Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Otwarcia sesji dokonała

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska i przewodniczyła obradom. Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Zastępcę Wójta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pozostałych obecnych na sesji. Stwierdziła, że na ustawowy skład rady 15 radnych w chwili otwarcia listę obecności podpisało 14 radnych w związku z tym sesja jest władna do podejmowania uchwał (w dalszej części obrad obecni wszyscy radni). Lista obecności radnych oraz lista obecności zaproszonych stanowią załączniki do niniejszego protokółu. Następnie przystąpiła do zatwierdzenia porządku obrad. Zapytała czy są uwagi do porządku obrad. Wójt wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad jako kolejnego punktu 11 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny". Uzasadnił zebranym cel podjęcia uchwały. Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem wniosku było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1radny. Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty i wprowadza do porządku obrad punkt jako kolejny 11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny". Zapytała czy są inne uwagi do porządku obrad sesji. Radna Anna Topolska zapytała czy została zaproszona na sesję Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy, bo na poprzedniej sesji występowała o to. Przewodnicząca udzieliła odpowiedzi, że Kierownik została zaproszona i będzie później w punkcie wolne wnioski. Radni nie zgłaszali uwag do porządku obrad w związku z tym przewodnicząca poddała do zatwierdzenia porządek obrad sesji z uwzględnieniem przyjętego wniosku. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem porządku obrad sesji było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad sesji został zatwierdzony większością głosów. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 2. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał ostatniej sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

2 2 4. Podjęcie uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl zmienionych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: a. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica, b. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, c. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica, d. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica, e. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 5. Nowelizacja budżetu gminy na 2012 rok. 6. Przyjęcie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata Uchwalenie budżetu gminy Pierzchnica na 2013 rok. 9. Zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej na 2013r. 10. Przyjęcie planu pracy rady gminy na rok Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny". 12. Zapytania i interpelacje radnych. 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 14. Wolne wnioski. Ad.1.Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych ma uwagi do protokółu z poprzedniej sesji. Radni nie wnosili uwag do protokółu w związku z tym poddała protokół do zatwierdzenia. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem protokółu było 12 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 2 radnych. Protokół Nr XXIII/2012 został zatwierdzony większością głosów. Ad.2.Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniej sesji. Wójt przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Zapytała, czy radni mają pytania do Wójta odnośnie sprawozdania z realizacji uchwał. Radni nie występowali w sprawie sprawozdania z realizacji uchwał z poprzedniej sesji.

3 3 Ad.3.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz autopoprawkę z dnia 27 grudnia 2012r. wniesioną przez Wójta. Poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja samorządowa i wyraziła pozytywną opinię o projekcie. Następnie zwróciła się do Wójta o omówienie projektu uchwały. Wójt poinformował, że uzasadnienie do projektu uchwały wyjaśnia zasadność podjęcia uchwały. Dodał, że podział jest podobny do dotychczasowego z jedną zmianą, że sołectwo Brody przypisuje się do obwodu w Skrzelczycach. Krajowe Biuro Wyborcze zaleca żeby wybory w okręgu wyborczym były przeprowadzane w jednym obwodzie głosowania. Projekt uchwały był konsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura Wojewódzka w Kielcach i z konsultacji wynikła autopoprawka. W uchwale o podziale gminy na obwody głosowania nie podaje się informacji o dostosowaniu lokalu do osób niepełnosprawnych. Taką informację podaje Wójt w drodze obwieszczenia. Radny Artur Kułagowski poddał pod rozwagę czy nie zasadne jest utworzenie stałego obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, bo i tak przy każdych wyborach jest tworzony obwód głosowania. Pełniąca obowiązki sekretarza gminy Halina Ryśkiewicz wyjaśniła sprawę tworzenia stałych i odrębnych obwodów głosowania. Ustawa Kodeks Wyborczy określa, iż w domu pomocy społecznej tworzy się odrębny obwód głosowania. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem było 14 radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/56/2012 w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta jednogłośnie. Na sesję przybył radny Zbigniew Stępień i rada obradowała od tej chwili w pełnym składzie. Ad.4.a)Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica. Poinformowała, że projekt regulaminu analizowała komisja samorządowa i wyraziła pozytywną opinię. Następnie otworzyła dyskusję na projektem uchwały. Radny Artur Kułagowski zapytał o 3 ust. 22 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica, gdzie jest Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Wójt odpowiedział, że na razie nie ma takiego punktu. Planuje się zorganizować punkt selektywnego zbierania odpadów na działce gdzie jest zakład komunalny.

4 4 Radny Kułagowski zapytał czy będzie zgoda sąsiadów na utworzenie takiego punktu. Wójt powiedział, że generalnie odpady zbierane selektywnie będą odbierane z nieruchomości. Do punktu będzie ktoś mógł oddać poza harmonogramem odpady. Radny Artur Kułagowski zapytał kto wyposaży nieruchomości w pojemniki w związku z zapisami w 10 ust. 2 pkt 1 regulaminu. Wójt odpowiedział, że każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik. Dodał, że wystąpił do firmy Remondis o odsprzedanie pojemników dla właścicieli nieruchomości ale nie ma jeszcze odpowiedzi w tej kwestii. Radny Artur Kułagowski zwrócił uwagę na zapisy w 16 ust. 2 na zdanie drugie. Zdanie to albo jest nieskończone, albo w ogóle niepotrzebny zapis. Wójt przyjął uwagę radnego i wniósł autopoprawkę do 16 ust. 2, która polega na wykreśleniu zdania "Dopuszcza się wystawienie pojemników na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 4." Radny Artur Kułagowski zwrócił uwagę na zapisy w 26 ust. 1. Mówił, że poprzedni Wójt chciał wprowadzić podatek od nieruchomości na działki siedliskowe rolnikom, teraz zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w Pierzchnicy. Pytał czy w ten sposób ma zamiar Wójt zrobić z Pierzchnicy miasto, dlaczego Piras nie może trzymać zwierząt, co z tymi ludźmi co mają zwierzęta. Proponował żeby skreślić ust. 1 w 26. Po dyskusji w tej kwestii Wójt wniósł autopoprawkę, która polega na skreśleniu w całości ust. 1 w 26 natomiast oznaczenie ust. 2 otrzymuje oznaczenie jako 26 a punkty zawarte w ust. 2 jako punkty w 26. Radna Anna Topolska zwróciła uwagę na zapisy w 10 ust. 2 pkt 3. Na zebraniu w Strojnowie Wójt mówił, że nie będzie worków kolorowych, a proponuje się takie zapisy. Proponowała żeby w tym punkcie skreślić zapis "oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadów opakowaniowych i innych surowców wtórnych". Wójt przyjął propozycję radnej i wniósł autopoprawkę do 10 ust. 2 pkt 3, która polega na skreśleniu w tym punkcie zapisu "oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadów opakowaniowych i innych surowców wtórnych" W dyskusji na pytania radnych w temacie regulaminu wyjaśnień udzielał Wójt i kierownik referatu inwestycyjnego Monika Pawlik. Poza przyjętymi przez Wójta autopoprawkami do projektu regulaminu radni nie zgłaszali wniosków. Po dyskusji nad regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica i wprowadzeniem przez Wójta trzech autopoprawek radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 2 radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/57/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica została podjęta większością głosów.

5 5 Ad.4.b)Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty został przekazany radnym w dwóch wersjach, w wersji od gospodarstwa i w wersji od osoby. Komisja samorządowa i komisja budżetowa analizowały ten temat i wniosły o ustalenie opłaty w wersji od gospodarstwa. Przedstawiła brzmienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w wersji od gospodarstwa i otworzyła dyskusję. Radny Bogusław Marczakowski zapytał na podstawie jakich wyliczeń ustalono takie, a nie inne stawki. Wójt poinformował, że w niektórych gminach odbiorem odpadów komunalnych zajmują się zakłady komunalne i te gminy mają jakiś obraz o wielkości odpadów i kosztów. U nas nie ma takich danych dlatego przyjęto stawkę jaką przyjmują gminy ościenne tj. 6 zł od osoby. Ile to będzie faktycznie to życie zweryfikuje. Jeżeli okaże się, że to będzie za mało to trzeba będzie dołożyć. Dodał, że wpłynął wniosek od firmy Remondis o ustalenie opłaty od kosza w wysokości 19,50 zł. Przewodnicząca zwróciła się do sołtysów żeby się wypowiedzieli za jaką metodą mieszkańcy w sołectwach się opowiadają. Obecni na sesji sołtysi przekazali informacje, że mieszkańcy są za wyborem metody ustalenia opłaty od gospodarstwa. Po dyskusji przewodnicząca poddała pod głosowanie wybór wersji projektu uchwały który będzie poddany pod głosowanie i zadała pytanie: kto jest za wyborem wariantu ustalenia opłaty od gospodarstwa - za było 14 radnych; kto jest za wyborem wariantu od osoby - nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że rada wybrała wariant ustalenia stawki opłaty od gospodarstwa i ten projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie. Radna Anna Topolska wystąpiła żeby w projekcie uchwały przy kwotach dopisać słowo "brutto" żeby nie było tak, że jeszcze doliczony zostanie jakiś podatek. W uzasadnieniu podano że są to stawki brutto natomiast w projekcie uchwały nie ma tych zapisów. Wójt przyjął uwagę radnej i wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, która polega na dodaniu przy kwotach w 2 pkt 1 i 2 i 3 pkt 1 i 2 słowa "brutto". Po dyskusji radni nie wnosili uwag poza wprowadzoną autopoprawką do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 14 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/58/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty została podjęta większością głosów. Ad.4.c)Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica.

6 6 Poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja samorządowa i komisja budżetowa i wyraziły one opinie pozytywne. Następnie otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. Radny Artur Kułagowski zwrócił uwagę, że w dziale 900 projektu budżetu gminy na 2013r. zaplanowano środki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne. Pytał dla kogo to jest i po co skoro nie będzie zbierana opłata formie inkasa. Wójt poinformował, że pierwotnie zamierzano żeby opłaty zbierane były przez inkasentów i na wynagrodzenie inkasentów planowano środki. Ustawa nie dopuszcza zbierania opłaty w formie inkasa dlatego zrezygnowano z zapisów o inkasentach. Skarbnik Gminy powiedział, że jak konstruowany był projekt budżetu, to sołtysi mieli zbierać opłaty i dlatego zaplanowano środki. Dodał, że na najbliższej sesji po uchwaleniu budżetu zostanie ten paragraf zlikwidowany. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 14 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/59/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica została podjęta większością głosów. Ad.4.d)Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica został przekazany radnym w dwóch wersjach, w wersji od gospodarstwa i w wersji od osoby. W związku z tym, iż przyjęta została uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w wariancie od gospodarstwa przewodnicząca poddała pod obrady projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica w wariancie od gospodarstwa i przedstawiła brzmienie tego projektu uchwały oraz autopoprawkę z dnia 27 grudnia 2012r. wniesioną przez Wójta. Poinformowała, że projekt uchwały w wariancie od gospodarstwa analizowała komisja samorządowa i komisja budżetowa i wyraziły one opinie pozytywne. Następnie otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. Wójt poinformował, że autopoprawka wynikła z wniosku na posiedzeniu komisji budżetowej radnej Anny Topolskiej. Polega ona na tym, że w załączniku do uchwały pt. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie D zapis: "Oświadcza, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C gromadzę odpady;" zastąpić zapisem: "Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C będą gromadzone odpady:"

7 7 Dotychczasowy zapis w projekcie uchwały może być mylący dla mieszkańców z aktualną formą oddawania odpadów komunalnych. Zapis "gromadzę odpady" może zostać odczytany jako wskazanie dotychczasowej formy gromadzenia odpadów natomiast stawka opłaty zostanie wybrana jak dla selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi. Deklaracja jest w najprostszy sposób opracowana żeby nie nastręczała problemów przy jej wypełnianiu i jednocześnie zawierała niezbędne dane. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 14 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/60/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica została podjęta większością głosów. Ad.4.e)Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja samorządowa i wydała opinię pozytywną. Następnie otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. Na zadawane pytania w sprawie projektu uchwały wyjaśnień udzielał Wójt. Radni nie formułowali wniosków do projektu uchwały. Po dyskusji radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 12 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 3 radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXIV/61/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów została podjęta większością głosów. Przewodnicząca zarządziła 15 minutową przerwę w obradach od godziny godziny do Ad.5.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 oraz autopoprawkę z dnia 27 grudnia 2012r. złożoną przez Wójta do zmian w budżecie. Poinformowała, że komisja budżetowa analizowała proponowane zmiany w budżecie i wydała pozytywną opinię. Poprosiła Skarbnika Gminy o informację na temat proponowanych zmian w budżecie gminy projektem uchwały i autopoprawką.

8 8 Skarbnik Gminy Krzysztof Cieślak omówił załącznik nr 1 - Plan dochodów i załącznik nr 2 - Plan wydatków do projektu uchwały oraz zmiany proponowane autopoprawką. Poinformował, że zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w planie dochodów i wydatków oraz omówił zmiany w tych załącznikach. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem projektu uchwały było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 2 radnych. Uchwała Nr XXIV/62/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 została podjęta większością głosów. Ad.6.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata oraz autopoprawkę z dnia 27 grudnia 2012r. wniesioną przez Wójta do projektu uchwały. Poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja budżetowa i wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały. Poprosiła skarbnika gminy o omówienie projektu uchwały. Skarbnik Gminy Krzysztof Cieślak poinformował, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy, podjętą wcześniej uchwałą rady gminy oraz zarządzeniami Wójta od ostatniej sesji. Omówił jakie zmiany wprowadza się w załączniku 1 - Wieloletniej Prognozie Finansowej i załączniku 2 - wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach oraz co wprowadza się autopoprawką do projektu uchwały. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem projektu uchwały było 12 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 3 radnych. Uchwała Nr XXIV/63/2012 w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata została podjęta większością głosów. Ad. 7.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach badała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata i pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Wójta projekt uchwały. Przedstawiła uchwałę Nr 129/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata Gminy Pierzchnica. Zwróciła się do skarbnika gminy o omówienie projektu uchwały. Skarbnik Gminy przedstawił wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata , które wynikają z projektu uchwały budżetowej na rok

9 Poinformował, że w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej na lata na stronie 2 objaśnień w punkcie d kwotę zastępuje się kwotą zł, a wynika to z załącznika do projektu uchwały budżetowej na 2013r. ponieważ błędnie zostały podliczone wydatki majątkowe. Następnie otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. Radna Anna Topolska zwracała uwagę na wydatki w oświacie. Zlikwidowano szkołę w Drugni i powinny być oszczędności. Przy planowanych oszczędnościach w Pierzchnicy nastąpił wzrost wydatków, wg wyliczeń radnej o 726 tys. zł. Pytała w czym są wyrażone oszczędności, bo na pewno nie w pieniądzach. Skarbnik Gminy wyjaśnił, że wzrost wydatków na wynagrodzeniach spowodowany został podwyżką wynagrodzeń oraz wzrostem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedstawiał wyliczenia i udowadniał, że nie ma nieuzasadnionego wzrostu wydatków. Po dyskusji radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 10 radnych, przeciw było 2 radnych, wstrzymujących się 3 radnych. Uchwała Nr XXIV/64/2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata została podjęta większością głosów. Ad.8. Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok. Poinformowała, że Wójt złożył autopoprawkę do projektu budżetu gminy, którą radni otrzymali. Projekt budżetu analizowały komisje: samorządowa i budżetowa jako ostatnia. Komisje nie formułowały wniosków do projektu budżetu opiniując go pozytywnie. Projekt uchwały budżetowej Gminy Pierzchnica na 2013r. badała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach i zaopiniowała pozytywnie. Przewodnicząca przedstawiła opinię RIO wyrażoną uchwałą Nr 128/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pierzchnica na 2013 rok. Poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie analizy projektu uchwały budżetowej i autopoprawki do projektu. Skarbnik Gminy przedstawił zebranym założenia do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok. Omówił strukturę dochodów i wydatków budżetu gminy oraz omówił przedłożoną autopoprawkę. Następnie przewodnicząca otworzyła dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na 2013 rok. Radny Artur Kułagowski zwracał uwagę, że dochody bieżące na 2012r. były planowane na zł, a majątkowe na kwotę zł, natomiast na 2013r. dochody bieżące planuje się na kwotę zł, a majątkowe na kwotę zł. To pokazuje, że o 1,2 mln zł będzie mniej na inwestycje. Skarbnik Gminy poinformował, że rok 2013 jest ostatnim rokiem budżetu unii europejskiej i praktycznie nie ma już naborów wniosków na realizację zadań inwestycyjnych.

10 10 Radny Artur Kułagowski porównał planowane wydatki na 2013r. z 2012r. w dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne powiatowe. Zapytał co dzieje się z samochodem służbowym, kierowcy samochodu służbowego nie ma, na podróże służbowe planowana jest kwota 14 tys. zł. Wójt poinformował, że samochód służbowy jest wykorzystywany do jazd po terenie gminy dla ośrodka pomocy społecznej i dla urzędu gminy, a także do załatwiania spraw poza terenem gminy. Radny Artur Kułagowski zwrócił uwagę na wydatki w dziale 852 rozdział domy pomocy społecznej na 2013r. planuje się 280 tys. zł, a w 2012r. było 180 tys. zł. Skarbnik Gminy odpowiedział, że takie są potrzeby i tyle zaplanowano środków na opłacenie pobytu skierowanych przez gminę osób do domów pomocy społecznej. Radny Artur Kułagowski zapytał dla kogo jest zaplanowana kwota 12 tys. zł na wynagrodzenia w dziale 900, kto to jest. Skarbnik Gminy wyjaśnił, że będzie zatrudniona osoba do realizacji zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Radny Artur Kułagowski zapytał o wydatki w dziale 900 rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach na 2012r. planowano 72 tys. zł natomiast na 2013r. tylko 26 tys. zł, czy nie będzie czegoś, czy nie będzie utrzymywana zieleń. Skarbnik Gminy wyjaśnił, że w 2012 roku 56 tys. zł to była dotacja dla zakładu komunalnego ale nie była wykorzystana, bo pracami interwencyjnymi utrzymywano porządek na terenach publicznych. Radny Artur Kułagowski zapytał czy oświetlenie uliczne będzie dalej wyłączane w nocy, bo tak wynika z planowanych na ten cel wydatków. Wójt poinformował, że wyłączenia oświetlenia ulicznego były od maja 2012r. planuje się dalej przez cały. Przeprowadzono przetarg na dostawę energii i będą z tego tytułu mniejsze wydatki. Radna Małgorzata Wojciechowska zapytała na co planuje się kwotę 47 tys. zł w dziale 710 rozdział plany zagospodarowania przestrzennego. Skarbnik Gminy odpowiedział, że kwota jest zaplanowana na wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy, bo gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego oraz na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Radny Bogusław Marczakowski mówił, że w projekcie budżetu nic nie planuje się z zadań inwestycyjnych w Drugni. Pytał dlaczego nic się nie planuje. Wójt poinformował, że na ile wystarczyło środków to na tyle zostały zaplanowane zadania. Radny Bogusław Marczakowski mówił, że na wykonanie chodnika były zaplanowane pieniądze w budżecie i zabrano je. Żeby zrobić kawałek chodnika i tym samym poprawić bezpieczeństwo przejścia drogą szczególnie dla dzieci nie może się doprosić od kilku lat. Oświadczył do protokółu, że składa rezygnację z radnego i opuścił salę obrad. Radny Artur Kułagowski wystąpił z wnioskami do projektu budżetu: 1)zdjąć dziale 852 rozdział podróże służbowe krajowe 1000zł, w rozdziale Domy pomocy społecznej 3110 świadczenia społeczne zł, w dziale 750 rozdział urzędy gmin 4410 podróże służbowe krajowe

11 zł. i dokonać zwiększenia wydatków o proponowane zmniejszenia w dziale 900 rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 zakup energii. 2)zdjąć w dziale 900 rozdział wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zł i zwiększyć wydatki w dziale 754 rozdział zł na zakupy dla straży i zł na utrzymanie posterunku. 3)skreślić w 13 projektu uchwały budżetowej punkty 1, 2 i 3. Przewodnicząca poinformowała radnego Artura Kułagowskiego, iż nie może przyjąć zgłoszonych wniosków przez radnego do głosowania ponieważ radny nie może składać takich wniosków, bo taka inicjatywa przysługuje tylko Wójtowi. Wójt powiedział, że to jest hipokryzja, bo radny jak był przewodniczącym, przy uchwalaniu budżetu na 2010r. mówił do radnych, że tylko Wójt może zgłaszać poprawki, a teraz zapomniał o tym. Po wyczerpaniu dyskusji w temacie uchwalenia budżetu gminy na 2013r. przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt budżetu gminy stawiając pytanie; kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok z uwzględnieniem wniesionej przez Wójta autopoprawki. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem uchwały budżetowej było 10 radnych, przeciw był 1 radny, wstrzymujących się było 3 radnych. Uchwała Nr XXIV/65/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok została podjęta bezwzględną większością głosów. Ad. 9.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013 wniesiony przez komisję rewizyjną i otworzyła dyskusję nad projektem. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013 w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Uchwała Nr XXIV/66/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013 została podjęta większością głosów. Ad.10)Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pierzchnica na rok 2013 i otworzyła dyskusję nad projektem. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pierzchnica na rok 2013 w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. przyjęciem było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1 radny. Uchwała Nr XXIV/67/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pierzchnica na rok 2013 została podjęta większością głosów. Ad.11.Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny" i zwróciła się do Wójta o informacje w tym temacie.

12 12 Wójt poinformował, że jest możliwość uzyskania środków z funduszu norweskiego i jest to możliwe tylko w ramach obszaru funkcjonalnego. Omówił jaki jest cel przystąpienia do projektu pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny i jakie korzyści można osiągnąć i przybliżył jak działa program. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny" w związku z tym przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem było 14 radnych. Uchwała Nr XXIV/68/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny" została podjęta jednogłośnie. Ad.12. Zapytania i interpelacje radnych. Przewodnicząca wywołała radną Annę Topolską w związku z wystąpieniem na poprzedniej sesji o zaproszenie Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej o przedstawienie tematu, dla którego obecność kierownika jest wymagana. Radna Anna Topolska zwróciła się do Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy o wyjaśnienie na piśmie na ręce Przewodniczącej Rady Gminy w poniższej sprawie. Powiedziała, że jej dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej w Kielcach i otrzymała do wypełnienia bilans. Lekarz Hołody odmówił wypełnienia tłumacząc, że raz w roku się robi bilans. Mówiła, że pojechała do szkoły i na 25 dzieci w klasie tylko jej dziecko nie otrzymało wypełnionej karty. Ponadto radna wystąpiła do Kierownika SZOZ o usprawnienie przyjmowania pacjentów w Punkcie Lekarskim w Drugni. Osoby starsze mają czas i siedzą przed gabinetem i czekają na wizytę. Osoby pracujące chcieliby żeby lekarz przyjmował wg kolejności rejestracji natomiast osoby co siedzą i czekają przed gabinetem wg kolejki przed gabinetem. Wystąpiła w sprawie rejestracji, a mianowicie rejestracja telefoniczna rozpoczyna się od godziny 8 00 ale od godziny 8 00 do 8 30 jest głuchy telefon. Powiedziała, że posiada informację od osoby blisko związanej z Ośrodkiem Zdrowia, że do godziny 8 30 telefon jest wyłączony. Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy Pani Ewa Rogowska poinformowała radną, że bilans zdrowia dziecka robi się raz, bo jest to odnotowane w karcie zdrowia i przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjaśniała, że na koniec roku szkolnego w ostatniej klasie gimnazjum pielęgniarka szkolna zbiera dane i przekazuje do szkoły. Bilans jeżeli nie został wykonany dziecku w gimnazjum to może być zrobiony jak uczęszcza do szkoły średniej. Nie jest możliwe przeprowadzenie bilansu po raz drugi ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia żąda szczegółowych wyjaśnień dlaczego to robiono. Odnośnie usprawnienia przyjęć pacjentów powiedziała, że jest rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa jakie osoby są uprawnione do korzystania z przyjęć poza kolejnością i w tym rozporządzeniu nie uwzględniono osób pracujących. W Drugni obowiązuje system przyjęć do doktor Stępień jak w Pierzchnicy gdzie lista zarejestrowanych jest swoją drogą, a obowiązuje kolejka przed drzwiami i o tym

13 13 pacjenci są informowani. Do doktora Hołodego obowiązuje kolejność przyjęć wg numerów rejestracji. Powiedziała, że lekarze samodzielnie kształtują jak pacjenci są przyjmowani czy wg kolejności rejestracji czy wg kolejki przed drzwiami. Radna Anna Topolska mówiła, że po interwencji radnego Marczakowskiego doktor Hołody przyjeżdżał na czas do Drugni ale tylko przez jakiś okres. Teraz nie przyjeżdża na wyznaczoną godzinę przyjęć tylko się spóźnia. Odnośnie przyjęć pacjentów wnosiła do Pani Kierownik żeby w Punkcie Lekarskim w Drugni wprowadzić jednolity system przyjęć albo według kolejki, albo według kolejności rejestracji. Kierownik SZOZ odpowiedziała, że postara się wprowadzić jednolity system albo według zajętej kolejki przed gabinetem, albo według numerów rejestracji. Odnośnie rejestracji pacjentów to od godziny 7 30 do godziny 8 00 rejestrowani są pacjenci co czekają przy okienku. Od godziny 8 00 jest rejestracja telefoniczna. Powiedziała, że nigdy telefon nie jest wyłączany. Mówiła, że bardzo często sama siada w rejestracji i rejestruje i telefon nigdy nie jest wyłączony. Dodała, że jest tak, iż w ciągu godziny rejestrują 40 osób i więcej nie rejestrują. Radna Anna Topolska powiedziała, że w jednym dniu telefonowała 5 razy i nie uzyskała połączenia. Mówiła, że wie jaki jest sygnał telefonu zajętego, a jaki jak jest wyłączony. Kierownik SZOZ powiedziała, że nie sprawdzi się tego, bo jest to słowo przeciwko słowu. Mówiła, że ręczy za swoich pracowników, że radna nie uzyskała takiej informacji od pracowników Ośrodka Zdrowia. Pani Kierownik zapytała radną Topolską czy żąda udzielenia wyjaśnień na piśmie do przewodniczącej czy satysfakcjonujące są udzielone wyjaśnienia. Radna Topolska zrezygnowała z udzielenia wyjaśnień na piśmie przyjmując udzielone wyjaśnienia za wystarczające. Radna Małgorzata Wojciechowska zgłosiła, że Długosz z Nowej Drogi prosił o założenie lampy oświetlenia ulicznego na przystanku jak byłaby taka możliwość. Zgłosiła uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego na słupie nr 15 w Podlesiu. Radny Jan Stęplowski zwracał uwagę na to, że droga do Ujen i Holender przebiega przez las i lód na drodze nie topnieje, bo droga jest zacieniona. Jak była gołoledź na drodze to piaskarka posypywała tylko na wzniesieniach i na zakrętach. Wnosił żeby w przypadku występowania gołoledzi posypywać tą drogę na całej długości przez las. Radny Artur Kułagowski zapytał o czynsz na przyszły rok dla banku i poczty. Zapytał kiedy będzie uruchomiona nowa apteka w Pierzchnicy. Sołtys Henryk Zgórski mówił, że walczy już rok o 2 przystanki w Gumienicach. W 2011r. zatwierdzono lokalizację, a teraz Kierownik Obwodu Drogowego w Celinach mówi, że jak będzie zatoka przystankowa to będzie mógł być ustawiony znak przystanek. Ad.13.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielił Wójt. Odnośnie zamontowania lampy oświetlenia ulicznego w Nowej Drodze powiedział, że w tym roku planuje się zrealizować w tych miejscach gdzie nie ma. Będzie to uwzględnione jak będzie w całości realizowane zadanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego.

14 14 Sprawa uszkodzonej lampy zostanie przekazana firmie zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego. Odnośnie posypywania drogi do Ujen i Holender zostanie to przekazane do Obwodu Drogowego w Celinach żeby cała droga była posypywana w przypadkach gołoledzi. Odnośnie czynszów odpowiedział, że były dwa przetargi i czynsze kształtują się około 40 zł za m 2 pomieszczeń użytkowych. Powiedział, że wystąpił do dwóch instytucji, które są dochodowe o zwiększenie czynszu dla gminy. Odnośnie uruchomienia apteki powiedział, że umowa na najem pomieszczeń została podpisana. Jest to działalność prywatna i nie ma wpływu kiedy zostanie otwarta apteka. Czynsz najemca będzie płacił od 1 stycznia 2013r. i to powinno dopingować właściciela apteki żeby jak najszybciej otworzył aptekę. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział i zamknęła sesję rady gminy składając jednocześnie życzenia noworoczne. Sesja zakończyła się o godzinie Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokółował: S. Kielesiński Przewodnicząca Rady (-)Maria Łopatowska

Protokół Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 27 października 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 13 00. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXV/2013 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 11 lutego 2013r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała

Protokół Nr XXV/2013 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 11 lutego 2013r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała Protokół Nr XXV/2013 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 11 lutego 2013r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 18/2013 z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 6 lutego 2013r.

Protokół Nr 18/2013 z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 6 lutego 2013r. Protokół Nr 18/2013 z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 6 lutego 2013r. Posiedzenie komisji otworzyła przewodnicząca komisji Jadwiga Łopatowska i przewodniczyła posiedzeniu. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 16 lutego 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 16 lutego 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 16 lutego 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Pkt 1. Otwarcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02. Powitała

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r.

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. LI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 11 marca 2014roku w Domu Sołeckim w Parlinie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r.

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r. PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r. W dniu 04 lipca 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37 odbyła się czterdziesta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku

Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła VII sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku.

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. Obecni według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempiński.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IX/15 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach odbytego w dniu 20 kwietnia 2015r. w lokalu Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

PROTOKÓŁ Nr IX/15 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach odbytego w dniu 20 kwietnia 2015r. w lokalu Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach PROTOKÓŁ Nr IX/15 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach odbytego w dniu 20 kwietnia 2015r. w lokalu Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Sesja rozpoczęła obrady o godz. 9,30. Obradom przewodniczyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uchwała nr 1 (Download/get/id,15649.html) (62 KB) Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uchwała

Bardziej szczegółowo

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015 Protokół VII z posiedzenia Rady Gminy Wólka z dnia 02.03.2015 Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności Na stan 13 radnych obecnych 13 Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : Edwin Gortat Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Protokół z xxx Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Sesja odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni Radni Andrzej Szymański

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LII/52/2014 z LII sesji rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014r.

PROTOKÓŁ Nr LII/52/2014 z LII sesji rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014r. PROTOKÓŁ Nr LII/52/2014 z LII sesji rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014r. LII sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski, powitał wszystkich zebranych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W KUŚLINIE ODBYTEGO DNIA 5 WRZEŚNIA 2007 ROKU W URZĘDZIE GMINY W KUŚLINIE.

PROTOKÓŁ NR 3/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W KUŚLINIE ODBYTEGO DNIA 5 WRZEŚNIA 2007 ROKU W URZĘDZIE GMINY W KUŚLINIE. PROTOKÓŁ NR 3/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W KUŚLINIE ODBYTEGO DNIA 5 WRZEŚNIA 2007 ROKU W URZĘDZIE GMINY W KUŚLINIE. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Henryk Łuczak powitał zebranych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII/15 z VIII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r.

Protokół nr VIII/15 z VIII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r. Protokół nr VIII/15 z VIII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, E.Kania, T.Kruszelnicki, T.Krystosek, J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych.

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. BUDŻET GMINY Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXX sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok.

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok. ROI.0012.1.25/2011 kat. arch. A Protokół Nr 25/2011 Ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r.

Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r. Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 9-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska. 1. Otwarcie sesji i powitanie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo