STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 3 WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 3 WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 3 WE WROCŁAWIU

2 1 STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 3 WE WROCŁAWIU, ul. WAŁBRZYSKA 50 I. Informacje wstępne 1 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 we Wrocławiu jest placówką dla chłopców i obejmuje Gimnazjum Specjalne nr 42 dla niedostosowanych społecznie i internat. Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 przy ul. Wałbrzyskiej 50, Wrocław 2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 jest prowadzony dla młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, może być zagrożona niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. 3. Ośrodek posiada 36 miejsc, co odpowiada trzem grupom wychowawczym od 8 do 12 osób każda. 4. W Ośrodku przebywa młodzież w wieku od 13 do 18 roku życia. Jeżeli wychowanek ukończy 18 lat przed zakończeniem roku szkolnego, sąd - lub dyrektor placówki na prośbę wychowanka - może przedłużyć jego pobyt w ośrodku do chwili zakończenia roku szkolnego. 5. Ośrodek pracuje w systemie ciągłym całodobowym i całorocznym 6. Placówka posiada własną księgowość. 7. Organem nadzorującym jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, a organem prowadzącym Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. II. Przepisy Ogólne 2 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 we Wrocławiu, zwany dalej Ośrodkiem, jest placówką opieki całkowitej. 2. Gimnazjum Specjalne nr 42 dla niedostosowanych społecznie,działające przy ośrodku, zostało powołane Uchwałą nr VII/196/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 marca 1999r. 3. Ośrodek działa w oparciu o następujące akty prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Konwencja o Prawach Dziecka Ustawa z 7 września 1991r o systemie oświaty ( DZ. U. z 1996 nr 67 poz. 329) z późniejszymi zmianami. Ustawę Karta Nauczyciela

3 2 Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych Rozporządzenia MENiS z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lipca 2004 w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Mlodzieżowym Ośrodku Socjoterapii III. Cele i zadania ośrodka 3 1. Ośrodek realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: sprawuje opiekę nad młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, stwarza możliwość ukończenia szkoły uczniom mającym deficyty rozwojowe, eliminuje przejawy zaburzeń zachowania prowadzi działania o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym, stwarza optymalne warunki rozwoju wychowanka ( zapewnia bezpieczną naukę, dba o rozwój, higienę i zdrowie), realizuje programy profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków, stosuje zasady i metody resocjalizacji i socjoterapii, przygotowuje do wyboru kierunku dalszego kształcenia, przygotowuje do samodzielnego życia zgodnie z normami prawnymi i przyjętymi normami społecznymi pomaga w usamodzielnieniu wychowanków 2. Ośrodek realizuje zadania poprzez: organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym to jest : zintegrowaną działalność dydaktyczno - wychowawczą, opiekuńczą oraz korekcyjną stwarzanie sytuacji wychowawczych tworzenie pozytywnej kultury rówieśniczej rozwój umiejętności społecznych (komunikacji, radzenia sobie z emocjami itp.) integrację ze społecznością lokalną sport i uczestnictwo w kulturze pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej im zawodowej z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków

4 3 udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunem) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży współdziałanie z sądami, poradniami psychologicznymi - pedagogicznymi, oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz wychowanków IV. Zasady przyjmowania wychowanków oraz sprawowania nad nimi opieki 4 1. Do ośrodka wychowankowie przyjmowani są : a. na podstawie skierowania wydanego przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, po otrzymaniu wskazania z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Warszawie w oparciu o : - prawomocne postanowienie sądu - orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na prośbę rodzica lub b. na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący ośrodek na wniosek starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego w oparciu o : - prośbę rodzica (opiekuna prawnego ) - orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego 5 2. Dokumentacja wychowanka powinna zawierać: skierowanie wydane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej lub Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia kopię opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno - konsultacyjnego odpis arkusza ocen, ostatnie świadectwo szkolne opinia o uczniu ze szkoły wystawiona przez wychowawcę lub pedagoga dokumentację zdrowotną (karta zdrowia i szczepień, bilans zdrowia oraz inne orzeczenia lekarskie) postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce ( wychowankowie kierowani przez sąd) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wywiad środowiskowy skrócony odpis aktu urodzenia poświadczenie zameldowania w przypadku wychowanka umieszczonego na koszt skarbu państwa, miejsce sprawowania tzw. opieki całkowitej (głównie pomocy materialnej) 6

5 4 1. Ośrodek monitoruje i analizuje pobyt wychowanków oraz przedstawia wnioski właściwym sądom, które ustalają zakres i rodzaj dalszej opieki. 2. Skreślenie wychowanka z listy następuje w przypadku : niedoprowadzenia nieletniego do ośrodka w ciągu 3 miesięcy od daty wskazania ośrodka przez CMPPP (dokumentacje nieletniego dyrektor ośrodka przesyła właściwemu staroście oraz powiadamia o tym sąd rodzinny i centrm ) nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniego w ośrodku trwającej dłużej niź 8 tygodni, licząc od daty powiadomienia o nieobecności nieletniego sądu rodzinnego (dokumentacje nieletniego dyrektor ośrodka przekazuje do centrum oraz powiadamia o tym sąd rodzinny, rodziców lub opiekunów, właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz właściwego starostę) zmiany stosowanego przez sąd stosowanego środka osiągnięcia przez ucznia 18 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w 1pkt 4 niniejszego statutu nierealizowania obowiązku szkolnego lub łamania regulaminu ośrodka przez wychowanka przebywającego w nim na prośbę rodzica (decyzję podejmuje rada pedagogiczna po uprzednim poinformowaniu rodziców lub prawnych opiekunów) 7 1. Wychowanek ośrodka ma prawo do przepustek w dni wolne od nauki szkolnej, święta, ferie i wakacje 2. Wychowankowie przebywający w ośrodku na podstawie postanowienia sądu do uzyskania przepustek potrzebują zgody właściwego sądu 3. W przypadku ważnych przyczyn losowych wychowanek ośrodka może otrzymać przepustkę do domu rodziców (opiekunów prawnych) w trakcie trwania zajęć dydaktycznych po uzyskaniu zgody wychowawcy i dyrektora placówki W razie ucieczki lub niezgłoszenia się wychowanka z przepustki w wyznaczonym terminie pracownik pedagogiczny ośrodka: - przeprowadza postępowanie wyjaśniające - powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów - powiadamia komisariat policji Wrocław - Krzyki 2. O ucieczkach lub niepowrotach z przepustek pedagog ośrodka informuje właściwy sąd. V: Współpraca Ośrodka z rodzicami i instytucjami oraz środowiskiem lokalnym 9

6 5 1. Ośrodek udziela pomocy rodzicom w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych poprzez : - organizowanie cyklicznych spotkań wychowawców z rodzicami - indywidualne spotkania z wychowawcami ośrodka, pedagogiem i psychologiem - spotkania grupy edukacyjnej dla rodziców prowadzonej przez psychologa ośrodka 2. Ośrodek udziela pomocy wychowankom w nawiązywaniu kontaktów z rodzicami lub prawnymi opiekunami, krewnymi albo organizacjami współpracującymi z placówką w tworzeniu warunków do usamodzielnienia wychowanka po opuszczeniu placówki 3. Ośrodek powiadamia Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o konieczności usamodzielnienia wychowanka pełnoletniego objętego opieką całkowitą Ośrodek współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi jego działania w zakresie pomocy terapeutycznej, zdrowotnej i socjalnej 2. Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym VI : Organy Ośrodka Organami Ośrodka są: - dyrektor - rada pedagogiczna 2. Społecznym organem ośrodka jest Rada Wychowanków Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem ośrodka realizującym zadania statutowe 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni ośrodka. 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 5. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych: przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu każdego semestru oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Kuratorium Oświaty, Organu Prowadzącego lub na wniosek 1/3 członków rady pedagogicznej. 6. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

7 6 - tworzenie statutu placówki i dokonywanie w nim zmian - zatwierdzanie planów pracy ośrodka - zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów - podejmowanie uchwał w sprawach programów autorskich, innowacji pedagogicznych - ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego - przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego ośrodka i opiniowanie go - opiniowanie organizacji pracy ośrodka, rozkładu zajęć dydaktycznych i wychowawczych - opiniowanie wniosków dyrektora ośrodka dotyczących przydziału stałych czynności pracownikom pedagogicznym w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych - opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom - wychowawcom nagród i wyróżnień 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności połowy jej członków. O sposobie głosowania (tajne lub jawne) decyduje każdorazowo rada. 8. Dyrektor ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków i pracowników ośrodka. 10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Protokoły sporządzane są w terminie do 7 dni od posiedzenia rady pedagogicznej. 11. W posiedzeniach rady pedagogicznej oprócz jej członków mogą uczestniczyć za zgodą przewodniczącego rady: przedstawiciele Kuratorium Oświaty przedstawiciele organu prowadzącego przedstawiciele samorządu uczniowskiego inne osoby za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej 12. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce Dyrektor Ośrodka : sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do wicedyrektora, pedagoga, wychowawców i nauczycieli tworzy warunki potrzebne do realizacji zadań ośrodka dokonuje okresowej oceny pracy wychowawczej ośrodka jest członkiem i przewodniczącym rady pedagogicznej realizuje uchwały i wnioski rady pedagogicznej określa szczegółowe przydziały obowiązków wszystkim pracownikom ośrodka

8 7 decyduje w sprawach kadrowych i finansowych ośrodka ocenia pracę wychowawców, przyznaje nagrody kontroluje pracę pracowników administracji i obsługi tworzy warunki organizacyjne, materialne i techniczne dla wszechstronnego rozwoju wychowankówumożliwia awans zawodowy nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zapewnia stan bezpieczeństwa i higieny pracy egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy przeprowadza analizę stanu pracy ośrodka, przenosi wychowawcę w stan nieczynny, udziela urlopu dla poratowania zdrowia dysponuje środkami finansowymi zgodnie z planem i odpowiada za prawidłowe ich wykorzystanie 2. Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz opinii rady pedagogicznej. 3. Do zadań wicedyrektora w zakresie nadzoru nad pracą Ośrodka należy: organizacja pracy wychowawczej Ośrodka organizacja warunków sprzyjających rozwojowi aktywności i samorządności uczniów - wychowanków opracowanie grafiku pracy wychowawców organizowanie współpracy między wychowawcami a nauczycielami zagospodarowanie pomieszczeń zgodnie z wymogami życia zbiorowego kontrola prawidłowości gospodarowania majątkiem ośrodka praca nad stałą poprawą bazy dydaktyczno - wychowawczej organizacja życia kulturalnego ośrodka organizacja zastępstw za nieobecnych wychowawców podejmowanie decyzji o udziale w akcjach, konkursach oraz imprezach odbywających się poza placówką nadzorowanie prowadzenia dokumentacji ośrodka i jej zabezpieczenie zabezpieczenie właściwych warunków chorym oraz stałą opiekę nad nimi organizowanie profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej, chorób zakaźnych, AIDS, narkomanii zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych nadzorowanie przestrzegania zasad prawidłowego żywienia wychowanków dbałość o należyte zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń oraz środków i przedmiotów znajdujących się w użytkowaniu wychowanków i pracowników Ośrodek ma radę wychowanków, która jest organem społecznym 2. Rada wychowanków jest reprezentacją ogółu wychowanków i ma wpływ na organizację życia w ośrodku.

9 8 3. Rada wychowanków jest powoływana na początku każdego roku szkolnego podczas zebrania wszystkich obecnych wychowanków. 4. Radę powołuje się w wyborach równych i tajnych. W wyborach biorą udział wszyscy wychowankowie ośrodka. 5. W skład rady wychowanków wchodzą : - przewodniczący - zastępca - sekretarz Rada wychowanków ma prawo powoływać innych wychowanków w skład rady o ile zachodzi taka konieczność. 6. Rada wychowanków ma prawo do przedstawiania dyrekcji i radzie pedagogicznej swoich postulatów dotyczących organizacji zajęć, warunków pobytu oraz spraw opiekuńczych. 7. Rada wychowanków może być pomysłodawcą i współorganizatorem imprez i uroczystości odbywających się na terenie ośrodka. 1. Na początku każdego roku szkolnego spośród pracowników pedagogicznych ośrodka wybierany jest przez wszystkich wychowanków rzecznik praw dziecka Rzecznik Praw Dziecka dba o właściwą realizację praw i obowiązków wychowanka ujętych w statucie placówki. VII. Organizacja pracy 1. Organizację pracy ośrodka określa: Statut ośrodka Regulamin wewnętrzny ośrodka Rozkłady dnia 16 2.Podstawą organizacji pracy ośrodka w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia poprzedniego roku szkolnego, zatwierdzony przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego po zaopiniowaniu przez organ nadzorujący. 3. Ośrodek pracuje w oparciu o wypracowany przez radę pedagogiczną system zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz pracy z rodziną wychowanka.

10 9 4. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez 6 dni w tygodniu. Dyrektor ośrodka powierza grupę wychowawcom i przydziela jej wychowawcę klasy spośród nauczycieli uczących w gimnazjum 5. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca, który ma do pomocy co najmniej jednego pracownika nie będącego pracownikiem pedagogicznym. 6. Do realizacji celów statutowych ośrodek posiada następujące pomieszczenia: - 3 sale lekcyjne - pracownię komputerową wspólną dla szkoły podstawowej i ośrodka - boisko sportowe - salę gimnastyczną - bibliotekę przy szkole podstawowej - świetlice dla grup wychowawczych - izbę dla chorych - łazienki z natryskami i umywalkami - toalety - magazyn, pralnię, - pokój wicedyrektora - pokój pedagoga i psychologa - sekretariat dla szkoły i ośrodka 7. Ośrodek zapewnia wychowankom edukację i wychowanie na odpowiednim poziomie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości, specjalistyczną pomoc usprawniającą zabużone funkcje. 8. Pobyt wychowanków umieszczonych w ośrodku na koszt skarbu państwa lub w odniesieniu do których sąd orzekł odstąpienie od obciążania kosztami postępowania ich rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie art. 32 upn, jest bezpłatny. 9. Ośrodek nie zapewnia wychowankom: wyposażenia w odzież, bieliznę, obuwie i innych przedmiotów codziennego użytku podręczników i przyborów szkolnych pokrywania kosztów leczenia, dojazdów finansowania wycieczek, kolonii, obozów kieszonkowego VIII. Pracownicy Ośrodek zatrudnia pracowników : pedagogicznych (nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog) ekonomicznych i administracyjnych obsługi 2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

11 10 3. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 4. Zakres zadań pracowników administracji i obsługi jest zawarty w przydziale czynności. 5. Nauczyciel - wychowawca otrzymuje szczegółowy przydział prac i zadań w ramach wymaganego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. 6. Nauczyciel wychowawca w szczególności : w swoich działaniach kieruje się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, rozwój i przyszłość zna dokładnie zadania ośrodka, rzetelnie je realizuje, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej oraz resocjalizację sumiennie i obiektywnie ocenia osiągnięcia dydaktyczne opracowuje program wychowawczy dla poszczególnych grup diagnozuje potrzeby edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze wychowanków aktualizuje informacje o rodzinie i środowisku chłopców, prowadzi w miarę możliwości pedagogizację rodziców, przygotowuje wychowanków do powrotu do domu, do usamodzielnienia, wyboru zawodu ściśle współpracuje z innymi nauczycielami - wychowawcami oraz odpowiednimi instytucjami opracowuje opinię o wychowanku korzystając z uwag pedagoga, nauczycieli przedmiotów oraz wnioskuje w sprawie przedłużenia pobytu lub przeniesienia do innej formy opieki systematycznie prowadzi dokumentację dydaktyczną i wychowawczą stosuje się do przepisów przeciwpożarowych przestrzega przepisów BHP, a w przypadkach koniecznych udziela pierwszej pomocy oraz podejmuje kroki chroniące zdrowie wychowanków troszczy się o należyte zabezpieczenie mienia ośrodka realizuje zalecenia nadzoru pedagogicznego uczestniczy we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i doskonali warsztat pracy IX: Wychowankowie: Wychowankowie są objęci opieką całodobową, przysługują im widzenia z rodziną i przepustki, chyba że sąd orzekł inaczej. 2. Odpłatność rodziców (opiekunów) za pobyt wychowanka oblicza się zgodnie z istniejącymi przepisami. Rodzice (opiekunowie ), których sytuacja materialna nie pozwala na ponoszenie odpłatności, mają prawo zwrócić się o pomoc finansową do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za pośrednictwem pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.

12 11 3. Rodzice są zobowiązani do wyposażenia wychowanka w odzież, bieliznę, obuwie, środki czystości, podręczniki i przybory szkolne Wychowanek ma prawo do: odpowiednio zorganizowanej opieki, kształcenia i wychowania życzliwego traktowania do informacji na temat zakresu wymagań znajomości zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności ma prawo do sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny postępów w nauce i zachowaniu ma prawo do opieki, która zapewnia mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich wypoczynku w okresie przerw ( ferii i wakacji ) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia ośrodka, oraz do wyrażania swojego światopoglądu i postaw religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań, korzystania ze sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki szkolnej całkowitej opieki medycznej informacji o toczącym się w jego sprawie postępowaniu sądowym korespondencji z rodziną, kolegami odwoływania się do dyrektora od decyzji wychowawcy lub nauczyciela, a do organu nadzorującego od decyzji dyrektora zwracania się do Rzecznika Praw Dziecka 2. Wychowanek ma obowiązek: aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych i resocjalizacyjnych przestrzegać zasad współżycia społecznego, przeciwstawiać się wszelkim aktom przemocy w stosunku do kolegów, nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników ośrodka dbać o własne życie, zdrowie i rozwój osobisty dbać o własny wygląd zewnętrzny dbać o estetykę pomieszczeń ośrodka szanować godność innych osób podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora ośrodka, rady pedagogicznej oraz rady wychowanków 1. Wychowanek może być nagradzany: pochwałą wychowawcy pochwałą dyrektora na apelu 19

13 12 poinformowaniem całej społeczności ośrodka o osiągnięciach z wpisaniem tego faktu do dokumentacji wychowanka listem pochwalnym do rodziców (opiekunów) lub sądu zezwoleniem na korzystanie z dodatkowych rozrywek kulturalnych lub sportowych poza ośrodkiem nagrodami rzeczowymi 2. Wychowanek może być ukarany: upomnieniem wychowawcy upomnieniem dyrekcji ośrodka zwołaniem zespołu oceniającego jego zachowanie w przypadku szczególnie negatywnych zachowań godzących w imię całej społeczności ośrodka zawieszeniem w prawie do korzystania z atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, imprez sportowych pisemnym powiadomieniem sądu lub skierowaniem wniosku o zmianę ośrodka wychowawczego 3. Od każdej nałożonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem wychowawcy, szkolnego Rzecznika Praw Dziecka lub rodziców do dyrektora ośrodka w terminie 3 dni 20 Zasady rozwiązywania konfliktów w ośrodku są następujące : 1. Jeżeli uchwały rady pedagogicznej są niezgodne z prawem oświatowym dyrektor ośrodka wstrzymuje ich bieg i powiadamia organ prowadzący 2. Sprawy sporne członków rady pedagogicznej rozwiązuje się w drodze mediacji prowadzonej przez dyrektora z możliwością odwołania się od decyzji do organu prowadzącego w terminie 7 dniu 3. Sprawy sporne między uczniami a członkami rady pedagogicznej rozwiązuje się na drodze negocjacji prowadzonej przez rzecznika z możliwością odwołania się do dyrektora w ciągu 3 dni 4. Sprawy sporne między wychowankami rozwiązuje wychowawca grupy, pedagog, rzecznik praw dziecka z możliwością odwołania się do dyrektora w ciągu 3 dni 5. Sprawy konfliktowe pomiędzy rodzicami a pracownikami pedagogicznymi rozstrzyga dyrektor ośrodka w drodze negocjacji 6. W przypadku rozstrzygnięcia sporu niezgodnie z oczekiwaniami strony mogą się odwołać do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który rozstrzyga spór w drodze decyzji administracyjnej. 7. Od decyzji kuratora strony mogą odwołać się do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w trybie i na zasadach określonych w kpa X.Dokumentacja Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków:

14 13 księgę ewidencji wychowanków dzienniki zajęć dokumentację osobistą wychowanka protokoły posiedzeń rady pedagogicznej wraz z rejestrem uchwał dokumentację przebiegu nauczania wychowanka arkusze diagnostyczno resocjalizacyjne wychowanka dzienniki pracy wychowawczej dziennik pracy pedagoga dziennik pracy psychologa dokumentacja zdrowotna na czas pobytu wychowanka w ośrodku jest przekazana pielęgniarce szkolnej Statut Ośrodka został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu: Załączniki do Statutu : 1. Program Wychowawczy 2. Program Profilaktyczny 3. Regulamin Wewnętrzny MOS nr 3 we Wrocławiu

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 Dział 1. Przepisy definiujące i postanowienia ogólne Dział 2. Cele i zadania Ośrodka Dział 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie.

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. 1 STATUT XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KRAKOWIE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku STATUT Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/13/14 z dnia 12 lutego 2014 r. STATUT PUBLICZNEGO GIMNAJUM NR 3 im. Izabeli Branickiej

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1 Statut Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Spis treści I. Ogólne informacje o szkole... 2 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Organy szkoły... 8 IV. Organizacja szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostrołęce Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 roku S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w GDAŃSKU ul. Dobrowolskiego 6 e-mail: xxlo@xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo