Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Kierunek kształcenia Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia... Nazwisko i imię studenta. Grupa. Rok akademicki rozpoczęcia studiów 1

2 .. Imię i nazwisko numer albumu.. kierunek studiów.. rok akademicki rozpoczęcia studiów 2

3 1. SYLWETKA ABSOLWENTA A. Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który: 1. w zakresie wiedzy posiada: a. szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, b. ogólną wiedzę z zakresu Innych nauk medycznych, c. znajomość regulacji prawnych, norm etycznych I deontologli odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki; 2. w zakresie umiejętności potrafi: a. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, b. udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, c. sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, d. samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie I respektowanie jego praw, e. organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia; 3. w zakresie kompetencji społecznych: a. skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, b. posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, c. posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. B. W wyniku kształcenia absolwent wykaże się umiejętnością wykorzystania w pracy funkcji zawodowych: w wyniku realizowania funkcji promowania zdrowia absolwent potrafi: - współpracować z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zdrowia - współpracować z odbiorcą jego rodziną i środowiskiem, w którym żyje - propagować zachowania zdrowotne i styl życia wspierający zdrowie - doradzać w sprawach dotyczących zdrowego stylu życia w wyniku realizowania funkcji wychowawczej absolwent potrafi: - rozpoznać postawę odbiorcy wobec własnego stanu zdrowia, choroby i/lub niepełnosprawności, wobec ludzi i instytucji sprawujących opiekę - kształtować u odbiorcy poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie - dobierać i stosować skuteczne formy, metody motywowania odbiorcy do podejmowania działań prozdrowotnych w odniesieniu do siebie, innych osób i środowiska - przygotowywać pacjenta do samoopieki i współdziałania w procesie pielęgnowania opieki w warunkach domowych - pomagać najbliższym w kształtowaniu umiejętności koniecznych do podtrzymywania i zabezpieczania funkcji życiowych, promowania zdrowia, profilaktyki, stosowania zalecanej metody terapii, rehabilitacji w wyniku realizowania funkcji profilaktycznej absolwent potrafi: - współpracować z osobami i instytucjami realizującymi programy profilaktyki chorób uznanych za choroby społeczne - współpracować z odbiorcą i jego rodziną w zapobieganiu lub ograniczaniu ryzyka występowania choroby i/lub powikłań - zapoznać z czynnikami ryzyka, przygotowywać do samoobserwacji postępowania w sytuacji objawów zagrożenia życia - uświadamiać o konieczności badań profilaktycznych - realizować działania zapobiegające powstawaniu powikła w wyniku realizowania funkcji terapeutycznej absolwent potrafi: - udzielać pomocy przedlekarskiej osobie lub grupie osób w sytuacjach takich jak: utrata przytomności, nagłe zatrzymanie krążenia, krwawienia, krwotoki, obrażenia ukąszenia, złamania, rany współpracować z zespołem terapeutycznym w procesie diagnozowania i terapii wykonywać i dokumentować podstawowe pomiary czynności życiowych pobierać materiał do badań laboratoryjnych pomagać w wykonywaniu wlewów, wziernikowań i nakłuć jam ciała wykonywać próby śródskórne podawać leki przez przewód pokarmowy, prze układ oddechowy, do jam ciała, na skórę, dotkankowo stosować obowiązujące zasady leczenia dietetycznego z uwzględnieniem stanu odbiorcy, upodobań i sytuacji życiowej odbiorcy wykonywać działania i zabiegi wynikające z ustalonej przez zespół terapeutyczny metody terapii w wyniku realizowania funkcji opiekuńczej absolwent potrafi: - określać zapotrzebowanie na opiekę profesjonalną oraz jej zakres i charakter - odbierać sposoby i techniki realizowania działań z uwzględnieniem warunków i miejsca realizowania opieki, oceny stanu odbiorcy w tym jego samodzielności - pomagać odbiorcy w utrzymaniu zdrowia oraz rozwiązywaniu problemów mogących wynikać z jego indywidualnej reakcji na stosowane metody diagnozowania, leczenia i rehabilitacji - pomagać w wykonywaniu tych czynności życia codziennego /lub je wykonywać za pacjenta, które gwarantują komfort oraz satysfakcję w codziennym życiu w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej - uczestniczyć w stwarzaniu najbardziej optymalnych warunków do podtrzymywania biologicznych funkcji życiowych człowieka - ułatwiać odbiorcy wejście w rolę pacjenta - wyjaśniać odbiorcy potrzebę realizowania planowanych działań pielęgnacyjnych - tworzyć warunki godnego umierania i uczestniczyć w opiece terminalnej w wyniku realizowania funkcji rehabilitacyjnej absolwent potrafi: - wykonywać zabiegi usprawniające funkcje biologiczne, psychiczne i społeczne zgodnie ustalonym przez zespół terapeutyczny programem - współuczestniczyć w uzyskaniu przez pacjenta niezależności - współuczestniczyć w kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w zmienionej sytuacji życiowej powstałej z przyczyn rozwojowych, choroby, urazu o charakterze fizycznym, psychicznym, społecznym w wyniku realizowania funkcji kształcenia absolwent potrafi: - współuczestniczyć w procesie kształcenia adeptów do zawodu w wyniku realizowania funkcji naukowo - badawczej absolwent potrafi: - organizować pracę własną, współpracowników i personelu pomocniczego - współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania i zarządzania opieką zdrowotną. 3

4 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla Kierunku Pielęgniarstwo.. Podpis studenta 4

5 2. OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH Student ma prawo do: 1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 2. Uzyskania wyjaśnień i odpowiedzi w przypadku wątpliwości dotyczących treści nauczania. 3. Efektywnego współdziałania w organizacji procesu kształcenia. 4. Jawnego wyrażania swoich opinii dotyczących problematyki zajęć; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności. 5. Uzyskania jawnej bieżącej i końcowej oceny swojej wiedzy i umiejętności przeprowadzanej przez opiekuna praktyk. 6. Do jednej 30-minutowej przerwy w trakcie zajęć na spożycie posiłku. Student ma obowiązek: 1. Godnego reprezentowania PWSZ w Płocku na zewnątrz; 2. Przejęcia odpowiedzialności za rozwój własnych kompetencji zawodowych (nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych); 3. Punktualnego rozpoczynania zajęć; 4. Noszenia estetycznego i pełnego umundurowania (strój ochronny i buty ochronne stabilne, bezpieczne) wraz z identyfikatorem; 5. Przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących w placówce, w której odbywa zajęcia; 6. Wykonywania zadań określonych w programie oraz wyznaczonych przez opiekuna; 7. Wykonywania zabiegów pielęgniarskich zgodnie z przyjętymi zasadami, za zgodą i pod nadzorem prowadzącego zajęcia lub opiekuna praktyk; 8. Dbania o bezpieczeństwo pacjenta powierzonego jego opiece oraz bezpieczeństwo własne i współpracowników, 9. Przestrzegania Praw Pacjenta; 10. Przestrzegania tajemnicy zawodowej i postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej; 11. Systematycznego zaliczania umiejętności zgodnie z Dziennikiem Praktycznych Umiejętności Zawodowych ; 12. Poszanowania godności osobistej członków zespołu terapeutycznego; 13. Dbania o mienie placówki, w której odbywa zajęcia; 14. Bezwzględnego zakazu palenia tytoniu; 15. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 16. Wyjaśnienia przyczyny nieobecności i odrobienia zajęć w terminie i formie określonej przez opiekuna lub Koordynatora zajęć praktycznych i praktyki zawodowej; 17. Nieobecności nieobjęte odpracowaniem przez studenta dotyczą potwierdzonej: - nieobecności z powodu zawarcia małżeństwa; - nieobecności z powodu pogrzebu w najbliższej rodzinie; - nieobecności z powodu honorowego krwiodawstwa; - nieobecności z powodu wezwania do sądu, policji, prokuratury itp. 18. Studentka ciężarna jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Koordynatora zajęć praktycznych i praktyki zawodowej oraz powinna przedstawić od lekarza specjalisty zaświadczenie stwierdzające: - czas trwania ciąży; - ogólny stan zdrowia; - orzeczenie o możliwości odbywania zajęć; - oraz pisemną deklarację o osobistym ponoszeniu odpowiedzialności za decyzję kontynuowania zajęć praktycznych. Na prośbę studentki wyraża się zgodę na kontynuowanie zajęć praktycznych lub urlopuje studentkę. 19. Studentka po okresie połogu zobowiązana jest przed rozpoczęciem praktyk przedstawić Wicedyrektorowi i Koordynatorowi zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w INZ, zaświadczenia od lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich odbywania... i podpis studenta 5

6 3. WARUNKI ZALICZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYKI ZAWODOWEJ Na ocenę końcową składa się ocena poziomu umiejętności intelektualnych i praktycznych, sprawności manualnej, a także ocena z postawy i samoocena studenta. 1. Pełna frekwencja i aktywny udział w zajęciach. 2. Wypełnienie obowiązującej dokumentacji. Opracowanie pracy pisemnej planu opieki pielęgniarskiej pacjenta. 3. Poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki. Postawa w stosunku do pacjenta takt, kultura, tolerancja wobec chorego i jego rodziny, zrozumienie indywidualnych potrzeb chorego, rodziny, podejmowanie działań wspierających chorego, uwrażliwienie na problemy chorego, jego rodziny wyrozumiałość, cierpliwość, szanowanie praw pacjenta. Postawa wobec zespołu terapeutycznego kultura osobista studenta, życzliwość wobec koleżanek, personelu, umiejętność współpracy w zespole (komunikowanie się z ludźmi i słuchanie innych, podejmowanie prób rozwiązywania sytuacji trudnych). Postawa wobec zawodu i nauki zaangażowanie w pracy pielęgniarskiej (motywacja do pracy, zainteresowanie, podnoszenie jakości świadczonych usług), doskonalenie metod i organizacji pracy (dokładność, samodzielność podejmowanych decyzji, dostosowanie się do zmian zachodzących w otoczeniu), poziom aspiracji zawodowych (wzbogacanie wiedzy medycznej, zainteresowanie kierunkami rozwoju opieki pielęgniarskiej, motywacja do ustawicznego uczenia się), samoocena własnych zachowań (stosunek do błędów, ponoszenie odpowiedzialności, samoocena poziomu wiadomości, umiejętności i możliwości). Postawa studenta wobec regulaminu punktualność, unikanie absencji, przestrzeganie regulaminów, prawidłowe umundurowanie, estetyczny wygląd. 6

7 4. KRYTERIA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNY KRYTERIA OGÓLNE Sposób wykonania czynności PUNKTY punktacja oceny bardzo dobry 10-8 dobry 7-6 dostateczny 5-0 niedostateczny NORMY Zasady Sprawność Skuteczność Samodzielność przestrzega zasad, właściwa technika i kolejność wykonywania czynności przestrzega zasad po ukierunkowaniu nie przestrzega zasad, chaotycznie wykonuje czynności czynności wykonuje pewnie, energicznie czynności wykonuje mało pewnie, po krótkim zastanowieniu czynności wykonuje niepewnie, bardzo wolno postępowanie uwzględnia sytuacje pacjenta, osiąga cel nie zawsze uwzględnia sytuację zdrowotną pacjenta, osiąga cel po ukierunkowaniu nie bierze pod uwagę indywidualnej sytuacji pacjenta, nie osiąga celu działania wykonuje całkowicie samodzielnie wymaga przypomnienia i ukierunkowania w niektórych działaniach wymaga stałego naprowadzania i przypominania w każdym działaniu Komunikowanie się z pacjentem poprawny, samodzielny, skuteczny wybór treści wymaga naprowadzenia, ukierunkowania w wyborze treści nie potrafi utrzymać kontaktu werbalnego z pacjentem Postawa potrafi krytycznie ocenić i analizować swoje postępowanie, współpracuje z zespołem terapeutycznym, pełna identyfikacja z rolą zawodową ma trudności w krytycznej ocenie i analizie swojego postępowania, we współpracy z zespołem terapeutycznym oraz w identyfikacji z rolą zawodową nie potrafi krytycznie ocenić i analizować swojego postępowania, nie współpracuje z zespołem terapeutycznym, nie identyfikuje się z rolą zawodową Źródło: Ciechaniewicz W.: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa 7

8 5. WYKAZ PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTONOŚCI ZAWODOWYCH Rok I Pielęgnowanie człowieka Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności Ocen i podpis a 1 2 Opanowanie techniki terapeutycznego komunikowania się z dorosłym Opanowanie techniki terapeutycznego komunikowania się z rodziną 3 Higieniczne mycie rąk 4 5 Pomoc choremu przy zmianie pozycji i poruszaniu się z wykorzystaniem odpowiednich technik Wykonywanie toalety osobistej lub pomoc w wykonywaniu czynności higienicznych 6 Ścielenie łóżka z chorym 7 Zmiana bielizny osobistej chorego 8 Zmiana bielizny pościelowej choremu leżącemu 9 Umycie włosów choremu leżącemu Stosowanie preparatów przeciw wszawicy i przeciw świerzbowi Karmienie i pojenie chorego oraz pomoc w przygotowaniu pokarmów i napojów Ocena stopnia zagrożenia odleżynami z zastosowaniem odpowiedniej skali np. skala Norton, CBO lub innej Prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej zgodnie ze standardem 8

9 14 Pielęgnowanie chorego z odleżyną Zastosowanie udogodnień w ułożeniu chorego: materace przeciwodleżynowe i inne udogodnienia Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego Wykonywanie ćwiczeń usprawniających siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi Zapewnienie choremu wygodnej, właściwej pozycji w łóżku Kontrolowanie procesu termoregulacji u chorego dorosłego 20 Bandażowanie Wykonanie zabiegów przeciwzapalnych z zastosowaniem ciepła Wykonanie zabiegów przeciwzapalnych z zastosowaniem zimna Transportowanie chorego w obrębie szpitala Diagnostyka i współpraca w zespole terapeutycznym L.p. Nazwa umiejętności Zaliczenie na zajęciach praktycznych Ocena i podpis Ocena Zaliczenie na praktyce zawodowej i podpis Ocena i podpis Przeprowadzenie wywiadu i gromadzenie danych osoby zdrowej Gromadzenie danych i prowadzenie obserwacji wobec osoby zdrowej Gromadzenie danych o osobie zdrowej analiza dokumentacji medycznej Pomiar, ocena i dokumentowanie tętna chorego Pomiar, ocena i dokumentowanie ciśnienia tętniczego krwi chorego 9

10 Pomiar, ocena i dokumentowanie oddechu chorego Pomiar, ocena i dokumentowanie temperatury ciała chorego Wykonanie zabiegów antropometrycznych u dorosłego 32 Ocena stanu odżywienia człowieka wg wskaźnika masy ciała BMI Rozpoznawanie problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych chorego dorosłego Rozpoznanie reakcji chorego i jego rodziny na chorobę Ocena wpływu choroby i hospitalizacji na zachowania człowieka chorego i jego rodziny 36 Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej 37 Ustalanie celów i planowanie opieki nad chorym 38 Wybór modelu pielęgnowania Przygotowanie pacjenta do podstawowych badań diagnostycznych Ustalenie wspólnie z chorym i jego rodziną planu i sposobu realizacji opieki Monitorowanie stanu chorego we wszystkich fazach terapeutycznych Bieżąca i końcowa ocena działań pielęgnacyjnych Przygotowanie pacjenta do podstawowych badań diagnostycznych Asystowanie podczas wykonywania zabiegów: iniekcji, wlewów dożylnych, opatrunków Asystowanie podczas wykonywania odsysania z dróg oddechowych Asystowanie podczas wykonywania badania fizykalnego pacjenta 47 Stosowanie doraźnej tlenoterapii 48 Prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych w stanach zagrożenia życia (pacjent, fantom) 10

11 Organizowanie opieki pielęgniarskiej (zarządzanie), promocja i edukacja zdrowotna Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności 49 Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej 50 Planowanie pracy własnej Organizowanie pacjentowi czasu wolnego Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom w oddziale Postępowanie sanitarne segregowanie, dezynfekowanie niszczenie użytego sprzętu, materiału opatrunkowego Gromadzenie danych o zdrowym rozmowa i zebranie wywiadu Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej dla potrzeb promocji zdrowia Wykonanie i interpretacja pomiaru BMI, WHR, RR Zbieranie wywiadu dotyczącego zachowań zdrowotnych 58 Ocena obciążenia stresem skalą Holmesa 59 Prowadzenie poradnictwa w zakresie modyfikacji zachowań zdrowotnych Ocena stopnia uzależnienia od nikotyny w oparciu o Kwestionariusz Fagerstroma Ocena poziomu motywacji do rzucenia palenia w oparciu o Kwestionariusz Schneider Prowadzenie minimalnej interwencji wobec pacjenta uzależnionego od nikotyny Przygotowanie konspektu z zakresu edukacji zdrowotnej Prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej 65 Posiadanie aktualnej książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych* *wpisu dokonuje nauczyciel akademicki na zajęciach praktycznych, które odbywają się jako pierwsze w danym roku akademickim 11

12 Szczególne osiągnięcia studenta** L.p. Opis i podpis Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku zawodu Dorobek naukowy i uczestnictwo w konferencjach i zjazdach naukowych **wpisu dokonuje nauczyciel akademicki lub opiekun praktyk zawodowych 12

13 Rok II Pielęgnowanie człowieka Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności Terapeutyczne komunikowanie się z chorym dorosłym i jego rodziną Pielęgnowanie jamy ustnej u pacjenta ciężko chorego, nieprzytomnego 68 Kąpiel chorego w wannie lub w łóżku 69 Założenie wkłucia dożylnego 70 Pielęgnacja założonego wkłucia dożylnego według standardów 71 Prowadzenie bilansu płynów/dzm 72 Wykonanie zabiegów fizykoterapeutycznych - stosowanie pozycji drenażowych - oklepywanie - ćwiczenia oddechowe 73 Chirurgiczne mycie rąk 74 Intensywny nadzór pooperacyjny 75 Obserwacja rany pooperacyjnej Karmienie chorego: przez sondę, przetokę odżywczą, pozajelitowe Zapobieganie przykurczom i zakrzepowemu zapaleniu żył 78 Obserwacja chorego cierpiącego ból pooperacyjny Stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych zmniejszających ból chorego Pielęgnacja chorego z cewnikiem założonym do pęcherza moczowego 81 Pielęgnacja pacjenta z gastrostomią 82 Pielęgnacja pacjenta ze stomią jelitową 13

14 83 Usprawnianie chorego po amputacjach kończyn 84 Opatrywanie ran oraz przetok Ocena stanu świadomości, OCŻ, podstawowych odruchów neurologicznych Ocena powierzchni oparzenia za pomocą reguły dziewiątek Pielęgnowanie chorego z drenażem opłucnej Pielęgnowanie chorego z urazem wielonarządowym Pielęgnowanie chorego w stanie agonalnym Diagnostyka i współpraca w zespole terapeutycznym Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności 90 Ocena noworodka wg skali Apgar 91 Wykorzystanie siatek centylowych do oceny rozwoju dziecka Badanie fizykalne dziecka stan ogólny dziecka Badanie fizykalne dziecka ocena układu kostno - stawowego Badanie fizykalne dziecka ocena układu oddechowego Badanie fizykalne dziecka ocena układu krążenia Badanie fizykalne dziecka ocena układu pokarmowego Badanie fizykalne dziecka ocena układu mięśniowego 14

15 98 Badanie fizykalne dziecka ocena układu moczowego 99 Badanie fizykalne dziecka ocena układu nerwowego Badanie fizykalne dziecka ocena narządów zmysłów Ocena funkcji motorycznych dziecka w pierwszym roku życia Ocena stopnia nasilenia bólu chorego dziecka z zastosowaniem skal Wykonywanie testów przesiewowych u młodzieży szkolnej Rozpoznawanie problemów pacjenta na oddziale internistycznym, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ocena działań Rozpoznawanie problemów pacjenta na oddziale chirurgicznym, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ocena działań Rozpoznawanie problemów zdrowotnych, społecznych oraz szkolnych dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Badanie fizykalne układu krążenia u chorego dorosłego Badanie fizykalne układu oddechowego u chorego dorosłego Badanie fizykalne układu żylnego u chorego dorosłego Badanie fizykalne układu pokarmowego u chorego dorosłego Badanie fizykalne układu kostno mięśniowego u chorego dorosłego Badanie fizykalne układu moczowego u chorego dorosłego Badanie fizykalne układu nerwowego u chorego dorosłego Badania fizykalne narządów zmysłu u chorego dorosłego Przygotowanie psychiczne i fizyczne chorego dziecka do badań diagnostycznych Przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta dorosłego do badań diagnostycznych Pobieranie krwi żylnej do podstawowych badań diagnostycznych 15

16 Pobieranie krwi włośniczkowej do podstawowych badań diagnostycznych Pobieranie moczu do podstawowych badań diagnostycznych Pobieranie moczu do badania bakteriologicznego Pobieranie kału do badań diagnostycznych Pobieranie wymazu do badania bakteriologicznego 123 Pomiar saturacji 124 Znajomość zasad stosowania tlenoterapii 125 Wykonanie spirometrii 126 Założenie zgłębnika do żołądka 127 Znajomość zasad przetaczania preparatów krwi 128 Obliczanie dawek leków 129 Podawanie leków doustnie 130 Podawanie leków domięśniowo 131 Podawanie leków podskórnie 132 Podawanie leków doodbytniczo Podawanie leków w postaci kropli do worka spojówkowego Podawanie leków w postaci kropli do nosa Podawanie leków w postaci kropli do ucha 136 Stosowanie leków na skórę 16

17 137 Obsługa pompy infuzyjnej 138 Wykonanie inhalacji dorosłemu 139 Wykonanie inhalacji dziecku 140 Wykonanie enemy choremu dorosłemu 141 Wykonanie enemy dziecku 142 Pomiar glikemii gleukometrem/ kodem paskowym 143 Obliczanie dawek insuliny 144 Podawanie insuliny Przygotowanie pacjenta do badań radiologicznych Asystowanie podczas wykonywania specjalistycznych zabiegów diagnostyczno leczniczych punkcja lędźwiowa, punkcja szpiku, trepanobiopsja 147 Stosowanie kompresjo terapii Wykonanie zabiegów resuscytacyjnych (fantom, pacjent) Pomiar, dokumentacja i ocena wskaźnika kostka ramię Stosowanie drenażu ułożeniowego, profilaktyki p/zakrzepowej 151 Podawanie premedykacji 152 Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego 153 Przygotowanie pola operacyjnego Transportowanie chorego na salę i powrót z sali operacyjnej Prowadzenie usprawnienia chorego po zabiegu operacyjnym 156 Asystowanie podczas usuwania drenów 17

18 157 Asystowanie podczas usuwania szwów Znajomość zasad podawania płynów infuzyjnych Znajomość podstawowych diet człowieka chorego Znajomość zasad żywienia dzieci zdrowych i chorych Przygotowanie pacjentki do diagnostycznych badań ginekologicznych Interpretowanie wyników badań cytologicznych Organizowanie opieki pielęgniarskiej (zarządzanie), promocja i edukacja zdrowotna Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p Nazwa umiejętności 163 Znajomość zasad prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej wg standardów i procedur 164 Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale ginekologicznym Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale położniczym Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale peditrycznym Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale internistycznym Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale chirurgicznym Prowadzenie dokumentacji indywidualnej ucznia w gabinecie profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania Prowadzenie dokumentacji ogólnej ucznia w gabinecie profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania 18

19 Konstruowanie planów działania dla rozwiązywania problemów pacjenta Przyjęcie chorego dorosłego w oddział (wg standardów i procedur) Przyjęcie chorego dziecka w oddział (wg standardów i procedur) Edukacja dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Edukacja pacjentki i jej bliskich w zakresie samoopieki i samopielęgnacji (oddział ginekologiczny) Edukacja położnicy i jej bliskich w zakresie samoopieki i samopielęgnacji (oddział położniczy) Edukacja chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki i samopielęgnacji (oddział pediatryczny) Edukacja chorego dziecka i jego dziecka w zakresie samoopieki i samopielęgnacji (oddział internistyczny) Edukacja pacjenta i jego bliskich w zakresie samoopieki i samopielęgnacji (oddział chirurgiczny) Organizowanie czasu wolnego dziecku w oddziale (zabawa z dzieckiem nadzór, pomoc) Wypisywanie pacjenta do domu (wg standardów i procedur) Modyfikowanie programów promocji zdrowia /edukacji zdrowotnej do potrzeb odbiorcy usług pielęgniarskich Opracowanie indywidualnych programów promocji zdrowia Ocena efektów prowadzonych działań w zakresie promocji zdrowia/edukacji zdrowotnej Posiadanie aktualnej książeczki dla celów sanitarno - epidemiologicznych* *wpisu dokonuje nauczyciel akademicki na zajęciach praktycznych, które odbywają się jako pierwsze w danym roku akademickim 19

20 Szczególne osiągnięcia studenta** L.p. Opis i podpis Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku zawodu Dorobek naukowy i uczestnictwo w konferencjach i zjazdach naukowych **wpisu dokonuje nauczyciel akademicki lub opiekun praktyk zawodowych 20

21 Rok III Pielęgnowanie człowieka Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności Opieka przedporodowa nad kobietą ciężarną Opieka okołoporodowa nad kobietą rodzącą podczas porodu fizjologicznego Opieka poporodowa nad położnicą w przebiegu połogu fizjologicznego Przygotowanie kobiety do karmienia naturalnego noworodka 190 Kąpiel noworodka 191 Obserwacja i pielęgnacja noworodka donoszonego 192 Obserwacja i pielęgnacja wcześniaka 193 Karmienie dziecka butelką 194 Karmienie dziecka łyżeczką 195 Kąpiel niemowlęcia 196 Przewijanie niemowlęcia 197 Znajomość zasad tlenoterapii 198 Stosowanie kompresów i okładów Opieka nad pacjentem w czasie badań diagnostycznych i pielęgnowanie po badaniach Interpretowanie wyników badań (krew, mocz) Interpretowanie wyników badania płynu mózgowo rdzeniowego Znajomość nieterapeutycznych zachowań wobec pacjenta i umiejętność przeciwdziałania im 21

22 Rozpoznawanie i określanie zdrowotnych i społecznych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin Obserwacja tendencji samobójczych u osób z zaburzeniami psychicznymi Obserwacja agresji u chorych psychicznie i zapobieganie im 206 Udział w rehabilitacji chorych psychicznie Udział w psychoedukacji chorych psychicznie i ich rodzin Komunikowanie się z osobą straszą niedowidzącą/niedosłyszącą Stwarzanie warunków zachęcających osobę niepełnosprawną do podejmowania działań usprawniających Łagodzenie napięcia i niepokoju chorego związanego z niepełnosprawnością Stosowanie podstawowych zasad prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń 212 Znajomość podstaw kinezyterapii 213 Stosowanie ćwiczeń czynno-biernych 214 Stosowanie ćwiczeń czynnych w obciążeniu 215 Stosowanie ćwiczeń czynno-wolnych 216 Stosowanie ćwiczeń czynnych z oporem 217 Stosowanie ćwiczeń redresyjnych Dobieranie właściwego rodzaju bodźców ruchowych do indywidualnych możliwości chorego, zastosowanie skali Lovetta Stosowanie zasad postępowania rehabilitacyjnego wobec osób z chorobami zwyrodnieniowymi stawów Stosowanie zasad postępowania rehabilitacyjnego wobec chorych z porażeniem połowicznym Stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych zapobiegających wtórnej niepełnosprawności wynikającej z hipokinezji 22

23 Prowadzenie ćwiczeń usprawniających w chorobach restrykcyjnych układu oddechowego Wykonanie ćwiczeń biernych zapobieganie bolesnym ograniczeniom ruchów w stawach Aktywizowanie chorego w łóżku i poza nim zapobiegania niewydolności krążeniowo-oddechowej Udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie posługiwania się zaopatrzeniem ortopedycznym Przygotowanie pacjenta do zaprotezowania kształtowanie i hartowanie funkcjonalnego kikuta Pielęgnowanie chorego, u którego występują wymioty 229 Łagodzenie nudności u chorych Karmienie przez zgłębnik żołądkowy/sondę Przeciwdziałanie zaparciom stolca u chorych przewlekle Postępowanie z chorym, u którego występuje nietrzymanie moczu Postępowanie z chorym, u którego występują napady drgawkowe 234 Pielęgnacja pacjenta z założoną rurką tracheotomijną 235 Pielęgnacja pacjenta z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego 236 Trening pęcherza moczowego 237 Usunięcie cewnika z pęcherza moczowego 238 Pielęgnowanie założonego wkłucia centralnego Przygotowanie pacjenta do samoopieki posługiwanie się glukometrem, penem Prowadzenie procesu pielęgnowania osób zdrowych i chorych w warunkach domowych wg standardów Wykonanie zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych w warunkach domowych Pielęgnowanie pacjenta z przetoką samoistną i/lub z owrzodzeniem nowotworowym 23

24 243 Pielęgnowanie pacjenta z bólem przewlekłym 244 Pielęgnowanie terminalnie chorego 245 Wykonywanie elementów rehabilitacji w opiece paliatywnej Diagnostyka i współpraca w zespole terapeutycznym Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności Przeprowadzenie wywiadu środowiskowo-rodzinnego oraz formułowanie diagnozy rodziny Wykonywanie badań antropometrycznych dziecka dla potrzeb bilansu zdrowia Zbieranie wywiadu zdrowotnego od rodzica oraz dziecka dla potrzeb prowadzenia profilaktycznej opieki nad dzieckiem w poradni dziecięcej Współpraca z zespołem terapeutycznym w placówce lecznictwa psychiatrycznego Znajomość aktualnie obowiązującego kalendarza szczepień, rodzaju szczepionek i karty uodpornienia Rozpoznawanie problemów pacjenta w oddziale psychiatrycznym, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ocena działań Diagnozowanie wczesnych objawów zagrożenia życia, zapobieganie sytuacjom nagłym i incydentom z użyciem przemocy w placówce lecznictwa psychiatrycznego Pomoc w nagłych sytuacjach w aspekcie fizycznym, psychologicznym i życiowym w placówce lecznictwa psychiatrycznego Kontrola funkcji życiowych pacjenta podczas unieruchomienia (wg uregulowań prawnych) Współpraca z zespołem terapeutycznym OIOM Rozpoznawanie problemów pacjenta w OIOM, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ocena działań Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) 24

25 Umiejętność podaży leków pompą skrzykawkową Umiejętność podaży leków pompą przepływową Umiejętność podaży leków drogą przezskórną Umiejętność podaży leków przez cewnik do ZOP i/lub PP Umiejętność współpracy w zespole placówki DPS/DDP Udział w diagnozowaniu chorego neurologicznego poprzez wykorzystanie skal np. skala Glasgow, skala Niedomogi Pnia Mózgu Rozpoznawanie problemów pacjenta w oddziale geriatrycznym, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ocena działań Ocena wydolności czynnościowej pacjenta w starszym wieku w oparciu o wybrane skale pomiarowe np. ADL, IADL, Barthel Ocena ryzyka upadków u osób w wieku starszym oraz stworzenie bezpiecznych warunków podczas hospitalizacji Ocena poziomu i zakresu wydolności rodziny w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną Współpraca w prowadzeniu terapii zajęciowej i terapii kreatywnej Rozpoznawanie problemów pacjenta w oddziale opieki paliatywnej, formułowanie diagnozy pielęgniarskie, ocena działań Współpraca w zespole terapeutycznym opieki paliatywnej Asystowanie lekarzowi przy punkcji jamy opłucnej i/lub otrzewnej oddziale opieki paliatywnej Określenie lokalizacji oraz rodzaju bólu przewlekłego u pacjenta w opiece paliatywnej Ocena stopnia nasilenia bólu u pacjenta w opiece paliatywnej wg skali NRS i VAS Obserwacja i ocena pozostałych najczęściej występujących objawów w opiece paliatywnej (duszność, nudności, wymioty, zaparcia, biegunki, schorzenia jamy ustnej, zmiany skórne, świąt) 25

26 Organizowanie opieki pielęgniarskiej (zarządzanie), promocja i edukacja zdrowotna Zaliczenie na zajęciach Zaliczenie na praktyce zawodowej praktycznych L.p. Nazwa umiejętności 276 Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale psychiatrycznym Dokumentowanie procesu pielęgnowania w oddziale geriatrycznym Dokumentowanie procesu pielęgnowania w OIOM Dokumentowanie procesu pielęgnowania w opiece paliatywnej Dokumentowanie procesu pielęgnowania realizowanego w środowisku domowym Rozwiązywanie problemów pensjonariuszy w DPS/DDP Organizacja opieki pielęgniarskiej w placówce DPS/DDP Znajomość zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego u chorych psychicznie wg uregulowań prawnych Przyjęcie chorego do kliniki psychiatrycznej (wg standardów i procedur) Przygotowanie chorego do wypisu do domu z kliniki psychiatrycznej Ułatwianie choremu i jego rodzinie wejście do grupy wsparcia Prowadzenie promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej wobec zdrowych oraz zagrożonych chorobą podopiecznych POZ Prowadzenie poradnictwa w zakresie samo opieki oraz funkcjonowania z chorobą i/lub niepełnosprawnością wobec chorego i jego rodziny Przyjęcie chorego do oddziału opieki paliatywnej wg standardu Przygotowanie chorego i jego rodziny do wypisu do domu z oddziału opieki paliatywnej Udział w edukacji pacjenta umierającego i jego rodziny z wykorzystaniem zasad komunikowania się z pacjentem umierającym 26

27 Organizacja pracy pielęgniarskiej w oddziale opieki paliatywnej Przygotowanie chorego do wypisu do domu z zakładu opieki długoterminowej Przyjęcie pacjenta pod opiekę poradni POZ wg standardu Przyjęcie dziecka w poradni dziecięcej wg standardu Przyjęcie kobiety ciężarnej w Poradni K wg standardu Organizacja pracy pielęgniarki POZ wg standardu Organizacja pracy pielęgniarki w ochronie zdrowia pracujących wg standardu Udział pielęgniarki w badaniach pracowniczych w tym: - procedura zgłaszania choroby zawodowej - opieka nad pracownikami z grup wysokiego ryzyka Wpisu dokonuje nauczyciel akademicki na zajęciach praktycznych, które odbywają się jako pierwsze w danym roku akademickim Szczególne osiągnięcia studenta** L.p. Opis i podpis Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku zawodu Dorobek naukowy i uczestnictwo w konferencjach i zjazdach naukowych **wpisu dokonuje nauczyciel akademicki lub opiekun praktyk zawodowych 27

28 6. POTWIERDZENIE ZALICZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Rok I Przedmiot Liczba godzin / semestr Pieczątka placówki szkoleniowej Termin Podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia Podstawy pielęgniarstwa - 80 godzin / II semestr Promocja zdrowia - 20 godzin / II semestr Podpis studenta Podpis Koordynatora 28

29 Rok II Przedmiot Liczba godzin / semestr Pieczątka placówki szkoleniowej Termin Podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia Pielęgniarstwo internistyczne 120 godzin / IV semestr Pielęgniarstwo chirurgiczne godzin / semestr IV Pielęgniarstwo pediatryczne godzin / IV semestr Podstawowa opieka zdrowotna 120 godzin / III semestr Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - 40 godzi / III semestr Podpis studenta Podpis Koordynatora 29

30 Rok III Przedmiot Liczba godzin / semestr Pieczątka placówki szkoleniowej Termin Podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia Pielęgnowanie niepełnosprawnych - 80 godzin / V semestr Pielęgniarstwo geriatryczne - 80 godzin / V semestr Pielęgniarstwo psychiatryczne - 80 godzin / V semestr Pielęgniarstwo położniczoginekologiczne - 80 godzin / VI semestr Opieka paliatywna - 40 godzin / VI semestr Pielęgniarstwo neurologiczne - 80 godzin / V semestr Podpis studenta Podpis Koordynatora 30

31 7. KARTY ZALICZENENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PODSTAW PIELEGNIARSTWA ( ROK I ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 120 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELEGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ( ROK II ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 160 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk 31

32 Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELEGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO ( ROK II ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 160 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELEGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 80 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk 32

33 Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELEGNIARSTWA POŁOŻNICZ0-GINEKOLOGICZNEGO ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 40 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELEGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 80 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk 33

34 Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELEGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 40 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELĘGNOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 80 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk 34

35 Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z OPIEKI PALIATYWNEJ ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 40 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 120 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk 35

36 Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 160 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk Pieczątka szpitala / oddziału KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PIELĘGNIARSTWA W ZAGROŻENIU ŻYCIA ( ROK III ) Miejsce odbywania praktyki Czas trwania praktyki Liczba godzin wg planu 40 godz. Liczba wypracowanych godzin. Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta Uwagi o przebiegu praktyki Zaliczam / nie zaliczam* *odpowiednie podkreślić. Pieczątka i podpis opiekuna praktyk. Pieczątka i podpis koordynatora praktyk 36

37 Notatki 37

38 notatki 38

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Kierunek kształcenia Kosmetologia studia pierwszego stopnia... Nazwisko i imię studenta.

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Anita Orzeł-Nowak Przewodnicząca Zespołu; Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Autor:. Rzeszów

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5.

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Regina Lorencowicz Przewodnicząca Zespołu; Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne czerwiec 2007 Opracowanie: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Podstawowa opieka zdrowotna Każdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich

Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich Monika Tomaszewska* Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona Albert Einstein Początek ogromnego postępu, jaki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka oipipwch@webmedia.com.pl Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN INFORMACYJNY BIURO Sekretariat: Łukasz Płaczkowski oipipsekretariat@webmedia.com.pl Rejestr prawa wyk. zawodu:

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.06.05 15:48:42 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ 1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP Á 4QFDKBMJvDJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WARSZAWA 2008 1 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. A. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa tel.: (022) 592 34 50 fax:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione)

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Urszula Cisoń-Apanasewicz Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo