STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 3 WE WROCŁAWIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 3 WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 3 WE WROCŁAWIU

2 1 STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 3 WE WROCŁAWIU, ul. WAŁBRZYSKA 50 I. Informacje wstępne 1 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 we Wrocławiu jest placówką dla chłopców i obejmuje Gimnazjum Specjalne nr 42 dla niedostosowanych społecznie i internat. Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 przy ul. Wałbrzyskiej 50, Wrocław 2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 jest prowadzony dla młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, może być zagrożona niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. 3. Ośrodek posiada 36 miejsc, co odpowiada trzem grupom wychowawczym od 8 do 12 osób każda. 4. W Ośrodku przebywa młodzież w wieku od 13 do 18 roku życia. Jeżeli wychowanek ukończy 18 lat przed zakończeniem roku szkolnego, sąd - lub dyrektor placówki na prośbę wychowanka - może przedłużyć jego pobyt w ośrodku do chwili zakończenia roku szkolnego. 5. Ośrodek pracuje w systemie ciągłym całodobowym i całorocznym 6. Placówka posiada własną księgowość. 7. Organem nadzorującym jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, a organem prowadzącym Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. II. Przepisy Ogólne 2 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 we Wrocławiu, zwany dalej Ośrodkiem, jest placówką opieki całkowitej. 2. Gimnazjum Specjalne nr 42 dla niedostosowanych społecznie,działające przy ośrodku, zostało powołane Uchwałą nr VII/196/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 marca 1999r. 3. Ośrodek działa w oparciu o następujące akty prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Konwencja o Prawach Dziecka Ustawa z 7 września 1991r o systemie oświaty ( DZ. U. z 1996 nr 67 poz. 329) z późniejszymi zmianami. Ustawę Karta Nauczyciela

3 2 Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych Rozporządzenia MENiS z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lipca 2004 w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Mlodzieżowym Ośrodku Socjoterapii III. Cele i zadania ośrodka 3 1. Ośrodek realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: sprawuje opiekę nad młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, stwarza możliwość ukończenia szkoły uczniom mającym deficyty rozwojowe, eliminuje przejawy zaburzeń zachowania prowadzi działania o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym, stwarza optymalne warunki rozwoju wychowanka ( zapewnia bezpieczną naukę, dba o rozwój, higienę i zdrowie), realizuje programy profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków, stosuje zasady i metody resocjalizacji i socjoterapii, przygotowuje do wyboru kierunku dalszego kształcenia, przygotowuje do samodzielnego życia zgodnie z normami prawnymi i przyjętymi normami społecznymi pomaga w usamodzielnieniu wychowanków 2. Ośrodek realizuje zadania poprzez: organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym to jest : zintegrowaną działalność dydaktyczno - wychowawczą, opiekuńczą oraz korekcyjną stwarzanie sytuacji wychowawczych tworzenie pozytywnej kultury rówieśniczej rozwój umiejętności społecznych (komunikacji, radzenia sobie z emocjami itp.) integrację ze społecznością lokalną sport i uczestnictwo w kulturze pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej im zawodowej z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków

4 3 udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunem) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży współdziałanie z sądami, poradniami psychologicznymi - pedagogicznymi, oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz wychowanków IV. Zasady przyjmowania wychowanków oraz sprawowania nad nimi opieki 4 1. Do ośrodka wychowankowie przyjmowani są : a. na podstawie skierowania wydanego przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, po otrzymaniu wskazania z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Warszawie w oparciu o : - prawomocne postanowienie sądu - orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na prośbę rodzica lub b. na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący ośrodek na wniosek starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego w oparciu o : - prośbę rodzica (opiekuna prawnego ) - orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego 5 2. Dokumentacja wychowanka powinna zawierać: skierowanie wydane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej lub Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia kopię opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno - konsultacyjnego odpis arkusza ocen, ostatnie świadectwo szkolne opinia o uczniu ze szkoły wystawiona przez wychowawcę lub pedagoga dokumentację zdrowotną (karta zdrowia i szczepień, bilans zdrowia oraz inne orzeczenia lekarskie) postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce ( wychowankowie kierowani przez sąd) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wywiad środowiskowy skrócony odpis aktu urodzenia poświadczenie zameldowania w przypadku wychowanka umieszczonego na koszt skarbu państwa, miejsce sprawowania tzw. opieki całkowitej (głównie pomocy materialnej) 6

5 4 1. Ośrodek monitoruje i analizuje pobyt wychowanków oraz przedstawia wnioski właściwym sądom, które ustalają zakres i rodzaj dalszej opieki. 2. Skreślenie wychowanka z listy następuje w przypadku : niedoprowadzenia nieletniego do ośrodka w ciągu 3 miesięcy od daty wskazania ośrodka przez CMPPP (dokumentacje nieletniego dyrektor ośrodka przesyła właściwemu staroście oraz powiadamia o tym sąd rodzinny i centrm ) nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniego w ośrodku trwającej dłużej niź 8 tygodni, licząc od daty powiadomienia o nieobecności nieletniego sądu rodzinnego (dokumentacje nieletniego dyrektor ośrodka przekazuje do centrum oraz powiadamia o tym sąd rodzinny, rodziców lub opiekunów, właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz właściwego starostę) zmiany stosowanego przez sąd stosowanego środka osiągnięcia przez ucznia 18 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w 1pkt 4 niniejszego statutu nierealizowania obowiązku szkolnego lub łamania regulaminu ośrodka przez wychowanka przebywającego w nim na prośbę rodzica (decyzję podejmuje rada pedagogiczna po uprzednim poinformowaniu rodziców lub prawnych opiekunów) 7 1. Wychowanek ośrodka ma prawo do przepustek w dni wolne od nauki szkolnej, święta, ferie i wakacje 2. Wychowankowie przebywający w ośrodku na podstawie postanowienia sądu do uzyskania przepustek potrzebują zgody właściwego sądu 3. W przypadku ważnych przyczyn losowych wychowanek ośrodka może otrzymać przepustkę do domu rodziców (opiekunów prawnych) w trakcie trwania zajęć dydaktycznych po uzyskaniu zgody wychowawcy i dyrektora placówki W razie ucieczki lub niezgłoszenia się wychowanka z przepustki w wyznaczonym terminie pracownik pedagogiczny ośrodka: - przeprowadza postępowanie wyjaśniające - powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów - powiadamia komisariat policji Wrocław - Krzyki 2. O ucieczkach lub niepowrotach z przepustek pedagog ośrodka informuje właściwy sąd. V: Współpraca Ośrodka z rodzicami i instytucjami oraz środowiskiem lokalnym 9

6 5 1. Ośrodek udziela pomocy rodzicom w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych poprzez : - organizowanie cyklicznych spotkań wychowawców z rodzicami - indywidualne spotkania z wychowawcami ośrodka, pedagogiem i psychologiem - spotkania grupy edukacyjnej dla rodziców prowadzonej przez psychologa ośrodka 2. Ośrodek udziela pomocy wychowankom w nawiązywaniu kontaktów z rodzicami lub prawnymi opiekunami, krewnymi albo organizacjami współpracującymi z placówką w tworzeniu warunków do usamodzielnienia wychowanka po opuszczeniu placówki 3. Ośrodek powiadamia Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o konieczności usamodzielnienia wychowanka pełnoletniego objętego opieką całkowitą Ośrodek współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi jego działania w zakresie pomocy terapeutycznej, zdrowotnej i socjalnej 2. Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym VI : Organy Ośrodka Organami Ośrodka są: - dyrektor - rada pedagogiczna 2. Społecznym organem ośrodka jest Rada Wychowanków Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem ośrodka realizującym zadania statutowe 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni ośrodka. 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 5. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych: przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu każdego semestru oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Kuratorium Oświaty, Organu Prowadzącego lub na wniosek 1/3 członków rady pedagogicznej. 6. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

7 6 - tworzenie statutu placówki i dokonywanie w nim zmian - zatwierdzanie planów pracy ośrodka - zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów - podejmowanie uchwał w sprawach programów autorskich, innowacji pedagogicznych - ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego - przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego ośrodka i opiniowanie go - opiniowanie organizacji pracy ośrodka, rozkładu zajęć dydaktycznych i wychowawczych - opiniowanie wniosków dyrektora ośrodka dotyczących przydziału stałych czynności pracownikom pedagogicznym w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych - opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom - wychowawcom nagród i wyróżnień 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności połowy jej członków. O sposobie głosowania (tajne lub jawne) decyduje każdorazowo rada. 8. Dyrektor ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków i pracowników ośrodka. 10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Protokoły sporządzane są w terminie do 7 dni od posiedzenia rady pedagogicznej. 11. W posiedzeniach rady pedagogicznej oprócz jej członków mogą uczestniczyć za zgodą przewodniczącego rady: przedstawiciele Kuratorium Oświaty przedstawiciele organu prowadzącego przedstawiciele samorządu uczniowskiego inne osoby za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej 12. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce Dyrektor Ośrodka : sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do wicedyrektora, pedagoga, wychowawców i nauczycieli tworzy warunki potrzebne do realizacji zadań ośrodka dokonuje okresowej oceny pracy wychowawczej ośrodka jest członkiem i przewodniczącym rady pedagogicznej realizuje uchwały i wnioski rady pedagogicznej określa szczegółowe przydziały obowiązków wszystkim pracownikom ośrodka

8 7 decyduje w sprawach kadrowych i finansowych ośrodka ocenia pracę wychowawców, przyznaje nagrody kontroluje pracę pracowników administracji i obsługi tworzy warunki organizacyjne, materialne i techniczne dla wszechstronnego rozwoju wychowankówumożliwia awans zawodowy nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zapewnia stan bezpieczeństwa i higieny pracy egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy przeprowadza analizę stanu pracy ośrodka, przenosi wychowawcę w stan nieczynny, udziela urlopu dla poratowania zdrowia dysponuje środkami finansowymi zgodnie z planem i odpowiada za prawidłowe ich wykorzystanie 2. Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz opinii rady pedagogicznej. 3. Do zadań wicedyrektora w zakresie nadzoru nad pracą Ośrodka należy: organizacja pracy wychowawczej Ośrodka organizacja warunków sprzyjających rozwojowi aktywności i samorządności uczniów - wychowanków opracowanie grafiku pracy wychowawców organizowanie współpracy między wychowawcami a nauczycielami zagospodarowanie pomieszczeń zgodnie z wymogami życia zbiorowego kontrola prawidłowości gospodarowania majątkiem ośrodka praca nad stałą poprawą bazy dydaktyczno - wychowawczej organizacja życia kulturalnego ośrodka organizacja zastępstw za nieobecnych wychowawców podejmowanie decyzji o udziale w akcjach, konkursach oraz imprezach odbywających się poza placówką nadzorowanie prowadzenia dokumentacji ośrodka i jej zabezpieczenie zabezpieczenie właściwych warunków chorym oraz stałą opiekę nad nimi organizowanie profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej, chorób zakaźnych, AIDS, narkomanii zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych nadzorowanie przestrzegania zasad prawidłowego żywienia wychowanków dbałość o należyte zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń oraz środków i przedmiotów znajdujących się w użytkowaniu wychowanków i pracowników Ośrodek ma radę wychowanków, która jest organem społecznym 2. Rada wychowanków jest reprezentacją ogółu wychowanków i ma wpływ na organizację życia w ośrodku.

9 8 3. Rada wychowanków jest powoływana na początku każdego roku szkolnego podczas zebrania wszystkich obecnych wychowanków. 4. Radę powołuje się w wyborach równych i tajnych. W wyborach biorą udział wszyscy wychowankowie ośrodka. 5. W skład rady wychowanków wchodzą : - przewodniczący - zastępca - sekretarz Rada wychowanków ma prawo powoływać innych wychowanków w skład rady o ile zachodzi taka konieczność. 6. Rada wychowanków ma prawo do przedstawiania dyrekcji i radzie pedagogicznej swoich postulatów dotyczących organizacji zajęć, warunków pobytu oraz spraw opiekuńczych. 7. Rada wychowanków może być pomysłodawcą i współorganizatorem imprez i uroczystości odbywających się na terenie ośrodka. 1. Na początku każdego roku szkolnego spośród pracowników pedagogicznych ośrodka wybierany jest przez wszystkich wychowanków rzecznik praw dziecka Rzecznik Praw Dziecka dba o właściwą realizację praw i obowiązków wychowanka ujętych w statucie placówki. VII. Organizacja pracy 1. Organizację pracy ośrodka określa: Statut ośrodka Regulamin wewnętrzny ośrodka Rozkłady dnia 16 2.Podstawą organizacji pracy ośrodka w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia poprzedniego roku szkolnego, zatwierdzony przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego po zaopiniowaniu przez organ nadzorujący. 3. Ośrodek pracuje w oparciu o wypracowany przez radę pedagogiczną system zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz pracy z rodziną wychowanka.

10 9 4. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez 6 dni w tygodniu. Dyrektor ośrodka powierza grupę wychowawcom i przydziela jej wychowawcę klasy spośród nauczycieli uczących w gimnazjum 5. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca, który ma do pomocy co najmniej jednego pracownika nie będącego pracownikiem pedagogicznym. 6. Do realizacji celów statutowych ośrodek posiada następujące pomieszczenia: - 3 sale lekcyjne - pracownię komputerową wspólną dla szkoły podstawowej i ośrodka - boisko sportowe - salę gimnastyczną - bibliotekę przy szkole podstawowej - świetlice dla grup wychowawczych - izbę dla chorych - łazienki z natryskami i umywalkami - toalety - magazyn, pralnię, - pokój wicedyrektora - pokój pedagoga i psychologa - sekretariat dla szkoły i ośrodka 7. Ośrodek zapewnia wychowankom edukację i wychowanie na odpowiednim poziomie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości, specjalistyczną pomoc usprawniającą zabużone funkcje. 8. Pobyt wychowanków umieszczonych w ośrodku na koszt skarbu państwa lub w odniesieniu do których sąd orzekł odstąpienie od obciążania kosztami postępowania ich rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie art. 32 upn, jest bezpłatny. 9. Ośrodek nie zapewnia wychowankom: wyposażenia w odzież, bieliznę, obuwie i innych przedmiotów codziennego użytku podręczników i przyborów szkolnych pokrywania kosztów leczenia, dojazdów finansowania wycieczek, kolonii, obozów kieszonkowego VIII. Pracownicy Ośrodek zatrudnia pracowników : pedagogicznych (nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog) ekonomicznych i administracyjnych obsługi 2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

11 10 3. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 4. Zakres zadań pracowników administracji i obsługi jest zawarty w przydziale czynności. 5. Nauczyciel - wychowawca otrzymuje szczegółowy przydział prac i zadań w ramach wymaganego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. 6. Nauczyciel wychowawca w szczególności : w swoich działaniach kieruje się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, rozwój i przyszłość zna dokładnie zadania ośrodka, rzetelnie je realizuje, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej oraz resocjalizację sumiennie i obiektywnie ocenia osiągnięcia dydaktyczne opracowuje program wychowawczy dla poszczególnych grup diagnozuje potrzeby edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze wychowanków aktualizuje informacje o rodzinie i środowisku chłopców, prowadzi w miarę możliwości pedagogizację rodziców, przygotowuje wychowanków do powrotu do domu, do usamodzielnienia, wyboru zawodu ściśle współpracuje z innymi nauczycielami - wychowawcami oraz odpowiednimi instytucjami opracowuje opinię o wychowanku korzystając z uwag pedagoga, nauczycieli przedmiotów oraz wnioskuje w sprawie przedłużenia pobytu lub przeniesienia do innej formy opieki systematycznie prowadzi dokumentację dydaktyczną i wychowawczą stosuje się do przepisów przeciwpożarowych przestrzega przepisów BHP, a w przypadkach koniecznych udziela pierwszej pomocy oraz podejmuje kroki chroniące zdrowie wychowanków troszczy się o należyte zabezpieczenie mienia ośrodka realizuje zalecenia nadzoru pedagogicznego uczestniczy we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i doskonali warsztat pracy IX: Wychowankowie: Wychowankowie są objęci opieką całodobową, przysługują im widzenia z rodziną i przepustki, chyba że sąd orzekł inaczej. 2. Odpłatność rodziców (opiekunów) za pobyt wychowanka oblicza się zgodnie z istniejącymi przepisami. Rodzice (opiekunowie ), których sytuacja materialna nie pozwala na ponoszenie odpłatności, mają prawo zwrócić się o pomoc finansową do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za pośrednictwem pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.

12 11 3. Rodzice są zobowiązani do wyposażenia wychowanka w odzież, bieliznę, obuwie, środki czystości, podręczniki i przybory szkolne Wychowanek ma prawo do: odpowiednio zorganizowanej opieki, kształcenia i wychowania życzliwego traktowania do informacji na temat zakresu wymagań znajomości zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności ma prawo do sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny postępów w nauce i zachowaniu ma prawo do opieki, która zapewnia mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich wypoczynku w okresie przerw ( ferii i wakacji ) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia ośrodka, oraz do wyrażania swojego światopoglądu i postaw religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań, korzystania ze sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki szkolnej całkowitej opieki medycznej informacji o toczącym się w jego sprawie postępowaniu sądowym korespondencji z rodziną, kolegami odwoływania się do dyrektora od decyzji wychowawcy lub nauczyciela, a do organu nadzorującego od decyzji dyrektora zwracania się do Rzecznika Praw Dziecka 2. Wychowanek ma obowiązek: aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych i resocjalizacyjnych przestrzegać zasad współżycia społecznego, przeciwstawiać się wszelkim aktom przemocy w stosunku do kolegów, nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników ośrodka dbać o własne życie, zdrowie i rozwój osobisty dbać o własny wygląd zewnętrzny dbać o estetykę pomieszczeń ośrodka szanować godność innych osób podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora ośrodka, rady pedagogicznej oraz rady wychowanków 1. Wychowanek może być nagradzany: pochwałą wychowawcy pochwałą dyrektora na apelu 19

13 12 poinformowaniem całej społeczności ośrodka o osiągnięciach z wpisaniem tego faktu do dokumentacji wychowanka listem pochwalnym do rodziców (opiekunów) lub sądu zezwoleniem na korzystanie z dodatkowych rozrywek kulturalnych lub sportowych poza ośrodkiem nagrodami rzeczowymi 2. Wychowanek może być ukarany: upomnieniem wychowawcy upomnieniem dyrekcji ośrodka zwołaniem zespołu oceniającego jego zachowanie w przypadku szczególnie negatywnych zachowań godzących w imię całej społeczności ośrodka zawieszeniem w prawie do korzystania z atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, imprez sportowych pisemnym powiadomieniem sądu lub skierowaniem wniosku o zmianę ośrodka wychowawczego 3. Od każdej nałożonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem wychowawcy, szkolnego Rzecznika Praw Dziecka lub rodziców do dyrektora ośrodka w terminie 3 dni 20 Zasady rozwiązywania konfliktów w ośrodku są następujące : 1. Jeżeli uchwały rady pedagogicznej są niezgodne z prawem oświatowym dyrektor ośrodka wstrzymuje ich bieg i powiadamia organ prowadzący 2. Sprawy sporne członków rady pedagogicznej rozwiązuje się w drodze mediacji prowadzonej przez dyrektora z możliwością odwołania się od decyzji do organu prowadzącego w terminie 7 dniu 3. Sprawy sporne między uczniami a członkami rady pedagogicznej rozwiązuje się na drodze negocjacji prowadzonej przez rzecznika z możliwością odwołania się do dyrektora w ciągu 3 dni 4. Sprawy sporne między wychowankami rozwiązuje wychowawca grupy, pedagog, rzecznik praw dziecka z możliwością odwołania się do dyrektora w ciągu 3 dni 5. Sprawy konfliktowe pomiędzy rodzicami a pracownikami pedagogicznymi rozstrzyga dyrektor ośrodka w drodze negocjacji 6. W przypadku rozstrzygnięcia sporu niezgodnie z oczekiwaniami strony mogą się odwołać do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który rozstrzyga spór w drodze decyzji administracyjnej. 7. Od decyzji kuratora strony mogą odwołać się do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w trybie i na zasadach określonych w kpa X.Dokumentacja Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków:

14 13 księgę ewidencji wychowanków dzienniki zajęć dokumentację osobistą wychowanka protokoły posiedzeń rady pedagogicznej wraz z rejestrem uchwał dokumentację przebiegu nauczania wychowanka arkusze diagnostyczno resocjalizacyjne wychowanka dzienniki pracy wychowawczej dziennik pracy pedagoga dziennik pracy psychologa dokumentacja zdrowotna na czas pobytu wychowanka w ośrodku jest przekazana pielęgniarce szkolnej Statut Ośrodka został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu: Załączniki do Statutu : 1. Program Wychowawczy 2. Program Profilaktyczny 3. Regulamin Wewnętrzny MOS nr 3 we Wrocławiu

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 4 Statutu Samorządowego Gimnazjum w Podgajach zatwierdzonego Uchwałą rady Pedagogicznej dnia 30.08.2016 r Regulamin Rady Pedagogicznej Samorządowego Gimnazjum w Podgajach 1. 1. Rada Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu jest aktem opracowanym w oparciu o Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców 1 Poradnia, zwana dalej Poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RODAKACH Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Kluczach Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie Organami szkoły są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 im. C. K. NORWIDA w DĄBRÓWCE.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 im. C. K. NORWIDA w DĄBRÓWCE. - 1 - REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 im. C. K. NORWIDA w DĄBRÓWCE. Na podstawie art.43, ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz.U.nr 95, poz.425 / z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CYGANCE

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CYGANCE REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CYGANCE Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu szkoły. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0 REGULAMIN Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Strona 0 WSTĘP Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach został ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ABSOLWENTÓW SIENNICKICH SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH W NOWEJ POGORZELI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ABSOLWENTÓW SIENNICKICH SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH W NOWEJ POGORZELI Załącznik Nr 10 do Statutu szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ABSOLWENTÓW SIENNICKICH SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH W NOWEJ POGORZELI sporządzony na podstawie 40-43 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO IM. EUGENII GIERAT W TARNOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO IM. EUGENII GIERAT W TARNOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO IM. EUGENII GIERAT W TARNOWIE Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / DZ.U.z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach

REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Podstawa prawna - art. 43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Zadania Przewodniczącego i członków Rady. Rozdział III Organizacja pracy Rady. Rozdział IV Kompetencje Rady. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r., Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2016 z dnia 27.06.2016 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty / ze zmianami/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MRĄGOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MRĄGOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MRĄGOWIE Art.1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art.40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr95 z dn.25 października 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU Podstawa prawna: - Art. 43 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dn. 27.VI.2003 ( DZ.U. nr

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy Tekst jednolity 1 wrzesień 2011 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia Statut Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia Uchwalony przez Radę Pedagogiczną 28.11.2017 r. 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W WAŁBRZYCHU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W WAŁBRZYCHU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkół wchodzących w skład Zespołu, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Mikołaja Kopernika W GŁOGOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Mikołaja Kopernika W GŁOGOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Mikołaja Kopernika W GŁOGOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Mikołaja Kopernika W GŁOGOWIE 1 Rada Pedagogiczna Szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Przepisy wstępne

Regulamin Rady Pedagogicznej. Przepisy wstępne Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik Nr 1. Przepisy wstępne 1. Podstawę prawną regulaminu stanowi art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Na podstawie art.43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach REGULAMIN Rady Pedagogicznej Załącznik do uchwały nr 3/2017 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Podstawa prawna - art.69 ust.1, art.73

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie Postanowienia ogólne 1 1. W Publicznej Szkole Podstawowej im Bolesława Chrobrego w Kołczewie działa Rada Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Gdyni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Regulamin rady pedagogicznej Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce

Regulamin rady pedagogicznej Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce Regulamin rady pedagogicznej Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Statut szkoły. 1. Rada pedagogiczna jest

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Art.73 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) zarządzam się co następuje:

Na podstawie: Art.73 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) zarządzam się co następuje: Zarządzenie Nr 04/2017 z dnia 01 września 2017 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Na podstawie: Art.73 Ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe został opracowany na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łebieniu

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łebieniu Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łebieniu I. Postanowienia ogólne: 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej,, radą jest kolegialnym organem zespołu szkół realizującym zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy Załącznik do Uchwały Nr XLII/173/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 sierpnia 2017 r. STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE 1. 1. Zespół Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROZACH WIELKICH 1 I Postanowienia ogólne 1 Rada pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach

REGULAMIN Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach REGULAMIN Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach 1 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi 1 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI REGULAMIN UCZNIOWSKI I. Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 2. opieki wychowawczej i przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 7 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 7 W RYBNIKU 1 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 7 W RYBNIKU 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola powołanym do realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Kompetencje Rady Pedagogicznej wynikają z art.41 Ustawy z dnia 7 września 1991r oraz z 10 Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Przasnyszu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Załącznik nr 1 REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40 44 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 20 w Rybniku

Regulamin. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 20 w Rybniku Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 20 w Rybniku Podstawa prawna : Art. 43 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2003r.( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach

REGULAMIN. działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania Rady Pedagogicznej Rada Pedagogiczna działa na podstawie: 1.Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 75. Podstawa prawna regulująca działalność Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 75. Podstawa prawna regulująca działalność Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 75 Podstawa prawna regulująca działalność Rady Pedagogicznej 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2001r., Nr 111 poz. 1194). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SKŁAD I ORGANIZACJA RADY PEDAGOGICZNEJ.

SKŁAD I ORGANIZACJA RADY PEDAGOGICZNEJ. Podstawa Prawna art. 43 punkt 2 Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. (Dz.U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043, 208/1532, 227/1658, 2007/42/273,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2015 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami art.43, ust.2 oraz statutu

Bardziej szczegółowo

Organy Zespołu i ich kompetencje

Organy Zespołu i ich kompetencje Organy Zespołu i ich kompetencje 35 1. Organami Zespołu są: 1) dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) samorząd uczniowski. 2. Dyrektor Zespołu jest powoływany przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rady pedagogicznej określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJJ LO III III Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Młodzieżowego Domu Kultury Bielany w Warszawie, ul. Cegłowska 39

STATUT. Młodzieżowego Domu Kultury Bielany w Warszawie, ul. Cegłowska 39 STATUT Młodzieżowego Domu Kultury Bielany w Warszawie, ul. Cegłowska 39 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne.

Rozdział I Informacje ogólne. Rozdział I Informacje ogólne. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola realizującym zadania wynikające ze Statutu Przedszkola dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo