DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RODZINIE, SZKOLE I ŚRODOWISKU LOKALNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RODZINIE, SZKOLE I ŚRODOWISKU LOKALNYM"

Transkrypt

1 AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA im. Jana Kochanowskiego WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I NAUK O ZDROWIU INSTYTUT PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZAKŁAD REWALIDACJI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RODZINIE, SZKOLE I ŚRODOWISKU LOKALNYM Wólka Milanowska 8 9 kwietnia 2003

2 Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Franciszek Wołodźko Wicewojewoda Województwa Świętokrzyskiego Joanna Grzela Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Józef Kwiecień Honorowi Goście Konferencji: JM Rektor Akademii Świętokrzyskiej Prof. dr hab. Adam Massalski Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Prof. dr hab. Władysław Szostak Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu Prof. dr hab. Zdzisław Ratajek

3 KOMITET NAUKOWO ORGANIZACYJNY: PRZEWODNICZĄCA dr hab. prof. UJ, AŚ Władysława Pilecka SEKRETARZE mgr Anna Wrońska mgr Paweł Kurtek CZŁONKOWIE dr Alicja Giermakowska dr Mirosław Rutkowski dr Maria Jolanta Stąpór dr Bogumiła Witkowska mgr Stanisława Piotrowska mgr Izabela Antos Adres Komitetu Naukowo Organizacyjnego: Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej Kielce, ul. Krakowska 11 tel. (041) pu.kielce.pl

4 RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 8 kwietnia Otwarcie Konferencji Sesja Plenarna Obiad Sympozja Przerwa Sympozja /c.d./ Bankiet 9 kwietnia Sesja Plenarna Przerwa Sesja Plenarna /c.d./ Podsumowanie konferencji z dyskusją Obiad

5 8 kwietnia 2003 Sesja Plenarna Przewodniczący prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski 1. prof. dr hab. Władysław Dykcik, dr Jolanta Lausch Żuk (Uniwersytet Adama Mickiewicza): Terapeutyczno wychowawcze funkcje relacji (współpracy) rodziny, szkoły i lokalnego środowiska 2. prof. dr hab. Jurij T.Matasow (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w St. Petersburgu) Акт у а л ь н ы е п р о б л е м ы с о в р е м е н н о й р о с с и й с к о й с п е ц и а л ь н о й п с и х о л о г и и и с п е ц и а л ь н о й п е д а г о г и к и./aktualne tendencje we współczesnej rosyjskiej psychologii specjalnej i pedagogice specjalnej/. 3. prof. dr hab. Krystyna Duraj Nowakowa (Akademia Świętokrzyska): Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka w różnych środowiskach: optyka systemologiczna SYMPOZJUM 1 Przewodniczący ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski Mikrośrodowiska społeczne wobec potrzeb dziecka o nietypowym rozwoju 1. dr Maria J. Stąpór (Akademia Świętokrzyska): Edukacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z perspektywy teorii J. Delors 2. dr Mirosława Nyczaj Drąg (Uniwersytet Zielonogórski): Uwarunkowania złego samopoczucia dziecka w szkole 3. dr Anna Kieszkowska (Akademia Świętokrzyska): Przygotowanie do zawodu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 4. dr Hedviga Gregusova (Uniwersytet im. J. A. Komeńskiego w Bratysławie): Pocitac v edukacii, esteticko vytvarnej komunikacii a terapii deti so specialnymi edukacnymi potrebami /Komputer w edukacji, w komunikacji przez sztukę i w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/ 5. dr Mirosław Babiarz (Akademia Świętokrzyska): Komputer w terapii pedagogicznej 6. dr Teresa Giza (Akademia Świętokrzyska): Potrzeby dzieci zdolnych a ich zaspokajanie w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym 7. dr Beata Cytowska (Uniwersytet Wrocławski): Dziecko z wieloraką złożoną niepełnosprawnością w placówce edukacyjnej 8. dr Alina Żurek, dr Urszula Dębska, mgr Faustyna Kubiś (Uniwersytet Wrocławski): Przystosowanie społeczne dzieci z wieloraką niepełnosprawnością 9. dr Tadeusz Sakowicz (Akademia Świętokrzyska): Wykolejenie wychowawcze dzieci i młodzieży wyzwaniem dla profesjonalnej pomocy reedukacyjnej ze strony rodziny, szkoły i środowiska lokalnego 10. dr Urszula Dębska, dr Alina Żurek, mgr Faustyna Kubiś (Uniwersytet Wrocławski): Aspekt rehabilitacyjno-wychowawczy stosowania skali PAS H.C. Gunzburga

6 SYMPOZJUM 2 Przewodnicząca prof. dr hab. Aleksandra Maciarz Kształcenie integracyjne co daje dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych? 1. dr Monika Kardaczyńska (Akademia Świętokrzyska): Pojęcie INNEGO wybrane aspekty filozoficzne 2. dr Halina Natora (Akademia Podlaska): Opinie nauczycieli na temat integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi 3. dr Mirosław Rutkowski (Akademia Świętokrzyska): Opinie uczniów, rodziców i nauczycieli na temat integracji edukacyjnej 4. dr Anna Zamkowa (Politechnika Radomska): Irlandzkie doświadczenia integracji 5. dr Zdzisława Janiszewska Nieścioruk (Uniwersytet Zielonogórski): Sytuacja psychospołeczna dzieci niepełnosprawnych intelektualniew klasach integracyjnych 6. mgr Monika Ziółkowska, mgr Monika Jurgielewicz-Wojtaszek (Gimnazjum dla Dzieci Słabosłyszących we Wrocławiu): Integracja uczniów z dysfunkcją słuchu z młodzieżą słyszącą w szkole średniej 7. mgr Grzegorz Wiącek (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Społeczne korelaty powodzenia kształcenia integracyjnego 8. dr Mirosław Rutkowski, Iwona Kroner (Akademia Świętokrzyska): Gotowość młodzieży pełnosprawnej do integracji społecznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 9. mgr Anna Gajdzica, dr Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie): Dziecko niepełnosprawne w programach i podręcznikach kształcenia ogólnodostępnego SYMPOZJUM 3 Przewodnicząca prof. dr hab. Marta Bogdanowicz Diagnoza i wspomaganie rozwoju mowy, umiejętności czytania i pisania 1. doc. Tatiana Tumanowa (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie): Ос о б е н н о с т и с л о в о о б р а з о в а н и я у д ет е й с о бщ и м н е д о р о з в и т и е м р е ч и /Specyfika umiejetności słowotwórczych u dzieci z opóźnieniem w rozwoju mowy/ 2. dr Ewa Czaplewska, mgr Katarzyna Kaczorowska Bray (Uniwersytet Gdański): Zaburzenia mowy występujące u dzieci z ADD i ADHD 3. dr Stanisław Milewski (Uniwersytet Gdański): Rola tzw. języka nianiek w rozwoju małych dzieci 4. mgr Izabela Marczykowska (Uniwersytet Rzeszowski): Wykorzystywanie komputera w terapii logopedycznej dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 5. dr Agnieszka Nowicka (Uniwersytet Zielonogórski): Sytuacja szkolna dzieci dyslektycznych 6. dr Ewa Skorek (Uniwersytet Zielonogórski): Ćwiczenia ortofoniczne wspomagające rozwój mowy

7 7. dr Alicja Giermakowska, Agnieszka Hurkała (Akademia Świętokrzyska): Zastosowanie SRD do diagnozowania trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci z nieprawidłowym rozwojem mowy 8. dr Dorota Kalka (Uniwersytet Gdański): Predyktywność Skali Ryzyka Dysleksji 9. dr Alicja Giermakowska (Akademia Świętokrzyska): Dydaktyczny aspekt rozwoju świadomości morfologicznej u dzieci jako profilaktyka dysortografii 10. dr Ewa Czaplewska, mgr Katarzyna Kaczorowska - Bray (Uniwersytet Gdański): Stymulowanie rozwoju mowy u dzieci z Zespołem Downa 11. mgr Izabela Antos (Akademia Świętokrzyska): Realizacja modelu pomocy dziecku ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 12. mgr Aneta Rudzińska Rogoża (Uniwersytet Zielonogórski): Społeczne zachowanie się w szkole uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu SYMPOZJUM 4 Przewodniczący prof. dr hab. Józef Sowa Psychospołeczna adaptacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i jej uwarunkowania 1. dr Barbara Winczura (Uniwersytet Wrocławski): Rola teorii umysłuw wyrównywaniu deficytów poznawczych u dzieci z autyzmem 2. mgr Małgorzata Pietrzkiewicz (Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Autyzmu): Znaczenie wczesnej interwencji w terapii dziecka autystycznego studium przypadku 3. mgr Anna Gajdzica, dr Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie): Gmina wobec dzieci o obniżonej sprawności umysłowej zarys sytuacji edukacyjnej w świetle zmiany społecznej. Studium sześciu gmin 4. dr Elżbieta Minczakiewicz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Aktywizujące metody kształcenia w pokonywaniu bariery trudności edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej. 5. mgr Stanisława Piotrowska (Akademia Świętokrzyska): Usprawnianie słuchu fonematycznego u dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim 6. dr Danuta Wolska (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Wpływ indywidualnych i środowiskowych uwarunkowań na ocenę samego siebie przez dorosłą osobę niepełnosprawną intelektualnie 7. dr Maria Kościółek (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Funkcjonowanie społeczne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku rodzinnym i szkolnym 8. dr Jan Pilecki, dr Katarzyna Parys (Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej): Preferowane formy spędzania czasu wolnego przez osoby z upośledzeniem umysłowym i w normie rozwojowej 9. mgr Anna Wrońska (Akademia Świętokrzyska): Wspomaganie rozwoju rozumienia empatycznego u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 10. mgr Paweł Kurtek (Akademia Świętokrzyska): Niektóre poznawcze uwarunkowania radzenia sobie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w sytuacjach trudnych 11. mgr Kamila Kaleta (Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głogowie): Efekty terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

8 SYMPOZJUM 5 Przewodnicząca prof. dr hab. Aniel a Korzon Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną w środowisku rodzinnym i szkolnym 1. dr Grażyna Gunia (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Funkcjonowanie edukacji zdrowotnej w szkole dla dzieci głuchych i słabosłyszących 2. dr Marzena Zaorska (Uniwersytet Warmińsko Mazurski): Wczesna rehabilitacja dzieci wcześniaczych z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku 3. mgr Marta Wójcik (Uniwersytet Warmińsko Mazurski): Wczesna diagnoza i wczesna stymulacja rozwoju mowy dziecka niesłyszącego jako wyznacznik powodzenia szkolnego 4. mgr Urszula Byczkowska (Uniwersytet Warmińsko Mazurski): Dzieci małżeństw mieszanych (osoba z uszkodzonym słuchem i słysząca) szanse i zagrożenia rozwoju 5. dr Małgorzata Kupisiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej): Udział rodziny w stymulacji rozwoju umiejętności matematycznych małego dziecka z uszkodzonym narządem słuchu 6. dr Ewelina Jutrzyna (Akademia Pedagogiki Specjalnej): Muzykoterapia dziecka niewidomego w szkole i środowisku lokalnym 7. mgr Tamara Cierpiałowska (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Dylematy rodziców dzieci z wszczepem ślimakowym 8. dr Małgorzata Czerwińska (Uniwersytet Zielonogórski): Kultura czytelnicza dzieci z dysfunkcją narządu słuchu uwarunkowania i możliwości kształtowania SYMPOZJUM 6 Przewodniczący prof. dr hab. Czesław Kosakowski Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z ujemnym wynikiem bilansu zdrowia 1. mgr Małgorzata Trawczyńska, mgr Edyta Naszydłowska (Akademia Świętokrzyska): Problemy rodziców w edukacji dzieci z MPDz 2. dr Bożena Zawadzka (Akademia Świętokrzyska): Uwarunkowania zdrowotne osiągnięć dydaktycznych w młodszym wieku szkolnym 3. mgr Agnieszka Drzazga (Uniwersytet Wrocławski): Zmianyw przystosowaniu społecznym dziecka z MPDz pod wpływem terapii systemem Peto (Nauczania Kierowanego) 4. mgr Ewa Szumilas (Akademia Świętokrzyska): Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci siedmioletnich z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju 5. mgr Grażyna Ludew (Akademia Świętokrzyska): Socjalizacja dziecka niepełnosprawnego somatycznie w rodzinie i szkole 6. dr Bernadeta Szczupał (Akademia Pedagogiki Specjalnej): Wykorzystanie książki w terapii dziecka przewlekle chorego w zakładzie leczniczym

9 7. dr Karol Bidziński (Akademia Świętokrzyska): System wartości młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu a jej stosunek do własnej niepełnosprawności 8. mgr Anna Zabiegaj (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Wpływ hipoterapii na rozwój osobowości dzieci z dysfunkcją narządu ruchu 9. doc. Paweł Biłous (Akademia Świętokrzyska): O rehabilitacji dzieci chorych psychiczne 9 kwietnia 2003 Sesja Plenarna Przewodniczący część I prof. dr hab. Władysław Dykcik część II prof. dr hab. Władysława Pilecka 1. prof. dr hab. Raisa I. Łałajewa (Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina w St. Petersburgu): Пс и х о л и н г в и с т и ч е с к и й п о д х о д к а н а л и з у ме х а н и з м о в н а р у ш е н и я п и с ь м а у д ет е й /Analiza mechanizmów zaburzeń w czytaniui pisaniu w aspekcie psycholingwistycznym/ 2. prof. dr hab. Marta Bogdanowicz (Uniwersytet Gdański): Dziecko ryzyka dyskleksji i jego specjalne potrzeby edukacyjne 3. prof. dr hab. Margaret Sullivan (Akademia Medyczna im. R. W. Johnson a w New Brunswick): Tools of the trade helping the young special needs child learn to learn / Wspomaganie rozwoju kompetencji uczenia się małego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/ 4. prof. dr hab. Joanna Kruk Lasocka, mgr Bożena Bartosik (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji): Specjalne potrzeby edukacyjne małego dziecka 5. prof. dr hab. Aleksandra Maciarz (Uniwersytet Zielonogórski): Integracja edukacyjna w świetle doświadczeń i oczekiwań dzieci niepełnosprawnych PRZERWA 6. prof. dr hab. Józef Sowa (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Wielostronne wsparcie dziecka niepełnosprawnego ze strony różnych podmiotów procesu rehabilitacji 7. prof. dr hab. Aniela Korzon (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Wpływ diagnozy o niepełnosprawności dziecka na podjęcie pracy rehabilitacyjnej przez rodziców 8. prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski (Uniwersytet Jagielloński): Osobowy obraz rodziców dziecka niepełnosprawnego 9. ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski (Akademia Świętokrzyska): Alkoholizm wśród dzieci województwa świętokrzyskiego zagrożeniem rozwoju osobowego jednostek i struktury społecznej nowego pokolenia

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika

Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki 1. Postawy rodziców a przygotowanie dzieci do nauki szkolnej 2.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 1 Sylabus 1/1 Przedmiot: Pedagogika małego dziecka (1) Forma zajęć / liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3 czerwca 2015, Warszawa

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3 czerwca 2015, Warszawa Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3

Bardziej szczegółowo

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej Pod Honorowym Patronatem: Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13 Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej 1. Psychopedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R. ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Telefon (0...59) 84-23-462 Telefaks (0...59) 84-23-567

Bardziej szczegółowo

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena)

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Marek Mariusz Tytko (UJ Kraków) Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Aktywność plastyczna dziecka od wielu stuleci interesuje pedagogów, wystarczy wspomnieć tylko postulat

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKI Materiały pomocnicze dla szkół - Agresja i przemoc w szkole - Grudzień 2006 Kostrobała Barbara - Konstruowanie indywidualnego programu

KSIĄŻKI Materiały pomocnicze dla szkół - Agresja i przemoc w szkole - Grudzień 2006 Kostrobała Barbara - Konstruowanie indywidualnego programu 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 KSIĄŻKI Materiały pomocnicze dla szkół - Agresja i przemoc w szkole - Grudzień 2006 Kostrobała

Bardziej szczegółowo

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 Uwaga: W każdej grupie zagadnień występuje możliwość indywidualnego ustalania tematów prac wg zainteresowań studentów

Bardziej szczegółowo

rain man jest wśród nas

rain man jest wśród nas Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział Kraków niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej ośrodek dla osób z Autyzmem Katedra Psychologii Uniwersytet Pedagogiczny im.

Bardziej szczegółowo

17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej. PROMOCJA ZDROWIA MIT czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PROGRAM NAUKOWY

17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej. PROMOCJA ZDROWIA MIT czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PROGRAM NAUKOWY 17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej PROMOCJA ZDROWIA MIT czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PROGRAM NAUKOWY Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej Zakład Psychologii

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ na temat POMIĘDZY DWIEMA EDUKACJAMI. NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI I DZIECKO / UCZEŃ WOBEC CZASU ZMIANY.

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ na temat POMIĘDZY DWIEMA EDUKACJAMI. NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI I DZIECKO / UCZEŃ WOBEC CZASU ZMIANY. 3-4 kwietnia 2014 r. miejsce obrad: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi ul. Piotrkowska 243 Komitet Naukowy Konferencji: prof. dr hab. Irena Adamek dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz dr hab. Dorota Ekiert

Bardziej szczegółowo

N A U C Z Y C I E L S K I

N A U C Z Y C I E L S K I Studium Doskonalenia Kadr Radom ul. Traugutta 61, tel. / fax (048) 340 24 40, 340 22 18 e-mail: sdk5@wp.pl www.sdk.edu.pl N A U C Z Y C I E L S K I B I U L E T Y N M E T O D Y C Z N Y mgr Marta Olejarczyk

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

Rodzina niepełna. 2. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004. Sygn.

Rodzina niepełna. 2. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004. Sygn. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻKI Rodzina niepełna 1. Doświadczenia małoletnich rodziców : aspekty socjopedagogiczne / Alicja Skowrońska-Zbierzchowska. - Gdańsk : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo