Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok Dane organizacji Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie ul. Rostocka Szczecin Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: Nr KRS REGON NIP Członkowie Zarządu: 1. Przewodnicząca Zarządu Koła - 2. Wiceprzewodniczący Zarządu Koła - Henryk Molenda 3. Skarbnik Zarządu Koła - Monika Łyszkowicz 4. Sekretarz Zarządu Koła - 5. Członek Zarządu Koła - Ryszard Drużba 6. Członek Zarządu Koła - Jacek Łapott 7. Członek Zarządu Koła - Małgorzata Krzanowska Sawińska 8. Członek Zarządu Koła - Witold Jarzynka 9. Członek Zarządu Koła - Ewa Szewczuk 2. Cele organizacji: - Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym. - Tworzenie warunków przestrzegania praw człowieka wobec osób z upośledzeniem umysłowym. - Tworzenie warunków umożliwiających osobom z upośledzeniem umysłowym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. - Wspieranie rodzin osób z upośledzeniem umysłowym. W strukturach Koła nieprzerwanie od wielu lat działają placówki, które wypełniają zadania niezbędne do prawidłowego i godnego życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz rodziny: 1. Ośrodek Wczesnej Interwencji zadania realizowane zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i Ustawie o pomocy społecznej: wielospecjalistyczna diagnoza i rehabilitacja psycho ruchowa oraz wsparcie rodziny. Placówka ma formułę medyczno rehabilitacyjno edukacyjną. Finansowana jest częściowo poprzez projekt/ kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz opracowywanie projektów finansowanych z innych źródeł, w tym w szczególności z umów z Gminą Miasto Szczecin. Obecnie rehabilitacją objętych jest 1019 dzieci z dysfunkcjami w wieku statutowym /0-7/, w tym: 602 zamieszkujących gminę Szczecin 417 z województwa zachodniopomorskiego W okresie sprawozdawczym przybyło 294 dzieci. 50 dzieci /wcześniaków/ osiągnęło optymalny poziom rozwoju. 45 dzieci w wyniku oddziaływań terapeutycznych podjęło edukację w przedszkolach z rówieśnikami. Grupa ta pozostaje pod opieką Ośrodka, korzystając okresowo z poradnictwa specjalistów.

2 2. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy jest niepubliczną placówką Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie. W okresie sprawozdawczym, działalnością edukacyjną, rewalidacyjną i wychowawczą objętych było: w ramach subwencji oświatowej 67 osób dzieci, młodzież i osoby dorosłe głęboko i głębiej upośledzone umysłowo z dodatkowymi sprzężeniami, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w terapii ciągłej: 12 dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zmiennie : 68 osób. W ramach programu PARTNER osób -PFRON 3. Warsztat Terapii Zajęciowej zadanie realizowane zgodnie z Ustawą o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych działa od 1993 roku na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a naszym Kołem. W październiku 2003 roku otrzymaliśmy zgodę na rozszerzenie Warsztatu i obecnie korzysta z niego 83 osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie realizowane jest w 17 pracowniach tematycznych. Finansowanie działań ustawowych realizowane jest ze środków PFRON, utrzymywanie obiektu,doposażenia oraz remonty obiektu finansowane są ze środków bezpośrednio pozyskanych przez Zarząd Koła poprzez projekty oraz wkład własny ze środków finansowych Koła. 4. Środowiskowy Dom Samopomocy zadanie realizowane zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz Ustawą o pomocy społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dla dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym w celu podtrzymania aktywności życiowej, ciągłego uspołeczniania, nauki zaradności oraz przebywania w grupie rówieśniczej realizującej indywidualne programy. W 2006 roku z placówki korzystało 30 osób. Uczestnicy mieli zapewnione podstawowe świadczenia opiekuńcze, edukacyjne i rehabilitacyjne oraz brali udział w terapii zajęciowej, seminariach tematycznych oraz imprezach kulturalnych. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego poprzez Gminę Miasto Szczecin. Środki finansowe na wyposażenie i utrzymanie obiektu pozyskuje Zarząd Koła. 5. Ośrodek Oparcia Społecznego zadanie realizowane zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz Ustawą o pomocy społecznej jest to program realizowany od 1996 roku z Gminą - Miasto Szczecin. W ramach Ośrodka działają: Zespół informacyjno doradczy- realizacja projektu Pensjonat Krótkiego Pobytu- realizacja projektu + wkład rodziców Grupowe Mieszkanie Chronione- realizacja projektu + wkład własny mieszkańców Klub Sportowy realizacja projektu Klub młodzieży i dorosłych realizacja projektu Klub rodziców wkład własny Kola Orkiestra Integracyjna Gamelan. realizacja projektow W sposób szczególny należy zaznaczyć działalność Klubu Rodziców, która została reaktywowana dzięki zaangażowaniu Pana Piotra Wiśniewskiego. Wszystkie realizowane przez nas zadania są zadaniami ustawowymi z zakresu opieki medycznej, rehabilitacji zdrowotnej, edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej, oraz systemu wsparcia rodzin. Placówki prowadzone są w systemie dziennym, jedynie Pensjonat Krótkiego Pobytu, działający w strukturze OOS, jest placówka całodobową. Działalność placówek finansowana jest na podstawie kontraktów, umów i porozumień z jednostkami samorządu lokalnego oraz ze środków pozyskanych z projektów krajowych oraz unijnych.

3 Najważniejsze z realizowanych projektów w roku 2006 to : Otwarci na kulturę i sztukę otwarci na siebie Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Spraw Zagranicznych i realizowany był w ramach Roku Polsko - Niemieckiego2005/2006 Celem projektu była prezentacja polskiej muzyki ludowej przed szeroką publicznością w Niemczech oraz pobudzanie polsko - niemieckiej współpracy poprzez wspólną realizację wyjątkowych koncertów, warsztatów a w przyszłości innych imprez. W projekcie brało udział 31 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Partnerzy projektu: Diakonie-Werkstätten Berlin ggmbh - Anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen, Werkstatt Johannesstift, Evangelisches Johannesstift Berlin, Schwanter Weg Kwalifikacji i umiejętności nigdy za wiele Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Partnerski projekt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Projekt prowadzony jest poprzez nasz Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy. Celem projektu jest umożliwienie kształcenia ustawicznego osobom pracującym, zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w sposób szczególny daje większe możliwości na wyrównywanie szans życiowych osób sprawnych inaczej. W ramach projektu przeprowadzone są bezpłatne szkolenia dla 200 pracowników systemu edukacji zajmujących się wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną w następującym zakresie: Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki Kurs doskonalący z oligofrenopedagogiki Jak efektywnie i satysfakcjonująco pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ich rodzicami Kurs doskonalący z oligofrenopedagogiki Diagnoza i terapia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Kurs języka angielskiego Kurs języka niemieckiego Czas trwania projektu od sierpnia 2006 r. do stycznia 2008 r.

4 Z wykładów projektu dodatkowo korzystają także rodzice i pracownicy Koła, w ramach poszerzania wiedzy, posiadający uprawnienia dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualną tzw. wolni słuchacze. Kursy prowadzone są przez osoby o bardzo wysokich kwalifikacjach,pracowników naukowych z różnych uczelni naszego kraju. Kultura i sztuka jako sposób wspierania niepełnosprawnych osób w byciu postrzeganym jako rzeczywiste osoby uczestniczące aktywnie w życiu społecznym Program partnerski dotyczący kształcenia dorosłych, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Grundtvig 2. Jest to projekt, w którym głównym zamierzeniem jest rozszerzenie współpracy europejskiej pomiędzy organizacjami pozarządowymi, mniej doświadczonymi z wnoszeniem naszego wkładu we współpracę międzynarodową, zajmującymi się kształceniem dorosłych. Cele projektu: wzmocnienie europejskiej współpracy między instytucjami/organizacjami działającymi na rzecz kształcenia dorosłych; poprawa jakości edukacji dorosłych poprzez szeroką wymianę doświadczeń, praktyk i metod kształcenia dorosłych; promowanie wiedzy na temat różnorodności kulturowej, społecznej oraz gospodarczej Europy wraz z popularyzacją dobrych, sprawdzonych rozwiązań w zakresie edukacji dorosłych i polityki zatrudnienia. Stworzenie międzynarodowego przedsięwzięcia, którym będzie sztuka teatralna z niepełnosprawnymi aktorami pochodzącymi z 3 krajów Unii Europejskiej: Francji, Niemiec i Polski. W projekcie bierze udział 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania projektu opierają się w szczególności na tworzeniu teatru grupa prowadzona przez profesjonalistów - aktorów na podstawie porozumienia między organizacjami pozarządowymi: Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie a Pogotowiem Teatralnym - a także na nauce osób z niepełnosprawnością intelektualną języka angielskiego. Język ten został uznany jako język projektu. Czas trwania projektu od sierpnia 2006 r. do lipca 2009 r. W minionym roku rozpoczęliśmy także proces przygotowania placówek do uzyskania certyfikatu ISO. Zostały przeszkolone cztery osoby pracownicy Koła uzyskując certyfikaty auditorów wewnętrznych. Osoby te od czterech miesięcy systematycznie wdrażają politykę jakości pracy w prowadzonych przez nas placówkach z uwzględnieniem systemowych rozwiązań oraz wysokich standardów usług.

5 Działając na rzecz wszystkich osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy są członkami Koła zorganizowano kilkanaście imprez o różnorodnej tematyce. Były to imprezy na których osoby niepełnosprawne intelektualnie prezentowane były poprzez swoje możliwości i zdolności. W okresie sprawozdawczym zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla 85 osób, w tym 50 osób niepełnosprawnością intelektualną. Pozostałe osoby to opiekunowie i kadra turnusu. Należy zaznaczyć, że Zarząd Koła odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową, jednocześnie pozyskując środki dodatkowe (oprócz ustawowych) w szczególności na remonty obiektów, dofinansowanie mikrobusów a także ponad standardowe wyposażenie placówek itp. Tylko gospodarność i dbałość o prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych pozwala nam na utrzymanie godnych warunków terapii, edukacji, opieki i wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wysoki standard prowadzonych placówek.

6 Odpis UCHWAŁY nr 1 /2006 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie z dnia r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1. Zarząd Koła Szczecinie podstawie art.29 1 pkt.9 Statutu Stowarzyszenia przyjmuje znowelizowany Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie zwany dalej Regulaminem i postanawia co nastepuje: 1. Aby umożliwić pracownikom zapoznanie się z tym dokumentem wywiesić jednolity Regulaminu we wszystkich placówkach. 2. Odbyć zebranie z pracownikami Kola celem powiadomienia wszystkich o zmianach w Regulaminie i sposobie wejścia ich w życie. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc regulamin z dnia 15 stycznia 2001 r. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty wywieszenia w placówkach Koła. Głosowanie: Za: 6 osób Przeciw: 0 Wstrzymujących się : 0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: Odpis sporządziła : E.Dzierżanowska

7 Odpis U C H W A Ł Y nr 2 /2006 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie z dnia w sprawie zmian w wysokości treningu ekonomicznego. Zarząd Kola przyjmuje zmianę kwoty treningu ekonomicznego na rok 2006 w wysokości 70 zł miesięcznie. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 2. Głosowanie: Za: 5 osób Przeciw: 1 osoba Wstrzymujących się: 0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła; Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

8 Odpis U C H W A ŁY Nr 3/2006 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie z dnia w sprawie warunków i zasad pracy kadry terapeutycznej na turnusie rehabilitacyjnym organizowanym przez Koło w Szczecinie Zarząd Kola w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym podejmuje uchwałę dot. pracy kadry terapeutycznej na turnusie rehabilitacyjnym. Organizator turnusu rehabilitacyjnego zapewnia zatrudnionej kadrze terapeutycznej: 1.wynagrodzenie pobierane w czasie turnusu w placówce Kola, 2. bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w miejscu pobytu uczestników turnusu, 3. bezpłatne korzystanie z wszelkich form programowych przewidzianych podczas turnusu /przejazdy, bilety wstępu itp./, 4.premia uznaniowa dla wyróżniających się terapeutów-wg możliwości finansowych organizatora. Głosowanie: Za - 7 osób Przeciw - 0 Wstrzymujących się 0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: / podpis nieczytelny/ Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

9 Odpis UCHWAŁY Nr 4 /2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia w sprawie zatwierdzenia bilansu Koła za rok Zarząd Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie po przedłożeniu przez Główną Księgowa dokumentów bilansowych, w głosowaniu imiennym podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu bilansu Koła za rok Głosowanie: Za: tak Witold Jarzynka - tak Ryszard Drużba - tak Jacek Łapott - tak Monika Łyszkowicz - tak Małgorzata Krzanowska Sawińska tak Henryk Molenda - tak - tak Głosowanie : Przeciw 0 Wstrzymujących się 0 Bilans został przez Zarząd przyjęty jednogłośnie. Sekretarz Zarządu Koła: /Podpis nieczytelny/ Przewodnicząca Zarządu Koła: Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

10 Odpis UCHWAŁY nr 5/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia w sprawie przyjęcia Regulaminu Warsztatu Terapii Zajęciowej 1. Zarząd Koła w Szczecinie postanawia przyjąć Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej. Osoba odpowiedzialna: kierownik WTZ. 2. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 3. Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: /Podpis nieczytelny/ Odpis sporządziła: E.Dzierzanowska

11 Odpis U C H W A Ł Y nr 6/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia w sprawie Regulaminu Treningu Ekonomicznego Warsztatu Terapii Zajęciowej 1. Zarząd Koła w Szczecinie postanawia przyjąć Regulamin Treningu Ekonomicznego Warsztatu Terapii Zajęciowej. 2. Osoba odpowiedzialna : Kierownik WTZ 3. Uchwalę przyjęto jednogłośnie. Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

12 Odpis UCHWAŁY nr 7 /2006 Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie W sprawie : błąd w numeracji / nie było uchwały nr 7 / Uchwała wchodzi w życie z dniem Osoba odpowiedzialna za wykonanie Uchwały: Za uchwałą głosowało: Przeciw: - Wstrzymało się: - Sekretarz Zarządu Koła: Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska Przewodniczący Zarządu:

13 Odpis U C H W A Ł A Nr 8/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia w sprawie imprezy zamkniecie sezonu w Klubie Rodziców. 1. Zarząd Koła w Szczecinie PSOUU przeznacza 500 zł na imprezę pn: Zamknięcie sezonu w Klubie Rodziców 2. Zarząd Kola przeznacza 500 zł na imprezę pn. Zamkniecie sezonu w Klubie Rodziców 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Głosowanie: Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

14 Odpis UCHWAŁY Nr 9/2006 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie z dnia Zarząd Koła w Szczecinie postanawia skreślić osoby, które nie płacą składek z listy członków Koła. 1. Głosowanie: Za: 7 osób Przeciw: - 0 Wstrzymało się 0 Sekretarz Zarządu Koła Przewodnicząca Zarządu Koła. Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

15 Odpis UCHWAŁY Nr 9/2006/A Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie z dnia W sprawie zwrócenia się do Zarządu Głównego o podjęcie starań o zmianę przepisów ustawy dotyczącej przywrócenia uprawnień emerytalnych Rodzicom dzieci upośledzonych umysłowo od dzieciństwa. 1. Zarząd Koła w Szczecinie PSOUU zwraca się do Zarządu Głównego Stowarzyszenia o podjęcie starań o zmianę przepisów ustawy dotyczącej przywrócenia uprawnień emerytalnych Rodzicom dzieci upośledzonych umysłowo od dzieciństwa. Głosowanie: Za: 7 osób Przeciw: - 0 Wstrzymało się 0 Sekretarz Zarządu Koła Przewodnicząca Zarządu Koła. Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

16 Odpis Uchwały Nr 10/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia Zarząd Koła w Szczecinie, po uzyskaniu dodatkowej informacji pisemnej od Prezesa PSOUU oraz Sekretarza PSOUU (pismo z dn znak SUU/3615/KT/06 ) oraz merytorycznej dyskusji nad projektem zmian Statutu, z udziałem prawników, wnosi o kontynuację prac Komisji Statutowej nad obecnie obowiązującym Statutem z uwzględnieniem następujących postulatów: 1. wszystkie Koła PSOUU winny posiadać osobowość prawną 2. Koła jako osoby prawne winny posiadać większą samodzielność działania, co jednocześnie wzmacnia odpowiedzialność Zarządów Kół 3. nie akceptujemy zapisów dotyczących powoływania fundacji i spółek 4. należy w sposób zdecydowany ograniczyć kompetencje Zarządu Głównego PSOUU stosownie do jego roli wykonawczej, a jednocześnie wzmocnić uchwałodawczą rolę Zgromadzenia Elektorów Wprowadzenie powyższych zmian można dokonać pracując tylko na obecnie obowiązującym Statucie. Jednocześnie wnosimy o odrzucenie projektu Statutu PSOUU przedłożonego dotychczas przez Komisję Statutową. Uważamy, że wnoszenie kolejnych poprawek do projektu Statutu powoduje dezinformację członków Stowarzyszenia oraz ich przedstawicieli Elektorów Kół. Wnosimy o wyznaczenie jak najszybszego terminu posiedzenia Komisji Statutowej z regulaminowym wyprzedzeniem informacji o tym terminie. Uchwała podjęta jednogłośnie przez członków Zarządu Koła w Szczecinie. Sekretarz Zarządu Koła Przewodnicząca Zarządu Koła. Do wiadomości: 1. członkowie Komisji Statutowej PSOUU 2. Elektorzy Kół PSOUU Odpis sporządziła: Elżbieta Dzierżanowski

17 Odpis UCHWAŁY Nr 11/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia Zarząd Koła w Szczecinie PSOUU podejmuje uchwałę w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 o następującej treści: 1. Mając na uwadze polepszenie obsługi klientów Koła w Szczecinie PSOUU, sprostanie rosnącym wymaganiom, stawianym przez rynek usług w realizacji zadań na rzecz osób upośledzonych umysłowo, poprawę poziomu zarządzania i kontroli w Kole w Szczecinie rozpoczyna się działania zmierzające do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001: 200 i uzyskania certyfikatu jakości. 2. Zobowiązuje się kierowników wszystkich komórek organizacyjnych Koła w Szczecinie PSOUU do aktywnego włączania się do prac nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością oraz do zapoznania podległych pracowników z treścią w/w Zarządzenia. 1. Osoba odpowiedzialna za wykonanie uchwały: p.b.kolmer Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Głosowanie: Za 6 Przeciw 0 Wstrzymujących się 0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodniczaca Zarządu Koła: Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

18 Odpis U C H W A Ł Y Nr 12/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia w sprawie przeznaczenia środków Koła na remont Warsztatu Terapii Zajęciowej. 1. Zarząd Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym uchwala, że na remont Warsztatu Terapii Zajęciowej zaleconych decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, przeznacza ze środków Koła kwotę nie przekraczajacą zł z zaleceniem szczególnej gospodarności. 2. Osoba odpowiedzialna za wykonanie uchwały: Główna Księgowa. Głosowanie: Za: 6 osób Przeciw: -0 Wstrzymało się: - 0 Sekretarz Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Przewodnicząca Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Odpis sporządziła: Elzbieta Dzierżanowska

19 Odpis Uchwała Nr 13/2006 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia Zarząd Koła w Szczecinie PSOUU podejmuje uchwałę dotyczącą zmian w Regulaminie OREW..1.2 Traci ważność dotychczas obowiązujący Regulamin OREW. 3. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Kierownik OREW 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Głosowanie: Za - 6 Przeciw - 0 Wstrzymało - 0 Sekretarz Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Przewodnicząca Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Odpis sporządziła: Elżbieta Dzierżanowska

20 Odpis U C H W A Ł Y Nr 14/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia r. 1. Zarząd Koła w Szczecinie PSOUU podejmuje uchwałę dotyczącą przyjęcia Statutu OREW zgodnego z ramowym Statutem przyjętym przez ZG PSOUU z dnia 6 marca 2005 r. 2. Traci ważność dotychczas obowiązujący Statut OREW. 3. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Kierownik OREW Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 4. Głosowanie: Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Sekretarz Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Przewodnicząca Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

21 Odpis UCHWAŁY nr 15/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia Zarząd Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym uchwala dofinansowanie 100% studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w wysokości zł dla p. Maryli Raban. 2. Osoba odpowiedzialna za wykonanie uchwały: Główna Księgowa Głosowanie: Za: 5 osób Przeciwko: 1 osoba Wstrzymało się -0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: Odpis sporządziła; E.Dzierżanowska

22 Odpis UCHWAŁY nr 16/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia Zarząd Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym uchwala dofinansowanie kursu podstawowego kinesiotapingu w wys. 820,00 zł dla p. Magdaleny Jędrzejewskiej. Podział kosztów: 410 zł ze środków Koła i 410 ze środków OWI Osoba odpowiedzialna za wykonanie uchwały: Główna Księgowa Głosowanie: Za: 6 osób Przeciwko: 0 Wstrzymało się -0 Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła: Odpis sporządziła; E.Dzierżanowska

23 Odpis UCHWAŁY nr 17/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia w sprawie zmiany zał. Nr 3 do Regulaminu Pracy i Wynagradzania Pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wprowadzonego Uchwałą Zarządu Głównego nr 19/2005 z 3 czerwca 2005 r. PRACOWNICY Dyrektor/kierownik Studia wyższe magisterskie Zastępca dyrektora/kierownika Studia wyższe magisterskie TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, ORAZ DODATKÓW FUNKCYJNYCH WYNAGRODZENIE ZASADNICZE BRUTTO Nauczyciele wychowawcy, terapeuci zajęciowi, pomoce nauczyciela Studia wyższe magisterskie Licencjat Szkoły pomaturalne min* Wykształcenia średnie min* Kierownik Biura Obsługi Placówek DODATEK FUNKCYJNY (w % wynagrodzenia zasadniczego) do 50 osób niepełnosprawnych do 25% ponad 50 osób niepełnosprawnych do 35% do 50 osób niepełnosprawnych do 10% ponad 50 osób niepełnosprawnych do 20% do 50 pracowników do 25% powyżej 50 pracowników do 35% Główny księgowy do 20% Księgowy min* Specjalista min* do 10% Pracownik biurowy min* Kierowca min* Rzemieślnik, konserwator, min* ogrodnik Woźny/sprzątaczka, pomoc min* kuchenna min* - minimalne wynagrodzenie za prace wg Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej.

24 Za przyjęciem tabeli głosowało :7 osób. Wstrzymała się : 1 osoba p. J. Łapott Sekretarz Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Przewodnicząca Zarządu Koła: Podpis nieczytelny Odpis sporządziła: E.Dzierzanowska

25 Odpis UCHWAŁY Nr 18/2006 Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia Zarząd Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym postanawia przyjąć Regulamin Grupowego Mieszkania Chronionego. Osoba odpowiedzialna za wykonanie uchwały: Kierownik Mieszkania Chronionego Sekretarz Zarządu Koła: Przewodnicząca Zarządu Koła : Odpis sporządziła: E.Dzierżanowska

26 Informacja o uzyskanych przychodach: Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2005 roku: ,30 - z działalności statutowej nieodpłatne: ,14 - budżet państwa (w tym PRFON) ,11 - budżet gminy ,04 - samorząd wojewódzki ,49 - Unia Europejska + środki własne ,30 - pozostałe ,20 - składki członkowskie ,00 - darowizny os prawnych 3 712,00 - darowizny os fizycznych ,97 - pozostałe przychody ,19 Informacja o poniesionych kosztach: a) Koszty na realizację celów statutowych: ,09 - wynagrodzenia ,19 - świadczenia na rzecz pracowników ,67 - usługi obce 1 042,32 - zużycie materiałów ,00 - energia ,84 - opłaty, składki, podatki ,93 - podróże służbowe ,45 - amortyzacja ,69 b)pozostałe koszty: 7 611,77 a) Liczba zatrudnionych Pracownicy ogółem 87 Pracownicy merytoryczni stanowiska ilość osób asystent osoby niepełnosprawnej 1 fizjoterapeuta 7 kierownicy placówek 4 logopeda 1 pracownik socjalny 1 nauczyciel wychowawca 16 pomoc nauczyciela 10 psycholog 4 rehabilitant ruchowy 1 terapeuta zajęciowy 24 Pielęgniarka pomoc nauczyciela 2 71

27 Pracownicy niemerytoryczni stanowiska ilość osób główna księgowa 1 kierownik Biura Obsługi Placówek 1 kierowca-konserwator 4 księgowy 1 palacz 1 pomoc kuchenna 3 pracownik administracyjny 1 pracownik kadrowo-płacowy 1 spec. ds.. BHP i ppoż. 1 spec. ds. zamówień publicznych 1 spec. ds. admin. biurowych 1 16 b) Łączna kwota wynagrodzeń w tym: ,84 - wynagrodzenie ,64 - nagroda ,00 - premia 6 219,30 - odprawy i ekwiwalenty 8 952,90 c) Zarząd Koła nie pobiera zadnych wynagrodzeń - praca społeczna d) Wynagrodzenia z umów zleceń ,09 e) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pienieznych f) na dzień r Stowarzyszenie posiada na rachunkach bankowych następujace środki:w NORDEA Bank Polska S.A. - środki pieniężne w walucie PLN ,01 - środki pieniężne w walucie EURO ,22 g) Stowarzyszenie nie nabywało obligacji oraz udziałów w 2006 r. h) Stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości w 2006 r i) Stowarzyszenie nabyło następujące środki trwałe: ,91 - zestawy komputerowe 3 szt ,01 - projektor multimedialny 5 978,00 - fotelik i wózek rehabilitacyjny ,00 - instrumenty muzyczne 5 245,90 - komputer z drukarka ,00

28 - elektrokardiogram 4 494,00 - ksero 7 100,00 - sprzęt rehabilitacyjny ,00 j) wartość aktywów i zobowiązań ujętych w sprawozdaniach finansowych - suma aktywów na koniec 2006r a) aktywa trwałe ,82 b) aktywa obrotowe ,33 w tym należności ,34 - suma zobowiązań na koniec 2006r ,60 Informacja o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składanych deklaracji - Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane na dzień r - Fundacja składa deklaracje podatkowe PIT-4, VAT-7(co miesiąc)

29 Projekty realizowane w 2006 roku Lp. Rodzaj zadania Źródło finansowania I. OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI 1. Prowadzenie ośrodka wczesnej interwencji jako placówki, w której realizowana jest wielospecjalistyczna wczesna diagnoza, terapia dzieci oraz wspomaganie rodzin dzieci z niepełnosprawnoscia intelektualna Urząd Miasta 2. Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia II. Profilaktyka i promocja zdrowia dzieci z grupy ryzyka lub obciążonych niepelnosprawnoscią intelektualna Pomoc społeczna polegająca na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu udzielanie pomocy osoba z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzin Prowadzenie rehabilitacji, stymulacji rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku od 0 do 7 roku zycia z niepelnosprawnoscia intelektualna lub nia zagrożonych oraz wielospecjalistyczne OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY Urząd Miasta Wojewodz Zachodniomomorski PFRON - PARTNER Subwencja oświatowa - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Urząd Miasta 2. EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. III. Prowadzeni rehabilitacji psychospołecznej dzieci i młodzieży wielorako niepełnosprawnej oraz wspieranie ich w nabywaniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu wszystkich umiejętności niezbednych do niezależnego życia. WARSZTATY TERAPII ZDJĘCIOWEJ PFRON - PARTNER EDUKACJA PFRON - PARTNER Dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej PFRON - MOPR IV OŚRODEK OPARCIA SPOŁECZNEGO Prowadzenie w ośrodkach terapeutyczno - rehabilitacyjnych programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz systemów wsparcia ich rodzin - aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualna w dążeniu do niezależnego zycia i wsparcia ich rodzin w sytuacjach trudnych Zajęcia sportowe - jedna z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych, klub sportowy - aktywna terapia osób niepełnosprawnie intelektualnie Urząd Miasta Urząd Miasta 3. Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych MOPR 4. Aktywizacja społeczno - kulturalna, realizowanie działań muzycznych i artystycznych u osób z niepełnosprawnoscią intelektualna poprzez naukę repertuaru opartego na utworach polskiej muzyki ludowej i narodowej PFRON - PARTNER Muzyka Oknem na Świat Wojewoda Zachodniomomorski 6. Rozwój infrakstuktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego V. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 1. Dotacja na działanie Środowiskowego Domu Samopomocy Urząd Miasta VI. MIESZKALNICTWO CHRONIONE 1. Grupowe Mieszkalnictwo Chronione dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Urząd Miasta VII. POZOSTAŁE 1. Otwarcie na sztukę i kulturę - otwarci na siebie 2. Sztuka i kultura jako sposób wspierania niepełnosprawnych osób w byciu postrzeganym jako rzeczywiste osoby uczestniczące aktywne w życiu społecznym 3. Kwalifikacji i umiejętności nigdy za wiele Ministerstwo Spraw Zagranicznych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencja Programu Sokrates - Grundtvig 2 EFS w Partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2009 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w 15 roku jego istnienia

Bardziej szczegółowo

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 Strzelce Opolskie, 2015 rok Spis treści ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ DIAGNOZA SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU Obserwatorium Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Jak założyć podmiot gospodarki społecznej?

Jak założyć podmiot gospodarki społecznej? Jak założyć podmiot gospodarki społecznej? Wybrane przykłady. Małgorzata Ołdak Andrzej Trzeciecki Spis treści: Strona Wprowadzenie I. Spółdzielnia socjalna II. III. IV. 1. Podstawa prawna 2. Cel 3. Założyciele

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy W A R S Z A W A M A R Z E C 2 0 1 5 r. 1 SPIS TREŚCI I WSTĘP str. 4 II ZADANIA OŚRODKA str. 5

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W POWIECIE GLIWICKIM GLIWICE, 2008 Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo