Protokół nr L/2014. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr L/2014. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu"

Transkrypt

1 Protokół nr L/2014 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał. nr 1/, Skarbnik Powiatu - Agnieszka Karasińska, Sekretarz Powiatu - Bogusław Białoń, Radca prawny - Ryszard Pietras, Dyrektor Wydziału BudŜetu i Finansów - GraŜyna Trojner, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Twardowska, Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska - ElŜbieta Mochalska Goście zaproszeni: Dyrektor WS-SP ZOZ w Zgorzelcu - Zofia Barczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii - Agata Bobrowska, Kierownik Zespołu d/s Świadczeń w PCPR - Maria Przybysz, Kierownik Zespołu d/s Pomocy Społecznej i Wsparcia Niepełnosprawnych - Robert Hećman, przedstawiciele lokalnych mediów. Przewodniczący Rady Stanisław śuk o godz otworzył L sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Po powitaniu wszystkich obecnych oświadczył, Ŝe zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu nr XLIX/2014 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu. 5. Funkcjonowanie słuŝby zdrowia w powiecie zgorzeleckim. 6. Sprawozdanie z kompleksowej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu zgorzeleckiego. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŝetu powiatu zgorzeleckiego: a) przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu zgorzeleckiego, b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłoŝonym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego sprawozdaniu z wykonania budŝetu powiatu za 2013 rok, c) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 rok, d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 rok, e) dyskusja,

2 f) podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok, g) podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŝetu za 2013 rok. 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, b) zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, c) zmiany uchwały nr XLVII/326/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, d) utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania dla drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec - Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku w miejscowości Mała Wieś Dolna, e) nadania odznaki honorowej ZasłuŜony dla Powiatu Zgorzeleckiego (Pan Leszek Hawrot), f) zmiany uchwały nr XLIV/309/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata , g) zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok, h) zmiany uchwały nr IV/9/98 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 11. Sprawy organizacyjne. 12. Zamknięcie sesji. W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad. Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XLIX/2014 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Wobec braku uwag do protokołu nr XLIX/2014 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia r. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie. W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła ww. protokół. Ad. 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. Radna Eleonora Kozieł poprosiła o informację nt. spotkania ze Starostą Berndtem Lange w sprawie konsultacji priorytetów wsparcia. Starosta Artur Bieliński: "W trakcie spotkania dyskutowano o priorytetach wsparcia w drogownictwie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji polskich i niemieckich odpowiedzialnych za drogi. Przedstawiono plany współpracy na lata dotyczące 2

3 modernizacji dróg. Planowane są remonty dróg: od Zatonia do Sieniawki, na terenie gminy Bogatynia, od Ruszowa do Starego Węglińca, od Zgorzelca do Jagodzina oraz od Osieka do drogi zawidowskiej. Inny jest zakres wydatkowania środków po stronie niemieckiej, a inny po polskiej. Po stronie niemieckiej wszystkie środki mają być przeznaczone na modernizację dróg lokalnych, gminnych, powiatowych. Po stronie polskiej środki będą przeznaczone przede wszystkim na modernizację dróg wojewódzkich. W trakcie spotkania poruszono równieŝ sprawę budowy ścieŝek rowerowych i obiektów mostowych na Nysie m.in. pomiędzy Pieńskiem, a Deschką. Strona niemiecka optuje za budową dodatkowego mostu w Zgorzelcu dla transportu powyŝej 3,5 t. i kładki przy ulicy Struga. Rozpatrywana jest teŝ budowa mostów koło Zittau". O godz do grona radnych dołączyli: Konrad Wysocki i Daniel Fryc Radny Stanisław Goszczycki poprosił o informację, jakie tematy były poruszone w trakcie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz czego dotyczyło posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, które odbyło się r. Starosta Artur Bieliński: "Najpierw odniosę się do posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia. W związku ze zmianą ustawy o zatrudnieniu zmieniła się rola Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zgodnie z nowymi przepisami w składzie Rady Zatrudnienia ograniczona będzie ilość przedstawicieli samorządów. Większy nacisk będzie połoŝony na udział przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców. W trakcie posiedzenia omówiono zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa. Niestety do części zapisów ustawowych nie ma jeszcze stosownych rozporządzeń. Nowością jest aplikacja komputerowa do profilowania osób bezrobotnych. Osoba bezrobotna mieszcząca się w danym profilu będzie mogła liczyć na wsparcie finansowe przy tworzeniu stanowiska pracy. Powiat zgorzelecki zaraz po powiecie polkowickim ma najwyŝszy procent wykorzystania środków na walkę z bezrobociem. Powiat polkowicki dzięki sferze ekonomicznej oraz KGHM ma większe moŝliwość pomocy bezrobotnym w znalezieniu miejsca pracy. Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego był poświęcony trzem obszarom. Pierwszy z nich to kontrole z urzędów kontroli skarbowej, które dotyczą subwencji oświatowych za lata Konsekwencją kontroli jest to, Ŝe bardzo wiele powiatów z przyczyn formalnych zmuszonych jest do oddania znacznej części subwencji. W spotkaniu udział wzięła pani dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej. Przedstawiciele urzędów, które podlegały kontroli poruszyli wiele spornych kwestii. Nasz powiat nie był poddany jeszcze takiej kontroli, ale na początku następnego roku taka kontrola się odbędzie. Do tej pory 280 powiatów musiało oddać część subwencji oświatowej, a chciałbym zaznaczyć, Ŝe chodzi o kwoty od zł do kilku mln złotych. Po dokonaniu analizy naszych materiałów oświatowych wiemy, Ŝe nie będziemy musieli zwracać subwencji. W czasie konwentu wypracowano wspólne stanowisko w tej sprawie i przekazano je parlamentarzystom. W trakcie obrad Konwentu odbyło się spotkanie z przedstawicielką RIO dotyczące wyłączeń, które pozwalałyby obniŝać wskaźniki zadłuŝeniowe. Pani dyrektor stwierdziła, Ŝe jeŝeli dalej będzie taki reŝim finansowy, to bardzo wiele samorządów znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. Samorządowcy mają nadzieję, Ŝe powróci się do poprzednich wskaźników zadłuŝenia tj. na poziomie 15% i 60%. Przy okazji omówiono sprawę negocjacji z bankami. Trzecim obszarem była sprawa ratownictwa medycznego. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pan Korzeniowski przedstawił plany dotyczące ratownictwa, jakie mają być wprowadzone po 2016 roku". O godz do grona radnych dołączył Krzysztof Mazurek 3

4 Radny Stanisław Goszczycki zapytał, czy temat dotyczący kontroli w zakresie subwencji oświatowej pojawił się na konwencie, czy sprawa juz wcześniej była znana samorządom. Starosta Artur Bieliński poinformował, Ŝe juŝ wcześniej wszyscy wiedzieli, Ŝe takie kontrole są prowadzone w całym kraju. Wobec braku innych uwag dotyczących sprawozdania Starosty z pracy Zarządu między sesjami Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie. W obecności 18 radnych, w głosowaniu: /za-18, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/. Ad. 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie zgorzeleckim. Powiatowy Lekarz Weterynarii Agata Bobrowska przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie zgorzeleckim. Wobec braku uwag dotyczących informacji o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie zgorzeleckim, Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jej przyjęcie. W obecności 18 radnych, w głosowaniu: /za-18, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. informację. /Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/. Ad. 5. Funkcjonowanie słuŝby zdrowia w powiecie zgorzeleckim. Przewodniczący Rady Stanisław śuk zaproponował, aby przy omawianiu tego punktu zostało równieŝ omówione sprawozdanie finansowe WS-SPZOZ w Zgorzelcu. Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Zofia Barczyk przedstawiła informację o funkcjonowaniu szpitala oraz omówiła sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Przewodniczący Rady Stanisław śuk stwierdził, Ŝe jest zaniepokojony stratą na działalności operacyjnej, ale zdaje sobie sprawę, Ŝe ma to związek z wykonanymi nadlimitami i brakiem przychodów, a wynik finansowy musi być ratowany pozostałymi przychodami operacyjnymi, tj. dotacjami i zbiórkami pienięŝnymi. Przewodniczący zwracając uwagę, Ŝe kwota nadwykonań za ostanie lata wynosi 13 mln złotych zapytał, na jakich zasadach zawierane są ugody z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor Zofia Barczyk poinformowała, Ŝe kilkanaście lat temu NFZ płacił koło 60% za nadwykonania. Od 5 lat niestety nadwykonania płacone są w granicach 30%. Za 2010 rok szpital otrzymał 40% nadwykonań, z tego 30% było zapłacone od razu, a reszta po negocjacjach. W chwili obecnej nie ma Ŝadnej decyzji co do zapłaty nadwykonań. Pani dyrektor podkreśliła, Ŝe przy ugodach kaŝda suma jest istotna. Procedury są niedoszacowane, a koszty ponoszone na świadczenia ciągle rosną. W większości przypadków nadwykonania są spowodowane stanami nagłymi. W stanach nagłych szpital jest zobowiązany przyjąć 4

5 pacjenta, bowiem inaczej moŝe być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Szpital stara się minimalizować nadwykonania, ale nie zawsze jest to moŝliwe. Przewodniczący Rady Stanisław śuk zapytał, czy dobrze zrozumiał, Ŝe do końca czerwca ma być wykonany remont przychodni w Zawidowie. Dyrektor Zofia Barczyk przeprosiła za pomyłkę przy wypowiedzi, bowiem zakończenie remontu planowane jest na koniec września. Radny Stanisław Mikołajczyk zasugerował, aby korzystając z obecności pani dyrektor poprosić o uzasadnienie do pkt. 9b tj. "Podjęcia uchwały w sprawie zmian w statucie SPZOZ". Dyrektor Zofia Barczyk omówiła proponowane zmiany w statucie WS-SPZOZ Poinformowała, Ŝe w Zakładzie dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce planowane jest uruchomienie poradni przyszpitalnej - zespół lecznictwa środowiskowego, która będzie świadczyć wizyty domowe. Ponadto planuje się uruchomienie poradni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieŝy. W stacjonarnym Ośrodku Rehabilitacji zamierza się utworzyć ośrodek rehabilitacji dziennej dla dorosłych i ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci. PowyŜsze działania mają na celu uzyskanie dodatkowego kontraktu. Radny Sławomir Zawada zapytał, jak układa się współpraca ze szpitalem w Bogatyni i czy upadłość firmy, która realizuje inwestycję w szpitalu nie wpłynie na opóźnienie prac. Dyrektor Zofia Barczyk: "Proszę Państwa, SPZOZ w Bogatyni i WS- SPZOZ w Zgorzelcu to dwie niezaleŝne od siebie jednostki. Między szpitalami jest podpisana umowa na świadczenia w zakresie transportu medycznego i usług laboratoryjnych. Niestety umowa jest realizowano jednostronnie, bowiem szpital w Zgorzelcu realizuje usługi, a szpital w Bogatyni nie płaci za te usługi. Jest to powaŝny problem. Rozmawiałam o tym z Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia oraz z panią dyrektor. Ostatnio podpisano kolejne porozumienie i ustalono termin spłat zaległości. Ustalono, Ŝe w przypadku, gdy do 30 czerwca 2014 r. nie wpłynie ustalona kwota, to WS- SPZOZ będzie zmuszony wystąpić na drogę sądową. Chcę nadmienić, Ŝe aktualnie zadłuŝenie bogatyńskiego szpitala wynosi prawie zł, a spłatę miesięczną ustalono na zł plus bieŝące naleŝności. Odnosząc się do sprawy realizowanej inwestycji to chcę poinformować, Ŝe po 4 miesiącach prac firma, z którą szpital miał podpisaną umowę ogłosiła stan upadłości. Kierownictwo firmy deklarowało, Ŝe ukończy inwestycję jednak tydzień temu dyrekcja szpitala dowiedziała się, Ŝe firma jest zlikwidowana i został powołany syndyk. Doszło do spotkania z syndykiem i zadecydowano, Ŝe z dniem r. zostanie rozwiązana umowa. Firma, z którą była podpisana umowa nie wykonywała Ŝadnych prac, bowiem wszystkie prace budowlane były zlecane podwykonawcom. Wczoraj odbyło się spotkanie z podwykonawcami, którzy wyrazili wolę zrealizowania inwestycji. Teraz trzeba ogłosić przetarg i przeprowadzić niezbędne procedury. Utrudnienia spowodują zmianę terminu zakończenia inwestycji, który aktualnie planowany jest na koniec września. Dobrze się stało, Ŝe szpital zapłacił tylko za wykonane prace, bo wszyscy wiemy, Ŝe największym problemem są pieniądze. Mamy nadzieję, Ŝe poradzimy sobie z problemami, które się pojawiły". Radny Stanisław Goszczycki : " Patrząc na ilość naleŝności, na ilość nadwykonań, kłopoty z odzyskaniem zapłaty z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz nie najlepsze wskaźniki płynności chciałbym wiedzieć, jak Pani dyrektor radzi sobie z tą płynnością. Drugie pytanie 5

6 dotyczy przychodów i kosztów finansowych. Wykazana jest dość duŝa strata na kosztach finansowych. Wiemy, Ŝe ma Pani kłopot z odzyskiwaniem swoich naleŝności, ale jest teŝ bardzo duŝo odsetek na rzecz innych kontrahentów. Chciałbym wiedzieć, co to jest rekompensata z tytułu odzyskiwania naleŝności". Główna Księgowa WS SP-ZOZ w Zgorzelcu Agnieszka Bogdanowicz: "Od tego roku w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach towarowych jest nowy zapis, który mówi o tym, Ŝe dostawcy mogą naliczyć jednorazową rekompensatę w wysokości 40 euro, za odzyskanie swoich naleŝności. PoniewaŜ szpital ma trochę zobowiązań wymagalnych, powołując się na wskazaną ustawę, postanowiono utworzyć rezerwę na przyszłe koszty finansowe związane z zapisami przytoczonej ustawy. Dostawcy mogą, ale nie muszą naliczyć rekompensaty. JeŜeli rekompensaty nie zostaną naliczone, to odpisy rezerwy zostaną rozwiązane i staną się przychodami szpitala. To jest zapis wynikający z ustawy i tak jak tworzy się rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy tak teŝ pozwoliliśmy sobie utworzyliśmy rezerwę na rekompensaty. Rezerwa jest księgowana w koszty finansowe z jednej strony, a z drugiej w rezerwy. JeŜeli zaś chodzi o naleŝności to chciałam poinformować, Ŝe do chwili zakończenia badania bilansu naleŝności w 100% zostały ściągnięte. Większość z tych naleŝności to były naleŝności z NFZ, których termin płatności przypadał w kolejnym roku, czyli w styczniu. Jest niewielka część naleŝności nieściągniętych, ale one są w odpisach aktualizacyjnych. W bilansie ich nie widać, bo w bilansie naleŝności wykazane są w wartości netto. NaleŜności z nadwykonań i naleŝności z SPZOZ Bogatynia w bilansie nie stanowią pozycji naleŝności, bowiem zostały na nie utworzone odpisy w pozycjach kosztów. Postąpiono tak, by nie zawyŝać wyniku finansowego o przychody wątpliwe do ściągnięcia. Płynność finansowa wygląda nieźle. JeŜeli chodzi o jednostki słuŝby zdrowia, to wskaźniki płynności kumulują się wokół tych prawidłowych, a w zasadzie jednostki słuŝby zdrowia nie są tworzone po to, aby osiągać zysk. Samo bilansowanie się szpitala jest bardzo duŝym sukcesem. JeŜeli chodzi o zobowiązania to do dnia zakończenia bilansu zostały one spłacone w 100%. Zgodnie z zapisami ustawy wydłuŝył się termin płatności zobowiązań, który aktualnie wynosi 60 dni i dlatego wskaźniki w tym roku trochę się zwiększyły, ale są to zobowiązania niewymagalne". Wobec braku innych uwag dotyczących informacji o funkcjonowaniu słuŝby zdrowia w powiecie zgorzeleckim, Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jej przyjęcie. W obecności 18 radnych, w głosowaniu: /za-18, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. informację. /Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/. O godz Przewodniczący Rady Stanisław śuk ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. Obrady wznowiono o godz O godz obrady opuścił Zbigniew Ciupa. Ad. 6. Sprawozdanie z kompleksowej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Kierownik Zespołu d/s Świadczeń Maria Przybysz przedstawiła sprawozdanie z kompleksowej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 6

7 Starosta Artur Bieliński poinformował, Ŝe dzisiaj Zarząd otrzymał projekt budowy 3 domów dziecka. Samo postawienie domów będzie trwało ok. 2 tygodni, a koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 2,5 mln złotych. Ponadto została dokonana wycena DPS "Jędrek" w Opolnie Zdroju, która została przesłana do Zarządu GiEK SA. JeŜeli chodzi o przeniesienie DPS "Jutrzenka" to powiat zgorzelecki jest na liście rankingowej funduszów norweskich i oczekuje na dalszą weryfikację. Wobec braku uwag dotyczących sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/. Ad.7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla powiatu zgorzeleckiego. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe po ostatniej sesji i uwagach radnych została dokonana korekta oceny zasobów pomocy społecznej za rok Oceną zajmowała się Komisja Zdrowia Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta i pozytywnie ją zaopiniowała. Wobec braku uwag dotyczących Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla powiatu zgorzeleckiego, Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jej przyjęcie. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. ocenę. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/. Ad. 8 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŝetu powiatu zgorzeleckiego za 2013 rok. Skarbnik Powiatu Agnieszka Karasińska omówiła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc odczytał uchwałę Nr I/12/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłoŝonym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego sprawozdaniu z wykonania budŝetu Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 r. /Opinia RIO stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Kurzyński odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 rok. /Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/. Przewodniczący Rady Stanisław śuk odczytał uchwałę Nr I/175/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie 7

8 opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2013 rok. /Opinia RIO stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/. Następnie Przewodniczący Rady Stanisław śuk otworzył dyskusję nad przedłoŝonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniem z wykonania budŝetu powiatu za 2013 rok. Radny Andrzej Tyc stwierdził, Ŝe niepokojące jest wykonanie wydatków poniesionych na transport i łączność. Zrealizowanie tych wydatków na poziomie 30% świadczy o tym, Ŝe niewykonano zadań inwestycyjnych na kwotę 7 mln złotych. Brak realizacji inwestycji skutkuje tym, Ŝe niewyremontowano kilku dróg i niepoprawiono ich stanu. Kolejną niepokojącą sprawą jest wykonanie tylko w 79% wydatków na pomoc społeczną. MoŜe to świadczyć o tym, Ŝe nie wszyscy otrzymali wsparcie i niezrealizowano inwestycji, które zostały zaplanowane w domach pomocy społecznej. Problemy niestety nie zniknęły wraz z zamknięciem 2013 roku, a przeniosły się na 2014 rok. Pozytywne jest to, Ŝe Zarząd dąŝy do stworzenia instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Uruchomienie domów dziecka spowoduje, Ŝe powiat nie będzie musiał ponosić tak znaczących wydatków związanych z umieszczaniem dzieci w placówkach poza powiatem. Wiceprzewodniczący podkreślił, Ŝe budŝet 2013 był bardzo ambitny, ale i dobrze został zrealizowany, choć nie udało się uniknąć pewnych problemów. Starosta Artur Bieliński odnosząc się do sprawy niewykonania inwestycji drogowych podkreślił, Ŝe aktualnie realizowana jest inwestycja na kwotę 6 mln złotych. Nadmienił, Ŝe opóźnienie prac było wynikiem konieczności uzyskania niezbędnego raportu środowiskowego. Wyraził nadzieję, Ŝe w tym roku uda się równieŝ zrealizować budowę 3 domów dziecka, co w znaczący sposób obniŝy wydatki ponoszone przez powiat na umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczych poza powiatem. Starosta wspomniał, Ŝe PCPR oraz gminne ośrodki pomocy społecznej będą musiały wypracować porozumienie o partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w domach dziecka. Starosta odnosząc się do inwestycji w domach pomocy społecznej, poinformował, Ŝe Zarząd liczył na to, Ŝe będzie moŝliwość pozyskania dodatkowych środków z Programu Funduszy Norweskich. Niestety do tej pory nie został jeszcze uruchomiony nabór wniosków. Starosta poinformował, Ŝe w najbliŝszym czasie z Regionalnego Programu Operacyjnego będzie moŝliwość ubiegania się o znaczące środki m.in. na pomoc dla osób starszych. W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/344/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. W obecności 17 radnych, w głosowaniu:/za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/- Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/344/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/. Następnie Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/345/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŝetu powiatu za 2013 rok. W obecności 17 radnych, w głosowaniu:/za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/- Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/345/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/. Przewodniczący Rady Stanisław śuk pogratulował Zarządowi udzielonego absolutorium. 8

9 Starosta Artur Bieliński podziękował członkom Zarządu, pracownikom Starostwa, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz wszystkim radnym za współpracę i wsparcie. Ad. 9a. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/346/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/346/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/. Ad. 9b. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/347/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/347/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/. Ad. 9c. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/326/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/348/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału 9

10 środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/348/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/. Ad. 9d. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania dla drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec - Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku w miejscowości Mała Wieś Dolna. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo- Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/349/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania dla drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec - Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku w miejscowości Mała Wieś Dolna. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/349/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/. Ad. 9e. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie nadania odznaki honorowej ZasłuŜony dla Powiatu Zgorzeleckiego. Członek Zarządu Mirosław Sochoń poinformował, Ŝe wspólnie z Wiesławem Frelichem byli wnioskodawcami przyznania Panu Leszkowi Hawrotowi odznaki honorowej ZasłuŜony dla Powiatu Zgorzeleckiego". Następnie przedstawił uzasadnienie do wniosku. O godz obrady opuścił Daniel Fryc. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/350/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania odznaki honorowej ZasłuŜony dla Powiatu Zgorzeleckiego. W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/350/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu Ad. 9f. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/309/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo- Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej pozytywną opinię. 10

11 Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/351/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/309/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/351/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/. Ad. 9g. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/352/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok. W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/352/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/. Ad. 9h Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr IV/9/98 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego. Przewodniczący Rady Stanisław śuk odczytał projekt uchwały. Przewodniczący poinformował, Ŝe zapis o stałym terminie sesji jest często trudny do zrealizowania i dlatego w celu usprawnienia pracy rady wnioskuje o wykreślenie tego zapisu proponuje, aby w 14 ust.2 statutu wpisać, Ŝe "sesje odbywają się raz w miesiącu". W ślad za powyŝszym Przewodniczący zaproponował równieŝ skreślenie 14 ust.3, który brzmiał: "Z uzasadnionych przyczyn przewodniczący rady moŝe zwołać sesje w innym terminie lub zwołać dodatkową sesje poza terminem określonym w ust.2. Radny Stanisław Mikołajczyk podzielił intencję Przewodniczącego, ale optował, za tym aby nie dokonywać wpisu " sesje odbywają się raz w miesiącu". Radny zwrócił uwagę, Ŝe są przypadki, jak chociaŝby przerwa wakacyjna, Ŝe sesja nie będzie zwołana, a wówczas powyŝszy zapis byłby niewykonany. Przewodniczący Rady Stanisław śuk stwierdził, Ŝe teŝ zastanawiał się, czy umieścić taki zapis, ale przez 12 lat jego działalności w samorządzie nie pamięta miesiąca w którym nie byłoby sesji. Przypomniał, Ŝe nawet, gdy radni mają zaplanowaną przerwę wakacyjna zwoływane są sesje nadzwyczajne. Radny Stanisław Mikołajczyk uwaŝa, Ŝe wystarczy pozostawienie zapisu w 12, Ŝe rada obraduje na sesjach zwoływanych, co najmniej raz na kwartał. Radny wnioskował za wykreśleniem w 14 ust.2 i ust

12 Sekretarz Powiatu Bogusław Białoń przypomniał, Ŝe zapis o stałym terminie sesji pojawił się w 2008 roku, gdy powiat przystąpił do projektu "Przejrzysta Polska". Określenie terminu sesji miało na celu to, aby mieszkańcy powiatu mieli wiedzę, kiedy obraduje Rada Powiatu. Wcześniej w statucie nie było tego zapisu. Sekretarz poinformował, Ŝe zgodnie z zapisem ustawowym przewodniczący zwołuje sesje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŝ raz na kwartał. Radny Stanisław Mikołajczyk zgłosił wniosek formalny o skreślenie w 14 ust. 2 i ust.3. W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła powyŝszy wniosek. Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr L/353/2014/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/9/98 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego. W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/353/2014. /Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/. Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący Radny Stanisław śuk wystąpił z wnioskiem, aby zwrócić się z pisemną prośbą do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o spowodowanie usunięcia krzaków i wysokich traw z poboczy drogi wojewódzkiej 352 (odcinek od ronda w Zgorzelcu do ronda w Radomierzycach). Ad. 9. Sprawy organizacyjne - brak Ad. 10. Zamknięcie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Stanisław śuk o godz zamknął obrady L sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Protokołowała: Przewodniczył: 12

Protokół nr IX/2015. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr IX/2015. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał. nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVIII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 29 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVIII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 29 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 29 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa.

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa. Projekt Protokół nr XXXVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim dnia 11 grudnia 2012 r. 1. Otwarcie.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2013. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 29 maja 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XXXVI/2013. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 29 maja 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XXXVI/2013 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 29 maja 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał. nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 27 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr VI/2015. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 27 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 27 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał. nr

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE ORO-OO41/45/2010 PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego Protokół nr 58/05 z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00 W posiedzeniu udział brali członkowie komisji: 1.Zbigniew Król 2.Andrzej Wziątek 3.Mariusz Barański 4.Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku Posiedzenie zostało zwołane przez Przewodniczącego Komisji A. Łaniewskiego. W posiedzeniu wzięli udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 grudnia 2008 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r.

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r. BR 0002.8.2015 Radomsko, dnia 22 września 2015 r. PROTOKÓŁ NR XII/2015 sporządzony na XII sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 22 września 2015 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku

Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 12 35, a zakończyło o godz. 13 30. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2017. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XXXVI/2017. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 13 10 otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 53/09. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Rąkowski Przewodniczący ww. Komisji.

Protokół Nr 53/09. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Rąkowski Przewodniczący ww. Komisji. Protokół Nr 53/09 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.09.2009r. o godz. 8.00 10.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 27 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 27 kwietnia 2010 r. Protokół Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 27 kwietnia 2010 r. Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku

Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku Br.0012.41.2013 Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w godzinach 15 00-15 50 w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego.

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego. 1 Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 28 sierpnia 2017 roku, w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach w godz. od 16.00 do 17.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo