Dokumenty odniesienia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumenty odniesienia."

Transkrypt

1 1

2 Dokumenty odniesienia. 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz.1515, Nr 202 z 2009 r., poz. 1555), zwane dalej rozporządzeniem. 2. Zarządzenia Nr 85 /2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie opracowania planów przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa (na szczeblu samorządu terytorialnego). 2. Rekomendacje Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia z lutego 2011 roku dotyczące zasad przygotowań ochrony zdrowia do działań w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 3. Wytyczne Wojewody Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2011 r. do działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w 2011 roku. Niniejsze wytyczne wydane zostały w celu wykonania spoczywających na organach administracji publicznej zadań związanych z obronnością państwa, które powinny być zrealizowane przez jednostki organizacyjne służby zdrowia w 2011 roku. Wytyczne te mogą być pomocne przy opracowywaniu własnych wytycznych, zarządzeń i planów przedsięwzięć obronnych, przez odpowiedzialne za przygotowania ochrony zdrowia do realizacji zadań obronnych organy samorządu terytorialnego. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w czasie pokoju, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych i w czasie wojny wykonując zadania obronne w ochronie zdrowia, określone postanowieniami obowiązujących aktów prawnych, należy mieć na uwadze zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia, skutkom klęsk żywiołowych i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, jak również działania dotyczące przestrzegania zasad dotyczących informacji niejawnych. 2

3 Najważniejsze przedsięwzięcia związane z przygotowaniami obronnymi w zakresie ochrony zdrowia w 2011 r. 1. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515, Dz. U. z 2009 r., Nr 202, poz. 1555). 2. Racjonalne gospodarowanie rezerwami państwowymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 3. Realizacja zadań określonych w wojewódzkim Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach oraz Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej (PDOC) w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia. 4. Realizacja określonych przedsięwzięć przygotowawczych dotyczących działu zdrowie zapewniających gotowość naszego kraju do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS wsparcie dla wojsk sojuszniczych) zarówno w czasie pokoju, jak i w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny. 5. Planowanie oraz realizowanie szkoleń obronnych z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia znajdujących się na administrowanym terenie i wykonujących zadania obronne na rzecz zabezpieczenia szpitalnej bazy łóżkowej powiatu oraz zastępczych miejsc szpitalnych. REALIZUJĄC ZADANIA OBRONNE W 2011 ROKU NALEŻY: W zakresie przedsięwzięć dokumentacyjno planistycznych. 1. W związku z zaangażowaniem organów administracji publicznej wraz ze specjalistycznymi jednostkami w likwidacji powodzi, która nawiedziła część powiatów województwa w I połowie 2010 r. i związanym z tym opóźnieniem opracowania planów, o których mowa w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr143, poz. 1515, Dz. U. z 2009 r., Nr 202 poz. 1555), poniżej ponownie przedstawiam ustalenia dotyczące przedsięwzięć dokumentacyjno-planistycznych: 3

4 1) ściśle przestrzegać zasad dotyczących dostosowania planów przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatów i gmin do wymagań określonych w znowelizowanym rozporządzeniu oraz opracowania nowych planów przygotowania jednostek organizacyjnych służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, opracowanie planów organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (w ostatecznym nie przekraczalnym terminie do r.), na podstawie opracowanych Zasad planowania, organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie województwa łódzkiego (instrukcji) Wojewody Łódzkiego z dnia r.; 2) z zatwierdzonych przez Wojewodę Łódzkiego planów przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa należy sporządzić wyciąg zawierający : a) plan rozwinięcia łóżek szpitalnych w powiecie, b) bilans (rozliczenie) personelu medycznego w powiecie, c) wykaz utrzymywanych zestawów medycznych należących do rezerw państwowych, d) wykaz tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych; 3) corocznie, począwszy od 2012 r. - w terminie do 15 lutego, należy przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi uaktualnione wyżej wymienione dokumenty lub potwierdzenia na piśmie ich aktualności (oprócz bilansu personelu medycznego), bilans personelu medycznego należy przesłać w terminie do 15 marca; 4) terminy zatwierdzania planów opracowanych przez jednostki organizacyjne ustalają właściwi dla tych jednostek wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałek województwa, nie przekraczając terminu wymienionego w ppkt 1; 5) opracowując ww. plany należy kierować się wyciągiem z ustalonych przez Ministra Zdrowia w 2004 r. Zasad opracowania Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia województwa łódzkiego na potrzeby obronne państwa - pismo wychodzące nr ZK.II.5258/79,80,81/04 z dnia r., wprowadzając do planu niezbędne nowe dokumenty i opracowania ( np.: plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych oraz dokumentacja zabezpieczenia sanitarno epidemiologicznego) oraz 4

5 przystosowując ich dotychczasowe wzory do potrzeb wynikających ze znowelizowanego rozporządzenia, zachowując jednakże dotychczasową formę, porządek i kształt planu; 6) plany przygotowań jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia podlegają zatwierdzeniu przez właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) starostę, marszałka województwa, po uprzednim uzgodnieniu ww. planów przez Ministra Zdrowia ( 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia organów w tych sprawach na potrzeby obronne państwa oraz właściwości (Dz. U. Nr 143,poz z późn. zm.); 7) w przypadku planów przygotowań szpitali klinicznych, podlegają one zatwierdzeniu na zasadach określonych w ppkt 6, po uprzednim uzgodnieniu ich przez rektorów uczelni medycznych; 8) dostosowując wielkość planowanej bazy szpitalnej i planowaną liczbę zastępczych miejsc szpitalnych do ustalonych rozporządzeniem wskaźników dla województwa wzięto przede wszystkim pod uwagę możliwości rozwinięcia dodatkowych łóżek w obiektach własnych szpitali, liczbę posiadanych odpowiednich obiektów do rozwinięcia zastępczych miejsc szpitalnych oraz posiadane zasoby personelu medycznego. Uwzględniono również liczbę i rodzaj przewidzianych aktualnie dla powiatu zestawów medycznych rezerw państwowych, planując ich wykorzystanie w maksymalnym wymiarze, w pierwszej kolejności na powiększenie bazy szpitalnej w powiatach, a następnie dla tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych. Jednocześnie należy wykorzystać w planowaniu jednoznaczny obecnie zapis 17c rozporządzenia, uprawniający jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia do występowania do organów administracji publicznej w sprawie potrzebnych jednostce świadczeń osobistych i rzeczowych ze strony przedsiębiorców i osób fizycznych ( w rozumieniu przepisów o powszechnym obowiązku obrony RP); 9) w planowaniu zabezpieczenia medycznego zespołów zastępczych miejsc szpitalnych, zdecydowanie zwiększono rolę udziału niepublicznych jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia oraz jednostek innych niż szpitale, dla których organami tworzącymi jest samorząd terytorialny; 5

6 10) przez właściwego miejscowo Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta, koniecznym jest złożenie do Wojewody wniosku o nałożenie zadań obronnych na jednostki organizacyjne niepublicznej służby zdrowia, które zobowiązano do organizowania i zapewnienia funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz); 11) pełne zabezpieczenie kadrowe tworzonej bazy szpitalnej i zespołów zastępczych miejsc szpitalnych, należy uzyskać poprzez właściwe rozmieszczenie personelu medycznego w powiecie (realizacja planu przeniesień) oraz prowadzone przez jednostki organizacyjne ochrony zdrowia postępowania reklamacyjne pracowników w wojskowych komendach uzupełnień (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Dz. U. Nr 210, poz. 2136, z późn. zm.); 12) w planowaniu realizacji powyższych zadań przez jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość samodzielnego działania pod względem administracyjno-gospodarczym i technicznym (kuchnie, pralnie, sterylizatornie, itp.). W przypadku realizowania zabezpieczenia logistycznego jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w oparciu o usługi i firmy zewnętrzne, przewidzieć możliwość zapewnienia ciągłości świadczenia ww. usług jednostkom w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, poprzez zawieranie stosownych umów z usługodawcami, wykorzystując także drogę postępowania administracyjnego w oparciu o ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz.1320, z późn. zm.); 13) planując wykorzystanie rezerw państwowych, pamiętać należy, że każdy zestaw medyczny powinien mieć swojego adresata i określone przeznaczenie, a sporządzane plany dotyczące rozwinięcia łóżek szpitalnych i tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych w powiecie powinny być spójne ze sporządzanym wykazem utrzymywanych i przeznaczonych dla powiatów zestawów medycznych rezerw państwowych; 14) w sporządzanym planie rozwinięcia łóżek szpitalnych, z liczby przygotowywanych łóżek ogółem należy wyszczególnić obok łóżek zabiegowych i niezabiegowych, dodatkowo także łóżka zakaźne i obserwacyjno zakaźne ; 6

7 15) włączyć do planu, ze względu na niezbędne potrzeby informacyjne, nowy załącznik o nazwie Wykaz wybranej specjalistycznej aparatury medycznej, zawierający liczbę sprzętu wykazywanego przez szpitale ogólne w sprawozdaniach MZ-29 oraz dodatkowo: respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne i ssaki elektryczne (zgłoszone do programu badań statystycznych na 2011 rok) i jeden egzemplarz przesłać do WBiZK ŁUW w Łodzi do dnia roku; 16) do planów sporządzanych przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia zobligowanych do świadczeń w formie wydzielania łóżek szpitalnych dla służb mundurowych, należy opracować we współpracy z przedstawicielami resortu, na rzecz którego planowane są świadczenia zbiór dokumentów określonych w 17a ust. 3 rozporządzenia, stanowiący załącznik do tego planu. W zbiorze tych dokumentów należy ująć obowiązujące procedury postępowania po zarządzeniu wydzielania łóżek dla służb mundurowych, wykorzystując w tym celu Instrukcję opracowania planów wydzielenia łóżek dla służb mundurowych opracowaną przez Ministerstwo Zdrowia przy współudziale Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. W zakresie przedsięwzięć organizacyjnych. 1. Organizować przygotowania obronne ochrony zdrowia w oparciu o istniejące akty prawne oraz niniejsze wytyczne. 2. Dokonać sprawdzenia, czy w statutach i regulaminach organizacyjnych jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia wykonujących zadania obronne, umieszczony został zapis dotyczący realizacji zadań na potrzeby obronne państwa. W przypadku braku takiego zapisu spowodować, aby zostały one wpisane do powyższych dokumentów. 3. Posiadać aktualne plany działania jednostek ochrony zdrowia na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych. W wyżej wymienionych planach należy szczególną uwagę zwrócić na: - aktualność planów ewakuacji i funkcjonowania ewakuowanych jednostek ochrony zdrowia w obiektach zastępczych, 7

8 - ustalenie zasad współdziałania służb ratowniczych, porządkowych i obrony cywilnej, - zapewnienie właściwej obsady stanowisk inspektorów ds. obronnych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia, - zabezpieczenie logistyczne potrzeb szpitala na poziomie zapewniającym właściwe funkcjonowanie placówki. W zakresie przygotowania jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia do działania w sytuacjach kryzysowych. Obowiązująca od 2 grudnia 2009 r. nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143,poz z późn. zm.) wprowadziła istotne zmiany obejmujące swym zakresem zadania jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia w sytuacjach kryzysowych. Ta sama zmiana dotyczy również właściwości organów samorządu terytorialnego w zakresie m.in. opracowania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi publicznej i niepublicznej służby zdrowia, właściwymi ze względu na lokalizację tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych Planów organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych. Odniesienie do zadań organów administracji terenowej i jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych zostało zapisane w 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, mówiącym że W celu udzielenia świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym oraz umożliwienia szybkiego zwolnienia łóżek szpitalnych, w wyznaczonych budynkach przygotowuje się i wyposaża miejsca do leżenia, zwane dalej zastępczymi miejscami szpitalnymi, stanowiące uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej kraju w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Przez sytuacje kryzysowe w rozumieniu ww. zapisu należy rozumieć sytuacje, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.). 8

9 Biorąc pod uwagę przeznaczenie zespołów zastępczych miejsc szpitalnych, oraz możliwości udzielenia świadczeń medycznych w obiektach, w których planuje się ZMSz, przedmiotowe zespoły stosownie do sytuacji mogą oprócz roli określonej w ww. rozporządzeniu pełnić funkcję: a) miejsc ewakuacji dla osób: poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych po wystąpieniu zdarzenia niebezpiecznego (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w obiektach lub na terenach, ewakuowanych prewencyjnie, z terenów i obiektów, w przypadku zbliżającego się zagrożenia, np. związanego z rozprzestrzenianiem się zaistniałych zdarzeń niebezpiecznych (powódź, katastrofa chemiczna itp.) lub groźbą prowadzenia działań militarnych, w przypadku zagrożeń wojennych, b) miejsc kwarantannowych i izolacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.). Rozszerzając katalog możliwych zastosowań ZMSz oraz fakt, że skierowanie personelu medycznego m.in. do zabezpieczenia funkcjonowania ww. ZMSz następuje w drodze nadania przydziałów do formacji Obrony Cywilnej należy w tym celu korzystać z zapisów Działu IV ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) oraz wydanym na tej podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850). W celu realizacji zadań w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe do wskazanych kierowników jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia należy: 1. współpracować i współdziałać z właściwymi miejscowo organami obrony cywilnej w zakresie zapewnienia pomocy medycznej poszkodowanej ludności w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz stanów nadzwyczajnych, 2. opracować stosownie do potrzeb i aktualizować plany obrony cywilnej jednostek organizacyjnych, 9

10 3. określić możliwości niesienia pomocy medycznej na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, nadzwyczajnych, klęsk żywiołowych i katastrof poprzez: a) prowadzenie na bieżąco analizy zagrożeń; b) doskonalenie współdziałania z właściwymi miejscowo organami administracji samorządowej w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i wojskowej w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny; c) prowadzenie szkoleń personelu odpowiedzialnego za przygotowanie jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia do działania w sytuacjach kryzysowych; d) przygotowanie jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia do udzielania pomocy medycznej w warunkach zwiększonego napływu poszkodowanych, rannych i chorych; e) przygotowanie jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia do realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych RP; f) dokonanie kontroli i weryfikacji posiadanych: zapasowych źródeł energii (agregaty prądotwórcze), awaryjnych (zapasowych) ujęć wody, alternatywnych źródeł ciepła (własne kotłownie), w kontekście możliwości i konieczności poszerzania lub rozwijania bazy łóżkowej oraz ewentualnego wsparcia elementów logistycznych rozwijanych Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych. Do zadań w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe organów administracji rządowej w terenie oraz samorządowej należy współdziałając z powiatowymi służbami sanitarno epidemiologicznymi kontynuować działania zmierzające do zabezpieczenia przeciwepidemicznego ludności, ochrony przed skażeniami i zakażeniami oraz ich wykrywania, a w szczególności: 10

11 a) doskonalić system wczesnego ostrzegania i alarmowania z uwzględnieniem zagrożeń o charakterze terrorystycznym w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób, takich jak centra handlowo rozrywkowe, centra rekreacyjne, supermarkety, miejsca kultu religijnego oraz obiekty sportowe; b) dokonać aktualizacji wykazów posiadanych sił i środków, niezbędnych w przypadku konieczności podjęcia skutecznych działań przez odpowiednie służby w przypadku zagrożenia biologicznego, wystąpienia masowych zachorowań lub zagrożenia epidemią lub pandemią grypy zgodnie z zaleceniami właściwych miejscowo służb nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; c) w oparciu o zaktualizowane wykazy, o których mowa powyżej, przeprowadzić analizę dotyczącą możliwości podjęcia skutecznych działań w aspekcie zagrożenia biologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania sektora ochrony zdrowia (w tym szpitali) do działań w przypadku szybko wzrastającej liczby chorych w przebiegu epidemii lub pandemii grypy i jej powikłań. W zakresie dystrybucji preparatów stabilnego jodu (tabletek jodku potasu) w ramach działań interwencyjnych na wypadek nadzwyczajnego zdarzenia radiacyjnego. 1. Ilość preparatów stabilnego jodu oraz miejsca ich przechowywania i dystrybucji na terenie województwa określa wojewoda w porozumieniu z właściwymi organami jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając liczbę mieszkańców należących do grup ryzyka, które powinny zostać w pierwszej kolejności objęte ochroną przed wchłonięciem radioaktywnego jodu. (Wojewódzki plan dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie województwa łódzkiego ). Grupy ryzyka i dawkowanie preparatu jodowego w poszczególnych grupach: 1) noworodki i niemowlęta do 3 miesiąca życia otrzymują jednorazowo 12,5 mg jodu (1/2 tabletki = 12,5 mg jodu), 2) niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia i dzieci do 2 roku życia otrzymują jednorazowo 25 mg jodu (1 tabletka = 25 mg jodu), 3) dzieci powyżej 2 roku życia do 6 lat otrzymują jednorazowo 50 mg jodu ( 2 tabletki = 50 mg jodu), 11

12 4) dzieci powyżej 6 roku życia i młodzież do 16 lat otrzymują jednorazowo 100 mg jodu (4 tabletki = 100 mg jodu), 5) kobiety ciężarne otrzymują jednorazowo 100 mg jodu (4 tabletki = 100 mg jodu), 6) kobiety karmiące piersią, które z racji grupy wiekowej (matki do 16 roku życia) kwalifikują się do tyreoprotekcji otrzymują jednorazowo 100 mg jodu (4 tabletki = 100 mg jodu), z jednoczesnym stanowczym zaleceniem powstrzymania się przez 48 godz. od karmienia piersią oraz przejście na żywienie dziecka preparatami mleka w proszku, 7) młodzież powyżej 16 roku życia do 18 roku życia i dorośli, którym ze wskazań lekarskich należy podać profilaktykę jodową w przypadku skażenia radiacyjnego otrzymują jednorazowo 100 mg jodu (4 tabletki = 100 mg jodu). 2. Podstawowymi miejscami dystrybucji preparatów jodowych powinny być: jednostki ochrony zdrowia, apteki, stacje sanitarno epidemiologiczne, a także szkoły i przedszkola. 3. Bezpośrednie wydawanie preparatów jodowych, w ramach działań interwencyjnych, powinien nadzorować pracownik służby zdrowia (np. lekarz, farmaceuta, pielęgniarka, ratownik medyczny). 4. Jeden punkt wydawania preparatów jodowych powinien przypadać na nie więcej niż mieszkańców. 5. Transport preparatów jodowych do punktów odbioru preparatu w powiatach zapewnia wojewoda, a transport do punktów dystrybucji na terenie powiatu zapewnia starosta. 6. Zgromadzone w 2008 r. na terenie województwa, na wypadek zdarzenia radiacyjnego, preparaty jodowe w postaci tabletek należą do rezerw strategicznych produktów leczniczych. 7. W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego o zasięgu wojewódzkim zwolnienie z rezerw strategicznych preparatów stabilnego jodu następuje na wniosek wojewody, po otrzymaniu informacji o przekroczeniu poziomów interwencyjnych dla izotopów radioaktywnych jodu przekazanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. 12

13 Zgodnie z nowymi regulacjami tylko Minister Gospodarki jest organem uprawnionym do tworzenia, udostępniania i likwidacji rezerw strategicznych. Zasady udostępnienia rezerw strategicznych określają zapisy art. 18 zawarte w ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz )..Zwolnienie przedmiotowej rezerwy następuje na wniosek: a) wojewody właściwego dla miejsca zdarzenia radiacyjnego w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim, b) decyzję o udostępnieniu rezerw minister właściwy do spraw gospodarki wydaje niezwłocznie. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu przez Agencję Rezerw Materiałowych. W zakresie gospodarki państwowymi rezerwami służby zdrowia. 1. Zapewnić racjonalne planowanie wykorzystania rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, celem zabezpieczenia procesu poszerzania bazy szpitalnej. 2. W dniu 29 października ubiegłego roku została uchwalona przez Sejm ustawa o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496). Ustawa weszła w życie 5 lutego 2011 r., zastępując ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych. Nowa regulacja wprowadza tylko jeden rodzaj rezerw- rezerwy strategiczne. Zgodnie z zapisami art. 55 nowej ustawy aktualnie istniejące rezerwy gospodarcze utworzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki stają się rezerwami strategicznymi z dniem wejścia w życie ustawy. W odniesieniu do rezerw mobilizacyjnych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zostanie przeprowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki przegląd, który zadecyduje jaki asortyment i w jakich ilościach zostanie zarekomendowany do włączenia do rezerw strategicznych. 13

14 Zgodnie z art.58 ustawy w okresie 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie w sprawach dotyczących gospodarowania rezerwami mobilizacyjnymi w rozumieniu ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Tak więc, wszelkie decyzje dotyczące rezerw mobilizacyjnych (zestawy medyczne) w roku 2011 będą podejmowane nadal przez Ministra Zdrowia 3. Należy nadal dysponować aktualnymi danymi dotyczącymi miejsc, liczby i rodzaju zestawów medycznych przechowywanych przez zakłady opieki zdrowotnej do wykorzystania własnego i zestawów przechowywanych w innych zakładach, w tym w magazynach ARM przeznaczonych dla podmiotów realizujących zadania obronne na szczeblu powiatu. W związku z powyższym należy przewidzieć i zapewnić w ramach świadczeń rzeczowych, środki transportu niezbędne do docelowego przemieszczenia rezerw. 4. W przypadku podjęcia decyzji o jakiejkolwiek dyslokacji rezerw na terenie powiatu, należy powiadamiać każdorazowo Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, który dokona stosownych uzgodnień z Agencją Rezerw Materiałowych oraz Departamentem Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia. Realizacja zadań publicznej służby krwi na potrzeby obronne państwa, wykonywanych przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Zdrowia Koncepcji realizacji zadań służby krwi w procesie realizacji zadań obronnych na potrzeby państwa przez publiczną i niepubliczną służbę zdrowia, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515, z późn. zm.), wprowadzono nowy wzór Planu przygotowań jednostek 14

15 organizacyjnych publicznej służby krwi Regionalnego Centrum Krwi i Krwiolecznictwa na potrzeby obronne państwa. RCKiK po otrzymaniu stosownych dokumentów opracowały w 2009 r. przedmiotowe plany, które następnie zostały zatwierdzone przez Ministra Zdrowia. W koncepcji uwzględniono m.in. tematykę dotyczącą zgromadzenia i utrzymywania od 2009 r. przez poszczególne RCKiK określonego zapasu preparatów krwi ( koncentratu krwinek czerwonych KKCz oraz osocza świeżo mrożonego FFP), wynikającego z potrzeb Sił Zbrojnych RP, na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz inne sytuacje kryzysowe. W związku powyższym wszystkie RCKiK utworzyły zapasy preparatów krwi, a proces gromadzenia docelowych ilości zakończono w listopadzie 2009 r. Ponadto w Koncepcji zapisano, że w czasie pokoju, w sytuacji wystąpienia nagłego, zwiększonego zapotrzebowania na ww. składniki krwi w wyniku powstania masowych strat sanitarnych, np. po ataku terrorystycznym lub szkodliwym działaniu sił natury, dopuszcza się zwolnienie jednorazowe do 25% ilości zgromadzonego w RCKiK zapasu KKCz i FFP. W takiej sytuacji decyzję o zwolnieniu określonej przez RCKiK (na wniosek właściwego Dyrektora RCKiK) ilości składników krwi podejmuje wojewoda, który jednocześnie powiadamia o tym fakcie Ministra Zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej. Jednocześnie obowiązywać będzie dokonanie niezwłocznego uzupełnienia brakującego zapasu składników krwi przez RCKiK na własny koszt, w terminie 30 dni od daty wydania. Nadzór nad utrzymywaniem przedmiotowych zapasów w cywilnych jednostkach służby krwi z ramienia Ministra Zdrowia sprawuje Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego MZ w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi, a z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, a w jego imieniu Dyrektora WCKiK w Warszawie. W zakresie szkolenia obronnego, kontroli i sprawozdawczości. Szkolenie obronne kadry kierowniczej placówek służby zdrowia oraz personelu organizować z uwzględnieniem zagadnień ujętych w Planie szkolenia obronnego województwa łódzkiego w 2011 r.. 15

16 1. Realizować szkolenia specjalistyczne z personelem medycznym przygotowując go do działań w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2. Prowadzić systematyczne szkolenia personelu odpowiedzialnego za profilaktykę i przeciwdziałania skażeniom i zakażeniom w sytuacjach skażenia środowiska w następstwie katastrof chemicznych, powodzi oraz innych zdarzeń nadzwyczajnych, ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństwa wystąpienia na terenie województwa (powiatu) niebezpiecznej choroby zakaźnej lub celowo dokonanego ataku bioterrorystycznego. 3. Szkoleniem obronnym objąć również wszystkich pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia, w szczególności należy zwrócić uwagę na jednostki organizacyjne, które zostały ujęte w powiatowym Planie przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa. 4. Objąć podległe jednostki ochrony zdrowia kontrolą w zakresie przygotowań obronnych i gotowości do działań w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem: a) aktualnego stanu prawnego zapewniającego realizację zadań obronnych przez publiczną i niepubliczną służbę zdrowia, b) posiadania poświadczeń bezpieczeństwa przez osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją tych zadań oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowania i zabezpieczające ich realizację, c) zapewnienie udziału osób odpowiedzialnych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia za nadzór merytoryczny i przygotowanie planów realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w przedsięwzięciach szkoleniowych realizowanych przez ich organy założycielskie, takich jak ćwiczenia i treningi, d) doprowadzenia do równomiernego obciążenia przygotowaniami do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa, położonych na terenie powiatu jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia publicznych i niepublicznych. 16

17 W zakresie ochrony informacji niejawnych. 1. Wraz z nowym rokiem weszła w życie ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228). 2. Najistotniejsze zmiany dotyczące osób mających dostęp do informacji niejawnych są następujące: a) ustawa na nowo definiuje pojęcie informacji niejawnych jako te, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne ; b) ustawa zachowuje cztery dotychczas obowiązujące klauzule - ściśle tajne i tajne (pod rządami poprzedniej ustawy przewidziane dla tajemnicy państwowej) oraz poufne i zastrzeżone (dotychczas określane jako tajemnica służbowa), ale zmieniają się definicje klauzul znaczna część informacji do tej pory ściśle tajnych będzie klauzulowana jako tajne lub poufne, natomiast część informacji dotychczas tajnych zostanie teraz objęta klauzulami poufne i zastrzeżone. Nazwy klauzul pozostają takie same, ale z nowej ustawy usunięto pojęcia tajemnica państwowa i tajemnica służbowa jako nie posiadające odpowiednika w NATO i UE; c) nowa ustawa zmienia zasady prowadzenia postępowań sprawdzających wobec osób, które mają mieć dostęp do informacji niejawnych. Takiego postępowania nie będą przechodzić osoby, które będą pracować tylko z informacjami o klauzuli zastrzeżone. By mieć do nich dostęp, wystarczy zgoda kierownika jednostki organizacyjnej oraz odbycie stosownego przeszkolenia. Szkolenie i ewidencję ww. osób prowadzi komórka odpowiedzialna za ochronę informacji niejawnych. Z powyższego wynika, że z uwagi na brak postępowania sprawdzającego ustawodawca przerzucił niejako odpowiedzialność na wnioskującego przełożonego (np.: dyrektora komórki organizacyjnej). W związku z powyższym, dyrektorzy komórek organizacyjnych urzędów mogą zgłaszać ewentualne potrzeby kierując się zaufaniem do swoich pracowników. Do pozostałych klauzul nadal obowiązuje postępowanie sprawdzające i zupełnie nowa, bardziej dociekliwa ankieta; d) nowością jest obecnie brak ustawowego okresu ochrony informacji (dotychczas: zastrzeżone - 2 lata, poufne - 5 lat, tajne i ściśle tajne - 50 lat). Obecnie ochrona informacji trwa do czasu zniesienia, zmiany klauzuli przez nadawcę, jego przełożonego lub następcę 17

18 prawnego. Wprowadzono obowiązek, aby nadawcy klauzuli tajności nie rzadziej niż co 5 lat dokonywali weryfikacji treści materiałów. O zmianach klauzuli trzeba powiadomić wszystkich wcześniejszych odbiorców; e) nowością jest wprowadzenie trybu odwoławczego. Jeśli odbiorca uzna, że dokumentowi nadano niewłaściwą klauzulę tajności, pod rządami nowej ustawy będzie mógł odwołać się do ABW lub SKW, a jeśli jest w sporze z jedną z tych służb do premiera; f) z zakresu ochrony przewidzianej dla informacji niejawnych chyba bardziej zdecydowanie( przynajmniej taka jest intencja) wyłączono inne tajemnice prawnie chronione, takie jak: adwokacka, lekarska, przedsiębiorcy, danych osobowych, dziennikarska i wiele innych; będą one chronione wyłącznie na podstawie innych przepisów prawa (np. w przypadku tajemnicy adwokackiej jest to ustawa Prawo o adwokaturze). Powyższe wyłączenie obowiązywało także w poprzedniej ustawie, ale z uwagi na inne jej zapisy (tajemnica służbowa) było niejednoznacznie interpretowane; g) nowością jest wprowadzenie zasady, że szkolenia dla osób posiadających dostęp do informacji niejawnych mają się odbywać nie rzadziej niż co 5 lat. Zaświadczenia o przeszkoleniu starsze niż 5 lat tracą ważność; h) wszystkie dotychczas wydane poświadczenia bezpieczeństwa zachowują ważność do końca terminów ich ważności tj.: ściśle tajne - 5 lat, tajne - 7 lat, poufne i zastrzeżone - 10 lat od daty ich wystawienia; i) pozostaje w mocy nadrzędna zasada, że dostęp do informacji niejawnych wynika tylko z rzeczywistych potrzeb wedle zasady wiedzy koniecznej ; j) w terminie do 12 miesięcy, czyli do końca 2011 roku mają się ukazać nowe rozporządzenia do ustawy; k) w terminie do 3 lat mają zostać spełnione wymogi techniczne wynikające z rozporządzeń. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych przebywających na terenie zakładów opieki zdrowotnej: 1. Spowodować opracowanie lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planów ewakuacji osób, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc ewakuacji i środków transportu z jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia na wypadek wystąpienia zagrożeń terrorystycznych. 18

19 2. Kontynuować działania na rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi z obiektów jednostek służby zdrowia. 3. W związku z pojawiającymi się w różnych miejscach protestami społecznymi różnych grup zawodowych, w tym pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia i zachodzącą niekiedy koniecznością ewakuacji pacjentów do innych szpitali, należy prowadzić analizę możliwości transportowych na terenie powiatu, w celu zapewnienia, w sytuacji tego wymagającej, właściwego transportu osobom wymagającym ciągłej opieki medycznej. 19

20 Załącznik nr... (klauzula niejawności) PLAN ROZWINIĘCIA ŁÓŻEK SZPITALNYCH w (nazwa jednostki organizacyjnej służby zdrowia) L.p. Nazwa zakładu opieki zdrowotnej i adres 1 2 Liczba łóżek w czasie pokoju wg stanu na dzień w Szpita lach ogólnych 3 Zakładach uzdrowisk. Sanatoriac h, zakł.adach opiek. leczn. Zakładach psychiatrycznyc h Liczba Łóżek przewidzian ych do przeprofilo.wania z liczby łóżek w sanatoriach zakł. opik. leczn i psychiatr. (z kol. 4+5) Liczba dodatkowych łóżek planowanych do rozwinięcia na okres wojny w oparciu o zasoby własne zakładu 7 Przy wykorzystaniu zestawów rezerw medycznych Typu U Typu S Typu C Typu C-5 11 Razem na czas wojny kolumny (nazwa organu założycielskiego) w tym zabiegowe 13 wewnę ttrzne 14 RAZEM 20 Liczba i rodzaj zestawów medycznych przewidzianych i utrzymywanych dla łóżek określonych w kol. 6, 9., 10, 11 Planowana liczba łóżek do wydzielenia dla psychiatryczne rehabilitacyjne zakaźne 17 inne 17a Sił Zbrojnych WP zabie gowe nieza bieg owe MSWiA i ABW Razem zabi ego we nieza bieg owe Posiadane zapasowe źródła (rodzaj) S Ob-S C-5 C-3 L-SU energii elektry cznej wody 30 Razem 23

21 Załącznik nr... (klauzula niejawności) ROZLICZENIE ( BILANS ) PERSONELU MEDYCZNEGO w...za... rok (sporządzane corocznie po zakończeniu roku) Lp. Wyszczególnienie Lekarze ogółem w tym: chirurdzy 1) inni spec zabieg 2) pozostali Lekarze stomatolodzy Farmaceuci Inni z wyższym wykształceniem med. 3) Pielęgniarki i położne Inni ze średnim wykształceniem med. 8 9 Uwaga: Liczba wg stanu na Posiadają przydziały mobilizacyjne do SZ 4 5 Pozostaje Potrzeby wg minimal-nych wskaź-ników MSWiA 6 7 Brak Nadwyżka Przewidywana liczba pozyskanych studentów ostatnich lat studiów Liczba przjmowanych z innych wojew ) chirurdzy wszystkich specjalności, również urolodzy, 2) do innych specjalności zabiegowych zaliczyć: ginekologów, laryngologów i okulistów, 3) analitycy, magistrowie biologii, mikrobiologii, fizykoterapii i rehabilitacji, psycholodzy, dietetycy, logopedzi i inni. 21 Liczba oddawanych do innych wojew. 12 Stan do wykorzystania. na czas W % zabezpieczenia 13 14

22 Załącznik nr WYKAZ TWORZONYCH ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH ( ZMSz ) nadzorowanych przez (ZOZ )... Lp. Organ samorządowy tworzący ZMSz 1 2 Jedno. Organizac. służby zdrowia wyznaczona do zabezpiecz. medycz. ZMSz 3 Gmina Miejscowość Nazwa obiektu (lokalizacja ZMSz) Nr Zespołu ZMSz Liczba ZMSz Osoba sprawująca nadzór Razem 22

23 Załącznik nr... (klauzula niejawności) WYKAZ UTRZYMYWANYCH ZESTAWÓW MEDYCZNYCH NALEŻĄCYCH DO REZERW PAŃSTWOWYCH W (ZOZ)... Lp. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA (magazyn) 1 2 PRZEZNACZENIE ZESTAWÓW ( użytek własny, czy innego zakładu nazwa i adres ) 3 RODZAJ I ILOŚĆ ZESTAWÓW C-5 C-3 S S-ob Ł-SU Osoba odpowiedzialna za przechowywanie Uwagi 9 10

24 24

25 25

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Warszawa, czerwiec 2008r. 2 Wprowadzam do użytku w organach obrony cywilnej Instrukcję w sprawie zasad ewakuacji

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2013 r.

1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2013 r. 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA SIERADZA

URZĄD MIASTA SIERADZA URZĄD MIASTA SIERADZA Sieradz 2015 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Prezydenta Miasta Sieradza do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 r. dla jednostek podległych i nadzorowanych przez samorząd terytorialny w

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r.

1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r. 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Warszawa listopad 2012 www. gen-prof.pl HNS nie jest wyłącznie domeną wojska, lecz dotyczy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Lubuski Urząd Wojewódzki - Gorzów Wlkp. 2011 r. Spis treści: II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY ) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19./2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 23 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 456 DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

tj. o czyn z art. 231 1 kk - na podstawie art. 17 1 pkt 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego.

tj. o czyn z art. 231 1 kk - na podstawie art. 17 1 pkt 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego. 2 2. niedopełnienia obowiązków służbowych w okresie od grudnia 2009 roku do dnia 10 kwietnia 2010 roku, w Warszawie oraz na terenie Federacji Rosyjskiej w Moskwie, Smoleńsku i Katyniu, przez funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM JACEK KOZŁOWSKI WOJEWODA MAZOWIECKI Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH REFORMA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Utworzenie Armii Krajowej Kierownik Zespołu gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław PACEK W A R S Z A W A 2 0 1 4 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Niniejsza koncepcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo