Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Otwarcia sesji dokonała

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska i przewodniczyła obradom. Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Zastępcę Wójta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pozostałych obecnych na sesji. Stwierdziła, że na ustawowy skład rady 15 radnych w chwili otwarcia listę obecności podpisało 14 radnych w związku z tym sesja jest władna do podejmowania uchwał (w dalszej części obrad obecni wszyscy radni). Lista obecności radnych oraz lista obecności zaproszonych stanowią załączniki do niniejszego protokółu. Następnie przystąpiła do zatwierdzenia porządku obrad. Zapytała czy są uwagi do porządku obrad. Wójt wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad jako kolejnego punktu 11 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny". Uzasadnił zebranym cel podjęcia uchwały. Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem wniosku było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1radny. Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty i wprowadza do porządku obrad punkt jako kolejny 11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny". Zapytała czy są inne uwagi do porządku obrad sesji. Radna Anna Topolska zapytała czy została zaproszona na sesję Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy, bo na poprzedniej sesji występowała o to. Przewodnicząca udzieliła odpowiedzi, że Kierownik została zaproszona i będzie później w punkcie wolne wnioski. Radni nie zgłaszali uwag do porządku obrad w związku z tym przewodnicząca poddała do zatwierdzenia porządek obrad sesji z uwzględnieniem przyjętego wniosku. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem porządku obrad sesji było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad sesji został zatwierdzony większością głosów. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 2. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał ostatniej sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

2 2 4. Podjęcie uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl zmienionych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: a. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica, b. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, c. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica, d. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica, e. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 5. Nowelizacja budżetu gminy na 2012 rok. 6. Przyjęcie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata Uchwalenie budżetu gminy Pierzchnica na 2013 rok. 9. Zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej na 2013r. 10. Przyjęcie planu pracy rady gminy na rok Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny". 12. Zapytania i interpelacje radnych. 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 14. Wolne wnioski. Ad.1.Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych ma uwagi do protokółu z poprzedniej sesji. Radni nie wnosili uwag do protokółu w związku z tym poddała protokół do zatwierdzenia. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem protokółu było 12 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 2 radnych. Protokół Nr XXIII/2012 został zatwierdzony większością głosów. Ad.2.Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniej sesji. Wójt przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Zapytała, czy radni mają pytania do Wójta odnośnie sprawozdania z realizacji uchwał. Radni nie występowali w sprawie sprawozdania z realizacji uchwał z poprzedniej sesji.

3 3 Ad.3.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz autopoprawkę z dnia 27 grudnia 2012r. wniesioną przez Wójta. Poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja samorządowa i wyraziła pozytywną opinię o projekcie. Następnie zwróciła się do Wójta o omówienie projektu uchwały. Wójt poinformował, że uzasadnienie do projektu uchwały wyjaśnia zasadność podjęcia uchwały. Dodał, że podział jest podobny do dotychczasowego z jedną zmianą, że sołectwo Brody przypisuje się do obwodu w Skrzelczycach. Krajowe Biuro Wyborcze zaleca żeby wybory w okręgu wyborczym były przeprowadzane w jednym obwodzie głosowania. Projekt uchwały był konsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura Wojewódzka w Kielcach i z konsultacji wynikła autopoprawka. W uchwale o podziale gminy na obwody głosowania nie podaje się informacji o dostosowaniu lokalu do osób niepełnosprawnych. Taką informację podaje Wójt w drodze obwieszczenia. Radny Artur Kułagowski poddał pod rozwagę czy nie zasadne jest utworzenie stałego obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, bo i tak przy każdych wyborach jest tworzony obwód głosowania. Pełniąca obowiązki sekretarza gminy Halina Ryśkiewicz wyjaśniła sprawę tworzenia stałych i odrębnych obwodów głosowania. Ustawa Kodeks Wyborczy określa, iż w domu pomocy społecznej tworzy się odrębny obwód głosowania. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem było 14 radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/56/2012 w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta jednogłośnie. Na sesję przybył radny Zbigniew Stępień i rada obradowała od tej chwili w pełnym składzie. Ad.4.a)Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica. Poinformowała, że projekt regulaminu analizowała komisja samorządowa i wyraziła pozytywną opinię. Następnie otworzyła dyskusję na projektem uchwały. Radny Artur Kułagowski zapytał o 3 ust. 22 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica, gdzie jest Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Wójt odpowiedział, że na razie nie ma takiego punktu. Planuje się zorganizować punkt selektywnego zbierania odpadów na działce gdzie jest zakład komunalny.

4 4 Radny Kułagowski zapytał czy będzie zgoda sąsiadów na utworzenie takiego punktu. Wójt powiedział, że generalnie odpady zbierane selektywnie będą odbierane z nieruchomości. Do punktu będzie ktoś mógł oddać poza harmonogramem odpady. Radny Artur Kułagowski zapytał kto wyposaży nieruchomości w pojemniki w związku z zapisami w 10 ust. 2 pkt 1 regulaminu. Wójt odpowiedział, że każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik. Dodał, że wystąpił do firmy Remondis o odsprzedanie pojemników dla właścicieli nieruchomości ale nie ma jeszcze odpowiedzi w tej kwestii. Radny Artur Kułagowski zwrócił uwagę na zapisy w 16 ust. 2 na zdanie drugie. Zdanie to albo jest nieskończone, albo w ogóle niepotrzebny zapis. Wójt przyjął uwagę radnego i wniósł autopoprawkę do 16 ust. 2, która polega na wykreśleniu zdania "Dopuszcza się wystawienie pojemników na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 4." Radny Artur Kułagowski zwrócił uwagę na zapisy w 26 ust. 1. Mówił, że poprzedni Wójt chciał wprowadzić podatek od nieruchomości na działki siedliskowe rolnikom, teraz zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w Pierzchnicy. Pytał czy w ten sposób ma zamiar Wójt zrobić z Pierzchnicy miasto, dlaczego Piras nie może trzymać zwierząt, co z tymi ludźmi co mają zwierzęta. Proponował żeby skreślić ust. 1 w 26. Po dyskusji w tej kwestii Wójt wniósł autopoprawkę, która polega na skreśleniu w całości ust. 1 w 26 natomiast oznaczenie ust. 2 otrzymuje oznaczenie jako 26 a punkty zawarte w ust. 2 jako punkty w 26. Radna Anna Topolska zwróciła uwagę na zapisy w 10 ust. 2 pkt 3. Na zebraniu w Strojnowie Wójt mówił, że nie będzie worków kolorowych, a proponuje się takie zapisy. Proponowała żeby w tym punkcie skreślić zapis "oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadów opakowaniowych i innych surowców wtórnych". Wójt przyjął propozycję radnej i wniósł autopoprawkę do 10 ust. 2 pkt 3, która polega na skreśleniu w tym punkcie zapisu "oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadów opakowaniowych i innych surowców wtórnych" W dyskusji na pytania radnych w temacie regulaminu wyjaśnień udzielał Wójt i kierownik referatu inwestycyjnego Monika Pawlik. Poza przyjętymi przez Wójta autopoprawkami do projektu regulaminu radni nie zgłaszali wniosków. Po dyskusji nad regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica i wprowadzeniem przez Wójta trzech autopoprawek radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 2 radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/57/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica została podjęta większością głosów.

5 5 Ad.4.b)Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty został przekazany radnym w dwóch wersjach, w wersji od gospodarstwa i w wersji od osoby. Komisja samorządowa i komisja budżetowa analizowały ten temat i wniosły o ustalenie opłaty w wersji od gospodarstwa. Przedstawiła brzmienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w wersji od gospodarstwa i otworzyła dyskusję. Radny Bogusław Marczakowski zapytał na podstawie jakich wyliczeń ustalono takie, a nie inne stawki. Wójt poinformował, że w niektórych gminach odbiorem odpadów komunalnych zajmują się zakłady komunalne i te gminy mają jakiś obraz o wielkości odpadów i kosztów. U nas nie ma takich danych dlatego przyjęto stawkę jaką przyjmują gminy ościenne tj. 6 zł od osoby. Ile to będzie faktycznie to życie zweryfikuje. Jeżeli okaże się, że to będzie za mało to trzeba będzie dołożyć. Dodał, że wpłynął wniosek od firmy Remondis o ustalenie opłaty od kosza w wysokości 19,50 zł. Przewodnicząca zwróciła się do sołtysów żeby się wypowiedzieli za jaką metodą mieszkańcy w sołectwach się opowiadają. Obecni na sesji sołtysi przekazali informacje, że mieszkańcy są za wyborem metody ustalenia opłaty od gospodarstwa. Po dyskusji przewodnicząca poddała pod głosowanie wybór wersji projektu uchwały który będzie poddany pod głosowanie i zadała pytanie: kto jest za wyborem wariantu ustalenia opłaty od gospodarstwa - za było 14 radnych; kto jest za wyborem wariantu od osoby - nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że rada wybrała wariant ustalenia stawki opłaty od gospodarstwa i ten projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie. Radna Anna Topolska wystąpiła żeby w projekcie uchwały przy kwotach dopisać słowo "brutto" żeby nie było tak, że jeszcze doliczony zostanie jakiś podatek. W uzasadnieniu podano że są to stawki brutto natomiast w projekcie uchwały nie ma tych zapisów. Wójt przyjął uwagę radnej i wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, która polega na dodaniu przy kwotach w 2 pkt 1 i 2 i 3 pkt 1 i 2 słowa "brutto". Po dyskusji radni nie wnosili uwag poza wprowadzoną autopoprawką do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 14 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/58/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty została podjęta większością głosów. Ad.4.c)Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica.

6 6 Poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja samorządowa i komisja budżetowa i wyraziły one opinie pozytywne. Następnie otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. Radny Artur Kułagowski zwrócił uwagę, że w dziale 900 projektu budżetu gminy na 2013r. zaplanowano środki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne. Pytał dla kogo to jest i po co skoro nie będzie zbierana opłata formie inkasa. Wójt poinformował, że pierwotnie zamierzano żeby opłaty zbierane były przez inkasentów i na wynagrodzenie inkasentów planowano środki. Ustawa nie dopuszcza zbierania opłaty w formie inkasa dlatego zrezygnowano z zapisów o inkasentach. Skarbnik Gminy powiedział, że jak konstruowany był projekt budżetu, to sołtysi mieli zbierać opłaty i dlatego zaplanowano środki. Dodał, że na najbliższej sesji po uchwaleniu budżetu zostanie ten paragraf zlikwidowany. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 14 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/59/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica została podjęta większością głosów. Ad.4.d)Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica został przekazany radnym w dwóch wersjach, w wersji od gospodarstwa i w wersji od osoby. W związku z tym, iż przyjęta została uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w wariancie od gospodarstwa przewodnicząca poddała pod obrady projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica w wariancie od gospodarstwa i przedstawiła brzmienie tego projektu uchwały oraz autopoprawkę z dnia 27 grudnia 2012r. wniesioną przez Wójta. Poinformowała, że projekt uchwały w wariancie od gospodarstwa analizowała komisja samorządowa i komisja budżetowa i wyraziły one opinie pozytywne. Następnie otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. Wójt poinformował, że autopoprawka wynikła z wniosku na posiedzeniu komisji budżetowej radnej Anny Topolskiej. Polega ona na tym, że w załączniku do uchwały pt. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie D zapis: "Oświadcza, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C gromadzę odpady;" zastąpić zapisem: "Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C będą gromadzone odpady:"

7 7 Dotychczasowy zapis w projekcie uchwały może być mylący dla mieszkańców z aktualną formą oddawania odpadów komunalnych. Zapis "gromadzę odpady" może zostać odczytany jako wskazanie dotychczasowej formy gromadzenia odpadów natomiast stawka opłaty zostanie wybrana jak dla selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi. Deklaracja jest w najprostszy sposób opracowana żeby nie nastręczała problemów przy jej wypełnianiu i jednocześnie zawierała niezbędne dane. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 14 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/60/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica została podjęta większością głosów. Ad.4.e)Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja samorządowa i wydała opinię pozytywną. Następnie otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. Na zadawane pytania w sprawie projektu uchwały wyjaśnień udzielał Wójt. Radni nie formułowali wniosków do projektu uchwały. Po dyskusji radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 12 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 3 radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/61/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów została podjęta większością głosów. Przewodnicząca zarządziła 15 minutową przerwę w obradach od godziny godziny do Ad.5.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 oraz autopoprawkę z dnia 27 grudnia 2012r. złożoną przez Wójta do zmian w budżecie. Poinformowała, że komisja budżetowa analizowała proponowane zmiany w budżecie i wydała pozytywną opinię. Poprosiła Skarbnika Gminy o informację na temat proponowanych zmian w budżecie gminy projektem uchwały i autopoprawką.

8 8 Skarbnik Gminy Krzysztof Cieślak omówił załącznik nr 1 - Plan dochodów i załącznik nr 2 - Plan wydatków do projektu uchwały oraz zmiany proponowane autopoprawką. Poinformował, że zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w planie dochodów i wydatków oraz omówił zmiany w tych załącznikach. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem projektu uchwały było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 2 radnych. Uchwała Nr XXIV/62/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 została podjęta większością głosów. Ad.6.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata oraz autopoprawkę z dnia 27 grudnia 2012r. wniesioną przez Wójta do projektu uchwały. Poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja budżetowa i wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały. Poprosiła skarbnika gminy o omówienie projektu uchwały. Skarbnik Gminy Krzysztof Cieślak poinformował, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy, podjętą wcześniej uchwałą rady gminy oraz zarządzeniami Wójta od ostatniej sesji. Omówił jakie zmiany wprowadza się w załączniku 1 - Wieloletniej Prognozie Finansowej i załączniku 2 - wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach oraz co wprowadza się autopoprawką do projektu uchwały. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem projektu uchwały było 12 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 3 radnych. Uchwała Nr XXIV/63/2012 w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata została podjęta większością głosów. Ad. 7.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach badała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata i pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Wójta projekt uchwały. Przedstawiła uchwałę Nr 129/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata Gminy Pierzchnica. Zwróciła się do skarbnika gminy o omówienie projektu uchwały. Skarbnik Gminy przedstawił wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata , które wynikają z projektu uchwały budżetowej na rok

9 Poinformował, że w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej na lata na stronie 2 objaśnień w punkcie d kwotę zastępuje się kwotą zł, a wynika to z załącznika do projektu uchwały budżetowej na 2013r. ponieważ błędnie zostały podliczone wydatki majątkowe. Następnie otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. Radna Anna Topolska zwracała uwagę na wydatki w oświacie. Zlikwidowano szkołę w Drugni i powinny być oszczędności. Przy planowanych oszczędnościach w Pierzchnicy nastąpił wzrost wydatków, wg wyliczeń radnej o 726 tys. zł. Pytała w czym są wyrażone oszczędności, bo na pewno nie w pieniądzach. Skarbnik Gminy wyjaśnił, że wzrost wydatków na wynagrodzeniach spowodowany został podwyżką wynagrodzeń oraz wzrostem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedstawiał wyliczenia i udowadniał, że nie ma nieuzasadnionego wzrostu wydatków. Po dyskusji radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 10 radnych, przeciw było 2 radnych, wstrzymujących się 3 radnych. Uchwała Nr XXIV/64/2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata została podjęta większością głosów. Ad.8. Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok. Poinformowała, że Wójt złożył autopoprawkę do projektu budżetu gminy, którą radni otrzymali. Projekt budżetu analizowały komisje: samorządowa i budżetowa jako ostatnia. Komisje nie formułowały wniosków do projektu budżetu opiniując go pozytywnie. Projekt uchwały budżetowej Gminy Pierzchnica na 2013r. badała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach i zaopiniowała pozytywnie. Przewodnicząca przedstawiła opinię RIO wyrażoną uchwałą Nr 128/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pierzchnica na 2013 rok. Poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie analizy projektu uchwały budżetowej i autopoprawki do projektu. Skarbnik Gminy przedstawił zebranym założenia do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok. Omówił strukturę dochodów i wydatków budżetu gminy oraz omówił przedłożoną autopoprawkę. Następnie przewodnicząca otworzyła dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na 2013 rok. Radny Artur Kułagowski zwracał uwagę, że dochody bieżące na 2012r. były planowane na zł, a majątkowe na kwotę zł, natomiast na 2013r. dochody bieżące planuje się na kwotę zł, a majątkowe na kwotę zł. To pokazuje, że o 1,2 mln zł będzie mniej na inwestycje. Skarbnik Gminy poinformował, że rok 2013 jest ostatnim rokiem budżetu unii europejskiej i praktycznie nie ma już naborów wniosków na realizację zadań inwestycyjnych.

10 10 Radny Artur Kułagowski porównał planowane wydatki na 2013r. z 2012r. w dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne powiatowe. Zapytał co dzieje się z samochodem służbowym, kierowcy samochodu służbowego nie ma, na podróże służbowe planowana jest kwota 14 tys. zł. Wójt poinformował, że samochód służbowy jest wykorzystywany do jazd po terenie gminy dla ośrodka pomocy społecznej i dla urzędu gminy, a także do załatwiania spraw poza terenem gminy. Radny Artur Kułagowski zwrócił uwagę na wydatki w dziale 852 rozdział domy pomocy społecznej na 2013r. planuje się 280 tys. zł, a w 2012r. było 180 tys. zł. Skarbnik Gminy odpowiedział, że takie są potrzeby i tyle zaplanowano środków na opłacenie pobytu skierowanych przez gminę osób do domów pomocy społecznej. Radny Artur Kułagowski zapytał dla kogo jest zaplanowana kwota 12 tys. zł na wynagrodzenia w dziale 900, kto to jest. Skarbnik Gminy wyjaśnił, że będzie zatrudniona osoba do realizacji zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Radny Artur Kułagowski zapytał o wydatki w dziale 900 rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach na 2012r. planowano 72 tys. zł natomiast na 2013r. tylko 26 tys. zł, czy nie będzie czegoś, czy nie będzie utrzymywana zieleń. Skarbnik Gminy wyjaśnił, że w 2012 roku 56 tys. zł to była dotacja dla zakładu komunalnego ale nie była wykorzystana, bo pracami interwencyjnymi utrzymywano porządek na terenach publicznych. Radny Artur Kułagowski zapytał czy oświetlenie uliczne będzie dalej wyłączane w nocy, bo tak wynika z planowanych na ten cel wydatków. Wójt poinformował, że wyłączenia oświetlenia ulicznego były od maja 2012r. planuje się dalej przez cały. Przeprowadzono przetarg na dostawę energii i będą z tego tytułu mniejsze wydatki. Radna Małgorzata Wojciechowska zapytała na co planuje się kwotę 47 tys. zł w dziale 710 rozdział plany zagospodarowania przestrzennego. Skarbnik Gminy odpowiedział, że kwota jest zaplanowana na wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy, bo gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego oraz na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Radny Bogusław Marczakowski mówił, że w projekcie budżetu nic nie planuje się z zadań inwestycyjnych w Drugni. Pytał dlaczego nic się nie planuje. Wójt poinformował, że na ile wystarczyło środków to na tyle zostały zaplanowane zadania. Radny Bogusław Marczakowski mówił, że na wykonanie chodnika były zaplanowane pieniądze w budżecie i zabrano je. Żeby zrobić kawałek chodnika i tym samym poprawić bezpieczeństwo przejścia drogą szczególnie dla dzieci nie może się doprosić od kilku lat. Oświadczył do protokółu, że składa rezygnację z radnego i opuścił salę obrad. Radny Artur Kułagowski wystąpił z wnioskami do projektu budżetu: 1)zdjąć dziale 852 rozdział podróże służbowe krajowe 1000zł, w rozdziale Domy pomocy społecznej 3110 świadczenia społeczne zł, w dziale 750 rozdział urzędy gmin 4410 podróże służbowe krajowe

11 zł. i dokonać zwiększenia wydatków o proponowane zmniejszenia w dziale 900 rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 zakup energii. 2)zdjąć w dziale 900 rozdział wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zł i zwiększyć wydatki w dziale 754 rozdział zł na zakupy dla straży i zł na utrzymanie posterunku. 3)skreślić w 13 projektu uchwały budżetowej punkty 1, 2 i 3. Przewodnicząca poinformowała radnego Artura Kułagowskiego, iż nie może przyjąć zgłoszonych wniosków przez radnego do głosowania ponieważ radny nie może składać takich wniosków, bo taka inicjatywa przysługuje tylko Wójtowi. Wójt powiedział, że to jest hipokryzja, bo radny jak był przewodniczącym, przy uchwalaniu budżetu na 2010r. mówił do radnych, że tylko Wójt może zgłaszać poprawki, a teraz zapomniał o tym. Po wyczerpaniu dyskusji w temacie uchwalenia budżetu gminy na 2013r. przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt budżetu gminy stawiając pytanie; kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok z uwzględnieniem wniesionej przez Wójta autopoprawki. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem uchwały budżetowej było 10 radnych, przeciw był 1 radny, wstrzymujących się było 3 radnych. Uchwała Nr XXIV/65/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok została podjęta bezwzględną większością głosów. Ad. 9.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013 wniesiony przez komisję rewizyjną i otworzyła dyskusję nad projektem. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013 w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Uchwała Nr XXIV/66/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013 została podjęta większością głosów. Ad.10)Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pierzchnica na rok 2013 i otworzyła dyskusję nad projektem. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pierzchnica na rok 2013 w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Uchwała Nr XXIV/67/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pierzchnica na rok 2013 została podjęta większością głosów. Ad.11.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny" i zwróciła się do Wójta o informacje w tym temacie.

12 12 Wójt poinformował, że jest możliwość uzyskania środków z funduszu norweskiego i jest to możliwe tylko w ramach obszaru funkcjonalnego. Omówił jaki jest cel przystąpienia do projektu pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny i jakie korzyści można osiągnąć i przybliżył jak działa program. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny" w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem było 14 radnych. Uchwała Nr XXIV/68/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny" została podjęta jednogłośnie. Ad.12. Zapytania i interpelacje radnych. Przewodnicząca wywołała radną Annę Topolską w związku z wystąpieniem na poprzedniej sesji o zaproszenie Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej o przedstawienie tematu, dla którego obecność kierownika jest wymagana. Radna Anna Topolska zwróciła się do Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy o wyjaśnienie na piśmie na ręce Przewodniczącej Rady Gminy w poniższej sprawie. Powiedziała, że jej dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej w Kielcach i otrzymała do wypełnienia bilans. Lekarz Hołody odmówił wypełnienia tłumacząc, że raz w roku się robi bilans. Mówiła, że pojechała do szkoły i na 25 dzieci w klasie tylko jej dziecko nie otrzymało wypełnionej karty. Ponadto radna wystąpiła do Kierownika SZOZ o usprawnienie przyjmowania pacjentów w Punkcie Lekarskim w Drugni. Osoby starsze mają czas i siedzą przed gabinetem i czekają na wizytę. Osoby pracujące chcieliby żeby lekarz przyjmował wg kolejności rejestracji natomiast osoby co siedzą i czekają przed gabinetem wg kolejki przed gabinetem. Wystąpiła w sprawie rejestracji, a mianowicie rejestracja telefoniczna rozpoczyna się od godziny 8 00 ale od godziny 8 00 do 8 30 jest głuchy telefon. Powiedziała, że posiada informację od osoby blisko związanej z Ośrodkiem Zdrowia, że do godziny 8 30 telefon jest wyłączony. Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy Pani Ewa Rogowska poinformowała radną, że bilans zdrowia dziecka robi się raz, bo jest to odnotowane w karcie zdrowia i przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjaśniała, że na koniec roku szkolnego w ostatniej klasie gimnazjum pielęgniarka szkolna zbiera dane i przekazuje do szkoły. Bilans jeżeli nie został wykonany dziecku w gimnazjum to może być zrobiony jak uczęszcza do szkoły średniej. Nie jest możliwe przeprowadzenie bilansu po raz drugi ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia żąda szczegółowych wyjaśnień dlaczego to robiono. Odnośnie usprawnienia przyjęć pacjentów powiedziała, że jest rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa jakie osoby są uprawnione do korzystania z przyjęć poza kolejnością i w tym rozporządzeniu nie uwzględniono osób pracujących. W Drugni obowiązuje system przyjęć do doktor Stępień jak w Pierzchnicy gdzie lista zarejestrowanych jest swoją drogą, a obowiązuje kolejka przed drzwiami i o tym

13 13 pacjenci są informowani. Do doktora Hołodego obowiązuje kolejność przyjęć wg numerów rejestracji. Powiedziała, że lekarze samodzielnie kształtują jak pacjenci są przyjmowani czy wg kolejności rejestracji czy wg kolejki przed drzwiami. Radna Anna Topolska mówiła, że po interwencji radnego Marczakowskiego doktor Hołody przyjeżdżał na czas do Drugni ale tylko przez jakiś okres. Teraz nie przyjeżdża na wyznaczoną godzinę przyjęć tylko się spóźnia. Odnośnie przyjęć pacjentów wnosiła do Pani Kierownik żeby w Punkcie Lekarskim w Drugni wprowadzić jednolity system przyjęć albo według kolejki, albo według kolejności rejestracji. Kierownik SZOZ odpowiedziała, że postara się wprowadzić jednolity system albo według zajętej kolejki przed gabinetem, albo według numerów rejestracji. Odnośnie rejestracji pacjentów to od godziny 7 30 do godziny 8 00 rejestrowani są pacjenci co czekają przy okienku. Od godziny 8 00 jest rejestracja telefoniczna. Powiedziała, że nigdy telefon nie jest wyłączany. Mówiła, że bardzo często sama siada w rejestracji i rejestruje i telefon nigdy nie jest wyłączony. Dodała, że jest tak, iż w ciągu godziny rejestrują 40 osób i więcej nie rejestrują. Radna Anna Topolska powiedziała, że w jednym dniu telefonowała 5 razy i nie uzyskała połączenia. Mówiła, że wie jaki jest sygnał telefonu zajętego, a jaki jak jest wyłączony. Kierownik SZOZ powiedziała, że nie sprawdzi się tego, bo jest to słowo przeciwko słowu. Mówiła, że ręczy za swoich pracowników, że radna nie uzyskała takiej informacji od pracowników Ośrodka Zdrowia. Pani Kierownik zapytała radną Topolską czy żąda udzielenia wyjaśnień na piśmie do przewodniczącej czy satysfakcjonujące są udzielone wyjaśnienia. Radna Topolska zrezygnowała z udzielenia wyjaśnień na piśmie przyjmując udzielone wyjaśnienia za wystarczające. Radna Małgorzata Wojciechowska zgłosiła, że Długosz z Nowej Drogi prosił o założenie lampy oświetlenia ulicznego na przystanku jak byłaby taka możliwość. Zgłosiła uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego na słupie nr 15 w Podlesiu. Radny Jan Stęplowski zwracał uwagę na to, że droga do Ujen i Holender przebiega przez las i lód na drodze nie topnieje, bo droga jest zacieniona. Jak była gołoledź na drodze to piaskarka posypywała tylko na wzniesieniach i na zakrętach. Wnosił żeby w przypadku występowania gołoledzi posypywać tą drogę na całej długości przez las. Radny Artur Kułagowski zapytał o czynsz na przyszły rok dla banku i poczty. Zapytał kiedy będzie uruchomiona nowa apteka w Pierzchnicy. Sołtys Henryk Zgórski mówił, że walczy już rok o 2 przystanki w Gumienicach. W 2011r. zatwierdzono lokalizację, a teraz Kierownik Obwodu Drogowego w Celinach mówi, że jak będzie zatoka przystankowa to będzie mógł być ustawiony znak przystanek. Ad.13.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielił Wójt. Odnośnie zamontowania lampy oświetlenia ulicznego w Nowej Drodze powiedział, że w tym roku planuje się zrealizować w tych miejscach gdzie nie ma. Będzie to uwzględnione jak będzie w całości realizowane zadanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego.

14 14 Sprawa uszkodzonej lampy zostanie przekazana firmie zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego. Odnośnie posypywania drogi do Ujen i Holender zostanie to przekazane do Obwodu Drogowego w Celinach żeby cała droga była posypywana w przypadkach gołoledzi. Odnośnie czynszów odpowiedział, że były dwa przetargi i czynsze kształtują się około 40 zł za m 2 pomieszczeń użytkowych. Powiedział, że wystąpił do dwóch instytucji, które są dochodowe o zwiększenie czynszu dla gminy. Odnośnie uruchomienia apteki powiedział, że umowa na najem pomieszczeń została podpisana. Jest to działalność prywatna i nie ma wpływu kiedy zostanie otwarta apteka. Czynsz najemca będzie płacił od 1 stycznia 2013r. i to powinno dopingować właściciela apteki żeby jak najszybciej otworzył aptekę. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział i zamknęła sesję rady gminy składając jednocześnie życzenia noworoczne. Sesja zakończyła się o godzinie Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokółował: S. Kielesiński Przewodnicząca Rady (-)Maria Łopatowska

Protokół Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 27 października 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 13 00. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15 PROTOKÓŁ Nr VIII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Secemin odbytej w dniu 10 lipca 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Seceminie w godz. od 9 00 do 9 40. Sesji przewodniczył Pan Henryk Lis Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 29 października 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 29 października 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 29 października 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXV/2013 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 11 lutego 2013r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała

Protokół Nr XXV/2013 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 11 lutego 2013r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała Protokół Nr XXV/2013 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 11 lutego 2013r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 24 listopada 2015r.

Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 24 listopada 2015r. Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 24 listopada 2015r. Posiedzenie komisji otworzyła przewodnicząca komisji Jadwiga Łopatowska i przewodniczyła posiedzeniu. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 21 listopada 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy pokój nr 9

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 18/2013 z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 6 lutego 2013r.

Protokół Nr 18/2013 z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 6 lutego 2013r. Protokół Nr 18/2013 z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 6 lutego 2013r. Posiedzenie komisji otworzyła przewodnicząca komisji Jadwiga Łopatowska i przewodniczyła posiedzeniu. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Nr 5/VII/2016 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Nr 5/VII/2016 Komisji

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.700.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30.07.2014r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 16 lutego 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 16 lutego 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 16 lutego 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku

Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołów

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz. 17.00 Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 17.00 otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz. 10 00-13 00 w Muzeum w Praszce Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Pkt 1. Otwarcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02. Powitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca zarządziła 15- minutową przerwę w obradach od godziny do godziny

Przewodnicząca zarządziła 15- minutową przerwę w obradach od godziny do godziny Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 27 kwietnia 2015r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 35. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie OR.0012.2.4.2014.PD P r o t o k ó ł Nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: PROTOKÓŁ Nr 7/2017 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 20 czerwca 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4 /15. Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. z dnia 29 października 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 4 /15. Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. z dnia 29 października 2015 r. O-R.0012.9.2015.MS PROTOKÓŁ NR 4 /15 Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych z dnia 29 października 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo