Protokół nr L/2014. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr L/2014. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu"

Transkrypt

1 Protokół nr L/2014 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał. nr 1/, Skarbnik Powiatu - Agnieszka Karasińska, Sekretarz Powiatu - Bogusław Białoń, Radca prawny - Ryszard Pietras, Dyrektor Wydziału BudŜetu i Finansów - GraŜyna Trojner, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Twardowska, Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska - ElŜbieta Mochalska Goście zaproszeni: Dyrektor WS-SP ZOZ w Zgorzelcu - Zofia Barczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii - Agata Bobrowska, Kierownik Zespołu d/s Świadczeń w PCPR - Maria Przybysz, Kierownik Zespołu d/s Pomocy Społecznej i Wsparcia Niepełnosprawnych - Robert Hećman, przedstawiciele lokalnych mediów. Przewodniczący Rady Stanisław śuk o godz otworzył L sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Po powitaniu wszystkich obecnych oświadczył, Ŝe zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu nr XLIX/2014 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu. 5. Funkcjonowanie słuŝby zdrowia w powiecie zgorzeleckim. 6. Sprawozdanie z kompleksowej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu zgorzeleckiego. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŝetu powiatu zgorzeleckiego: a) przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu zgorzeleckiego, b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłoŝonym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego sprawozdaniu z wykonania budŝetu powiatu za 2013 rok, c) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 rok, d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 rok, e) dyskusja,

2 f) podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok, g) podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŝetu za 2013 rok. 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, b) zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, c) zmiany uchwały nr XLVII/326/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, d) utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania dla drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec - Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku w miejscowości Mała Wieś Dolna, e) nadania odznaki honorowej ZasłuŜony dla Powiatu Zgorzeleckiego (Pan Leszek Hawrot), f) zmiany uchwały nr XLIV/309/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata , g) zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok, h) zmiany uchwały nr IV/9/98 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 11. Sprawy organizacyjne. 12. Zamknięcie sesji. W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad. Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XLIX/2014 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Wobec braku uwag do protokołu nr XLIX/2014 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia r. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie. W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła ww. protokół. Ad. 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. Radna Eleonora Kozieł poprosiła o informację nt. spotkania ze Starostą Berndtem Lange w sprawie konsultacji priorytetów wsparcia. Starosta Artur Bieliński: "W trakcie spotkania dyskutowano o priorytetach wsparcia w drogownictwie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji polskich i niemieckich odpowiedzialnych za drogi. Przedstawiono plany współpracy na lata dotyczące 2

3 modernizacji dróg. Planowane są remonty dróg: od Zatonia do Sieniawki, na terenie gminy Bogatynia, od Ruszowa do Starego Węglińca, od Zgorzelca do Jagodzina oraz od Osieka do drogi zawidowskiej. Inny jest zakres wydatkowania środków po stronie niemieckiej, a inny po polskiej. Po stronie niemieckiej wszystkie środki mają być przeznaczone na modernizację dróg lokalnych, gminnych, powiatowych. Po stronie polskiej środki będą przeznaczone przede wszystkim na modernizację dróg wojewódzkich. W trakcie spotkania poruszono równieŝ sprawę budowy ścieŝek rowerowych i obiektów mostowych na Nysie m.in. pomiędzy Pieńskiem, a Deschką. Strona niemiecka optuje za budową dodatkowego mostu w Zgorzelcu dla transportu powyŝej 3,5 t. i kładki przy ulicy Struga. Rozpatrywana jest teŝ budowa mostów koło Zittau". O godz do grona radnych dołączyli: Konrad Wysocki i Daniel Fryc Radny Stanisław Goszczycki poprosił o informację, jakie tematy były poruszone w trakcie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz czego dotyczyło posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, które odbyło się r. Starosta Artur Bieliński: "Najpierw odniosę się do posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia. W związku ze zmianą ustawy o zatrudnieniu zmieniła się rola Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zgodnie z nowymi przepisami w składzie Rady Zatrudnienia ograniczona będzie ilość przedstawicieli samorządów. Większy nacisk będzie połoŝony na udział przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców. W trakcie posiedzenia omówiono zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa. Niestety do części zapisów ustawowych nie ma jeszcze stosownych rozporządzeń. Nowością jest aplikacja komputerowa do profilowania osób bezrobotnych. Osoba bezrobotna mieszcząca się w danym profilu będzie mogła liczyć na wsparcie finansowe przy tworzeniu stanowiska pracy. Powiat zgorzelecki zaraz po powiecie polkowickim ma najwyŝszy procent wykorzystania środków na walkę z bezrobociem. Powiat polkowicki dzięki sferze ekonomicznej oraz KGHM ma większe moŝliwość pomocy bezrobotnym w znalezieniu miejsca pracy. Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego był poświęcony trzem obszarom. Pierwszy z nich to kontrole z urzędów kontroli skarbowej, które dotyczą subwencji oświatowych za lata Konsekwencją kontroli jest to, Ŝe bardzo wiele powiatów z przyczyn formalnych zmuszonych jest do oddania znacznej części subwencji. W spotkaniu udział wzięła pani dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej. Przedstawiciele urzędów, które podlegały kontroli poruszyli wiele spornych kwestii. Nasz powiat nie był poddany jeszcze takiej kontroli, ale na początku następnego roku taka kontrola się odbędzie. Do tej pory 280 powiatów musiało oddać część subwencji oświatowej, a chciałbym zaznaczyć, Ŝe chodzi o kwoty od zł do kilku mln złotych. Po dokonaniu analizy naszych materiałów oświatowych wiemy, Ŝe nie będziemy musieli zwracać subwencji. W czasie konwentu wypracowano wspólne stanowisko w tej sprawie i przekazano je parlamentarzystom. W trakcie obrad Konwentu odbyło się spotkanie z przedstawicielką RIO dotyczące wyłączeń, które pozwalałyby obniŝać wskaźniki zadłuŝeniowe. Pani dyrektor stwierdziła, Ŝe jeŝeli dalej będzie taki reŝim finansowy, to bardzo wiele samorządów znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. Samorządowcy mają nadzieję, Ŝe powróci się do poprzednich wskaźników zadłuŝenia tj. na poziomie 15% i 60%. Przy okazji omówiono sprawę negocjacji z bankami. Trzecim obszarem była sprawa ratownictwa medycznego. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pan Korzeniowski przedstawił plany dotyczące ratownictwa, jakie mają być wprowadzone po 2016 roku". O godz do grona radnych dołączył Krzysztof Mazurek 3

4 Radny Stanisław Goszczycki zapytał, czy temat dotyczący kontroli w zakresie subwencji oświatowej pojawił się na konwencie, czy sprawa juz wcześniej była znana samorządom. Starosta Artur Bieliński poinformował, Ŝe juŝ wcześniej wszyscy wiedzieli, Ŝe takie kontrole są prowadzone w całym kraju. Wobec braku innych uwag dotyczących sprawozdania Starosty z pracy Zarządu między sesjami Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie. W obecności 18 radnych, w głosowaniu: /za-18, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/. Ad. 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie zgorzeleckim. Powiatowy Lekarz Weterynarii Agata Bobrowska przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie zgorzeleckim. Wobec braku uwag dotyczących informacji o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie zgorzeleckim, Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jej przyjęcie. W obecności 18 radnych, w głosowaniu: /za-18, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. informację. /Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/. Ad. 5. Funkcjonowanie słuŝby zdrowia w powiecie zgorzeleckim. Przewodniczący Rady Stanisław śuk zaproponował, aby przy omawianiu tego punktu zostało równieŝ omówione sprawozdanie finansowe WS-SPZOZ w Zgorzelcu. Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Zofia Barczyk przedstawiła informację o funkcjonowaniu szpitala oraz omówiła sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Przewodniczący Rady Stanisław śuk stwierdził, Ŝe jest zaniepokojony stratą na działalności operacyjnej, ale zdaje sobie sprawę, Ŝe ma to związek z wykonanymi nadlimitami i brakiem przychodów, a wynik finansowy musi być ratowany pozostałymi przychodami operacyjnymi, tj. dotacjami i zbiórkami pienięŝnymi. Przewodniczący zwracając uwagę, Ŝe kwota nadwykonań za ostanie lata wynosi 13 mln złotych zapytał, na jakich zasadach zawierane są ugody z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor Zofia Barczyk poinformowała, Ŝe kilkanaście lat temu NFZ płacił koło 60% za nadwykonania. Od 5 lat niestety nadwykonania płacone są w granicach 30%. Za 2010 rok szpital otrzymał 40% nadwykonań, z tego 30% było zapłacone od razu, a reszta po negocjacjach. W chwili obecnej nie ma Ŝadnej decyzji co do zapłaty nadwykonań. Pani dyrektor podkreśliła, Ŝe przy ugodach kaŝda suma jest istotna. Procedury są niedoszacowane, a koszty ponoszone na świadczenia ciągle rosną. W większości przypadków nadwykonania są spowodowane stanami nagłymi. W stanach nagłych szpital jest zobowiązany przyjąć 4

5 pacjenta, bowiem inaczej moŝe być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Szpital stara się minimalizować nadwykonania, ale nie zawsze jest to moŝliwe. Przewodniczący Rady Stanisław śuk zapytał, czy dobrze zrozumiał, Ŝe do końca czerwca ma być wykonany remont przychodni w Zawidowie. Dyrektor Zofia Barczyk przeprosiła za pomyłkę przy wypowiedzi, bowiem zakończenie remontu planowane jest na koniec września. Radny Stanisław Mikołajczyk zasugerował, aby korzystając z obecności pani dyrektor poprosić o uzasadnienie do pkt. 9b tj. "Podjęcia uchwały w sprawie zmian w statucie SPZOZ". Dyrektor Zofia Barczyk omówiła proponowane zmiany w statucie WS-SPZOZ Poinformowała, Ŝe w Zakładzie dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce planowane jest uruchomienie poradni przyszpitalnej - zespół lecznictwa środowiskowego, która będzie świadczyć wizyty domowe. Ponadto planuje się uruchomienie poradni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieŝy. W stacjonarnym Ośrodku Rehabilitacji zamierza się utworzyć ośrodek rehabilitacji dziennej dla dorosłych i ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci. PowyŜsze działania mają na celu uzyskanie dodatkowego kontraktu. Radny Sławomir Zawada zapytał, jak układa się współpraca ze szpitalem w Bogatyni i czy upadłość firmy, która realizuje inwestycję w szpitalu nie wpłynie na opóźnienie prac. Dyrektor Zofia Barczyk: "Proszę Państwa, SPZOZ w Bogatyni i WS- SPZOZ w Zgorzelcu to dwie niezaleŝne od siebie jednostki. Między szpitalami jest podpisana umowa na świadczenia w zakresie transportu medycznego i usług laboratoryjnych. Niestety umowa jest realizowano jednostronnie, bowiem szpital w Zgorzelcu realizuje usługi, a szpital w Bogatyni nie płaci za te usługi. Jest to powaŝny problem. Rozmawiałam o tym z Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia oraz z panią dyrektor. Ostatnio podpisano kolejne porozumienie i ustalono termin spłat zaległości. Ustalono, Ŝe w przypadku, gdy do 30 czerwca 2014 r. nie wpłynie ustalona kwota, to WS- SPZOZ będzie zmuszony wystąpić na drogę sądową. Chcę nadmienić, Ŝe aktualnie zadłuŝenie bogatyńskiego szpitala wynosi prawie zł, a spłatę miesięczną ustalono na zł plus bieŝące naleŝności. Odnosząc się do sprawy realizowanej inwestycji to chcę poinformować, Ŝe po 4 miesiącach prac firma, z którą szpital miał podpisaną umowę ogłosiła stan upadłości. Kierownictwo firmy deklarowało, Ŝe ukończy inwestycję jednak tydzień temu dyrekcja szpitala dowiedziała się, Ŝe firma jest zlikwidowana i został powołany syndyk. Doszło do spotkania z syndykiem i zadecydowano, Ŝe z dniem r. zostanie rozwiązana umowa. Firma, z którą była podpisana umowa nie wykonywała Ŝadnych prac, bowiem wszystkie prace budowlane były zlecane podwykonawcom. Wczoraj odbyło się spotkanie z podwykonawcami, którzy wyrazili wolę zrealizowania inwestycji. Teraz trzeba ogłosić przetarg i przeprowadzić niezbędne procedury. Utrudnienia spowodują zmianę terminu zakończenia inwestycji, który aktualnie planowany jest na koniec września. Dobrze się stało, Ŝe szpital zapłacił tylko za wykonane prace, bo wszyscy wiemy, Ŝe największym problemem są pieniądze. Mamy nadzieję, Ŝe poradzimy sobie z problemami, które się pojawiły". Radny Stanisław Goszczycki : " Patrząc na ilość naleŝności, na ilość nadwykonań, kłopoty z odzyskaniem zapłaty z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz nie najlepsze wskaźniki płynności chciałbym wiedzieć, jak Pani dyrektor radzi sobie z tą płynnością. Drugie pytanie 5

6 dotyczy przychodów i kosztów finansowych. Wykazana jest dość duŝa strata na kosztach finansowych. Wiemy, Ŝe ma Pani kłopot z odzyskiwaniem swoich naleŝności, ale jest teŝ bardzo duŝo odsetek na rzecz innych kontrahentów. Chciałbym wiedzieć, co to jest rekompensata z tytułu odzyskiwania naleŝności". Główna Księgowa WS SP-ZOZ w Zgorzelcu Agnieszka Bogdanowicz: "Od tego roku w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach towarowych jest nowy zapis, który mówi o tym, Ŝe dostawcy mogą naliczyć jednorazową rekompensatę w wysokości 40 euro, za odzyskanie swoich naleŝności. PoniewaŜ szpital ma trochę zobowiązań wymagalnych, powołując się na wskazaną ustawę, postanowiono utworzyć rezerwę na przyszłe koszty finansowe związane z zapisami przytoczonej ustawy. Dostawcy mogą, ale nie muszą naliczyć rekompensaty. JeŜeli rekompensaty nie zostaną naliczone, to odpisy rezerwy zostaną rozwiązane i staną się przychodami szpitala. To jest zapis wynikający z ustawy i tak jak tworzy się rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy tak teŝ pozwoliliśmy sobie utworzyliśmy rezerwę na rekompensaty. Rezerwa jest księgowana w koszty finansowe z jednej strony, a z drugiej w rezerwy. JeŜeli zaś chodzi o naleŝności to chciałam poinformować, Ŝe do chwili zakończenia badania bilansu naleŝności w 100% zostały ściągnięte. Większość z tych naleŝności to były naleŝności z NFZ, których termin płatności przypadał w kolejnym roku, czyli w styczniu. Jest niewielka część naleŝności nieściągniętych, ale one są w odpisach aktualizacyjnych. W bilansie ich nie widać, bo w bilansie naleŝności wykazane są w wartości netto. NaleŜności z nadwykonań i naleŝności z SPZOZ Bogatynia w bilansie nie stanowią pozycji naleŝności, bowiem zostały na nie utworzone odpisy w pozycjach kosztów. Postąpiono tak, by nie zawyŝać wyniku finansowego o przychody wątpliwe do ściągnięcia. Płynność finansowa wygląda nieźle. JeŜeli chodzi o jednostki słuŝby zdrowia, to wskaźniki płynności kumulują się wokół tych prawidłowych, a w zasadzie jednostki słuŝby zdrowia nie są tworzone po to, aby osiągać zysk. Samo bilansowanie się szpitala jest bardzo duŝym sukcesem. JeŜeli chodzi o zobowiązania to do dnia zakończenia bilansu zostały one spłacone w 100%. Zgodnie z zapisami ustawy wydłuŝył się termin płatności zobowiązań, który aktualnie wynosi 60 dni i dlatego wskaźniki w tym roku trochę się zwiększyły, ale są to zobowiązania niewymagalne". Wobec braku innych uwag dotyczących informacji o funkcjonowaniu słuŝby zdrowia w powiecie zgorzeleckim, Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jej przyjęcie. W obecności 18 radnych, w głosowaniu: /za-18, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. informację. /Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/. O godz Przewodniczący Rady Stanisław śuk ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. Obrady wznowiono o godz O godz obrady opuścił Zbigniew Ciupa. Ad. 6. Sprawozdanie z kompleksowej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Kierownik Zespołu d/s Świadczeń Maria Przybysz przedstawiła sprawozdanie z kompleksowej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 6

7 Starosta Artur Bieliński poinformował, Ŝe dzisiaj Zarząd otrzymał projekt budowy 3 domów dziecka. Samo postawienie domów będzie trwało ok. 2 tygodni, a koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 2,5 mln złotych. Ponadto została dokonana wycena DPS "Jędrek" w Opolnie Zdroju, która została przesłana do Zarządu GiEK SA. JeŜeli chodzi o przeniesienie DPS "Jutrzenka" to powiat zgorzelecki jest na liście rankingowej funduszów norweskich i oczekuje na dalszą weryfikację. Wobec braku uwag dotyczących sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/. Ad.7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla powiatu zgorzeleckiego. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe po ostatniej sesji i uwagach radnych została dokonana korekta oceny zasobów pomocy społecznej za rok Oceną zajmowała się Komisja Zdrowia Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta i pozytywnie ją zaopiniowała. Wobec braku uwag dotyczących Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla powiatu zgorzeleckiego, Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jej przyjęcie. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. ocenę. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/. Ad. 8 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŝetu powiatu zgorzeleckiego za 2013 rok. Skarbnik Powiatu Agnieszka Karasińska omówiła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc odczytał uchwałę Nr I/12/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłoŝonym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego sprawozdaniu z wykonania budŝetu Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 r. /Opinia RIO stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Kurzyński odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 rok. /Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/. Przewodniczący Rady Stanisław śuk odczytał uchwałę Nr I/175/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie 7

8 opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 rok. /Opinia RIO stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/. Następnie Przewodniczący Rady Stanisław śuk otworzył dyskusję nad przedłoŝonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniem z wykonania budŝetu powiatu za 2013 rok. Radny Andrzej Tyc stwierdził, Ŝe niepokojące jest wykonanie wydatków poniesionych na transport i łączność. Zrealizowanie tych wydatków na poziomie 30% świadczy o tym, Ŝe niewykonano zadań inwestycyjnych na kwotę 7 mln złotych. Brak realizacji inwestycji skutkuje tym, Ŝe niewyremontowano kilku dróg i niepoprawiono ich stanu. Kolejną niepokojącą sprawą jest wykonanie tylko w 79% wydatków na pomoc społeczną. MoŜe to świadczyć o tym, Ŝe nie wszyscy otrzymali wsparcie i niezrealizowano inwestycji, które zostały zaplanowane w domach pomocy społecznej. Problemy niestety nie zniknęły wraz z zamknięciem 2013 roku, a przeniosły się na 2014 rok. Pozytywne jest to, Ŝe Zarząd dąŝy do stworzenia instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Uruchomienie domów dziecka spowoduje, Ŝe powiat nie będzie musiał ponosić tak znaczących wydatków związanych z umieszczaniem dzieci w placówkach poza powiatem. Wiceprzewodniczący podkreślił, Ŝe budŝet 2013 był bardzo ambitny, ale i dobrze został zrealizowany, choć nie udało się uniknąć pewnych problemów. Starosta Artur Bieliński odnosząc się do sprawy niewykonania inwestycji drogowych podkreślił, Ŝe aktualnie realizowana jest inwestycja na kwotę 6 mln złotych. Nadmienił, Ŝe opóźnienie prac było wynikiem konieczności uzyskania niezbędnego raportu środowiskowego. Wyraził nadzieję, Ŝe w tym roku uda się równieŝ zrealizować budowę 3 domów dziecka, co w znaczący sposób obniŝy wydatki ponoszone przez powiat na umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczych poza powiatem. Starosta wspomniał, Ŝe PCPR oraz gminne ośrodki pomocy społecznej będą musiały wypracować porozumienie o partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w domach dziecka. Starosta odnosząc się do inwestycji w domach pomocy społecznej, poinformował, Ŝe Zarząd liczył na to, Ŝe będzie moŝliwość pozyskania dodatkowych środków z Programu Funduszy Norweskich. Niestety do tej pory nie został jeszcze uruchomiony nabór wniosków. Starosta poinformował, Ŝe w najbliŝszym czasie z Regionalnego Programu Operacyjnego będzie moŝliwość ubiegania się o znaczące środki m.in. na pomoc dla osób starszych. W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/344/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. W obecności 17 radnych, w głosowaniu:/za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/- Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/344/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/. Następnie Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/345/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŝetu powiatu za 2013 rok. W obecności 17 radnych, w głosowaniu:/za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/- Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/345/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/. Przewodniczący Rady Stanisław śuk pogratulował Zarządowi udzielonego absolutorium. 8

9 Starosta Artur Bieliński podziękował członkom Zarządu, pracownikom Starostwa, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz wszystkim radnym za współpracę i wsparcie. Ad. 9a. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/346/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/346/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/. Ad. 9b. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/347/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/347/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/. Ad. 9c. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/326/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/348/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału 9

10 środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/348/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/. Ad. 9d. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania dla drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec - Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku w miejscowości Mała Wieś Dolna. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo- Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/349/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania dla drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec - Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku w miejscowości Mała Wieś Dolna. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/349/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/. Ad. 9e. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie nadania odznaki honorowej ZasłuŜony dla Powiatu Zgorzeleckiego. Członek Zarządu Mirosław Sochoń poinformował, Ŝe wspólnie z Wiesławem Frelichem byli wnioskodawcami przyznania Panu Leszkowi Hawrotowi odznaki honorowej ZasłuŜony dla Powiatu Zgorzeleckiego". Następnie przedstawił uzasadnienie do wniosku. O godz obrady opuścił Daniel Fryc. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/350/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania odznaki honorowej ZasłuŜony dla Powiatu Zgorzeleckiego. W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/350/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu Ad. 9f. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/309/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo- Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej pozytywną opinię. 10

11 Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/351/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/309/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/351/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/. Ad. 9g. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/352/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok. W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/352/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/. Ad. 9h Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr IV/9/98 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego. Przewodniczący Rady Stanisław śuk odczytał projekt uchwały. Przewodniczący poinformował, Ŝe zapis o stałym terminie sesji jest często trudny do zrealizowania i dlatego w celu usprawnienia pracy rady wnioskuje o wykreślenie tego zapisu proponuje, aby w 14 ust.2 statutu wpisać, Ŝe "sesje odbywają się raz w miesiącu". W ślad za powyŝszym Przewodniczący zaproponował równieŝ skreślenie 14 ust.3, który brzmiał: "Z uzasadnionych przyczyn przewodniczący rady moŝe zwołać sesje w innym terminie lub zwołać dodatkową sesje poza terminem określonym w ust.2. Radny Stanisław Mikołajczyk podzielił intencję Przewodniczącego, ale optował, za tym aby nie dokonywać wpisu " sesje odbywają się raz w miesiącu". Radny zwrócił uwagę, Ŝe są przypadki, jak chociaŝby przerwa wakacyjna, Ŝe sesja nie będzie zwołana, a wówczas powyŝszy zapis byłby niewykonany. Przewodniczący Rady Stanisław śuk stwierdził, Ŝe teŝ zastanawiał się, czy umieścić taki zapis, ale przez 12 lat jego działalności w samorządzie nie pamięta miesiąca w którym nie byłoby sesji. Przypomniał, Ŝe nawet, gdy radni mają zaplanowaną przerwę wakacyjna zwoływane są sesje nadzwyczajne. Radny Stanisław Mikołajczyk uwaŝa, Ŝe wystarczy pozostawienie zapisu w 12, Ŝe rada obraduje na sesjach zwoływanych, co najmniej raz na kwartał. Radny wnioskował za wykreśleniem w 14 ust.2 i ust

12 Sekretarz Powiatu Bogusław Białoń przypomniał, Ŝe zapis o stałym terminie sesji pojawił się w 2008 roku, gdy powiat przystąpił do projektu "Przejrzysta Polska". Określenie terminu sesji miało na celu to, aby mieszkańcy powiatu mieli wiedzę, kiedy obraduje Rada Powiatu. Wcześniej w statucie nie było tego zapisu. Sekretarz poinformował, Ŝe zgodnie z zapisem ustawowym przewodniczący zwołuje sesje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŝ raz na kwartał. Radny Stanisław Mikołajczyk zgłosił wniosek formalny o skreślenie w 14 ust. 2 i ust.3. W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła powyŝszy wniosek. Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/353/2014/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/9/98 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego. W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/353/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/. Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący Radny Stanisław śuk wystąpił z wnioskiem, aby zwrócić się z pisemną prośbą do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o spowodowanie usunięcia krzaków i wysokich traw z poboczy drogi wojewódzkiej 352 (odcinek od ronda w Zgorzelcu do ronda w Radomierzycach). Ad. 9. Sprawy organizacyjne - brak Ad. 10. Zamknięcie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Stanisław śuk o godz zamknął obrady L sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Protokołowała: Przewodniczył: 12

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Sesja odbywała się w dniu 29 czerwca 2011 roku, w sali narad Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie i trwała do

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku Posiedzenie Komisji w dniu 19.06.2015 roku otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska. Powitała wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Ad. 1. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/12 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ z dnia 24.05.2012 r.

PROTOKÓŁ NR 21/12 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ z dnia 24.05.2012 r. PROTOKÓŁ NR 21/12 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ z dnia 24.05.2012 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.20 i trwało do 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. PROTOKÓŁ Nr 1/2015 posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu w dniu 28 stycznia 2015 roku, godz.13.00 Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r.

Protokół nr 7 z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. Rybnik, dnia 28 lutego 2011 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK PN-EN ISO 9001:2009 Or-0052/00002/11 (2011/030222) Protokół nr 7 z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/11. z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/11. z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r. PROTOKÓŁ Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R LII-N/2009 z pięćdziesiątej drugiej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 marca 2009 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r.

Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r. Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r. XLVI Sesja czwartej kadencji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się 27 listopada 2013 r. w sali

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo