Wydanie 2 PL. Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9233517 Wydanie 2 PL. Copyright 2005 Nokia. All rights reserved."

Transkrypt

1 Wydanie 2 PL

2 Klient VPN Instrukcja obs³ugi Wydanie 2

3 Copyright C 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci lub ca³o ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione. Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a cicieli. Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane od firmy Symbian Ltd (c) Symbian i Symbian OS s± znakami towarowymi firmy Symbian Ltd. SecurID jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy RSA Security INC. Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. W adnych okoliczno ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno ci za jak±kolwiek utratê danych lub zysków czy te za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po rednie szkody spowodowane w dowolny sposób. Zawarto æ tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela siê jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u yteczno ci handlowej lub przydatno ci do okre lonego celu, chyba e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostêpno æ poszczególnych produktów mo e siê ró niæ w zale no ci od regionu. Szczegó³y mo na uzyskaæ u najbli szego sprzedawcy firmy Nokia.

4 Spis tre ci Wirtualne sieci prywatne... 4 Porz±dkowanie wirtualnych sieci prywatnych...4 Instalowanie programu Klient VPN...5 Wymagania systemowe...5 Porz±dkowanie zasad VPN...5 Instalowanie zasad VPN z serwera zasad VPN... 6 Instalowanie zasad VPN z plików SIS... 7 Wy wietlanie zasad VPN...7 Sprawdzanie stanu zasad...7 Sprawdzanie stanu certyfikatów... 8 Aktualizowanie zasad VPN... 8 Usuwanie zasad VPN...8 Porz±dkowanie serwerów zasad VPN...9 Nawi±zywanie po³±czenia z serwerami zasad VPN...9 Instalowanie ustawieñ z plików SIS...9 Dodawanie serwerów zasad VPN...10 Edytowanie serwerów zasad VPN...11 Synchronizowanie serwerów zasad VPN...12 Rejestrowanie certyfikatów VPN...12 Usuwanie serwerów zasad VPN...13 Porz±dkowanie punktów dostêpu VPN...13 Wy wietlanie rejestru VPN...14 Has³a magazynu kluczy...14 Tworzenie lub zmiana has³a magazynu kluczy...15 Wprowadzanie hase³ magazynu kluczy...15 Korzystanie z sieci VPN przy u yciu aplikacji...15 Uwierzytelnianie w bramach VPN...15 Rozwi±zywanie problemów...16 Skorowidz...19

5 Wirtualne sieci prywatne Wirtualne sieci prywatne Wirtualne sieci prywatne (Virtual Private Network, VPN) umo liwiaj± tworzenie zaszyfrowanych po³±czeñ ze ¼ród³ami informacji, które dziêki temu staj± siê dostêpne dla pracowników przebywaj±cych poza swoim miejscem pracy. Dziêki zaszyfrowanym po³±czeniom z sieci± firmow± u ytkownik pozostaje dostêpny, mog±c korzystaæ z poczty elektronicznej, aplikacji baz danych oraz intranetu. Zdalne po³±czenia z sieciami komputerowymi musz± byæ chronione. W tym celu firma mo e u ywaæ technologii VPN do tunelowania ruchu oraz do wymuszania odpowiedniej polityki zabezpieczeñ. Technologia VPN pomaga zapewniæ bezpieczeñstwo i spójno æ transakcji sieciowych, umo liwiaj±c uwierzytelnianie i autoryzacjê u ytkowników przy dostêpie do sieci i us³ug sieciowych. Aby utworzyæ sieæ VPN, brama oraz komunikator dokonuj± wzajemnego uwierzytelnienia oraz negocjuj± algorytmy szyfrowania i uwierzytelniania w celu zapewnienia prywatno ci i spójno ci udostêpnianych danych. Porz±dkowanie wirtualnych sieci prywatnych Aby móc korzystaæ z po³±czeñ VPN, nale y najpierw utworzyæ punkty dostêpu VPN, a nastêpnie wybraæ te punkty dostêpu podczas prób ³±czenia siê z firm± przy u yciu aplikacji. Po³±czenie VPN z sieci± firmow± jest tworzone na bazie innego po³±czenia z punktem dostêpu do internetu. Po³±czenie jest tworzone i szyfrowane zgodnie z zasadami polityki VPN, które s± pobierane podczas ³±czenia siê z punktem dostêpu VPN. Aby skorzystaæ z wirtualnej sieci prywatnej 1 Zainstaluj program Klient VPN. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, patrz "Instalowanie programu Klient VPN" na stronie 5. 2 Okre l po³±czenie z serwerem zasad VPN. Ustawienia serwera zasad VPN mo na okre liæ w oknie dialogowym Zarz±dzanie VPN lub te zainstalowaæ je z pliku SIS (Symbian Installation System). Aby uzyskaæ wiêcej informacji, patrz "Nawi±zywanie po³±czenia z serwerami zasad VPN" na stronie 9. Uwaga: Je li zasady VPN s± instalowane z plików SIS, nie jest konieczne tworzenie po³±czeñ z serwerami zasad VPN. 3 Zainstaluj zasady VPN z serwera zasad VPN. 4

6 Aby uzyskaæ wiêcej informacji, patrz "Instalowanie zasad VPN z serwera zasad VPN" na stronie 6. 4 Utwórz punkty dostêpu VPN. Punkty dostêpu VPN okre laj± punkt dostêpu do internetu oraz zasady VPN. Uwaga: Punkty dostêpu VPN stanowi± po³±czenie zasad VPN oraz punktów dostêpu do internetu. Podczas odbywaj±cej siê po raz pierwszy synchronizacji serwera zasad VPN dla ka dej zasady zainstalowanej na komunikatorze s± tworzone odpowiadaj±ce im punkty dostêpu VPN. Aby uzyskaæ wiêcej informacji o tworzeniu i wybieraniu punktów dostêpu VPN, patrz "Porz±dkowanie punktów dostêpu VPN" na stronie Wybierz punkt dostêpu VPN, je li zamierzasz ³±czyæ siê z sieci± firmow± za po rednictwem aplikacji. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, patrz "Korzystanie z sieci VPN przy u yciu aplikacji" na stronie 15. Po³±czenie VPN jest tworzone jako nak³adka na po³±czenie z punktem dostêpu do internetu. Instalowanie programu Klient VPN Program Klient VPN jest dostarczany klientom w postaci standardowego pliku SIS. Program Klient VPN jest instalowany w komunikatorze w identyczny sposób jak pozosta³e oprogramowanie. Wiêcej informacji o instalowaniu oprogramowania na komunikatorze mo na znale¼æ w dokumentacji komunikatora. Po zakoñczeniu instalacji plik SIS z programem Klient VPN nie bêdzie ju potrzebny. Mo na usun±æ plik SIS, aby zwolniæ pamiêæ. Wymagania systemowe Oprogramowanie klienta VPN mo na zainstalowaæ na karcie pamiêci lub w pamiêci urz±dzenia. Aby program klienta VPN móg³ dzia³aæ, w urz±dzeniu musi znajdowaæ siê karta pamiêci. Podczas instalacji programu Klient VPN w komunikatorze musi byæ dostêpne co najmniej 1,5 MB pamiêci. Po zainstalowaniu program Klient VPN rezerwuje 900 KB pamiêci komunikatora lub karty pamiêci. Ka da zasada VPN wymaga przeciêtnie od 1 KB to 16 KB pamiêci komunikatora. Porz±dkowanie zasad VPN Zasady VPN definiuj± metodê u ywan± przez program Klient VPN i bramê VPN do wzajemnego uwierzytelniania oraz algorytm szyfrowania, który jest u ywany do zapewnienia poufno ci danych. Administratorzy tworz± zasady VPN oraz przechowuj± je na serwerze zasad VPN lub te przekazuj± u ytkownikom w postaci plików SIS. Wirtualne sieci prywatne 5

7 Wirtualne sieci prywatne U ytkownik instaluje zasady VPN z serwera zasad VPN, u ywaj±c okna dialogowego Zarz±dzanie VPN. Instalowanie zasad VPN z serwera zasad VPN W oknie dialogowym Zarz±dzanie VPN u ytkownik mo e zainstalowaæ zasady VPN z serwera zasad VPN. Porada! Serwery zasad VPN s± serwerami znajduj±cymi siê w sieci firmowej, na których przechowywane s± zasady VPN. Aby zainstalowaæ zasady VPN 1 Przejd¼ do okna dialogowego Narzêdzia > Panel sterowania > Po³±czenia > Zarz±dzanie VPN. 2 Naci nij przycisk Tak, gdy w oknie dialogowym Zarz±dzanie VPN wy wietlone zostanie pytanie o zainstalowanie zasad VPN. 3 Naci nij ponownie przycisk Tak, aby dodaæ serwery zasad VPN. 4 Podaj ustawienia po³±czenia z serwerem zasad VPN i naci nij przycisk Gotowe. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, patrz "Nawi±zywanie po³±czenia z serwerami zasad VPN" na stronie 9. 5 Naci nij przycisk Tak, aby zsynchronizowaæ serwer zasad VPN. 6 Utwórz has³o magazynu kluczy i naci nij przycisk OK. Porada! Has³o magazynu kluczy chroni przed nieautoryzowanym dostêpem klucze prywatne stosowane przez zasady VPN oraz u ywane podczas po³±czeñ z serwerami zasad VPN. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, patrz "Tworzenie lub zmiana has³a magazynu kluczy" na stronie 15. Komunikator ³±czy siê z serwerem zasad VPN. 7 Sprawd¼ kod to samo ci serwera zasad VPN i wprowad¼ brakuj±ce znaki w celu ustanowienia zaufania pomiêdzy komunikatorem i serwerem zasad VPN, a nastêpnie naci nij przycisk OK. Mo na pomin±æ tê czynno æ, je li ustawienia serwera zasad VPN s± instalowane z pliku SIS. Porada! Kod to samo ci serwera zasad VPN jest "odciskiem palca" certyfikatu serwera zasad VPN, który s³u y do identyfikacji tego certyfikatu. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, patrz "Dodawanie serwerów zasad VPN" na stronie Wprowad¼ dane uwierzytelniaj±ce umo liwiaj±ce dostêp do serwera zasad VPN i naci nij przycisk OK. Informacje, które nale y wprowadziæ, mo na uzyskaæ od administratora. Zasady VPN zostaj± zainstalowane na komunikatorze. Uwaga: Naci niêcie przycisku Anuluj spowoduje rezygnacjê z instalowania zasad VPN. Wybierz przycisk Instaluj, aby zainstalowaæ zasady VPN z serwera zasad VPN. 6

8 Instalowanie zasad VPN z plików SIS Administrator mo e dostarczyæ zasady VPN w postaci plików SIS. Je li zasady VPN s± instalowane z plików SIS, nie jest konieczne definiowanie po³±czeñ z serwerami zasad VPN. Po zainstalowaniu zasad VPN u ytkownik mo e utworzyæ punkty dostêpu VPN i powi±zaæ je z aplikacjami. Je li zasady VPN zawieraj± klucze prywatne oraz odpowiadaj±ce im certyfikaty, administratorzy definiuj± has³a importu kluczy w celu ochrony kluczy prywatnych. Administratorzy powinni dostarczaæ u ytkownikom has³a importu kluczy z wykorzystaniem bezpiecznych metod. Porada! Has³o importu kluczy s³u y do ochrony kluczy prywatnych znajduj±cych siê w pliku zasad VPN. Aby zainstalowaæ zasady VPN z pliku SIS, wpisz has³o importu klucza w polu Has³o i naci nij przycisk OK. Nastêpnie w polu Has³o wpisz has³o magazynu kluczy i naci nij przycisk OK. Wy wietlanie zasad VPN W oknie dialogowym Zarz±dzanie VPN mo na wy wietlaæ, aktualizowaæ i usuwaæ zasady VPN zainstalowane w komunikatorze. Aby wy wietliæ szczegó³owe informacje o zasadach VPN, wybierz zasadê VPN i naci nij przycisk Otwórz w celu wy wietlenia informacji. Przewiñ okno, aby wy wietliæ nastêpuj±ce informacje o ka dej z zasad VPN: W polu Opis wy wietlane s± dodatkowe informacje o danej zasadzie VPN. Opis ten jest odczytywany z zasady VPN. Administratorzy definiuj± opis podczas tworzenia zasady VPN. Stan zasad wskazuje, czy zasada VPN jest gotowa do u ycia, czy te nie, lub te czy jest aktualnie u ywana. Stan certyfikatów wskazuje, czy w komunikatorze dostêpne s± prawid³owe certyfikaty u ytkownika. Nazwa zasad wskazuje nazwê zasady VPN. Administratorzy definiuj± tê nazwê podczas tworzenia zasady VPN. Nazwa serwera zasad wskazuje nazwê serwera zasad VPN, z którego zainstalowana zosta³a zasada VPN. U ytkownik nadaje nazwy serwerom zasad VPN podczas definiowania po³±czeñ z serwerami zasad VPN. Pole to pozostaje ukryte, je li zasada VPN zosta³a zainstalowana z pliku SIS. Zaktualizowano zawiera datê ostatniej aktualizacji zasady VPN na ±danie serwera zasad VPN. Pole to pozostaje ukryte, je li zasada VPN zosta³a zainstalowana z pliku SIS. Sprawdzanie stanu zasad Stan zasad mo e przybieraæ nastêpuj±ce warto ci: Aktywny - u ytkownik utworzy³ po³±czenie z punktem dostêpu VPN, który jest powi±zany z zasad± VPN. Po utworzeniu po³±czenia zasada VPN staje siê aktywna. Wirtualne sieci prywatne 7

9 Wirtualne sieci prywatne Skojarzono z punktem dostêpu VPN - u ytkownik skojarzy³ zasadê VPN z jednym lub kilkoma punktami dostêpu VPN. W celu aktywowania zasady VPN u ytkownik mo e wybraæ dowolny z punktów dostêpu VPN. Nie skojarzono z punktem dostêpu VPN - aby aktywowaæ zasadê VPN, u ytkownik musi skojarzyæ zasadê VPN z punktem dostêpu VPN. Uwaga: Je li widok szczegó³ów zasad VPN pozostawa³ otwarty podczas zmiany stanu zasad, nie zostanie on od wie ony. Sprawdzanie stanu certyfikatów Stan certyfikatów mo e przybieraæ nastêpuj±ce warto ci: OK - w komunikatorze dostêpny jest co najmniej jeden prawid³owy certyfikat lub te u ytkownik nie u ywa certyfikatów do uwierzytelniania w bramach VPN. Niewa ny - skoñczy³ siê okres wa no ci jednego lub kilku certyfikatów. Je li nie mo na utworzyæ po³±czenia VPN, nale y zaktualizowaæ zasadê VPN w celu do³±czenia nowych certyfikatów. Brak - w komunikatorze nie mo na odszukaæ jednego lub kilku wymaganych certyfikatów. Je li nie mo na utworzyæ po³±czenia VPN, spróbuj zaktualizowaæ zasadê VPN, aby do³±czyæ nowe certyfikaty. Jeszcze niewa ny - jeden lub kilka certyfikatów jest przeznaczonych do wykorzystania w przysz³o ci. Warto æ ta mo e równie oznaczaæ, e data i godzina ustawiona w komunikatorze wskazuje przesz³o æ, strefa czasowa jest ustawiona nieprawid³owo lub te w³±czono czas letni. Aby usun±æ zasadê VPN, naci nij przyciskdelete. Aby zamkn±æ widok szczegó³ów zasad VPN, naci nij przycisk Zamknij. Aktualizowanie zasad VPN Podczas tworzenia po³±czenia z punktem dostêpu VPN program Klient VPN sprawdza na serwerze zasad VPN stan zasady VPN, która jest powi±zana z tym punktem dostêpu VPN. Je li administrator utworzy³ now± wersjê zasady VPN, zostaje ona zainstalowana na komunikatorze. Je li administrator usun±³ zasadê VPN z serwera zasad VPN, zostaje ona usuniêta z komunikatora. Zmiany staj± siê obowi±zuj±ce podczas nastêpnego tworzenia po³±czenia z punktem dostêpu VPN, a zatem nie wp³ywaj± na bie ±ce po³±czenie VPN. Aktualizacji zasady VPN mo na równie dokonaæ w oknie dialogowym Zarz±dzanie VPN. Aby zaktualizowaæ zasadê VPN, wybierz tê zasadê i naci nij przycisk Aktualizuj. Program Klient VPN sprawdzi stan zasady VPN zapisany na serwerze zasad VPN. Usuwanie zasad VPN Zasady VPN s± usuwane automatycznie po usuniêciu ich z przez administratora z serwera zasad VPN lub te po 8

10 dokonanej przez u ytkownika aktualizacji zasady VPN lub synchronizacji serwera zasad VPN. Je li w oknie dialogowym Zarz±dzanie VPN usuniêto zasadê VPN, która nadal znajduje siê na serwerze zasad VPN, zasada ta zostanie zainstalowana ponownie podczas synchronizacji zasad z serwerem zasad VPN. Aby usun±æ zasadê VPN, zaznacz tê zasadê i naci nij kombinacjê klawiszy Ctrl + D. Nie mo na u ywaæ punktu dostêpu VPN, je li usuniêto skojarzon± z nim zasadê VPN. Porz±dkowanie serwerów zasad VPN Za pomoc± funkcji Serwery zasad u ytkownik mo e zainstalowaæ zasady z serwerów zasad VPN. Podczas tworzenia po³±czenia z punktem dostêpu VPN komunikator ³±czy siê z serwerem zasad VPN w celu automatycznej aktualizacji zasady VPN powi±zanej z tym punktem dostêpu VPN. Aby zaktualizowaæ wszystkie zasady VPN, nale y zsynchronizowaæ serwery zasad VPN z komunikatorem. Nawi±zywanie po³±czenia z serwerami zasad VPN Przez zainstalowanie zasad VPN z serwera zasad VPN u ytkownik tworzy relacjê zaufania miêdzy komunikatorem a serwerem zasad VPN. Aby utworzyæ relacjê zaufania, u ytkownik musi dokonaæ uwierzytelnienia serwera zasad VPN, za serwer zasad VPN musi dokonaæ uwierzytelnienia u ytkownika. Po dokonaniu uwierzytelnienia u ytkownika przez serwer zasad VPN program Klient VPN generuje klucz prywatny i pobiera przeznaczony dla u ytkownika certyfikat. Klucz prywatny i certyfikat s± przechowywane w magazynie kluczy w komunikatorze. Certyfikat uwierzytelnia u ytkownika wobec serwera zasad VPN. Porada! Administrator mo e dostarczyæ u ytkownikowi plik SIS zawieraj±cy ustawienia okre laj±ce po³±czenie z serwerem zasad VPN lub te u ytkownik mo e dodaæ serwer zasad VPN w oknie dialogowym Zarz±dzanie VPN. Instalowanie ustawieñ z plików SIS U ytkownik mo e zainstalowaæ ustawienia serwera zasad VPN na serwerze zasad VPN, pos³uguj±c siê plikiem SIS. Ustawienia s± instalowane na komunikatorze w taki sam sposób jak inne oprogramowanie. Na ustawienia sk³adaj± siê: adres oraz certyfikat serwera zasad VPN. Dziêki certyfikatowi serwera komunikator mo e zaufaæ serwerowi zasad VPN, dziêki czemu u ytkownikowi pozostaje tylko podanie swojej nazwy i has³a w celu potwierdzenia to samo ci. Wirtualne sieci prywatne 9

11 Wirtualne sieci prywatne Plik SIS nie zawiera ustawieñ dla punktu dostêpu do internetu, który s³u y do ³±czenia siê z serwerem zasad VPN. Aby okre liæ punkt dostêpu do internetu, u ytkownik musi dokonaæ edycji ustawieñ serwera zasad VPN. U ytkownik mo e równie wybraæ punkt dostêpu do internetu podczas ³±czenia siê z serwerem zasad VPN. Je li administrator nie podpisa³ pliku SIS, podczas instalacji pliku wy wietlane jest ostrze enie dotycz±ce bezpieczeñstwa. Mo na zignorowaæ to ostrze enie, je li plik SIS zosta³ na pewno otrzymany od administratora. Przed instalacj± ustawieñ z pliku SIS nale y zamkn±æ okno dialogowe Zarz±dzanie VPN, gdy w przeciwnym przypadku instalacja nie powiedzie siê. Dodawanie serwerów zasad VPN Je li nie zainstalowano ustawieñ serwera zasad VPN z pliku SIS, mo na je podaæ w oknie dialogowym Serwery zasad. Podczas ³±czenia siê po raz pierwszy z adresem serwera zasad VPN komunikator nie ufa jeszcze serwerowi zasad VPN i u ytkownik musi uwierzytelniæ serwer zasad VPN. U ytkownik otrzymuje kod to samo ci serwera zasad VPN od administratora. U ytkownik sprawdza i uzupe³nia kod to samo ci serwera zasad VPN, a program Klient VPN weryfikuje go. Po pomy lnym uwierzytelnieniu program Klient VPN pobiera certyfikat z serwera zasad VPN w celu po¼niejszego uwierzytelnienia siê wobec serwera zasad VPN. Aby dodaæ serwer zasad VPN, naci nij przycisk Nowy. Wprowad¼ nastêpuj±ce ustawienia: Nazwa serwera zasad - mo esz wybraæ dowoln± nazwê, unikaln± w obrêbie pola Serwery zasad VPN. Je li pole to pozostanie puste, zostanie w nie wstawiony Adres serwera zasad. Nazwa serwera zasad jest wy wietlana na li cie serwerów zasad VPN oraz na pasku tytu³u okna dialogowego s³u ±cego do zmiany ustawieñ serwera zasad VPN. Adres serwera zasad - nazwa hosta lub adres IP serwera zasad VPN, z którego instalowane s± zasady VPN. Mo na równie podaæ numer portu oddzielony dwukropkiem (:). Adres serwera zasad mo na otrzymaæ od administratora. Punkt dostêpu do internetu - punkt dostêpu do internetu u ywany do ³±czenia siê z danym serwerem zasad VPN. Od administratora mo na uzyskaæ informacjê o punkcie dostêpu, który nale y wybraæ. Aby zainstalowaæ zasady VPN z serwera zasad VPN, naci nij przycisk Tak, gdy okno dialogowe Zarz±dzanie VPN wy wietli zachêtê do synchronizacji serwera zasad VPN. Porada! Synchronizowanie oznacza, e program Klient VPN nawi±zuje po³±czenie z serwerem zasad VPN w celu sprawdzenia, czy znajduj± siê na nim nowe lub zaktualizowane zasady, albo 10

12 czy usuniêto z niego jakie zasady, a nastêpnie instaluje zasady VPN na komunikatorze. Podczas ³±czenia siê po raz pierwszy z serwerem zasad VPN o podanym adresie serwer ten nie jest zaufany i u ytkownik musi go uwierzytelniæ. U ytkownik otrzymuje kod to samo ci serwera zasad VPN od administratora. Aby zweryfikowaæ to samo æ serwera zasad VPN, porównaj dok³adnie kod to samo ci serwera zasad VPN wy wietlony w oknie dialogowym Kod to samo ci serwera zasad VPN z kodem otrzymanym od administratora, wpisz brakuj±ce znaki w polu Brakuj±ce znaki i naci nij przycisk OK. Uwaga: Je li ustawienia serwera zasad VPN s± instalowane z pliku SIS, weryfikacja to samo ci serwera VPN nie jest konieczna i widok ten nie jest nigdy wy wietlany. Aby dokonaæ uwierzytelnienia serwera zasad VPN, wpisz nazwê u ytkownika w polu Nazwa u ytkownika serwera zasad oraz has³o w polu Has³o serwera zasad, a nastêpnie naci nij przyisk OK w oknie dialogowym Uwierzytelnianie serwera zasad VPN. Nazwê i has³o u ytkownika, które nale y wpisaæ, mo na uzyskaæ od administratora. Porada! Nazwa i has³o u ytkownika serwera zasad chroni± serwer zasad VPN przed nieautoryzowanym dostêpem. Program Klient VPN rejestruje certyfikat w celu przysz³ego uwierzytelnienia na serwerze zasad VPN i instaluje zasady VPN w komunikatorze. Porada! Rejestracja certyfikatu polega na wys³aniu ±dania certyfikacji do urzêdu certyfikacji i otrzymaniu certyfikatu. Od tego momentu mo na tworzyæ punkty dostêpu VPN i wi±zaæ je z aplikacjami. Edytowanie serwerów zasad VPN W oknie dialogowym Serwery zasad u ytkownik mo e wy wietlaæ, edytowaæ, synchronizowaæ i usuwaæ serwery zasad VPN. Aby wy wietliæ lub zmieniæ ustawienia serwera zasad VPN, zaznacz serwer zasad VPN i naci nij przycisk Edytuj w celu dokonania zmian nastêpuj±cych ustawieñ: Nazwa serwera zasad - nazwa nadana serwerowi zasad. Nowa nazwa wy wietlona zostaje w polu Serwery zasad. Punkt dostêpu do internetu - punkt dostêpu do internetu u ywany do ³±czenia siê z danym serwerem zasad VPN. Je li usuniêto punkt dostêpu powi±zany z serwerem zasad VPN, w polu Punkt dostêpu do internetu wy wietlany jest tekst (nie wybrano). Je li usuniêto wszystkie punkty dostêpu, w oknie dialogowym Zarz±dzanie VPN nie mo na zapisaæ ustawieñ. Wirtualne sieci prywatne 11

13 Wirtualne sieci prywatne Po zainstalowaniu zasad VPN z serwera zasad VPN nie mo na zmieniæ warto ci w polu Adres serwera zasad, poniewa podczas pierwszego po³±czenia serwer zasad VPN wysy³a ten adres do okna dialogowego Zarz±dzanie VPN. Aby usun±æ serwer zasad VPN, naci nij przycisk Usuñ. Aby zapisaæ ustawienia, naci nij przycisk Gotowe. Porada! Aby zamkn±æ widok bez zapisywania zmian, naci nij klawisz Esc. Synchronizowanie serwerów zasad VPN Aby zainstalowaæ zasady z serwera zasad VPN i dokonaæ ich aktualizacji, zaznacz serwer aktualizacji i naci nij przycisk Synchronizuj. Program Klient VPN nawi±zuje po³±czenie z serwerem zasad VPN w celu sprawdzenia, czy administrator doda³, zaktualizowa³ lub usun±³ zasady VPN. Je li serwer zasad VPN zawiera nowe zasady VPN lub now± wersjê zasad VPN, s± one instalowane w komunikatorze. Je li administrator usun±³ zasady VPN z serwera zasad VPN, zasady te s± usuwane z komunikatora. Uwaga: Podczas pierwszej synchronizacji serwera zasad VPN dla ka dej zasady zainstalowanej w komunikatorze jest tworzony odpowiadaj±cy jej punkt dostêpu VPN. Punkty dostêpu VPN stanowi± po³±czenie zasad VPN oraz punktów dostêpu do internetu. Podczas ³±czenia siê z serwerem zasad VPN w celu zainstalowania lub zaktualizowania zasad VPN mo e zaj æ potrzeba zarejestrowania certyfikatów VPN z serwera zasad VPN. Rejestrowanie certyfikatów VPN Program Klient VPN tworzy ±danie certyfikatu dla ka dego wymaganego certyfikatu i wysy³a je do serwera zasad VPN. Serwer zasad VPN rejestruje ka dy wymagany certyfikat w urzêdzie certyfikacji i zwraca go do programu Klient VPN. ±danie certyfikacji oraz odpowiadaj±cy mu certyfikat zawieraj± informacje okre laj±ce to samo æ u ytkownika. W zale no ci od konfiguracji serwera zasad VPN jako to samo ci u ytkownika w certyfikacie VPN mo na u yæ to samo ci u ytkownika tego serwera. Je li nie jest to mo liwe, w oknie dialogowym Zarz±dzanie VPN pojawia siê pytanie o to samo æ u ytkownika w danej domenie. Informacje, które nale y wprowadziæ, mo na uzyskaæ od administratora. Aby utworzyæ ±dania certyfikatów, w oknie dialogowym To samo æ u ytkownika VPN nale y w polu To samo æ u ytkownika wprowadziæ informacje dotycz±ce to samo ci u ytkownika w konkretnej domenie, a nastêpnie nacisn±æ przycisk OK. 12

14 Usuwanie serwerów zasad VPN Aby usun±æ serwer zasad VPN, zaznacz serwer zasad VPN i naci nij kombinacjê klawiszy Ctrl + D. W oknie dialogowym Zarz±dzanie VPN wy wietlane jest zapytanie o potwierdzenie usuniêcia zasad VPN zainstalowanych z serwera zasad VPN. Porz±dkowanie punktów dostêpu VPN Punkt dostêpu VPN jest wirtualnym punktem dostêpu bêd±cym po³±czeniem zasady VPN oraz punktu dostêpu do sieci internet. Aby utworzyæ po³±czenie VPN, z listy punktów dostêpu do internetu wybierz punkt dostêpu VPN. W oknie dialogowym Punkty dostêpu VPN u ytkownik mo e wy wietlaæ, tworzyæ i usuwaæ punkty dostêpu VPN u ywane przez komunikator. Przejd¼ do okna dialogowego Narzêdzia > Panel sterowania > Po³±czenia > Punkty dostêpu VPN. Wy wietlana ikona wskazuje typ po³±czenia z internetem, które jest u ywane do utworzenia po³±czenia VPN. Aby utworzyæ punkty dostêpu VPN, naci nij przycisk Nowy. W oknie dialogowym Ustawienia ogólne wprowad¼ nastêpuj±ce ustawienia: Nazwa punktu dostêpu VPN - identyfikuje punkt dostêpu VPN na li cie punktów dostêpu do internetu. Punkt dostêpu do internetu - nazwa po³±czenia z internetem u ywanego do utworzenia po³±czenia VPN. Zasady VPN - nazwa zasady VPN, która jest skojarzona z danym punktem dostêpu VPN. Sieæ - identyfikuje sieæ VPN. Nale y wybraæ inn± sieæ ni u ywana przez punkt dostêpu do internetu. Uwaga: Je li tworzone s± po³±czenia VPN z kilkoma bramami VPN, dla ka dej bramy VPN nale y utworzyæ osobn± sieæ. Aby wybraæ sieæ, przejd¼ do okna dialogowego Sieæ i naci nij przycisk Zmieñ: Zaznacz sieæ i naci nij przycisk OK. Aby dodaæ sieæ, naci nij przycisk Dodaj sieæ, wprowad¼ nazwê sieci w polu Nazwa sieci i naci nij przycisk OK. Aby zmieniæ nazwê sieci, naci nij przycisk Zmieñ nazwê sieci, zmieñ nazwê sieci w polu Nazwa sieci i naci nij przycisk OK. Aby okre liæ ustawienia serwera proxy w sieci firmowej, przejd¼ do widoku Ustawienia serwera proxy i wprowad¼ nastêpuj±ce ustawienia: Uwaga: Serwer proxy jest serwerem po rednicz±cym, który pe³ni rolê bariery zabezpieczaj±cej umieszczonej miêdzy intranetem a internetem. Odpowiednie ustawienia mo na uzyskaæ od administratorów. Protokó³ proxy - protokó³ u ywany przez serwer proxy. Wirtualne sieci prywatne 13

15 Wirtualne sieci prywatne U ywaj serwera proxy - wybierz opcjê Tak, aby okre liæ ustawienia serwera proxy znajduj±cego siê w sieci firmowej. Serwer proxy - adres serwera proxy znajduj±cego siê w sieci firmowej. Numer portu - numer portu u ywanego do ³±czenia siê z serwerem proxy. Nie u ywaj proxy z - adresy internetowe okre lonych witryn wymagaj±ce ominiêcia serwera proxy. Aby wy wietliæ i dokonaæ edycji ustawieñ punktu dostêpu VPN, wybierz punkt dostêpu VPN i naci nij przycisk Edytuj. Aby usun±æ punkt dostêpu VPN, zaznacz punkt dostêpu VPN i naci nij kombinacjê klawiszy Ctrl + D. Aby zapisaæ ustawienia, naci nij przycisk Gotowe. Porada! Aby zamkn±æ widok bez zapisywania zmian, naci nij klawisz Esc. Wy wietlanie rejestru VPN Rejestr VPN zawiera wiadomo ci zapisane podczas aktualizacji i synchronizowania zasad sieci VPN oraz podczas korzystania z punktów dostêpu VPN w celu utworzenia po³±czeñ VPN do bram VPN. Rejestr umo liwia przegl±danie i czyszczenie wiadomo ci rejestru. Mo na wy wietliæ typ wiadomo ci, godzinê, o której zosta³a zapisana, oraz pocz±tek ka dej z wiadomo ci rejestru.a oznacza b³±d, - ostrze enie, a - informacjê. Aby wy wietliæ ca³± wiadomo æ rejestru, naci nij Otwórz. W oknie Rejestr wiadomo ci s± sortowane wed³ug godziny i daty zapisania, przy czym na pocz±tku znajduj± siê wiadomo ci najnowsze. Mo na przegl±daæ wiadomo ci zapisane do momentu otwarcia okna Rejestr. Aby przejrzeæ najnowsze wiadomo ci rejestru, naci nij Od wie. Wiadomo ci rejestru mog± zawieraæ kody b³êdu, stanu oraz przyczyny. Podczas zg³aszania b³êdów nale y podawaæ ich kody administratorom. Aby usun±æ wszystkie wiadomo ci rejestru, naci nij Wyczy æ rejestr. Wiadomo ci rejestru s± zapisywane w buforze cyklicznym. Gdy rejestr osi±gnie rozmiar 20 kilobajtów, stare wiadomo ci rejestru s± zastêpowane nowymi. Has³a magazynu kluczy Has³o umo liwia tworzenie lub zmianê has³a magazynu kluczy. Has³o magazynu kluczy chroni przed nieautoryzowanym dostêpem klucze prywatne stosowane podczas po³±czeñ komunikatora z serwerem zasad VPN. 14

16 Tworzenie lub zmiana has³a magazynu kluczy Has³o magazynu kluczy jest tworzone przy instalacji pierwszej zasady sieci VPN. Tworzone has³a magazynu kluczy powinny byæ d³ugie i na tyle trudne, aby zabezpiecza³y informacje w komunikatorze. W przypadku z³amania has³a magazynu kluczy nieupowa niona osoba mo e uzyskaæ dostêp do ca³ej sieci przedsiêbiorstwa. Porada! Has³o magazynu kluczy musi siê sk³adaæ z co najmniej sze ciu znaków i zawieraæ litery, liczby i znaki specjalne. Aby zmieniæ has³o magazynu kluczy, naci nij Zmiana has³a. Jako Has³o wpisz takie has³o, które bêdzie dla Ciebie ³atwe do zapamiêtania, ale trudne do odgadniêcia dla innych osób. Aby zapobiec skutkom b³êdów podczas wpisywania, wpisz to has³o ponownie w polu Potwierdzenie i naci nij przycisk OK. Wprowadzanie hase³ magazynu kluczy Has³o magazynu kluczy nale y wprowadziæ, gdy: instalujesz nowe lub aktualizowane zasady sieci VPN z serwerów zasad VPN korzystasz z aplikacji do ³±czenia siê z punktami dostêpu VPN, które wymagaj± uwierzytelnienia certyfikatu Korzystanie z sieci VPN przy u yciu aplikacji Je li do utworzenia po³±czenia z punktem dostêpu do sieci VPN u ywana jest aplikacja, komunikator: nawi±zuje po³±czenie z punktem dostêpu do internetu skojarzonym z punktem dostêpu do sieci VPN ³aduje zasadê VPN skojarzon± z punktem dostêpu do sieci VPN ³±czy siê z bram± VPN, aby utworzyæ po³±czenie z sieci± VPN Uwierzytelnianie w bramach VPN Podczas logowania siê do firmowej sieci VPN nale y udowodniæ swoj± to samo æ. Zasady sieci VPN okre laj± stosowan± metodê uwierzytelniania: Uwierzytelnianie oparte na certyfikacie - wymagany jest certyfikat podpisany przez zaufany urz±d certyfikacji. W celu otrzymania certyfikatu nale y zarejestrowaæ certyfikat online lub zainstalowaæ certyfikaty podczas instalacji zasad sieci VPN z pliku SIS. Uwierzytelnianie klasyczne - do uwierzytelniania stosowane s± nazwy u ytkowników, has³a lub kody. Zadaniem administratorów jest tworzenie nazw u ytkowników i hase³ lub przekazywanie tokenów SecurID s³u ±cych do generowania kodów. Wirtualne sieci prywatne 15

17 Wirtualne sieci prywatne Je li do uwierzytelniania stosowane s± certyfikaty, nale y wprowadziæ has³o magazynu kluczy. Je li stosowane jest uwierzytelnianie klasyczne, podczas korzystania z aplikacji s³u ±cych do ³±czenia z punktami dostêpu VPN nale y wprowadziæ informacje o uwierzytelnianiu w sieci VPN, aby komunikator przeprowadzi³ negocjacje zaszyfrowanych po³±czeñ z bram± VPN. Aby korzystaæ z nazw u ytkowników i hase³ przy uwierzytelnianiu w bramie VPN, wpisz nazwê u ytkownika sieci VPN w polu Nazwa u ytkownika VPN oraz has³o VPN w polu Has³o VPN. Naci nij OK. Aby korzystaæ z nazw u ytkowników i kodów przy uwierzytelnianiu w bramie VPN, wpisz nazwê u ytkownika sieci VPN w polu Nazwa u ytkownika VPN. Wygeneruj kod SecurID i wpisz go w polu Kod VPN. Naci nij OK. Je li token SecurID utraci synchronizacjê z zegarem serwera ACE/Server, zostanie wy wietlony monit o nastêpny kod, którego serwer ACE/Server u yje jako nowej referencji dla podstawy czasu tokena. Wpisz nazwê u ytkownika sieci VPN w polu Nazwa u ytkownika VPN. Wygeneruj i wpisz nowy kod w polu Nastêpny kod i naci nij OK. W razie niepowodzenia nale y skontaktowaæ siê z administratorami. Rozwi±zywanie problemów W tej sekcji wymieniono w porz±dku alfabetycznym komunikaty o b³êdach oraz opisano mo liwe przyczyny b³êdów i sugerowane czynno ci maj±ce na celu usuniêcie ich skutków. B³±d uwierzytelniania. Podczas uwierzytelniania na serwerze zasad VPN lub logowania do sieci VPN wprowadzono nieprawid³ow± nazwê u ytkownika lub has³o. Wprowadzono z³y kod w monicie o nastêpny kod. Wypróbuj nastêpuj±ce rozwi±zania: Sprawd¼ nazwê u ytkownika i has³o, po czym ponów próbê. Wygeneruj i wpisz kod. B³±d automatycznego logowania do serwera zasad. Aby kontynuowaæ, wprowad¼ nazwê u ytkownika i has³o serwera zasad. Certyfikat uwierzytelniaj±cy u ytkownika na serwerze zasad VPN straci³ wa no æ lub administratorzy odwo³ali certyfikat. Zg³o ten problem administratorom, którzy udostêpni± jednorazowe has³o umo liwiaj±ce zalogowanie. Wpisz nazwê u ytkownika i jednorazowe has³o w celu uwierzytelnienia na serwerze zasad VPN. Klient VPN do³±czy nowy certyfikat dla u ytkownika. 16

18 B³±d automatycznego logowania do serwera zasad. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje, zobacz rejestr VPN. Nie rozpocz±³ siê jeszcze okres wa no ci certyfikatu uwierzytelniaj±cego u ytkownika na serwerze zasad VPN. Sprawd¼ ustawienia daty i godziny lub poczekaj, a rozpocznie siê okres wa no ci certyfikatu. Biblioteka kryptograficzna jest niewystarczaj±ca. Je li biblioteka kryptograficzna zainstalowana na komunikatorze jest niewystarczaj±ca, nie mo na korzystaæ z po³±czeñ VPN. Skontaktuj siê z administratorami. Nieprawid³owe has³o. Wpisano nieprawid³owe has³o magazynu kluczy lub has³o importu kluczy. Sprawd¼ has³o i ponów próbê. Has³o importu kluczy otrzymuje siê od administratorów. Has³o magazynu kluczy tworzy siê samodzielnie. Serwer zasad jest aktualnie zajêty. Nie mo na usun±æ. Nie mo na usun±æ serwera zasad VPN podczas aktualizacji zasad VPN z tego serwera. W przypadku korzystania z aplikacji tworz±cej po³±czenie z punktem dostêpu do sieci VPN zasady VPN s± aktualizowane automatycznie. Poczekaj, a aktualizacja zasad VPN zostanie ukoñczona, a nastêpnie ponów próbê. B³±d logowania do serwera zasad. Usuñ i utwórz ponownie definicjê serwera. Certyfikat serwera nale ±cy do serwera zasad VPN straci³ wa no æ. Aby usun±æ serwer zasad VPN, zaznacz odpowiedni serwer zasad VPN w oknie Serwery zasad i naci nij klawisze Ctrl + D. Aby dodaæ ponownie serwer zasad VPN, naci nij Nowy lub popro administratorów o plik SIS zawieraj±cy nowe ustawienia serwera zasad VPN. B³±d uaktualnienia zasad. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje, zobacz rejestr VPN. B³±d synchronizacji serwera zasad. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje, zobacz rejestr VPN. Podczas pobierania zasad VPN z serwera zasad VPN lub podczas instalowania zasad VPN na komunikatorze wyst±pi³ b³±d. Aby zaktualizowaæ zasadê VPN, wybierz odpowiedni± zasadê VPN w oknie Zasady i naci nij Aktualizuj. Aby zainstalowaæ zasady z serwera zasad VPN, zaznacz odpowiedni serwer zasad VPN w oknie Serwery zasad i naci nij przycisk Synchronizuj. Nieprawid³owy kod to samo ci serwera. Jako kod to samo ci serwera zasad VPN wpisano nieprawid³owy ci±g. Wirtualne sieci prywatne 17

19 Wirtualne sieci prywatne Porównaj dok³adnie kod to samo ci serwera zasad VPN z kodem otrzymanym od administratorów i wpisz ponownie brakuj±ce znaki. B³±d uaktywniania po³±czenia VPN. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje, zobacz rejestr VPN. B³±d uwierzytelniania klasycznego lub brak certyfikatu u ywanego do uwierzytelniania w bramie VPN, certyfikat straci³ wa no æ lub jego okres wa no ci jeszcze siê nie rozpocz±³. Sprawd¼ ustawienia daty i godziny na komunikatorze. Aby zaktualizowaæ zasadê VPN, wybierz odpowiedni± zasadê VPN w oknie Zasady i naci nij Aktualizuj. U ywana zasada VPN zosta³a usuniêta. Skonfiguruj ponownie punkt dostêpu do internetu. Zasada VPN skojarzona z punktem dostêpu do sieci VPN by³a przestarza³a i zosta³a usuniêta automatycznie. Aby skojarzyæ z punktem dostêpu do sieci VPN inn± zasadê sieci VPN, w oknie Punkty dostêpu VPN zaznacz odpowiedni punkt dostêpu VPN, a nastêpnie naci nij przycisk Edytuj. 18

20 Skorowidz B B³±d automatycznego logowania do serwera zasad 16 B³±d automatycznego logowania do serwera zasad. 17 B³±d logowania do serwera zasad 17 B³±d uaktualnienia zasad 17 B³±d uaktywniania po³±czenia VPN 18 B³±d uwierzytelniania 16 brakuj±ce certyfikaty 8 C certyfikaty rejestrowanie 12 stan 8 to samo æ u ytkownika 12 uwierzytelnianie wobec serwerów zasad VPN 9 certyfikaty jeszcze niewa ne 8 D Dodaj sieæ, przycisk 13 dodawanie sieci 13 E edytowanie punktów dostêpu VPN 14 Edytuj, przycisk 14 H has³a magazynu kluczy informacje 14 tworzenie 15 wprowadzanie 15 has³a magazynu kluczy, przegl±danie 14 Has³o serwera zasad, pole 11 Has³o VPN, pole 16 Has³o, pole 15 I instalowanie programu Klient VPN 5 ustawienia serwera zasad VPN z plików SIS 9 zasady VPN 6, 12 K Klient VPN instalowanie 5 wprowadzenie 4 wymagania systemowe 5 kod SecurID 16 Kod VPN, pole 16 komunikaty o b³êdach 16 N Nastêpny kod, pole 16 Nazwa punktu dostêpu VPN, pole 13 Nazwa serwera zasad, pole 7, 10 Nazwa u ytkownika serwera zasad, pole 11 Nazwa u ytkownika VPN, pole 16 Nazwa zasady, pole 7 Nie u ywaj proxy z, pole 14 Nieprawid³owe has³o 17 Nieprawid³owy kod to samo ci serwera 17 niewa ne certyfikaty 8 Numer portu, pole 14 O Od wie, przycisk 14 Opis, pole 7 P pola Adres serwera zasad 10 Has³o 15 Has³o serwera zasad 11 Has³o VPN 16 Kod VPN 16 Nastêpny kod 16 Nazwa punktu dostêpu VPN 13 Nazwa serwera zasad 7, 10 Nazwa u ytkownika serwera zasad 11 Nazwa u ytkownika VPN 16 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 19

21 Nazwa zasady 7 Nie u ywaj proxy z 14 Numer portu 14 Opis 7 Potwierdzenie 15 Protokó³ proxy 13 Punkt dostêpu do internetu 10, 13 Serwer proxy 14 Sieæ 13 Stan certyfikatów 7 Stan zasad 7 To samo æ u ytkownika 12 U ywaj serwera proxy 14 Zaktualizowano 7 Zasady VPN 13 pole Adres serwera zasad 10 Potwierdzenie, pole 15 Protokó³ proxy, pole 13 Punkt dostêpu do internetu, pole 10, 13 punkty dostêpu VPN edytowanie 14 porz±dkowanie 13 usuwanie 14 widok 13 R rejestr VPN czyszczenie 14 wy wietlanie 14 rejestrowanie certyfikatów Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. S Serwer proxy, pole 14 Serwer zasad jest aktualnie zajêty 17 serwery zasad VPN dodawanie 10 instalowanie ustawieñ z plików SIS 9 nawi±zywanie po³±czenia 9 porz±dkowanie 9 usuwanie 12, 13 Sieæ, pole 13 sieci dodawanie 13 wybieranie 13 zmiana nazwy 13 Stan certyfikatów, pole 7 Stan zasad, pole 7 T To samo æ u ytkownika, pole 12 tworzenie punktów dostêpu VPN 13 U U ywaj serwera proxy, pole 14 U ywana zasada VPN zosta³a usuniêta 18 Ustawienia serwera proxy, widok 13 Usuñ, przycisk 8, 12 usuwanie 9 punkty dostêpu VPN 14 serwery zasad VPN 12, 13 zasady VPN 8, 9 uwierzytelnianie klasyczne 15 uwierzytelnianie oparte na certyfikacie 15 V VPN informacje 4 korzystanie przy u yciu aplikacji 15 uwierzytelnianie 15 W wybieranie sieci 13 Wybierz sieæ, widok 13 Wyczy æ rejestr, przycisk 14 wymagania dotycz±ce pamiêci 5 wymagania systemowe 5 Z Zaktualizowano, pole 7 zasady VPN 9 aktualizowanie 8 informacje 6 instalowanie 6 porz±dkowanie 5 stan 7 szczegó³y 7 usuwanie 8 Zasady VPN, pole 13 Zmiana has³a, przycisk 15 Zmieñ nazwê sieci, przycisk 13

Klient VPN Instrukcja obs³ugi. 9235971 Wydanie 1

Klient VPN Instrukcja obs³ugi. 9235971 Wydanie 1 Klient VPN Instrukcja obs³ugi 9235971 Wydanie 1 Copyright 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci lub ca³o ci tego

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243173 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Pobieranie kontaktów do zestawu samochodowego Nokia 616 Nokia 9300i Pobieranie

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243071 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 BRAK GWARANCJI Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ

Bardziej szczegółowo

S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi

S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi HSU-4 CUW-3 9232831 Wydanie 2. 2004-2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243029 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Podrêcznik drukowania Uwagi prawne Copyright C Nokia 2005. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9235088 Wydanie 3 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9500 Communicator Synchronizowanie danych Uwagi prawne Copyright Nokia 2005 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1.

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1. Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji 9238694 Wydanie 1. Copyright 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243019 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i U ywanie urz±dzenia jako modemu Uwagi prawne Copyright Nokia 2005. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1 Sieć domowa szybki start Nokia N93i-1 Sieæ domowa szybki start Wydanie 2, PL, 9200203 Wprowadzenie Dziêki architekturze UPnP oraz bezprzewodowym sieciom lokalnym (WLAN) mo na utworzyæ domow± sieæ kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Naci nij i mów 1.5 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9214078 Wydanie 1. PL 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9216562 Wydanie 1. PL 1 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236247 Wydanie 2 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Naci nij i mów. Definiowanie tryb dostêpu do us³ugi naci nij i mów. Naci nij i mów

Naci nij i mów. Definiowanie tryb dostêpu do us³ugi naci nij i mów. Naci nij i mów Naciśnij i mów 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi i N77 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 5140

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 5140 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NOKIA 5140. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NOKIA 5140 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

9243046 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243046 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243046 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Instrukcja obs³ugi programu Zip Manager Instrukcja obs³ugi programu Zip Manager Przejd¼

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Instrukcja w formie elektronicznej wydana zosta³a zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania zinstrukcji obs³ugi produktów firmy

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite PL 9356489 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Issue 1 WWW.N-GAGE.COM. 9356436 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite

Issue 1 WWW.N-GAGE.COM. 9356436 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Issue 1 WWW.N-GAGE.COM 9356436 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251778/1 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HS-38W spe³nia wszystkie wymagania ujête w klauzulach dyrektywy 1999/5/WE.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1 Kreator ustawień 3.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podr cznik u ytkownika procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa maj tkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez ni oprogramowania przys

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

Stereofoniczny zestaw s³uchawkowy Nokia WH /1

Stereofoniczny zestaw s³uchawkowy Nokia WH /1 Stereofoniczny zestaw s³uchawkowy Nokia WH-600 7 9206940/1 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect

Serwery druku HP Jetdirect Serwery druku HP Jetdirect Dodatek do instrukcji administratora serwer druku USB HP Jetdirect 2700w (J8026A) Informacje ogólne... 2 Polecenia i parametry usługi Telnet... 2 Wbudowany serwer internetowy

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Powi±zanie i po³±czenie adaptera z zestawem s³uchawkowym

Powi±zanie i po³±czenie adaptera z zestawem s³uchawkowym Bezprzewodowy adapter audio Nokia AD-47W Adapter AD-47W umo liwia pod³±czenie bezprzewodowego zestawu s³uchawkowego Bluetooth do komputera lub innego kompatybilnego urz±dzenia. Przez tak pod³±czony zestaw

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Nadajnik FM Nokia CA-300 9203671/1

Nadajnik FM Nokia CA-300 9203671/1 Nadajnik FM Nokia CA-300 6 3 5 7 9203671/1 DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym NOKIA CORPORATION o wiadcza, e produkt CA-119 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Wspó praca z central abonenck UWAGA: Wspó praca z central abonenck mo e przyjmowa ró n form, w zale no ci od dost pno ci funkcji tego typu. Przekazanie po czenia za pomoc

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Obudowa Nokia Field Force NFC dla telefonu Nokia 5140/Nokia 5140i. 9249001 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Obudowa Nokia Field Force NFC dla telefonu Nokia 5140/Nokia 5140i. 9249001 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Obudowa Nokia Field Force NFC dla telefonu Nokia 5140/Nokia 5140i 9249001 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt CC-244D

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi panelu dealera

Instrukcja obs³ugi panelu dealera Instrukcja obs³ugi panelu dealera strona 2: logowanie strona 3: edycja profilu strona 5: dodawanie filmów strona 6: dostêpne pojazdy strona 8: pojazdy demonstracyjne Kraków, 2011 proszê wpisaæ login i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pobierz! Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Zestawu s³uchawkowego z wy wietlaczem Nokia HS Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Zestawu s³uchawkowego z wy wietlaczem Nokia HS Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Zestawu s³uchawkowego z wy wietlaczem Nokia HS-6 9232427 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt HS-6 spe³nia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo