Prywatne wojny w sieci: poddaj si, okop, negocjuj lub sta do walki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prywatne wojny w sieci: poddaj si, okop, negocjuj lub sta do walki"

Transkrypt

1 Krzysztof M. Brzeziski Igor Margasiski Krzysztof Szczypiorski Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska, Warszawa Prywatne wojny w sieci: poddaj si, okop, negocjuj lub sta do walki Motto: "Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your right" Bob Marley "...wystarczy mówi prawd. Oczywicie s róne prawdy." Umberto Eco, Zapiski na pudełku od zapałek. STRESZCZENIE Prywatno, któr uytkownik pragnie zachowa take podczas nawigowania w sieci WWW, jest obecnie powszechnie naruszana. Tak rozumiana prywatno zostanie tu przedyskutowana w czterech kontekstach: na tle ogólniejszych tez dotyczcych ochrony dóbr i ich narusze, w koncepcyjno-technicznym aspekcie skutecznych mechanizmów ochrony, w analogii do wzorców pojciowych wypracowanych przez inne rodowiska, oraz w aspekcie uwarunkowa mogcych uzasadnia ataki na prywatno. Dla skutecznoci rozwaa, proponuje si tu (podobnie jak od lat czyni si np. w lingwistyce) oddzielenie metod i technik ochrony od ich emocjonalno-etycznego kontekstu (pragmatyki). Taki zabieg ułatwia definiowanie strategii ochrony oparte np. na mechanizmach uprawnionego ataku. Jako przykład szczególnie skutecznego mechanizmu ochrony, majcego cechy ataku na podmioty naruszajce prywatno, zostanie przedstawiony oryginalny system VAST (Versatile Anonymous SysTem for Web Users). WPROWADZENIE Dziedzina ochrony informacji, jak zreszt wiele innych dziedzin nauki, jest pełna poj o znaczeniu silnie uwarunkowanym przez kontekst. Wiele z tych poj zostało wprowadzonych w kontekcie cile okrelonym (w tym - dotyczcym ich oceny etycznej). W rozwaanej tu dziedzinie dokonywano ju wielu prób definiowania i porzdkowania poj i terminów [1,2,3,4]. W niniejszej pracy nie usiłujemy przedstawi kolejnej, "lepszej", całociowej taksonomii. Przyjrzymy si natomiast, w sposób moliwie wszechstronny, zaledwie jednemu z istotnych aspektów ochrony informacji, mianowicie prywatnoci uytkownika podczas korzystania z usługi WWW dostpnej w Internecie. Rozwaymy do zagadnienie z góry - na tle ogólniejszych tez i spostrzee dotyczcych prywatnoci jako przykładu dobra chronionego, z dołu - wskazujc uwarunkowania koncepcyjnotechniczne (w tym - oryginaln technik) uzyskania i zachowania prywatnoci, oraz z boku - poszukujc analogii i wzorców pojciowych w pracach innych rodowisk. Wobec istotnego przewartociowania sposobu traktowania zagadnie prywatnoci po niedawnych atakach na podstawy pastwa demokratycznego (ze swej istoty majcego t prywatno respektowa i chroni), moe by odwieajce podejcie, w którym eksponuje si słownikowe znaczenie terminów (nie obcione balastem emocji), wzgldno pojcia "ataku" oraz naturalno i nieuchronno procesów poszukiwania przeciw-broni. ATAK I OBRONA - OD PODSTAW W tym miejscu dokonamy krótkiego przegldu podstawowych, stosowanych dalej poj. Te pojcia zostan tu zdefiniowane w sposób nieco odmienny od najczciej spotykanego w literaturze tematu: moliwie najbardziej zbliony do słownikowego i nie obarczony konotacjami wynikajcymi z emocjonalnego kontekstu.

2 Dogodnym punktem pocztkowym rozwaa okazuje si termin "intrusion detection", w literaturze polskiej z reguły tłumaczony jako wykrywanie włama [5]. W sensie szerokim, systemy wykrywania włama (IDS, Intrusion Detection Systems), uznawane za mechanizm obronny, słu do reagowania na przypadki niepodanej aktywnoci (undesirable activity) bd złamania (naruszenia) polityki bezpieczestwa (violation of a security policy), klasyfikowane jako ataki. Aktywnoci niepodanej wzgldem czego? Czym jest, w tym kontekcie, "polityka"? W jakim znaczeniu wystpuje tu termin "bezpieczestwo" i do jakiego stopnia jest to znaczenie naturalne, powszechnie przyjte w jzyku codziennym? Jak si ma prywatno do wystpujcych wyej poj? Jak si atakuje prywatno? Czy "brak prywatnoci" take mona zaatakowa? Przedyskutowanie (i - w miar moliwoci - rozstrzygnicie) tych wtpliwoci jest celem dalszych rozwaa. "Włamanie" jest równoznaczne z przełamaniem pewnego mechanizmu zabezpieczajcego (w rozumieniu technicznym). Zarówno w prawodawstwie, jak i w ogólnie przyjtym rozumieniu nie chodzi tu o przełamanie jedynie własnych skrupułów moralnych. Natomiast "wtargnicie" jest słownikowo definiowane jako wkroczenie, bez zgody, zaproszenia bd odpowiedniego powodu, w okrelony obszar. Aby mówi o wtargniciu, obszar (praw, fragmentu architektury systemu, informacji), do którego nastpuje wtargnicie, musi by uznany za dobro chronione, a ponadto dysponent tego dobra i ten, kto dopuszcza si wtargnicia, musz by rónymi podmiotami. To, w jaki sposób dobro jest chronione przed wtargniciem, jest tu kwesti drugorzdn - wydaje si, e przestrze takich sposobów jest wyczerpujco podzielona na mechanizmy i deklaracje. Mona bowiem wyobrazi sobie wtargnicie bez włamania (wejcie do obcego pomieszczenia przez otwarte okno, pomimo deklaracji o ochronie obiektu w postaci tablicy ostrzegajcej). Wtargnicie jest zatem pojciem szerszym od włamania, a w dodatku - lepiej oddajcym przedmiot naszych rozwaa. Do stwierdzenia wtargnicia wystarczy sam fakt naruszenia obszaru chronionego. Strona ochraniajca nazwie stron naruszajc intruzem. Wtargnicie moe nastpi celowo i wiadomie - wówczas wtargnicie zostanie zakwalifikowane jako atak, a intruz stanie si atakujcym. Jednake bardzo kategoryczne stwierdzenia, stawiajce znak równoci midzy wszelkim wtargniciem a atakiem z włamaniem, naley traktowa z ostronoci - wydaje si, e s one rezultatem silnych emocji lecych u podstaw rozwoju dziedziny "wykrywania włama" (jeden z autorów dopucił si kiedy "ataku" na cudzy samochód Syrena, dokonujc wtargnicia przez włamanie: pokonał mechanizm zabezpieczajcy - klucz pasował, a samochód był zaparkowany obok i był tego samego koloru, co własny). Intencje intruza s rozstrzygane na innym poziomie rozwaa: pragmatycznym (np. prawnym), a nie semantycznym. Atak, jako działanie intencjonalne, mona rozpatrywa jako proces rozcigły w czasie, złoony z powizanych ze sob faz: - przygotowania, - pokonywania zabezpiecze (przełamywanie mechanizmu, zignorowanie deklaracji), - momentu wtargnicia, - fazy trwajcego naruszania dobra, - wycofania. Sposób (mechanizm, deklaracja) ochrony dobra (czyli prewencji) jest jedynie elementem szerszej strategii ochrony, w której nacisk moe by połoony na zniechcenie do ataku bd reagowanie na atak, który ju nastpił. Strategia reagowania moe z kolei opiera si ma wykryciu ataku w jego moliwie najwczeniejszej fazie (jeszcze przed pokonaniem zabezpiecze), wykryciu momentu wtargnicia (co moe by trudne, gdy nie zawsze jest to konkretna chwila), czy te wykryciu faktu naruszania dobra. W literaturze tematu [1] wylicza si, stojce zreszt na rónym poziomie abstrakcji i nie-ortogonalne wzgldem siebie, generalne mechanizmy stosowane w strategii ochrony: poza wspomnian ju prewencj - atak wyprzedzajcy (preemption); odstraszanie (deterrence); zmylenie (deflection) - upewnienie atakujcego o tym, e osignł cele swego ataku, bez istotnego uszczerbku dla chronionego dobra; detekcj (detection); przeciwdziałanie (countermeasures) dopuszczajce moliwo kontrataku.

3 Poszczególni "aktorzy" operujcy w przestrzeni rozwaa (tu - w domenie korzystania z usług WWW w Internecie) staraj si samodzielnie definiowa obszary (dobra) chronione oraz wybiera sposób ochrony dóbr, których włacicielami bd współwłacicielami si czuj. "Aktorzy" ci kieruj si przy tym własnym interesem oraz ramami prawnymi i przyjtymi obyczajami. Jednym z istotnych trendów tego procesu jest zawłaszczanie przez podmioty gospodarcze przestrzeni publicznej, w której dotychczas funkcjonowały dobra (w tym - prywatno), ju wczeniej chronione przez inne podmioty [6]. W przypadku niekompletnoci i słaboci ram prawnych bd nierespektowania obyczajów, naturalne sprzecznoci interesów bd nieuchronnie rozstrzygane w drodze konfrontacji (jest to jedynie gorzkie stwierdzenie stanu rzeczy). Std terminologia militarna, uzasadniajca nawet atak w odpowiedzi na zagroenie chronionego dobra, definiujca spiral broni i przeciw-broni. Potraktujmy tu wtargnicia i reakcj na nie (włcznie z atakiem zwrotnym) jako mechanizmy, a do bardzo istotnej kwestii ich dopuszczalnoci i wartociowania moralnego powrócimy przy kocu naszych rozwaa. SPOJRZENIE Z GÓRY - PRYWATNO JAKO DOBRO CHRONIONE Jednym z dóbr chronionych jest prywatno obywatela. W poszczególnych domenach ycia społecznego to dobro jest chronione w rónym zakresie i w róny sposób, zarówno z mocy prawa, jak i własnymi siłami obywateli (choby przez zasłanianie okien). Warto zauway, e potrzeba "prywatnej" ochrony prywatnoci silnie zaley od niezwykle licznych, trudno poddajcych si skatalogowaniu czynników. Na przykład zasłanianie okien jest oczywistoci w Polsce, ale pozostaje praktyk niemal zupełnie niespotykan i czasem wrcz uznawan za niestosowno w Holandii (szerzej - w wielu krajach przesiknitych etyk protestanck), gdzie powszechnie i niemal ostentacyjne demonstruje si, e si "nie ma nic do ukrycia". Prywatno w sieci Internet, zwizana z odwiedzaniem stron WWW, ma swoj specyfik, inn ni np. w kontekcie uywania poczty elektronicznej. Dla ustalenia uwagi przyjmijmy, e przeciwnikami ("aktorami" usług WWW, o sprzecznych interesach w zakresie prywatnoci) s: z jednej strony - uytkownik, a z drugiej - podmiot gospodarczy, budujcy sw egzystencj na poznawaniu i wykorzystywaniu (głównie do celów handlowych) informacji o tosamoci i zwyczajach bd preferencjach uytkowników. Jak zostanie pokazane dalej, nie jest to jedyna para przeciwników, jak warto rozway. Wykazana dalej łatwo w pełni zautomatyzowanego i globalnego pozyskiwania oraz przetwarzania danych o osobach korzystajcych z ogólnowiatowej sieci, to zjawisko odstraszajce uytkowników od powanych zastosowa Internetu. Dane na ten temat, przytaczane np. w [7] pokazuj, e wikszo konsumentów nie ufa przedsibiorstwom przetwarzajcym ich prywatne dane. Uytkownicy oczekuj rozwiza zapewniajcych ochron ich prywatnoci w sieci publicznej. Ponad połowa ankietowanych przyznaje, e dopiero w przypadku pewnoci co do przestrzegania przez firm polityki prywatnoci, poleciłaby ich usługi znajomym lub rodzinie. Ponad 90% konsumentów zaznacza, e korzystaliby czciej z zakupów internetowych, gdyby polityka prywatnoci sklepu była poddana odpowiedniej kontroli. Według innych bada opinii publicznej, około 83% uytkowników nie korzysta ze sklepów internetowych, poniewa nie jest dla nich jasne, co dzieje si z ich prywatnymi danymi, komu i do jakich celów s przekazywane, oraz przez kogo ich zainteresowania i zwyczaje s obserwowane. Dla pełnego obrazu naley te zauway, e wykorzystywanie danych zdobywanych w wyej opisany sposób przynosi ogromne, wrcz trudne do ogarnicia zyski firmom wykorzystujcym te dane bezporednio - do prowadzenia własnej działalnoci handlowej, bd po prostu nimi handlujcych (w roku 2000 obroty tylko jednej takiej firmy handlujcej profilami danych o uytkownikach wyniosły 600 milionów dolarów!). Z perspektywy uytkownika, dobrem chronionym jest własna prywatno. Wiele działa zwizanych z przegldaniem stron WWW (np. transakcje dokonywane w sklepie internetowym) wymaga, co oczywiste, dobrowolnego odstpienia od prywatnoci, na czas i w zwizku z danym działaniem oraz w stosunku do danego podmiotu (serwisu). Naruszenie prywatnoci wynikajce z nieuprawnionego dalszego wykorzystania tak zdobytej informacji prowadzi do kompromitacji podmiotu - naruszenia o takiej naturze nie bd tu dalej rozpatrywane. Za atak na prywatno

4 uytkownik mógłby uzna kade działanie, którego istot jest uniemoliwienie mu zachowania prywatnoci. Z perspektywy podmiotu gospodarczego, dobrem chronionym jest moliwo uzyskania interesujcych ten podmiot informacji o uytkownikach usług WWW. Za atak na tak rozumiane dobro podmiot mógłby uzna kade działanie, którego istot jest uniemoliwienie uzyskania tych informacji. Załómy, e obie strony d z porównywaln determinacj do realizacji swych celów (czyli skutecznej ochrony przed wtargniciem w obszar chronionego przez siebie dobra, rozumianego jak wyej). Przy ochronie prywatnoci uytkownika współdziałaj mechanizmy lokalne, implementowane w stacji uytkownika, oraz mechanizmy globalne (sieciowe) - odpowiednie struktury, protokoły i pomocnicze usługi zabezpiecze. Jeli te mechanizmy łcznie działaj skutecznie, wówczas podmiot gospodarczy odczytuje to jako atak na dobro własne (atak, gdy jest to ewidentnie działanie intencjonalne!). Podmiot musi wówczas przerwa ten atak - sprawi, by stał si nieskuteczny. Takie z kolei działanie, niezalenie od jego natury, zostanie odczytane przez uytkownika jako (skuteczny) atak na jego prywatno, co zapewne spowoduje przejcie do fazy nastpujcych po sobie kontrataków z obu stron (a nastpnie kontr-kontrataków itd). Pewnym novum w powyszym rozumowaniu jest wyeksponowanie dualnoci pojcia ataku i obrony. W sytuacji rzeczywicie przeciwstawnych interesów i niedoskonałych ram prawnoobyczajowych, ochrona realizowana przez jedn stron jest przez drug stron odczytywana (z definicji) jako atak na jej interesy. Sposobem na przerwanie samonapdzajcej si spirali wzajemnych ataków, która na razie wydaje si "stanem normalnym", moe by (tu odwołajmy si do tytułu niniejszej pracy): a) rezygnacja jednej ze stron - chodzi tu w praktyce o rezygnacj uytkownika z ochrony własnej prywatnoci. Mona przyj, e wielu (zwłaszcza niedowiadczonych) uytkowników nie w pełni jest wiadomych tego, e ich prywatno mogłaby by (lepiej) chroniona - ich rezygnacja wynika z niedoinformowania. Z drugiej strony, rozwamy przywoływany ju przykład holenderskich odsłonitych okien - trudno przypuszcza, by Holendrzy nie byli wiadomi istnienia aluzji. Ta analogia zdaje si sugerowa, e teza badaczy i praktyków ochrony prywatnoci o tym, e taka ochrona jest absolutn koniecznoci i niezbywalnym prawem, jest pewnym naduyciem (albo co najmniej skrótem mylowym). Powysze stwierdzenie, wobec powszechnoci i bezczelnoci ataków na prywatno uytkowników Internetu ze strony podmiotów gospodarczych, jest oczywicie kontrowersyjne i prowokacyjne, ale czy nie naleałoby jednak mie go na uwadze? b) "okopanie si" uytkownika, w praktyce polegajce na rezygnacji z korzystania z usług WWW w Internecie (tylko takie usługi s tu rozwaane; w szczególnoci poczta elekroniczna nie musi zosta wykluczona). Efekt "wylania dziecka z kpiel" jest w tym przypadku ekstremalnie dotkliwy. Interesujce wydaje si poszukiwanie analogii z udanym atakiem typu denial of service - czy w efekcie uytkownik nie został pozbawiony usług? Taki uytkownik staje si jednak bezwartociowy z punktu widzenia komercyjnego wykorzystania Internetu, bo nie przysparza ju nikomu adnego dochodu. Nie jest jednak nie do pomylenia tak totalne skompromitowanie tego medium komunikowania si, e zostanie ono po prostu porzucone, a jego funkcje przejmie inny, dzi jeszcze nieznany system, w którym zagadnienia prywatnoci znajd skuteczniejsze i bardziej satysfakcjonujce rozwizanie. c) taktyczne negocjowanie stanu, w którym interesy kadej ze stron s w równie satysfakcjonujcym (bd niesatysfakcjonujcym!) stopniu zabezpieczone; przykładem mechanizmu implementacji tego trybu postpowania jest protokół P3P [7]. d) opracowanie "broni doskonałej" - mechanizmu ochrony, którego działanie ze swej istoty nie daje si zneutralizowa adnym znanym w danej chwili, ekonomicznie i technicznie racjonalnym mechanizmem kontrataku. Poniej zostanie przedstawiona oryginalna koncepcja takiej włanie "broni doskonałej", czyli mechanizmu VAST. e) zasadnicza zmiana stosunków prawnych i społecznych; taki mechanizm, w gruncie rzeczy

5 najbardziej racjonalny i podany, wykracza poza zakres dyskusji prowadzonej w niniejszej pracy, która zakłada okrelony stan rzeczy. SPOJRZENIE Z DOŁU - MECHANIZMY ATAKU I OBRONY Zagroenia dla prywatnoci w architekturze WWW Przegldajc internetowe strony WWW, nie pozostajemy anonimowi [7]. Zdarzenia odwiedzin oraz poszczególne kroki nawigacji s rejestrowane przez serwery WWW, z którymi nastpuje połczenie. Do typowych danych gromadzonych przez serwery nale: adres IP klienta, czas nadejcia dania, adres URI przegldanych zasobów, czas przesłania, nazwa klienta, informacje o błdach, informacje o przegldarce uytkownika, oraz w przypadku, gdy przejcie do strony nastpiło przez odnonik adres URL poprzednio odwiedzanej strony (refer link). Wypełniajc formularze przekazujemy serwerom WWW dalsze informacje. Poszczególne odwołania uytkowników (w bezstanowym protokole HTTP [8]) wizane s ze sob najczciej za pomoc mechanizmu zarzdzania stanem HTTP Cookies [9]. Serwery zapisuj w ten sposób, na stacji uytkownika, dowolne informacje (najczciej kodowane w tylko sobie znany sposób), aby przy kolejnych odwołaniach móc je odczytywa. Dziki temu moliwe jest rejestrowanie cieek nawigacji poszczególnych uytkowników. Serwery mog odczytywa tylko zapis Cookies dokonany przez siebie. Moliwe jest jednak globalne ledzenie nawigacji pomidzy wieloma serwisami, np. z pomoc mechanizmu bannerów. W dziedzinie systemu WWW noniki reklamy słu nie tylko do promowania okrelonych produktów przekazywania uytkownikom informacji reklamowych i odnoników ale równie s przekanikiem informacji w drugim kierunku, czyli do organizacji umieszczajcej bannery (takiej jak DoubleClick), która dziki temu uzyskuje informacje o zainteresowaniach uytkowników. Na stronach WWW moliwe jest osadzanie elementów pochodzcych od stron trzecich. W sieciach zrzeszajcych strony współpracujce ze sob w tworzeniu profili uytkowników wyróni mona centralny wzeł, z którego pochodz bannery, czyli AdSerwer. Odwołujc si do jednej ze stron z takiej sieci, w sposób niewidoczny odwołujemy si równie do AdServera poprzez pobranie bannera. Temu odwołaniu towarzyszy na ogół zapis i odczyt odpowiednio preparowanych cookies. Poza opisanymi mechanizmami, informacje o aktywnoci uytkownika mog by take zdobywane poprzez podsłuchiwanie (sniffing) i analiz ruchu w okrelonych profilach sieci (take w wielu profilach naraz, co wymaga odpowiedniego korelowania takich informacji), a bezporednie dane o uytkowniku mog by przesyłane w wyniku nieanonsowanego zainstalowania si w stacji uytkownika wrogiego programu (malware), np. typu konia trojaskiego (Trojan Horse). Obszerne zbiory danych, uzyskane w sposób opisany powyej, poddawane s nastpnie automatycznym procesom odkrywania wiedzy, w których stosuje si m.in. metody wywodzce si z teorii zbiorów rozmytych (fuzzy sets), sztucznych sieci neuronowych (artificial neural networks), algorytmów genetycznych (genetic algorithms) oraz teorii zbiorów przyblionych (rough set theory). W wydobywaniu wiedzy słucej do profilowania uytkowników systemu WWW, wyróniane s na ogół trzy etapy: przetwarzanie wstpne, odkrywanie wzorców oraz analizowanie wzorców. Faza przetwarzania wstpnego opiera si na przekształcaniu danych o aktywnoci, treci stron WWW oraz ich strukturze i wzajemnych powizaniach, na form abstraktu okrelajcego cig działa dokonywanych przez uytkowników, a tak otrzymany cig zdarze dzielony jest na sesje. Rejestracj aktywnoci uytkowników moe wspomaga zastosowanie mechanizmów wprowadzajcych dynamik po stronie klienta, jak np. JavaScript. Na etapie odkrywania wzorców stosowane s m.in. metody statystyki matematycznej, wydobywania wiedzy (Data Mining), uczenia maszynowego (Machine Learning) i rozpoznawania obrazów (Pattern Recognition). W fazie analizy wzorców nastpuje odrzucanie wzorców nieinteresujcych. W efekcie uzyskuje si profile uytkowników zawierajce, poza danymi osobowymi uytkowników, take szczegółowe informacje o ich zainteresowaniach i zwyczajach.

6 Koncepcje zapewnienia prywatnoci Prywatno, rozumiana jako zachowanie dla siebie informacji siebie dotyczcej, jest w sieci WWW nie do zrealizowania w co najmniej jednym aspekcie. Aktywno uytkownika jest z definicji widoczna dla wielu stron, np. wzłów poredniczcych i serwerów docelowych WWW (nawet przy załoeniu, e nie dochodzi do podsłuchu komunikacji w łczach transmisyjnych). Dlatego w metodach ochrony prywatnoci, jakie rozwaa si w kontekcie architektur i usług WWW, nie chodzi o uniemoliwienie wykrycia tej aktywnoci, lecz o uniemoliwienie powizania zaobserwowanej aktywnoci z konkretnym przypadkiem komunikacji pomidzy danym uytkownikiem a danym usługodawc (serwisem, stron WWW). Taka niepowizywalno (unlinkability) pozwala na zachowanie anonimowoci uytkownika wzgldem podmiotów, które obserwuj jego aktywno. W zapewnieniu tak rozumianej prywatnoci uczestnicz mechanizmy lokalne (działajce u klienta) i mechanizmy sieciowe. Mechanizmy lokalne, to: osobista ciana przeciwogniowa (personal firewall) nadzorujca wszelkie połczenia wychodzce i przychodzce, zarzdzanie prawem do zapisu cookies, cykliczne działania utrzymaniowe (usuwanie wewntrznych zapisów aktywnoci i plików cookies), blokowanie bannerów, wykrywanie koni trojaskich. Mechanizmy te pełni jedynie rol pomocnicz i samodzielnie s niezdolne do zapewnienia anonimowoci (np. nie s w stanie ukry adresu IP stacji). Wród mechanizmów sieciowych, opartych na zmodyfikowanej architekturze i (w niektórych przypadkach) specjalizowanych protokołach, obecnie najbardziej popularne s serwery poredniczce i sieci wielu wzłów poredniczcych. Serwer poredniczcy (third party proxy server) jest odległ maszyn, stanowic "trzeci stron" poredniczc w pobieraniu zasobów z WWW. Umiejscowienie wzła poredniczcego pozwala na ukrywanie wszelkich informacji o kliencie przed serwerem docelowym (np. adres protokołu IP). Dodatkowo moliwe jest szyfrowanie przekazu pomidzy klientem a serwerem poredniczcym, dziki czemu tre podejmowanej aktywnoci moe zosta ukryta przed stronami mogcymi mie dostp do przekazywanych transakcji WWW (np. przed dostawc usług internetowych ISP). Serwer poredniczcy daje równie szerokie moliwoci kontroli nad komunikacj, w zakresie zblionym do zapewnianego przez lokalne mechanizmy osobistej ciany ogniowej: zarzdzanie mechanizmem cookies, blokowanie niepodanych dodatków (okien reklamowych), jak równie usuwanie skryptów czy programów. Serwer poredniczcy moe dokonywa dowolnych transformacji dorczanego dokumentu. Przykłady realizacji systemów serwera poredniczcego to: Anonymizer, Magusnet Proxy, Rewebber oraz własny system Lustro Weneckie [10]. Wad rozwiza z serwerem poredniczcym jest konieczno "zawierzenia na słowo", e skoncentrowane w takim serwerze dane o aktywnoci uytkownika nie s przez usługodawc gromadzone ani wykorzystywane. W przypadku wykorzystania tej moliwoci przez osoby zarzdzajce usług, uytkownik naraony jest na straty powaniejsze, ni przy klasycznym przegldaniu stron WWW. Co wicej, systemy z serwerem poredniczcym nie zabezpieczaj przed ledzeniem aktywnoci uytkowników usługi poprzez analiz korelacyjn ruchu "przed" i "za" takim serwerem. Ponadto niektóre technologie rozszerzajce standard HTML (takie jak JavaScript), zastosowane w przekazywanych plikach HTML, mog umoliwia przeprowadzenie skutecznych ataków, całkowicie kompromitujcych system serwera poredniczcego. Próba usunicia ogranicze systemów opisanych wyej poprzez rozproszenie miejsc przechowywania informacji o podejmowanej aktywnoci prowadzi do koncepcji sieci wielu wzłów poredniczcych. Wykorzystuje si, odpowiednio rozszerzon, ide Davida Chauma - chaining with encryption, opracowan pierwotnie z myl o zapewnieniu anonimowoci uytkownikom poczty elektornicznej. Zakłada si, e kady z wzłów sieci posiada ograniczon wiedz o przekazywanych zasobach, co mona osign poprzez zastosowanie kryptografii asymetrycznej. Wielokrotne zaszyfrowanie danej wiadomo (np. zapytania do konkretnego serwera WWW) kluczami publicznymi kolejnych wzłów umoliwia przekazywanie danych pomidzy komputerem uytkownika a serwisem internetowym tak, by aden z wzłów nie wiedział

7 jednoczenie o pierwotnym nadawcy i docelowym odbiorcy. Wybór trasy sporód dostpnych wzłów powinien przy tym mie charakter losowy. Dziki temu wdrujce w sieci pakiety wzajemnie si przeplataj, co ma prowadzi do uniemoliwienia ataku opartego na analizie ruchu. Omawiana tu koncepcja ma take wady, takie jak: kosztowna infrastruktura, powane opónienia w przekazywaniu treci (bardzo dotkliwe w przypadku przegldania stron WWW), konieczno instalacji dodatkowego oprogramowania w stacji uytkownika (co obnia zaufanie do usługi), a take brak rzeczywistej odpornoci na atak wykorzystujcy technik analizy ruchu (brak gwarancji, e poszczególne serwery sieci nie współpracuj ze sob w tym celu). Przykłady systemów tego typu, zastosowanych w kontekcie usług WWW, to Onion Routing, Crouds i Freedom (pierwszy system komercyjny) [11]. VAST - nowy mechanizm zapewnienia anonimowoci Prób pokonania niedoskonałoci dotychczasowych rozwiza podjto opracowujc nowy, oryginalny system VAST (Versatile Anonymous SysTem for Web Users) [11,12]. W załoeniu ten system ma by rodzajem "broni doskonałej", pozwalajcej na zwalczenie wszelkich prób przełamania anonimowoci uytkownika usług WWW przez wzły poredniczce i docelowe serwery WWW, dokonywanych take metod prowadzenia podsłuchu i analizy ruchu. System VAST składa si z dwóch podstawowych komponentów (rys.1): - agenta działajcego w rodowisku przegldarki WWW uytkownika; - pojedynczego serwera poredniczcego, zainstalowanego pomidzy agentem a docelowymi serwerami WWW. Aktywno uytkownika Proxy VAST Agent VAST / Klient HTTP Serwery HTTP Ruch nadmiarowy Rys.1. Architektura i działanie systemu VAST Podstaw działania systemu VAST jest specyficzny mechanizm generacji ruchu nadmiarowego. Pomidzy klientem HTTP a serwerem poredniczcym przekazywane jest wicej stron, ni w istocie przeglda uytkownik. Wiedza o tym, które zasoby stanowi przedmiot zainteresowania internauty, jest dostpna tylko dla niego samego. Z przegldark uytkownika współpracuje agent (aplet Java), który generuje ruch nadmiarowy - w czasie, gdy uytkownik zapoznaje si z treci stron, agent naladuje jego typow aktywno, kierujc do serwera poredniczcego wybrane przez siebie zapytania. Ruch nadmiarowy nie pozostaje pod kontrol człowieka - uytkownika i jest niezaleny od jego rzeczywistych zainteresowa. W załoeniu, charakter tego ruchu nie pozwala na jego odrónienie od ruchu zwizanego z bezporednimi działaniami uytkownika. Dziki temu, wzgldem kadego podmiotu mogcego obserwowa aktywno uytkownika uzyskuje si anonimowo wynikajc z niemonoci przypisania temu uytkownikowi intencji wystosowania danego zapytania. adna obserwacja zachowa

8 uytkownika nie dostarcza zatem spodziewanej, wartociowej informacji handlowej, a gdyby działania internauty uczyni przedmiotem casusu prawnego, wówczas dowody w postaci zaobserwowanej aktywnoci prowadziłyby do rozstrzygnicia: "prawdopodobnie niewinny, ergo niewinny". Funkcje komponentów architektury VAST, z których mona wyczyta dalsze szczegóły proponowanego działania systemu, s nastpujce: Agent: - komunikacja z serwerem poredniczcym z wykorzystaniem bezpiecznego połczenia SSL/TLS Secure Socket Layer / Transport Layer Security [13]; - generowanie adresów URI (Uniform Resource Identifier) bdcych tłem dla adresów, które podaje uytkownik; - przyjmowanie od uytkownika i przekazywanie do serwera poredniczcego parametrów pracy (w szczególnoci adresów URI i ustawie poziomu bezpieczestwa); - przekazywanie adresów właciwych i nadmiarowych do serwera poredniczcego; - odbieranie zasobów dostarczanych przez serwer poredniczcy i oddzielanie tych, które zostały wskazane przez uytkownika od nadmiarowych; - prezentacja w przegldarce uytkownika właciwych (nie nadmiarowych) stron WWW; - analiza poziomu anonimowoci uytkownika na podstawie stosunku pobieranych zasobów wskazanych przez niego do ruchu nadmiarowego oraz informowanie uytkownika o aktualnym poziomie anonimowoci. Serwer poredniczcy: - ukrywanie wszelkich danych o kliencie HTTP przed serwerem docelowym w szczególnoci oryginalnego adresu protokołu IP; - szyfrowanie wszelkich danych przekazywanych od i do agenta w szczególnoci adresu URL zasobów przegldanych przez uytkownika; - opcjonalne szyfrowanie przekazu pomidzy systemem a docelowym serwerem WWW; - blokowanie cookies, skryptów, programów i apletów Java pochodzcych z serwera docelowego. Czym jest działanie systemu VAST, w wietle wczeniejszej dyskusji podstawowych problemów ataku i obrony? To intencjonalne działanie jest atakiem na nieautoryzowane przejmowanie i przetwarzanie informacji o uytkowniku i jego zainteresowaniach. Poszczególne elementy koncepcji VAST stanowi przedmiot rozwaa nad atakami i sposobami obrony przed nimi. Podmiot dcy do naruszenia prywatnoci uytkownika (czyli teraz - atakowany) dokonuje rejestrowania i analizowania aktywnoci w sieci. Te działania s zblione charakterem do działa systemu wykrywania narusze (IDS). Mechanizm dezorientowania takiego systemu przez ruch nadmiarowy mona zakwalifikowa jako atak typu subterfuge (fortel) [2]. Mona take doszukiwa si analogii do metod unikania wykrycia ataku, nazwanych w [3]: evasion i insertion. Z drugiej strony, ruch nadmiarowy jako mechanizm obronny naleałoby zakwalifikowa do mechanizmów zmylenia (deflection) - podmiot zbierajcy dane moe potraktowa kady zarejestrowany przez siebie wtek jako autentyczny, uzyskujc przez to dane "pozorne". Naley jednak tak interpretacj potraktowa z przymrueniem oka - po opublikowaniu niniejszego, jedynie wyjtkowo nierozgarnity podmiot da si w ten sposób zmyli (cho wiadomo bycia zmylonym w tym przypadku nie zmniejsza dalszej skutecznoci metody VAST!). Czy system VAST jest poszukiwan "broni doskonał" w walce o zachowanie prywatnoci? Argumenty przedstawione w [11,12], w których kolejno rozwaa si wyobraalne kontr-ataki na VAST, wydaj si potwierdza bardzo wysok skuteczno tego systemu w obecnym stanie wiedzy. SPOJRZENIE Z BOKU - ANALOGIE I WZORCE POJ CIOWE Dotychczasowa teoria i praktyka wykrywania i reagowania na wtargnicia, zaledwie tu zasygnalizowana, rozwijała si w duej mierze w sposób spontaniczny, w reakcji (czasem z koniecznoci pospiesznej) na kolejno pojawiajce si zagroenia. Dotychczasowe osignicia tej

9 dziedziny monaby zatem okreli, nic nie ujmujc z ich wagi i ogromnego praktycznego znaczenia, jako katalog metod i technik oraz spostrzee co do ich skutecznoci w danych warunkach (w odniesieniu do równolegle katalogowanych konkretnych typów zagroe). Mona jednak (i warto) poszukiwa take bardziej ogólnych ram pojciowych i modeli teoretycznych, zdolnych (choby w czci) do opisywania rozwaanych tu zjawisk. "Wtargnicie" sugeruje aktywno - jest okrelonym zachowaniem systemu, którego czci jest intruz. Nawet atak na prywatno, polegajcy po prostu na nieuprawnionym uyciu informacji dostpnej w danym wle, opiera si na tym, e ta informacja została tam, porednio lub bezporednio, dostarczona, bd te e dostarczony został agent atakujcego (np. cookie), a pozyskana informacja bdzie mogła by zwrotnie "przemycona" z tego wzła do strony atakujcej. Oznacza to, e w krgu naszego zainteresowania jest zachowanie (behaviour) reaktywnego systemu rozproszonego, wyraane w terminach sekwencji, zalenoci czasowych i zawartoci wiadomoci - pakietów wymienianych pomidzy wzłami (a wic dajcych si zauway - monitorowa). Problem oceny tak okrelonego zachowania systemu jest istotnie odmienny od problemów kryptograficznych - do jego rozwaania jest stosowany zupełnie inny aparat koncepcyjny i formalny [14]. Jeli wic pomin kryptografi, która w przypadku rozwaanego tu problemu prywatnoci w sieci WWW pełni do ograniczon rol (w systemie VAST - szyfrowanie komunikacji pomidzy agentem i serwerem poredniczcym), pomocne ramy pojciowe mona znale m.in. w pracach na temat: - teorii klas własnoci dotyczcych zachowania systemu reaktywnego (bd te wykonania programu współbienego) [15]; istnieje silny zwizek z logikami temporalnymi, odpowiednimi do wyraania takich własnoci [16]; - zarzdzania sieciami telekomunikacyjnymi (network management) zwłaszcza w zakresie zarzdzania błdami (fault management) [17]; - metod weryfikacji i walidacji własnoci systemów rozproszonych (głównie telekomunikacyjnych) metodami testowania biernego [18,19] oraz wykorzystywania tych metod m.in. do wykrywania błdów w systemach telekomunikacyjnych [20]; - metodyki EM (Execution Monitoring) zabezpieczenia systemu (obliczeniowego) przed wykonaniem operacji prowadzcej do złamania polityki bezpieczestwa [21]; - tradycyjnej metodyki testowania implementacji protokołów telekomunikacyjnych, w zakresie specyfikowania celu testu i wydawania werdyktu [22,23]. Dla ilustracji, przeledmy krótko jeden tylko wtek tych innych prac. Zdefiniujmy konkretne zachowanie systemu, bd krótko - wykonanie (execution, system run) jako sekwencj zdarze, któr nazwiemy ladem (ang. trace). Istota zdarze jest tu drugorzdna i zaley od przyjtego poziomu abstrakcji: w domenie tradycyjnie pojmowanej informatyki mog to by np. operacje bd wywołania systemowe, a w domenie tu rozwaanej - wystpienia wiadomoci (pakietów) w danych przekrojach sieci. System moe w rónych (a nawet tych samych - niedeterminizm) okolicznociach wykazywa róne zachowanie - generowa róne lady. Mona zdefiniowa a priori konkretny (by moe nieskoczony) zbiór ladów i bada, czy stwierdzone (zaobserwowane) zachowanie systemu naley do tego włanie zbioru. Własno (property) definiuje si po prostu jako zbiór ladów P, przy czym da si dodatkowo, by przynaleno ladu do tego zbioru mogła zosta ustalona na podstawie tego i tylko tego ladu. Powiemy, e system ma własno P, jeli kade wykonanie tego systemu generuje lad nalecy do zbioru P. lad moe by w ogólnoci nieskoczony i taki włanie przypadek jest najczciej rozwaany w teorii. W istocie, rzeczywisty system reaktywny moe wykona si tylko "raz" - w odrónieniu od systemów o naturze obliczeniowej, nie ma tu mowy o kolejnej próbie, resetowaniu, ponawianiu oblicze itp. Natomiast jest równie prawd, e zachowanie reaktywne protokołów telekomunikacyjnych i usług sieciowych jest ze swej natury rekurentne (nawracajce) - sesje s ustanawiane i likwidowane, połczenia s zestawiane i rozłczane. W praktyce włanie takie wariantowe fragmenty zachowania, przeplatajce si w nieskoczono w "jedynym" zachowaniu systemu, mog stanowi elementy zbioru P. Ta obserwacja pozwala sensownie mówi o wielu kolejnych zachowaniach (wykonaniach) rozwaanego systemu.

10 Stwierdzenie, czy dany, włanie zaobserwowany lad naley do zbioru P, moe wymaga odniesienia si do innych (wczeniejszych) wykona systemu. Mówimy wówczas nie o własnoci, a o polityce (policy). Nie kada polityka jest własnoci. Zidentyfikowane tu wyej teorie dostarczaj głównie instrumentów badania własnoci, natomiast w "internetowej" praktyce badania zachowa bardzo istotn rol pełni mechanizmy oceny, czy system, poza posiadaniem odpowiednich własnoci, dodatkowo stosuje si do polityki (zachowuje polityk) P. Te mechanizmy, dotyczce w istocie meta-zachowania (czyli zachowania zachowa), silnie zale od celu badania zachowania. Na przykład, jak ju wspomniano, w kontekcie ochrony prywatnoci (a dokładniej - ataku na prywatno) rozwaa si procesy odkrywania wiedzy, których dwa etapy: odkrywanie wzorców i analizowanie wzorców mona potraktowa jako dotyczce polityki. Identyfikowane tu prace dotycz głównie własnoci, a nie polityk. Jednak nawet w tym ograniczonym zakresie wnosz istotne uporzdkowanie do przestrzeni rozwaa nad wtargniciami. Wyrónia si dwie generalne klasy własnoci zachowania [15]: bezpieczestwa (ang. safety) i ywotnoci (ang. liveness). Własnoci te zwykle parafrazuje si w nastpujcy sposób: - własno bezpieczestwa P S : "zła rzecz (bad thing) nie zdarzy si nigdy", - własno ywotnoci P L : "dobra rzecz (good thing) koniecznie si zdarzy (w kocu musi zaj)"; Wiolacja (naruszenie, zaprzeczenie) własnoci bezpieczestwa jest nienaprawialna, niezbita (irremediable, irrefutable): skoczony prefiks ladu, demonstrujcy złamanie własnoci (zajcie złej rzeczy) nie moe zosta uzupełniony tak, by cały lad nieskoczony był elementem P S. Natomiast kady skoczony prefiks ladu systemu posiadajcego własno ywotnoci, w którym dobra rzecz nie zaszła, moe zosta uzupełniony do nieskoczonego ladu w którym dobra rzecz zachodzi. Warto zauway, e np. dla potrzeb testowania implementacji te cechy s parafrazowane jeszcze inaczej: wykrycie "błdu" podczas testu ostatecznie dowodzi niepoprawnoci implementacji, natomiast niewykrycie "błdu" nie stanowi dowodu poprawnoci implementacji. Alpern i Schneider dowiedli, e kada własno moe by przedstawiona jako koniunkcja odpowiedniej własnoci bezpieczestwa i ywotnoci (twierdzenie o dekompozycji [15]). Formułowanie interesujcych własnoci (np. w logice temporalnej bd z uyciem jzyka MSC lub reprezentacji automatowej) i badanie ich spełnienia przez okrelony obiekt jest istot obszernej dziedziny weryfikacji i walidacji systemów. Opracowano skuteczne metody takich działa, właciwe dla okrelonej fazy rozwoju systemu [24]: dla fazy, w której system mona przedstawi jako formalny obiekt matematyczny - badanie metodami np. eksploracji grafu osigalnoci, a dla fazy obiektu zaimplementowanego - monitorowanie i testowanie. Wykrywanie wtargni jako okrelonych zachowa systemu rzeczywistego mona zaklasyfikowa jako szczególny wariant problemu testowania. W testowaniu zwykle zakłada si, e formalna specyfikacja zachowania dopuszczalnego ("dobrego") jest dana i stanowiła wzorzec przy implementowaniu systemu. W takim ujciu, testowanie moe by uznawane za problem weryfikacji. W przypadku porównywania z zachowaniem podanym (bd niepodanym), ale zdefiniowanym "z zewntrz", niezalenie od wczeniejszych działa rozwojowych, testowanie jawi si jako mechanizm walidacji. W dotychczasowej teorii i praktyce testowania (np. w "matce" metod testowych w telekomunikacji - testowaniu zgodnoci [23]): (a) definiuje si wzorzec w postaci wszystkich dopuszczalnych zachowa; zł rzecz bdzie wykazanie przez testowan implementacj zachowania innego, ni nalece do tego wzorca (czyli naruszenie własnoci bezpieczestwa); (b) definiuje si cel testu jako własno zblion do ywotnoci (w domenie ladów skoczonych); jest to dobra rzecz, która ma zaj - nie kiedy w przyszłoci, lecz podczas danego testu; (c) zaobserwowanemu zachowaniu przypisuje si werdykt PASS, jeli własno bezpieczestwa nie została naruszona, a własno "ywotnoci" została potwierdzona; werdykt FAIL, jeli własno bezpieczestwa została naruszona; a werdykt INCONCLUSIVE, jeli własno bezpieczestwa wprawdzie nie została naruszona, ale własno "ywotnoci" nie została potwierdzona. Poszukujc zastosowania wyej opisanych poj i mechanizmów w domenie narusze, moemy

11 stwierdzi co nastpuje: (a) jako zł rzecz mona traktowa zachowanie odmienne od ustalonego zbioru wzorców poprawnych; wykrycie takiego zachowania (w dziedzinie testowania - FAIL) jest sukcesem (a wic - PASS) systemu IDS, klasyfikowanego jako specification-based [1]; (b) jako dobr rzecz mona (przewrotnie!) potraktowa zachowanie zgodne z jedn ze zbioru sygnatur znanych ataków; wykrycie takiego zachowania (PASS) jest sukcesem systemu IDS klasyfikowanego jako signature-based [1]; (c) komplementarne połczenie strategii (a) i (b) daje podstawy do rozróniania pomidzy anomali (odpowiednik INCONCLUSIVE w testowaniu) i zachowaniem traktowanym jak atak (odpowiednik werdyktu FAIL). SPOJRZENIE ZZA CIEMNYCH OKULARÓW - POLICJANCI I ZŁODZIEJE Konflikt interesów w zakresie prywatnoci jako dobra chronionego wystpuje nie tylko pomidzy uytkownikiem a podmiotem gospodarczym, lecz take midzy np. terroryst (lub dewiantem) a pastwem, oszustem finansowym a bankami, oraz - z zastrzeeniami - pracownikiem a pracodawc, itp. Nie ulega wtpliwoci, e w takich relacjach komfort prywatnoci musi zosta skonfrontowany z innym dobrem; w tej konfrontacji prywatno moe okaza si "zła", a to inne dobro - "dobre". Terrorysta potraktuje własn prywatno (anonimowo) jako dobro, które musi by za wszelk cen ochronione, za pastwo uczyni (bo musi uczyni) wszystko, włcznie ze skutecznym atakiem, by w obszar tego dobra wtargn. Ograniczenie prawa do samodzielnej ochrony prywatnoci obywateli (na wypadek koniecznoci naruszenia tej prywatnoci przez słuby pastwowe w imi wyszego dobra) zawsze wystpowało i przejawiało si np. w zakazie posiadania cikiej broni (do ochrony posesji) bd zakazie stosowania do celów cywilnych systemów kryptograficznych o "mocy" (długoci klucza) przekraczajcej okrelon warto [4]. Po atakach terrorystycznych z dnia 11 wrzenia 2001 r. nastpiło przewartociowanie, które na próby zachowywania prywatnoci rzuciło odium praktyki podejrzanej i niebezpiecznej. Zbiory danych uzyskiwanych m.in. z obserwacji aktywnoci internetowej obywateli wykorzystuje si ju nie tylko do prowadzenia agresywnych akcji marketingowych, ale te np. do uniemoliwiania wstpu do samolotów okrelonym osobom, nawet nie skazanym ani nie bdcym w stanie formalnego oskarenia. Te i podobne praktyki, cho traktowane z oburzeniem przez grupy obroców praw obywatelskich, legalistów i wielu zwykłych obywateli, nie s jednak powszechnie potpiane, a w kadym razie nie na tyle powszechnie, by uzna je za działania niewspółmierne do zagroenia (na pewno nie spotkaj si z potpieniem ze strony rodzin poległych pasaerów zaatakowanych samolotów). Zarazem powszechnie uwaa si, e ataki "uprawnionych" słub pastwowych na prywatno obywateli s (co najmniej od czasu wspomnianych wyej zdarze) prowadzone bezkarnie i bez adnej kontroli. Tymczasem prawodawstwo telekomunikacyjne demokratycznych pastw (take w Polsce) od wielu lat nakazuje udostpnianie wyznaczonym agencjom pastwa (LEA, Law Enforcement Agencies) rodków technicznych, umoliwiajcych przechwytywanie informacji umoliwiajcej identyfikacj komunikujcych si stron, w razie potrzeby łcznie z treci prowadzonej korespondencji. Takie działania s okrelane jako lawful intercept. Wraz z wprowadzeniem komunikacji pakietowej (np. w sieci WWW), skomplikowały si uwarunkowania prawno-techniczne takich działa. Nikła jest wiadomo, jak bardzo takie ataki na prywatno s w rzeczywistoci obwarowane rónymi zastrzeeniami i ograniczeniami. Na przykład, w [25] dyskutuje si problemy i sposoby udostpniania uprawnionym agendom jedynie tych informacji ze strumienia komunikacji pakietowej, do których poznania zostan one autoryzowane ("...by providing law enforcement only with the information to which it is lawfully entitled"), co okazuje si rzecz technicznie bardzo złoon. Co prawda, jest znamienne, e [25] jest prac niepublikowan... Monaby uzna, e przedstawiony wczeniej system VAST, pozwalajcy zachowa anonimowo podczas nawigowania w Internecie, jest potnym narzdziem mogcym znale złowrogie zastosowanie. Jednake system ten ma interesujc cech: jego "moc" ochrony prywatnoci radykalnie i automatycznie maleje (właciwie - zanika), gdy uytkownik odwiedza

12 strony WWW o charakterze "przestpczym". Aktywno takiego uytkownika nie bdzie skutecznie ukrywana przez ruch nadmiarowy. Zapytania generowane przez agenta systemu VAST wybierane s z odnoników dostarczanych przez popularne narzdzia wyszukujce. Strony WWW, które nie nale do tego zbioru (a strony o treciach przestpczych nie s zazwyczaj indeksowane), stanowi bd łatwo wykrywalny kontrast. PODSUMOWANIE Tezy niniejszej pracy mog by przez wielu uznane za prowokacyjne, jako sugerujce "relatywizm etyczny". Łatwo stwierdzi, e w niemal całej literaturze dotyczcej rónych patologii w Internecie, termin "atak" jest stosowany z zabarwieniem pejoratywnym, na oznaczenie agresywnego, złoliwego, nielegalnego działania, przed którym podmioty działajce legalnie i w dobrej wierze mog i maj prawo si chroni, stosujc rónego rodzaju działania prewencyjne. Wród takich działa wymienia si wprawdzie take atak prewencyjny bd zwrotny [1], ale czyni si to z wieloma zastrzeeniami i jakby z zawstydzeniem. Twierdzimy tu, e taka "poprawno polityczna" w zakresie samo-ogranicze pojciowych w istocie działa na niekorzy zastosowa powszechnie uznawanych za społecznie podane. Nie mamy wtpliwoci, e komercyjnie motywowane ataki na prywatno obywateli w zwizku z ich aktywnoci w Internecie s powszechne, bezczelne, nkajce, stojce na granicy legalnoci (nie zawsze bezporednio nielegalne, gdy, wbrew popularnej opinii, zbiór danych o obywatelu, którego posiadanie i przetwarzanie jest obwarowane uregulowaniami prawnymi, jest do precyzyjnie okrelony). Paradoksalnie, te ataki prowadz do skutków bdcych zaprzeczeniem ich pierwotnej motywacji (nieufno uytkowników przekłada si na zmniejszenie komercyjnego znaczenia Internetu). W sytuacji niedoskonałych regulacji i powszechnego "upadku obyczajów", obywatel ma prawo ochrania swe dobro, jakim jest prywatno, wszelkimi skutecznymi rodkami pozostajcymi we właciwej proporcji do zagroenia, w tym - rodkami aktywnymi, które pod wzgldem technicznym mona zakwalifikowa jako atak. Takim rodkiem jest, opisany wyej, system VAST. Zarazem nie mamy take wtpliwoci, e prywatno (a wic take płyncy z jej zachowania komfort psychiczny) nie ley wcale najwyej w hierarchii wartoci i dóbr, które podlegaj (bd powinny podlega) ochronie. Jednake roztrzsanie tej filozoficznej kwestii w pracy o charakterze metodyczno-technicznym wydaje si jałowe. Charakterystyczne dla dziedziny specyfikowania i weryfikowania własnoci terminy: zła rzecz i dobra rzecz nios w sobie ładunek emocjonalny i rzeczywicie w takim kontekcie s czsto stosowane. Tymczasem, w teorii weryfikacji/walidacji własnoci s to terminy uywane roboczo, jako nazwy pewnych klas napisów matematycznych. Nie-wartociujce ich traktowanie jest w istocie niezbdne dla rozwoju tej dziedziny i pozwala bez skrpowania korzysta z jej wyników (take dla, quasi-obiektywnie postrzeganego, globalnego dobra społecznego). Ekstrapolujc, take atak i obron (i poszczególne techniki ich zaimplementowania) warto, dla skutecznoci rozwaa, rozpatrywa z podziałem na aspekt syntaktyczny (jako wzorce zachowa pomidzy podmiotami), semantyczny (co, dla chronionego dobra, oznacza, e dany wzorzec zachowania wystpił) oraz pragmatyczny (czy to dobrze, e taki wzorzec wystpił, i czy powinien był w danym kontekcie wystpi). Takie warstwy rozwaa s charakterystyczne np. dla lingwistyki [26] - a czy sie WWW nie jest przestrzeni komunikowania si, w której funkcjonuje specyficzny jzyk? LITERATURA [1] S. Axelsson, "Research in Intrusion-Detection Systems: A Survey", Dept. of Computer Engineering, Chalmers Univ. of Technology, TR:98-17, Dec.15, 1998 (rev. Aug.19, 1999) [2] S. Axelsson, "Intrusion Detection Systems: A Survey and Taxonomy", Dept. of Computer Engineering, Chalmers Univ. of Technology, TR:99-15, March 2000 [3] T. Ptacek, T. Newsham, "Insertion, evasion, and denial of service: Eluding network intrusion detection", Technical report, Secure networks Inc., Jan [4] K. Szczypiorski, R. Kossowski, "Trendy w ochronie informacji", Przegld

13 Telekomunikacyjny, Nr 5, 2002 [5] P. Kijewski, K. Szczypiorski, "Bezpieczestwo w sieciach TCP/IP", Przegld Telekomunikacyjny, Nr 5-6, 2001 [6] N. Klein, "No Logo", wiat Literacki, Warszawa, 2004 [7] I. Margasiski, K. Szczypiorski, "Prywatno z protokołem P3P w transakcjach online", ENIGMA 2004, Warszawa, 2004 [8] R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk, L. Masinter, P. Leach, T. Berners-Lee, "HyperText Transfer Protocol HTTP/1.1", RFC 2616, 1999 [9] D. Kristol, L. Montulli, "HTTP State Management Mechanism", RFC 2965, October 2000 [10] I. Margasiski, "Zapewnianie anonimowoci przy przegldaniu stron WWW", KST'02, Bydgoszcz, 2002 [11] I. Margasiski, K. Szczypiorski, "VAST - metoda zapewnienia wszechstronnej anonimowoci dla uytkowników systemu WWW", ENIGMA 2003, Warszawa, 2003 [12] I. Margasiski, K. Szczypiorski, "VAST - Versatile Anonymous System for Web Users", Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems. Springer-Verlag, 2004 [13] T. Dierks, C. Allen, "The TLS-Protocol Version 1.0", RFC 2246, 1999 [14] K. Schneider, "Verification of Reactive Systems", Springer, 2004 [15] B. Kindler, "Safety and Liveness Properties: A aurvey", EATCS-Bulletin, vol.53, June 1994 [16] A. P. Sistla, "Safety, Liveness and Fairness in Temporal Logic", Formal Aspects in Computing, vol.6, 1994 [17] E. Ayanoglu, D. Lee, "Reading notes on network management. Part 1: Fault Management", Bell Labs, Lucent Technologies, June 4, 1998 [18] K. M. Brzeziski, "Technologia testowania biernego w pomiarach własnoci sieci", Współczesne problemy sieci komputerowych: nowe technologie. WNT, 2004 [19] A. N. Netravali, K. K. Sabnani, R. Viswanathan, "Correct Passive Testing Algorithms and Complete Fault Coverage", FORTE 2003, LNCS 2767, pp [20] D. Lee, A. N. Netravali, K. K. Sabnani, B. Sugla, A. John, "Passive testing and applications to network management", Proc International Conference on Network Protocols (ICNP'97) [21] F. B. Schneider, "Enforceable Security Policies", ACM Trans. on Information and System Security, Vol.3, No.1, Feb.2000 [22] K. M. Brzeziski, Z. Łapkiewicz, "Testowanie systemów telekomunikacyjnych: metodologia i praktyka", KST'96, Bydgoszcz, 1996 [23] ISO/IEC 9646, "Conformance Testing Methodology and Framework" [24] K. M. Brzeziski, "Ewolucja protokołów telekomunikacyjnych", Przegld Telekomunikacyjny, nr 1, 2000 [25] K. Bhargavan, C. A. Gunter, "Network Event Recognition for Packet-Mode Surveillance", praca niepublikowana [26] Z. Saloni, M. widziski, "Składnia współczesnego jzyka polskiego", PWN, 1998

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo SIP jako protokołu sygnalizacyjnego VoIP

Bezpieczestwo SIP jako protokołu sygnalizacyjnego VoIP WOJCIECH MAZURCZYK Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska, Warszawa E-mail: W.Mazurczyk@elka.pw.edu.pl http://security.tele.pw.edu.pl Bezpieczestwo SIP jako protokołu sygnalizacyjnego VoIP STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Rafał Cichocki rafi@am.gdynia.pl Akademia Morska w Gdyni 1. Wstp Sieci bezprzewodowe posiadaj niezaprzeczalne zalety zwizane

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS

Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS Marcin urakowski, Przemysław Kazienko Zakład Systemów Informacyjnych, Wydział Informatyki i Zarzdzania, Politechnika Wrocławska mzurakowski@esolution.pl,

Bardziej szczegółowo

CELE SIŁ ZBROJNYCH - ZDOLNO REAGOWANIA NA INCYDENTY KOMPUTEROWE

CELE SIŁ ZBROJNYCH - ZDOLNO REAGOWANIA NA INCYDENTY KOMPUTEROWE CELE SIŁ ZBROJNYCH - ZDOLNO REAGOWANIA NA INCYDENTY KOMPUTEROWE Janusz SIWEK Centrum Analiz Kryptograficznych i Bezpieczestwa Teleinformacyjnego WSTP Wraz z rozwojem ilociowym i technologicznym systemów

Bardziej szczegółowo

Obrona przed atakami IDS cz. 2

Obrona przed atakami IDS cz. 2 Obrona przed atakami IDS cz. 2 1 Ataki i alarmy Systemy wykrywania intruzów nie informuj, czy zauwaony atak był skuteczny. W połczeniu z du liczb fałszywych alarmów moe przerodzi si to w administracyjny

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA NISKOPOZIOMOWEGO PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA DLA SYSTEMU IIP

INTEGRACJA NISKOPOZIOMOWEGO PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA DLA SYSTEMU IIP Jerzy Konorski Wydział ETI, Politechnika Gdaska 80-2 Gdask, ul. Narutowicza 11/12, jekon@eti.pg.gda.pl Piotr Pacyna, Jerzy Kasperek, Wojciech Romaszkan Akademia Górniczo-Hutnicza 0-059 Kraków, Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Znaczna cz serwerów sieciowych ma obecnie zainstalowany moduł do obsługi PHP. Jest to spowodowane wielk popularnoci tego jzyka wród twórców serwisów internetowych.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej PASTWOWA WYSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ks. Bronisława Markiewicza w JAROSŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNO: INFORMATYKA STOSOWANA Dzienne studia inynierskie Łukasz Emanuel Tatys Nr albumu 12935 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Praca dyplomowa inżynierska Igor Margasiński ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA HIPERTEKSTU A STRUKTURA SYSTEMU WWW

STRUKTURA HIPERTEKSTU A STRUKTURA SYSTEMU WWW STRUKTURA HIPERTEKSTU A STRUKTURA SYSTEMU WWW Hipertekst, struktura hipertekstu, system WWW, struktura systemu WWW, odsyłacze hipertekstowe. Przemysław Kazienko Zakład Systemów Informacyjnych Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo