REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku. I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem określa zadania szczegółowe, zasady kierowania pracą, strukturę wewnętrzną, zadania pracowników, zasady obsługi interesantów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanego dalej ośrodkiem W ramach zadań ustawowych i statutowych Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej w zakresie: Zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, do których naleŝy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, - opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, - sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, - udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i moŝliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o Narodowym Funduszu Zdrowia, - opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub cięŝko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, - praca socjalna - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, - tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, - doŝywianie dzieci, - sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, - kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, - sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwym organom, równieŝ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego, Zadań własnych gminy, do których naleŝy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych, - przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, poŝyczek oraz pomocy w naturze, - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

2 - 2 - Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, do których naleŝy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu zdrowia, - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną, - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. II. Struktura organizacyjna Ośrodka W skład Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku wchodzą następujące działy i stanowiska pracy: A/ Kierownik Ośrodka B/ Dział Finansowo-Księgowy / w tym kasa i obsługa kadrowa/ C/ Dział Pomocy Środowiskowej pracownicy socjalni w rejonach opiekuńczych, D/ Dział Świadczeń koordynator ds. pomocy społecznej, E/ Dział Usług Opiekuńczych opiekunki środowiskowe, F/ Dział Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej, G/ Dział Dodatków Mieszkaniowych, H/ Radca Prawny, I/ Informatyk, 2. Szczegółowy zakres czynności zadania stanowisk pracy wchodzących w skład ośrodka ustala Kierownik Ośrodka. 3. Podział obowiązków w zakresie czynności powinien być dokonany w taki sposób, by suma tych zadań wyczerpała ustalony dla Ośrodka zakres zadań. Kierownik Ośrodka Kierownik odpowiedzialny jest za całokształt działalności Ośrodka, a w szczególności za realizację zadań w zakresie: - pomocy społecznej - świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - dodatków mieszkaniowych 2. W szczególności do zadań Kierownika naleŝy: a/ ogólne kierownictwo Ośrodkiem

3 - 3 - b/ kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników c/ czuwanie nad planowym, terminowym wykonywaniem zadań Ośrodka d/ dbanie o właściwy podział zadań i obowiązków w Ośrodku oraz odpowiedni poziom organizacji pracy e/ reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz f/ wydawanie decyzji administracyjnych g/ dbałość o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników, h/ zarządzanie mieniem wydzielonym i przekazanym przez gminę, i/ dysponowanie i nadzorowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym, j/ udzielanie upowaŝnień do zastępstw w zakresie wykonywania wybranych czynności słuŝbowych, k/ sporządzanie bilansu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej, l/ przyjmowanie klientów ośrodka w sprawach skarg i wniosków, ł/ wykonywanie zadań administratora systemu informatycznego Pomost oraz administratora danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych, m/ przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności ośrodka 3. W ramach nadzoru i kontroli do zakresu działania Kierownika naleŝy: a/ stała kontrola i koordynacja pracy podległych pracowników b/ czuwanie nad poziomem dyscypliny pracy c/ sprawdzanie wykonania przez podległych pracowników poleceń i zadań d/ opracowanie planów, zakresów działania oraz analiza sprawozdań z działalności Ośrodka. Dział Finansowo Księgowy: 5. Dział Finansowo- Księgowy przygotowuje plany finansowe, prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, prowadzi obsługę finansową Ośrodka, sporządza sprawozdania finansowe oraz sprawozdania w odniesieniu do realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i dodatków mieszkaniowych. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego naleŝą w szczególności: - prace związane z prawidłowym przebiegiem wykonywania budŝetu, - bieŝące ewidencjonowanie / księgowanie / dochodów i wydatków / wpłat i wypłat/ wpływających na rachunek bankowy, - kompletowanie wyciągów bankowych z poszczególnych kont, uzgadnianie, dekretowanie i przygotowywanie do księgowania, - uzgadnianie danych do konstrukcji planów finansowych, przygotowywanie planów, - prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, - kontrola formalno rachunkowa dowodów księgowych, - dokonywanie przelewów z wszystkich rachunków bankowych, - przyjmowanie wpłat i innych naleŝności z tytułu dochodów Ośrodka oraz dokonywanie wypłat, w tym wypłat świadczeń pomocy społecznej, - przygotowywanie danych opracowywanie sprawozdania finansowego zwanego bilansem, - pobieranie z banku i odprowadzanie do banku gotówki,

4 prowadzenie rejestru dowodów kasowych, sporządzanie raportów kasowych, - rozliczanie druków ścisłego zarachowania, - prowadzenie rejestru pobranych zaliczek i czuwanie nad terminowym ich rozliczeniem, - sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji świadczeń prowadzonych przez Ośrodek, - obsługa Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - prowadzenie dokumentacji płacowej, - współdziałanie z bankami, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych Ośrodka i rozliczanie wyników inwentaryzacji, - prowadzenie ksiąg inwentarzowych, - przygotowywanie akt księgowych do archiwizacji, - obsługa kadrowa Ośrodka. Dział Pomocy Środowiskowej: - rozpoznawanie i ustalanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej w mieście i gminie Lipsko, - wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu moŝliwie pełnej aktywności społecznej, - zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a takŝe przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku, - współdziałanie z osobami, grupami, społecznościami mające na celu rozwijanie u nich zdolności i motywacji do rozwiązywania własnych problemów, - przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń / wniosków / o udzielenie pomocy społecznej, - rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin w drodze wywiadu środowiskowego i przedkładanie propozycji w zakresie przyznania świadczeń, - sporządzanie wymaganej dokumentacji wraz z załącznikami dla celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej, - udzielanie pomocy w postaci poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, - współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem, stowarzyszeniami, osobami prawnymi w zakresie realizowanej przez nich działalności charytatywnej i pomocy społecznej, - współdziałanie z placówkami słuŝby zdrowia/ lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową /, - analizowanie celowości przyznania i prawidłowości wykorzystania środków przez osoby i rodziny, które otrzymują pomoc. - wprowadzanie danych osobowych do systemu informatycznego Pomost - przeprowadzanie wywiadów społecznych celem przyznania dodatku mieszkaniowego i weryfikacji niektórych świadczeń rodzinnych. Dział Świadczeń koordynator ds. pomocy społecznej : - weryfikacja pod względem merytorycznym dokumentacji podopiecznych ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej, - konsultowanie wspólnie z pracownikami socjalnymi indywidualnych przypadków, uzgadnianie sposobów rozwiązań trudnych sytuacji,

5 - organizowanie nie rzadziej jak raz na dwa miesiące zebrań z udziałem pracowników socjalnych mających na celu omówienie aktualnej sytuacji, problemów, potrzeb w poszczególnych rejonach i ich dokumentowanie w formie protokółów. - współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy społecznej, informowanie pracowników socjalnych o zmieniających się uregulowaniach prawnych, zagadnieniach dotyczących pracy socjalnej, - nadzór merytoryczny nad pracą pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej, - przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących przyznania/ odmów/ świadczeń pomocy społecznej, - terminowe sporządzanie list wypłat zasiłków / do kasy i na konta bankowe/, - prowadzenie ewidencji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w formie prowadzenia akt i zapisu w rejestrze spraw, - prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych i przekazywanie akt w tej sprawie do organów odwoławczych, - prowadzenie ewidencji pomocy świadczonej w naturze i w usługach, - sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie wykorzystania środków z pomocy społecznej. - realizacja świadczeń w systemie informatycznym Pomost. - Nadzór nad realizacją gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Dział Usług Opiekuńczych : - organizowanie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Lipsko, - ustalanie harmonogramu pracy dla opiekunek i organizowanie zastępstw za nieobecne w pracy opiekunki, - przeprowadzanie kontroli pracy opiekunek przynajmniej raz w miesiącu, - rozliczanie kontrolek czasu pracy, - opiekunka wykonuje na rzecz podopiecznego czynności: pielęgnacyjno - opiekuńcze, gospodarcze, załatwiania innych spraw związanych z opieką nad podopiecznym. Dział Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki alimentacyjnej. - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków wraz z kompletem dokumentów, - sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, - terminowe sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej / do kasy i na konta bankowe /, - prowadzenie ewidencji osób, którym przyznano świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną, - prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych i przekazywanie akt do organu odwoławczego, - sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie wypłaconych świadczeń. - prowadzenie dokumentacji związanej z odprowadzaniem składek zdrowotnych i emerytalno-rentowych, - wprowadzanie danych osobowych i rejestracja świadczeniobiorców w systemie informatycznym Świadczenia rodzinne. Dział Dodatków Mieszkaniowych :

6 - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych - wydawanie decyzji w sprawach przyznania i odmów dodatków mieszkaniowych, - terminowe sporządzanie list wypłat zasiłków dodatków / do kasy i na konto zarządcy /, - prowadzenie ewidencji i rejestru przyznanych dodatków, prowadzenie rejestru odwołań od decyzji administracyjnych i przekazywanie akt w tej sprawie do organów odwoławczych, - obsługa programu informatycznego dodatków mieszkaniowych Radca Prawny: - udzielanie porad prawnych pracownikom Ośrodka, - sporządzanie opinii prawnych, - sporządzanie pod względem formalno prawnym projektów decyzji administracyjnych, umów, porozumień, uchwał itp. - udzielanie pomocy prawnej osobom uprawnionym do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i zaliczki alimentacyjnej. Informatyk: - nadzór nad zabezpieczeniem i funkcjonowaniem sieci komputerowej, - szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów uŝywanych w Ośrodku, - stała pomoc pracownikom w zakresie rozwiązywania problemów i trudności związanych z uŝytkowaniem sprzętu komputerowego, - przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych związanej z odprowadzaniem składek zdrowotnych i emerytalno rentowych. III. Pracownicy Ośrodka Do obowiązków pracownika prowadzącego określone rodzaje spraw Ośrodka naleŝy: a/ rzetelne, prawidłowe i terminowe załatwianie powierzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami, okolicznościami i stanem faktycznym b/ dokładna znajomość obowiązujących zasad, norm i przepisów w zakresie prowadzonych spraw c/ przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy słuŝbowej i ochronie danych osobowych. d/ kierowanie się dobrem osób i rodzin którym słuŝy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia, e/ udzielać osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy, f/ zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, takŝe po ustaniu zatrudnienia, chyba Ŝe działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny, g/ podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. IV. Zasady kierowania Ośrodkiem. 7.

7 1. Działalnością Ośrodka kieruje kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko. 2. Kierownik kieruje ośrodkiem jednoosobowo na podstawie Zarządzenia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko. 3. Zwierzchnikiem słuŝbowym Kierownika jest Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. 4. Podczas nieobecności Kierownika w pracy zastępstwo pełni wyznaczony pracownik Podpisywanie pism i udzielanie informacji Plany oraz sprawozdania podpisuje Kierownik Ośrodka 2. Pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje Kierownik Ośrodka oraz pracownicy opracowujący daną sprawę. 3. Informacje w sprawach podstawowych z zakresu działalności Ośrodka udziela Kierownik Ośrodka. 4. Pracownicy Ośrodka udzielają informacji z zakresu przekazanych im spraw pod warunkiem, Ŝe informacje te nie naruszają przepisów o zachowaniu tajemnicy słuŝbowej, ochronie danych osobowych, o ile udzielanie informacji nie przyniesie szkody Ośrodkowi. 5. Informacje udzielane przez pracowników Ośrodka mogą dotyczyć tylko spraw wynikających z normalnej działalności Ośrodka, a przekazywane mogą być tylko pracownikom jednostki nadrzędnej względnie osobom upowaŝnionym. 9. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku przeprowadza zatrudnionych pracowników. Kierownik w stosunku do wszystkich IV. Zasady obsługi interesantów Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Ośrodka: - dla wszystkich zatrudnionych pracowników są to godziny od 7.30 do dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach: od 7.30 do 9.30 i od do W pozostałych godzinach pracownicy wykonują pracę w terenie. 2. Załatwianie indywidualnych spraw interesantów odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisami ustaw szczególnych Nadzór nad przebiegiem załatwiania indywidualnych spraw sprawuje Kierownik. 12. W sprawie skarg i wniosków interesantów przyjmuje Kierownik w godzinach urzędowania.

8 V. Postanowienia ogólne. 13. Kierownik Ośrodka w czasie nieobecności podległego pracownika wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności pracownika nieobecnego innym pracownikom W razie nieobecności Kierownika Ośrodka, decyzje administracyjne w zakresie pomocy społecznej podpisuje pracownik upowaŝniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko. 15. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych i przepisy Kodeksu Pracy. 16. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu będą wprowadzane przez Kierownika Ośrodka aneksem po uprzednim zapoznaniu pracowników. 17. Strukturę organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 18. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Zatwierdzam regulamin organizacyjny Ośrodka: Sporządził:......

9 Lipsko, dnia rok Oświadczenia pracowników: Oświadczam, Ŝe zapoznałem / łam się z treścią niniejszego regulaminu i nie mam Ŝadnych uwag, oraz zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nim zawartych

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE Kościan, 1 czerwca 2012 roku. 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Ośrodka Pomocy Społecznej. w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

Regulamin Organizacyjny. Ośrodka Pomocy Społecznej. w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 Załącznik do zarządzenia nr PM- 4866/2013 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 sierpnia 2013 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 SPIS TREŚCI DZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 362 /2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ (tekst

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn. 02.01.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie organizacyjnym mowa o: 1. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY ) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19./2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 23 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy Rozdział I Postanowienia ogólne. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rzeczenicy Urząd Gminy zwany dalej Urzędem realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2010 Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 maj 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2010 Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 maj 2010 r. 1 ZARZĄDZENIE NR 8/2010 Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 maj 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminy Organizacyjnego Miejskiego Zakładu Obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie D.KI.021-1/15 Załącznik do Uchwały Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo