Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok Dane organizacji Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie ul. Rostocka Szczecin Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: Nr KRS REGON NIP Członkowie Zarządu: 1. Przewodnicząca Zarządu Koła - 2. Wiceprzewodniczący Zarządu Koła - Henryk Molenda 3. Skarbnik Zarządu Koła - Monika Łyszkowicz 4. Sekretarz Zarządu Koła - 5. Członek Zarządu Koła - Ryszard Drużba 6. Członek Zarządu Koła - Jacek Łapott 7. Członek Zarządu Koła - Małgorzata Krzanowska Sawińska 8. Członek Zarządu Koła - Witold Jarzynka 9. Członek Zarządu Koła - Ewa Szewczuk 2. Cele organizacji: - Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym. - Tworzenie warunków przestrzegania praw człowieka wobec osób z upośledzeniem umysłowym. - Tworzenie warunków umożliwiających osobom z upośledzeniem umysłowym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. - Wspieranie rodzin osób z upośledzeniem umysłowym. W strukturach Koła nieprzerwanie od wielu lat działają placówki, które wypełniają zadania niezbędne do prawidłowego i godnego życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz rodziny: 1. Ośrodek Wczesnej Interwencji zadania realizowane zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i Ustawie o pomocy społecznej: wielospecjalistyczna diagnoza i rehabilitacja psycho ruchowa oraz wsparcie rodziny. Placówka ma formułę medyczno rehabilitacyjno edukacyjną. Finansowana jest częściowo poprzez projekt/ kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz opracowywanie projektów finansowanych z innych źródeł, w tym w szczególności z umów z Gminą Miasto Szczecin. Obecnie rehabilitacją objętych jest 1019 dzieci z dysfunkcjami w wieku statutowym /0-7/, w tym: 602 zamieszkujących gminę Szczecin 417 z województwa zachodniopomorskiego W okresie sprawozdawczym przybyło 294 dzieci. 50 dzieci /wcześniaków/ osiągnęło optymalny poziom rozwoju. 45 dzieci w wyniku oddziaływań terapeutycznych podjęło edukację w przedszkolach z rówieśnikami. Grupa ta pozostaje pod opieką Ośrodka, korzystając okresowo z poradnictwa specjalistów.

2 2. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy jest niepubliczną placówką Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie. W okresie sprawozdawczym, działalnością edukacyjną, rewalidacyjną i wychowawczą objętych było: w ramach subwencji oświatowej 67 osób dzieci, młodzież i osoby dorosłe głęboko i głębiej upośledzone umysłowo z dodatkowymi sprzężeniami, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w terapii ciągłej: 12 dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zmiennie : 68 osób. W ramach programu PARTNER osób -PFRON 3. Warsztat Terapii Zajęciowej zadanie realizowane zgodnie z Ustawą o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych działa od 1993 roku na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a naszym Kołem. W październiku 2003 roku otrzymaliśmy zgodę na rozszerzenie Warsztatu i obecnie korzysta z niego 83 osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie realizowane jest w 17 pracowniach tematycznych. Finansowanie działań ustawowych realizowane jest ze środków PFRON, utrzymywanie obiektu,doposażenia oraz remonty obiektu finansowane są ze środków bezpośrednio pozyskanych przez Zarząd Koła poprzez projekty oraz wkład własny ze środków finansowych Koła. 4. Środowiskowy Dom Samopomocy zadanie realizowane zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz Ustawą o pomocy społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dla dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym w celu podtrzymania aktywności życiowej, ciągłego uspołeczniania, nauki zaradności oraz przebywania w grupie rówieśniczej realizującej indywidualne programy. W 2006 roku z placówki korzystało 30 osób. Uczestnicy mieli zapewnione podstawowe świadczenia opiekuńcze, edukacyjne i rehabilitacyjne oraz brali udział w terapii zajęciowej, seminariach tematycznych oraz imprezach kulturalnych. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego poprzez Gminę Miasto Szczecin. Środki finansowe na wyposażenie i utrzymanie obiektu pozyskuje Zarząd Koła. 5. Ośrodek Oparcia Społecznego zadanie realizowane zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz Ustawą o pomocy społecznej jest to program realizowany od 1996 roku z Gminą - Miasto Szczecin. W ramach Ośrodka działają: Zespół informacyjno doradczy- realizacja projektu Pensjonat Krótkiego Pobytu- realizacja projektu + wkład rodziców Grupowe Mieszkanie Chronione- realizacja projektu + wkład własny mieszkańców Klub Sportowy realizacja projektu Klub młodzieży i dorosłych realizacja projektu Klub rodziców wkład własny Kola Orkiestra Integracyjna Gamelan. realizacja projektow W sposób szczególny należy zaznaczyć działalność Klubu Rodziców, która została reaktywowana dzięki zaangażowaniu Pana Piotra Wiśniewskiego. Wszystkie realizowane przez nas zadania są zadaniami ustawowymi z zakresu opieki medycznej, rehabilitacji zdrowotnej, edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej, oraz systemu wsparcia rodzin. Placówki prowadzone są w systemie dziennym, jedynie Pensjonat Krótkiego Pobytu, działający w strukturze OOS, jest placówka całodobową. Działalność placówek finansowana jest na podstawie kontraktów, umów i porozumień z jednostkami samorządu lokalnego oraz ze środków pozyskanych z projektów krajowych oraz unijnych.

3 Najważniejsze z realizowanych projektów w roku 2006 to : Otwarci na kulturę i sztukę otwarci na siebie Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Spraw Zagranicznych i realizowany był w ramach Roku Polsko - Niemieckiego2005/2006 Celem projektu była prezentacja polskiej muzyki ludowej przed szeroką publicznością w Niemczech oraz pobudzanie polsko - niemieckiej współpracy poprzez wspólną realizację wyjątkowych koncertów, warsztatów a w przyszłości innych imprez. W projekcie brało udział 31 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Partnerzy projektu: Diakonie-Werkstätten Berlin ggmbh - Anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen, Werkstatt Johannesstift, Evangelisches Johannesstift Berlin, Schwanter Weg Kwalifikacji i umiejętności nigdy za wiele Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Partnerski projekt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Projekt prowadzony jest poprzez nasz Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy. Celem projektu jest umożliwienie kształcenia ustawicznego osobom pracującym, zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w sposób szczególny daje większe możliwości na wyrównywanie szans życiowych osób sprawnych inaczej. W ramach projektu przeprowadzone są bezpłatne szkolenia dla 200 pracowników systemu edukacji zajmujących się wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną w następującym zakresie: Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki Kurs doskonalący z oligofrenopedagogiki Jak efektywnie i satysfakcjonująco pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ich rodzicami Kurs doskonalący z oligofrenopedagogiki Diagnoza i terapia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Kurs języka angielskiego Kurs języka niemieckiego Czas trwania projektu od sierpnia 2006 r. do stycznia 2008 r.

4 Z wykładów projektu dodatkowo korzystają także rodzice i pracownicy Koła, w ramach poszerzania wiedzy, posiadający uprawnienia dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualną tzw. wolni słuchacze. Kursy prowadzone są przez osoby o bardzo wysokich kwalifikacjach,pracowników naukowych z różnych uczelni naszego kraju. Kultura i sztuka jako sposób wspierania niepełnosprawnych osób w byciu postrzeganym jako rzeczywiste osoby uczestniczące aktywnie w życiu społecznym Program partnerski dotyczący kształcenia dorosłych, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Grundtvig 2. Jest to projekt, w którym głównym zamierzeniem jest rozszerzenie współpracy europejskiej pomiędzy organizacjami pozarządowymi, mniej doświadczonymi z wnoszeniem naszego wkładu we współpracę międzynarodową, zajmującymi się kształceniem dorosłych. Cele projektu: wzmocnienie europejskiej współpracy między instytucjami/organizacjami działającymi na rzecz kształcenia dorosłych; poprawa jakości edukacji dorosłych poprzez szeroką wymianę doświadczeń, praktyk i metod kształcenia dorosłych; promowanie wiedzy na temat różnorodności kulturowej, społecznej oraz gospodarczej Europy wraz z popularyzacją dobrych, sprawdzonych rozwiązań w zakresie edukacji dorosłych i polityki zatrudnienia. Stworzenie międzynarodowego przedsięwzięcia, którym będzie sztuka teatralna z niepełnosprawnymi aktorami pochodzącymi z 3 krajów Unii Europejskiej: Francji, Niemiec i Polski. W projekcie bierze udział 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania projektu opierają się w szczególności na tworzeniu teatru grupa prowadzona przez profesjonalistów - aktorów na podstawie porozumienia między organizacjami pozarządowymi: Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie a Pogotowiem Teatralnym - a także na nauce osób z niepełnosprawnością intelektualną języka angielskiego. Język ten został uznany jako język projektu. Czas trwania projektu od sierpnia 2006 r. do lipca 2009 r. W minionym roku rozpoczęliśmy także proces przygotowania placówek do uzyskania certyfikatu ISO. Zostały przeszkolone cztery osoby pracownicy Koła uzyskując certyfikaty auditorów wewnętrznych. Osoby te od czterech miesięcy systematycznie wdrażają politykę jakości pracy w prowadzonych przez nas placówkach z uwzględnieniem systemowych rozwiązań oraz wysokich standardów usług.

5 Działając na rzecz wszystkich osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy są członkami Koła zorganizowano kilkanaście imprez o różnorodnej tematyce. Były to imprezy na których osoby niepełnosprawne intelektualnie prezentowane były poprzez swoje możliwości i zdolności. W okresie sprawozdawczym zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla 85 osób, w tym 50 osób niepełnosprawnością intelektualną. Pozostałe osoby to opiekunowie i kadra turnusu. Należy zaznaczyć, że Zarząd Koła odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową, jednocześnie pozyskując środki dodatkowe (oprócz ustawowych) w szczególności na remonty obiektów, dofinansowanie mikrobusów a także ponad standardowe wyposażenie placówek itp. Tylko gospodarność i dbałość o prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych pozwala nam na utrzymanie godnych warunków terapii, edukacji, opieki i wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wysoki standard prowadzonych placówek.

6 Odpis UCHWAŁY nr 1 /2006 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie z dnia r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1. Zarząd Koła Szczecinie podstawie art.29 1 pkt.9 Statutu Stowarzyszenia przyjmuje znowelizowany Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie zwany dalej Regulaminem i postanawia co nastepuje: 1. Aby umożliwić pracownikom zapoznanie się z tym dokumentem wywiesić jednolity Regulaminu we wszystkich placówkach. 2. Odbyć zebranie z pracownikami Kola celem powiadomienia wszystkich o zmianach w Regulaminie i sposobie wejścia ich w życie. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc regulamin z dnia 15 stycznia 2001 r. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty wywieszenia w placówkach Koła. Głosowanie: Za: 6 osób Przeciw: 0 Wstrzymujących się : 0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: Odpis sporządziła : E.Dzierżanowska

7 Odpis U C H W A Ł Y nr 2 /2006 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie z dnia w sprawie zmian w wysokości treningu ekonomicznego. Zarząd Kola przyjmuje zmianę kwoty treningu ekonomicznego na rok 2006 w wysokości 70 zł miesięcznie. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 2. Głosowanie: Za: 5 osób Przeciw: 1 osoba Wstrzymujących się: 0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła; Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

8 Odpis U C H W A ŁY Nr 3/2006 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie z dnia w sprawie warunków i zasad pracy kadry terapeutycznej na turnusie rehabilitacyjnym organizowanym przez Koło w Szczecinie Zarząd Kola w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym podejmuje uchwałę dot. pracy kadry terapeutycznej na turnusie rehabilitacyjnym. Organizator turnusu rehabilitacyjnego zapewnia zatrudnionej kadrze terapeutycznej: 1.wynagrodzenie pobierane w czasie turnusu w placówce Kola, 2. bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w miejscu pobytu uczestników turnusu, 3. bezpłatne korzystanie z wszelkich form programowych przewidzianych podczas turnusu /przejazdy, bilety wstępu itp./, 4.premia uznaniowa dla wyróżniających się terapeutów-wg możliwości finansowych organizatora. Głosowanie: Za - 7 osób Przeciw - 0 Wstrzymujących się 0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: / podpis nieczytelny/ Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

9 Odpis UCHWAŁY Nr 4 /2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia w sprawie zatwierdzenia bilansu Koła za rok Zarząd Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie po przedłożeniu przez Główną Księgowa dokumentów bilansowych, w głosowaniu imiennym podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu bilansu Koła za rok Głosowanie: Za: tak Witold Jarzynka - tak Ryszard Drużba - tak Jacek Łapott - tak Monika Łyszkowicz - tak Małgorzata Krzanowska Sawińska tak Henryk Molenda - tak - tak Głosowanie : Przeciw 0 Wstrzymujących się 0 Bilans został przez Zarząd przyjęty jednogłośnie. Sekretarz Zarządu Koła: /Podpis nieczytelny/ Przewodnicząca Zarządu Koła: Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

10 Odpis UCHWAŁY nr 5/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia w sprawie przyjęcia Regulaminu Warsztatu Terapii Zajęciowej 1. Zarząd Koła w Szczecinie postanawia przyjąć Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej. Osoba odpowiedzialna: kierownik WTZ. 2. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 3. Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: /Podpis nieczytelny/ Odpis sporządziła: E.Dzierzanowska

11 Odpis U C H W A Ł Y nr 6/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia w sprawie Regulaminu Treningu Ekonomicznego Warsztatu Terapii Zajęciowej 1. Zarząd Koła w Szczecinie postanawia przyjąć Regulamin Treningu Ekonomicznego Warsztatu Terapii Zajęciowej. 2. Osoba odpowiedzialna : Kierownik WTZ 3. Uchwalę przyjęto jednogłośnie. Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

12 Odpis UCHWAŁY nr 7 /2006 Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie W sprawie : błąd w numeracji / nie było uchwały nr 7 / Uchwała wchodzi w życie z dniem Osoba odpowiedzialna za wykonanie Uchwały: Za uchwałą głosowało: Przeciw: - Wstrzymało się: - Sekretarz Zarządu Koła: Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska Przewodniczący Zarządu:

13 Odpis U C H W A Ł A Nr 8/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia w sprawie imprezy zamkniecie sezonu w Klubie Rodziców. 1. Zarząd Koła w Szczecinie PSOUU przeznacza 500 zł na imprezę pn: Zamknięcie sezonu w Klubie Rodziców 2. Zarząd Kola przeznacza 500 zł na imprezę pn. Zamkniecie sezonu w Klubie Rodziców 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Głosowanie: Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

14 Odpis UCHWAŁY Nr 9/2006 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie z dnia Zarząd Koła w Szczecinie postanawia skreślić osoby, które nie płacą składek z listy członków Koła. 1. Głosowanie: Za: 7 osób Przeciw: - 0 Wstrzymało się 0 Sekretarz Zarządu Koła Przewodnicząca Zarządu Koła. Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

15 Odpis UCHWAŁY Nr 9/2006/A Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie z dnia W sprawie zwrócenia się do Zarządu Głównego o podjęcie starań o zmianę przepisów ustawy dotyczącej przywrócenia uprawnień emerytalnych Rodzicom dzieci upośledzonych umysłowo od dzieciństwa. 1. Zarząd Koła w Szczecinie PSOUU zwraca się do Zarządu Głównego Stowarzyszenia o podjęcie starań o zmianę przepisów ustawy dotyczącej przywrócenia uprawnień emerytalnych Rodzicom dzieci upośledzonych umysłowo od dzieciństwa. Głosowanie: Za: 7 osób Przeciw: - 0 Wstrzymało się 0 Sekretarz Zarządu Koła Przewodnicząca Zarządu Koła. Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

16 Odpis Uchwały Nr 10/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia Zarząd Koła w Szczecinie, po uzyskaniu dodatkowej informacji pisemnej od Prezesa PSOUU oraz Sekretarza PSOUU (pismo z dn znak SUU/3615/KT/06 ) oraz merytorycznej dyskusji nad projektem zmian Statutu, z udziałem prawników, wnosi o kontynuację prac Komisji Statutowej nad obecnie obowiązującym Statutem z uwzględnieniem następujących postulatów: 1. wszystkie Koła PSOUU winny posiadać osobowość prawną 2. Koła jako osoby prawne winny posiadać większą samodzielność działania, co jednocześnie wzmacnia odpowiedzialność Zarządów Kół 3. nie akceptujemy zapisów dotyczących powoływania fundacji i spółek 4. należy w sposób zdecydowany ograniczyć kompetencje Zarządu Głównego PSOUU stosownie do jego roli wykonawczej, a jednocześnie wzmocnić uchwałodawczą rolę Zgromadzenia Elektorów Wprowadzenie powyższych zmian można dokonać pracując tylko na obecnie obowiązującym Statucie. Jednocześnie wnosimy o odrzucenie projektu Statutu PSOUU przedłożonego dotychczas przez Komisję Statutową. Uważamy, że wnoszenie kolejnych poprawek do projektu Statutu powoduje dezinformację członków Stowarzyszenia oraz ich przedstawicieli Elektorów Kół. Wnosimy o wyznaczenie jak najszybszego terminu posiedzenia Komisji Statutowej z regulaminowym wyprzedzeniem informacji o tym terminie. Uchwała podjęta jednogłośnie przez członków Zarządu Koła w Szczecinie. Sekretarz Zarządu Koła Przewodnicząca Zarządu Koła. Do wiadomości: 1. członkowie Komisji Statutowej PSOUU 2. Elektorzy Kół PSOUU Odpis sporządziła: Elżbieta Dzierżanowski

17 Odpis UCHWAŁY Nr 11/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia Zarząd Koła w Szczecinie PSOUU podejmuje uchwałę w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 o następującej treści: 1. Mając na uwadze polepszenie obsługi klientów Koła w Szczecinie PSOUU, sprostanie rosnącym wymaganiom, stawianym przez rynek usług w realizacji zadań na rzecz osób upośledzonych umysłowo, poprawę poziomu zarządzania i kontroli w Kole w Szczecinie rozpoczyna się działania zmierzające do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001: 200 i uzyskania certyfikatu jakości. 2. Zobowiązuje się kierowników wszystkich komórek organizacyjnych Koła w Szczecinie PSOUU do aktywnego włączania się do prac nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością oraz do zapoznania podległych pracowników z treścią w/w Zarządzenia. 1. Osoba odpowiedzialna za wykonanie uchwały: p.b.kolmer Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Głosowanie: Za 6 Przeciw 0 Wstrzymujących się 0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodniczaca Zarządu Koła: Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

18 Odpis U C H W A Ł Y Nr 12/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia w sprawie przeznaczenia środków Koła na remont Warsztatu Terapii Zajęciowej. 1. Zarząd Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym uchwala, że na remont Warsztatu Terapii Zajęciowej zaleconych decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, przeznacza ze środków Koła kwotę nie przekraczajacą zł z zaleceniem szczególnej gospodarności. 2. Osoba odpowiedzialna za wykonanie uchwały: Główna Księgowa. Głosowanie: Za: 6 osób Przeciw: -0 Wstrzymało się: - 0 Sekretarz Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Przewodnicząca Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Odpis sporządziła: Elzbieta Dzierżanowska

19 Odpis Uchwała Nr 13/2006 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia Zarząd Koła w Szczecinie PSOUU podejmuje uchwałę dotyczącą zmian w Regulaminie OREW..1.2 Traci ważność dotychczas obowiązujący Regulamin OREW. 3. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Kierownik OREW 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Głosowanie: Za - 6 Przeciw - 0 Wstrzymało - 0 Sekretarz Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Przewodnicząca Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Odpis sporządziła: Elżbieta Dzierżanowska

20 Odpis U C H W A Ł Y Nr 14/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia r. 1. Zarząd Koła w Szczecinie PSOUU podejmuje uchwałę dotyczącą przyjęcia Statutu OREW zgodnego z ramowym Statutem przyjętym przez ZG PSOUU z dnia 6 marca 2005 r. 2. Traci ważność dotychczas obowiązujący Statut OREW. 3. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Kierownik OREW Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 4. Głosowanie: Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Sekretarz Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Przewodnicząca Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

21 Odpis UCHWAŁY nr 15/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia Zarząd Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym uchwala dofinansowanie 100% studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w wysokości zł dla p. Maryli Raban. 2. Osoba odpowiedzialna za wykonanie uchwały: Główna Księgowa Głosowanie: Za: 5 osób Przeciwko: 1 osoba Wstrzymało się -0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: Odpis sporządziła; E.Dzierżanowska

22 Odpis UCHWAŁY nr 16/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia Zarząd Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym uchwala dofinansowanie kursu podstawowego kinesiotapingu w wys. 820,00 zł dla p. Magdaleny Jędrzejewskiej. Podział kosztów: 410 zł ze środków Koła i 410 ze środków OWI Osoba odpowiedzialna za wykonanie uchwały: Główna Księgowa Głosowanie: Za: 6 osób Przeciwko: 0 Wstrzymało się -0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: Odpis sporządziła; E.Dzierżanowska

23 Odpis UCHWAŁY nr 17/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia w sprawie zmiany zał. Nr 3 do Regulaminu Pracy i Wynagradzania Pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wprowadzonego Uchwałą Zarządu Głównego nr 19/2005 z 3 czerwca 2005 r. PRACOWNICY Dyrektor/kierownik Studia wyższe magisterskie Zastępca dyrektora/kierownika Studia wyższe magisterskie TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, ORAZ DODATKÓW FUNKCYJNYCH WYNAGRODZENIE ZASADNICZE BRUTTO Nauczyciele wychowawcy, terapeuci zajęciowi, pomoce nauczyciela Studia wyższe magisterskie Licencjat Szkoły pomaturalne min* Wykształcenia średnie min* Kierownik Biura Obsługi Placówek DODATEK FUNKCYJNY (w % wynagrodzenia zasadniczego) do 50 osób niepełnosprawnych do 25% ponad 50 osób niepełnosprawnych do 35% do 50 osób niepełnosprawnych do 10% ponad 50 osób niepełnosprawnych do 20% do 50 pracowników do 25% powyżej 50 pracowników do 35% Główny księgowy do 20% Księgowy min* Specjalista min* do 10% Pracownik biurowy min* Kierowca min* Rzemieślnik, konserwator, min* ogrodnik Woźny/sprzątaczka, pomoc min* kuchenna min* - minimalne wynagrodzenie za prace wg Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej.

24 Za przyjęciem tabeli głosowało :7 osób. Wstrzymała się : 1 osoba p. J. Łapott Sekretarz Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Przewodnicząca Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Odpis sporządziła: E.Dzierzanowska

25 Odpis UCHWAŁY Nr 18/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia Zarząd Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym postanawia przyjąć Regulamin Grupowego Mieszkania Chronionego. Osoba odpowiedzialna za wykonanie uchwały: Kierownik Mieszkania Chronionego Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła : Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

26 Informacja o uzyskanych przychodach: Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2005 roku: ,30 - z działalności statutowej nieodpłatne: ,14 - budżet państwa (w tym PRFON) ,11 - budżet gminy ,04 - samorząd wojewódzki ,49 - Unia Europejska + środki własne ,30 - pozostałe ,20 - składki członkowskie ,00 - darowizny os prawnych 3 712,00 - darowizny os fizycznych ,97 - pozostałe przychody ,19 Informacja o poniesionych kosztach: a) Koszty na realizację celów statutowych: ,09 - wynagrodzenia ,19 - świadczenia na rzecz pracowników ,67 - usługi obce 1 042,32 - zużycie materiałów ,00 - energia ,84 - opłaty, składki, podatki ,93 - podróże służbowe ,45 - amortyzacja ,69 b)pozostałe koszty: 7 611,77 a) Liczba zatrudnionych Pracownicy ogółem 87 Pracownicy merytoryczni stanowiska ilość osób asystent osoby niepełnosprawnej 1 fizjoterapeuta 7 kierownicy placówek 4 logopeda 1 pracownik socjalny 1 nauczyciel wychowawca 16 pomoc nauczyciela 10 psycholog 4 rehabilitant ruchowy 1 terapeuta zajęciowy 24 Pielęgniarka pomoc nauczyciela 2 71

27 Pracownicy niemerytoryczni stanowiska ilość osób główna księgowa 1 kierownik Biura Obsługi Placówek 1 kierowca-konserwator 4 księgowy 1 palacz 1 pomoc kuchenna 3 pracownik administracyjny 1 pracownik kadrowo-płacowy 1 spec. ds.. BHP i ppoż. 1 spec. ds. zamówień publicznych 1 spec. ds. admin. biurowych 1 16 b) Łączna kwota wynagrodzeń w tym: ,84 - wynagrodzenie ,64 - nagroda ,00 - premia 6 219,30 - odprawy i ekwiwalenty 8 952,90 c) Zarząd Koła nie pobiera zadnych wynagrodzeń - praca społeczna d) Wynagrodzenia z umów zleceń ,09 e) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pienieznych f) na dzień r Stowarzyszenie posiada na rachunkach bankowych następujace środki:w NORDEA Bank Polska S.A. - środki pieniężne w walucie PLN ,01 - środki pieniężne w walucie EURO ,22 g) Stowarzyszenie nie nabywało obligacji oraz udziałów w 2006 r. h) Stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości w 2006 r i) Stowarzyszenie nabyło następujące środki trwałe: ,91 - zestawy komputerowe 3 szt ,01 - projektor multimedialny 5 978,00 - fotelik i wózek rehabilitacyjny ,00 - instrumenty muzyczne 5 245,90 - komputer z drukarka ,00

28 - elektrokardiogram 4 494,00 - ksero 7 100,00 - sprzęt rehabilitacyjny ,00 j) wartość aktywów i zobowiązań ujętych w sprawozdaniach finansowych - suma aktywów na koniec 2006r a) aktywa trwałe ,82 b) aktywa obrotowe ,33 w tym należności ,34 - suma zobowiązań na koniec 2006r ,60 Informacja o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składanych deklaracji - Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane na dzień r - Fundacja składa deklaracje podatkowe PIT-4, VAT-7(co miesiąc)

29 Projekty realizowane w 2006 roku Lp. Rodzaj zadania Źródło finansowania I. OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI 1. Prowadzenie ośrodka wczesnej interwencji jako placówki, w której realizowana jest wielospecjalistyczna wczesna diagnoza, terapia dzieci oraz wspomaganie rodzin dzieci z niepełnosprawnoscia intelektualna Urząd Miasta 2. Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia II. Profilaktyka i promocja zdrowia dzieci z grupy ryzyka lub obciążonych niepelnosprawnoscią intelektualna Pomoc społeczna polegająca na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu udzielanie pomocy osoba z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzin Prowadzenie rehabilitacji, stymulacji rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku od 0 do 7 roku zycia z niepelnosprawnoscia intelektualna lub nia zagrożonych oraz wielospecjalistyczne OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY Urząd Miasta Wojewodz Zachodniomomorski PFRON - PARTNER Subwencja oświatowa - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Urząd Miasta 2. EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. III. Prowadzeni rehabilitacji psychospołecznej dzieci i młodzieży wielorako niepełnosprawnej oraz wspieranie ich w nabywaniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu wszystkich umiejętności niezbednych do niezależnego życia. WARSZTATY TERAPII ZDJĘCIOWEJ PFRON - PARTNER EDUKACJA PFRON - PARTNER Dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej PFRON - MOPR IV OŚRODEK OPARCIA SPOŁECZNEGO Prowadzenie w ośrodkach terapeutyczno - rehabilitacyjnych programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz systemów wsparcia ich rodzin - aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualna w dążeniu do niezależnego zycia i wsparcia ich rodzin w sytuacjach trudnych Zajęcia sportowe - jedna z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych, klub sportowy - aktywna terapia osób niepełnosprawnie intelektualnie Urząd Miasta Urząd Miasta 3. Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych MOPR 4. Aktywizacja społeczno - kulturalna, realizowanie działań muzycznych i artystycznych u osób z niepełnosprawnoscią intelektualna poprzez naukę repertuaru opartego na utworach polskiej muzyki ludowej i narodowej PFRON - PARTNER Muzyka Oknem na Świat Wojewoda Zachodniomomorski 6. Rozwój infrakstuktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego V. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 1. Dotacja na działanie Środowiskowego Domu Samopomocy Urząd Miasta VI. MIESZKALNICTWO CHRONIONE 1. Grupowe Mieszkalnictwo Chronione dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Urząd Miasta VII. POZOSTAŁE 1. Otwarcie na sztukę i kulturę - otwarci na siebie 2. Sztuka i kultura jako sposób wspierania niepełnosprawnych osób w byciu postrzeganym jako rzeczywiste osoby uczestniczące aktywne w życiu społecznym 3. Kwalifikacji i umiejętności nigdy za wiele Ministerstwo Spraw Zagranicznych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencja Programu Sokrates - Grundtvig 2 EFS w Partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom,,PROMETEUSZ w Zbylitowskiej Górze za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa na dzień

Informacja dodatkowa na dzień Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 1. Spis tabel: (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011. Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie w Polkowicach dnia 28.09.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011. Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie w Polkowicach dnia 28.09. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie w Polkowicach dnia 28.09.2001 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000042824),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu za rok 2010

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu za rok 2010 Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu za rok 2010 Sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 1. (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Nazwa fundacji: Fundacja TPSW Siedziba i adres: Żabińskiego 16-26, 02-793 Warszawa data

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 13 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 13 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.181.2011 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA Organizacja Pożytku Publicznego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009. Poznań dnia 15 marca 2010 r. 1 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym działającego w Warszawie ul. Górska 7 Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2010 Organizacja Pożytku Publicznego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie 43-400 Cieszyn ul. Mickiewicza 13 tel/fax: 33-858 13 64 www.psouu.cieszynski.info e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 213 1. DANE REJESTRACYJNE: A)NAZWA FUNDACJI: Fundacja Stabilo B) SIEDZIBA FUNDACJI: 87-1 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3/6 C) ADRES FUNDACJI: 87-1 Toruń, ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA 40129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2014 1.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008 Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel: +48 12 6624294 fax: +48 12 6624291 e-mail: fundacjaraiar.krakow.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 3.07.2012r.

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 3.07.2012r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim za okres 0L01.2014r. - 31.12.2014r. 1. Informacje o Organizacji Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE 2003 Informacja dodatkowa. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

FINANSOWE 2003 Informacja dodatkowa. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Podstawowe informacje o instytucji. Załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat Nazwa instytucji Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. NIP 822-18-54-130

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012 Spis tabel: 1. Zmiany w ciągu roku wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2010

Informacja dodatkowa za rok 2010 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2010 1. Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób od 46 lat tworzy warunki wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2012 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach Szansa Dzieciom z siedzibą w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,,NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,,NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,,NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE - 1 - Załącznik Nr 1 do Statutu OREW Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2012 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 14. 15. 16.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015 Strona2 1) NAZWA FUNDACJI, JEJ SIEDZIBA I ADRES, AKTUALNY ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DATA WPISU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2013 1. DANE REJESTRACYJNE a) nazwa: Fundacja,,In Corpore b) siedziba: ul. Puchały 4, 40-750 Katowice do 31.03.2013r. ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

1 / 6 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN

1 / 6 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN 1 / 6 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2011 2 / 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011 KATOLICKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. Kwilcz,04 marca 2011r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02. września 2014

Wrocław, 02. września 2014 Wrocław, 02. września 2014 Uchwała nr 2014/2 z dnia 02. września 2014 roku Zarządu Fundacji Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres o przyjęciu Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 Nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam Siedziba i jej adres: ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności za 2009 rok Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności za 2009 rok Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności za 2009 rok Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu Siedziba:

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXI/49/04 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2004 ROKU STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii TRATWA w 2009 roku opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 /Dz.U.01.50.529/ Ad. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

IV. Struktura organizacyjna OPS

IV. Struktura organizacyjna OPS IV. Struktura organizacyjna OPS DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY DZIAŁ ADMINISTRACYJNY DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RADCA

Bardziej szczegółowo