkurs na najlepszy film zachęcający do rejestrowania się w banku dawców szpiku i rejestrację dawców, podczas której 32 osoby zapisały się na listę. Patronat nad projektem objął Urząd Miasta Śmigla, a patronat medialny Telewizja Leszno. Nazwa projektu: Kraina ludzi pozytywnie zakręconych Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie Celem projektu było nagłośnienie i promocja działań ludzi pozytywnie zakręconych z Ostródy. Młodzież wyszukiwała osoby, które w bardzo różny, często niekonwencjonalny sposób realizują swoje pasje i marzenia, działają społecznie. Grupa projektowa z Ostródy przeprowadzała wywiady, organizowała spotkania z młodzieżą, aby młodzi złapali bakcyla i wiedzieli, że nie ma rzeczy niemożliwych. Na podstawie zebranych materiałów powstała galeria ludzi pozytywnie zakręconych. Podczas oficjalnej gali można było usłyszeć, co inspiruje i motywuje do aktywności 22 zakręcone pozytywnie osoby. Nazwa projektu: Jestem tutaj! Realizator projektu: Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu Celem projektu było wzmocnienie więzi lokalnych młodzieży i osób starszych poprzez wspólne działania z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Pokoleń. Młodzież przygotowała przewodnik, który stał się punktem wyjścia do międzypokoleniowego zwiedzania jednej z dzielnic Zawiercia. Młodzież i seniorzy wyruszali na zwiedzanie miasta zgodnie z wierszowanymi wskazówkami przewodnika. W czasie wspólnej wędrówki seniorzy wspominali dawne czasy; szczególnie opisywali te miejsca, które zatraciły swój dawny charakter.

23 22 DZIAŁALNOŚĆ W INNYCH ORGANIZACJACH I WSPÓŁPRACA Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wolontariusze BGK uczestniczyli w projekcie Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Jest on przykładem współdziałania całego sektora bankowego na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. BAKCYL opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli wolontariuszy. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i pod patronatem Związku Banków Polskich. Pomysłodawcą i organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości. Fundacja BGK bierze udział w pracach komitetu doradczego Koalicji Prezesi Wolontariusze 2011, koordynowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii. Celem Koalicji jest promocja wolontariatu i aktywności obywatelskiej poprzez pokazywanie przykładu prezesów dzielących się swoim czasem i doświadczeniem na rzecz ważnych inicjatyw społecznych. Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego jest członkiem Koalicji Prezesi- -Wolontariusze. Fundacja BGK uczestniczyła w pracach grupy roboczej nt. innowacji społecznych w ramach inicjatywy Wizja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, Podczas spotkań grupy roboczej omówiono bariery i czynniki sukcesu rozwoju innowacji społecznych oraz przedyskutowano innowacje społeczne w obszarze wyzwań związanych z kapitałem społecznym. Projekt Wizja 2050 jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy doradczej PwC. Celem projektu jest integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazanie przedstawicielom biznesu znaczenia wyzwań w tym zakresie oraz wzmocnienie dialogu administracji i biznesu na rzecz wypracowywania konkretnych rozwiązań dla wspierania realizacji celów rozwojowych Polski.

24 23 Fundacja BGK jest członkiem Forum Darczyńców w Polsce, związku niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne. W 2013 roku fundacja uczestniczyła w realizowanym przez Forum Darczyńców projekcie Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce. Ma on na celu stworzenie przez fundacje korporacyjne własnych standardów, dzięki którym prowadzone przez nie działania na rzecz społeczeństwa będą efektywniejsze. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego jest członkiem Forum Darczyńców już od 2009 roku. Forum zrzesza organizacje, które prowadzą działania grantodawcze w oparciu o zasady jawności, przejrzystości, efektywności i partnerstwa. Fundacja BGK stale podnosi swoje kompetencje, wymienia wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami członkowskim Forum i upowszechnia dobre praktyki wśród innych organizacji (m.in. była prezentowana jako dobry przykład na seminarium Finanse w fundacjach korporacyjnych 12 września 2013 r.). Jest czynnie zaangażowana w proces wypracowywania przez fundacje korporacyjne wspólnych standardów działania w obszarach: budowania misji i strategii, relacji z beneficjentami i procedur grantodawczych, zespołów fundacji, finansowania działalności fundacji korporacyjnej, jej relacji z otoczeniem, mierzenia i oceny efektów działań. Magdalena Pękacka, Dyrektorka Forum Darczyńców w Polsce Adrianna Lepka, Prezes Zarządu Fundacji BGK przedstawiła dobre praktyki fundacji podczas międzynarodowego seminarium Forum Darczyńców pt. Finanse w fundacjach korporacyjnych, które odbyło się w Warszawie we wrześniu 2013 r.

25 24 STRATEGIA FUNDACJI NA LATA Zarząd i Rada Fundacji BGK zatwierdziły następujące strategiczne obszary działań fundacji w latach : 1. Działania na rzecz edukacji i zatrudnienia wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wspieranie dzieci i młodzieży w zdobywaniu wiedzy i kompetencji edukacja finansowa 2. Budowanie kapitału społecznego 3. Dążenie do zmian w najbliższym otoczeniu wspieranie i zachęcanie pracowników BGK do angażowania się w działania społeczne Raport Roczny 2013 Fundacja BGK Im. J. K. Steczkowskiego

26 25 LISTA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W V EDYCJI PROGRAMU NA DOBRY POCZĄTEK! (2012/2013) ŚCIEŻKA I Grantobiorca Tytuł projektu Kwota Samorządowe Przedszkole w Pieckach Bajkoludy, wierszowianki i inne opowiadanki zł Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi W ogrodzie piękna, czyli o przyrodzie i sztuce 7 999,30 zł Fundacja ZAMIAStem Początek przygody zł Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Klub Mam" Kim będę, jak dorosnę? zł Przedszkole w Sztutowie Mali odkrywcy Bałtyku zł Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych Mali badacze zł Publiczne Przedszkole w Szadku Przygoda z teatrem przedszkolak widzem i aktorem zł Przedszkole w Niedrzwicy Dużej Uczymy się razem czyli mama i tata też chodzą do przedszkola zł Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego Sztuka dla malucha zł Drawieńskie Skrzaty Przedszkolak-architekt, konstruktor, budowniczy zł Fundacja Pomocy Dzieciom MaNoWo Chemia i fizyka dla smyka zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju Moja mała ojczyzna zł Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny Janko Muzykant co nam w duszy gra zł Gmina Kowala Na ludową nutę ŚCIEŻKA II Grantobiorca Tytuł projektu Kwota Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju Akademia Mądrego Dzieciaka zł Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Grupa Matka z dzieckiem zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych Wektor Małymi rączkami poznajemy świat zł

27 26 Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu Akademia małych-ciekawych zł Gminny Ośrodek Kultury Razem z mamą: widzę czuję i maluję zł Fundacja Kreacje Bo jakie początki, takie będzie wszystko Mobilna pracownia działań przeróżnych Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej Zagrajże muzyka dla smyka zł Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku Trochę tańca, deko baśni i się dziecka świat rozjaśni zł Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury Tuptając do szkoły (projekt nie został zrealizowany) zł Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Bogatyni Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im C.K. Norwida, Filia w Kliniskach Wielkich Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni, Biblioteka Publiczna, filia w Brzeźnicy Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek Wschowa Klanzowa Akademia Przedszkolaków i Rodziców Klub dociekliwego malucha Klub skrzata Nie wykluczaj wspieraj zł zł Ośrodek Kultury w Jastrowiu Mini Drama Shakespeare też był dzieckiem zajęcia teatralne dla dzieci zł Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Kolorowy świat dźwięków Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie Doświadczalnia zł VI EDYCJA PROGRAMU NA DOBRY POCZĄTEK! (2013/2014) ŚCIEŻKA I Grantobiorca Tytuł projektu Kwota Przedszkole nr 4 Jarzębinka" w Słupcy Mali odkrywcy przyrody zł Przedszkole nr 5 Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim Akademia małego noblisty zł Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim Morski Uniwersytet Dziecięcy.pl zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie Jabłko, gruszka i pietruszka zdrowy jestem od maluszka zł Stowarzyszenie Polska Sahara Łączą nas pustynie zł Zespół Szkół, Gminne Przedszkole w Sterdyni Cudze chwalicie, swego nie znacie, a za własnym płotem wielkie skarby macie zł Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Szczytnej Jesteśmy częścią przyrody mali badacze przyrody zł Zespół Przedszkolno Szkolny im. T. Kościuszki w Stolcu Razem się spotkajmy, lepiej się poznajmy zł Stowarzyszenie ToMyRazem Klub Malucha zł zł zł zł zł

28 27 Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach By zdrowym być! zł Gmina Alwernia. Realizator projektu: Przedszkole Samorządowe Fantazja" w Kwaczale Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, Oddział terenowy w Białowieży Dziecięce laboratorium Edukacja twórcza maluchów z Białowieży Zespół Szkół im. M.Konopnickiej w Graboszycach Edukacyjny kalejdoskop malucha zł Gmina Brzeszcze. Realizator projektu: Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi Słoneczko" w Brzeszczach Kurczaki bystrzaki uczymy się twórczo żyć zł zł zł Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach Pół roku z życia małego Jaćwinga zł Stowarzyszenie MUW Młodzi Uczestnicy Wymian...Daje i zabiera zł Przedszkole Publiczne nr 1 w Zakliczynie Sport to zdrowie,więc i my żyjmy zdrowo zł Stowarzyszenie Nasza Łężyca" Przedszkolaków podróże małe i duże zł Stowarzyszenie Muzyka dla wszystkich" Radość tworzenia słucham, poznaję, potrafię zł Przedszkole w Bobolicach O siebie dbam innym pomagam zł Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej w Borzęciczkach Zabawa w teatr jako forma wyzwalania w dziecku muzycznych, plastycznych, ruchowych i słownych możliwości zł ŚCIEŻKA II Grantobiorca Tytuł projektu Kwota Biblioteka Publiczna w Pasłęku Bajkowa edukacja malucha zł Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej Przedszkolaki na start! zł Stowarzyszenie Homo Homini Janek i Ola idą do przedszkola zł Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Razem dla Gminy Wilga Poranki z Montessori szansa na równy start Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Kuźnia w Kolbuszowej Akademia Malucha zł Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie Z bajką za pan brat zł Przedszkole Gminne w Nowinach Wielkich Profesor Ciekawski zł Biblioteka Samorządowa w Chłopicach Grupy zabawowe Kolorowe Łapki" zł Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim Wspólne czytanie sposobem na dobre wychowanie zł Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zrozumieć ich świat Na dobry początek Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach Chatka Krasnali zł Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce Z wyobraźnią w wielki świat zł Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Chojnice Akolada Wielki teatr małych twórców zł zł zł

29 28 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU AKTYWA okres poprzedni okres bieżący A. AKTYWA TRWAŁE 1 882,48 752,92 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 882,48 752,92 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,51 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe 0, ,39 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,12 1. Środki pieniężne , ,12 2. Pozostałe aktywa finansowe C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE , ,09 SUMA AKTYWÓW , ,52 PASYWA okres poprzedni okres bieżący A. FUNDUSZE WŁASNE , ,29 I. Fundusz statutowy , ,00 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,29 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus) ,29 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (minus) ,38 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,23 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne , ,23 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania , ,23 3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 6 150,00 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 150,00 SUMA PASYWÓW , ,52

30 RACHUNEK WYNIKÓW POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE okres poprzedni okres bieżący A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ , ,00 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem , ,00 B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH , ,77 C. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (A-B) , ,23 D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE , ,90 1. Zużycie materiałów i energii 304,59 953,14 2. Usługi obce , ,65 3. Podatki i opłaty 351,66 472,14 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,41 5. Amortyzacja 1 129, ,56 6. Pozostałe 5 432, ,00 E. POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE W POZ. A i G) F. POZOSTAŁE KOSZTY (NIEWYMIENIONE W POZ. B, D i H) 0,99 2,88 G. PRZYCHODY FINANSOWE , ,18 H. KOSZTY FINANSOWE 0,34 I. WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) , ,29 (C-D+E-F+G-H) J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE: I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J) , ,29 L. Różnica zwiększająca koszty roku następnego ,38 (wielkość ujemna) M. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) ,29

31 Grafika i skład: Olga Figurska, lunatikot Wydrukowano na papierze Cocoon Silk produkowanym w 100% z makulatury, w technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego (norma ISO 14001).

32 Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa tel:

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.005 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Sprawozdanie finansowe za rok 2010-1/6 - Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Roczne sprawozdanie finansowe z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2011 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Otwocka Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9 Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia 87-100 Toruń, ul. Bydgoska 88/9 za rok 2014 okresy sprawozdawcze od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 1/11 Spis treści I. Wstęp oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,397.19 PASYWA 0.00 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z

BILANS. Stan na. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,397.19 PASYWA 0.00 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z GRODZIEŃSZCZYZNY 15-277 BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 24 0000000291 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 600.10 II.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Abrahama

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Sprawozdanie finansowe za rok 2012-1/7 - Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Roczne sprawozdanie finansowe z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji FUNDACJ CENTRUM EDUKACJI LIDESKIEJ 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 1 Wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku fundacja civis polonus www.civispolonus.org.pl Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Civis Polonus Ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI AKTYWNA SZKOŁA UL. FONTANY 1 01 835 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI AKTYWNA SZKOŁA UL. FONTANY 1 01 835 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny)

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2012 1 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Aktywa i pasywa wyceniane są raz w roku na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia. Organizacja nie posiada aktywów trwałych, natomiast w aktywach obrotowych posiada środki pieniężne PLN oraz

Bardziej szczegółowo

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz.

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. Fundacja IRASIAD ZAGUBIONYM Gdańsk, ul. Damroki 91/2 NIP 957-100-81-69 BILANS na dzień 31.12.2010 r. REGON: 220689557 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK I. AKTYWA Wyszczególnienie aktywów Stan na dzień : Stan na dzień : 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. A. AKTYWA TRWAŁE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA "SERCE" IM.

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA SERCE IM. FUNDACJA "SERCE" IM. JANUSZA KORCZAKA 80-307 GDAŃSK ABRAHAMA 56 0000301475 RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: 2013-12-31 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego 36-054 MROWLA 52 (pieczątka jednostki) BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 A. Aktywa trwała AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

... REGON: (nazwa jednostki)

... REGON: (nazwa jednostki) ... REGON:220871368 (nazwa jednostki) BILANS na dzień 31.12.2016 r. Bilans sporządzany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn. zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 FUNDACJA PEGAZ.LA. ul. Koperkowa 2/AB. 81-589 Gdynia

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 FUNDACJA PEGAZ.LA. ul. Koperkowa 2/AB. 81-589 Gdynia SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 FUNDACJA PEGAZ.LA ul. Koperkowa 2/AB 81-589 Gdynia Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009

RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009 RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009 POZYCJA WYSZCZEGÓLNIENIE 2008r. 2009 A Przychody z działalności statutowej 55.348,11 41.524,40 I Składki brutto określone statutem 915,00 990,00 III Inne przychody określone

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego

STOWARZYSZENIE po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Sztuki Arteria ul. Siennicka 3 04-005 Warszawa za rok obrotowy 2009 1 1. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji Fundacja Sztuki Arteria jest fundacją zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r.

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. FUNDACJA KLUCZ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. Spis treści: 1. Oświadczenie zarządu 3 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego...4 3. Bilans..6 4. Rachunek wyników.7

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA 0.00 FUNDACJA IM.JANUSZA KORCZAKA II III IV.

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA 0.00 FUNDACJA IM.JANUSZA KORCZAKA II III IV. FUNDACJA IM.JANUSZA KORCZAKA 38-200 JASŁO KOŚCIUSZKI 61 0000064503 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539) Stowarzyszenie Homo Faber ul. Chopina 15/12 20-026 Lublin NIP: 946 244 29 78 REGON: 432738790 KRS: 0000222437 BILANS na dzień 31.12.2013 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI Spieszmy się W 2011r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI Spieszmy się W 2011r. Fundacja Sprawozdanie za 2011r. Fundacja Spieszmy się Spieszmy SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI Spieszmy się W 2011r. Przyjęte przez Radę Fundacji w dniu 25 czerwca 2012r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych trzech oddziałów -w Krakowie, w Warszawie i we Wrocławiu. w 2012 roku nie wprowadzono zmian

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2016. Osiągnięty zysk zostanie w całości przeznaczony na kontynuację działań statutowych w roku 2016.

Uchwała nr 1/2016. Osiągnięty zysk zostanie w całości przeznaczony na kontynuację działań statutowych w roku 2016. Uchwała nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku, które odbyło się w dniu 16.03.2016 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Warszawa, ul. Senatorska 11

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Warszawa, ul. Senatorska 11 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11 http://om.pttk.pl Sprawozdanie finansowe Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa w roku 2011 Dane organizacji: Misją Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jest rozwój lokalny poprzez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY STOWARZYSZENIE NASZE KALETY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. BILANS...10 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29 Raport finansowy za rok 2011

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29 Raport finansowy za rok 2011 RACHUNEK WYNKÓW za rok 0 Za rok ubiegły Za rok bieżący A Przychody z działalności statutowej (+) 705 57 579 6 Składki brutto określone statutem 780,00 00 50 00 nne przychody określone statutem oraz dotacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU Załącznik do Uchwały nr 01/02/2016, z dnia 19 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU Sprawozdanie zawiera: 1. Oświadczenie kierownictwa;

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa w roku 2010 Dane organizacji: Misją Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jest rozwój lokalny poprzez

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III.

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. BILANS ZA 2009 rok. Aktywa A. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne I Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień

BILANS Fundacja dodaj dzieciom skrzydeł  NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: 6272561879 41500 Chorzów REGON: 240269360 ul. Gwarecka 4/1 na dzień 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

BILANS FUNDACJA DAR SERCA-SKAWINA na dzień 31.12.2012r. REGON: 120903485

BILANS FUNDACJA DAR SERCA-SKAWINA na dzień 31.12.2012r. REGON: 120903485 BILANS FUNDACJA DAR SERCA-SKAWINA na dzień 31.12.2012r. REGON: 120903485 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Wiersz

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień 31 XII 2009r.

BILANS na dzień 31 XII 2009r. BILANS na dzień 31 XII 2009r. Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne 50 232,96 79 251,80 I Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2010-31.12.2010 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2010-31.12.2010 r. SPRAWOZDANE FNANSOWE Stowarzyszenia CH LEPSZE JUTRO za okres 0.0.00-..00 r. A. WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO. Stowarzyszenie CH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja m. 0 zostało

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2012 rok

ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2012 rok ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2012 rok Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku na swoim zebraniu w dniu 26 stycznia 2013 roku podjął następujące uchwały: 1. Jednogłośnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2009 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Bilans 2.

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne

Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2013 1. Nazwa stowarzyszenia: Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne 2. Siedziba stowarzyszenia: ul. Trzebnicka

Bardziej szczegółowo

AKTYWA , ,00 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 2 818,00 III. Inwestycje krótkoterminowe

AKTYWA , ,00 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 2 818,00 III. Inwestycje krótkoterminowe ŁOCHOWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK I SZTUK CD UL. WYSPIAŃSKIEGO 18 07-130 ŁOCHÓW NIP:824-17-67-210 BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU AKTYWA 31.12.2010 31.12.2011 A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2013 roku

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2013 roku Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2013 roku Spis treści 1. Bilans... 2 2. Rachunek wyników... 3 3. Informacja dodatkowa... 4 Sporządził: Adam Poholski; 17 stycznia 2014 roku Zatwierdzone na zebraniu

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny) BILANS... REGON: 001108544 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.011 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA STREFA ZIELENI Z SIEDZIBĄ PRZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Ułatwia młodym ludziom ze wsi i małych miast dostęp do wyższych studiów Autor i Partner Partnerzy Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych Współpraca Organizacje wspierające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM z siedzibą w Busku-Zdroju z działalności w 2009 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. Załącznik do uchwały nr 8 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 5 zebrania komisji rewizyjnej stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do ustawy o rachunkowości z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Za rok obrotowy 2012. Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei

Sprawozdanie finansowe. Za rok obrotowy 2012. Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei Sprawozdanie finansowe Za rok obrotowy 2012 Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei Białystok 2013 Spis treści: - Wprowadzenie do sprawozdania - Bilans na dzień 31.12.2012 - Rachunek zysków i strat za rok 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Paideia. Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji. Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Paideia. Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji. Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Paideia. Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2012 31.12.2012 Sprawozdanie Finansowe za rok 2012 FUNDACJA UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Żuławy ul. Sikorskiego 23 NIP Nowy Dwór Gd REGON

Stowarzyszenie Żuławy ul. Sikorskiego 23 NIP Nowy Dwór Gd REGON Stowarzyszenie Żuławy sprawozdanie finansowe za rok 2010 Stowarzyszenie Żuławy ul. Sikorskiego 23 NIP 5792182998 82-100 Nowy Dwór Gd REGON 492322202 BILANS NA DZIEŃ 31.XII.2010r. Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2009 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja Tygodnika Powszechnego ul. Wiślna 12 31-007 Kraków 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2011. 31.12.2011.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2011. 31.12.2011. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2011. 31.12.2011. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 I. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP 1) Data wpisu do KRS: 25 października 2006 r. 2) Numer KRS: 0000266509

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci. Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci. Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2013 31.12.2013 1/10 Spis treści Bilans za rok 2013... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2013... Błąd!

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK PRZYCHODY OGÓŁEM (A + B)... 303 959,48 zł A. DOTACJE I GRANTY NA DZIAŁALNOŚĆ... 232 500,00 zł 1. Województwo Podkarpackie w Rzeszowie - Mecenat Kulturalny Program Mecenat

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008 2008 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja Tygodnika Powszechnego ul. Wiślna 12 31-007 Kraków

Bardziej szczegółowo

Czy masz w szu adzie stary, nieużywany telefon komórkowy? Nie wiesz co z nim zrobić? Oddaj go świętemu Mikołajowi! Pieniądze uzyskane z utylizacji telefonów zostaną przekazane na działalność Fundacji Świętego

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2013-12-31. Stan na. Treść pozycji. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 120.54 42,070.

BILANS. sporządzony na dzień: 2013-12-31. Stan na. Treść pozycji. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 120.54 42,070. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 347,855.93

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Ułatwia młodym ludziom ze wsi i małych miast dostęp do wyższych studiów PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Powstał w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012. Lublin, maj 2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012. Lublin, maj 2013 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012 Lublin, maj 2013 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje ogólne 1. FUNDACJA ROZWOJU WOLONTARIATU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Stowarzyszenie. Rozwoju Wsi Śmiałowice. 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 34 REGON 020772371 NIP 8842671555

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Stowarzyszenie. Rozwoju Wsi Śmiałowice. 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 34 REGON 020772371 NIP 8842671555 SPRAWOZDANE FNANSOWE ZA ROK 04 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice 584 Marcinowice, Śmiałowice 34 REGON 007737 NP 88467555 Sporządziła: Dnia: Zatwierdził: r: ~ ~

Bardziej szczegółowo

BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień

BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień 31.12.2004 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: STOWARZYSZENIE POROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952.

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 353,805.26

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A.

FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A. FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A. UL. GRZYBOWSKA 5A 00-132 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe za okres 2011.01.01 2011.12.31 Warszawa 01.03.2011 r. 1 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień 31 XII 2006r.

BILANS na dzień 31 XII 2006r. BILANS na dzień 31 XII 2006r. Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Sztuki Arteria ul. Siennicka 3 04-005 Warszawa za rok obrotowy 2010 1 1. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji Fundacja Sztuki Arteria jest fundacją zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA za okres od 23.03.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: 1. OŚWIADCZENIE 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW 4. INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie przedstawił: 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności. w 2006 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności. w 2006 roku Sprawozdanie finansowe z działalności w 2006 roku Sprawozdanie składa się z: 1. Informacji dodatkowej 2. Bilansu 3. Rachunku zysków i strat INFORMACJA DODATKOWA 2006 ROK Fundacja CIVIS POLONUS Fundacja

Bardziej szczegółowo

0,00 0,00 III. Zysk (strata) netto. 0,00 2 547,98 3,9% 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe

0,00 0,00 III. Zysk (strata) netto. 0,00 2 547,98 3,9% 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe Fundacja Śnieżki "Twoja Szansa" REGON: 180031357 (nazwa jednostki) (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo