Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Kierunek kształcenia Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia... Nazwisko i imię studenta. Grupa. Rok akademicki rozpoczęcia studiów 1

2 .. Imię i nazwisko numer albumu.. kierunek studiów.. rok akademicki rozpoczęcia studiów 2

3 1. SYLWETKA ABSOLWENTA A. Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który: 1. w zakresie wiedzy posiada: a. szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, b. ogólną wiedzę z zakresu Innych nauk medycznych, c. znajomość regulacji prawnych, norm etycznych I deontologli odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki; 2. w zakresie umiejętności potrafi: a. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, b. udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, c. sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, d. samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie I respektowanie jego praw, e. organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia; 3. w zakresie kompetencji społecznych: a. skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, b. posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, c. posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. B. W wyniku kształcenia absolwent wykaże się umiejętnością wykorzystania w pracy funkcji zawodowych: w wyniku realizowania funkcji promowania zdrowia absolwent potrafi: - współpracować z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zdrowia - współpracować z odbiorcą jego rodziną i środowiskiem, w którym żyje - propagować zachowania zdrowotne i styl życia wspierający zdrowie - doradzać w sprawach dotyczących zdrowego stylu życia w wyniku realizowania funkcji wychowawczej absolwent potrafi: - rozpoznać postawę odbiorcy wobec własnego stanu zdrowia, choroby i/lub niepełnosprawności, wobec ludzi i instytucji sprawujących opiekę - kształtować u odbiorcy poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie - dobierać i stosować skuteczne formy, metody motywowania odbiorcy do podejmowania działań prozdrowotnych w odniesieniu do siebie, innych osób i środowiska - przygotowywać pacjenta do samoopieki i współdziałania w procesie pielęgnowania opieki w warunkach domowych - pomagać najbliższym w kształtowaniu umiejętności koniecznych do podtrzymywania i zabezpieczania funkcji życiowych, promowania zdrowia, profilaktyki, stosowania zalecanej metody terapii, rehabilitacji w wyniku realizowania funkcji profilaktycznej absolwent potrafi: - współpracować z osobami i instytucjami realizującymi programy profilaktyki chorób uznanych za choroby społeczne - współpracować z odbiorcą i jego rodziną w zapobieganiu lub ograniczaniu ryzyka występowania choroby i/lub powikłań - zapoznać z czynnikami ryzyka, przygotowywać do samoobserwacji postępowania w sytuacji objawów zagrożenia życia - uświadamiać o konieczności badań profilaktycznych - realizować działania zapobiegające powstawaniu powikła w wyniku realizowania funkcji terapeutycznej absolwent potrafi: - udzielać pomocy przedlekarskiej osobie lub grupie osób w sytuacjach takich jak: utrata przytomności, nagłe zatrzymanie krążenia, krwawienia, krwotoki, obrażenia ukąszenia, złamania, rany współpracować z zespołem terapeutycznym w procesie diagnozowania i terapii wykonywać i dokumentować podstawowe pomiary czynności życiowych pobierać materiał do badań laboratoryjnych pomagać w wykonywaniu wlewów, wziernikowań i nakłuć jam ciała wykonywać próby śródskórne podawać leki przez przewód pokarmowy, prze układ oddechowy, do jam ciała, na skórę, dotkankowo stosować obowiązujące zasady leczenia dietetycznego z uwzględnieniem stanu odbiorcy, upodobań i sytuacji życiowej odbiorcy wykonywać działania i zabiegi wynikające z ustalonej przez zespół terapeutyczny metody terapii w wyniku realizowania funkcji opiekuńczej absolwent potrafi: - określać zapotrzebowanie na opiekę profesjonalną oraz jej zakres i charakter - odbierać sposoby i techniki realizowania działań z uwzględnieniem warunków i miejsca realizowania opieki, oceny stanu odbiorcy w tym jego samodzielności - pomagać odbiorcy w utrzymaniu zdrowia oraz rozwiązywaniu problemów mogących wynikać z jego indywidualnej reakcji na stosowane metody diagnozowania, leczenia i rehabilitacji - pomagać w wykonywaniu tych czynności życia codziennego /lub je wykonywać za pacjenta, które gwarantują komfort oraz satysfakcję w codziennym życiu w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej - uczestniczyć w stwarzaniu najbardziej optymalnych warunków do podtrzymywania biologicznych funkcji życiowych człowieka - ułatwiać odbiorcy wejście w rolę pacjenta - wyjaśniać odbiorcy potrzebę realizowania planowanych działań pielęgnacyjnych - tworzyć warunki godnego umierania i uczestniczyć w opiece terminalnej w wyniku realizowania funkcji rehabilitacyjnej absolwent potrafi: - wykonywać zabiegi usprawniające funkcje biologiczne, psychiczne i społeczne zgodnie ustalonym przez zespół terapeutyczny programem - współuczestniczyć w uzyskaniu przez pacjenta niezależności - współuczestniczyć w kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w zmienionej sytuacji życiowej powstałej z przyczyn rozwojowych, choroby, urazu o charakterze fizycznym, psychicznym, społecznym w wyniku realizowania funkcji kształcenia absolwent potrafi: - współuczestniczyć w procesie kształcenia adeptów do zawodu w wyniku realizowania funkcji naukowo - badawczej absolwent potrafi: - organizować pracę własną, współpracowników i personelu pomocniczego - współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania i zarządzania opieką zdrowotną. 3

4 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla Kierunku Pielęgniarstwo.. Podpis studenta 4

5 2. OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH Student ma prawo do: 1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 2. Uzyskania wyjaśnień i odpowiedzi w przypadku wątpliwości dotyczących treści nauczania. 3. Efektywnego współdziałania w organizacji procesu kształcenia. 4. Jawnego wyrażania swoich opinii dotyczących problematyki zajęć; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności. 5. Uzyskania jawnej bieżącej i końcowej oceny swojej wiedzy i umiejętności przeprowadzanej przez opiekuna praktyk. 6. Do jednej 30-minutowej przerwy w trakcie zajęć na spożycie posiłku. Student ma obowiązek: 1. Godnego reprezentowania PWSZ w Płocku na zewnątrz; 2. Przejęcia odpowiedzialności za rozwój własnych kompetencji zawodowych (nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych); 3. Punktualnego rozpoczynania zajęć; 4. Noszenia estetycznego i pełnego umundurowania (strój ochronny i buty ochronne stabilne, bezpieczne) wraz z identyfikatorem; 5. Przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących w placówce, w której odbywa zajęcia; 6. Wykonywania zadań określonych w programie oraz wyznaczonych przez opiekuna; 7. Wykonywania zabiegów pielęgniarskich zgodnie z przyjętymi zasadami, za zgodą i pod nadzorem prowadzącego zajęcia lub opiekuna praktyk; 8. Dbania o bezpieczeństwo pacjenta powierzonego jego opiece oraz bezpieczeństwo własne i współpracowników, 9. Przestrzegania Praw Pacjenta; 10. Przestrzegania tajemnicy zawodowej i postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej; 11. Systematycznego zaliczania umiejętności zgodnie z Dziennikiem Praktycznych Umiejętności Zawodowych ; 12. Poszanowania godności osobistej członków zespołu terapeutycznego; 13. Dbania o mienie placówki, w której odbywa zajęcia; 14. Bezwzględnego zakazu palenia tytoniu; 15. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 16. Wyjaśnienia przyczyny nieobecności i odrobienia zajęć w terminie i formie określonej przez opiekuna lub Koordynatora zajęć praktycznych i praktyki zawodowej; 17. Nieobecności nieobjęte odpracowaniem przez studenta dotyczą potwierdzonej: - nieobecności z powodu zawarcia małżeństwa; - nieobecności z powodu pogrzebu w najbliższej rodzinie; - nieobecności z powodu honorowego krwiodawstwa; - nieobecności z powodu wezwania do sądu, policji, prokuratury itp. 18. Studentka ciężarna jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Koordynatora zajęć praktycznych i praktyki zawodowej oraz powinna przedstawić od lekarza specjalisty zaświadczenie stwierdzające: - czas trwania ciąży; - ogólny stan zdrowia; - orzeczenie o możliwości odbywania zajęć; - oraz pisemną deklarację o osobistym ponoszeniu odpowiedzialności za decyzję kontynuowania zajęć praktycznych. Na prośbę studentki wyraża się zgodę na kontynuowanie zajęć praktycznych lub urlopuje studentkę. 19. Studentka po okresie połogu zobowiązana jest przed rozpoczęciem praktyk przedstawić Wicedyrektorowi i Koordynatorowi zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w INZ, zaświadczenia od lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich odbywania... i podpis studenta 5

6 3. WARUNKI ZALICZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYKI ZAWODOWEJ Na ocenę końcową składa się ocena poziomu umiejętności intelektualnych i praktycznych, sprawności manualnej, a także ocena z postawy i samoocena studenta. 1. Pełna frekwencja i aktywny udział w zajęciach. 2. Wypełnienie obowiązującej dokumentacji. Opracowanie pracy pisemnej planu opieki pielęgniarskiej pacjenta. 3. Poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki. Postawa w stosunku do pacjenta takt, kultura, tolerancja wobec chorego i jego rodziny, zrozumienie indywidualnych potrzeb chorego, rodziny, podejmowanie działań wspierających chorego, uwrażliwienie na problemy chorego, jego rodziny wyrozumiałość, cierpliwość, szanowanie praw pacjenta. Postawa wobec zespołu terapeutycznego kultura osobista studenta, życzliwość wobec koleżanek, personelu, umiejętność współpracy w zespole (komunikowanie się z ludźmi i słuchanie innych, podejmowanie prób rozwiązywania sytuacji trudnych). Postawa wobec zawodu i nauki zaangażowanie w pracy pielęgniarskiej (motywacja do pracy, zainteresowanie, podnoszenie jakości świadczonych usług), doskonalenie metod i organizacji pracy (dokładność, samodzielność podejmowanych decyzji, dostosowanie się do zmian zachodzących w otoczeniu), poziom aspiracji zawodowych (wzbogacanie wiedzy medycznej, zainteresowanie kierunkami rozwoju opieki pielęgniarskiej, motywacja do ustawicznego uczenia się), samoocena własnych zachowań (stosunek do błędów, ponoszenie odpowiedzialności, samoocena poziomu wiadomości, umiejętności i możliwości). Postawa studenta wobec regulaminu punktualność, unikanie absencji, przestrzeganie regulaminów, prawidłowe umundurowanie, estetyczny wygląd. 6

7 4. KRYTERIA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNY KRYTERIA OGÓLNE Sposób wykonania czynności PUNKTY punktacja oceny bardzo dobry 10-8 dobry 7-6 dostateczny 5-0 niedostateczny NORMY Zasady Sprawność Skuteczność Samodzielność przestrzega zasad, właściwa technika i kolejność wykonywania czynności przestrzega zasad po ukierunkowaniu nie przestrzega zasad, chaotycznie wykonuje czynności czynności wykonuje pewnie, energicznie czynności wykonuje mało pewnie, po krótkim zastanowieniu czynności wykonuje niepewnie, bardzo wolno postępowanie uwzględnia sytuacje pacjenta, osiąga cel nie zawsze uwzględnia sytuację zdrowotną pacjenta, osiąga cel po ukierunkowaniu nie bierze pod uwagę indywidualnej sytuacji pacjenta, nie osiąga celu działania wykonuje całkowicie samodzielnie wymaga przypomnienia i ukierunkowania w niektórych działaniach wymaga stałego naprowadzania i przypominania w każdym działaniu Komunikowanie się z pacjentem poprawny, samodzielny, skuteczny wybór treści wymaga naprowadzenia, ukierunkowania w wyborze treści nie potrafi utrzymać kontaktu werbalnego z pacjentem Postawa potrafi krytycznie ocenić i analizować swoje postępowanie, współpracuje z zespołem terapeutycznym, pełna identyfikacja z rolą zawodową ma trudności w krytycznej ocenie i analizie swojego postępowania, we współpracy z zespołem terapeutycznym oraz w identyfikacji z rolą zawodową nie potrafi krytycznie ocenić i analizować swojego postępowania, nie współpracuje z zespołem terapeutycznym, nie identyfikuje się z rolą zawodową Źródło: Ciechaniewicz W.: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa 7

8 5. WYKAZ PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTONOŚCI ZAWODOWYCH Rok I Pielęgnowanie człowieka Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności Ocen i podpis a 1 2 Opanowanie techniki terapeutycznego komunikowania się z dorosłym Opanowanie techniki terapeutycznego komunikowania się z rodziną 3 Higieniczne mycie rąk 4 5 Pomoc choremu przy zmianie pozycji i poruszaniu się z wykorzystaniem odpowiednich technik Wykonywanie toalety osobistej lub pomoc w wykonywaniu czynności higienicznych 6 Ścielenie łóżka z chorym 7 Zmiana bielizny osobistej chorego 8 Zmiana bielizny pościelowej choremu leżącemu 9 Umycie włosów choremu leżącemu Stosowanie preparatów przeciw wszawicy i przeciw świerzbowi Karmienie i pojenie chorego oraz pomoc w przygotowaniu pokarmów i napojów Ocena stopnia zagrożenia odleżynami z zastosowaniem odpowiedniej skali np. skala Norton, CBO lub innej Prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej zgodnie ze standardem 8

9 14 Pielęgnowanie chorego z odleżyną Zastosowanie udogodnień w ułożeniu chorego: materace przeciwodleżynowe i inne udogodnienia Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego Wykonywanie ćwiczeń usprawniających siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi Zapewnienie choremu wygodnej, właściwej pozycji w łóżku Kontrolowanie procesu termoregulacji u chorego dorosłego 20 Bandażowanie Wykonanie zabiegów przeciwzapalnych z zastosowaniem ciepła Wykonanie zabiegów przeciwzapalnych z zastosowaniem zimna Transportowanie chorego w obrębie szpitala Diagnostyka i współpraca w zespole terapeutycznym L.p. Nazwa umiejętności Zaliczenie na zajęciach praktycznych Ocena i podpis Ocena Zaliczenie na praktyce zawodowej i podpis Ocena i podpis Przeprowadzenie wywiadu i gromadzenie danych osoby zdrowej Gromadzenie danych i prowadzenie obserwacji wobec osoby zdrowej Gromadzenie danych o osobie zdrowej analiza dokumentacji medycznej Pomiar, ocena i dokumentowanie tętna chorego Pomiar, ocena i dokumentowanie ciśnienia tętniczego krwi chorego 9

10 Pomiar, ocena i dokumentowanie oddechu chorego Pomiar, ocena i dokumentowanie temperatury ciała chorego Wykonanie zabiegów antropometrycznych u dorosłego 32 Ocena stanu odżywienia człowieka wg wskaźnika masy ciała BMI Rozpoznawanie problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych chorego dorosłego Rozpoznanie reakcji chorego i jego rodziny na chorobę Ocena wpływu choroby i hospitalizacji na zachowania człowieka chorego i jego rodziny 36 Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej 37 Ustalanie celów i planowanie opieki nad chorym 38 Wybór modelu pielęgnowania Przygotowanie pacjenta do podstawowych badań diagnostycznych Ustalenie wspólnie z chorym i jego rodziną planu i sposobu realizacji opieki Monitorowanie stanu chorego we wszystkich fazach terapeutycznych Bieżąca i końcowa ocena działań pielęgnacyjnych Przygotowanie pacjenta do podstawowych badań diagnostycznych Asystowanie podczas wykonywania zabiegów: iniekcji, wlewów dożylnych, opatrunków Asystowanie podczas wykonywania odsysania z dróg oddechowych Asystowanie podczas wykonywania badania fizykalnego pacjenta 47 Stosowanie doraźnej tlenoterapii 48 Prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych w stanach zagrożenia życia (pacjent, fantom) 10

11 Organizowanie opieki pielęgniarskiej (zarządzanie), promocja i edukacja zdrowotna Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności 49 Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej 50 Planowanie pracy własnej Organizowanie pacjentowi czasu wolnego Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom w oddziale Postępowanie sanitarne segregowanie, dezynfekowanie niszczenie użytego sprzętu, materiału opatrunkowego Gromadzenie danych o zdrowym rozmowa i zebranie wywiadu Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej dla potrzeb promocji zdrowia Wykonanie i interpretacja pomiaru BMI, WHR, RR Zbieranie wywiadu dotyczącego zachowań zdrowotnych 58 Ocena obciążenia stresem skalą Holmesa 59 Prowadzenie poradnictwa w zakresie modyfikacji zachowań zdrowotnych Ocena stopnia uzależnienia od nikotyny w oparciu o Kwestionariusz Fagerstroma Ocena poziomu motywacji do rzucenia palenia w oparciu o Kwestionariusz Schneider Prowadzenie minimalnej interwencji wobec pacjenta uzależnionego od nikotyny Przygotowanie konspektu z zakresu edukacji zdrowotnej Prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej 65 Posiadanie aktualnej książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych* *wpisu dokonuje nauczyciel akademicki na zajęciach praktycznych, które odbywają się jako pierwsze w danym roku akademickim 11

12 Szczególne osiągnięcia studenta** L.p. Opis i podpis Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku zawodu Dorobek naukowy i uczestnictwo w konferencjach i zjazdach naukowych **wpisu dokonuje nauczyciel akademicki lub opiekun praktyk zawodowych 12

13 Rok II Pielęgnowanie człowieka Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności Terapeutyczne komunikowanie się z chorym dorosłym i jego rodziną Pielęgnowanie jamy ustnej u pacjenta ciężko chorego, nieprzytomnego 68 Kąpiel chorego w wannie lub w łóżku 69 Założenie wkłucia dożylnego 70 Pielęgnacja założonego wkłucia dożylnego według standardów 71 Prowadzenie bilansu płynów/dzm 72 Wykonanie zabiegów fizykoterapeutycznych - stosowanie pozycji drenażowych - oklepywanie - ćwiczenia oddechowe 73 Chirurgiczne mycie rąk 74 Intensywny nadzór pooperacyjny 75 Obserwacja rany pooperacyjnej Karmienie chorego: przez sondę, przetokę odżywczą, pozajelitowe Zapobieganie przykurczom i zakrzepowemu zapaleniu żył 78 Obserwacja chorego cierpiącego ból pooperacyjny Stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych zmniejszających ból chorego Pielęgnacja chorego z cewnikiem założonym do pęcherza moczowego 81 Pielęgnacja pacjenta z gastrostomią 82 Pielęgnacja pacjenta ze stomią jelitową 13

14 83 Usprawnianie chorego po amputacjach kończyn 84 Opatrywanie ran oraz przetok Ocena stanu świadomości, OCŻ, podstawowych odruchów neurologicznych Ocena powierzchni oparzenia za pomocą reguły dziewiątek Pielęgnowanie chorego z drenażem opłucnej Pielęgnowanie chorego z urazem wielonarządowym Pielęgnowanie chorego w stanie agonalnym Diagnostyka i współpraca w zespole terapeutycznym Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności 90 Ocena noworodka wg skali Apgar 91 Wykorzystanie siatek centylowych do oceny rozwoju dziecka Badanie fizykalne dziecka stan ogólny dziecka Badanie fizykalne dziecka ocena układu kostno - stawowego Badanie fizykalne dziecka ocena układu oddechowego Badanie fizykalne dziecka ocena układu krążenia Badanie fizykalne dziecka ocena układu pokarmowego Badanie fizykalne dziecka ocena układu mięśniowego 14

15 98 Badanie fizykalne dziecka ocena układu moczowego 99 Badanie fizykalne dziecka ocena układu nerwowego Badanie fizykalne dziecka ocena narządów zmysłów Ocena funkcji motorycznych dziecka w pierwszym roku życia Ocena stopnia nasilenia bólu chorego dziecka z zastosowaniem skal Wykonywanie testów przesiewowych u młodzieży szkolnej Rozpoznawanie problemów pacjenta na oddziale internistycznym, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ocena działań Rozpoznawanie problemów pacjenta na oddziale chirurgicznym, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ocena działań Rozpoznawanie problemów zdrowotnych, społecznych oraz szkolnych dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Badanie fizykalne układu krążenia u chorego dorosłego Badanie fizykalne układu oddechowego u chorego dorosłego Badanie fizykalne układu żylnego u chorego dorosłego Badanie fizykalne układu pokarmowego u chorego dorosłego Badanie fizykalne układu kostno mięśniowego u chorego dorosłego Badanie fizykalne układu moczowego u chorego dorosłego Badanie fizykalne układu nerwowego u chorego dorosłego Badania fizykalne narządów zmysłu u chorego dorosłego Przygotowanie psychiczne i fizyczne chorego dziecka do badań diagnostycznych Przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta dorosłego do badań diagnostycznych Pobieranie krwi żylnej do podstawowych badań diagnostycznych 15

16 Pobieranie krwi włośniczkowej do podstawowych badań diagnostycznych Pobieranie moczu do podstawowych badań diagnostycznych Pobieranie moczu do badania bakteriologicznego Pobieranie kału do badań diagnostycznych Pobieranie wymazu do badania bakteriologicznego 123 Pomiar saturacji 124 Znajomość zasad stosowania tlenoterapii 125 Wykonanie spirometrii 126 Założenie zgłębnika do żołądka 127 Znajomość zasad przetaczania preparatów krwi 128 Obliczanie dawek leków 129 Podawanie leków doustnie 130 Podawanie leków domięśniowo 131 Podawanie leków podskórnie 132 Podawanie leków doodbytniczo Podawanie leków w postaci kropli do worka spojówkowego Podawanie leków w postaci kropli do nosa Podawanie leków w postaci kropli do ucha 136 Stosowanie leków na skórę 16

17 137 Obsługa pompy infuzyjnej 138 Wykonanie inhalacji dorosłemu 139 Wykonanie inhalacji dziecku 140 Wykonanie enemy choremu dorosłemu 141 Wykonanie enemy dziecku 142 Pomiar glikemii gleukometrem/ kodem paskowym 143 Obliczanie dawek insuliny 144 Podawanie insuliny Przygotowanie pacjenta do badań radiologicznych Asystowanie podczas wykonywania specjalistycznych zabiegów diagnostyczno leczniczych punkcja lędźwiowa, punkcja szpiku, trepanobiopsja 147 Stosowanie kompresjo terapii Wykonanie zabiegów resuscytacyjnych (fantom, pacjent) Pomiar, dokumentacja i ocena wskaźnika kostka ramię Stosowanie drenażu ułożeniowego, profilaktyki p/zakrzepowej 151 Podawanie premedykacji 152 Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego 153 Przygotowanie pola operacyjnego Transportowanie chorego na salę i powrót z sali operacyjnej Prowadzenie usprawnienia chorego po zabiegu operacyjnym 156 Asystowanie podczas usuwania drenów 17

18 157 Asystowanie podczas usuwania szwów Znajomość zasad podawania płynów infuzyjnych Znajomość podstawowych diet człowieka chorego Znajomość zasad żywienia dzieci zdrowych i chorych Przygotowanie pacjentki do diagnostycznych badań ginekologicznych Interpretowanie wyników badań cytologicznych Organizowanie opieki pielęgniarskiej (zarządzanie), promocja i edukacja zdrowotna Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p Nazwa umiejętności 163 Znajomość zasad prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej wg standardów i procedur 164 Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale ginekologicznym Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale położniczym Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale peditrycznym Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale internistycznym Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale chirurgicznym Prowadzenie dokumentacji indywidualnej ucznia w gabinecie profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania Prowadzenie dokumentacji ogólnej ucznia w gabinecie profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania 18

19 Konstruowanie planów działania dla rozwiązywania problemów pacjenta Przyjęcie chorego dorosłego w oddział (wg standardów i procedur) Przyjęcie chorego dziecka w oddział (wg standardów i procedur) Edukacja dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Edukacja pacjentki i jej bliskich w zakresie samoopieki i samopielęgnacji (oddział ginekologiczny) Edukacja położnicy i jej bliskich w zakresie samoopieki i samopielęgnacji (oddział położniczy) Edukacja chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki i samopielęgnacji (oddział pediatryczny) Edukacja chorego dziecka i jego dziecka w zakresie samoopieki i samopielęgnacji (oddział internistyczny) Edukacja pacjenta i jego bliskich w zakresie samoopieki i samopielęgnacji (oddział chirurgiczny) Organizowanie czasu wolnego dziecku w oddziale (zabawa z dzieckiem nadzór, pomoc) Wypisywanie pacjenta do domu (wg standardów i procedur) Modyfikowanie programów promocji zdrowia /edukacji zdrowotnej do potrzeb odbiorcy usług pielęgniarskich Opracowanie indywidualnych programów promocji zdrowia Ocena efektów prowadzonych działań w zakresie promocji zdrowia/edukacji zdrowotnej Posiadanie aktualnej książeczki dla celów sanitarno - epidemiologicznych* *wpisu dokonuje nauczyciel akademicki na zajęciach praktycznych, które odbywają się jako pierwsze w danym roku akademickim 19

20 Szczególne osiągnięcia studenta** L.p. Opis i podpis Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku zawodu Dorobek naukowy i uczestnictwo w konferencjach i zjazdach naukowych **wpisu dokonuje nauczyciel akademicki lub opiekun praktyk zawodowych 20

21 Rok III Pielęgnowanie człowieka Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności Opieka przedporodowa nad kobietą ciężarną Opieka okołoporodowa nad kobietą rodzącą podczas porodu fizjologicznego Opieka poporodowa nad położnicą w przebiegu połogu fizjologicznego Przygotowanie kobiety do karmienia naturalnego noworodka 190 Kąpiel noworodka 191 Obserwacja i pielęgnacja noworodka donoszonego 192 Obserwacja i pielęgnacja wcześniaka 193 Karmienie dziecka butelką 194 Karmienie dziecka łyżeczką 195 Kąpiel niemowlęcia 196 Przewijanie niemowlęcia 197 Znajomość zasad tlenoterapii 198 Stosowanie kompresów i okładów Opieka nad pacjentem w czasie badań diagnostycznych i pielęgnowanie po badaniach Interpretowanie wyników badań (krew, mocz) Interpretowanie wyników badania płynu mózgowo rdzeniowego Znajomość nieterapeutycznych zachowań wobec pacjenta i umiejętność przeciwdziałania im 21

22 Rozpoznawanie i określanie zdrowotnych i społecznych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin Obserwacja tendencji samobójczych u osób z zaburzeniami psychicznymi Obserwacja agresji u chorych psychicznie i zapobieganie im 206 Udział w rehabilitacji chorych psychicznie Udział w psychoedukacji chorych psychicznie i ich rodzin Komunikowanie się z osobą straszą niedowidzącą/niedosłyszącą Stwarzanie warunków zachęcających osobę niepełnosprawną do podejmowania działań usprawniających Łagodzenie napięcia i niepokoju chorego związanego z niepełnosprawnością Stosowanie podstawowych zasad prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń 212 Znajomość podstaw kinezyterapii 213 Stosowanie ćwiczeń czynno-biernych 214 Stosowanie ćwiczeń czynnych w obciążeniu 215 Stosowanie ćwiczeń czynno-wolnych 216 Stosowanie ćwiczeń czynnych z oporem 217 Stosowanie ćwiczeń redresyjnych Dobieranie właściwego rodzaju bodźców ruchowych do indywidualnych możliwości chorego, zastosowanie skali Lovetta Stosowanie zasad postępowania rehabilitacyjnego wobec osób z chorobami zwyrodnieniowymi stawów Stosowanie zasad postępowania rehabilitacyjnego wobec chorych z porażeniem połowicznym Stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych zapobiegających wtórnej niepełnosprawności wynikającej z hipokinezji 22

23 Prowadzenie ćwiczeń usprawniających w chorobach restrykcyjnych układu oddechowego Wykonanie ćwiczeń biernych zapobieganie bolesnym ograniczeniom ruchów w stawach Aktywizowanie chorego w łóżku i poza nim zapobiegania niewydolności krążeniowo-oddechowej Udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie posługiwania się zaopatrzeniem ortopedycznym Przygotowanie pacjenta do zaprotezowania kształtowanie i hartowanie funkcjonalnego kikuta Pielęgnowanie chorego, u którego występują wymioty 229 Łagodzenie nudności u chorych Karmienie przez zgłębnik żołądkowy/sondę Przeciwdziałanie zaparciom stolca u chorych przewlekle Postępowanie z chorym, u którego występuje nietrzymanie moczu Postępowanie z chorym, u którego występują napady drgawkowe 234 Pielęgnacja pacjenta z założoną rurką tracheotomijną 235 Pielęgnacja pacjenta z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego 236 Trening pęcherza moczowego 237 Usunięcie cewnika z pęcherza moczowego 238 Pielęgnowanie założonego wkłucia centralnego Przygotowanie pacjenta do samoopieki posługiwanie się glukometrem, penem Prowadzenie procesu pielęgnowania osób zdrowych i chorych w warunkach domowych wg standardów Wykonanie zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych w warunkach domowych Pielęgnowanie pacjenta z przetoką samoistną i/lub z owrzodzeniem nowotworowym 23

24 243 Pielęgnowanie pacjenta z bólem przewlekłym 244 Pielęgnowanie terminalnie chorego 245 Wykonywanie elementów rehabilitacji w opiece paliatywnej Diagnostyka i współpraca w zespole terapeutycznym Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności Przeprowadzenie wywiadu środowiskowo-rodzinnego oraz formułowanie diagnozy rodziny Wykonywanie badań antropometrycznych dziecka dla potrzeb bilansu zdrowia Zbieranie wywiadu zdrowotnego od rodzica oraz dziecka dla potrzeb prowadzenia profilaktycznej opieki nad dzieckiem w poradni dziecięcej Współpraca z zespołem terapeutycznym w placówce lecznictwa psychiatrycznego Znajomość aktualnie obowiązującego kalendarza szczepień, rodzaju szczepionek i karty uodpornienia Rozpoznawanie problemów pacjenta w oddziale psychiatrycznym, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ocena działań Diagnozowanie wczesnych objawów zagrożenia życia, zapobieganie sytuacjom nagłym i incydentom z użyciem przemocy w placówce lecznictwa psychiatrycznego Pomoc w nagłych sytuacjach w aspekcie fizycznym, psychologicznym i życiowym w placówce lecznictwa psychiatrycznego Kontrola funkcji życiowych pacjenta podczas unieruchomienia (wg uregulowań prawnych) Współpraca z zespołem terapeutycznym OIOM Rozpoznawanie problemów pacjenta w OIOM, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ocena działań Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) 24

25 Umiejętność podaży leków pompą skrzykawkową Umiejętność podaży leków pompą przepływową Umiejętność podaży leków drogą przezskórną Umiejętność podaży leków przez cewnik do ZOP i/lub PP Umiejętność współpracy w zespole placówki DPS/DDP Udział w diagnozowaniu chorego neurologicznego poprzez wykorzystanie skal np. skala Glasgow, skala Niedomogi Pnia Mózgu Rozpoznawanie problemów pacjenta w oddziale geriatrycznym, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ocena działań Ocena wydolności czynnościowej pacjenta w starszym wieku w oparciu o wybrane skale pomiarowe np. ADL, IADL, Barthel Ocena ryzyka upadków u osób w wieku starszym oraz stworzenie bezpiecznych warunków podczas hospitalizacji Ocena poziomu i zakresu wydolności rodziny w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną Współpraca w prowadzeniu terapii zajęciowej i terapii kreatywnej Rozpoznawanie problemów pacjenta w oddziale opieki paliatywnej, formułowanie diagnozy pielęgniarskie, ocena działań Współpraca w zespole terapeutycznym opieki paliatywnej Asystowanie lekarzowi przy punkcji jamy opłucnej i/lub otrzewnej oddziale opieki paliatywnej Określenie lokalizacji oraz rodzaju bólu przewlekłego u pacjenta w opiece paliatywnej Ocena stopnia nasilenia bólu u pacjenta w opiece paliatywnej wg skali NRS i VAS Obserwacja i ocena pozostałych najczęściej występujących objawów w opiece paliatywnej (duszność, nudności, wymioty, zaparcia, biegunki, schorzenia jamy ustnej, zmiany skórne, świąt) 25

26 Organizowanie opieki pielęgniarskiej (zarządzanie), promocja i edukacja zdrowotna Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności 276 Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale psychiatrycznym Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale geriatrycznym Dokumentowanie procesu pielęgnowania w OIOM Dokumentowanie procesu pielęgnowania w opiece paliatywnej Dokumentowanie procesu pielęgnowania realizowanego w środowisku domowym Rozwiązywanie problemów pensjonariuszy w DPS/DDP Organizacja opieki pielęgniarskiej w placówce DPS/DDP Znajomość zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego u chorych psychicznie wg uregulowań prawnych Przyjęcie chorego do kliniki psychiatrycznej (wg standardów i procedur) Przygotowanie chorego do wypisu do domu z kliniki psychiatrycznej Ułatwianie choremu i jego rodzinie wejście do grupy wsparcia Prowadzenie promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej wobec zdrowych oraz zagrożonych chorobą podopiecznych POZ Prowadzenie poradnictwa w zakresie samo opieki oraz funkcjonowania z chorobą i/lub niepełnosprawnością wobec chorego i jego rodziny Przyjęcie chorego do oddziału opieki paliatywnej wg standardu Przygotowanie chorego i jego rodziny do wypisu do domu z oddziału opieki paliatywnej Udział w edukacji pacjenta umierającego i jego rodziny z wykorzystaniem zasad komunikowania się z pacjentem umierającym 26

27 Organizacja pracy pielęgniarskiej w oddziale opieki paliatywnej Przygotowanie chorego do wypisu do domu z zakładu opieki długoterminowej Przyjęcie pacjenta pod opiekę poradni POZ wg standardu Przyjęcie dziecka w poradni dziecięcej wg standardu Przyjęcie kobiety ciężarnej w Poradni K wg standardu Organizacja pracy pielęgniarki POZ wg standardu Organizacja pracy pielęgniarki w ochronie zdrowia pracujących wg standardu Udział pielęgniarki w badaniach pracowniczych w tym: - procedura zgłaszania choroby zawodowej - opieka nad pracownikami z grup wysokiego ryzyka Wpisu dokonuje nauczyciel akademicki na zajęciach praktycznych, które odbywają się jako pierwsze w danym roku akademickim Szczególne osiągnięcia studenta** L.p. Opis i podpis Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku zawodu Dorobek naukowy i uczestnictwo w konferencjach i zjazdach naukowych **wpisu dokonuje nauczyciel akademicki lub opiekun praktyk zawodowych 27

28 6. POTWIERDZENIE ZALICZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Rok I Przedmiot Liczba godzin / semestr Pieczątka placówki szkoleniowej Termin Podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia Podstawy pielęgniarstwa - 80 godzin / II semestr Promocja zdrowia - 20 godzin / II semestr Podpis studenta Podpis Koordynatora 28

29 Rok II Przedmiot Liczba godzin / semestr Pieczątka placówki szkoleniowej Termin Podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia Pielęgniarstwo internistyczne 120 godzin / IV semestr Pielęgniarstwo chirurgiczne godzin / semestr IV Pielęgniarstwo pediatryczne godzin / IV semestr Podstawowa opieka zdrowotna 120 godzin / III semestr Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - 40 godzi / III semestr Podpis studenta Podpis Koordynatora 29

30 Rok III Przedmiot Liczba godzin / semestr Pieczątka placówki szkoleniowej Termin Podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia Pielęgnowanie niepełnosprawnych - 80 godzin / V semestr Pielęgniarstwo geriatryczne - 80 godzin / V semestr Pielęgniarstwo psychiatryczne - 80 godzin / V semestr Pielęgniarstwo położniczoginekologiczne - 80 godzin / VI semestr Opieka paliatywna - 40 godzin / VI semestr Pielęgniarstwo neurologiczne - 80 godzin / V semestr Podpis studenta Podpis Koordynatora 30

31 7. KARTY ZALICZENENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PODSTAW PIELEGNIARSTWA ( ROK I ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 120 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELEGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ( ROK II ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 160 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk 31

32 Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELEGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO ( ROK II ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 160 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELEGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 80 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk 32

33 Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELEGNIARSTWA POŁOŻNICZ0-GINEKOLOGICZNEGO ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 40 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELEGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 80 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk 33

34 Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELEGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 40 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELĘGNOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 80 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk 34

35 Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z OPIEKI PALIATYWNEJ ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 40 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 120 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk 35

36 Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 160 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELĘGNIARSTWA W ZAGROŻENIU ŻYCIA ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 40 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk 36

37 Notatki 37

38 notatki 38

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK KOSMETOLOGIA Płock 1 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Promocja zdrowia i profilaktyka Udział pielęgniarki realizacji profilaktycznych programów

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wystawione przez lekarza i odnotowane

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Płock REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Dziennik Ustaw 4 Poz. 1567 ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Załącznik nr 2 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego realizowanego w ramach projektu Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.214.1816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ Dane identyfikujące zakład Dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakladu Nazwa zakładu i jego siedziba, adres telefon, kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA (oddział wewnętrzny, oddział gastroenterologii) 1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz ). Załącznik nr 1 Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej lekarzem POZ, wybrany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U.2016.1567 z dnia 2016.09.28 Status: Akt obowiązujący Wersja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Program kształcenia praktycznego jest uszczegółowieniem sposobu organizacji i odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo 1 1 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1567

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1567 Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1567 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III. Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III. Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne (oddział położniczy) 1. Przygotowanie położnicy do samopielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Miejsce zajęć: oddziały dla chorych dorosłych: chorób wewnętrznych, opiekuńczopielęgnacyjny

Miejsce zajęć: oddziały dla chorych dorosłych: chorób wewnętrznych, opiekuńczopielęgnacyjny PRAKTYKA ZAWODOWA Z PODSTAW PIELĘGNIARSTWA Studia stacjonarne Autor programu: mgr piel. Krystyna Buławska Liczba godzin: 120godz; Czas realizacji: 3 tygodni; I rok ; II semestr; wakacyjna Miejsce zajęć:

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Kierunek kształcenia Kosmetologia studia pierwszego stopnia... Nazwisko i imię studenta.

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Poradnia dla pacjentów dorosłych) 1. Promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej. 2. Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 3. Podejmowanie współpracy

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Opieka środowiskowa DPS) 1. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej rodzaje i zasady kwalifikacji. 2. Rola i zadania pielęgniarki nad podopiecznymi w DPS. 3. Zindywidualizowane pielęgnowanie w

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI, KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI, KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI, KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH) REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III rok akademicki 2012/2013 PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA PRAKTYKI ZAWODOWE (40 godzin sem II + 80 godzin sem III)

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1.

Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1. Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1. Temat: Podawanie leków miejscowo (skóra, błony śluzowe). Podawanie leków przez przewód pokarmowy. Rozkładnie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta:.... Nr albumu...

Bardziej szczegółowo

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym Praktyka zawodowa z Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Studia stacjonarne Autor programu: mgr Maria Półtorak Liczba godzin: 160 godz; 4 tygodnie Czas realizacji: II. rok ; IV semestr; praktyka wakacyjna

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu 1 CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych.

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO ( I ST.) poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZY STOPIEŃ PRAKTYCZNY LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA I. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI UCZACYCH W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI UCZACYCH W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI UCZACYCH W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Symbol cyfrowe 513[02] Spis treści Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne stażu 1. Charakterystyka zawodu opiekun

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko... Adres zamieszkania... Data i miejsce urodzenia:... Dowód osobisty: seria...nr:...wydany przez... PESEL... Numer telefonu:...

Imię i Nazwisko... Adres zamieszkania... Data i miejsce urodzenia:... Dowód osobisty: seria...nr:...wydany przez... PESEL... Numer telefonu:... WNIOSEK O PRZYJĘCIE - Rehabilitacja neurologiczna- Imię i Nazwisko Adres zamieszkania. Data i miejsce urodzenia:... Dowód osobisty: seria...nr:...wydany przez... PESEL.... Numer telefonu:... Dane osoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Program studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK: Z dniem 24 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r.

WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r. WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r. SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK 1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 979

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 3/2013 Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 20 grudnia 2013 r. REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ roczny okres nauczania Zawód: Opiekun medyczny; symbol 532102 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA

PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OŚWIĘCIMIU INSTYTUT PIELĘGNIARSTW PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 1. Zajęcia praktyczne studenci

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: Opiekun medyczny; symbol: 532102 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A, tel. (41) 345 13 13, 345 69 19 fax (41) 345-78-88, www.wseip.edu.pl e-mail: wseip@wseip.edu.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Samokierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich...21 Violetta Mianowana. Działania opiekuńcze w pracy pielęgniarki...

Samokierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich...21 Violetta Mianowana. Działania opiekuńcze w pracy pielęgniarki... Autorzy...5...9 Przedmowa...17 Wprowadzenie Samokierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich...21 Violetta Mianowana Część I Działania opiekuńcze w pracy pielęgniarki...33 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta.... Nr albumu... Organizacja

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia stopnia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk Program praktyki z Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku - 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychologia wieku dorastania Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych

Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Dziennik umiejętności zawodowych

Wydział Nauk o Zdrowiu Dziennik umiejętności zawodowych Projekt: Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu

Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa Kod przedmiotu 12.7-WL-LEK-Pp-Ć2_pNadGen541ZV

Bardziej szczegółowo

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy mgr Barbara Gardyjas 1 Wzorcowa reguła postępowania w danej dziedziny Obowiązująca procedura postępowania w danym zakresie mgr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 37/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa

Bardziej szczegółowo

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI i ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANU Nazwisko i imię studenta, nr dyplomu... Poznań 2016/2017 CELE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska Zasady prawne w opiece długoterminowej Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Łodzi (ptp.lodz@gmail.com) Łódź, 14 czerwca 2010 r. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące wzmacnianiu, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4k24-2012-S Pozycja planu: B24 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo -POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych.

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2012 r. (poz... ) Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM STAŻU ADAPTACYJNEGO PIELĘGNIAREK

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2012 r. (poz... ) Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM STAŻU ADAPTACYJNEGO PIELĘGNIAREK Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2012 r. (poz... ) RAMOWY PROGRAM STAŻU ADAPTACYJNEGO PIELĘGNIAREK Załącznik nr 1 Cele stażu 1. Uzyskanie sprawności w zakresie wykorzystania wiedzy

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO- PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 3- LENIE STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA OPIEKUN MEDYCZNY

PRAKTYKA ZAWODOWA OPIEKUN MEDYCZNY Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12 70-473 Szczecin Tel. (91) 4844604 www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA OPIEKUN MEDYCZNY Podczas dwóch semestrów nauki konieczne jest

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia.

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia. PROJECT - TRAINING FOR HOMECARE WORKERS IN THE FRAME OF LOCAL HEALTH CARE INITIATIVES PILOT TRAINING IN INOWROCŁAW, POLAND 22-23.02.2014 DEFINICJE W Polsce w ramach świadczeń poza szpitalnych wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Nazwa programu kształcenia (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Poziom i forma

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

1. Pacjent jako podmiot opieki... 15

1. Pacjent jako podmiot opieki... 15 1. Pacjent jako podmiot opieki... 15 1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące opieki, zdrowia i choroby - Wiesława Ciechaniewicz... 15 1.1.1 Opieka i pomaganie 15 1.1.2 Zdrowie a choroba... 18 1.1.3 Podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne Czynności opiekuńcze Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne.

Praktyki zawodowe Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne Czynności opiekuńcze Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne. Praktyki zawodowe 10.1. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne 10.2. Czynności opiekuńcze 10.1. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne. Uszczegółowione efekty kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Kształcenia Praktycznego

Dziennik Kształcenia Praktycznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Instytut Zdrowia Dziennik Kształcenia Praktycznego Kierunek: PIELĘGNIARSTWO Profil: praktyczny Studia pierwszego stopnia Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego

Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego Beata Cholewka Dyrektor Departament Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia Kraków, 20 maja 2011 r. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska -Curie 03- tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WWW.UJK.EDU.PL/WNOZ DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA STACJONARNE, PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI Warszawa 2017 Dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA Załącznik nr 5 DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA. (imię i nazwisko) 1 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA II STOPNIA (magisterskie) PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA II STOPNIA (magisterskie) STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE Nysa 2015/2016 ROK I - SEMESTR I Lp. Przedmiot Liczba godzin 1. Opieka pielęgniarska

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DOP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Opieka paliatywna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania pielęgniarskiej opieki paliatywnej XXI wieku mgr Anna Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Wyzwania pielęgniarskiej opieki paliatywnej XXI wieku mgr Anna Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej Trudności w pielęgniarstwie opieki paliatywnej Wyzwania pielęgniarskiej opieki paliatywnej XXI wieku mgr Anna Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej Opieka paliatywna ma

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Etyczne i systemowe uwarunkowania koncepcji pielęgnowania w praktyce opiekuna medycznego

Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Etyczne i systemowe uwarunkowania koncepcji pielęgnowania w praktyce opiekuna medycznego Spis treści 1. Wprowadzenie Elżbieta Szwałkiewicz... 13 1.1. Co zawiera przewodnik zawodowy?... 13 1.2. Opiekun medyczny charakterystyka zawodu... 15 1.3. Zakres kompetencji zawodowych opiekuna medycznego...

Bardziej szczegółowo

KARTA ZALICZEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

KARTA ZALICZEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie DZIEKANAT WYDZIAŁU Nauk o Zdrowiu 71-210 SZCZECIN, ul. Żołnierska 48 tel. 914800926, fax. 914800943 KARTA ZALICZEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Rok akademicki. Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych.

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo