Lp. Imie i nazwisko Temat pracy Jednostka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. Imie i nazwisko Temat pracy Jednostka"

Transkrypt

1 ZESTAWIENIE PRAC WŁASNYCH NA WYDZIALE LEKARSKIM 2008 r. Lp. Imie i nazwisko Temat pracy Jednostka 1. Mgr Grzegorz Zając 2. Lek. med. Tomasz Gach 3. Lek. med. Wojciech Milanowski 4. Dr n. med. Diana Hodorowicz- Zaniewska 5. Lek. med. Anna Zub 6. Lek. med. Jakub Zasada 7. Dr n. med. Piotr Budzyński 8. Dr n. med. Marcin Strzałka 9. Dr med. Marcin Dembiński Opis kolekcji starych druków przechowywanych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wpływ miejscowego wycięcia gruczolaków odbytnicy metodą TEM na funkcje anorektalne Zastosowanie nowych technik endoskopowych w diagnostyce i leczeniu zmian patologicznych budzących podejrzenie procesu nowotworowego Ŝołądka Ocena wartości rokowniczej soluble HER-2 w róŝnych stadiach zaawansowania raka sutka Grelina w schorzeniach błony śluzowej Ŝołądka związanych z infekcją Helicobacter pylori Poziom kortykosteroidów u chorych z ostrym zapaleniem trzustki w zaleŝności od stopnia cięŝkości przebiegu Wydolność diagnostyczna ultrasonografii u chorych z obraŝeniami narządów jamy brzusznej Wartość laparoskopii w leczeniu ostrych chorób chirurgicznych jamy brzusznej Wpływ leków poprawiających narządowy przepływ krwi na przebieg ostrego kamiczego zapalenia trzustki Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej Pracownia Genoterapii I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej Pracownia Genoterapii I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej II Katedra Chirurgii Ogólnej Klinika Chirurgii Endoskopowej II Katedra Chirurgii Ogólnej Klinika Chirurgii Endoskopowej II Katedra Chirurgii Ogólnej Klinika Medycyny Ratunkowej i Urazów Wielonarządowych II Katedra Chirurgii Ogólnej Klinika Chirurgii Endoskopowej II Katedra Chirurgii Ogólnej

2 10. Lek. med. Maciej Matłok 11. Dr n. med. Bogdan Jakieła 12. Lek. med. Witold Libionka 13. Lek. med. Wojciech Pietraszko 14. Lek. stom. Justyna Panuszka 15. Lek. stom. Daniel Uryga 16. Lek. stom. Agata NiŜankowska- Jędrzejczyk 17. Lek. stom. Wioletta Bereziewicz Określenie algorytmu postępowania i kontroli u chorych z polipami gruczalokowatymi jelita grubego w zaleŝności od stanu niestabilności mikrosatelitarnego DNA ZakaŜenie rinowirusowe wysoko zróŝnicowanego nabłonka oddechowego Neuromodulacja w chorobie Parkinsona-ocena skuteczności i optymalizacja procedury implantacji układu stymulującego niskowzgórze Ocena skuteczności leczenia fibrynolitycznego u pacjentów z krwotokiem dokomorowym. Polimorfizm wybranych genów potencjalnie wpływających na wystąpienie krwotoku dokomorowego Ocena porównawcza leczenia stłoczenia wtórnego w szczęce dwoma metodami z zastosowaniem wyciągu zewnątrzustnego Ocena skuteczności antyseptycznej roztworu wankomycyny do płukania wiórów kostnych uzyskanych z filtra kostnego Wpływ leczenia aparatami wewnątrzustnymi na metabolizm eikozanoidów w przebiegu obturacyjnego bezdechu sennego Wpływ indywidualnego programu muzycznego na obniŝenie napięcia emocjonalnego podczas leczenia wielospecjalistycznego w stomatologii u pacjentów z wysokim i średnim stopniem lęku antycypacyjnego II Katedra Chirurgii Ogólnej Klinika Chirurgii Endoskopowej II Katedra Chorób Wewnętrznych Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Instytut Neurologii Klinika Neurotraumatologii Instytut Neurologii Klinika Neurochirurgii Katedra i Zakład Ortodoncji Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedra i Zakład Ortodoncji Zakład Propedeutyki Stomatologicznej i Stomatologii Zintegrowanej

3 18. Lek. stom. Przemysław Kustra 19. Lek. stom. Agnieszka Gębczyńska 20. Lek. stom Justyna Hajto 21. Mgr Katarzyna Łapicka- Bodzioch 22. Dr Joanna Góralska 23. Dr n. med. Grzegorz Zemanek 24. Mgr Patrycja Bronowicka- Adamska 25. Mgr Halina Jurkowska Penetracja barwnika oraz szczelność róŝnych materiałów do wypełniania systemów korzeniowych w połączeniu z adhezyjną odbudową protetyczną (badania in vitro) Stan zdrowia jamy ustnej u chorych po zawale mięśnia sercowego w Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Ocena skuteczności stopniowego wybielania wewnętrznego przebarwionych zębów i trwałości uzyskanego efektu Zmienność genetyczna humaniny jako czynnik ryzyka nowotworów: analiza strukturalna i czynnościowa izoform humaniny na modelach komórkowych Wpływ wybranych składników diety (nutrientów) na funkcje mitochondriów komórek HUVEC Poszukiwanie procedury umoŝliwiającej segregację populacji komórkowych pod względem aktywności ich receptorów adhezyjnych przy uŝyciu supramolekularnych barwników bisazowych Aktywność układu enzymatycznego β-syntazy cystationinowej i γ-cystationazy związanego z tworzeniem w tkankach siarkowodoru Badanie mechanizmu hamowania proliferacji komórek nowotworowych mózgu w obecności zwiększonego poziomu siarki sulfanowej Pracownia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Pracownia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Pracownia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Katedra Biochemii Kliniczne Zakład Biochemii Klinicznej Katedra Biochemii Klinicznej Zakład Biochemii Klinicznej Katedra Biochemii Lekarskiej Zakład Chemii Fizjologicznej Katedra Biochemii Lekarskiej Zakład Chemii Fizjologicznej Katedra Biochemii Lekarskiej Zakład Biochemii Ogólnej

4 26. Mgr Jacek Zagajewski 27. Dr n. med. Barbara Wizner 28. Lek. med. Agnieszka Parnicka 29. Mgr Piotr Brzyski 30. Mgr ElŜbieta Sochacka- Tatara 31. Mgr Justyna Stefaniak 32. Dr med. Tomasz Ocetkiewicz 33. Mgr Barbara Woźniak Wpływ modyfikacji czteropeptydu Asp-Ala-His-Lys przez układ mieloperoksydaza H2O2 Cl- na jego zdolność do wiązania jonów Cu2+ i Co2+ i do przeciwdziałania peroksydacji lipidów Wpływ sztywności naczyń na zmienność ciśnienia tętniczego krwi i wielkość porannego wzrostu ciśnienia Obturacyjny bezdech senny a niewydolność serca i nadciśnienie tętnicze Badania nad trafnością i rzetelnością skal wykorzystywanych w badaniach nad rozpowszechnieniem środków odurzających w środowiskach studenckich w Polsce śywienie, a nadmierna masa ciała u dzieci w wieku przedszkolnym Analiza sezonowości hospitalizacji z powodu astmy z uwzględnieniem zróŝnicowania demograficznego na terenie Polski Zachowania w zdrowiu i chorobie jako wyznaczniki jakości Ŝycia osób starszych wiekiem Religijność jako predyktor zdrowia i jakości Ŝycia osób starszych Katedra Biochemii Lekarskiej Zakład Chemii Fizjologicznej Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Zakład Socjologii Medycyny Zakład Epidemiologii Pracownia Epidemiologii śywienia Zakład Epidemiologii Pracownia Epidemiologii Molekularnej Zakład Socjologii Medycyny Zakład Socjologii Medycyny

5 34. Mgr inŝ. Marzena Florek 35. Mgr Tomasz Rok 36. Dr med. Agata Ptak-Belowska 37. Dr med. Rafał Obuchowicz 38. Dr Agata Krawiec 39. Lek. med. Michał Jędrychowski 40. Dr med. Jacek Czepiel 41. Dr n. med. Klaudia Stangel- Wójcikiewicz 42. Lek. med. Andrzej Jaworek Badania zwyczajów Ŝywieniowych i stylu Ŝycia wśród kobiet pozostających w leczeniu z powodu nowotworu piersi Termograficzna ocena badań alergologicznych Interakcja gastryny i jej prekursorów z aneksyną II w liniach komórkowych przewodu pokarmowego-nowa moŝliwość leczenia nowotworów układu trawiennego Rola centralnie oraz obwodowo podanej greliny w modulacji uszkodzenia jelita cienkiego w mechanizmie niedokrwienia w modelu eksperymentalnym Rola białek szoku cieplnego (HSP70 i HSP27) oraz zbadanie markerów apoptozy w doświadczalnym modelu colitis ulcerosa indukowanym azoxymethanem in vivo oraz w modelu in vitro na jelitowych liniach komórkowych Ocena skuteczności szczepień przeciw grypie u osób zakaŝonych HIV Rola interleukiny 1, 8, 10 oraz interferonu gamma w ocznej postaci toksoplazmozy Izolacja komórek macierzystych z mięśnia poprzecznie prąŝkowanego z wykorzystaniem ich w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Zmiany poziomu cytokin angiogennych we krwi, a nasilenie zmian skórnych w trądziku róŝowatym Zakład Socjologii Medycyny Katedra Fizjologii Zakład Biofizyki Katedra Fizjologii Zakład Fizjologii Doświadczalnej Katedra Fizjologii Zakład Fizjologii Doświadczalnej Katedra Fizjologii Zakład Fizjologii Klinicznej Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Klinika Chorób Zakaźnych Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Klinika Chorób Zakaźnych Katedra Ginekologii i PołoŜnictwa Katedra i Klinika Dermatologii

6 43. Lek. med. Małgorzata Rapacz- Tomasik 44. Lek. med. Grzegorz Jagła 45. Lek. med. Joanna Jaworek 46. Lek. stom. Marcin Lipski 47. Lek. med. Paweł Depukat 48. Lek. med. Izabela Mróz 49. Lek. med. Kinga Szczepanek- Milanowska 50. Dr n. med. Rafał Biedroń 51. Mgr Maria Walczewska 52. Mgr chem. Sebastian Rojek Diagnostyka i leczenie raka pęcherza moczowego z uŝyciem PDD (Photodynamic Diagnosis), FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) oraz oceną poziomu BTA i białka NMP Interakcje lekowe leków przeciwdepresyjnych i opioidowych stosowanych miejscowo w bólu neuropatycznym w modelu podwiązania nerwu kulszowego u szczura Anatomiczne warianty przegród zatok klinowych w obrazowaniu tomografii komputerowej Ocena zmienności struktur anatomicznych w przestrzeni skrzydłowo-ŝuchwowej w populacji Małopolski Zmienność nerwu łokciowego i jego gałęzie w kanale Guyona w ocenie makro i mikroskopowej Anatomia zatoki wieńcowej człowieka Techniki bioimpedancji jako element optymalizacji płynoterapii okołooperacyjnej, u chorych poddawanych zabiegom resekcyjnym z powodu nowotworów jelita grubego Wpływ stresu oksydatywnego (systemu MPO-HOCl) na immunogenność antygenów białkowych oraz funkcje komórek APC Rola oksygenazy hemowej w odczynie zapalnym Wieloparametrowa analiza związków psychoaktywnych we włosach dla potrzeb klinicznych i opiniowania sądowo-lekarskiego Katedra i Klinika Urologii Katedra i Zakład Anatomii Katedra i Zakład Anatomii Katedra i Zakład Anatomii Katedra i Zakład Anatomii Katedra i Zakład Anatomii Katedra i Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedra i Zakład Immunologii Katedra i Zakład Immunologii Katedra Medycyny Sądowej

7 53. Mgr Tomasz Gosiewski 54. Mgr Magdalena Bochenek 55. Lek. med. Łukasz Müldner - Nieckowski 56. Mgr Anna Król 57. Mgr ElŜbieta Krawczyk 58. Dr Katarzyna Miękus 59. Mgr Marcin Surmiak 60. Lek. med. Jacek Kuźma 61. Lek. med. Piotr Weryński Opracowanie metody molekularnego typowania szczepów bakterii z rodzaju Lactobacillus Charakterystyka szczepów grzybów z rodzaju Malassezia izolowanych ze zmian skórnych Związek naduŝycia seksualnego w dzieciństwie z zaburzeniami seksualnymi pacjentów leczonych w dziennym oddziale psychoterapeutycznym Oznaczanie i rozróŝnianie amfetamin i ich zmodyfikowanych form u pacjentów leczonych w Klinice Toksykologii Uczelnie Wolne od UzaleŜnień-ogólnopolskie badania zjawiska zaŝywania substancji psychoaktywnych w środowisku akademickim Ocena molekularna ekspresji genów związanych z przerzutowaniem i angiogenezą w komórkach mięsaka prąŝkowanokomórkowego Ocena zmian stęŝenia apeliny u dzieci operowanych z powodu wad serca przebiegających z nadciśnieniem płucnym Ocena występowania, przyczyn i wyników leczenia zaburzeń rytmu serca u niemowląt Ocena zmian anatomicznych i hemodynamicznych w krąŝeniu płucnym i systemowym, w wadach wrodzonych serca z czynnościowo pojedynczą komorą u dzieci, w zaleŝności od etapu podejmowanego leczenia Katedra Mikrobiologii Zakład Bakteriologii Katedra Mikrobiologii Zakład Mykologii Katedra Psychoterapii Zakład Psychoterapii Zaburzeń Nerwicowych Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowej UJ CM Pracownia Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowej UJ CM Klinika Toksykologii i Chorób Środowiskowych Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii Zakład Transplantologii Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Zakład Biochemii Klinicznej Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Klinika Kardiologii Dziecięcej Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Klinika Kardiologii Dziecięcej

8 62. Mgr inŝ. Andrzej Kononowicz 63. Mgr Piotr Walecki 64. Dr n. med. Agata Skop- Lewandowska 65. Dr med. Agnieszka Szpanowska-Wohn 66. Lek. med. Julita Istrati Budowa sieciowego systemu tworzenia i zarządzania ścieŝkami klinicznymi Telemedyczny system do zarządzania danymi medycznymi dla zaburzeń ADHD/HKD Sposób Ŝywienia i stan odŝywienia osób w wieku powyŝej 39 roku Ŝycia z rozpoznanymi schorzeniami układu krąŝenia Bilans zdrowia ocena stanu zdrowia dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach Krakowa Badanie wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane parametry krzepnięcia krwi i fibrynolizy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Zakład Higieny i Ekologii Zakład Higieny i Ekologii Zakład Reumatologii i Balneologii

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.06.05 15:48:42 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY)

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY) ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY) Kliniki i Oddziały Kliniczne I. Klinika Chorób Dzieci 1. Kliniką kieruje Ordynator/Kierownik Kliniki, któremu podlegają Kierownicy/Ordynatorzy Oddziałów,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 Podstawowe telefony i faxy INFORMACJE OGÓLNE Centrala (0-46) 834-07-00 Dyrektor (0-46) 834-07-00 tel./fax (0-46) 834-08-83

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 1 SPIS TREŚCI

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 1 SPIS TREŚCI Spis treści 1. Zagadnienia ogólne.......... 1 1.1. Rozwój ginekologii od empirii do nauki Zbigniew Słomko, Edmund Waszyński... 1 1.1.1. Cel i zakres informacji............ 1 1.1.2. Ginekologia u zarania

Bardziej szczegółowo

Podsesja 3 NEUROCHIRURGIA, ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA

Podsesja 3 NEUROCHIRURGIA, ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA PROGRAM KONFERENCJI PIĄTEK 03-04-2009 SESJA KLINICZNA ZABIEGOWA Podsesja 1 CHIRURGIA OGÓLNA I ENDOKRYNOLOGICZNA METODA VAC ALTERNATYWĄ W LECZENIU ZAKAśONYCH IMPLANTÓW W CHIRURGII PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Anita Orzeł-Nowak Przewodnicząca Zespołu; Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Anatomia z fizjologią Rok studiów: 1 Semestr:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Autor:. Rzeszów

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5.

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC P 1. Współwystępowanie pheochromocytma oraz raka kory

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. na lata 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. na lata 2014 2020 Załącznik do Uchwały nr 262/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dnia 14 listopada 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014 2020 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA

RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA - szpitale, - inne zakłady opieki zdrowotnej, - indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, - regionalne

Bardziej szczegółowo

Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265)

Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265) Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265) 2 Gazeta AMG nr 3/2012 1/2013 Z życia Uczelni Prof. Zdzisław Wajda został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego str. 12 Dzień Wykładu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO RADA NAUKOWA PROF. DR HAB. MARIA FLIS PROREKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. ROZWOJU PROF. DR HAB. ANDRZEJ MANIA PROREKTOR UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo