Protokół nr L/2014. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr L/2014. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu"

Transkrypt

1 Protokół nr L/2014 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał. nr 1/, Skarbnik Powiatu - Agnieszka Karasińska, Sekretarz Powiatu - Bogusław Białoń, Radca prawny - Ryszard Pietras, Dyrektor Wydziału BudŜetu i Finansów - GraŜyna Trojner, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Twardowska, Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska - ElŜbieta Mochalska Goście zaproszeni: Dyrektor WS-SP ZOZ w Zgorzelcu - Zofia Barczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii - Agata Bobrowska, Kierownik Zespołu d/s Świadczeń w PCPR - Maria Przybysz, Kierownik Zespołu d/s Pomocy Społecznej i Wsparcia Niepełnosprawnych - Robert Hećman, przedstawiciele lokalnych mediów. Przewodniczący Rady Stanisław śuk o godz otworzył L sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Po powitaniu wszystkich obecnych oświadczył, Ŝe zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu nr XLIX/2014 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu. 5. Funkcjonowanie słuŝby zdrowia w powiecie zgorzeleckim. 6. Sprawozdanie z kompleksowej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu zgorzeleckiego. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŝetu powiatu zgorzeleckiego: a) przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu zgorzeleckiego, b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłoŝonym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego sprawozdaniu z wykonania budŝetu powiatu za 2013 rok, c) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 rok, d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 rok, e) dyskusja,

2 f) podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok, g) podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŝetu za 2013 rok. 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, b) zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, c) zmiany uchwały nr XLVII/326/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, d) utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania dla drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec - Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku w miejscowości Mała Wieś Dolna, e) nadania odznaki honorowej ZasłuŜony dla Powiatu Zgorzeleckiego (Pan Leszek Hawrot), f) zmiany uchwały nr XLIV/309/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata , g) zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok, h) zmiany uchwały nr IV/9/98 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 11. Sprawy organizacyjne. 12. Zamknięcie sesji. W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad. Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XLIX/2014 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Wobec braku uwag do protokołu nr XLIX/2014 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia r. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie. W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła ww. protokół. Ad. 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. Radna Eleonora Kozieł poprosiła o informację nt. spotkania ze Starostą Berndtem Lange w sprawie konsultacji priorytetów wsparcia. Starosta Artur Bieliński: "W trakcie spotkania dyskutowano o priorytetach wsparcia w drogownictwie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji polskich i niemieckich odpowiedzialnych za drogi. Przedstawiono plany współpracy na lata dotyczące 2

3 modernizacji dróg. Planowane są remonty dróg: od Zatonia do Sieniawki, na terenie gminy Bogatynia, od Ruszowa do Starego Węglińca, od Zgorzelca do Jagodzina oraz od Osieka do drogi zawidowskiej. Inny jest zakres wydatkowania środków po stronie niemieckiej, a inny po polskiej. Po stronie niemieckiej wszystkie środki mają być przeznaczone na modernizację dróg lokalnych, gminnych, powiatowych. Po stronie polskiej środki będą przeznaczone przede wszystkim na modernizację dróg wojewódzkich. W trakcie spotkania poruszono równieŝ sprawę budowy ścieŝek rowerowych i obiektów mostowych na Nysie m.in. pomiędzy Pieńskiem, a Deschką. Strona niemiecka optuje za budową dodatkowego mostu w Zgorzelcu dla transportu powyŝej 3,5 t. i kładki przy ulicy Struga. Rozpatrywana jest teŝ budowa mostów koło Zittau". O godz do grona radnych dołączyli: Konrad Wysocki i Daniel Fryc Radny Stanisław Goszczycki poprosił o informację, jakie tematy były poruszone w trakcie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz czego dotyczyło posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, które odbyło się r. Starosta Artur Bieliński: "Najpierw odniosę się do posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia. W związku ze zmianą ustawy o zatrudnieniu zmieniła się rola Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zgodnie z nowymi przepisami w składzie Rady Zatrudnienia ograniczona będzie ilość przedstawicieli samorządów. Większy nacisk będzie połoŝony na udział przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców. W trakcie posiedzenia omówiono zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa. Niestety do części zapisów ustawowych nie ma jeszcze stosownych rozporządzeń. Nowością jest aplikacja komputerowa do profilowania osób bezrobotnych. Osoba bezrobotna mieszcząca się w danym profilu będzie mogła liczyć na wsparcie finansowe przy tworzeniu stanowiska pracy. Powiat zgorzelecki zaraz po powiecie polkowickim ma najwyŝszy procent wykorzystania środków na walkę z bezrobociem. Powiat polkowicki dzięki sferze ekonomicznej oraz KGHM ma większe moŝliwość pomocy bezrobotnym w znalezieniu miejsca pracy. Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego był poświęcony trzem obszarom. Pierwszy z nich to kontrole z urzędów kontroli skarbowej, które dotyczą subwencji oświatowych za lata Konsekwencją kontroli jest to, Ŝe bardzo wiele powiatów z przyczyn formalnych zmuszonych jest do oddania znacznej części subwencji. W spotkaniu udział wzięła pani dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej. Przedstawiciele urzędów, które podlegały kontroli poruszyli wiele spornych kwestii. Nasz powiat nie był poddany jeszcze takiej kontroli, ale na początku następnego roku taka kontrola się odbędzie. Do tej pory 280 powiatów musiało oddać część subwencji oświatowej, a chciałbym zaznaczyć, Ŝe chodzi o kwoty od zł do kilku mln złotych. Po dokonaniu analizy naszych materiałów oświatowych wiemy, Ŝe nie będziemy musieli zwracać subwencji. W czasie konwentu wypracowano wspólne stanowisko w tej sprawie i przekazano je parlamentarzystom. W trakcie obrad Konwentu odbyło się spotkanie z przedstawicielką RIO dotyczące wyłączeń, które pozwalałyby obniŝać wskaźniki zadłuŝeniowe. Pani dyrektor stwierdziła, Ŝe jeŝeli dalej będzie taki reŝim finansowy, to bardzo wiele samorządów znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. Samorządowcy mają nadzieję, Ŝe powróci się do poprzednich wskaźników zadłuŝenia tj. na poziomie 15% i 60%. Przy okazji omówiono sprawę negocjacji z bankami. Trzecim obszarem była sprawa ratownictwa medycznego. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pan Korzeniowski przedstawił plany dotyczące ratownictwa, jakie mają być wprowadzone po 2016 roku". O godz do grona radnych dołączył Krzysztof Mazurek 3

4 Radny Stanisław Goszczycki zapytał, czy temat dotyczący kontroli w zakresie subwencji oświatowej pojawił się na konwencie, czy sprawa juz wcześniej była znana samorządom. Starosta Artur Bieliński poinformował, Ŝe juŝ wcześniej wszyscy wiedzieli, Ŝe takie kontrole są prowadzone w całym kraju. Wobec braku innych uwag dotyczących sprawozdania Starosty z pracy Zarządu między sesjami Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie. W obecności 18 radnych, w głosowaniu: /za-18, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/. Ad. 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie zgorzeleckim. Powiatowy Lekarz Weterynarii Agata Bobrowska przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie zgorzeleckim. Wobec braku uwag dotyczących informacji o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie zgorzeleckim, Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jej przyjęcie. W obecności 18 radnych, w głosowaniu: /za-18, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. informację. /Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/. Ad. 5. Funkcjonowanie słuŝby zdrowia w powiecie zgorzeleckim. Przewodniczący Rady Stanisław śuk zaproponował, aby przy omawianiu tego punktu zostało równieŝ omówione sprawozdanie finansowe WS-SPZOZ w Zgorzelcu. Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Zofia Barczyk przedstawiła informację o funkcjonowaniu szpitala oraz omówiła sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Przewodniczący Rady Stanisław śuk stwierdził, Ŝe jest zaniepokojony stratą na działalności operacyjnej, ale zdaje sobie sprawę, Ŝe ma to związek z wykonanymi nadlimitami i brakiem przychodów, a wynik finansowy musi być ratowany pozostałymi przychodami operacyjnymi, tj. dotacjami i zbiórkami pienięŝnymi. Przewodniczący zwracając uwagę, Ŝe kwota nadwykonań za ostanie lata wynosi 13 mln złotych zapytał, na jakich zasadach zawierane są ugody z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor Zofia Barczyk poinformowała, Ŝe kilkanaście lat temu NFZ płacił koło 60% za nadwykonania. Od 5 lat niestety nadwykonania płacone są w granicach 30%. Za 2010 rok szpital otrzymał 40% nadwykonań, z tego 30% było zapłacone od razu, a reszta po negocjacjach. W chwili obecnej nie ma Ŝadnej decyzji co do zapłaty nadwykonań. Pani dyrektor podkreśliła, Ŝe przy ugodach kaŝda suma jest istotna. Procedury są niedoszacowane, a koszty ponoszone na świadczenia ciągle rosną. W większości przypadków nadwykonania są spowodowane stanami nagłymi. W stanach nagłych szpital jest zobowiązany przyjąć 4

5 pacjenta, bowiem inaczej moŝe być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Szpital stara się minimalizować nadwykonania, ale nie zawsze jest to moŝliwe. Przewodniczący Rady Stanisław śuk zapytał, czy dobrze zrozumiał, Ŝe do końca czerwca ma być wykonany remont przychodni w Zawidowie. Dyrektor Zofia Barczyk przeprosiła za pomyłkę przy wypowiedzi, bowiem zakończenie remontu planowane jest na koniec września. Radny Stanisław Mikołajczyk zasugerował, aby korzystając z obecności pani dyrektor poprosić o uzasadnienie do pkt. 9b tj. "Podjęcia uchwały w sprawie zmian w statucie SPZOZ". Dyrektor Zofia Barczyk omówiła proponowane zmiany w statucie WS-SPZOZ Poinformowała, Ŝe w Zakładzie dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce planowane jest uruchomienie poradni przyszpitalnej - zespół lecznictwa środowiskowego, która będzie świadczyć wizyty domowe. Ponadto planuje się uruchomienie poradni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieŝy. W stacjonarnym Ośrodku Rehabilitacji zamierza się utworzyć ośrodek rehabilitacji dziennej dla dorosłych i ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci. PowyŜsze działania mają na celu uzyskanie dodatkowego kontraktu. Radny Sławomir Zawada zapytał, jak układa się współpraca ze szpitalem w Bogatyni i czy upadłość firmy, która realizuje inwestycję w szpitalu nie wpłynie na opóźnienie prac. Dyrektor Zofia Barczyk: "Proszę Państwa, SPZOZ w Bogatyni i WS- SPZOZ w Zgorzelcu to dwie niezaleŝne od siebie jednostki. Między szpitalami jest podpisana umowa na świadczenia w zakresie transportu medycznego i usług laboratoryjnych. Niestety umowa jest realizowano jednostronnie, bowiem szpital w Zgorzelcu realizuje usługi, a szpital w Bogatyni nie płaci za te usługi. Jest to powaŝny problem. Rozmawiałam o tym z Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia oraz z panią dyrektor. Ostatnio podpisano kolejne porozumienie i ustalono termin spłat zaległości. Ustalono, Ŝe w przypadku, gdy do 30 czerwca 2014 r. nie wpłynie ustalona kwota, to WS- SPZOZ będzie zmuszony wystąpić na drogę sądową. Chcę nadmienić, Ŝe aktualnie zadłuŝenie bogatyńskiego szpitala wynosi prawie zł, a spłatę miesięczną ustalono na zł plus bieŝące naleŝności. Odnosząc się do sprawy realizowanej inwestycji to chcę poinformować, Ŝe po 4 miesiącach prac firma, z którą szpital miał podpisaną umowę ogłosiła stan upadłości. Kierownictwo firmy deklarowało, Ŝe ukończy inwestycję jednak tydzień temu dyrekcja szpitala dowiedziała się, Ŝe firma jest zlikwidowana i został powołany syndyk. Doszło do spotkania z syndykiem i zadecydowano, Ŝe z dniem r. zostanie rozwiązana umowa. Firma, z którą była podpisana umowa nie wykonywała Ŝadnych prac, bowiem wszystkie prace budowlane były zlecane podwykonawcom. Wczoraj odbyło się spotkanie z podwykonawcami, którzy wyrazili wolę zrealizowania inwestycji. Teraz trzeba ogłosić przetarg i przeprowadzić niezbędne procedury. Utrudnienia spowodują zmianę terminu zakończenia inwestycji, który aktualnie planowany jest na koniec września. Dobrze się stało, Ŝe szpital zapłacił tylko za wykonane prace, bo wszyscy wiemy, Ŝe największym problemem są pieniądze. Mamy nadzieję, Ŝe poradzimy sobie z problemami, które się pojawiły". Radny Stanisław Goszczycki : " Patrząc na ilość naleŝności, na ilość nadwykonań, kłopoty z odzyskaniem zapłaty z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz nie najlepsze wskaźniki płynności chciałbym wiedzieć, jak Pani dyrektor radzi sobie z tą płynnością. Drugie pytanie 5

6 dotyczy przychodów i kosztów finansowych. Wykazana jest dość duŝa strata na kosztach finansowych. Wiemy, Ŝe ma Pani kłopot z odzyskiwaniem swoich naleŝności, ale jest teŝ bardzo duŝo odsetek na rzecz innych kontrahentów. Chciałbym wiedzieć, co to jest rekompensata z tytułu odzyskiwania naleŝności". Główna Księgowa WS SP-ZOZ w Zgorzelcu Agnieszka Bogdanowicz: "Od tego roku w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach towarowych jest nowy zapis, który mówi o tym, Ŝe dostawcy mogą naliczyć jednorazową rekompensatę w wysokości 40 euro, za odzyskanie swoich naleŝności. PoniewaŜ szpital ma trochę zobowiązań wymagalnych, powołując się na wskazaną ustawę, postanowiono utworzyć rezerwę na przyszłe koszty finansowe związane z zapisami przytoczonej ustawy. Dostawcy mogą, ale nie muszą naliczyć rekompensaty. JeŜeli rekompensaty nie zostaną naliczone, to odpisy rezerwy zostaną rozwiązane i staną się przychodami szpitala. To jest zapis wynikający z ustawy i tak jak tworzy się rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy tak teŝ pozwoliliśmy sobie utworzyliśmy rezerwę na rekompensaty. Rezerwa jest księgowana w koszty finansowe z jednej strony, a z drugiej w rezerwy. JeŜeli zaś chodzi o naleŝności to chciałam poinformować, Ŝe do chwili zakończenia badania bilansu naleŝności w 100% zostały ściągnięte. Większość z tych naleŝności to były naleŝności z NFZ, których termin płatności przypadał w kolejnym roku, czyli w styczniu. Jest niewielka część naleŝności nieściągniętych, ale one są w odpisach aktualizacyjnych. W bilansie ich nie widać, bo w bilansie naleŝności wykazane są w wartości netto. NaleŜności z nadwykonań i naleŝności z SPZOZ Bogatynia w bilansie nie stanowią pozycji naleŝności, bowiem zostały na nie utworzone odpisy w pozycjach kosztów. Postąpiono tak, by nie zawyŝać wyniku finansowego o przychody wątpliwe do ściągnięcia. Płynność finansowa wygląda nieźle. JeŜeli chodzi o jednostki słuŝby zdrowia, to wskaźniki płynności kumulują się wokół tych prawidłowych, a w zasadzie jednostki słuŝby zdrowia nie są tworzone po to, aby osiągać zysk. Samo bilansowanie się szpitala jest bardzo duŝym sukcesem. JeŜeli chodzi o zobowiązania to do dnia zakończenia bilansu zostały one spłacone w 100%. Zgodnie z zapisami ustawy wydłuŝył się termin płatności zobowiązań, który aktualnie wynosi 60 dni i dlatego wskaźniki w tym roku trochę się zwiększyły, ale są to zobowiązania niewymagalne". Wobec braku innych uwag dotyczących informacji o funkcjonowaniu słuŝby zdrowia w powiecie zgorzeleckim, Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jej przyjęcie. W obecności 18 radnych, w głosowaniu: /za-18, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. informację. /Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/. O godz Przewodniczący Rady Stanisław śuk ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. Obrady wznowiono o godz O godz obrady opuścił Zbigniew Ciupa. Ad. 6. Sprawozdanie z kompleksowej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Kierownik Zespołu d/s Świadczeń Maria Przybysz przedstawiła sprawozdanie z kompleksowej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 6

7 Starosta Artur Bieliński poinformował, Ŝe dzisiaj Zarząd otrzymał projekt budowy 3 domów dziecka. Samo postawienie domów będzie trwało ok. 2 tygodni, a koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 2,5 mln złotych. Ponadto została dokonana wycena DPS "Jędrek" w Opolnie Zdroju, która została przesłana do Zarządu GiEK SA. JeŜeli chodzi o przeniesienie DPS "Jutrzenka" to powiat zgorzelecki jest na liście rankingowej funduszów norweskich i oczekuje na dalszą weryfikację. Wobec braku uwag dotyczących sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/. Ad.7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla powiatu zgorzeleckiego. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe po ostatniej sesji i uwagach radnych została dokonana korekta oceny zasobów pomocy społecznej za rok Oceną zajmowała się Komisja Zdrowia Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta i pozytywnie ją zaopiniowała. Wobec braku uwag dotyczących Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla powiatu zgorzeleckiego, Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jej przyjęcie. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. ocenę. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/. Ad. 8 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŝetu powiatu zgorzeleckiego za 2013 rok. Skarbnik Powiatu Agnieszka Karasińska omówiła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc odczytał uchwałę Nr I/12/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłoŝonym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego sprawozdaniu z wykonania budŝetu Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 r. /Opinia RIO stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Kurzyński odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 rok. /Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/. Przewodniczący Rady Stanisław śuk odczytał uchwałę Nr I/175/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie 7

8 opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 rok. /Opinia RIO stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/. Następnie Przewodniczący Rady Stanisław śuk otworzył dyskusję nad przedłoŝonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniem z wykonania budŝetu powiatu za 2013 rok. Radny Andrzej Tyc stwierdził, Ŝe niepokojące jest wykonanie wydatków poniesionych na transport i łączność. Zrealizowanie tych wydatków na poziomie 30% świadczy o tym, Ŝe niewykonano zadań inwestycyjnych na kwotę 7 mln złotych. Brak realizacji inwestycji skutkuje tym, Ŝe niewyremontowano kilku dróg i niepoprawiono ich stanu. Kolejną niepokojącą sprawą jest wykonanie tylko w 79% wydatków na pomoc społeczną. MoŜe to świadczyć o tym, Ŝe nie wszyscy otrzymali wsparcie i niezrealizowano inwestycji, które zostały zaplanowane w domach pomocy społecznej. Problemy niestety nie zniknęły wraz z zamknięciem 2013 roku, a przeniosły się na 2014 rok. Pozytywne jest to, Ŝe Zarząd dąŝy do stworzenia instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Uruchomienie domów dziecka spowoduje, Ŝe powiat nie będzie musiał ponosić tak znaczących wydatków związanych z umieszczaniem dzieci w placówkach poza powiatem. Wiceprzewodniczący podkreślił, Ŝe budŝet 2013 był bardzo ambitny, ale i dobrze został zrealizowany, choć nie udało się uniknąć pewnych problemów. Starosta Artur Bieliński odnosząc się do sprawy niewykonania inwestycji drogowych podkreślił, Ŝe aktualnie realizowana jest inwestycja na kwotę 6 mln złotych. Nadmienił, Ŝe opóźnienie prac było wynikiem konieczności uzyskania niezbędnego raportu środowiskowego. Wyraził nadzieję, Ŝe w tym roku uda się równieŝ zrealizować budowę 3 domów dziecka, co w znaczący sposób obniŝy wydatki ponoszone przez powiat na umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczych poza powiatem. Starosta wspomniał, Ŝe PCPR oraz gminne ośrodki pomocy społecznej będą musiały wypracować porozumienie o partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w domach dziecka. Starosta odnosząc się do inwestycji w domach pomocy społecznej, poinformował, Ŝe Zarząd liczył na to, Ŝe będzie moŝliwość pozyskania dodatkowych środków z Programu Funduszy Norweskich. Niestety do tej pory nie został jeszcze uruchomiony nabór wniosków. Starosta poinformował, Ŝe w najbliŝszym czasie z Regionalnego Programu Operacyjnego będzie moŝliwość ubiegania się o znaczące środki m.in. na pomoc dla osób starszych. W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/344/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. W obecności 17 radnych, w głosowaniu:/za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/- Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/344/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/. Następnie Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/345/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŝetu powiatu za 2013 rok. W obecności 17 radnych, w głosowaniu:/za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/- Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/345/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/. Przewodniczący Rady Stanisław śuk pogratulował Zarządowi udzielonego absolutorium. 8

9 Starosta Artur Bieliński podziękował członkom Zarządu, pracownikom Starostwa, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz wszystkim radnym za współpracę i wsparcie. Ad. 9a. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/346/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/346/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/. Ad. 9b. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/347/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/347/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/. Ad. 9c. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/326/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/348/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału 9

10 środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/348/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/. Ad. 9d. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania dla drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec - Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku w miejscowości Mała Wieś Dolna. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo- Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/349/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania dla drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec - Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku w miejscowości Mała Wieś Dolna. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/349/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/. Ad. 9e. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie nadania odznaki honorowej ZasłuŜony dla Powiatu Zgorzeleckiego. Członek Zarządu Mirosław Sochoń poinformował, Ŝe wspólnie z Wiesławem Frelichem byli wnioskodawcami przyznania Panu Leszkowi Hawrotowi odznaki honorowej ZasłuŜony dla Powiatu Zgorzeleckiego". Następnie przedstawił uzasadnienie do wniosku. O godz obrady opuścił Daniel Fryc. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/350/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania odznaki honorowej ZasłuŜony dla Powiatu Zgorzeleckiego. W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/350/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu Ad. 9f. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/309/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo- Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej pozytywną opinię. 10

11 Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/351/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/309/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/351/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/. Ad. 9g. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/352/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok. W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/352/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/. Ad. 9h Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr IV/9/98 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego. Przewodniczący Rady Stanisław śuk odczytał projekt uchwały. Przewodniczący poinformował, Ŝe zapis o stałym terminie sesji jest często trudny do zrealizowania i dlatego w celu usprawnienia pracy rady wnioskuje o wykreślenie tego zapisu proponuje, aby w 14 ust.2 statutu wpisać, Ŝe "sesje odbywają się raz w miesiącu". W ślad za powyŝszym Przewodniczący zaproponował równieŝ skreślenie 14 ust.3, który brzmiał: "Z uzasadnionych przyczyn przewodniczący rady moŝe zwołać sesje w innym terminie lub zwołać dodatkową sesje poza terminem określonym w ust.2. Radny Stanisław Mikołajczyk podzielił intencję Przewodniczącego, ale optował, za tym aby nie dokonywać wpisu " sesje odbywają się raz w miesiącu". Radny zwrócił uwagę, Ŝe są przypadki, jak chociaŝby przerwa wakacyjna, Ŝe sesja nie będzie zwołana, a wówczas powyŝszy zapis byłby niewykonany. Przewodniczący Rady Stanisław śuk stwierdził, Ŝe teŝ zastanawiał się, czy umieścić taki zapis, ale przez 12 lat jego działalności w samorządzie nie pamięta miesiąca w którym nie byłoby sesji. Przypomniał, Ŝe nawet, gdy radni mają zaplanowaną przerwę wakacyjna zwoływane są sesje nadzwyczajne. Radny Stanisław Mikołajczyk uwaŝa, Ŝe wystarczy pozostawienie zapisu w 12, Ŝe rada obraduje na sesjach zwoływanych, co najmniej raz na kwartał. Radny wnioskował za wykreśleniem w 14 ust.2 i ust

12 Sekretarz Powiatu Bogusław Białoń przypomniał, Ŝe zapis o stałym terminie sesji pojawił się w 2008 roku, gdy powiat przystąpił do projektu "Przejrzysta Polska". Określenie terminu sesji miało na celu to, aby mieszkańcy powiatu mieli wiedzę, kiedy obraduje Rada Powiatu. Wcześniej w statucie nie było tego zapisu. Sekretarz poinformował, Ŝe zgodnie z zapisem ustawowym przewodniczący zwołuje sesje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŝ raz na kwartał. Radny Stanisław Mikołajczyk zgłosił wniosek formalny o skreślenie w 14 ust. 2 i ust.3. W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła powyŝszy wniosek. Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/353/2014/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/9/98 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego. W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/353/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/. Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący Radny Stanisław śuk wystąpił z wnioskiem, aby zwrócić się z pisemną prośbą do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o spowodowanie usunięcia krzaków i wysokich traw z poboczy drogi wojewódzkiej 352 (odcinek od ronda w Zgorzelcu do ronda w Radomierzycach). Ad. 9. Sprawy organizacyjne - brak Ad. 10. Zamknięcie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Stanisław śuk o godz zamknął obrady L sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Protokołowała: Przewodniczył: 12

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego Protokół nr 58/05 z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00 W posiedzeniu udział brali członkowie komisji: 1.Zbigniew Król 2.Andrzej Wziątek 3.Mariusz Barański 4.Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 grudnia 2008 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 27 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 27 kwietnia 2010 r. Protokół Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 27 kwietnia 2010 r. Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2014 r SPZZOZ - Szpitala w Iłży i SPZZOZ w Pionkach.

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2014 r SPZZOZ - Szpitala w Iłży i SPZZOZ w Pionkach. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu w dniu 11 marca 2015 roku, godz.13.30 Przewodniczący Komisji -

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r.

Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r. Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 28 grudnia 2004 r. w godzinach od 12 00 do 13 40 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.11.2014.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 października 2008r.

Protokół 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 października 2008r. Protokół 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 października 2008r. Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 15:37 W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta 2. Dariusz Ejchart

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 20/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ 20/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r. PROTOKÓŁ 20/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r.

Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r. Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r. Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 13:30 W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta 2. Dariusz Ejchart

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA W dniu 22 lutego 2007r. w Józefowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia. Obecni byli następujący Członkowie Stowarzyszenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/08. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 32/08. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 32/08 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.06.2008r. o godz. 9.00 11.45 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIII/2011 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIII/2011 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIII/2011 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 12 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Komisji, Jerzy Babkiewicz, otworzył obrady Komisji, witając wszystkich zebranych.

Przewodniczący Komisji, Jerzy Babkiewicz, otworzył obrady Komisji, witając wszystkich zebranych. Or-BRP.0012-2.5.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół nr 4/2012 posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XXXII/05 Z XXXII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr XXXII/05 Z XXXII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr XXXII/05 Z XXXII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 29 marca 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli:

PROTOKÓŁ. W Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli: PROTOKÓŁ Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni odbytego w dniu 23 czerwca 2008 r. 1. Sprawy porządkowe

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/2015. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 24 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr X/2015. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 24 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr X/2015 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 24 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał. nr 1/,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 25 MAJA 2010r.

PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 25 MAJA 2010r. PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 25 MAJA 2010r. Protokół XL/10 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 maja 2010r. O godz. 16:10 Przewodniczący Rady Bronisław Krych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 180/2014

PROTOKÓŁ NR 180/2014 OR.II.0022.1.35.2014 PROTOKÓŁ NR 180/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 2014 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 ***

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 2 grudnia 2009 roku (godz.

PROTOKÓŁ Nr 25/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 2 grudnia 2009 roku (godz. PROTOKÓŁ Nr 25/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 2 grudnia 2009 roku (godz. 13,05 13,40) Posiedzenie Komisji odbyło się 2 grudnia 2009r. w godzinach 13.05

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku Proponowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VIII/07 Z VIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ VIII/07 Z VIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ VIII/07 Z VIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2007r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach przy ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lista radnych powiatu obecnych na XXXIII sesji Rady oraz lista zaproszonych na sesję stanowią integralną część niniejszego protokołu.

Lista radnych powiatu obecnych na XXXIII sesji Rady oraz lista zaproszonych na sesję stanowią integralną część niniejszego protokołu. Protokół nr XXXIII/2009 z XXXIII sesji Rady Powiatu w Końskich odbytej w dniu 27 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich. Obrady rozpoczęto o godz. 11. 00 Sesji przewodniczyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 13 10 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 13 stycznia 2011 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo