Dokumenty odniesienia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumenty odniesienia."

Transkrypt

1 1

2 Dokumenty odniesienia. 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz.1515, Nr 202 z 2009 r., poz. 1555), zwane dalej rozporządzeniem. 2. Zarządzenia Nr 85 /2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie opracowania planów przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa (na szczeblu samorządu terytorialnego). 2. Rekomendacje Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia z lutego 2011 roku dotyczące zasad przygotowań ochrony zdrowia do działań w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 3. Wytyczne Wojewody Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2011 r. do działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w 2011 roku. Niniejsze wytyczne wydane zostały w celu wykonania spoczywających na organach administracji publicznej zadań związanych z obronnością państwa, które powinny być zrealizowane przez jednostki organizacyjne służby zdrowia w 2011 roku. Wytyczne te mogą być pomocne przy opracowywaniu własnych wytycznych, zarządzeń i planów przedsięwzięć obronnych, przez odpowiedzialne za przygotowania ochrony zdrowia do realizacji zadań obronnych organy samorządu terytorialnego. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w czasie pokoju, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych i w czasie wojny wykonując zadania obronne w ochronie zdrowia, określone postanowieniami obowiązujących aktów prawnych, należy mieć na uwadze zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia, skutkom klęsk żywiołowych i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, jak również działania dotyczące przestrzegania zasad dotyczących informacji niejawnych. 2

3 Najważniejsze przedsięwzięcia związane z przygotowaniami obronnymi w zakresie ochrony zdrowia w 2011 r. 1. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515, Dz. U. z 2009 r., Nr 202, poz. 1555). 2. Racjonalne gospodarowanie rezerwami państwowymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 3. Realizacja zadań określonych w wojewódzkim Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach oraz Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej (PDOC) w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia. 4. Realizacja określonych przedsięwzięć przygotowawczych dotyczących działu zdrowie zapewniających gotowość naszego kraju do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS wsparcie dla wojsk sojuszniczych) zarówno w czasie pokoju, jak i w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny. 5. Planowanie oraz realizowanie szkoleń obronnych z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia znajdujących się na administrowanym terenie i wykonujących zadania obronne na rzecz zabezpieczenia szpitalnej bazy łóżkowej powiatu oraz zastępczych miejsc szpitalnych. REALIZUJĄC ZADANIA OBRONNE W 2011 ROKU NALEŻY: W zakresie przedsięwzięć dokumentacyjno planistycznych. 1. W związku z zaangażowaniem organów administracji publicznej wraz ze specjalistycznymi jednostkami w likwidacji powodzi, która nawiedziła część powiatów województwa w I połowie 2010 r. i związanym z tym opóźnieniem opracowania planów, o których mowa w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr143, poz. 1515, Dz. U. z 2009 r., Nr 202 poz. 1555), poniżej ponownie przedstawiam ustalenia dotyczące przedsięwzięć dokumentacyjno-planistycznych: 3

4 1) ściśle przestrzegać zasad dotyczących dostosowania planów przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatów i gmin do wymagań określonych w znowelizowanym rozporządzeniu oraz opracowania nowych planów przygotowania jednostek organizacyjnych służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, opracowanie planów organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (w ostatecznym nie przekraczalnym terminie do r.), na podstawie opracowanych Zasad planowania, organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie województwa łódzkiego (instrukcji) Wojewody Łódzkiego z dnia r.; 2) z zatwierdzonych przez Wojewodę Łódzkiego planów przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa należy sporządzić wyciąg zawierający : a) plan rozwinięcia łóżek szpitalnych w powiecie, b) bilans (rozliczenie) personelu medycznego w powiecie, c) wykaz utrzymywanych zestawów medycznych należących do rezerw państwowych, d) wykaz tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych; 3) corocznie, począwszy od 2012 r. - w terminie do 15 lutego, należy przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi uaktualnione wyżej wymienione dokumenty lub potwierdzenia na piśmie ich aktualności (oprócz bilansu personelu medycznego), bilans personelu medycznego należy przesłać w terminie do 15 marca; 4) terminy zatwierdzania planów opracowanych przez jednostki organizacyjne ustalają właściwi dla tych jednostek wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałek województwa, nie przekraczając terminu wymienionego w ppkt 1; 5) opracowując ww. plany należy kierować się wyciągiem z ustalonych przez Ministra Zdrowia w 2004 r. Zasad opracowania Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia województwa łódzkiego na potrzeby obronne państwa - pismo wychodzące nr ZK.II.5258/79,80,81/04 z dnia r., wprowadzając do planu niezbędne nowe dokumenty i opracowania ( np.: plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych oraz dokumentacja zabezpieczenia sanitarno epidemiologicznego) oraz 4

5 przystosowując ich dotychczasowe wzory do potrzeb wynikających ze znowelizowanego rozporządzenia, zachowując jednakże dotychczasową formę, porządek i kształt planu; 6) plany przygotowań jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia podlegają zatwierdzeniu przez właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) starostę, marszałka województwa, po uprzednim uzgodnieniu ww. planów przez Ministra Zdrowia ( 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia organów w tych sprawach na potrzeby obronne państwa oraz właściwości (Dz. U. Nr 143,poz z późn. zm.); 7) w przypadku planów przygotowań szpitali klinicznych, podlegają one zatwierdzeniu na zasadach określonych w ppkt 6, po uprzednim uzgodnieniu ich przez rektorów uczelni medycznych; 8) dostosowując wielkość planowanej bazy szpitalnej i planowaną liczbę zastępczych miejsc szpitalnych do ustalonych rozporządzeniem wskaźników dla województwa wzięto przede wszystkim pod uwagę możliwości rozwinięcia dodatkowych łóżek w obiektach własnych szpitali, liczbę posiadanych odpowiednich obiektów do rozwinięcia zastępczych miejsc szpitalnych oraz posiadane zasoby personelu medycznego. Uwzględniono również liczbę i rodzaj przewidzianych aktualnie dla powiatu zestawów medycznych rezerw państwowych, planując ich wykorzystanie w maksymalnym wymiarze, w pierwszej kolejności na powiększenie bazy szpitalnej w powiatach, a następnie dla tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych. Jednocześnie należy wykorzystać w planowaniu jednoznaczny obecnie zapis 17c rozporządzenia, uprawniający jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia do występowania do organów administracji publicznej w sprawie potrzebnych jednostce świadczeń osobistych i rzeczowych ze strony przedsiębiorców i osób fizycznych ( w rozumieniu przepisów o powszechnym obowiązku obrony RP); 9) w planowaniu zabezpieczenia medycznego zespołów zastępczych miejsc szpitalnych, zdecydowanie zwiększono rolę udziału niepublicznych jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia oraz jednostek innych niż szpitale, dla których organami tworzącymi jest samorząd terytorialny; 5

6 10) przez właściwego miejscowo Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta, koniecznym jest złożenie do Wojewody wniosku o nałożenie zadań obronnych na jednostki organizacyjne niepublicznej służby zdrowia, które zobowiązano do organizowania i zapewnienia funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz); 11) pełne zabezpieczenie kadrowe tworzonej bazy szpitalnej i zespołów zastępczych miejsc szpitalnych, należy uzyskać poprzez właściwe rozmieszczenie personelu medycznego w powiecie (realizacja planu przeniesień) oraz prowadzone przez jednostki organizacyjne ochrony zdrowia postępowania reklamacyjne pracowników w wojskowych komendach uzupełnień (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Dz. U. Nr 210, poz. 2136, z późn. zm.); 12) w planowaniu realizacji powyższych zadań przez jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość samodzielnego działania pod względem administracyjno-gospodarczym i technicznym (kuchnie, pralnie, sterylizatornie, itp.). W przypadku realizowania zabezpieczenia logistycznego jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w oparciu o usługi i firmy zewnętrzne, przewidzieć możliwość zapewnienia ciągłości świadczenia ww. usług jednostkom w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, poprzez zawieranie stosownych umów z usługodawcami, wykorzystując także drogę postępowania administracyjnego w oparciu o ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz.1320, z późn. zm.); 13) planując wykorzystanie rezerw państwowych, pamiętać należy, że każdy zestaw medyczny powinien mieć swojego adresata i określone przeznaczenie, a sporządzane plany dotyczące rozwinięcia łóżek szpitalnych i tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych w powiecie powinny być spójne ze sporządzanym wykazem utrzymywanych i przeznaczonych dla powiatów zestawów medycznych rezerw państwowych; 14) w sporządzanym planie rozwinięcia łóżek szpitalnych, z liczby przygotowywanych łóżek ogółem należy wyszczególnić obok łóżek zabiegowych i niezabiegowych, dodatkowo także łóżka zakaźne i obserwacyjno zakaźne ; 6

7 15) włączyć do planu, ze względu na niezbędne potrzeby informacyjne, nowy załącznik o nazwie Wykaz wybranej specjalistycznej aparatury medycznej, zawierający liczbę sprzętu wykazywanego przez szpitale ogólne w sprawozdaniach MZ-29 oraz dodatkowo: respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne i ssaki elektryczne (zgłoszone do programu badań statystycznych na 2011 rok) i jeden egzemplarz przesłać do WBiZK ŁUW w Łodzi do dnia roku; 16) do planów sporządzanych przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia zobligowanych do świadczeń w formie wydzielania łóżek szpitalnych dla służb mundurowych, należy opracować we współpracy z przedstawicielami resortu, na rzecz którego planowane są świadczenia zbiór dokumentów określonych w 17a ust. 3 rozporządzenia, stanowiący załącznik do tego planu. W zbiorze tych dokumentów należy ująć obowiązujące procedury postępowania po zarządzeniu wydzielania łóżek dla służb mundurowych, wykorzystując w tym celu Instrukcję opracowania planów wydzielenia łóżek dla służb mundurowych opracowaną przez Ministerstwo Zdrowia przy współudziale Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. W zakresie przedsięwzięć organizacyjnych. 1. Organizować przygotowania obronne ochrony zdrowia w oparciu o istniejące akty prawne oraz niniejsze wytyczne. 2. Dokonać sprawdzenia, czy w statutach i regulaminach organizacyjnych jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia wykonujących zadania obronne, umieszczony został zapis dotyczący realizacji zadań na potrzeby obronne państwa. W przypadku braku takiego zapisu spowodować, aby zostały one wpisane do powyższych dokumentów. 3. Posiadać aktualne plany działania jednostek ochrony zdrowia na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych. W wyżej wymienionych planach należy szczególną uwagę zwrócić na: - aktualność planów ewakuacji i funkcjonowania ewakuowanych jednostek ochrony zdrowia w obiektach zastępczych, 7

8 - ustalenie zasad współdziałania służb ratowniczych, porządkowych i obrony cywilnej, - zapewnienie właściwej obsady stanowisk inspektorów ds. obronnych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia, - zabezpieczenie logistyczne potrzeb szpitala na poziomie zapewniającym właściwe funkcjonowanie placówki. W zakresie przygotowania jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia do działania w sytuacjach kryzysowych. Obowiązująca od 2 grudnia 2009 r. nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143,poz z późn. zm.) wprowadziła istotne zmiany obejmujące swym zakresem zadania jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia w sytuacjach kryzysowych. Ta sama zmiana dotyczy również właściwości organów samorządu terytorialnego w zakresie m.in. opracowania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi publicznej i niepublicznej służby zdrowia, właściwymi ze względu na lokalizację tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych Planów organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych. Odniesienie do zadań organów administracji terenowej i jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych zostało zapisane w 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, mówiącym że W celu udzielenia świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym oraz umożliwienia szybkiego zwolnienia łóżek szpitalnych, w wyznaczonych budynkach przygotowuje się i wyposaża miejsca do leżenia, zwane dalej zastępczymi miejscami szpitalnymi, stanowiące uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej kraju w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Przez sytuacje kryzysowe w rozumieniu ww. zapisu należy rozumieć sytuacje, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.). 8

9 Biorąc pod uwagę przeznaczenie zespołów zastępczych miejsc szpitalnych, oraz możliwości udzielenia świadczeń medycznych w obiektach, w których planuje się ZMSz, przedmiotowe zespoły stosownie do sytuacji mogą oprócz roli określonej w ww. rozporządzeniu pełnić funkcję: a) miejsc ewakuacji dla osób: poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych po wystąpieniu zdarzenia niebezpiecznego (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w obiektach lub na terenach, ewakuowanych prewencyjnie, z terenów i obiektów, w przypadku zbliżającego się zagrożenia, np. związanego z rozprzestrzenianiem się zaistniałych zdarzeń niebezpiecznych (powódź, katastrofa chemiczna itp.) lub groźbą prowadzenia działań militarnych, w przypadku zagrożeń wojennych, b) miejsc kwarantannowych i izolacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.). Rozszerzając katalog możliwych zastosowań ZMSz oraz fakt, że skierowanie personelu medycznego m.in. do zabezpieczenia funkcjonowania ww. ZMSz następuje w drodze nadania przydziałów do formacji Obrony Cywilnej należy w tym celu korzystać z zapisów Działu IV ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) oraz wydanym na tej podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850). W celu realizacji zadań w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe do wskazanych kierowników jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia należy: 1. współpracować i współdziałać z właściwymi miejscowo organami obrony cywilnej w zakresie zapewnienia pomocy medycznej poszkodowanej ludności w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz stanów nadzwyczajnych, 2. opracować stosownie do potrzeb i aktualizować plany obrony cywilnej jednostek organizacyjnych, 9

10 3. określić możliwości niesienia pomocy medycznej na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, nadzwyczajnych, klęsk żywiołowych i katastrof poprzez: a) prowadzenie na bieżąco analizy zagrożeń; b) doskonalenie współdziałania z właściwymi miejscowo organami administracji samorządowej w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i wojskowej w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny; c) prowadzenie szkoleń personelu odpowiedzialnego za przygotowanie jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia do działania w sytuacjach kryzysowych; d) przygotowanie jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia do udzielania pomocy medycznej w warunkach zwiększonego napływu poszkodowanych, rannych i chorych; e) przygotowanie jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia do realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych RP; f) dokonanie kontroli i weryfikacji posiadanych: zapasowych źródeł energii (agregaty prądotwórcze), awaryjnych (zapasowych) ujęć wody, alternatywnych źródeł ciepła (własne kotłownie), w kontekście możliwości i konieczności poszerzania lub rozwijania bazy łóżkowej oraz ewentualnego wsparcia elementów logistycznych rozwijanych Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych. Do zadań w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe organów administracji rządowej w terenie oraz samorządowej należy współdziałając z powiatowymi służbami sanitarno epidemiologicznymi kontynuować działania zmierzające do zabezpieczenia przeciwepidemicznego ludności, ochrony przed skażeniami i zakażeniami oraz ich wykrywania, a w szczególności: 10

11 a) doskonalić system wczesnego ostrzegania i alarmowania z uwzględnieniem zagrożeń o charakterze terrorystycznym w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób, takich jak centra handlowo rozrywkowe, centra rekreacyjne, supermarkety, miejsca kultu religijnego oraz obiekty sportowe; b) dokonać aktualizacji wykazów posiadanych sił i środków, niezbędnych w przypadku konieczności podjęcia skutecznych działań przez odpowiednie służby w przypadku zagrożenia biologicznego, wystąpienia masowych zachorowań lub zagrożenia epidemią lub pandemią grypy zgodnie z zaleceniami właściwych miejscowo służb nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; c) w oparciu o zaktualizowane wykazy, o których mowa powyżej, przeprowadzić analizę dotyczącą możliwości podjęcia skutecznych działań w aspekcie zagrożenia biologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania sektora ochrony zdrowia (w tym szpitali) do działań w przypadku szybko wzrastającej liczby chorych w przebiegu epidemii lub pandemii grypy i jej powikłań. W zakresie dystrybucji preparatów stabilnego jodu (tabletek jodku potasu) w ramach działań interwencyjnych na wypadek nadzwyczajnego zdarzenia radiacyjnego. 1. Ilość preparatów stabilnego jodu oraz miejsca ich przechowywania i dystrybucji na terenie województwa określa wojewoda w porozumieniu z właściwymi organami jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając liczbę mieszkańców należących do grup ryzyka, które powinny zostać w pierwszej kolejności objęte ochroną przed wchłonięciem radioaktywnego jodu. (Wojewódzki plan dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie województwa łódzkiego ). Grupy ryzyka i dawkowanie preparatu jodowego w poszczególnych grupach: 1) noworodki i niemowlęta do 3 miesiąca życia otrzymują jednorazowo 12,5 mg jodu (1/2 tabletki = 12,5 mg jodu), 2) niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia i dzieci do 2 roku życia otrzymują jednorazowo 25 mg jodu (1 tabletka = 25 mg jodu), 3) dzieci powyżej 2 roku życia do 6 lat otrzymują jednorazowo 50 mg jodu ( 2 tabletki = 50 mg jodu), 11

12 4) dzieci powyżej 6 roku życia i młodzież do 16 lat otrzymują jednorazowo 100 mg jodu (4 tabletki = 100 mg jodu), 5) kobiety ciężarne otrzymują jednorazowo 100 mg jodu (4 tabletki = 100 mg jodu), 6) kobiety karmiące piersią, które z racji grupy wiekowej (matki do 16 roku życia) kwalifikują się do tyreoprotekcji otrzymują jednorazowo 100 mg jodu (4 tabletki = 100 mg jodu), z jednoczesnym stanowczym zaleceniem powstrzymania się przez 48 godz. od karmienia piersią oraz przejście na żywienie dziecka preparatami mleka w proszku, 7) młodzież powyżej 16 roku życia do 18 roku życia i dorośli, którym ze wskazań lekarskich należy podać profilaktykę jodową w przypadku skażenia radiacyjnego otrzymują jednorazowo 100 mg jodu (4 tabletki = 100 mg jodu). 2. Podstawowymi miejscami dystrybucji preparatów jodowych powinny być: jednostki ochrony zdrowia, apteki, stacje sanitarno epidemiologiczne, a także szkoły i przedszkola. 3. Bezpośrednie wydawanie preparatów jodowych, w ramach działań interwencyjnych, powinien nadzorować pracownik służby zdrowia (np. lekarz, farmaceuta, pielęgniarka, ratownik medyczny). 4. Jeden punkt wydawania preparatów jodowych powinien przypadać na nie więcej niż mieszkańców. 5. Transport preparatów jodowych do punktów odbioru preparatu w powiatach zapewnia wojewoda, a transport do punktów dystrybucji na terenie powiatu zapewnia starosta. 6. Zgromadzone w 2008 r. na terenie województwa, na wypadek zdarzenia radiacyjnego, preparaty jodowe w postaci tabletek należą do rezerw strategicznych produktów leczniczych. 7. W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego o zasięgu wojewódzkim zwolnienie z rezerw strategicznych preparatów stabilnego jodu następuje na wniosek wojewody, po otrzymaniu informacji o przekroczeniu poziomów interwencyjnych dla izotopów radioaktywnych jodu przekazanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. 12

13 Zgodnie z nowymi regulacjami tylko Minister Gospodarki jest organem uprawnionym do tworzenia, udostępniania i likwidacji rezerw strategicznych. Zasady udostępnienia rezerw strategicznych określają zapisy art. 18 zawarte w ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz )..Zwolnienie przedmiotowej rezerwy następuje na wniosek: a) wojewody właściwego dla miejsca zdarzenia radiacyjnego w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim, b) decyzję o udostępnieniu rezerw minister właściwy do spraw gospodarki wydaje niezwłocznie. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu przez Agencję Rezerw Materiałowych. W zakresie gospodarki państwowymi rezerwami służby zdrowia. 1. Zapewnić racjonalne planowanie wykorzystania rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, celem zabezpieczenia procesu poszerzania bazy szpitalnej. 2. W dniu 29 października ubiegłego roku została uchwalona przez Sejm ustawa o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496). Ustawa weszła w życie 5 lutego 2011 r., zastępując ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych. Nowa regulacja wprowadza tylko jeden rodzaj rezerw- rezerwy strategiczne. Zgodnie z zapisami art. 55 nowej ustawy aktualnie istniejące rezerwy gospodarcze utworzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki stają się rezerwami strategicznymi z dniem wejścia w życie ustawy. W odniesieniu do rezerw mobilizacyjnych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zostanie przeprowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki przegląd, który zadecyduje jaki asortyment i w jakich ilościach zostanie zarekomendowany do włączenia do rezerw strategicznych. 13

14 Zgodnie z art.58 ustawy w okresie 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie w sprawach dotyczących gospodarowania rezerwami mobilizacyjnymi w rozumieniu ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Tak więc, wszelkie decyzje dotyczące rezerw mobilizacyjnych (zestawy medyczne) w roku 2011 będą podejmowane nadal przez Ministra Zdrowia 3. Należy nadal dysponować aktualnymi danymi dotyczącymi miejsc, liczby i rodzaju zestawów medycznych przechowywanych przez zakłady opieki zdrowotnej do wykorzystania własnego i zestawów przechowywanych w innych zakładach, w tym w magazynach ARM przeznaczonych dla podmiotów realizujących zadania obronne na szczeblu powiatu. W związku z powyższym należy przewidzieć i zapewnić w ramach świadczeń rzeczowych, środki transportu niezbędne do docelowego przemieszczenia rezerw. 4. W przypadku podjęcia decyzji o jakiejkolwiek dyslokacji rezerw na terenie powiatu, należy powiadamiać każdorazowo Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, który dokona stosownych uzgodnień z Agencją Rezerw Materiałowych oraz Departamentem Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia. Realizacja zadań publicznej służby krwi na potrzeby obronne państwa, wykonywanych przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Zdrowia Koncepcji realizacji zadań służby krwi w procesie realizacji zadań obronnych na potrzeby państwa przez publiczną i niepubliczną służbę zdrowia, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515, z późn. zm.), wprowadzono nowy wzór Planu przygotowań jednostek 14

15 organizacyjnych publicznej służby krwi Regionalnego Centrum Krwi i Krwiolecznictwa na potrzeby obronne państwa. RCKiK po otrzymaniu stosownych dokumentów opracowały w 2009 r. przedmiotowe plany, które następnie zostały zatwierdzone przez Ministra Zdrowia. W koncepcji uwzględniono m.in. tematykę dotyczącą zgromadzenia i utrzymywania od 2009 r. przez poszczególne RCKiK określonego zapasu preparatów krwi ( koncentratu krwinek czerwonych KKCz oraz osocza świeżo mrożonego FFP), wynikającego z potrzeb Sił Zbrojnych RP, na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz inne sytuacje kryzysowe. W związku powyższym wszystkie RCKiK utworzyły zapasy preparatów krwi, a proces gromadzenia docelowych ilości zakończono w listopadzie 2009 r. Ponadto w Koncepcji zapisano, że w czasie pokoju, w sytuacji wystąpienia nagłego, zwiększonego zapotrzebowania na ww. składniki krwi w wyniku powstania masowych strat sanitarnych, np. po ataku terrorystycznym lub szkodliwym działaniu sił natury, dopuszcza się zwolnienie jednorazowe do 25% ilości zgromadzonego w RCKiK zapasu KKCz i FFP. W takiej sytuacji decyzję o zwolnieniu określonej przez RCKiK (na wniosek właściwego Dyrektora RCKiK) ilości składników krwi podejmuje wojewoda, który jednocześnie powiadamia o tym fakcie Ministra Zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej. Jednocześnie obowiązywać będzie dokonanie niezwłocznego uzupełnienia brakującego zapasu składników krwi przez RCKiK na własny koszt, w terminie 30 dni od daty wydania. Nadzór nad utrzymywaniem przedmiotowych zapasów w cywilnych jednostkach służby krwi z ramienia Ministra Zdrowia sprawuje Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego MZ w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi, a z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, a w jego imieniu Dyrektora WCKiK w Warszawie. W zakresie szkolenia obronnego, kontroli i sprawozdawczości. Szkolenie obronne kadry kierowniczej placówek służby zdrowia oraz personelu organizować z uwzględnieniem zagadnień ujętych w Planie szkolenia obronnego województwa łódzkiego w 2011 r.. 15

16 1. Realizować szkolenia specjalistyczne z personelem medycznym przygotowując go do działań w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2. Prowadzić systematyczne szkolenia personelu odpowiedzialnego za profilaktykę i przeciwdziałania skażeniom i zakażeniom w sytuacjach skażenia środowiska w następstwie katastrof chemicznych, powodzi oraz innych zdarzeń nadzwyczajnych, ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństwa wystąpienia na terenie województwa (powiatu) niebezpiecznej choroby zakaźnej lub celowo dokonanego ataku bioterrorystycznego. 3. Szkoleniem obronnym objąć również wszystkich pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia, w szczególności należy zwrócić uwagę na jednostki organizacyjne, które zostały ujęte w powiatowym Planie przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa. 4. Objąć podległe jednostki ochrony zdrowia kontrolą w zakresie przygotowań obronnych i gotowości do działań w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem: a) aktualnego stanu prawnego zapewniającego realizację zadań obronnych przez publiczną i niepubliczną służbę zdrowia, b) posiadania poświadczeń bezpieczeństwa przez osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją tych zadań oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowania i zabezpieczające ich realizację, c) zapewnienie udziału osób odpowiedzialnych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia za nadzór merytoryczny i przygotowanie planów realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w przedsięwzięciach szkoleniowych realizowanych przez ich organy założycielskie, takich jak ćwiczenia i treningi, d) doprowadzenia do równomiernego obciążenia przygotowaniami do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa, położonych na terenie powiatu jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia publicznych i niepublicznych. 16

17 W zakresie ochrony informacji niejawnych. 1. Wraz z nowym rokiem weszła w życie ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228). 2. Najistotniejsze zmiany dotyczące osób mających dostęp do informacji niejawnych są następujące: a) ustawa na nowo definiuje pojęcie informacji niejawnych jako te, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne ; b) ustawa zachowuje cztery dotychczas obowiązujące klauzule - ściśle tajne i tajne (pod rządami poprzedniej ustawy przewidziane dla tajemnicy państwowej) oraz poufne i zastrzeżone (dotychczas określane jako tajemnica służbowa), ale zmieniają się definicje klauzul znaczna część informacji do tej pory ściśle tajnych będzie klauzulowana jako tajne lub poufne, natomiast część informacji dotychczas tajnych zostanie teraz objęta klauzulami poufne i zastrzeżone. Nazwy klauzul pozostają takie same, ale z nowej ustawy usunięto pojęcia tajemnica państwowa i tajemnica służbowa jako nie posiadające odpowiednika w NATO i UE; c) nowa ustawa zmienia zasady prowadzenia postępowań sprawdzających wobec osób, które mają mieć dostęp do informacji niejawnych. Takiego postępowania nie będą przechodzić osoby, które będą pracować tylko z informacjami o klauzuli zastrzeżone. By mieć do nich dostęp, wystarczy zgoda kierownika jednostki organizacyjnej oraz odbycie stosownego przeszkolenia. Szkolenie i ewidencję ww. osób prowadzi komórka odpowiedzialna za ochronę informacji niejawnych. Z powyższego wynika, że z uwagi na brak postępowania sprawdzającego ustawodawca przerzucił niejako odpowiedzialność na wnioskującego przełożonego (np.: dyrektora komórki organizacyjnej). W związku z powyższym, dyrektorzy komórek organizacyjnych urzędów mogą zgłaszać ewentualne potrzeby kierując się zaufaniem do swoich pracowników. Do pozostałych klauzul nadal obowiązuje postępowanie sprawdzające i zupełnie nowa, bardziej dociekliwa ankieta; d) nowością jest obecnie brak ustawowego okresu ochrony informacji (dotychczas: zastrzeżone - 2 lata, poufne - 5 lat, tajne i ściśle tajne - 50 lat). Obecnie ochrona informacji trwa do czasu zniesienia, zmiany klauzuli przez nadawcę, jego przełożonego lub następcę 17

18 prawnego. Wprowadzono obowiązek, aby nadawcy klauzuli tajności nie rzadziej niż co 5 lat dokonywali weryfikacji treści materiałów. O zmianach klauzuli trzeba powiadomić wszystkich wcześniejszych odbiorców; e) nowością jest wprowadzenie trybu odwoławczego. Jeśli odbiorca uzna, że dokumentowi nadano niewłaściwą klauzulę tajności, pod rządami nowej ustawy będzie mógł odwołać się do ABW lub SKW, a jeśli jest w sporze z jedną z tych służb do premiera; f) z zakresu ochrony przewidzianej dla informacji niejawnych chyba bardziej zdecydowanie( przynajmniej taka jest intencja) wyłączono inne tajemnice prawnie chronione, takie jak: adwokacka, lekarska, przedsiębiorcy, danych osobowych, dziennikarska i wiele innych; będą one chronione wyłącznie na podstawie innych przepisów prawa (np. w przypadku tajemnicy adwokackiej jest to ustawa Prawo o adwokaturze). Powyższe wyłączenie obowiązywało także w poprzedniej ustawie, ale z uwagi na inne jej zapisy (tajemnica służbowa) było niejednoznacznie interpretowane; g) nowością jest wprowadzenie zasady, że szkolenia dla osób posiadających dostęp do informacji niejawnych mają się odbywać nie rzadziej niż co 5 lat. Zaświadczenia o przeszkoleniu starsze niż 5 lat tracą ważność; h) wszystkie dotychczas wydane poświadczenia bezpieczeństwa zachowują ważność do końca terminów ich ważności tj.: ściśle tajne - 5 lat, tajne - 7 lat, poufne i zastrzeżone - 10 lat od daty ich wystawienia; i) pozostaje w mocy nadrzędna zasada, że dostęp do informacji niejawnych wynika tylko z rzeczywistych potrzeb wedle zasady wiedzy koniecznej ; j) w terminie do 12 miesięcy, czyli do końca 2011 roku mają się ukazać nowe rozporządzenia do ustawy; k) w terminie do 3 lat mają zostać spełnione wymogi techniczne wynikające z rozporządzeń. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych przebywających na terenie zakładów opieki zdrowotnej: 1. Spowodować opracowanie lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planów ewakuacji osób, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc ewakuacji i środków transportu z jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia na wypadek wystąpienia zagrożeń terrorystycznych. 18

19 2. Kontynuować działania na rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi z obiektów jednostek służby zdrowia. 3. W związku z pojawiającymi się w różnych miejscach protestami społecznymi różnych grup zawodowych, w tym pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia i zachodzącą niekiedy koniecznością ewakuacji pacjentów do innych szpitali, należy prowadzić analizę możliwości transportowych na terenie powiatu, w celu zapewnienia, w sytuacji tego wymagającej, właściwego transportu osobom wymagającym ciągłej opieki medycznej. 19

20 Załącznik nr... (klauzula niejawności) PLAN ROZWINIĘCIA ŁÓŻEK SZPITALNYCH w (nazwa jednostki organizacyjnej służby zdrowia) L.p. Nazwa zakładu opieki zdrowotnej i adres 1 2 Liczba łóżek w czasie pokoju wg stanu na dzień w Szpita lach ogólnych 3 Zakładach uzdrowisk. Sanatoriac h, zakł.adach opiek. leczn. Zakładach psychiatrycznyc h Liczba Łóżek przewidzian ych do przeprofilo.wania z liczby łóżek w sanatoriach zakł. opik. leczn i psychiatr. (z kol. 4+5) Liczba dodatkowych łóżek planowanych do rozwinięcia na okres wojny w oparciu o zasoby własne zakładu 7 Przy wykorzystaniu zestawów rezerw medycznych Typu U Typu S Typu C Typu C-5 11 Razem na czas wojny kolumny (nazwa organu założycielskiego) w tym zabiegowe 13 wewnę ttrzne 14 RAZEM 20 Liczba i rodzaj zestawów medycznych przewidzianych i utrzymywanych dla łóżek określonych w kol. 6, 9., 10, 11 Planowana liczba łóżek do wydzielenia dla psychiatryczne rehabilitacyjne zakaźne 17 inne 17a Sił Zbrojnych WP zabie gowe nieza bieg owe MSWiA i ABW Razem zabi ego we nieza bieg owe Posiadane zapasowe źródła (rodzaj) S Ob-S C-5 C-3 L-SU energii elektry cznej wody 30 Razem 23

21 Załącznik nr... (klauzula niejawności) ROZLICZENIE ( BILANS ) PERSONELU MEDYCZNEGO w...za... rok (sporządzane corocznie po zakończeniu roku) Lp. Wyszczególnienie Lekarze ogółem w tym: chirurdzy 1) inni spec zabieg 2) pozostali Lekarze stomatolodzy Farmaceuci Inni z wyższym wykształceniem med. 3) Pielęgniarki i położne Inni ze średnim wykształceniem med. 8 9 Uwaga: Liczba wg stanu na Posiadają przydziały mobilizacyjne do SZ 4 5 Pozostaje Potrzeby wg minimal-nych wskaź-ników MSWiA 6 7 Brak Nadwyżka Przewidywana liczba pozyskanych studentów ostatnich lat studiów Liczba przjmowanych z innych wojew ) chirurdzy wszystkich specjalności, również urolodzy, 2) do innych specjalności zabiegowych zaliczyć: ginekologów, laryngologów i okulistów, 3) analitycy, magistrowie biologii, mikrobiologii, fizykoterapii i rehabilitacji, psycholodzy, dietetycy, logopedzi i inni. 21 Liczba oddawanych do innych wojew. 12 Stan do wykorzystania. na czas W % zabezpieczenia 13 14

22 Załącznik nr WYKAZ TWORZONYCH ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH ( ZMSz ) nadzorowanych przez (ZOZ )... Lp. Organ samorządowy tworzący ZMSz 1 2 Jedno. Organizac. służby zdrowia wyznaczona do zabezpiecz. medycz. ZMSz 3 Gmina Miejscowość Nazwa obiektu (lokalizacja ZMSz) Nr Zespołu ZMSz Liczba ZMSz Osoba sprawująca nadzór Razem 22

23 Załącznik nr... (klauzula niejawności) WYKAZ UTRZYMYWANYCH ZESTAWÓW MEDYCZNYCH NALEŻĄCYCH DO REZERW PAŃSTWOWYCH W (ZOZ)... Lp. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA (magazyn) 1 2 PRZEZNACZENIE ZESTAWÓW ( użytek własny, czy innego zakładu nazwa i adres ) 3 RODZAJ I ILOŚĆ ZESTAWÓW C-5 C-3 S S-ob Ł-SU Osoba odpowiedzialna za przechowywanie Uwagi 9 10

24 24

25 25

WYTYCZNE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2006 r.

WYTYCZNE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2006 r. WYTYCZNE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zasad realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2007 roku w zakresie, służby zdrowia i gotowości do działań w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PN.III.6352.3.2012.ES ZATWIERDZAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do działań publicznej słuŝby zdrowia podległej Samorządowi

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO stycznia 2015 roku.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO stycznia 2015 roku. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZATWIERDZAM WOJEWODA ŁÓDZKI Jolanta Chełmińska WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia stycznia 2015 roku dotyczące zasad przygotowań ochrony zdrowia do działań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku.

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. Starosty Lubelskiego z dnia 2 stycznia Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. I. NajwaŜniejsze zasady organizacji wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2009 z dnia 21.12.2009 r. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 OPRACOWAŁ Inspektor ds. i OC Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA 2010 CZĘŚĆ I OPISOWA Plan obronnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN URZĄD GMINY DUBENINKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN zamierzeń obronnych Gminy DUBENINKI na rok 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: II. Postanowienia ogólne: III. Ocena stanu realizacji zadań za rok 2016

Podstawa prawna: II. Postanowienia ogólne: III. Ocena stanu realizacji zadań za rok 2016 2 I. Podstawa prawna: Niniejsze wytyczne wydane zostały na podstawie: 1. Wytycznych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 24 listopada 2016 r. do działalności w zakresie szkolenia obronnego na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Niniejsza Instrukcja opracowana została

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU ZATWIERDZAM WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

ZK-II LK ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI. Strona 1 z 30

ZK-II LK ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI. Strona 1 z 30 Strona 1 z 30 Dokumenty odniesienia. 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU.

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. 1. 1. Główny cel organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Załącznik Zarządzenia nr 82/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 27 maja 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 27 maja 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 27 maja 2010 roku. w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta i Gminy Młynary Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU ZATWIERDZAM WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI 1 Niniejsza Instrukcja opracowana została w celu ujednolicenia dokumentacji w zakresie planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) tworzonych na terenie województwa łódzkiego.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MIASTA KIELCE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MIASTA KIELCE NA 2014 ROK URZĄD MIASTA KIELCE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA KIELCE WOJCIECH LUBAWSKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2.2014 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 2 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2017 a Gminy Łaziska z dnia 11stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2017 I. OGÓŁNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH I II. 1. Opracowanie i przesłanie do WBiZK danych do Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa W-M za 2014 r. 2.Bieżące aktualizowanie /opracowanie Planów Operacyjnych wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2013 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2013 r. I. Wstęp. Nadrzędnym celem działań

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu:

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu: Załącznik do Zarządzenia nr 0050.71.2011 Wójta Gminy Łaziska z dn.18.10.2011r. I N S T R U K C J A działania Stanowiska Kierowania (SK) Wójta Gminy Łaziska w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2015 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 12 stycznia w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Łaziska w 2015 roku Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 a Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku I. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

G M I N A M A S Ł Ó W P R O G R A M S Z K O L E N I A O B R O N N E G O W G M I N I E M A S Ł Ó W N A L A T A

G M I N A M A S Ł Ó W P R O G R A M S Z K O L E N I A O B R O N N E G O W G M I N I E M A S Ł Ó W N A L A T A G M I N A M A S Ł Ó W R E F E R A T O R G A N I Z A C Y J N Y I S P R A W O B Y W A T E L S K I C H U R Z Ę D U G M I N Y M A S Ł Ó W ZATWIERDZAM /data i podpis/ Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok. ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK URZĄD MNIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 15 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 15 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.23.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 15 lutego 2017 r. sprawie wprowadzenia dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego Radom

Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego Radom Warszawa, 09 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-II.431.2.2016 Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego 7 26-600 Radom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata ZATWIERDZAM Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata 2013-2015 OPRACOWAŁ Jerzy Podsiadły JAKUBÓW 2013 rok CZĘŚĆ I - Opisowa Podstawę do opracowania programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015. Z A T W I E R D Z A M Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12 /2015 Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

Do zadań Stanowisk Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa (BOB) należy: 1) realizacja zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), a w

Do zadań Stanowisk Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa (BOB) należy: 1) realizacja zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), a w Do zadań Stanowisk Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa (BOB) należy: 1) realizacja zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), a w szczególności: a) pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK... SŁUPSK - 2017 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku w Gminie Radzyń Podlaski. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 3 stycznia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 roku przez Wójta Gminy oraz jednostki organizacyjne wykonujących

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli I. Ustalenia Ogólne 1. Przebieg kontroli Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marek PIORUN Burmistrz Miasta Dzierżoniowa, któremu została zgłoszona kontrola i odnotowana w książce kontroli pod

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK SŁUPSK... 2015 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku WYTYCZNE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku BYDGOSZCZ 2014 1.Wstęp 1.1. Wytyczne Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do szkolenia obronnego w 2014

Bardziej szczegółowo

Zespoły Szkół Centra Kształcenia Rolniczego organizują zadania dotyczące kierowania bezpieczeństwem narodowym według odrębnych uregulowań i procedur.

Zespoły Szkół Centra Kształcenia Rolniczego organizują zadania dotyczące kierowania bezpieczeństwem narodowym według odrębnych uregulowań i procedur. w sprawie przygotowania systemu kierowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2016 a Gminy Ostrówek z dnia 11 stycznia 2016 r. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej;

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej; LexPolonica nr 29395. Stan prawny 2014-01-02 Dz.U.2004.16.151 (R) Kontrola wykonywania zadań obronnych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017 c o URZĄD GMINY W ŁUKCIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63 Wójta Gminy Łukta z dnia 29 grudnia 2014 roku OBRONA CYWILNA ZATWIERD, so ua, notjso \y&' f'60.onn

Bardziej szczegółowo

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok URZĄD MIEJSKJI W SĘPOPOLU Załącznik nr 3 do Zarządzenia N r 243 Burmistrza Sępopola z dnia 25 marca 2013 roku ZATWIERDZAM.... BURMISTRZ SĘPOPOLA P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŻAJSK NA 2013 ROK

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŻAJSK NA 2013 ROK ZATWIERDZAM Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Szefa Obrony Cywilnej Szef Obrony Cywilnej Leżajsk Krzysztof Sobejko W ó j t KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki

ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO ZARZĄDZENIE nr 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie makowskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA. SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r.

PLAN DZIAŁANIA. SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r. PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r. ZATWIERDZAM BURMISTRZ Zdzisław Czucha UZGADNIAM STAROSTA Piotr Lizakowski PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/42/2008 Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 19 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.92.2016 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Kolonowskie w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm.

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm. CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016.1534 t.j. z późn. zm.); 2) Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 6 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 6 maja 2014r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 6 maja 2014r. w sprawie realizacji zadań obronnych w 2014r. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 10.02.2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz ZARZĄDZENIE Nr 456 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 września 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3094/2013

Zarządzenie Nr 3094/2013 Zarządzenie Nr 3094/2013 Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Płocka. Na podstawie art. 7 ust. 14 art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2017 2019... SŁUPSK 2017 r. CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art ustawy z dnia 2016 r.. o ochronie ludności (Dz. U. z r. Nr.), ustala się co następuje:

Na podstawie art ustawy z dnia 2016 r.. o ochronie ludności (Dz. U. z r. Nr.), ustala się co następuje: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

G M I N A M A S Ł Ó W

G M I N A M A S Ł Ó W G M I N A M A S Ł Ó W R E F E R A T O R G A N I Z A C Y J N Y I S P R A W O B Y W A T E L S K I C H U R Z Ę D U G M I N Y M A S Ł Ó W ZATWIERDZAM /data i podpis/ Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

3. W skład systemu kierowania w Gminie Różan wchodzą: 1) Stanowisko Kierowania Burmistrza Gminy (SK BG); 2) Stały Dyżury Burmistrza Gminy (SD BG)

3. W skład systemu kierowania w Gminie Różan wchodzą: 1) Stanowisko Kierowania Burmistrza Gminy (SK BG); 2) Stały Dyżury Burmistrza Gminy (SD BG) ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 BURMISTRZA GMINY RÓŻAN z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Stanowiska Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Różan Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Projekt z dnia 9 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia... 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2017 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 Lidzbark

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 9 kwietnia 2013 r. do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013 2022 Na podstawie 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2017 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2017 ROKU Załącznik nr 1 do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2017 ROKU WROCŁAW 2017 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 100 /2011

Zarządzenie nr 100 /2011 Zarządzenie nr 100 /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego - wytyczne Ministra

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Lubrza na 2016 rok sporządzono na podstawie 8 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2015 roku w sprawie: obronnego, a także w oparciu o Plan Szkolenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2016 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i w 2016 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 02 / 10 a Pasłęka z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań Miasta i Gminy Pasłęk w 2010 roku. Na podstawie art. 2 oraz art. 19 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku ZATWIERDZAM. 5561.2.2013 WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku I. Zasady wykonywania zadań obronnych w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 174.2017 WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Na podstawie art. 2 oraz art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo