Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Otwarcia sesji dokonała

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska i przewodniczyła obradom. Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Zastępcę Wójta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pozostałych obecnych na sesji. Stwierdziła, że na ustawowy skład rady 15 radnych w chwili otwarcia listę obecności podpisało 14 radnych w związku z tym sesja jest władna do podejmowania uchwał (w dalszej części obrad obecni wszyscy radni). Lista obecności radnych oraz lista obecności zaproszonych stanowią załączniki do niniejszego protokółu. Następnie przystąpiła do zatwierdzenia porządku obrad. Zapytała czy są uwagi do porządku obrad. Wójt wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad jako kolejnego punktu 11 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny". Uzasadnił zebranym cel podjęcia uchwały. Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem wniosku było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1radny. Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty i wprowadza do porządku obrad punkt jako kolejny 11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny". Zapytała czy są inne uwagi do porządku obrad sesji. Radna Anna Topolska zapytała czy została zaproszona na sesję Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy, bo na poprzedniej sesji występowała o to. Przewodnicząca udzieliła odpowiedzi, że Kierownik została zaproszona i będzie później w punkcie wolne wnioski. Radni nie zgłaszali uwag do porządku obrad w związku z tym przewodnicząca poddała do zatwierdzenia porządek obrad sesji z uwzględnieniem przyjętego wniosku. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem porządku obrad sesji było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad sesji został zatwierdzony większością głosów. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 2. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał ostatniej sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

2 2 4. Podjęcie uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl zmienionych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: a. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica, b. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, c. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica, d. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica, e. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 5. Nowelizacja budżetu gminy na 2012 rok. 6. Przyjęcie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata Uchwalenie budżetu gminy Pierzchnica na 2013 rok. 9. Zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej na 2013r. 10. Przyjęcie planu pracy rady gminy na rok Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny". 12. Zapytania i interpelacje radnych. 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 14. Wolne wnioski. Ad.1.Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych ma uwagi do protokółu z poprzedniej sesji. Radni nie wnosili uwag do protokółu w związku z tym poddała protokół do zatwierdzenia. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem protokółu było 12 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 2 radnych. Protokół Nr XXIII/2012 został zatwierdzony większością głosów. Ad.2.Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniej sesji. Wójt przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Zapytała, czy radni mają pytania do Wójta odnośnie sprawozdania z realizacji uchwał. Radni nie występowali w sprawie sprawozdania z realizacji uchwał z poprzedniej sesji.

3 3 Ad.3.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz autopoprawkę z dnia 27 grudnia 2012r. wniesioną przez Wójta. Poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja samorządowa i wyraziła pozytywną opinię o projekcie. Następnie zwróciła się do Wójta o omówienie projektu uchwały. Wójt poinformował, że uzasadnienie do projektu uchwały wyjaśnia zasadność podjęcia uchwały. Dodał, że podział jest podobny do dotychczasowego z jedną zmianą, że sołectwo Brody przypisuje się do obwodu w Skrzelczycach. Krajowe Biuro Wyborcze zaleca żeby wybory w okręgu wyborczym były przeprowadzane w jednym obwodzie głosowania. Projekt uchwały był konsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura Wojewódzka w Kielcach i z konsultacji wynikła autopoprawka. W uchwale o podziale gminy na obwody głosowania nie podaje się informacji o dostosowaniu lokalu do osób niepełnosprawnych. Taką informację podaje Wójt w drodze obwieszczenia. Radny Artur Kułagowski poddał pod rozwagę czy nie zasadne jest utworzenie stałego obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, bo i tak przy każdych wyborach jest tworzony obwód głosowania. Pełniąca obowiązki sekretarza gminy Halina Ryśkiewicz wyjaśniła sprawę tworzenia stałych i odrębnych obwodów głosowania. Ustawa Kodeks Wyborczy określa, iż w domu pomocy społecznej tworzy się odrębny obwód głosowania. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem było 14 radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/56/2012 w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta jednogłośnie. Na sesję przybył radny Zbigniew Stępień i rada obradowała od tej chwili w pełnym składzie. Ad.4.a)Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica. Poinformowała, że projekt regulaminu analizowała komisja samorządowa i wyraziła pozytywną opinię. Następnie otworzyła dyskusję na projektem uchwały. Radny Artur Kułagowski zapytał o 3 ust. 22 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica, gdzie jest Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Wójt odpowiedział, że na razie nie ma takiego punktu. Planuje się zorganizować punkt selektywnego zbierania odpadów na działce gdzie jest zakład komunalny.

4 4 Radny Kułagowski zapytał czy będzie zgoda sąsiadów na utworzenie takiego punktu. Wójt powiedział, że generalnie odpady zbierane selektywnie będą odbierane z nieruchomości. Do punktu będzie ktoś mógł oddać poza harmonogramem odpady. Radny Artur Kułagowski zapytał kto wyposaży nieruchomości w pojemniki w związku z zapisami w 10 ust. 2 pkt 1 regulaminu. Wójt odpowiedział, że każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik. Dodał, że wystąpił do firmy Remondis o odsprzedanie pojemników dla właścicieli nieruchomości ale nie ma jeszcze odpowiedzi w tej kwestii. Radny Artur Kułagowski zwrócił uwagę na zapisy w 16 ust. 2 na zdanie drugie. Zdanie to albo jest nieskończone, albo w ogóle niepotrzebny zapis. Wójt przyjął uwagę radnego i wniósł autopoprawkę do 16 ust. 2, która polega na wykreśleniu zdania "Dopuszcza się wystawienie pojemników na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 4." Radny Artur Kułagowski zwrócił uwagę na zapisy w 26 ust. 1. Mówił, że poprzedni Wójt chciał wprowadzić podatek od nieruchomości na działki siedliskowe rolnikom, teraz zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w Pierzchnicy. Pytał czy w ten sposób ma zamiar Wójt zrobić z Pierzchnicy miasto, dlaczego Piras nie może trzymać zwierząt, co z tymi ludźmi co mają zwierzęta. Proponował żeby skreślić ust. 1 w 26. Po dyskusji w tej kwestii Wójt wniósł autopoprawkę, która polega na skreśleniu w całości ust. 1 w 26 natomiast oznaczenie ust. 2 otrzymuje oznaczenie jako 26 a punkty zawarte w ust. 2 jako punkty w 26. Radna Anna Topolska zwróciła uwagę na zapisy w 10 ust. 2 pkt 3. Na zebraniu w Strojnowie Wójt mówił, że nie będzie worków kolorowych, a proponuje się takie zapisy. Proponowała żeby w tym punkcie skreślić zapis "oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadów opakowaniowych i innych surowców wtórnych". Wójt przyjął propozycję radnej i wniósł autopoprawkę do 10 ust. 2 pkt 3, która polega na skreśleniu w tym punkcie zapisu "oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadów opakowaniowych i innych surowców wtórnych" W dyskusji na pytania radnych w temacie regulaminu wyjaśnień udzielał Wójt i kierownik referatu inwestycyjnego Monika Pawlik. Poza przyjętymi przez Wójta autopoprawkami do projektu regulaminu radni nie zgłaszali wniosków. Po dyskusji nad regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica i wprowadzeniem przez Wójta trzech autopoprawek radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 2 radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/57/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica została podjęta większością głosów.

5 5 Ad.4.b)Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty został przekazany radnym w dwóch wersjach, w wersji od gospodarstwa i w wersji od osoby. Komisja samorządowa i komisja budżetowa analizowały ten temat i wniosły o ustalenie opłaty w wersji od gospodarstwa. Przedstawiła brzmienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w wersji od gospodarstwa i otworzyła dyskusję. Radny Bogusław Marczakowski zapytał na podstawie jakich wyliczeń ustalono takie, a nie inne stawki. Wójt poinformował, że w niektórych gminach odbiorem odpadów komunalnych zajmują się zakłady komunalne i te gminy mają jakiś obraz o wielkości odpadów i kosztów. U nas nie ma takich danych dlatego przyjęto stawkę jaką przyjmują gminy ościenne tj. 6 zł od osoby. Ile to będzie faktycznie to życie zweryfikuje. Jeżeli okaże się, że to będzie za mało to trzeba będzie dołożyć. Dodał, że wpłynął wniosek od firmy Remondis o ustalenie opłaty od kosza w wysokości 19,50 zł. Przewodnicząca zwróciła się do sołtysów żeby się wypowiedzieli za jaką metodą mieszkańcy w sołectwach się opowiadają. Obecni na sesji sołtysi przekazali informacje, że mieszkańcy są za wyborem metody ustalenia opłaty od gospodarstwa. Po dyskusji przewodnicząca poddała pod głosowanie wybór wersji projektu uchwały który będzie poddany pod głosowanie i zadała pytanie: kto jest za wyborem wariantu ustalenia opłaty od gospodarstwa - za było 14 radnych; kto jest za wyborem wariantu od osoby - nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że rada wybrała wariant ustalenia stawki opłaty od gospodarstwa i ten projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie. Radna Anna Topolska wystąpiła żeby w projekcie uchwały przy kwotach dopisać słowo "brutto" żeby nie było tak, że jeszcze doliczony zostanie jakiś podatek. W uzasadnieniu podano że są to stawki brutto natomiast w projekcie uchwały nie ma tych zapisów. Wójt przyjął uwagę radnej i wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, która polega na dodaniu przy kwotach w 2 pkt 1 i 2 i 3 pkt 1 i 2 słowa "brutto". Po dyskusji radni nie wnosili uwag poza wprowadzoną autopoprawką do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 14 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/58/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty została podjęta większością głosów. Ad.4.c)Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica.

6 6 Poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja samorządowa i komisja budżetowa i wyraziły one opinie pozytywne. Następnie otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. Radny Artur Kułagowski zwrócił uwagę, że w dziale 900 projektu budżetu gminy na 2013r. zaplanowano środki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne. Pytał dla kogo to jest i po co skoro nie będzie zbierana opłata formie inkasa. Wójt poinformował, że pierwotnie zamierzano żeby opłaty zbierane były przez inkasentów i na wynagrodzenie inkasentów planowano środki. Ustawa nie dopuszcza zbierania opłaty w formie inkasa dlatego zrezygnowano z zapisów o inkasentach. Skarbnik Gminy powiedział, że jak konstruowany był projekt budżetu, to sołtysi mieli zbierać opłaty i dlatego zaplanowano środki. Dodał, że na najbliższej sesji po uchwaleniu budżetu zostanie ten paragraf zlikwidowany. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 14 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/59/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica została podjęta większością głosów. Ad.4.d)Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica został przekazany radnym w dwóch wersjach, w wersji od gospodarstwa i w wersji od osoby. W związku z tym, iż przyjęta została uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w wariancie od gospodarstwa przewodnicząca poddała pod obrady projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica w wariancie od gospodarstwa i przedstawiła brzmienie tego projektu uchwały oraz autopoprawkę z dnia 27 grudnia 2012r. wniesioną przez Wójta. Poinformowała, że projekt uchwały w wariancie od gospodarstwa analizowała komisja samorządowa i komisja budżetowa i wyraziły one opinie pozytywne. Następnie otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. Wójt poinformował, że autopoprawka wynikła z wniosku na posiedzeniu komisji budżetowej radnej Anny Topolskiej. Polega ona na tym, że w załączniku do uchwały pt. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie D zapis: "Oświadcza, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C gromadzę odpady;" zastąpić zapisem: "Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C będą gromadzone odpady:"

7 7 Dotychczasowy zapis w projekcie uchwały może być mylący dla mieszkańców z aktualną formą oddawania odpadów komunalnych. Zapis "gromadzę odpady" może zostać odczytany jako wskazanie dotychczasowej formy gromadzenia odpadów natomiast stawka opłaty zostanie wybrana jak dla selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi. Deklaracja jest w najprostszy sposób opracowana żeby nie nastręczała problemów przy jej wypełnianiu i jednocześnie zawierała niezbędne dane. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 14 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/60/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica została podjęta większością głosów. Ad.4.e)Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja samorządowa i wydała opinię pozytywną. Następnie otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. Na zadawane pytania w sprawie projektu uchwały wyjaśnień udzielał Wójt. Radni nie formułowali wniosków do projektu uchwały. Po dyskusji radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 12 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 3 radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/61/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów została podjęta większością głosów. Przewodnicząca zarządziła 15 minutową przerwę w obradach od godziny godziny do Ad.5.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 oraz autopoprawkę z dnia 27 grudnia 2012r. złożoną przez Wójta do zmian w budżecie. Poinformowała, że komisja budżetowa analizowała proponowane zmiany w budżecie i wydała pozytywną opinię. Poprosiła Skarbnika Gminy o informację na temat proponowanych zmian w budżecie gminy projektem uchwały i autopoprawką.

8 8 Skarbnik Gminy Krzysztof Cieślak omówił załącznik nr 1 - Plan dochodów i załącznik nr 2 - Plan wydatków do projektu uchwały oraz zmiany proponowane autopoprawką. Poinformował, że zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w planie dochodów i wydatków oraz omówił zmiany w tych załącznikach. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem projektu uchwały było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 2 radnych. Uchwała Nr XXIV/62/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 została podjęta większością głosów. Ad.6.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata oraz autopoprawkę z dnia 27 grudnia 2012r. wniesioną przez Wójta do projektu uchwały. Poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja budżetowa i wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały. Poprosiła skarbnika gminy o omówienie projektu uchwały. Skarbnik Gminy Krzysztof Cieślak poinformował, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy, podjętą wcześniej uchwałą rady gminy oraz zarządzeniami Wójta od ostatniej sesji. Omówił jakie zmiany wprowadza się w załączniku 1 - Wieloletniej Prognozie Finansowej i załączniku 2 - wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach oraz co wprowadza się autopoprawką do projektu uchwały. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem projektu uchwały było 12 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 3 radnych. Uchwała Nr XXIV/63/2012 w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata została podjęta większością głosów. Ad. 7.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach badała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata i pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Wójta projekt uchwały. Przedstawiła uchwałę Nr 129/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata Gminy Pierzchnica. Zwróciła się do skarbnika gminy o omówienie projektu uchwały. Skarbnik Gminy przedstawił wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata , które wynikają z projektu uchwały budżetowej na rok

9 Poinformował, że w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej na lata na stronie 2 objaśnień w punkcie d kwotę zastępuje się kwotą zł, a wynika to z załącznika do projektu uchwały budżetowej na 2013r. ponieważ błędnie zostały podliczone wydatki majątkowe. Następnie otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. Radna Anna Topolska zwracała uwagę na wydatki w oświacie. Zlikwidowano szkołę w Drugni i powinny być oszczędności. Przy planowanych oszczędnościach w Pierzchnicy nastąpił wzrost wydatków, wg wyliczeń radnej o 726 tys. zł. Pytała w czym są wyrażone oszczędności, bo na pewno nie w pieniądzach. Skarbnik Gminy wyjaśnił, że wzrost wydatków na wynagrodzeniach spowodowany został podwyżką wynagrodzeń oraz wzrostem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedstawiał wyliczenia i udowadniał, że nie ma nieuzasadnionego wzrostu wydatków. Po dyskusji radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 10 radnych, przeciw było 2 radnych, wstrzymujących się 3 radnych. Uchwała Nr XXIV/64/2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata została podjęta większością głosów. Ad.8. Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok. Poinformowała, że Wójt złożył autopoprawkę do projektu budżetu gminy, którą radni otrzymali. Projekt budżetu analizowały komisje: samorządowa i budżetowa jako ostatnia. Komisje nie formułowały wniosków do projektu budżetu opiniując go pozytywnie. Projekt uchwały budżetowej Gminy Pierzchnica na 2013r. badała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach i zaopiniowała pozytywnie. Przewodnicząca przedstawiła opinię RIO wyrażoną uchwałą Nr 128/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pierzchnica na 2013 rok. Poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie analizy projektu uchwały budżetowej i autopoprawki do projektu. Skarbnik Gminy przedstawił zebranym założenia do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok. Omówił strukturę dochodów i wydatków budżetu gminy oraz omówił przedłożoną autopoprawkę. Następnie przewodnicząca otworzyła dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na 2013 rok. Radny Artur Kułagowski zwracał uwagę, że dochody bieżące na 2012r. były planowane na zł, a majątkowe na kwotę zł, natomiast na 2013r. dochody bieżące planuje się na kwotę zł, a majątkowe na kwotę zł. To pokazuje, że o 1,2 mln zł będzie mniej na inwestycje. Skarbnik Gminy poinformował, że rok 2013 jest ostatnim rokiem budżetu unii europejskiej i praktycznie nie ma już naborów wniosków na realizację zadań inwestycyjnych.

10 10 Radny Artur Kułagowski porównał planowane wydatki na 2013r. z 2012r. w dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne powiatowe. Zapytał co dzieje się z samochodem służbowym, kierowcy samochodu służbowego nie ma, na podróże służbowe planowana jest kwota 14 tys. zł. Wójt poinformował, że samochód służbowy jest wykorzystywany do jazd po terenie gminy dla ośrodka pomocy społecznej i dla urzędu gminy, a także do załatwiania spraw poza terenem gminy. Radny Artur Kułagowski zwrócił uwagę na wydatki w dziale 852 rozdział domy pomocy społecznej na 2013r. planuje się 280 tys. zł, a w 2012r. było 180 tys. zł. Skarbnik Gminy odpowiedział, że takie są potrzeby i tyle zaplanowano środków na opłacenie pobytu skierowanych przez gminę osób do domów pomocy społecznej. Radny Artur Kułagowski zapytał dla kogo jest zaplanowana kwota 12 tys. zł na wynagrodzenia w dziale 900, kto to jest. Skarbnik Gminy wyjaśnił, że będzie zatrudniona osoba do realizacji zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Radny Artur Kułagowski zapytał o wydatki w dziale 900 rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach na 2012r. planowano 72 tys. zł natomiast na 2013r. tylko 26 tys. zł, czy nie będzie czegoś, czy nie będzie utrzymywana zieleń. Skarbnik Gminy wyjaśnił, że w 2012 roku 56 tys. zł to była dotacja dla zakładu komunalnego ale nie była wykorzystana, bo pracami interwencyjnymi utrzymywano porządek na terenach publicznych. Radny Artur Kułagowski zapytał czy oświetlenie uliczne będzie dalej wyłączane w nocy, bo tak wynika z planowanych na ten cel wydatków. Wójt poinformował, że wyłączenia oświetlenia ulicznego były od maja 2012r. planuje się dalej przez cały. Przeprowadzono przetarg na dostawę energii i będą z tego tytułu mniejsze wydatki. Radna Małgorzata Wojciechowska zapytała na co planuje się kwotę 47 tys. zł w dziale 710 rozdział plany zagospodarowania przestrzennego. Skarbnik Gminy odpowiedział, że kwota jest zaplanowana na wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy, bo gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego oraz na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Radny Bogusław Marczakowski mówił, że w projekcie budżetu nic nie planuje się z zadań inwestycyjnych w Drugni. Pytał dlaczego nic się nie planuje. Wójt poinformował, że na ile wystarczyło środków to na tyle zostały zaplanowane zadania. Radny Bogusław Marczakowski mówił, że na wykonanie chodnika były zaplanowane pieniądze w budżecie i zabrano je. Żeby zrobić kawałek chodnika i tym samym poprawić bezpieczeństwo przejścia drogą szczególnie dla dzieci nie może się doprosić od kilku lat. Oświadczył do protokółu, że składa rezygnację z radnego i opuścił salę obrad. Radny Artur Kułagowski wystąpił z wnioskami do projektu budżetu: 1)zdjąć dziale 852 rozdział podróże służbowe krajowe 1000zł, w rozdziale Domy pomocy społecznej 3110 świadczenia społeczne zł, w dziale 750 rozdział urzędy gmin 4410 podróże służbowe krajowe

11 zł. i dokonać zwiększenia wydatków o proponowane zmniejszenia w dziale 900 rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 zakup energii. 2)zdjąć w dziale 900 rozdział wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zł i zwiększyć wydatki w dziale 754 rozdział zł na zakupy dla straży i zł na utrzymanie posterunku. 3)skreślić w 13 projektu uchwały budżetowej punkty 1, 2 i 3. Przewodnicząca poinformowała radnego Artura Kułagowskiego, iż nie może przyjąć zgłoszonych wniosków przez radnego do głosowania ponieważ radny nie może składać takich wniosków, bo taka inicjatywa przysługuje tylko Wójtowi. Wójt powiedział, że to jest hipokryzja, bo radny jak był przewodniczącym, przy uchwalaniu budżetu na 2010r. mówił do radnych, że tylko Wójt może zgłaszać poprawki, a teraz zapomniał o tym. Po wyczerpaniu dyskusji w temacie uchwalenia budżetu gminy na 2013r. przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt budżetu gminy stawiając pytanie; kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok z uwzględnieniem wniesionej przez Wójta autopoprawki. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem uchwały budżetowej było 10 radnych, przeciw był 1 radny, wstrzymujących się było 3 radnych. Uchwała Nr XXIV/65/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok została podjęta bezwzględną większością głosów. Ad. 9.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013 wniesiony przez komisję rewizyjną i otworzyła dyskusję nad projektem. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013 w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Uchwała Nr XXIV/66/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013 została podjęta większością głosów. Ad.10)Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pierzchnica na rok 2013 i otworzyła dyskusję nad projektem. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pierzchnica na rok 2013 w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Uchwała Nr XXIV/67/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pierzchnica na rok 2013 została podjęta większością głosów. Ad.11.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny" i zwróciła się do Wójta o informacje w tym temacie.

12 12 Wójt poinformował, że jest możliwość uzyskania środków z funduszu norweskiego i jest to możliwe tylko w ramach obszaru funkcjonalnego. Omówił jaki jest cel przystąpienia do projektu pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny i jakie korzyści można osiągnąć i przybliżył jak działa program. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny" w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem było 14 radnych. Uchwała Nr XXIV/68/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny" została podjęta jednogłośnie. Ad.12. Zapytania i interpelacje radnych. Przewodnicząca wywołała radną Annę Topolską w związku z wystąpieniem na poprzedniej sesji o zaproszenie Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej o przedstawienie tematu, dla którego obecność kierownika jest wymagana. Radna Anna Topolska zwróciła się do Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy o wyjaśnienie na piśmie na ręce Przewodniczącej Rady Gminy w poniższej sprawie. Powiedziała, że jej dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej w Kielcach i otrzymała do wypełnienia bilans. Lekarz Hołody odmówił wypełnienia tłumacząc, że raz w roku się robi bilans. Mówiła, że pojechała do szkoły i na 25 dzieci w klasie tylko jej dziecko nie otrzymało wypełnionej karty. Ponadto radna wystąpiła do Kierownika SZOZ o usprawnienie przyjmowania pacjentów w Punkcie Lekarskim w Drugni. Osoby starsze mają czas i siedzą przed gabinetem i czekają na wizytę. Osoby pracujące chcieliby żeby lekarz przyjmował wg kolejności rejestracji natomiast osoby co siedzą i czekają przed gabinetem wg kolejki przed gabinetem. Wystąpiła w sprawie rejestracji, a mianowicie rejestracja telefoniczna rozpoczyna się od godziny 8 00 ale od godziny 8 00 do 8 30 jest głuchy telefon. Powiedziała, że posiada informację od osoby blisko związanej z Ośrodkiem Zdrowia, że do godziny 8 30 telefon jest wyłączony. Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy Pani Ewa Rogowska poinformowała radną, że bilans zdrowia dziecka robi się raz, bo jest to odnotowane w karcie zdrowia i przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjaśniała, że na koniec roku szkolnego w ostatniej klasie gimnazjum pielęgniarka szkolna zbiera dane i przekazuje do szkoły. Bilans jeżeli nie został wykonany dziecku w gimnazjum to może być zrobiony jak uczęszcza do szkoły średniej. Nie jest możliwe przeprowadzenie bilansu po raz drugi ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia żąda szczegółowych wyjaśnień dlaczego to robiono. Odnośnie usprawnienia przyjęć pacjentów powiedziała, że jest rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa jakie osoby są uprawnione do korzystania z przyjęć poza kolejnością i w tym rozporządzeniu nie uwzględniono osób pracujących. W Drugni obowiązuje system przyjęć do doktor Stępień jak w Pierzchnicy gdzie lista zarejestrowanych jest swoją drogą, a obowiązuje kolejka przed drzwiami i o tym

13 13 pacjenci są informowani. Do doktora Hołodego obowiązuje kolejność przyjęć wg numerów rejestracji. Powiedziała, że lekarze samodzielnie kształtują jak pacjenci są przyjmowani czy wg kolejności rejestracji czy wg kolejki przed drzwiami. Radna Anna Topolska mówiła, że po interwencji radnego Marczakowskiego doktor Hołody przyjeżdżał na czas do Drugni ale tylko przez jakiś okres. Teraz nie przyjeżdża na wyznaczoną godzinę przyjęć tylko się spóźnia. Odnośnie przyjęć pacjentów wnosiła do Pani Kierownik żeby w Punkcie Lekarskim w Drugni wprowadzić jednolity system przyjęć albo według kolejki, albo według kolejności rejestracji. Kierownik SZOZ odpowiedziała, że postara się wprowadzić jednolity system albo według zajętej kolejki przed gabinetem, albo według numerów rejestracji. Odnośnie rejestracji pacjentów to od godziny 7 30 do godziny 8 00 rejestrowani są pacjenci co czekają przy okienku. Od godziny 8 00 jest rejestracja telefoniczna. Powiedziała, że nigdy telefon nie jest wyłączany. Mówiła, że bardzo często sama siada w rejestracji i rejestruje i telefon nigdy nie jest wyłączony. Dodała, że jest tak, iż w ciągu godziny rejestrują 40 osób i więcej nie rejestrują. Radna Anna Topolska powiedziała, że w jednym dniu telefonowała 5 razy i nie uzyskała połączenia. Mówiła, że wie jaki jest sygnał telefonu zajętego, a jaki jak jest wyłączony. Kierownik SZOZ powiedziała, że nie sprawdzi się tego, bo jest to słowo przeciwko słowu. Mówiła, że ręczy za swoich pracowników, że radna nie uzyskała takiej informacji od pracowników Ośrodka Zdrowia. Pani Kierownik zapytała radną Topolską czy żąda udzielenia wyjaśnień na piśmie do przewodniczącej czy satysfakcjonujące są udzielone wyjaśnienia. Radna Topolska zrezygnowała z udzielenia wyjaśnień na piśmie przyjmując udzielone wyjaśnienia za wystarczające. Radna Małgorzata Wojciechowska zgłosiła, że Długosz z Nowej Drogi prosił o założenie lampy oświetlenia ulicznego na przystanku jak byłaby taka możliwość. Zgłosiła uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego na słupie nr 15 w Podlesiu. Radny Jan Stęplowski zwracał uwagę na to, że droga do Ujen i Holender przebiega przez las i lód na drodze nie topnieje, bo droga jest zacieniona. Jak była gołoledź na drodze to piaskarka posypywała tylko na wzniesieniach i na zakrętach. Wnosił żeby w przypadku występowania gołoledzi posypywać tą drogę na całej długości przez las. Radny Artur Kułagowski zapytał o czynsz na przyszły rok dla banku i poczty. Zapytał kiedy będzie uruchomiona nowa apteka w Pierzchnicy. Sołtys Henryk Zgórski mówił, że walczy już rok o 2 przystanki w Gumienicach. W 2011r. zatwierdzono lokalizację, a teraz Kierownik Obwodu Drogowego w Celinach mówi, że jak będzie zatoka przystankowa to będzie mógł być ustawiony znak przystanek. Ad.13.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielił Wójt. Odnośnie zamontowania lampy oświetlenia ulicznego w Nowej Drodze powiedział, że w tym roku planuje się zrealizować w tych miejscach gdzie nie ma. Będzie to uwzględnione jak będzie w całości realizowane zadanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego.

14 14 Sprawa uszkodzonej lampy zostanie przekazana firmie zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego. Odnośnie posypywania drogi do Ujen i Holender zostanie to przekazane do Obwodu Drogowego w Celinach żeby cała droga była posypywana w przypadkach gołoledzi. Odnośnie czynszów odpowiedział, że były dwa przetargi i czynsze kształtują się około 40 zł za m 2 pomieszczeń użytkowych. Powiedział, że wystąpił do dwóch instytucji, które są dochodowe o zwiększenie czynszu dla gminy. Odnośnie uruchomienia apteki powiedział, że umowa na najem pomieszczeń została podpisana. Jest to działalność prywatna i nie ma wpływu kiedy zostanie otwarta apteka. Czynsz najemca będzie płacił od 1 stycznia 2013r. i to powinno dopingować właściciela apteki żeby jak najszybciej otworzył aptekę. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział i zamknęła sesję rady gminy składając jednocześnie życzenia noworoczne. Sesja zakończyła się o godzinie Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokółował: S. Kielesiński Przewodnicząca Rady (-)Maria Łopatowska

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.15 a zakończono o godzinie 13.40.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28 PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku Dwudziesta sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy.

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy. Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek W dniu 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku ul.nasielska 3, odbyła się III Sesja Rady Gminy Pomiechówek,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r. P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r. Ad. 1 Otwarcia XXVI sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Piotr Wieczorek. Stwierdził, że na 15 wybranych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r.

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Miejsce odbycia sesji: sala sesyjna, nr 104 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo