Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata za I półrocze 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za I półrocze 2013 r."

Transkrypt

1 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata za I półrocze 213 r.

2 2

3 Spis treści Spis wykresów... 4 Spis rycin... 5 Spis tabel... 6 Spis załączników... 7 I. INFORMACJE WSTĘPNE... 8 II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje finansowe Analiza jakościowa Postęp realizacji WRPO Postęp rzeczowy Postęp finansowy Postęp realizacji WRPO według priorytetów PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DA KAPITAŁU LUDZKIEGO PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE... 7 PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA Postęp w pracach nad dokumentami Planowany przebieg realizacji programu OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ O PRZESTRZEGANIU PRAWA WSPÓLNOTOWEGO PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej INFORMACJA O REALIZACJI DUŻYCH PROJEKTÓW INFORMACJA NT. WYKORZYSTANIA POMOCY TECHNICZNEJ WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI I INFORMACJI OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

4 Spis wykresów Wykres 1. Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach o dofinansowanie po ocenie formalnej (w mln PLN), stan na r Wykres 2. Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie, stan na r Wykres 3. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na r Wykres 4. Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na r Wykres 5. Procentowa realizacja projektów na podstawie wniosków o płatność końcową w ramach WRPO, stan na r Wykres 6. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE wydatki stanowiące podstawę wyliczenia wkładu UE/podstawa certyfikacji (w mln EUR), stan na r Wykres 7. Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach (w mln EUR), stan na r Wykres 8. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu I oraz alokacja (środki UE w mln PLN), stan na r Wykres 9. Liczba zakończonych projektów w ramach Działania 1.2 w podziale na schematy Wykres 1. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu II oraz alokacja (środki UE w mln PLN), stan na r Wykres 11. Liczba umów i projektów zakończonych w podziale na schematy, stan na r Wykres 12. Liczba zakończonych projektów w ramach Priorytetu III w podziale na działania Wykres 13. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu III oraz alokacja (środki UE w mln PLN), stan na r Wykres 14. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV oraz alokacja (środki UE w mln PLN), stan na r Wykres 15. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu V oraz alokacja (środki UE w mln PLN), stan na r Wykres 16. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu VI oraz alokacja (środki UE w mln PLN), stan na r Wykres 17. Liczba zakończonych projektów w ramach Działania 6.2 w podziale na schematy Wykres 18. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu VII oraz alokacja (środki UE w mln PLN), stan na r

5 Spis rycin Rycina 1. Rozmieszczenie beneficjentów, którym udzielono pożyczek, poręczeń, reporęczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE, stan na r Rycina 2. Wizualizacja budynku parku technologicznego DELPHI hala wraz z zapleczem socjalnobiurowym Rycina 3. Park Przemysłowy Buk, Strefa Gospodarcza Czachorowo Rycina 4. Budowa przedłużenia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu Rycina 5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku Rycina 6. Elektrownia wiatrowa z instalacją do przesyłu energii o mocy znamionowej 2 MW w Graboszewie Rycina 7. Galeria Goplana w Lesznie Rycina 8. Zabytkowa przepompownia w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiego Rycina 9. Rewitalizacja targowiska w Gnieźnie Rycina 1. Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie Rycina 11. Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu... 6 Rycina 12. Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych UE w Poznaniu Rycina 13. Park orientacji dla niewidomych w Owińskach Rycina 14. Tabor kolejowy wyprodukowany przez firmę PESA... 9 Rycina 15. Trasa tramwajowa Os. Lecha Franowo w Poznaniu Rycina 16. Wybór Inżyniera kontraktu, spotkanie związane z notyfikacją KE Rycina 17. Projekt sieci szerokopasmowego Internetu w Wielkopolsce

6 Spis tabel Tabela 1. Podpisane umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE Tabela 2. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

7 Spis załączników Załącznik I. Postęp rzeczowy programu operacyjnego I półrocze 213 r. Załącznik II. Tabele finansowe do sprawozdania okresowego I półrocze 213 r. Załącznik III. Informacja i promocja I półrocze 213 r. 7

8 I. INFORMACJE WSTĘPNE PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie Okres programowania: Numer programu (CCI): Nazwa programu: 27PL161PO17 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Numer sprawozdania: I/213/RPO/3 Okres sprawozdawczy: r r. 8

9 II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM 1. REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW 1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego zawarte są w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego w formacie xls, która stanowi załącznik I do Sprawozdania. Z kolei analiza postępu wskaźników została przedstawiona w pkt. 1.3 Analiza jakościowa Informacje finansowe Dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w Tabeli 1 i 3 w formacie xls, które stanowią załącznik II do sprawozdania. Z kolei dokładny opis postępu finansowego został przedstawiony w pkt. 1.3 Analiza jakościowa Analiza jakościowa Postęp realizacji WRPO W danym okresie sprawozdawczym w ramach WRPO ogłoszono 2 konkursy dla: Działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego (został unieważniony), Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat III Infrastruktura kin. Na początku 213 r. zakończył się nabór rozpoczęty jeszcze w poprzednim okresie sprawozdawczym na Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji. Oferty można było składać od 2 grudnia 212 r. do 31 stycznia 213 r. Beneficjenci złożyli 13 wniosków, spośród których wybrano 5 ofert do dofinansowania o wartości ,6 zł pochodzących ze środków EFRR. Dwa konkursy z Działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego zostały unieważnione, jeden który rozpoczął się w poprzednim okresie sprawozdawczym i drugi ogłoszony w lutym 213 r. Pierwszy z nich został unieważniony uchwałą ZWW z 31 stycznia 213 r. w związku z rozbieżnościami geograficznymi pomiędzy mapami elektronicznymi a dokumentacją kartograficzną oraz zgodnie ze stanowiskiem IPOC. Natomiast drugi konkurs, został unieważniony (uchwała ZWW nr 3287/213 z r.) z uwagi na problem z postanowieniami linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Równolegle Urząd Komunikacji Elektronicznej jak i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wystąpiły o zmianę zapisów linii demarkacyjnej precyzującej wątpliwości, które powstały na tym tle i określającej wprost możliwe inwestycje na określonych obszarach z uwzględnieniem technologii inwestycyjnych projektów realizowanych w innych Programach Operacyjnych. Jednoznaczne zapisy linii demarkacyjnej powinny pomóc sprawnie przeprowadzić nabór projektów. Nabór wniosków na Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego został ogłoszony 27 czerwca 213 r. Natomiast jego zakończenie zaplanowane jest na lipiec 213 r. Złożone projekty będą podlegać ocenie i ich charakterystykę będzie można przedstawić w kolejnym sprawozdaniu. Analizując obszary wsparcia, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach WRPO , jednoznacznie można wskazać, iż zainteresowanie beneficjentów jest bardzo duże i niejednokrotnie liczba składanych wniosków wraz z wynikającym z nich wnioskowanym dofinansowaniem przekraczała dostępną alokację w konkursie. Mniejsza liczba złożonych wniosków może wynikać przede wszystkim z poziomu ustalonego limitu finansowego przeznaczonego na konkurs, a i tak niejednokrotnie wnioskowane dofinansowanie przekraczało 9

10 Mln PLN dostępne środki w ramach konkursu. Wskaźniki finansowe są zrealizowane w wysokim stopniu. W wielu działaniach została wyczerpana alokacja przewidziana na ich realizację Postęp rzeczowy Wskaźniki priorytetowe oparte są na wskaźnikach pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata przyjętego przez Komisje Europejską dnia 21 grudnia 211 r. decyzją K(211)9787. Natomiast wskaźniki działań pochodzą z Szczegółowego Opisu Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (wersja 6.3) przyjętego dnia 2 czerwca 213 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3511/213. Postęp rzeczowy przedstawiony został w opisie każdego priorytetu. Projekty realizowane w ramach priorytetów wpłynęły na realizację oraz szacowaną realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań, a jednocześnie przyczyniły się do realizacji celów określonych w dokumentach programowych. W wielu przypadkach wskaźniki priorytetowe oraz działań odpowiadają wskaźnikom kluczowym z KSI (SIMIK 713) Postęp finansowy Do końca okresu sprawozdawczego ocenę formalną przeszło wniosków o dofinansowanie, a wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach po ocenie formalnej wynosiła ,11 zł, co przedstawia wykres poniżej. Wykres 1. Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach o dofinansowanie po ocenie formalnej (w mln PLN), stan na r , , ,43 83,3 89,98 344,94 8,56 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Z wykresu wynika, iż najwyższa wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem dotyczyła dwóch Priorytetów: Priorytetu I ,46 zł oraz Priorytetu II ,57 zł. 1

11 Liczba podpisanych umów: 1 98 Liczba wydanych decyzji: 87 Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji: ,63 zł Wartość dofinansowania UE: ,83 zł Liczba projektów zakończonych: 1 72 Od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy oraz wydano decyzje o dofinansowanie na wartość ogółem ,63 zł, w tym dofinansowanie UE ,83 zł. Łączna liczba podpisanych umów/wydanych decyzji wynosiła z czego 55 dotyczyło realizacji projektów kluczowych (w tym 8 umów w ramach jednego projektu pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć oraz 7 umów w ramach projektu pn. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia). Wśród projektów kluczowych znajdują się 3, które są jednocześnie projektami dużymi. Wykres 2. Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie, stan na r Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowane własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Wartość dofinansowania UE podpisanych z beneficjentami umów oraz wydanych decyzji nie jest wprost proporcjonalna do liczby umów/decyzji w danym priorytecie. Najwyższa wartość umów/decyzji wykazana została w Priorytecie II ( ,85 zł), natomiast największa liczba podpisanych umów/decyzji w Priorytecie I (1 287). Priorytet II charakteryzuje się najwyższą wartością dofinansowania UE przy stosunkowo niewielkiej liczbie umów/decyzji (187). Związane jest to z faktem, iż w Priorytecie II realizowane są wszystkie duże projekty oraz inwestycje kosztochłonne np. związane z modernizacją dróg i linii kolejowych, zaś w Priorytecie I realizowane są znacznie mniejsze projekty mające na celu wsparcie MSP. 11

12 Mln PLN Mln PLN Wykres 3. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na r % 2 89,2% 1 981,14 96,33% 112,37% 92,99% 9,97% 12% 1% ,26 87,79% 75,89% 8% ,4 247,94 463,97 231,64 13,68 6% 4% 2% % Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowane własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) W analizowanym okresie % wykorzystania alokacji w Programie wynosił 9,5%. Wartości procentowe realizacji zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów wahały się od 75,89% w Priorytecie VII do 112,37% w Priorytecie IV. Największy procentowy wzrost wykorzystania alokacji w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego w II półroczu 212 r. nastąpił w Priorytecie II (wzrost z 83,71% do 87,79%). Do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci łącznie ponieśli wydatki objęte wnioskami o płatność w kwocie ,98 zł, z czego wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE wynosiły ,29 zł. Wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność na koniec I półrocza 213 r. wyniosło 69,15%. Wartości procentowe w ramach poszczególnych priorytetów wahały się od 56,42% w Priorytecie VII do 11,35% w Priorytecie IV. Wykres 4. Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na r ,71 14% ,44 11,35% 12% ,2% 79,73% 81,7% 1% 8% 6 57,15% 58,27% 56,42% 6% ,94 243,5 397,8 26,43 97,16 4% 2% Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII % Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) 12

13 Najwięcej wydatków dotyczyło beneficjentów Priorytetu II, którzy wykazali we wnioskach o płatność wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE w wysokości , zł. Drugim co do wysokości wykazanych wydatków w zweryfikowanych wnioskach o płatność był Priorytet I, w którym wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE wyniosły ,98 zł. Jest to sytuacja zupełnie odwrotna do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w którym to właśnie wydatki w Priorytecie I były wyższe od wydatków w Priorytecie II. Taka zmiana wynika z faktu, iż w Priorytecie II występują projekty generujące wyższe koszty. W I półroczu 213 r. największy przyrost w porównaniu do II półrocza 212 r. w wydatkach wykazanych przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność w części dofinansowania UE odnotowano w Priorytecie II (przyrost o ,97 zł), następnie w Priorytecie III (przyrost o ,88 zł). Największą procentową realizację wydatków wykazano w Priorytecie IV (11,35%) oraz w Priorytecie I (83,2%), co wynika ze sposobu wdrażania Inicjatywy JESSICA i JEREMIE w tych priorytetach, gdyż środki uznane są za wydane po przekazaniu ich do Funduszów Powierniczych. Najmniejsza natomiast występuje w Priorytecie II (57,15%) oraz Priorytecie III (58,27%), co jest efektem przeprowadzania w początkowych latach wdrażania WRPO naborów w trybie preselekcji, a także realizacji większych inwestycji, bardziej skomplikowanych i dłużej wdrażanych. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 1 72 wniosków o płatność końcową, co oznacza że ponad 86,22% spośród wszystkich projektów zostało już zakończonych. Największą liczbą zakończonych projektów charakteryzuje się Priorytet I 1 187, następnie Priorytet II (157) i Priorytet III (12). Wykres 5. Procentowa realizacja projektów na podstawie wniosków o płatność końcową w ramach WRPO, stan na r. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 92,23% 83,96% 61,54% 5,% 84,48% 72,31% 83,33% Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713). Wydatki całkowite ujęte w poświadczeniach i deklaracjach do Komisji Europejskiej, stanowiące podstawę certyfikacji, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie w Programie ,54 EUR. 13

14 Mln EUR Mln EUR Wykres 6. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE wydatki stanowiące podstawę wyliczenia wkładu UE/podstawa certyfikacji (w mln EUR), stan na r ,91 436,47 126,58 136,88 87,4 75,56 22,57 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) W okresie sprawozdawczym łączne płatności otrzymane od Komisji Europejskiej wynosiły wg stanu na dzień 3 czerwca 213 r ,2 EUR i wzrosły w stosunku do poprzedniego półrocza o ,57 EUR. Wykres 7. Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach (w mln EUR), stan na r , 79,22 889,27 975, ,56 366,72 157,17 197,45, I 29 II 29 I 21 II 21 I 211 II 211 I 212 II 212 I 213 Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) 14

15 Mln PLN Postęp realizacji WRPO według priorytetów PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Od początku uruchomienia programu podpisano umów/decyzji, w tym 21 w okresie sprawozdawczym, na kwotę dofinansowania UE ,16 zł. Spośród zawartych umów 2 dotyczą realizacji Inicjatyw wspólnotowych: JEREMIE (Działanie 1.3) oraz JESSICA (Działanie 1.4 Schemat III). Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 89,2%. Z kolei wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 83,2%. Do końca czerwca 213 r. zostało zakończonych projektów (92,23% wszystkich projektów z Priorytetu I). Liczba umów: Wartość dofinansowania UE: ,16 zł Kontraktacja: 89,2% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: ,98 zł Liczba zakończonych projektów: Wykres 8. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu I oraz alokacja (środki UE w mln PLN), stan na r , 716, ,98 37, ,3 141,38 34,9 44,4 4,55 57,11 12,15 12,61 8,1 17,7 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 1.4 Działanie 1.5 Działanie 1.6 Działanie 1.7 Wartość dofinansowania UE Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Do końca I półrocza 213 r. w ramach Działania 1.1 podpisano 257 umowy na łączną kwotę dofinansowania UE ,99 zł. Inwestycje te wykorzystują 76,78% alokacji przeznaczonej dla mikroprzedsiębiorstw w tym działaniu. Liczba projektów zakończonych wyniosła 248, a w ramach schematów kształtowała się następująco: Schemat I Projekty inwestycyjne na 254 podpisane umowy zakończono 245, co stanowi 96,46%, Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze na 3 podpisane umowy zakończono 3, co stanowi 1%. 15

16 Zdecydowana większość realizowanych projektów to projekty inwestycyjne, dzięki którym możliwe jest nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi. Do przykładowych inwestycji należy projekt pt. Projekt inwestycyjny na wprowadzenie nowych usług rehabilitacyjnych, poprzez wyposażenie gabinetu w innowacyjną aparaturę medyczną. Przedmiotem realizacji była inwestycja polegająca na uruchomieniu nowego centrum rehabilitacyjnego poprzez adaptacje pomieszczeń, wyposażenie gabinetów lekarskich, kupno specjalistycznych aparatów medycznych do fizykoterapii, w których wykorzystywane są najnowsze technologie stosowane na świecie oraz urządzeń do kinezyterapii. W rezultacie adaptacji pomieszczeń i kupna określonych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, firma może świadczyć kompleksowe usługi rehabilitacyjne z wykorzystaniem najnowszych metod fizykoterapeutycznych, gdzie na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami. Wśród projektów doradczych znalazły się 3 przedsięwzięcia i dotyczą one doradztwa w zakresie wdrożenia nowej usługi (informatyka finansowa), wdrożenia zaawansowanych technologii informatycznych, czy opracowania strategii rozwoju informatycznego firmy. Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Do końca czerwca 213 r. podpisano 977 umów na łączną kwotę dofinansowania UE ,34 zł. Projekty te wyczerpują 9,59% środków dostępnych w ramach działania. Jednocześnie zakończono 917 inwestycji. Wykres 9. Liczba zakończonych projektów w ramach Działania 1.2 w podziale na schematy Schemat I Schemat II Schemat III Schemat IV Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) Zdecydowana większość umów została podpisana dla Schematu I Projekty inwestycyjne, które związane są głównie z zakupem innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu udoskonalenia procesu technologicznego produkcji, pozwalającego na rozszerzenie asortymentu firmy, jak i wprowadzanie nowych usług do przedsiębiorstwa (np. zakup specjalistycznego sprzętu do gięcia łuków stolarki okiennej PCV). Najmniej umów podpisano na projekty w ramach Schematu II Specjalistyczne projekty doradcze. Dotyczą one m.in. wdrożenia innowacyjnego systemu obiegu dokumentów DMS, czy też systemu oceny zgodności wyrobów i oznakowania CE. Znaczna część projektów zakłada wysoce innowacyjne rozwiązania (np. Poznańskie Centrum Badań DNA wdraża innowacyjną technologię badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy). 16

17 Przykładem inwestycji zrealizowanej w okresie sprawozdawczym jest projekt pt. Zakup nowych środków trwałych w celu wdrożenia innowacyjnych technologii i wprowadzenie do oferty nowych produktów. Zaplanowane przez przedsiębiorstwo Marmorin działanie obejmowało szereg działań związanych z rozbudową przedsiębiorstwa, pozwalające wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne, dostosować proces produkcyjny do poziomu światowego i uzyskać znaczącą przewagę nad konkurencją, m.in. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz oprogramowania do zarządzania produkcją. Zakończenie projektu pozwoli na uruchomienie automatycznych stanowisk, w których możliwa będzie produkcja nowego pod względem technologicznym produktu form na indywidualne zlecenie kontrahenta, będących innowacją produktową. Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości W ramach Działania 1.3 realizowana jest Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises (ang. Wspólne Europejskie Zasoby dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw), na którą przewidziana jest cała alokacja. Umowa na realizację projektu pt. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce podpisana została z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Menadżerem Funduszu Powierniczego Województwa Wielkopolskiego) w dniu 21 lipca 29 r., w ramach której kwota finansowania ze środków EFRR to , zł. W I półroczu 213 r. w ramach realizacji Inicjatywy JEREMIE w województwie wielkopolskim kontynuowana była współpraca z Pośrednikami Finansowymi wyłonionymi w trakcie przeprowadzonych przez Menadżera konkursów dla produktów Pożyczka Globalna, Reporęczenie, a także Poręczenie Portfelowe. Podpisano również kolejną Umowę Operacyjną I Stopnia z Pośrednikiem Finansowym wyłonionym w ramach trzeciej edycji konkursu dla produktu Pożyczka Globalna. Łącznie od początku realizacji Operacji do końca I półrocza 213 r. zawarto 27 Umów Operacyjnych I Stopnia z Pośrednikami Finansowymi na kwotę ponad 625 milionów zł. Na podstawie zawartych Umów Operacyjnych I Stopnia oferowano instrumenty finansowe (o charakterze dłużnym i gwarancyjnym) dla MSP z regionu Wielkopolski. Jednocześnie, mając na uwadze szybkie tempo wykorzystywania na wsparcie MSP środków udostępnionych Pośrednikom Finansowym w poprzednich konkursach na Pożyczkę Globalną oraz Reporęczenie, w I półroczu 213 r. ogłoszono czwarty konkurs na wybór Pośredników w ramach Pożyczki Globalnej, a także prowadzono prace nad dokumentacją konkursową, która znajdzie zastosowanie w czwartej edycji konkursu dla produktu Reporęczenie planowanego do ogłoszenia w III kwartale 213 r. Do końca czerwca 213 r. Pośrednicy Finansowi udzielili wsparcia MSP działającym na terenie województwa wielkopolskiego w ramach 4 56 umów na kwotę ,94 zł (w tym udział środków Funduszu Powierniczego to ,17 zł, w którym wkład z EFRR to ,88 zł), z czego w okresie sprawozdawczym udzielono: 715 poręczeń w ramach instrumentu Reporęczenie na łączną wartość ,9 zł. Udział Funduszu Powierniczego w udzielonym wsparciu MSP wyniósł ,87 zł, 39 pożyczek w ramach instrumentu Pożyczka Globalna na łączną wartość ,93 zł. Udział Funduszu Powierniczego w udzielonym wsparciu MSP wyniósł ,53 zł, 131 poręczeń w ramach instrumentu Poręczenie Portfelowe na łączną wartość , zł. Do końca okresu sprawozdawczego najwięcej umów z MSP zostało zawartych poprzez Reporęczenie (2 941 umów). Jednocześnie ze wsparcia w ramach instrumentu Reporęczenie, Pożyczka Globalna, jak i Poręczenie Portfelowe w największym zakresie skorzystały mikroprzedsiębiorstwa, bowiem stanowią one blisko 75% wszystkich podpisanych umów (3 359 umów). 17

18 Tabela 1. Podpisane umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE Typ przedsiębiorstwa Instrument Reporęczenie Instrument Pożyczka Globalna Instrument Poręczenie Portfelowe Ogółem Mikro Małe Średnie Ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego. przekazanych przez Menadżera Funduszu W analizowanym okresie odbywały się liczne spotkania i wydarzenia dot. inicjatywy JEREMIE, w tym m.in.: seminarium dla studentów i absolwentów Dzień Dobry Biznes nt. możliwości uzyskania finansowania zwrotnego na uruchomienie i rozwinięcie działalności gospodarczej ze środków inicjatywy JEREMIE, druga edycja konferencji Giełda Produktów Finansowych JEREMIE, podczas której Pośrednicy Finansowi mieli okazję do bezpośredniej prezentacji oferty produktów finansowych i nawiązania kontaktów z potencjalnymi klientami (przedsiębiorcami sektora MSP), kampania informacyjnopromocyjna (regionalna i ogólnopolska) nt. inicjatywy JEREMIE w telewizji, prasie, radio i Internecie, akcja promująca inicjatywę JEREMIE na terenie poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego, spotkania informacyjne dla MSP dotyczące możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE, które przeprowadzono w różnych miastach na terenie Wielkopolski, spotkania informacyjne dla potencjalnych Pośredników Finansowych. 18

19 Rycina 1. Rozmieszczenie beneficjentów, którym udzielono pożyczek, poręczeń, reporęczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE, stan na r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BGK (FROM) 19

20 Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięd powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 1.4 dokonano oceny formalnej 1 wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w naborze mającym miejsce w II połowie 212 r. Pozytywną ocenę formalną przeszły 4 projekty, 2 ze Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw i 2 ze Schematu II Infrastruktura badawczorozwojowa. Ostatecznie podpisano umowy z 2 beneficjentami na projekty dotyczące infrastruktury badawczorozwojowej. Od uruchomienia programu podpisano 22 umowy, na łączną kwotę dofinansowania UE ,5 zł. Projekty te wyczerpują w 72,12% alokację przewidzianą na to działanie. W podziale na schematy liczba podpisanych umów i ich wartość przedstawia się następująco: Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw 13 projektów na kwotę dofinansowania UE ,77 zł, Schemat II Infrastruktura badawczorozwojowa 8 projektów na kwotę dofinansowania UE ,28 zł, Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich 1 projekt na kwotę dofinansowania UE 47 26, zł. Do końca czerwca 213 r. zostało zakończonych 11 projektów, w tym 8 w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z przyjętym harmonogramem naborów wniosków na realizację projektów w ramach WRPO na 213 rok, przewidziano uruchomienie procedury konkursowej w ramach Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji. Większość projektów wspartych w ramach działania dotyczy budowy lub rozbudowy instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowotechnologiczne, centra transferu technologii). Dzięki interwencji powstały w regionie nowoczesne instytucje otoczenia biznesu (m.in. Pilski Inkubator Przedsiębiorczości, Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, Inkubator Biznes i Nauka). Oferują one przedsiębiorcom nowoczesne powierzchnie biurowe i usługi, które pomagają w utrzymaniu się na rynku, współpracy z sektorem B+R i rozwoju własnych innowacyjnych rozwiązań. W ramach Działania 1.4 wsparto też infrastrukturę badawczorozwojową głównie poprzez budowę, adaptację lub wyposażenie laboratoriów. Środki z WRPO przekazane zostały m.in. na wyposażenie Laboratorium Efektywności Rozwiązań IT, rozwój Laboratorium skanowania geometrii ITA, czy też adaptację i wyposażenie Laboratorium Analiz Biotechnologicznych. Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich wydzielony został dla Inicjatywy JESSICA, która realizowana jest także w ramach Działania 4.1. Do końca 213 r. w ramach Inicjatywy JESSICA w Działaniu 1.4 Schemat III dofinansowano jeden projekt pt. Rozwój Parku TechnologicznoPrzemysłowego etap II (WCWI), którego celem jest umocnienie pozycji miasta jako wiodącego ośrodka miejskiego w Polsce, poprzez rozwój innowacyjnych gałęzi gospodarki oraz przyczynianie się do kształtowania nowego ładu przestrzennego Poznania. Inwestycja obejmuje renowację starych budynków, w których znajdować ma się część technologiczna oraz biznesowa. Projekt kluczowy Budowa Parku Technologicznego DELPHI w Ostrowie Wielkopolskim Wartość projektu: ,76 zł Wartość dofinansowania UE: ,41 zł W dniach od 27 grudnia 212 r. do 27 stycznia 213 r. odbyły się konsultacje społeczne przedmiotowego projektu. W trakcie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga oraz opinia na temat 2

21 przedmiotowego projektu, a 31 stycznia 213 r. projekt został wpisany na IW IPK. Za realizację projektu odpowiedzialna będzie firma Delphi Polska Park Technologiczny Sp. Z o.o. s.k w Ostrowie Wielkopolskim. Dnia 31 maja 213 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Przedmiotem projektu jest budowa hali przy ul. Spichrzowej w Ostrowie Wielkopolskim, stworzenie laboratorium badawczego i pomiarowego oraz budowa prototypowni. Na terenie parku w ramach działalności badawczorozwojowej będą opracowywane nowe wymienniki ciepła, które później trafią na linię produkcyjną do zakładu, w którym amerykański koncern Delphi Termal produkuje moduły chłodzenia silników i katalizatory wykorzystywane w branży samochodowej. Rycina 2. Wizualizacja budynku parku technologicznego DELPHI hala wraz z zapleczem socjalnobiurowym Źródło: Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki W ramach działania realizowany jest tylko jeden projekt kluczowy pn. Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce, dla którego została wydana decyzja o dofinansowanie w 29 r. W okresie sprawozdawczym podpisano jeden aneks do umowy w dniu 1 marca 213 roku, który zmienił datę końca realizacji projektu na czerwiec 214 r. Projekt ten wyczerpuje 96,32% środków przeznaczonych na promocję regionalnej gospodarki. Środki pochodzące z UE w wysokości ,88 zł uzupełnione są przez środki należące do Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt składa się z licznych przedsięwzięć np. promocji wielkopolskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, promocji terenów inwestycyjnych Wielkopolski w celu zapewnienia rozwoju gospodarczego regionu oraz budowy kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami. Do końca czerwca 213 r. odbyły się misje gospodarcze m.in. do Nigerii oraz Mongolii. Zorganizowano również cztery wyjazdy na targi do Cannes, Mediolanu, Niemiec i Paryża. Misje gospodarcze oraz targi, które odbyły się I półroczu 213 r.: Misja gospodarcza do Nigerii, 39 lutego 213 r. W dniach 39 lutego 213 r. odbyła się misja gospodarcza 1 przedstawicieli wielkopolskich przedsiębiorstw z branży budowlanej, energetycznej i spożywczej do Nigerii, której przewodniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Leszek Wojtasiak. Wraz z Ambasadorem RP w Abudży Panem Przemysławem Niesiołowskim. Delegacja spotkała się z przedstawicielami nigeryjskich elit rządowych i gospodarczych. Przedsiębiorcy zapoznali się z prezentacjami najważniejszych agencji regulujących nigeryjskie środowisko gospodarcze: Nigerian Investment Promotion Council, National Agency For Food And Drug Administration, Nigeria Export Processing Zones Authority, Corporate Affairs Commission, Central Bank of Nigeria, Nigerian Electricity Regulatory Commission oraz Department of Petroleum Resources. 21

22 Podczas rozmów B2B zorganizowanych w Abudży, Lagos i Uyo wielkopolscy przedsiębiorcy mieli okazję nawiązać kontakty z kilkudziesięcioma przedstawicielami nigeryjskich kół gospodarczych oraz z administracją stanową i federalną. Marszałek zaprosił gubernatora Akwa Ibom, pana Godswill Akpabio do odwiedzenia Wielkopolski. Delegacja z Wielopolski została również przyjęta przez Komisarz do spraw handlu i przemysłu stanu Lagos panią Olusola Senapon Oworu. W Abudży zaś spotkała się z Gubernatorem Ministrem Federalnego Terytorium panem Bala Mohammed. Targi branży teleinformatycznej CeBIT 213, Hanower, Niemcy, 59 marca 213 r. W dniach 5 9 marca 213 r. na terenie Hannover Messe odbyły się największe targi branży informatycznej i telekomunikacyjnej CeBIT 213, na których swoje stanowisko miało województwo wielkopolskie wraz z 15 firmami z szeroko pojętej: ALMA S.A., CONSDATA Sp. z o.o., Emtel System Sp. z o.o., Flashgate Sp. z o.o., Konwerga Sp. z o.o., Informatyk Wieczorek Jacek, INNOVIO BPO Sp. z o.o., ITSPREE Sp. z o.o., nsense Polska S.A., PHU, Protimo, P.U.H. HANT, Primesoft, Webest s.c. oraz Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny. Stoisko Wielkopolski odwiedził Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Stoisko wizytował również Pan Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski oraz członkowie Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przedstawiciele wielkopolskich firm z kolei uczestniczyli w spotkaniu biznesowym z przedsiębiorcami niemieckimi zorganizowanym przez Rząd Kraju Związkowego Hesji oraz Enterprise Europe Network Hessen. 6 marca odbyło się spotkanie biznesowe z przedsiębiorcami z Kraju Związkowego Badenia Witembergia z udziałem Pana Ingo Rusta, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Gospodarki BadeniWitembergii, natomiast w piątek, 8 marca grupa wielkopolskich firm miała okazję zaprezentować swój potencjał niemieckim partnerom podczas Elevator Pitch ICT in Wielkopolska: Partners for German Companies zorganizowanego na stoisku heskim przeze HessenIT oraz Hessen Tradre & Invest. Ostatniego dnia targów (9 marca) przedstawiciel firmy INNOVIO BPO Sp. z o.o. Pan Rafał Ejsymont przedstawił krótką prezentację swojej firmy dla gości zgromadzonych na głównym stoisku Polski. Targi inwestycyjne MIPIM w Cannes, 1215 marca 213 r. Podczas targów Inwestycyjnych MIPIM, które odbywały się w Cannes (Francja) w dniach 1215 marca 213 r. na wielkopolskim stoisku zaprezentowane zostały projekty inwestycyjne następujących podmiotów: Urząd Miasta Gniezna, Urząd Miejski w Śremie, Tarnowskie Termy Sp. z o.o., Termy Maltańskie Sp. z o.o., Gmina Piła, Stowarzyszenie A2 Wielkopolska, Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Na stoisku oprócz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego obecni byli także reprezentanci władz prezentowanych jednostek samorządu terytorialnego. Targi wzornictwa I Saloni Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie, 814 kwietnia 213 r. Wystawa PackDESIGN from Wielkopolska była prezentacją najlepszych firm działających na terenie Wielkopolski w obszarze opakowań. Na wystawie swoje produkty zaprezentowały takie firmy jak: DĘBOWA, GUSTAW STUDIO, MACRIX, PAKATO, SIMPLICITY, STUDIO TKANINY, TFP GRAFIKA, ROGALEMARCIŃSKIE.PL. To młode marki, które produkują własne lub projektują opakowania dla najważniejszych wielkopolskich marek, prezentują swoje osiągnięcia w ramach branżowych wydarzeń i odnoszą pierwsze sukcesy na skalę międzynarodową. Większość z prezentowanych firm zdobyła już uznanie światowej opinii czego dowodem mogą być liczne wyróżnienia oraz prestiżowe nagrody. Misja gospodarcza do Mongolii, 612 czerwca 213 r. W dniach 6 12 czerwca 213 r odbyła się misja gospodarcza wielkopolskich przedsiębiorców do Mongolii pod przewodnictwem Pana Mateusza Klemenskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, a w skład delegacji weszli przedstawiciele pięciu wielkopolskich firm: Agregaty FOGO Sp. z o.o., DALPO Sp. z o.o., entank Niemiałkowski Sp. J., Hanna Mamzer oraz WPPH ELENA ImportExport Franciszek Siegień. 22

23 Celem misji było umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi w Mongolii oraz zwiększenie zdolności promocyjnych regionu. Misja połączona była z udziałem w targach SMEs Product, Service and Technology w Ułan Bator, gdzie wielkopolskie firmy prezentowały swoją ofertę na stoisku Wydziału Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie. Delegacja spotkała się z Panią Luvsan Erdenechimeg członkiem Horału Parlamentu Mongolskiego i Przewodniczącą Zespołu ds. Relacji z Krajami UE w celu zdynamizowania współpracy gospodarczej obu krajów. Pani Erdenechimeg zapowiedziała wizytę w Polsce we wrześniu br. i została zaproszona przez Pana Marszałka do odwiedzenia Wielkopolski oraz udziału w Światowych Dniach Innowacji. Najważniejszym punktem wizyty było seminarium promocyjne zorganizowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie, Mongolską Narodową Izbę Handlu i Przemysłu oraz PolskoMongolską Izbę Przemysłu i Handlu w dniu 1 czerwca br. W seminarium udział wzięło ponad 5 przedstawicieli mongolskich firm zainteresowanych współpracą gospodarczą z Wielkopolską. Po prezentacji przedsiębiorstw uczestniczących w misji odbyły się indywidualne spotkania B2B, w których każdy uczestnik misji znalazł partnera do rozmów. Delegacja spotkała się również z przewodniczącym PolskoMongolskiej Izby Przemysłu i Handlu oraz wizytowała zakłady produkcji kosmetyków naturalnych i przedstawicielstwo polskiej firmy Bracia Urbanek J.A.W. Urbanek sp.j. (producent przetworów warzywnych). Uczestnicy misji wizytowali także Polish Trade Center biuro pełniące funkcję przedstawicielstwa kilku polskich firm m.in. Pamapol, Mlekpol, Kwidzyń, Farmona. Targi branży lotniczej Paris Air Show, 1723 czerwca 213 r. W dniach 1723 czerwca Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami 9 wielkopolskich firm: P.W. BARTESKO, VAC AERO KALISZ Sp. z o.o., Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZLKalisz S.A., Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, MEYER TOOL POLAND Sp. z o.o., Pratt & Whitney Sp. z o.o., entank oddz. Leszno, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Wielkopolski Klaster Lotniczy, HS KALISZ Sp. z o.o., uczestniczyli w roli wystawcy w targach lotniczych International Paris Air Show w Paryżu Le Bourget. International Paris Air Show to największe, a zarazem najbardziej prestiżowe targi techniki lotniczej i astronautycznej na świecie. W tym roku wystawcy pokazali 13 modeli samolotów i śmigłowców wszystkich typów, wśród nich: Boeing 787 Dreamliner produkowany przez koncern Airbusa największy samolot pasażerski świata, A38. W tegorocznej edycji targów uczestniczyło wystawców z 44 krajów oraz ponad odwiedzających. Wielkopolskie stoisko odwiedził m.in. Pan Dariusz Bogdan Wiceminister Gospodarki oraz Pan Arkadiusz Wysocki z Ambasady Kanady w Polsce. Misje anulowane: udział w targach BIO International Convention w Chicago (USA) został anulowany ze względu na wycofanie się części zgłoszonych firm; misja gospodarcza do Kazachstanu, która planowana była w terminie 226 maja br. została anulowana z powodu braku minimalnej liczby przedsiębiorstw; misja gospodarcza do Libii planowana w terminie 1823 maja br. ze względu na niestabilną sytuację bezpieczeństwa w tym kraju została przeniesiona na inny termin; ze względu na informację o święcie narodowym na Białorusi przesunięto termin realizacji misji z pierwotnie planowanego 3 czerwca 5 lipca na 8 12 lipca 213 r. Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji W okresie sprawozdawczym został zakończony nabór wniosków na Działanie 1.6, który był ogłoszony w okresie od 2 grudnia 212 r. do 31 stycznia 213 r. Beneficjenci złożyli 13 wniosków o dofinansowanie o wartości dofinansowania UE ,75 zł. Po ocenie merytorycznej wybrano 5 beneficjentów, z którymi będą podpisane umowy w kolejnym półroczu. 23

24 Jednocześnie do końca czerwca 213 r. podpisano łącznie 15 umów, w tym 5 w analizowanym półroczu. Całkowita wartość dofinansowania UE wynosi ,23 zł, a wskaźnik kontraktacji wyniósł 47,49% realizacji zobowiązań UE. W okresie sprawozdawczym zakończone zostały 2 projekty pn.: Budowa wielopłaszczyznowej platformy współpracy dla rozwoju wielkopolskiej branży biotechnologicznej dzięki realizacji tego zadania podjęte zostały działania promocyjne, tj. newsletter, reklamy w prasie branżowej, film promujący, katalog itp. Ponadto zorganizowane zostały misje gospodarcze, które będą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i pozyskania nowych kontrahentów, Wdrożenie nowoczesnych technologii IT oraz ICT służących podniesieniu jakości sprzedaży, promocji oraz komunikacji w Klastrze Spożywczym Południowej Wielkopolski w ramach projektu została uruchomiona nowoczesna serwerownia, portal internetowy i Wirtualna Giełda. Dzięki realizowanym w tym działaniu projektom powstają oraz rozwijają się wielkopolskie klastry przedsiębiorczości. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla tych przedsiębiorców, którzy dzięki poczynionym inwestycjom będą mogli rozwinąć własną działalność w atrakcyjnych lokalizacjach. Dofinansowane przedsięwzięcia dotyczą utworzenia, promocji lub rozwoju klastrów w różnych obszarach m.in.: branży spożywczej (Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski), lotnictwie (Wielkopolskiego Klaster Lotniczy), edukacji (Poznański Klaster Edukacyjny), biobranży (Centrum Biotechnologii) oraz budownictwie (sieć firm w sektorze budownictwa w pdzach Wielkopolsce). Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych W ramach Działania 1.7 podpisanych jest 14 umów na kwotę dofinansowania UE w wysokości ,67 zł. Jednocześnie kwota ta wykorzystuje 71% alokacji przewidzianej na to działanie. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie został zakończony żaden projekt, natomiast od uruchomienia programu wnioski o płatność końcową otrzymało 9 inwestycji. Wsparte projekty dotyczą kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych, ich uzbrojenia oraz rozwoju infrastruktury technicznej. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obejmuje m.in. inwestycje z zakresu budowy dróg, urządzeń wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej. Dzięki dofinansowaniu WRPO wsparto tereny inwestycyjne m.in. w Pniewach, Buku, Lesznie, Gostyniu, Wrześni, Starym Mieście, Kaliszu i Turku. Wśród inwestycji realizowanych w ramach działania warto tu wymienić projekt pt. Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej. Dzięki dofinansowaniu możliwe jest kompleksowe uzbrojenie 96 ha Tureckiej Strefy Inwestycyjnej (TSI), która przyczyni się do stworzenia przedsiębiorcom korzystnych warunków do inwestowania. Innym przykładem jest projekt pt. Rozwój infrastruktury technicznej w Strefie Gospodarczej Czachorowo, realizowany na terenie gminy Gostyń. Dzięki wsparciu z WRPO w latach 2728 zbudowano kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, wodociąg, drogę oraz rów melioracyjny. Atrakcyjność gminy podnosi także system zwolnień podatkowych dla potencjalnych inwestorów. W strefie Czachorowo działają głównie lokalne przedsiębiorstwa, obecnie jest ich 12 (m.in. WIX Filtron). 24

25 Rycina 3. Park Przemysłowy Buk, Strefa Gospodarcza Czachorowo Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Gostyniu/Marek Kaczmarczyk Postęp rzeczowy Priorytetu I Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu I na konkurencyjność wielkopolskich przedsiębiorstw określono 21 wskaźników priorytetowych (17 wskaźników produktu, 4 wskaźniki rezultatu) oraz 19 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Analiza wskaźników znajduje się poniżej. MSP Głównym beneficjentem pomocy w ramach Priorytetu I są przedsiębiorcy, którzy uzyskali dofinansowanie głównie w ramach Działania 1.1 oraz 1.2. Do końca czerwca 213 r. wsparto 1164 projekty z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP (92% wartości docelowej), a szacuje się wzrost wartości wskaźnika do 1229 (97% wartości docelowej). Rozkład projektów w podziale na miasto wieś jest w miarę równomierny (53% projektów realizowanych jest w miastach), co jest zgodne z założeniami (stopień szacowanej realizacji obydwu podwskaźników oscyluje wokół 1%). Zdecydowana większość projektów dotyczy innowacyjnych rozwiązań (135 projektów), co przyczynia się do wzmocnienia regionalnego systemu innowacyjnego. Ponad połowa projektów dotyczy rozwiązań w zakresie ekoefektywności (755 projektów, co stanowi 12% wartości docelowej). Rozwiązania wprowadzane przez przedsiębiorców przyczyniają się do zmniejszenia różnych źródeł zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw najwięcej wspartych zostało mikroprzedsiębiorstw (58) co wynika z faktu, iż całe Działanie 1.1 było poświęcone tego typu beneficjentom. Do końca okresu sprawozdawczego swoje inwestycje zakończyło 489 mikroprzedsiębiorców, co stanowi 91% wartości docelowej. Ponadto wsparto 426 małych przedsiębiorstw oraz 3 średnich przedsiębiorstw. Przy obecnym poziomie kontraktacji wszystkie trzy podwskaźniki (Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP mikro, małe, średnie) osiągną wartości zbliżone do wartości docelowych. Z WRPO wsparto 257 projektów, gdzie przedsiębiorca składając wniosek o dofinansowanie funkcjonował na rynku do 2 lat, z czego 248 projektów zostało już zakończonych. W okresie sprawozdawczym odnotowano spadek szacowanej realizacji dla kilku wskaźników dotyczących wspartych przedsiębiorstw (m.in. mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw działających do 2 lat po rozpoczęciu działalności), co wynika z faktu, że w I półroczu 213 r. kilka umów w tym obszarze zostało rozwiązanych. W ramach Działania 1.1 wsparto 248 mikroprzedsiębiorstw (projekty zakończone), które dzięki dofinansowaniu stworzyły 97 nowych lub udoskonalonych produktów lub usług oraz utworzyły 345,24 miejsc pracy. Z kolei w ramach Działania 1.2 wsparto 916 MSP, które wygenerowały nowych lub udoskonalonych produktów lub usług oraz stworzyły 2 399,66 miejsc pracy. Zakontraktowane środki na obydwa działania wskazują na wzrost wartości wskaźników w kolejnych latach i brak zagrożenia w osiąganiu wartości docelowych. 25

26 IOB/Powiązania kooperacyjne/b+r W ramach WRPO wspierane są także projekty z zakresu B+R oraz projekty współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi. W I półroczu 213 r. nastąpił znaczny wzrost wartości realizacji obydwu wskaźników (Liczba projektów z zakresu B+R oraz Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi) odpowiednio do 13 i 9, co daje 43% oraz 45% wartości docelowej. Przy obecnym poziomie kontraktacji wartości docelowe zostaną osiągnięte na zadowalającym poziomie (odpowiednio 13%, 14%), zatem, nie ma zagrożenia w realizacji założonych celów. Na realizację ww. wskaźników wpływają projekty dofinansowane w Działaniu 1.4, w ramach którego powstanie 16 instytucji otoczenia biznesu (m.in. Park Przemysłowy Luvena w Luboniu, Centrum Biotechnologii), oraz Działania 1.6, w ramach którego powstanie 8 powiązań kooperacyjnych (m.in. sieć Leszczyńskie Smaki, Wielkopolski Klaster Lotniczy). W przypadku pierwszego wskaźnika w I półroczu 213 r. nastąpił duży wzrost wartości realizacji (wzrost z 1 do 7), z kolei drugi wskaźnik nadal jest na niskim poziomie. Jednak szacowana realizacja wskazuje na osiągnięcie wartości docelowych na poziomie 8%. JEREMIE Dla wzmocnienia finansowego wsparcia przedsiębiorczości część środków z WRPO została przeznaczona na realizację Inicjatywy JEREMIE (Działanie 1.3). Na podstawie umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego szacuje się, że wspartych zostanie beneficjentów w ramach inicjatywy finansowej JEREMIE (1% realizacja wartości docelowej). Łączna suma wsparcia w ramach inicjatywy wyniesie EUR. Ostatecznie wsparcie zostanie udzielone 1 podmiotom (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe), a wartość udzielnych pożyczek wyniesie 518 mln zł. Promocja regionalnej gospodarki Część alokacji w Priorytecie I została przeznaczona na promocję regionalnej gospodarki. W ramach Działania 1.5 realizowany jest projekt kluczowy, którego efekty mierzone są za pomocą wskaźników: Liczba projektów promujących przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i nowe technologie (wartość szacowana wynosi 1), Liczba przedsięwzięć w ramach kompleksowego projektu promocyjnego (wartość szacowana wynosi 3) oraz Liczba podmiotów biorących udział w regionalnym projekcie promocji gospodarczej (wartość szacowana wynosi 8). Przy obecnym poziomie kontraktacji wartości docelowe zostaną osiągnięte w 1%. Tereny inwestycyjne Do końca czerwca 213 r. dofinansowano 14 projektów dotyczących wsparcia terenów inwestycyjnych, co wpłynęło na wartość wskaźnika Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (619,48 ha). Wartość wskaźnika znacznie przekracza wartość docelową (stopień realizacji172%, szacowanej realizacji248%) co jest zjawiskiem pozytywnym, bo za środki przeznaczone na działanie udało się wesprzeć więcej terenów inwestycyjnych niż zakładano. Ponad połowa tychże terenów położona jest na obszarach wiejskich. Dzięki dofinansowaniu z WRPO na terenach inwestycyjnych zlokalizowanych zostanie 46 inwestycji (obecnie jest ich już 29), co daje 12% realizacji wartości docelowej. Miejsca pracy Zdecydowanie najważniejszym efektem interwencji w ramach Priorytetu I są utworzone miejsca pracy. Do końca okresu sprawozdawczego utworzono 2 755,9 etatów, a szacuje się, że będzie ich 3 172,37, co daje 76% realizacji wartości docelowej. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów. Jednakże należy mieć na uwadze, iż środki z WRPO mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy pośrednich, a także o charakterze m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktów lekarskich, menadżerskich oraz w ramach inicjatyw wspólnotowych JEREMIE i JESSICA. Zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. liczba pośrednich miejsc pracy powstałych w wyniku interwencji WRPO to 546. Efekty Inicjatyw będą widoczne po 215 r., tj. po zakończeniu realizacji projektów. 26

27 Udział kobiet w ogólnej liczbie nowych etatów został określony w ramach ww. badania ewaluacyjnego i wynosi 31% (983,43 etaty). Mimo, że jest to sytuacja niekorzystna należy podkreślić, że celem WRPO nie jest rozwiązywanie problemów rynku pracy. Realizacja WRPO pomaga tworzyć nowe/utrzymywać istniejące miejsca pracy, jednocześnie nie dyskryminując żadnych z marginalizowanych grup. Istotne z punktu widzenia konkurencyjności oraz innowacyjności wielkopolskich firm są miejsca pracy w sferze B+R. Na podstawie dotychczas podpisanych umów w ramach WRPO szacuje się, iż dzięki WRPO beneficjenci stworzą 1 etatów badawczorozwojowych. Jednocześnie uwzględniając wyniki analiz z ww. badania ewaluacyjnego dotyczącego zatrudnienia można stwierdzić, iż takich miejsc pracy stworzonych będzie prawie 45. Choć wartość ta odnosi się do całego programu to należy zauważyć, iż projekty sprzyjające tworzeniu tego typu miejsc pracy występują przede wszystkim w Priorytecie I. Wykonawca badania zwraca uwagę na to, że wartości te są prawdopodobnie zawyżone, gdyż respondenci dość luźno traktowali podaną w ankietach definicję etatów badawczych (miejsca pracy zajmowane przez specjalistów zajmujących się bezpośrednio realizacją prac badawczorozwojowych). Mimo to można stwierdzić, iż projekty realizowane w ramach WRPO poprawiają strukturę wielkopolskiego rynku pracy w tym zakresie. Jednym z powodów dlaczego tak niewielu beneficjentów wykazywało etaty badawczorozwojowe na etapie wniosku o dofinansowanie/umowy jest ich niepewność co do tego czy na pewno utworzą taki etat. Ostatecznie część beneficjentów, którzy nie deklarowali takiego miejsca pracy, utworzyła etat B+R w trakcie realizacji projektu, a takie miejsca pracy nie są już wykazywane w umowach, a co za tym idzie w KSI (SIMIK 713). Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie I IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 27

28 Mln PLN PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA Do końca czerwca 213 r. w ramach Priorytetu II podpisano 187 umów/decyzji, w tym 5 w okresie sprawozdawczym, na łączną kwotę dofinansowania UE ,85 zł. Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 87,79%. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na podpisanie umów z beneficjentami projektów, które zostaną wybrane w konkursie ogłoszonym w 213 r. Natomiast wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 57,15%. Do końca czerwca 213 r. zostało zakończonych 157 projektów (83,96% wszystkich projektów). W ramach przeprowadzonych w I półroczu 213 r. realokacji (uchwała nr 47/213 z dnia 26 czerwca 213 r.) przeniesiono z Działania 2.6 i 2.7 do Działania 2.3 środki w wysokości EUR. Liczba umów: 187 Wartość dofinansowania UE: ,85 zł Kontraktacja: 87,79% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: , zł Liczba zakończonych projektów: 157 Wykres 1. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu II oraz alokacja (środki UE w mln PLN), stan na r ,13 559,38 474,3 433, ,43 285,77 325,64 342, ,94 17,46 162,36 159,95 162, ,86 36,1, Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Działanie 2.4 Działanie 2.5 Działanie 2.6 Działanie 2.7 Działanie 2.8 Wartość dofinansowania UE Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Do końca okresu sprawozdawczego IZ WRPO podpisała z beneficjentami 2 decyzji o dofinansowanie projektów, w tym 1 w analizowanym okresie sprawozdawczym. Łączna kwota 28

29 dofinansowania UE wynosi ,2 zł. Jednocześnie wartość tych projektów wyczerpuje w 89,77% alokację przewidzianą na to działanie. Projekty realizowane w ramach Działania 2.1 służą wzmocnieniu układu powiązań dróg wojewódzkich. Większość z nich dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejących dróg, np. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wlkp.) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP, Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej), budowy obwodnic takich miast jak: Czarnków, Kostrzyn, Murowana Goślina, a także przebudowy mostu nad rzeką w miejscowości Herburtowo, leżącej w powiecie czarnkowskotrzcianeckim. Wsparte inwestycje bardzo często uwzględniają tworzenie elementów infrastruktury drogowej takich jak oświetlenie, chodniki itp. Projekty kluczowe Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od marca 21 r. do sierpnia 211 r. We wrześniu 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. W wyniku wsparcia ze środków UE wybudowano 3,11 km drogi wojewódzkiej, która jednocześnie stanowi obwodnicę. Uciążliwy ruch tranzytowy został wyprowadzony ze Śremu oraz Zbrudzewa, nowa droga w znacznym stopniu ułatwia przejazd i skraca czas przejazdu. Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lutego 21 r. do końca czerwca 212 r. W kwietniu 213 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Budowa obwodnicy pozwoliła na wyprowadzenie ruchu z terenu zabudowanego m. Murowana Goślina i przeniesienie go na nową trasę, łączącą poza terenem zabudowanym miejscowości, dwie drogi wojewódzkie nr 196 oraz 187. Droga o długości 9,3 km i nośności 115 kn/oś zapewnia bezpieczny i funkcjonalny układ komunikacyjny, mający wpływ na atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru. Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km Wartość projektu: ,41 zł Wartość dofinansowania UE: ,87 zł Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Śrem, Dolsk, Gostyń, Krobia, Miejska Górka, Rawicz w powiatach: śremskim, gostyńskim oraz rawickim. W związku z upadłością konsorcjum realizującego inwestycję, Beneficjent rozwiązał umowę z generalnym wykonawcą. 28 maja 213 r. został ogłoszony nowy przetarg na pozostałą część robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym podpisano 2 nowe umowy, a do końca czerwca 213 r. 139, co stanowi największą liczbę podpisanych umów wśród wszystkich działań z Priorytetu II. Wartość dofinansowania UE dla tych umów wyniosła ,23 zł. Łącznie wsparte projekty wykorzystują 91,35% alokacji. Pozostałą część alokacji IZ WRPO przeznaczyła na nowe projekty kluczowe. Do końca okresu sprawozdawczego zakończono ponad 91% inwestycji. Liczbę 29

30 podpisanych umów i zakończonych projektów w podziale na schematy przedstawia poniższy wykres. Wykres 11. Liczba umów i projektów zakończonych w podziale na schematy, stan na r Schemat I Podpisane umowy Schemat II Projekty zakończone Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Wszystkie wsparte w Działaniu projekty dotyczą przebudowy lub budowy dróg w miastach na prawach powiatów i na obszarach wiejskich. W ramach Schematu I wsparcie dotyczy dróg w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców (np. budowa ulicy Sadowej w Ostrowie Wielkopolskim, przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu, przebudowa ulicy Usługowej w Lesznie), natomiast w Schemacie II dotyczy dróg w miastach poniżej 5 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich (np. Przebudowa drogi powiatowej Kotlin Sławoszew, Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole). Inwestycje realizowane w ramach Schematu II stanowią blisko 9% wszystkich projektów z Działania 2.2. Ponadto większość projektów dotyczy również inwestycji w infrastrukturę towarzyszącą tj. w kanalizację deszczową, ciągi piesze, ścieżki rowerowe oraz oświetlenie uliczne. Projekty kluczowe Budowa drogi powiatowej łączącej Drogę krajową nr 5 PoznańWrocław z m. Widziszewo Projekt zakończony Projekt był realizowany przez Powiat Kościański od marca 211 r. do października 212 r. W marcu 213 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Wybudowana droga ma długość 2,1 km i przebiega od skrzyżowania z drogą krajową nr 5 Poznań Wrocław po granicy gmin Kościan i Śmigiel, a następnie skręca w lewo wchodząc na teren gminy Kościan w kierunku Widziszewa, przy zabudowaniach Widziszewa łączy się z drogą gminną. Przedsięwzięcie jest uwieńczeniem starań Powiatu Kościańskiego w kierunku budowy nowej drogi o znaczeniu gospodarczym łączącym drogę krajową nr 5 z Podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Widziszewie i przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy w Podstrefie Ekonomicznej. Aktywizacja terenów inwestycyjnych KostrzyńskoSłubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Powiat Chodzieski, od kwietnia do sierpnia 212 r. W kwietniu 213 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Przedmiotem inwestycji była budowa drogi 3

31 powiatowej w Podaninie wraz z potrzebną infrastrukturą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zrealizowanie inwestycji wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, który niewystarczająco silnie powiązany jest z centrum województwa. Zwiększyła się także przepustowość drogi i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Nowe warunki infrastrukturalne to zachęta do lokalizacji kolejnych firm na terenie strefy ekonomicznej. Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim Orientacyjna wartość projektu: 15 3, zł Orientacyjna kwota dofinansowania UE: 11 47, zł Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Miasto Ostrów Wielkopolski. W okresie sprawozdawczym ZWW uchwałą z dnia 27 czerwca 213 roku przyjął zmiany do XIII części IWIPK dla w/w projektu, zmieniając orientacyjny koszt całkowity projektu z kwoty 2, 916 mln EUR na kwotę 3,586 mln EUR. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie to sierpień 213 r. Przedmiotowy projekt polegać będzie na przebudowie ciągu drogowego biegnącego wzdłuż ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z jednoczesną przebudową zlokalizowanego w ciągu ulicy Brzozowej wiaduktu kolejowego. Rama komunikacyjna ma docelowo spełniać funkcje śródmiejskiego ciągu komunikacyjnego zapewniającego wygodne przemieszczanie się pojazdów pomiędzy odległymi osiedlami mieszkalnymi, centrami sportoworekreacyjnymi czy też terenami aktywizacji gospodarczej. Realizacja powyższego projektu ma spełniać swoją funkcję wyprowadzając ruch kołowy z centrum miasta. Efektem przedmiotowego projektu ma być kompleksowe przygotowanie południowej części Ostrowa pod inwestycje, co w znacznym stopniu poprawi atrakcyjność inwestycyjną i warunki ekonomiczne nie tylko samego miasta, ale i całej południowej Wielkopolski. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu Orientacyjna wartość projektu: 3, zł Orientacyjna kwota dofinansowania UE: 24, zł Dnia 23 sierpnia 212 r. projekt został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Miasto Kalisz. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to wrzesień 213 r. Przedmiotem projektu jest przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej i Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności (skrzyżowanie z DK nr 12 i nr 25) na łącznej długości ok. 9 7 m. Przedsięwzięcie zakłada zwiększenie dostępności do regionalnego układu drogowego, poprawę płynności ruchu pojazdów i eliminację utrudnień w ruchu poprzez przebudowę ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej i Poznańskiej w Kaliszu. Projekt przyczyni się również do likwidacji różnic wewnątrzregionalnych, poprawi dostępność terenów (jak m.in. Podstrefa Kaliska Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, połączenie z południową strefą gospodarczą miasta), obiektów oraz instytucji zlokalizowanych w pobliżu ciągu w/w ulic, przyczyniając się do rozwoju społecznogospodarczego miasta i aglomeracji KaliskoOstrowskiej. 16 stycznia 213 r. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wydał zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami, a 4 kwietnia 213 r. do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek wraz ze stabilizacją na gruncie, związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu. Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym Wartość projektu: ,69 zł Kwota dofinansowania UE: ,82 zł 31

32 1 stycznia 213 r. został złożony wniosek o dofinansowanie, natomiast 29 maja 213 r. beneficjent Gmina Piła podpisał umowę na realizację projektu. Przedmiotem projektu jest budowa ulicy Philipsa w Pile, gminnej drogi zbiorczej na odcinku od ul. Podchorążych (droga powiatowa nr 1231P) do al. Wyzwolenia wraz z nowym przebiegiem odcinków ul. Podchorążych i al. Wyzwolenia, z odwodnieniem i oświetleniem oraz skrzyżowaniami typu rondo z al. Powstańców Wielkopolskich (droga wojewódzka nr 188), ul. Kossaka (droga powiatowa nr 1177P) i skrzyżowaniem zwykłym z ul. Chodkiewicza. Powyższa inwestycja jest elementem tworzonej drugiej ramy komunikacyjnej miasta Piła. Projekt ma docelowo spełniać funkcje śródmiejskiego ciągu komunikacyjnego zapewniającego wygodne przemieszczanie się pojazdów pomiędzy osiedlami mieszkalnymi, terenami aktywności gospodarczej. Realizacja powyższego projektu ma spełniać funkcję wyprowadzającą i udrożniającą ruch kołowy w Pile, a także podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ukończenie inwestycji planowane jest na koniec września 213 r. Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 251P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz Wartość projektu: ,96 zł Kwota dofinansowania UE: ,93 zł Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu w partnerstwie z Gminą Swarzędz, z którymi 7 maja 213 r. podpisana została umowa o dofinansowanie. Przedmiotem projektu jest budowa drogi powiatowej łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejscowości Jasin wraz z przebudową odcinka drogi krajowej oraz budową dróg serwisowych w rejonie skrzyżowania nowoprojektowanej drogi z drogą krajową, obsługujących tereny po północnej i południowej stronie drogi krajowej. Celem projektu jest poprawa obsługi komunikacyjnej podstrefy Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej między ul. Rabowicką a linią kolejową E 2, jak również poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Swarzędz poprzez zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia 214 r. Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S8 i S11 Orientacyjna wartość projektu: ,4 zł Orientacyjna kwota dofinansowania UE: 3 32, zł W dniach od 18 stycznia 213 r. do 18 lutego 213 r. odbyły się konsultacje społeczne przedmiotowego projektu, a 22 lutego 213 r. projekt został wpisany na IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Powiat Kępiński. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to wrzesień 213. Przedmiotem projektu jest dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej relacji Bralin Marcinki nr 561P w miejscowości Bralin wraz z budową węzła Bralin. W rezultacie zostanie wybudowane 9 m drogi powiatowej (3 m nowy odcinek i 6 m odcinek przebudowy). Powyższa inwestycja jest wynikiem budowy przez GDDKiA drogi ekspresowej S8 Syców Kępno Sieradz A1 (Łódź). Projekt zakłada również wykonanie infrastruktury około drogowej takiej jak: budowę oświetlenia czy posadzenie zieleni. Zaplanowana inwestycja ma charakter strategiczny dla mieszkańców Powiatu, jednak swoim zasięgiem obejmie użytkowników dróg Południowej Wielkopolski, a także pozostałych kierowców poruszających się drogą krajową nr 8 relacji Warszawa Wrocław i drogą krajową nr 11 relacji Poznań Bytom, które krzyżują się w mieście Kępno. Inwestycja wpłynie na rozwój gospodarczy i społeczny regionu Południowej Wielkopolski poprzez zredukowanie czasu podróży, zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów 32

33 inwestycyjnych poprzez usprawnienie dostępu do nich, poprawę bezpieczeństwa ruchu, zredukowanie zatłoczenia w centrum miasta oraz pozytywnie wpłynie na poprawę stanu środowiska. Zakończenie rzeczowej realizacji projektu przewidziane jest na wrzesień 214 r. Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a drogą powiatową nr 473P Orientacyjna wartość projektu: 3 7, zł Orientacyjna kwota dofinansowania UE: 2 96, zł W dniach od 8 marca 213 r. do 8 kwietnia 213 r. odbyły się konsultacje społeczne przedmiotowego projektu, a 11 kwietnia 213 r. projekt został wpisany na IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Dolsk. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to lipiec 213. Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Szkolnej i budowa ul. Brzozowej w Gminie Dolsk wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia. Powyższa inwestycja przyczyni się do stworzenia ciągu komunikacyjnego o odpowiednich parametrach technicznych i nowej warstwie ścieralnej, a ponadto ciąg ten będzie mógł stanowić objazd miasta w przypadkach wymagających wyłączenia z użytkowania drogi wojewódzkiej nr 434 w czasie prac inwestycyjnych czy wypadków drogowych. Nastąpi poprawa połączenia komunikacyjnego z drogą wojewódzką nr 434, drogą powiatową 473P oraz pozostałymi ciągami drogowymi. Na terenie objętym inwestycją ułatwiona zostanie dostępność do obiektów usługowych i infrastruktury społecznej zarówno dla osób zmotoryzowanych, jak i dla pieszych. Poprawi się atrakcyjność i estetyka regionu. Nowopowstała droga stanowić będzie również bardzo ważne połączenie komunikacyjne z obszarem, na którym zostaną zlokalizowane planowane inwestycje zakładające budowę siłowni wiatrowych oraz biogazowni w pobliskiej miejscowości Kotowo. Zakończenie rzeczowej realizacji projektu przewidziane jest na 214 r. W I półroczu 213 r. w ramach Działania 2.3 miała miejsce relokacja. Dnia 26 czerwca 213 r., uchwałą KM nr 47/213, przeniesiono z Działania 2.6 i 2.7 na rzecz Działania 2.3. środki w wysokości EUR. Po zmianie alokacja na to działania wynosi , EUR. Do końca czerwca 213 r. podpisano 3 umowy, w tym 1 w okresie sprawozdawczym. Łączna kwota dofinansowania UE wyniosła ,69 zł, co wyczerpuje prawie całą alokację przewidzianą na to działanie (98,57%). Żaden projekt nie został jeszcze zakończony. Podpisane umowy dotyczą modernizacji linii kolejowych i szeroko rozumianej infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: perony i wiaty peronowe, nowoczesne urządzenia zabezpieczające ruch na przejazdach kolejowych. Projekty kluczowe Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie dla w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn Luboń Wartość projektu: ,1 zł Kwota dofinansowania UE: ,99 zł Projekt realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu. Efektem planowanej inwestycji będzie skrócenie czasu jazdy, 33

34 podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżnych. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że z trasy korzystają osoby dojeżdżające codziennie do pracy, co wpływa na mobilność zawodową mieszkańców województwa wielkopolskiego. Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód Gołańcz Etap I Wartość projektu: ,25 zł Wartość dofinansowania UE: ,88 zł Projekt realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu. Inwestycja ma zostać zakończona pod koniec 213 r. Efektem prowadzonych prac będzie: modernizacja nawierzchni toru na długości 5,3 km, naprawa obiektów inżynieryjnych, przebudowa istniejących i budowa nowych peronów z dojściami przystosowanymi dla obsługi osób niepełnosprawnych, budowa nowych przystanków osobowych, zabudowa akustycznej informacji dla podróżnych, budowa nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym nastawianych z lokalnego centrum sterowania (LCS) w Wągrowcu, budowa nowoczesnych urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, przebudowa oświetlenia stacji i przystanków osobowych, modernizacja przejazdów kolejowodrogowych. W ramach Działania 2.4 realizowany jest duży projekt, który został przedstawiony w punkcie 5. Informacja o realizacji dużych projektów niniejszego sprawozdania. Realizacja projektu na kwotę UE ,22 zł wyczerpuje całą alokację przewidzianą na to działanie. Podobnie jak w 212 r., liczba podpisanych umów na koniec czerwca 213 r. wynosiła 19. Wartość dofinansowania ze środków UE wynosi ,46 zł, w tym: Schemat I Projekty infrastrukturalne 2 umowy (o wartości dofinansowania ze środków UE ,52 zł), Schemat II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego 17 umów (o wartości dofinansowania ze środków UE ,94 zł). Podpisane umowy wyczerpują całą alokację przewidzianą na to działanie. 16 projektów dotyczących zakupu taboru zostało już zakończonych, co stanowi 84,21% projektów z tego działania. 34

35 Wsparte w tym działaniu inwestycje dotyczą przede wszystkim zakupu nowych autobusów (niskopodłogowych, klimatyzowanych i monitorowanych) dla miejskiego systemu transportu publicznego funkcjonującego na liniach komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej. Nowe autobusy zostały zakupione m.in. w Lesznie, Jarocinie, Luboniu, Ostrowie Wielkopolskim, czy tez gminie Swarzędz. Cześć projektów dotyczyła także zakupu autobusów hybrydowych. Większość alokacji działania została przeznaczona na 2 projekty infrastrukturalne, które są projektami kluczowymi i dotyczą budowy tras tramwajowych w Poznaniu. Projekty kluczowe Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo Realizowany w ramach Działania 2.5 projekt pt. Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został przedstawiony w punkcie 5. Informacja o realizacji dużych projektów. Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu Wartość projektu: ,34 zł Kwota dofinansowania UE: ,29 zł W pierwszej połowie 213 r. prace nad nową trasą tramwajową znajdowały się w zaawansowanej fazie. W okresie sprawozdawczym na nowej trasie powstały dwa nowe przystanki pod rondem Kaponiera oraz przy peronie 7 na Dworcu Zachodnim. Oddano do użytku także nowe przejście pod dworcem w kierunku przystanku PST na ul. Głogowską. W trakcie przebudowy budynku Dworca Zachodniego zejście do tunelu zostało poszerzone o około 2,5 metra. Wzmocnione zostały fundamenty budynku oraz wykonano podpory podtrzymujące ścianę znajdującą się do strony torów kolejowych. Oddanie trasy do użytku planowane jest na przełom lipca i sierpnia 213 r. Rycina 4. Budowa przedłużenia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu Źródło: SmartLink/Beneficjenci Dotychczas w ramach Działania 2.6 zawarte zostały 2 umowy, w tym 1 w okresie sprawozdawczym, na łączną kwotę dofinansowania ,16 zł, wykorzystującej w 96,81% alokację przewidzianą na to działanie. Oba projekty realizowane są przez Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o. Jeden z nich został już zakończony w 211 r. Zrealizowana inwestycja dotyczyła modernizacji i rozbudowy poznańskiego lotniska. Zadania inwestycyjne dofinansowane z EFRR obejmowały: przebudowę przewężenia płyty postojowej samolotów, przebudowę i rozdzielenie kanalizacji deszczowej i stawów oraz modernizację stacji transformatorowych. Ich realizacja 35

36 wpłynie na zwiększenie liczby obsługiwanych samolotów, jak również na poprawę bezpieczeństwa w zakresie zasilania w energię elektryczną oraz poprawę systemu odwodnienia, co ma wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Nowa inwestycja pt. Port Lotniczy PoznańŁawica modernizacja infrastruktury lotniskowej obejmuje rozbudowę i modernizację terminalu pasażerskiego oraz rozbudowę płaszczyzn lotniskowych (budowa równoległej drogi kołowania, dwóch dróg szybkiego zejścia, stanowiska do odladzania oraz rozbudowa płyty postoju samolotów). Realizacja tego projektu ma przyczynić się do wzrostu przepustowości terminalu pasażerskiego, a dzięki rozbudowie płaszczyzn lotniskowych podwoi się przepustowość portu lotniczego z 15 do 3 operacji lotniczych na godzinę. Na ten cel przeznaczone zostanie dofinansowanie UE w wysokości ,32 zł, natomiast cała inwestycja ma kosztować ,1 zł. W ramach Działania 2.7 realizowane są wyłącznie projekty kluczowe, dla których podpisano 3 umowy na kwotę dofinansowania UE ,89 zł, co stanowi 95,2% alokacji przewidzianej na ten cel. Projekty te zakładają budowę oraz rozbudowę lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi jak również tworzą publiczne punkty dostępu do Internetu. Projekty kluczowe Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Realizowany w ramach Działania 2.7 projekt pt. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został przedstawiony w punkcie 5. Informacja o realizacji dużych projektów. Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu Projekt zakończony. Projekt realizowany był przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu od 14 grudnia 29 r. do 3 września 211 r. W lutym 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Rozbudowa infrastruktury i systemów teleinformatycznych stanowiących elementy Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) jednostek wielkopolskiego garnizonu Policji, w tym elementy udostępniania informacji (Internet dla mieszkańców) pozwoliły na wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez rozwój zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w sektorze publicznym, umożliwiających wzrost skuteczności wielkopolskiej Policji oraz udział jak największej liczby Wielkopolan w społeczeństwie informacyjnym. Realizacja projektu umożliwiła sprawniejsze dysponowanie, kontrolę i monitorowanie sił, a także środków dla KMP i KPP oraz Sztabu Policji KWP w Poznaniu. Jednocześnie w 3 jednostkach Policji zostały utworzone Publiczne Punkty Dostępu do Internetu, co wesprze działania Policji poprzez ułatwienie mieszkańcom i turystom kontaktu z Policją, a osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym da możliwość uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Wartość projektu: ,5 zł Kwota dofinansowania UE: ,38 zł 36

37 Projekt realizowany jest przez Miasto Poznań. Beneficjent zasygnalizował potrzebę przedłużenia okresu realizacji projektu i pod koniec 212 r. trwały prace w celu skompletowania dokumentacji i podpisania aneksu do umowy. Do pierwszych usług oferowanych przez kartę, której wykonawcą jest Bank Zachodni WBK S.A., należą: pełnienie funkcji komkarty karty komunikacji miejskiej (na terenie Poznania) oraz karty zbliżeniowej. Kolejne funkcje karty będą wdrażane w kolejnych miesiącach. Docelowo PEKA udostępni użytkownikom jeszcze takie funkcje jak: nośnik podpisu elektronicznego dającego dostęp choćby do usług eadministracji, bilet okresowy komunikacji zbiorowej zarówno na terenie Poznania jak i aglomeracji w jednej karcie, płatność kartą za przejazdy jednorazowe poprzez wyposażenie pojazdów w odpowiednie terminale i kasowniki i aplikację tportmonetki, płatność kartą za usługi świadczone przez urzędy miejskie i gminne oraz ich jednostki organizacyjne, płatność kartą za parkowanie w strefie płatnego parkowania, poprzez dostosowanie parkomatów do współpracy z kartą PEKA, karta płatnicza umożliwiająca dokonywania płatności elektronicznych za zakupy, we wszystkich punktach sprzedaży akceptujących płatności elektroniczne, korzystanie z systemu park&ride i bike&ride (parkowanie i przejazd komunikacją; przejazd komunikacją i wypożyczenie roweru). możliwość wykorzystania elektronicznego identyfikatora np. w sieci bibliotek zlokalizowanych na terenie aglomeracji, szkołach, urzędach, zakładach pracy, jednostkach pomocy społecznej, zewnętrznych systemach dozoru, kontroli dostępu, itp. Ryc. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Źródło: Zgodnie z przyjętym harmonogramem naborów wniosków na realizację projektów w I półroczu 213 roku został ponowie ogłoszony konkurs w ramach działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji geograficznej i kartograficznej oraz problem z postanowieniami linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej ZWW w drodze przyjętych uchwał unieważnił obydwie procedury konkursowe (pierwsza ogłoszona w II półroczu 212 r., druga ogłoszona w I półroczu 213 r.). Kolejna procedura konkursowa zostanie uruchomiona w II połowie 213 r. Alokacja przewidziana na to działanie wynosi 38, EUR. 37

38 Postęp rzeczowy Priorytetu II Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu II na poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej w Wielkopolsce określono 26 wskaźników priorytetowych (13 wskaźników produktu, 13 wskaźników rezultatu) oraz 21 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Analiza wskaźników znajduje się poniżej. Do końca czerwca 213 r. dofinansowano 184 projekty transportowe, z czego 156 zostało zakończonych. Były to projekty drogowe, kolejowe, lotnicze oraz związane z transportem zbiorowym. dla 213 r. została przekroczona, co świadczy nie tylko o dużych potrzebach regionu i dużym zainteresowaniu wnioskodawców projektami drogowymi, ale powiązane też jest z faktem, że dofinansowano więcej projektów na mniejsze kwoty. Infrastruktura drogowa Zgodnie z podpisanymi umowami dla Działania 2.1 oraz 2.2 w Wielkopolsce powstanie 67,23 km nowych dróg, a 817,14 km zostanie zmodernizowanych. Widać zatem, że większy nacisk kładziono na poprawę istniejących dróg niż na budowę nowych. Zdecydowana większość inwestycji dotyczy dróg powiatowych i gminnych i szacuje się, że zmodernizowanych zostanie 642,54 km dróg, a 39,39 km zostanie wybudowanych. W przypadku obydwu wskaźników wartości docelowe dla 213 r. zostaną osiągnięte w nieco ponad 1%. Drogi wojewódzkie wspierane były w Działaniu 2.1 oraz 2.2 i łącznie wybudowanych zostanie 27,84 km nowych dróg, a przebudowanych zostanie 174,6 km, co daje odpowiednio 13% oraz 19% wartości docelowej. W okresie sprawozdawczym wiele inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich zostało zakończonych, o czym świadczy znaczny wzrost wartości realizacji wskaźników dotyczących dróg wojewódzkich. Do końca czerwca 213 r. oddano do użytku 78,7 km dróg wojewódzkich (m.in. droga wojewódzka nr 184 odcinek Pamiątkowo Przeźmierowo, droga nr 264 obwodnica m. Kleczew) oraz 628,33 km dróg powiatowych i gminnych (m.in. droga gminna Wola Łaszczowa Sokółki, droga powiatowa nr 121P Lędyczek Złotów na odcinku Lędyczek Radawnica, połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły). Istotnym mankamentem sieci drogowej w województwie są wąskie gardła, wynikające z braku obwodnic, dlatego też w ramach Działania 2.1 i 2.2. wspierane były projekty mające na celu odciążenie układów komunikacyjnych miast poprzez budowę tych obiektów. Do końca czerwca 213 r. wybudowano 9 obwodnic (m.in. Piły, Międzychodu, Kostrzyna), a szacuje się, że powstaną jeszcze 3 na drogach wojewódzkich. Inwestycje w infrastrukturę drogową dały oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych na nowych i zrekonstruowanych drogach w wysokości ,94 EUR. Szacuje się, że wartość ta wzrośnie do ,31 EUR, co da 12% wartości docelowej. Do końca czerwca 213 r. wzrósł udział nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg finansowanych z WRPO w ogólnej długości dróg publicznych regionu i wyniósł 2,6%, natomiast wartość tego wskaźnika dla obszarów wiejskich wynosi 2,11%. Z podpisanych umów wynika, iż udział ten wzrośnie odpowiednio do 3,25% oraz 2,25%. Infrastruktura kolejowa W ramach WRPO wsparto trzy projekty, których przedmiotem była modernizacja linii kolejowych (Działanie 2.3). Polskie Linie Kolejowe zamierzają do końca 215 r. zmodernizować 134,18 km linii kolejowych (osiągnięte zostanie 168% wartości docelowej dla programu), co ma przynieś oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych rzędu ,38 EUR (98% wartości docelowej). Do końca okresu sprawozdawczego żaden z projektów nie został zakończony, co wynika z charakteru tego typu inwestycji. Ponadto w ramach Działania 2.4 zakupione zostaną 22 jednostki taboru kolejowego, co odpowiada wartości docelowej dla 213 r. 38

39 Infrastruktura miejskiego transportu zbiorowego W ramach Działania 2.5 do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy na zakup 29 jednostek taboru komunikacji zbiorowej (1% wartości docelowej), z czego 23 jednostki zostały już zakupione. O nowe autobusy wzbogaciły się m.in. miasto Ostrów Wlkp., Kalisz, Jarocin, Leszno. Ponadto dzięki wsparciu z WRPO wybudowane zostanie 8,45 km sieci transportu szynowego, co da 77% wartości docelowej. Na wartość tego wskaźnika składają się 2 linie tramwajowe budowane w Poznaniu. Łącznie zakupionych zostanie 231 jednostek taboru komunikacji zbiorowej (tabor kolejowy oraz miejski), co przekracza wartość docelową określoną w Programie o 1. Pojemność zakupionego taboru komunikacji zbiorowej wyniesie osób. Infrastruktura lotnicza Do kolejnych projektów z zakresu transportu należą 2 inwestycje dotyczące modernizacji Portu Lotniczego PoznańŁawica. Jednakże obydwie inwestycje dotyczą tego samego lotniska, dlatego wartość wskaźnika Liczba wspartych lotnisk wynosi 1. Jedna ze wspartych inwestycji została już zakończona. Z usług Ławicy skorzystało osoby, a szacuje się, że wartość ta wzrośnie do , co przekracza znacznie wartość docelową określoną w Programie. Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wspierana jest w ramach Działania 2.7 oraz Działania 2.8. Do końca okresu sprawozdawczego dofinansowano 3 projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego (Działanie 2.7), z czego 1 został już zakończony. W stosunku do wartości docelowej jest to zaledwie 11%, ale wartość ta zapewne wzrośnie po zakończeniu konkursu dla Działania 2.8. Zatem nie ma zagrożenia w realizacji określonych celów. Spośród wspartych projektów 1 dotyczy eusług i 1 jest realizowany na obszarze wiejskim. W ramach projektów wspartych w Działaniu 2.7 wybudowane zostanie 4 3,5 km sieci Internetu szerokopasmowego, co da 11% wartości docelowej. Pierwszy zakończony projekt (Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu) daje wartość realizacji ww. wskaźnika 25,33 km. Ponadto w wyniku realizacji projektu powstało 3 PIAP (tym samym została zrealizowana wartość docelowa). W efekcie realizacji projektów z Działania 2.7 udostępnionych zostanie 11 eusług. W Programie oraz UWRPO zostały jeszcze określone wskaźniki dla Działania 2.8, dla których szacowane wartości zostaną określone po zakończeniu naboru wniosków. Dla wskaźnika Liczba miejsc pracy utworzonych do obsługi technologii informacyjnych w wyniku zrealizowanych projektów nie została wykazana realizacja, ani szacowana realizacja. Wynika to, z faktu, iż na etapie przygotowywania programu zakładano, że w ramach działania dot. społeczeństwa informacyjnego będzie przeprowadzony konkurs i będą realizowane projekty związane z eusługami. Te projekty miały generować miejsca pracy w branży informatycznej. Jednakże postanowiono, że zamiast tego będą realizowane trzy projekty kluczowe, które nastawione są przede wszystkim na tworzenie infrastruktury teleinformatycznej, a ich głównym celem nie jest generowanie miejsc pracy. Miejsca pracy mogą pojawić się w terminie późniejszym w efekcie oddziaływania projektu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i projektów z nowego Działania 2.8. Miejsca pracy Projekty transportowe nie mają na celu tworzenia nowych miejsc pracy, jednak mimo to niektórzy beneficjenci zakładają zatrudnienie nowych pracowników, co jest dodatkową wartością dodaną tych projektów. Do końca czerwca 213 r. utworzonych zostało 9 etatów z 21,5 zakładanych. Nowe miejsca pracy powstały w Działaniu 2.5 w obszarze transportu miejskiego, a powstaną jeszcze w Działaniu 2.4. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów WRPO. Jednakże należy mieć na uwadze, iż środki z WRPO mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy pośrednich, których zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. w ramach Priorytetu II powstanie 215 (etaty). 39

40 Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie II IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 4

41 PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE W ramach Priorytetu III do końca czerwca 213 r. zostało podpisanych 195 umów/decyzji, w tym 1 w okresie sprawozdawczym (Działanie 3.4 i 3.7). Kwota dofinansowania UE od początku realizacji programu wyniosła ,77 zł, co stanowi 96,33% alokacji przewidzianej na Priorytet III. Z kolei wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 58,27%. Do końca I półrocza 213 r. zostało zakończonych 12 projektów (61,54% wszystkich projektów), w tym 11 w okresie sprawozdawczym. Wykres 12. Liczba zakończonych projektów w ramach Priorytetu III w podziale na działania Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie Działanie 3.5 Działanie Działanie 3.7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) 21 W I połowie 213 r. została przeprowadzona 1 realokacja w ramach Priorytetu III. Uchwałą nr 47/213 z dnia 26 czerwca 213 r. przeniesiono z Działania 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 i 3.6 do Działania 3.7 środki w wysokości , EUR. Liczba umów/decyzji: 195 Wartość dofinansowania UE: ,77 zł Kontraktacja: 96,33% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: ,71 zł Liczba zakończonych projektów: 12 41

42 Mln PLN Wykres 13. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu III oraz alokacja (środki UE w mln PLN), stan na r ,72 372, ,79 121,75 77,77 78,83 42,74 43,26 49,33 49,63 57,58 64,82 3,48 3,48 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5 Działanie 3.6 Działanie 3.7 Wartość dofinansowania UE Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Zgodnie z przeprowadzoną w I półroczu 213 r. realokacją, uchwałą KM nr 47/213 z dnia 26 czerwca 213 r., przeniesiono środki z Działania 3.1 do Działania 3.7 w wysokości , EUR. Po zmianie alokacja na to działanie wyniosła , EUR. Od początku realizacji programu w ramach działania podpisano 2 umowy, na kwotę dofinansowania UE ,92 zł, co stanowi 98,65% alokacji przeznaczonej na działanie. Tak wysoki poziom wykorzystania alokacji, sprawia, że w ramach działania nie będą już ogłaszane konkursy. W okresie sprawozdawczym żaden projekt nie został zakończony. Projekt pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo Kopaszyn ma na celu stworzenie warunków do odzysku i unieszkodliwiania odpadów generowanych przez 15 gmin z powiatu wągrowieckiego, chodzieskiego i gnieźnieńskiego. Planowane oddanie do użytku Zakładu Składowania Odpadów zaplanowane jest na przyszły rok. Gotowa jest już hala sortowni odpadów, wiata kompostowni odpadów oraz budynek administracyjnosocjalnosanitarny. Powstały również zadaszone boksy do gromadzenia odpadów wtórnych, stacja na olej napędowy i nowa kwatera składowiska. Wybudowano parkingi, drogi dojazdowe i place manewrowe. Dla drugiego projektu realizowanego w ramach Działania 3.1 pn. Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego w okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na dostawę ładowarki teleskopowej i mobilnego przesiewacza bębnowego. W lutym podpisano umowę z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju na organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (wycieczek, lekcji edukacji ekologicznej oraz konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży). Rozpoczęto również działania informacyjne w zakresie edukacji ekologicznej i promocji projektu. 15 marca 213 r. nastąpiło otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W czerwcu otwarto 6 ofert, spośród których zostanie wyłoniony Wykonawca. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na rok

43 Dnia 26 czerwca 213 r. na mocy uchwały KM nr 47/213 przeprowadzono realokację środków w obrębie Priorytetu i środki w wysokości , EUR przeniesiono z Działania 3.2 do Działania 3.7. Po zmianie alokacja w Działaniu 3.2 wyniosła , EUR. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 3.2 podpisano 75 umów/decyzji na łączną kwotę dofinansowania UE ,63 zł, co wyczerpuje 97,57% alokacji przeznaczonej na to działanie. Podobnie jak w roku poprzednim, tak i w okresie sprawozdawczym część beneficjentów aneksowała umowy, zmniejszając wartość dofinansowania. W wyniku tego wykorzystanie alokacji w ramach działania uległo zmniejszeniu. IZ WRPO nie planuje już przeprowadzać dodatkowych konkursów. Najwięcej projektów w tym działaniu realizowanych jest w ramach Schematu II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy, które obejmują inwestycje związane z termomodernizacją lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych, systemami grzewczymi oraz systemami zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i energię cieplną obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacji poddawane są budynki szkół, szpitali, urzędów gmin, a także innych budynków użyteczności publicznej. Wśród wspartych inwestycji w tym schemacie 53 z 72 zostało już zakończonych. W I połowie 213 roku ukończony został projekt pn. Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku. Prace obejmowały budynek główny, budynek oddziału płucnego, kotłownie i sieć ciepłowniczą. Zostały ocieplone ściany zewnętrzne budynku oraz stropodach. Wymieniono również instalację wodną oraz zamontowano system wspomagania podgrzewu wody za pomocą kolektorów słonecznych. Wybudowano także nową sieć przesyłową centralnego ogrzewania w miejsce starej, która była już niesprawna. Rycina 5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku Źródło: 43

44 W wyniku realokacji przeprowadzonej 26 czerwca 213 r. uchwałą nr 47/213, przeniesiono środki w wysokości 588, EUR z Działania 3.3 do Działania 3.7. Po zmianie alokacja w Działaniu 3.3 wyniosła , EUR. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 3.3 podpisano 22 umowy/decyzje na łączną kwotę dofinansowania UE ,77 zł, co wyczerpuje całą alokację przeznaczoną na działanie. Od początku okresu programowania zakończonych zostało już 21 inwestycji, co daje 95,45% spośród wszystkich podpisanych umów/decyzji. W okresie sprawozdawczym nie został zakończony żaden projekt. Wsparcie udzielane w ramach Działania 3.3 dotyczy projektów związanych z odbudową zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych, wodnych oraz czynną ich ochroną, z budową infrastruktury edukacyjnej na obszarach chronionych i wyposażeniem centrów edukacji ekologicznej. Projekty dotyczą również promocji obszarów chronionych, w szczególności obszarów Natura 2. Ciekawym przykładem jest projekt pn. Budowa infrastruktury na obszarze Natura 2 Dolina Środkowej Warty wraz z wyposażeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscowości Ochle k. Koła realizowany przez Gminę Koło. Dzięki dofinansowaniu rozbudowano infrastrukturę rowerową, w tym oznakowano ścieżki rowerowe i stworzono miejsce postoju dla turystów. Wyremontowana została również droga łącząca ścieżki rowerowe i dydaktyczne. W Centrum Edukacji Ekologicznej zaadaptowano i wyposażono pomieszczenia na dwie sale dydaktyczne jedną mniejszą o charakterze multimedialnym dla prowadzenia zajęć w małych grupach oraz drugą o charakterze konferencyjnym, służącą jednorazowo większej liczbie uczestników. Centrum dysponuje 15 rowerami turystycznymi, dlatego w swojej ofercie proponuje gościom wycieczki rowerowe po obszarze chronionym Natura 2. Centrum Edukacji Ekologicznej w Dolinie Środkowej Warty ma przyczynić się do promocji i popularyzacji regionu. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 3.4 podpisano 54 umowy/decyzje na kwotę dofinansowania UE ,66 zł, co wyczerpuje 96,1% alokacji przeznaczonej na to działanie. W I połowie 213 r. zostało zakończonych 6 inwestycji, a od początku realizacji programu 18. W okresie sprawozdawczym dokonano również oceny merytorycznej wniosków, podczas której pozytywną ocenę przeszło 11 wniosków. 6 spośród nich znalazło się na liście wybranych do dofinansowania oraz 5 na liście wniosków rezerwowych. W związku z pojawiającymi się oszczędnościami w Działaniu 3.4, Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 2 czerwca 213 r. podjął Uchwałę nr 3513/213 w sprawie wyboru do dofinansowania 3 przedsięwzięć z listy rezerwowej. Projekty realizowane w Działaniu 3.4 związane są przede wszystkim z budową systemów kanalizacji zbiorczej, w tym także w połączeniu z budową/rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków komunalnych. Systemy kanalizacji zbiorczej dofinansowanej ze środków UE powstały już między innymi w takich miejscowościach jak: Dubin, Opatów, Kłodawa, Sulmierzyce czy Pakosław. Projekty dotyczące rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków zostały już zrealizowane m.in. w takich miejscowościach jak Grotniki oraz Wyszki. 44

45 Projekty kluczowe Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu Wartość projektu: ,1 zł Kwota dofinansowania UE: ,89 zł Projekt realizowany jest przez Gminę Wieleń w ramach Schematu III Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 214 r. Postępy prac budowlanych są regularnie monitorowane przez Radę Budowy Projektu Kluczowego, dlatego nie odnotowuje się na ten moment żadnych opóźnień. Do końca czerwca 213 r. prace związane z oczyszczalnią zostały już zakończone, natomiast zaawansowanie w budowie kanalizacji wynosi 94%. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć Wartość projektu: ,54 zł Kwota dofinansowania UE: ,19 zł Projekt realizowany jest w ramach 8 umów przez 8 beneficjentów ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich (gm. Białośliwie, Czarnków, Krajenka, Lubasz, Miasteczko Krajeńskie, Szamocin, Ujście, Wyrzysk). Do końca czerwca 212 r. została zakończona inwestycja realizowana przez Gminę Szamocin, natomiast zakończenie pozostałych inwestycji planowane jest do końca 213 r. Przedsięwzięcia realizowane są w obrębie dwóch schematów I oraz III, poziom ich realizacji zaznacza się następująco: Schemat I Budowa systemów kanalizacji zbiorczej a. Aglomeracja Lubasz W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowego aneksu i nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane zrealizowane zostały terminowo. Zaawansowanie rzeczowej realizacji: 1% b. Aglomeracja Wyrzysk W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane zostały zrealizowane terminowo. Do końca września 213 r. planowane jest podpisanie aneksu do umowy z uwagi na konieczność zatwierdzenia zmian w pozwoleniu na umowę spowodowanych korektą przebiegu trasy budowanej kanalizacji, wynikającej z kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. Zaawansowanie rzeczowej realizacji: 1% c. Aglomeracja Białośliwie W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych przetargów. Do końca sierpnia 213 roku planowane jest podpisanie aneksu do umowy w zakresie terminu zakończenia z uwagi na problemy z doprowadzeniem zasilania energetycznego do przepompowni i związany z tym brak możliwości dokonania odbioru końcowego. Zaawansowanie rzeczowej realizacji: 1% d. Aglomeracja Ujście W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowego aneksu i nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane zrealizowane zostały terminowo. Zaawansowanie rzeczowej realizacji: 1% 45

46 e. Aglomeracja Krajenka W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowego aneksu i nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane zrealizowane zostały terminowo. Zaawansowanie rzeczowej realizacji: 1% Schemat III Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych a. Aglomeracja Szamocin Projekt zakończony Projekt realizowany był od lutego 29 r. do lipca 211 r. W połowie listopada 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. W ramach projektu realizowano zadanie polegające na budowie kolektora sanitarnego w północnej części miasta. W ramach zadania, na komunalnej oczyszczalni ścieków zbudowany został separator, oddzielający ze ścieków surowych skratki, piasek i tłuszcze, co poprawi właściwości fizyko chemiczne ścieków i pozytywnie wpłynie na proces technologiczny oczyszczania. W zakresie rzeczowym projektu wybudowano: cztery przepompownie ścieków, sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV o łącznej długości ok. 4,5 km, sieć kanalizacji tłocznej o łącznej długości ponad 7 mb. Do granic posesji w objętym projektem rejonie wybudowano 142 przyłącza, o łącznej długości ok. 1 km. b. Aglomeracja Miasteczko Krajeńskie 11 stycznia 213 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie audytu zewnętrznego projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć. Przewidziane w projekcie roboty budowlane zostały ukończone pod koniec 212 r., lecz do końca okresu sprawozdawczego beneficjent nie złożył wniosku o płatność końcową. c. Aglomeracja Brzeźno W okresie sprawozdawczym ( ) aneksowano umowę o dofinansowanie w zakresie terminu zakończenia do na wniosek generalnego wykonawcy (wstrzymanie budowy przez zamawiającego). Możliwość zmiany terminu umowy została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, co było spowodowane podtopieniami występującymi na obszarze prowadzonych robót. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane realizowane są terminowo. W wyniku realokacji z dnia 26 czerwca 213 r. (uchwała KM nr 47/213) z Działania 3.5 została przeniesiona kwota , EUR na rzecz Działania 3.7. Po zmianie alokacja w Działaniu 3.5 wyniosła , EUR. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 3.5 podpisano 3 umowy/decyzje na łączną kwotę dofinansowania UE ,3 zł, co wyczerpuje 98,78% alokacji przeznaczonej na działanie. Ze względu na tak wysoki procent wykorzystania alokacji, IZ WRPO nie planuje już przeprowadzać dodatkowych konkursów w tym działaniu. W okresie sprawozdawczym nie został zakończony żaden projekt. Realizowane w ramach Działania projekty, dotyczą regulacji rzeki i budowy polderów zalewowych, budowy zbiornika wodnego oraz remontu istniejących już śluz. 46

47 Przykładem takiej inicjatywy jest projekt pt. Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn. Całe przedsięwzięcie obejmuje modernizację nieodkrytej części Jawnika z dopływami o długości 16,144 km, przebudowę Jeziora Odrzykowskiego i budowę dwóch polderów zalewowych. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty związane z wykonaniem budowli upustowej przy suchym zbiorniku wód deszczowych nr 3 (przy ul. Okrężnej) i suchym zbiorniku wód deszczowych nr 2 (Osusz). Ponadto zostały zakończone prace polegające na regulacji i budowie przepustów na cieku R, na całym odcinku. W części zakrytej cieku RJ wykonano nowy kanał betonowy o średnicy Ø8 oraz wyremontowano dwie komory oraz przebudowano kolizję kabli elektrycznych średniego napięcia. Obecnie trwają prace remontowe związane z wymianą stropu kanału w części zakrytej cieku RJC (w ul. Skośnej, na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Kościuszki). Równocześnie z części zakrytej cieku RJC (na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Podgórnej w Krotoszynie) zakończono prace związane ze wzmocnieniem stropu kanału i remontem komory. Projekt kluczowy Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km,32, poprzez remont śluz w Kostrzewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb. udrożnieniowe Wartość projektu: ,2 zł Kwota dofinansowania UE: ,2 zł W okresie sprawozdawczym (29 stycznia 213 r.) beneficjent Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał z IZ WRPO trzeci aneks do umowy, który zmniejszył wartość całkowitą projektu do ,2 zł. Projekt przebudowy Kanału Ślesińskiego przewiduje kapitalny remont budowli hydrotechnicznych z nim powiązanych, m. in. śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu, jazu w Gawronach i wrót przeciwpowodziowych w Morzysławiu oraz budowę pompowni i wykonanie robót pogłębieniowych. Prowadzone prace wymagają czasowych zamknięć śluz na kanale. Od 1 kwietnia do dnia 3 listopada 213 roku wyłączono dla żeglugi śluzę w Pątnowie. W 213 r. przewiduje się jeszcze remont śluzy w Koszewie. Wszystkie prace budowlane prowadzone są przez firmę Melbud SA. Z Grudziądza, a zaawansowanie rzeczowej realizacji do końca czerwca 213 r. wynosi 81%. Pod koniec czerwca 213 r. przeprowadzono relokację środków w ramach Priorytetu, przeniesiono środki w wysokości 83 4, EUR z Działania 3.6 do Działania 3.7. Po zmianie alokacja w Działaniu 3.6 wyniosła , EUR. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 3.6 podpisano 2 umów na kwotę dofinansowania UE ,45 zł, co wyczerpuje prawie całą alokację przeznaczoną na działanie (99,38%). Spośród wszystkich projektów 19 zostało już zakończonych. Inwestycje wsparte w tym Działaniu związane są przede wszystkim z budową i doskonaleniem stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego: samochodów ratowniczogaśniczych, rozpoznawczoratowniczych oraz sprzętu chemicznoekologicznego). Specjalistyczne samochody ratownicze zostały już zakupione m.in. dla OSP w Siedlcu, Jaraczewie, Malanowie czy Witkowie. Dzięki dofinansowaniu z WRPO projektu pn. Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego w Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski zakupiono specjalistyczny sprzęt dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 47

48 w Kaliszu. Sprzęt służyć będzie do ochrony środowiska naturalnego, zabezpieczania przed wystąpieniem awarii, likwidacji katastrof chemicznych i ekologicznych oraz usuwania ich skutków. Projekt kluczowy Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego Wartość projektu: ,46 zł Kwota dofinansowania UE: ,75 zł Projekt realizowany jest przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, która w okresie sprawozdawczym (1 maja 213 r.) podpisała aneks do umowy wydłużający termin zakończenia realizacji projektu o 6 miesięcy. Zmiana ta jest spowodowana wydłużeniem postępowań przetargowych realizacji zadania polegającego na modernizacji i wyposażeniu wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa w Poznaniu, dla którego 14 maja 213 roku ogłoszono przetarg. Dnia 26 czerwca 213 r., na podstawie uchwały KM nr 47/213, przeprowadzono realokację środków, w wyniku której z Działań 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 przeniesiono do Działania 3.7 środki w wysokości , EUR. Po zmianie alokacja w Działaniu 3.7 wyniosła , EUR. Do końca czerwca 213 r. podpisano 19 umów o łącznej wartości dofinansowania UE ,31 zł, co wyczerpuje 88,83% alokacji przeznaczonej na to działanie. W okresie sprawozdawczym podpisano 4 umowy. Projekty zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, na które dofinansowanie otrzymali beneficjenci w Działaniu 3.7 dotyczą głównie budowy i rozbudowy elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, urządzeń grzewczych opalanych biomasą, elektrowni wodnych o mocy do 1 MW, urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną, a także urządzeń i instalacji do produkcji i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Do końca czerwca 212 r. zakończono już 5 inwestycji, w tym wybudowano 3 elektrownie wiatrowe, zamontowano kolektory słoneczne na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole oraz zabudowano układ kogeneracyjny oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. W okresie sprawozdawczym zakończony został 1 projekt pn. Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii o mocy znamionowej 2 MW w Graboszewie. Inwestycja obejmowała budowę elektrowni wiatrowej, znajdującej się w gminie Strzałkowo, z instalacją do przesyłu energii o mocy znamionowej 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. drogami dojazdowymi do wyznaczonych lokalizacji, placami montażowymi o podbudowie tłuczniowej, kanalizacją światłowodową oraz liniami kablowymi 15kV. Wybudowana elektrownia wiatrowa pozwoli na zaspokojenie potrzeb w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenia emisji zanieczyszczeń w powietrzu z produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. 48

49 Rycina 6. Elektrownia wiatrowa z instalacją do przesyłu energii o mocy znamionowej 2 MW w Graboszewie Źródło: Postęp rzeczowy Priorytetu III Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu III na środowisko przyrodnicze Wielkopolski określono 17 wskaźników priorytetowych (1 wskaźników produktu, 7 wskaźników rezultatu) oraz 13 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Analiza wskaźników znajduje się poniżej. Ochrona powietrza/energia, w tym energia odnawialna Do końca czerwca 213 r. wsparto 74 inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza (Działanie 3.2). Docelowo zakładano, że takich przedsięwzięć będzie tylko 3. Odchylenie wartości wskaźnika od celu w kierunku jego przekroczenia należy traktować jako pozytywne zjawisko w kontekście zleceń KE dotyczących inwestowania w efektywność energetyczną. Wsparte projekty obejmują przede wszystkim termomodernizację, a wielu beneficjentów przy okazji termomodernizacji budynków inwestuje także w odnawialne źródła energii np. kolektory słoneczne. Ponadto na jakość powietrza mają wpływ projekty, w ramach których dokonywano modernizacji lokalnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną w kotłowniach. Do końca okresu sprawozdawczego zakończono 56 projektów związanych z poprawą jakości powietrza, co daje 187% realizacji celu. Spośród wszystkich tego typu inwestycji 32% realizowanych jest na obszarze wiejskim (24 projekty). Obecnie na terenach wiejskich zakończono 17 projektów, co stanowi 17% wartości docelowej. Do końca I półrocza 213 r. z WRPO wsparto 94 projekty z zakresu energii, z czego 61 zostało już zakończonych. Zarówno realizacja, jak i szacowana realizacja przekracza wartości docelowe (153% oraz 235%). Prawie połowa projektów realizowanych jest na obszarach wiejskich, co jest nieco więcej niż zakładano i wynika ze specyfiki tych inwestycji. Wielkopolska charakteryzuje się dużym potencjałem zasobów energii odnawialnej, szczególnie w zakresie energii wiatrowej i geotermalnej. Stąd beneficjenci dbając o środowisko i korzystając z tego potencjału ubiegali się o dofinansowanie na budowę elektrowni wiatrowych oraz systemów wykorzystujących wody termalne. Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 38 projektów z zakresu energii odnawialnej, z czego 17 zostało już zakończonych. Nie ma tu znacznego odchylenia od założonego celu (stopień realizacji na podstawie podpisanych umów wynosi 127%). Wśród zakończonych inwestycji znalazły się budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w Tokarzewie oraz na terenie gminy Września, montaż systemu solarnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole oraz zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. 49

50 Łącznie dzięki realizacji wszystkich projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii zostanie zainstalowane 28,63 MW dodatkowej mocy, z czego 79% będzie pochodzić z projektów realizowanych na obszarach wiejskich. Na koniec okresu realizacja dla wskaźnika Dodatkowa moc zainstalowana w produkcji energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 9,13 MW, a dla obszarów wiejskich aż 7,83 MW. Przy obecnym poziomie kontraktacji wartości docelowe realizowane są w 57% oraz 91% dla obszarów wiejskich. Jest to konsekwencja znacznie większej liczby projektów z zakresu oszczędności energii, jakie zgłoszono do konkursu i jakie okazały się najlepsze. Dodatkowym efektem inwestycji z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest wskaźnik ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (Działanie 3.7), którego wartość na podstawie podpisanych umów do końca 215 r. wyniesie 86 64,1 GJ/rok. W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny wzrost wartości wskaźnika o ,4 GJ/rok i wyniósł ,85 GJ/rok. Gospodarka odpadami W ramach Priorytetu III dofinansowane zostały 2 projekty z zakresu gospodarki odpadami, co jest równe wartości docelowej dla 213 r. Do końca okresu sprawozdawczego żaden z projektów nie został zakończony. Obydwie inwestycje zlokalizowane są na obszarze wiejskim i dotyczą modernizacji systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego oraz budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w północnowschodniej części województwa. Szacuje się, iż wspartymi systemami zagospodarowania odpadów zostanie objętych osób, co daje prawie 1% wartości docelowej (wskaźnik działania). Ochrona przyrody W ramach dofinansowanych inwestycji znalazły się 22 projekty związane z ochroną przyrody, co stanowi 1% wartości docelowej dla 213 r. Zdecydowana większość wspartych projektów została już zakończona. Wsparte projekty dotyczyły m.in. Utworzenia Centrum Eko Info w Puszczykowie, Zadrzewiania dróg powiatowych i śródpolnych na terenie Powiatu Kościańskiego, Rozbudowy Leśnego Ogrodu Edukacyjnego i izby edukacyjnej w Nadleśnictwie Sieraków dla potrzeb edukacji przyrodniczoleśnej niepełnosprawnych. Gospodarka wodnościekowa Do końca 215 r. ma powstać 675,73 km sieci kanalizacji sanitarnej, a do końca okresu sprawozdawczego wybudowano już 153,52 km tej sieci (m.in. w Kąkolewie, Buku, Zbąszyniu, Opalenicy). W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny wzrost wartości wskaźnika i szacuje się, że wartość docelowa zostanie osiągnięta w 135%. Dzięki dofinansowaniu WRPO przebudowanych zostanie 17 oczyszczalni ścieków, a 5 zostanie wybudowanych. Spośród wspartych inwestycji 9 zostało już zakończonych (m.in. rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żółkowie), co daje 15% realizacji celu dla 213 r. W efekcie projektów wspartych w Działaniu 3.4 do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie osoby, z czego 74% zamieszkuje obszary wiejskie. W obydwu przypadkach wartości docelowe dla 213 r. zostały znacznie przekroczone (powyżej 3%), co wskazuje na większą niż zakładano efektywności wsparcia. Natomiast do sieci wodociągowej podłączonych zostanie 1 osób (5% wartości docelowej), z czego 681 osób zamieszkuje obszary wiejskie. Tak niewielka liczba wynika nie tylko z faktu, iż w Wielkopolsce jest duży stopień zwodociągowania, ale także z realizacji projektów wodociągowych w ramach PROW. W ramach WRPO nie można realizować wyłącznie projektów wodociągowych. Działania w zakresie zaopatrzenia i poprawy jakości wody stanowią działania uzupełniające. Duże przekroczenie wartości dla kanalizacji sanitarnej oraz mała realizacja celu dla kanalizacji wodociągowej wynika z większej potrzeby wsparcia projektów dotyczących kanalizacji sanitarnej aniżeli wodnej, co z kolei uwarunkowane jest dostępem do obydwu sieci w regionie. Bezpieczeństwo środowiskowe Dzięki dofinansowaniu z WRPO do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 19 projektów z zakresu prewencji zagrożeń, a zgodnie z podpisanymi umowami do końca 215 r. będzie ich 2, co przekracza wartość docelową o 15. Tak znaczne przekroczenie wartości docelowej wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego typu inwestycje w regionie i należy je traktować jako zjawisko pozytywne, gdyż za środki przeznaczone na działanie udało się zrealizować więcej projektów niż 5

51 zakładano. W ramach zakończonych projektów zakupiono 26 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof, a na podstawie podpisanych umów będzie zakupionych 31 takich pojazdów, co daje 94% realizacji wartości docelowej. Ponadto do sprawowania prewencji zagrożeń zakupiono (bądź zmodernizowano) już 6 stanowisk pomiarowych i innych narzędzi do monitoringu środowiska. Przewiduje się, że wartość ta wzrośnie o 1, co da 1% realizacji celu dla 213 r. Ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony objęta jest ludność całej Wielkopolski. Ochrona przeciwpowodziowa W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Wielkopolsce dofinansowano 3 projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, z których 1 został już zakończony. W ramach tych 3 projektów wsparte zostaną obiekty ochrony przeciwpowodziowej, które pomieszczą m 3 wody (Pojemność nowych i zmodernizowanych zbiorników wielozadaniowych). Łącznie realizowane przedsięwzięcia obejmą obszar wielkości 37,35 km 2 (Powierzchnia terenów objętych ochronę przeciwpowodziową) i zabezpieczą przed powodzią osoby. Wartość wskaźnika Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów ponad trzykrotnie przekracza cel założony w programie, co wskazuje na znacznie większą niż zakładano efektywność wsparcia. Miejsca pracy Analizując miejsca pracy utworzone w ramach priorytetu odnoszącego się do środowiska przyrodniczego, należy zaznaczyć, iż jego głównym celem nie jest tworzenie miejsc pracy. Przy obecnym poziomie kontraktacji zakłada się, że w ramach Priorytetu III utworzonych zostanie 14,75 etatów. Do końca czerwca 213 r. utworzonych zostało 12,75 etatów. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów WRPO. Jednakże należy mieć na uwadze, iż środki z WRPO mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy pośrednich, których zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. w ramach Priorytetu III powstanie 546 (etaty). Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie III IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 51

52 Mln PLN PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W ramach Priorytetu IV od początku uruchomienia programu zawartych zostało 8 umów na kwotę dofinansowania UE ,11 zł. Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 112,37% i jest najwyższy wśród wszystkich priorytetów. Z kolei wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 11,35% i wynosiło ,97 zł dofinansowania UE. Do końca I półrocza 213 r. zostały zakończone 4 projekty. Liczba umów: 8 Wartość dofinansowania UE: ,11 zł Kontraktacja: 112,37 % Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: ,97 zł Liczba zakończonych projektów: 4 Wykres 14. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV oraz alokacja (środki UE w mln PLN), stan na r ,18 165, ,76 54,74 Działanie 4.1 Działanie 4.2 Wartość dofinansowania UE Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) W ramach Działania 4.1 realizowana jest Inicjatywa JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (ang. Wspólne Europejskie Wsparcie dla Zrównoważonych/Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich). Inicjatywa ta została stworzona z myślą o wsparciu rewitalizacji obszarów problemowych w miastach i dostosowaniu ich do wymogów współczesności. Przeznaczono na nią ogółem , zł (w tym dofinansowanie UE , zł) oraz dodatkowo w ramach Działania 1.4 ogółem ,8 zł (w tym dofinansowanie UE ,5 zł). 52

53 W przypadku inicjatywy JESSICA, od momentu ogłoszenia naboru wniosków pożyczkowych (październik 21 r.), do Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego, złożonych zostało kilkadziesiąt wniosków. Do tej pory podpisano umowy z 17 inwestorami, na łączną kwotę ,2 zł, co wyczerpuje ok. 63% przekazanych do FROM środków. Pożyczka została przyznana na realizację następujących inwestycji: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przy ul. Małachowskiego w Poznaniu i budowa Centrum Biurowego Podwale kwota pożyczki 27, zł; Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego budynku biurowego z przeznaczeniem na wynajem, poprzez modernizację nieruchomości poprzemysłowej, położonej na obszarze dysfunkcyjnym zlokalizowanym na terenie miasta Poznania. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do minimalizacji efektów wykluczenia społecznego mieszkańców poprzez udostępnienie powierzchni szkoleniowej i organizację bezpłatnych warsztatów/kursów, a także do poprawy bezpieczeństwa na terenie przyległym do inwestycji w wyniku zainstalowania sieci kamer i jej zintegrowania z systemem monitoringu miejskiego. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowowarsztatowego na budynek kulturalnooświatowy z przebudową i dobudową w Koźminie Wielkopolskim kwota pożyczki 1, zł; Projekt polega na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowowarsztatowego na budynek kulturalnooświatowy. Obiekt został ukończony w 212 r. i zaadaptowany na cele kulturalnooświatowe prowadzone przez gminne Centrum Kultury. W zrewitalizowanym budynku powstało m.in.: studio nagrań, pracownia plastyczna, sala widowiskowa oraz sala konferencyjna. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana kwota pożyczki 5, zł; Realizacja tego projektu doprowadzi do powstania trzypoziomowej galerii handlowej ze 12 lokalami handlowousługowymi. Inwestycja ma zostać zlokalizowana na terenie poprzemysłowym po byłych zakładach produkcyjnych w samym centrum Leszna. Dodatkowo inwestor bezpłatnie udostępni miastu powierzchnie w odnowionej, zabytkowej kamienicy, która przeznaczona zostanie pod bibliotekę multimedialną bądź centrum turystyczne. Rycina 7. Galeria Goplana w Lesznie Źródło: Inwestor/BGK Budowa Parku Technologicznego w Poznaniu etap II kwota pożyczki ,9 zł; Pożyczka umożliwi przeprowadzenie drugiego etapu kompleksowej inwestycji, w wyniku której powstanie nowoczesny park technologiczny, oferujący początkującym przedsiębiorcom korzystne i komfortowe warunki do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Efektem będzie m.in. jego ponowne połączenie ze strukturą gospodarczą i funkcjonalną miasta. Obszar 53

54 zlokalizowany jest w strefie zindustrializowanej, w niewielkiej odległości od centrum miasta, którego potencjał obecnie nie jest w pełni wykorzystywany. Adaptacja na cele kulturalne zabytkowej przepompowni w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiego 78 kwota pożyczki 4 157, 632, zł. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku dawnej przepompowni ścieków w Ostrowie Wlkp. wraz z przeprowadzeniem kompleksowych prac adaptacyjnych obiektu na cele kulturalne. Obok adaptacji budynku zabytkowej przepompowni projekt obejmuje także budowę nowego IV kondygnacyjnego budynku oraz parterowego przeszklonego łącznika. W wyniku realizacji projektu powstanie powierzchnia, na której nieodpłatnie udostępniane będą zwiedzającym wystawy muzealne wraz z restauracją/kawiarnią muzealną, klub muzyczny/bar, hotel, sala fitness/siłownia. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na spadek bezrobocia, ponieważ w odrestaurowanym i rozbudowanym obiekcie powstaną nowe miejsca pracy. Rycina 8. Zabytkowa przepompownia w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiego 78 Źródło: Inwestor/BGK, Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego Maraton wraz z przebudową hali Wacław kwota pożyczki , zł; Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa hotelu Maraton w Szamotułach wraz z częściową przebudową istniejącej hali sportowej Wacław na potrzeby hotelowe. Inwestycja obejmuje połączenie tych dwóch obiektów. Projekt ma przyczynić się bezpośrednio do m.in. zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, zwiększenia promocji regionu powiatu szamotulskiego w Wielkopolsce, wzrostu atrakcyjności sportoworekreacyjnej Gminy Szamotuły, promocji turystyki sportowej oraz wsparcia lokalnych przedsiębiorców. Budowa multimedialnego Centrum Komunikacji Południowej Oficyny Wydawniczej, siedziby redakcji Gazety Jarocińskiej i zarządu spółki wraz z pomieszczeniami Fundacji Ogród Marzeń i ośrodkiem szkoleniowym wolontariatu kwota pożyczki ,7 zł; Przedmiotowy projekt polega na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Kasprzaka 1a w Jarocinie pełniącego wcześniej funkcję biurowca oraz hali warsztatowej z zapleczem na potrzeby funkcjonowania Multimedialnego Centrum Komunikacji Południowej Oficyny Wydawniczej, siedziby redakcji Gazety Jarocińskiej i zarządu spółki, siedziby Fundacji Ogród Marzeń, a także ośrodka szkolenia wolontariatu. W wyniku realizacji projektu powstanie m.in. nowoczesne centrum zarządzania portalami informacyjnymi należącymi do Południowej Oficyny Wydawniczej oraz nowa siedziba Gazety Jarocińskiej poszerzona o zespół Laboratorium nowych technologii medialnych, którego celem będzie przygotowanie interaktywnego lokalnego tygodnika oraz miesięcznika Wieści Rolnicze. Ponadto, obok centrum zarządzania spółki, w budynku mieścić się będą pomieszczenia przeznaczone na potrzeby działalności Fundacji Ogród Marzeń oraz ośrodka szkolenia wolontariatu. 54

55 Ostrów Wielkopolski rewitalizacja obszaru przemysłowego wraz z infrastrukturą dla przedsiębiorczości kwota pożyczki ,2 zł; Projekt polegać ma na rewitalizacji oraz zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej obszaru poprzemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim, poprzez budowę hali produkcyjnej. W wyniku prac rekultywacyjnych powstanie teren rekreacyjny, który zostanie udostępniony lokalnej społeczności. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego poprzez przyrodnicze wzbogacenie przestrzeni oraz nasady drzew. Dodatkowo, realizacja inwestycji wygeneruje nowe miejsca pracy. Krotoszyn rewitalizacja historycznego obszaru centrum miasta kwota pożyczki , zł; Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie ratusza oraz przestrzeni publicznej centrum miasta na obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Krotoszyn, wpisanego do rejestru zabytków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki przestrzennej miasta. Zwiększy się tym samym potencjał turystyczny miasta, ponieważ zrewitalizowana przestrzeń będzie bardziej atrakcyjna dla turystów. Międzychód podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych kwota pożyczki , zł; Projekt zakłada rozbudowę obiektów szpitala o pawilon diagnostycznozabiegowy z bazą łóżkową wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie kompleksu o dodatkowy segment i zakupie niezbędnego wyposażenia. W nowym segmencie zlokalizowany zostanie oddział ginekologicznopołożniczy z blokiem porodowym, oddział chirurgiczny ogólny, blok operacyjny i neonatologiczny. Przygotowane zostanie także lądowisko dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług medycznych w szpitalu oraz zwiększenia dostępności w zakresie podstawowej jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Gniezno rewitalizacja targowiska kwota pożyczki , zł; Przedmiotem projektu jest modernizacja Targowiska Miejskiego w Gnieźnie uwzględniająca budowę jednopoziomowego garażu otwartego, nowych pawilonów handlowych i kiosków kwiatowych oraz obiektów towarzyszących, a także zagospodarowanie terenu w infrastrukturę niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania całej inwestycji, tj. ławeczki, skwery, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, zieleń i instalacje wewnętrzne. Rycina 9. Rewitalizacja targowiska w Gnieźnie Źródło: Poniec adaptacja budynków pod przedszkole kwota pożyczki ,35 zł; Przedmiotem projektu jest adaptacja terenu i budynków poszpitalnych na cele funkcjonowania przedszkola samorządowego. Projekt zakłada przeniesienie do nowopowstałej placówki obecnie 55

56 funkcjonującego przedszkola i scalenie wszystkich jego oddziałów w jednym miejscu. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie liczby oddziałów oraz liczby przyjmowanych dzieci. Projekt będzie miał również pozytywny wpływ na sytuację na lokalnym rynku pracy, ponieważ z uwagi na większą liczbę oddziałów zatrudnieni zostaną nowi pracownicy. Ostrów Wielkopolski rewitalizacja budynku dawnej biblioteki miejskiej kwota pożyczki ,5 zł; Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa budynku będącego wcześniej siedzibą Biblioteki Miejskiej, w wyniku której pomieszczenia odrestaurowanego obiektu zaadoptowane zostaną na restaurację oraz salę bankietową/aulę. Zaadaptowane pomieszczenia będą między innymi udostępniane na preferencyjnych warunkach instytucjom kulturalnym. W efekcie rewitalizacji zabytkowy budynek Starej Biblioteki zyska także nowy wygląd i stanie się jednym z ciekawszych zabytków miasta, poprawiając tym samym estetykę ostrowskiego śródmieścia. Ostrów Wielkopolski projekt oświatowy kwota pożyczki ,82 zł; Projekt obejmuje dwa równolegle realizowane zadania inwestycyjne. Pierwszym jest przywrócenie właściwego stanu technicznego budynkowi szkolnemu i zabezpieczenie jego zabytkowej materii przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych poprzez przeprowadzenie renowacji obiektu. Drugie zadanie inwestycyjne polega na budowie wielofunkcyjnego nowoczesnego boiska o bezpiecznej murawie syntetycznej, w miejscu niezagospodarowanego terenu z usytuowanym na nim zniszczonym boiskiem sportowym o powierzchni asfaltowej. Dodatkowo zagospodarowany zostanie teren wokół szkoły. Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w otoczeniu szkoły poprzez likwidację potencjalnych zagrożeń dla dzieci uczęszczających do szkoły. Stworzone zostanie atrakcyjne miejsce do uprawiania sportu i rekreacji, zarówno dla uczniów, jak i dla wszystkich mieszkańców Ostrowa, bowiem boisko będzie ogólnodostępne. Piła podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych kwota pożyczki ,76 zł; Projekt obejmuje rozbudowę, przebudowę oraz modernizację budynku szpitala oraz dobudowanie nowego budynku siedmiokondygnacyjnego. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna placówka medyczna. Utworzone zostaną m.in. chirurgiczne sale operacyjne, oddział chirurgiczny oraz nowoczesna pracownia kardioangiografii. Zwiększy się liczba dostępnych łóżek szpitalnych, a także polepszą się warunki funkcjonowania poradni specjalistycznych. Pomieszczenia szpitala wyposażone zostaną w nowoczesną aparaturę medyczną i infrastrukturę informatyczną. W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się ogólny dostęp lokalnego społeczeństwa do profilaktyki i ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie chorób nowotworowych i kardiologicznych. Projekt będzie miał również pozytywny wpływ na sytuację na lokalnym rynku pracy, ponieważ z uwagi na rozbudowę szpitala zajdzie potrzeba zatrudnienia nowych pracowników i lekarzy specjalistów. Oborniki projekt edukacyjny kwota pożyczki ,5 zł; Celem projektu jest podniesienie standardu obiektu w centralnej części miasta wraz z uporządkowaniem przyległego terenu. W wyniku rewitalizacji obiekt rozszerzy działalność oświatowokulturalną, a także zmniejszona zostanie emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Leszno rewitalizacja obiektów dawnego folwarku kwota pożyczki , zł; Przedmiotem projektu jest rozbudowa obiektów dawnego folwarku na zakład opiekuńczopielęgnacyjny, z zapleczem rehabilitacyjnym i gabinetami lekarskimi. Część obiektów zostanie także przebudowana i zaadaptowana jako zaplecze hotelowogastronomiczne obsługujące wszystkich pensjonariuszy, spełniające dodatkowo funkcje kulturalne. Ponadto powstanie również pensjonat dla osób starszych, pragnących zamieszkać w kompleksie celem uzyskania całodobowego dostępu do opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz rehabilitacyjnej. 56

57 Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 7 umów na kwotę dofinansowania ,11 zł. Wykorzystanie alokacji kształtowało się na poziomie 1,4%. Do tej pory zakończono 4 inwestycje, w tym 2 w okresie sprawozdawczym. W ramach Działania 4.2 realizowane są głównie projekty dotyczące rewitalizacji/rozbudowy/przebudowy, a także adaptacji budynków zdegradowanych wskutek zaprzestania użytkowania obiektów i obszarów pełniących poprzednio funkcje militarne lub wojskowe. Ciekawym przykładem projektu jest inwestycja pn. Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego 2 w Gnieźnie na cele oświatowe oraz organizacji pożytku publicznego, która polega na rewitalizacji zdegradowanego obszaru powojskowego poprzez przebudowę i adaptację budynków pokoszarowych i nadaniu im nowej funkcji edukacyjnej. W ramach projektu przebudowany został główny budynek koszar oraz jeden z budynków pełniący dotychczas funkcję usługową. Budynki zaadaptowane zostały na cele edukacyjne dla trzech szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Mieszczą się tam także Powiatowy Urząd Pracy oraz Stowarzyszenie Centrum RehabilitacyjnoKulturalne Promyk. Mniejszy budynek zaadaptowany został na budynek pracowni gastronomicznohotelarskiej kształcenia zawodowego, w którym praktyczną wiedzę zdobywać będą uczniowie technikum należącego do ZSP nr 4. Wparcie zostało przeznaczone również na projekty dotyczące rewitalizacji terenów pogórniczych i poprzemysłowych. Jednym z takich projektów jest rewitalizacja terenów pogórniczych wokół jeziora w Gminie Kleczew. Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru wynosi 39,7 ha i obejmuje tereny wokół jeziora po byłej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Obiekt został oddany do użytku w maju 213 r. W ramach projektu zostały wybudowane obiekty rekreacyjnosportowoturystyczne, takie jak: park linowy, plac zabaw, wiata na sprzęt wodny, zielona szkoła z tarasem widokowym, ścieżki rowerowe oraz tereny dla quadów. Rycina 1. Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie Źródło: Postęp rzeczowy Priorytetu IV Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV na poprawę sytuacji obszarów problemowych w regionie określono 9 wskaźników priorytetowych (5 wskaźników produktu, 4 wskaźniki rezultatu) oraz 5 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność 57

58 końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Analiza wskaźników znajduje się poniżej. Rewitalizacja miast Wsparcie na rzecz rewitalizacji miast realizowane jest w ramach Działania 4.1 za pośrednictwem Inicjatywy JESSICA. Zgodnie z zapisami umowy z EBI do końca 215 r. zrealizowanych zostanie 2 projektów z zakresu odnowy i realizacji miast, w tym 1 projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast, 5 projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii, 5 projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych. W efekcie zrealizowanych inwestycji planowane jest odnowienie obszarów miejskich o powierzchni 1 km 2. Jeśli wartości określone w umowie zostaną osiągnięte to wszystkie wskaźniki dla Inicjatywy JESSICA osiągną wartości docelowe wskazane w Programie w 1%. Z kolei poziom realizacji dla ww. wskaźników na podstawie projektów zakończonych wynosi %, co wynika z faktu, że Inicjatywa JESSICA zostanie zakończona w 215 r. i wtedy też zostaną wykazane wartości realizacji. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych W ramach Priorytetu wsparcie zostało także udzielone na nadanie nowych funkcji oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej oraz stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia na obszarach poprzemysłowych i powojskowych (Działanie 4.2). Do końca czerwca 213 r. dofinansowano 14 projektów z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych, w tym 7 w ramach Działania 4.2 (pozostałe 7 realizowane są w ramach Inicjatywy JESSICA). Tym samym stopień realizacji wartości docelowej dla 213 r. na podstawie podpisanych umów wyniósł 14%, natomiast na podstawie projektów zakończonych 4%. Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych na podstawie podpisanych umów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła,49 km 2, w tym,43 km 2 w ramach Działania 4.2. Wśród rewitalizowanych obszarów znalazły się obszar powojskowy z Pleszewa, Rawicza, Piły, Poznania, Gniezna oraz obszar poprzemysłowy ze Śremu i z gminy Kleszczewo. Pozostałe 5 projektów dotyczących wsparcia terenów poprzemysłowych i powojskowych zostało wspartych w ramach Inicjatywy JESSICA. Z kolei na podstawie projektów zakończonych wartość wskaźnika wyniosła zaledwie,3 km 2. dla tego wskaźnika (5 km 2 ) osiągnięta zostanie na niewielkim poziome (1% szacowanej realizacji), a wynika to z faktu, że pierwotnie zakładano, że zgłaszane będą projekty obszarowe. Ostatecznie do konkursów zgłoszono projekty, które dotyczyły poszczególnych obiektów zlokalizowanych na tych terenach, a nie całych terenów. Nie oznacza to jednak, że nie uzyskano w tym przypadku zakładanych efektów. Sytuacja ta świadczy o tym, że powierzchnia nie zawsze jest dobrym wskaźnikiem dla rewitalizacji. Zważywszy jednak na fakt, iż w ramach inicjatywy JESSICA będą podpisywane kolejne umowy powierzchnia ta może się jeszcze zwiększyć. Miejsca pracy Jednym z efektów projektów realizowanych w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych jest wzrost zatrudnienia. Na obecnym etapie szacuje się, że powstanie 449 miejsc pracy, z czego 19 w ramach Działania 4.2, a 34 w ramach Inicjatywy JESSICA. Obecny poziom kontraktacji wskazuje na prawie 1% realizację wartości docelowej. W okresie sprawozdawczym odnotowano duży wzrost wartości wskaźnika, do końca czerwca 213 r. utworzonych zostało 69,95 etatów Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie IV IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 58

59 Mln PLN PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DA KAPITAŁU LUDZKIEGO Od początku uruchomienia programu podpisano 116 umów/decyzji na kwotę dofinansowania UE ,51 zł. Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 92,99%. Z kolei wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 79,73%. Do końca 213 r. 85% wszystkich projektów zostało już zakończonych i rozliczonych (98 projektów). Liczba umów: 116 Wartość dofinansowania UE: ,51 zł Kontraktacja: 92,99% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: ,9 zł Liczba zakończonych projektów: 98 Wykres 15. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu V oraz alokacja (środki UE w mln PLN), stan na r , ,41 2,7 197, ,76 48,6 2,4 2,12 Działanie 5.1 Działanie 5.2 Działanie 5.3 Działanie 5.4 Wartość dofinansowania UE Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) W ramach Działania 5.1 realizowane są wyłącznie projekty kluczowe. W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata znajduje się 1 projektów dotyczących wsparcia infrastruktury szkolnictwa wyższego. Do końca czerwca 213 r. podpisano 1 umów na kwotę dofinansowania UE ,63 zł, co stanowi 99,17% realizacji zobowiązań UE na lata na to działanie. Do końca czerwca 213 r. zakończono 7 projektów. 59

60 Projekty kluczowe Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa od września 29 r. do marca 211 r. W grudniu 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Obiekt wyższej szkoły został rozbudowany m.in. o nowoczesne i komfortowe sale komputerowe, wykładowe, sportowe, aulę wielofunkcyjną. Aula wielofunkcyjna stanowi wielopoziomową przestrzeń z balkonami, ruchomą sceną i częściowo mobilną widownią, wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, nagłośnieniowy i oświetleniowy. Będzie doskonałym miejscem do organizowania inauguracji, absolutoriów, koncertów, przedstawień teatralnych, przeglądu filmów. Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktycznolaboratoryjne i rekreacyjnosportowe PWSZ w Kaliszu Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Państwową Wyższą Szkolę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu od stycznia 29 r. do grudnia 21 r. W listopadzie 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Dzięki wsparciu zaadaptowano stary magazyn lotniczy na rzecz budynku dydaktycznolaboratoryjnego wraz z salami wykładowymi, laboratoriami, czytelnią, natomiast budynki powojskowe o charakterze warsztatowomagazynowym na budynki socjalnonoclegowe. Ponadto komfortowe warunki studiowania zostaną zapewnione przez budynek dydaktyczny z aulą, która została przekształcona z budynku sztabowego. Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Politechnikę Poznańską od listopada 28 r. do grudnia 21 r. W październiku 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Na terenie kampusu Piotrowo Politechniki Poznańskiej oprócz biblioteki wyposażonej w najnowsze media elektroniczne, w budynku powstały także sale wykładowe przeznaczone dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Poznańskiej. Ponadto w budynku tym mieści się siedziba Instytutu Informatyki oraz Centrum Genomiki i Bioinformatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania. Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od maja 21 r. do kwietnia 212 r. W lipcu 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Nowy obiekt Biocentrum obejmuje jednokondygnacyjny budynek audytoryjny oraz trzy trzykondygnacyjne budynki dydaktyczne. W części audytoryjnej znajduje się w pełni wyposażona i posiadająca wysokie parametry akustyczne aula dla 4 osób. Swoją siedzibę znalazły tu: Katedra Biochemii i Biotechnologii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Katedra Agronomii oraz Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego. 6

61 Rycina 11. Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Źródło: Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu od października 29 r. do stycznia 211 r. W grudniu 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Inwestycja dotyczyła działań polegających na przebudowie istniejących obiektów dydaktycznych i obiektów, którym zostały nadane funkcje służące dydaktyce na poziomie wyższym. Integralną część stanowi wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt AV oraz zakup pomocy dydaktycznych, które umożliwiają studentowi praktykowanie w naturalnym środowisku dla lekarza. Symulatory pacjenta stanowią wyposażenie adaptowanych w tym celu sal. Ponadto wyposażono bibliotekę uniwersytecką. Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Państwowa Wyższa Szkołę Zawodową im. J.A. Komeńskiego w Lesznie od września 28 r. do grudnia 212 r. W grudniu 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Nowo wybudowana aula obejmuje powierzchnię ponad 2 tys. m². Obiekt jest bezpośrednio połączony z istniejącym budynkiem PWSZ. W skład auli wchodzi: sala wykładowa mieszcząca 9 osób, sala chóru i dyrygentów, sala wykładowców oraz 3 sale audytoryjne z przestawnymi ścianami pozwalającymi na ich połączenie w jedno pomieszczenie na 666 osób. Dodatkowo, sale wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt (system audiowizualny, nagłośniający, tłumaczeń symultanicznych, konferencyjny i głosowania). Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu od marca 27 do grudnia 212 r. W styczniu 213 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Nowy obiekt o powierzchni 14 tys. 412 m² ma pięć kondygnacji i podzielony jest na dwie części: wysoką (z funkcją dydaktyczną i zapleczem socjalnym) oraz przyziemie. W przyziemiu wybudowano nowoczesne laboratoria (m.in. zwierzętarnia) i pomieszczenia do zajęć praktycznych (np. profesjonalny bar i nowoczesne pomieszczenie kuchenne z pełnym wyposażeniem). W części dydaktycznej znajdują się dwie 16 metrowe sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz elektronicznie opuszczane rolety. Stworzono dodatkowe miejsce dla Wydziału Turystyki i Rekreacji, Zakładu Żywienia i Żywności, jak i Zakładu Neurobiologii. 61

62 Budowa Centrum Wykładowo Dydaktycznego w Koninie Wartość projektu: ,88 zł Kwota dofinansowania UE: ,8 zł Dnia 21 lutego 213 r. beneficjent (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) podpisał z IZ WRPO aneks nr 4, który nieznacznie zmniejszył wartość projektu i wartość dofinansowania. Oficjalne otwarcie nowoczesnego Centrum odbyło się 8 kwietnia 211 r. Powierzchnia użytkowa nowego centrum wynosi 4 tys. m 2. W budynku mieści się aula na 65 miejsc, dwie sale wykładowe oraz laboratoria do prowadzenia zajęć z fizjoterapii, biochemii i anatomii. W Centrum Wykładowo Dydaktycznym poza zajęciami dydaktycznymi oraz uroczystościami uczelnianymi, odbywają się konferencje naukowe, sympozja, prelekcje, itp. Poza tym obiekt wykorzystywany jest do organizowania imprez kulturalnych i sportowych. Pod sceną znajduje się orkiestron dla zespołu muzycznego, dzięki czemu w auli mogą odbywać się spektakle teatralne, operowe i operetkowe. Obiekt jest całkowicie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W II połowie 211 r. beneficjent złożył wniosek o płatność końcową, a w okresie sprawozdawczym projekt znajdował się nadal w trakcie rozliczenia końcowego. Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wartość projektu: ,77 zł Kwota dofinansowania UE: ,37 zł Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, który w okresie sprawozdawczym podpisał 2 aneksy do umowy w dniu 4 lutego 213 r., oraz 1 czerwca 213 roku. Aneksy zmieniały wartość całkowitą projektu i wartość dofinansowania UE. W nowo powstałym budynku swoją siedzibę znajdą dwa wydziały: Gospodarki Międzynarodowej oraz Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Na pięciu naziemnych kondygnacjach oraz w salach wykładowych, seminaryjnych i laboratoriach, będzie mogło uczyć się jednocześnie 2 tys. studentów. Powstanie również centrum konferencyjne i parking podziemny. Beneficjent realizuje projekt zgodnie z założeniami. W I kwartale 213 r. prowadzone były prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej na dnie przygotowanego wykopu. W styczniu br. wykonane zostały także prace związane z instalacjami: przyłącze wodociągowe i odcinek wodociągu w ulicy Towarowej, fragment instalacji odwadniającej drenażu oraz kanalizacji deszczowej. W trakcie wykonywania prac ziemnych sprawowany był nadzór archeologiczny, jednak na terenie budowy nie odnotowano obiektów podlegających ochronie archeologicznej. Rozpoczęto również stawianie słupów i ścian żelbetowych. Zakończenie inwestycji planowane jest na 3 czerwca 215 r. Rycina 12. Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych UE w Poznaniu Źródło: 62

63 Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu Wartość projektu: ,8 zł Kwota dofinansowania UE: , zł W okresie sprawozdawczym (14 maja 213 r.) beneficjent Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, podpisał aneks nr 1, który zmienił termin zakończenia realizacji na 31 maja 214 r. Przedmiotem projektu jest uruchomienie Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych (CDBKZ), w skład którego wchodzić będzie laboratorium precyzyjnych pomiarów geometrycznych i materiałowych. Centrum ukierunkowane będzie na proces dydaktyczny na pierwszym i drugim stopniu studiów obejmującym: precyzyjne pomiary geometryczne, materiałowe i wytrzymałościowe kół zębatych walcowych i stożkowych, ale również jego potencjał wykorzystany będzie do pomiarów całych przekładni zębatych elementów produkowanych przez przemysł lotniczy i samochodowy warunkujących bezpieczeństwo ich użytkowania oraz przemysł maszynowy i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dotychczas zawarto 26 umów na kwotę dofinansowania UE ,76 zł, co stanowi 99,38% alokacji przeznaczonej na to działanie. W analizowanym okresie zakończone zostały 2 inwestycje, natomiast od początku uruchomienia programu zaakceptowany wniosek o płatność końcową mają 22 projekty: Schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej 12 projektów, co stanowi 75%, Schemat II Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia 1 projektów, co stanowi 1%. W ramach Działania 5.2 wspierane są projekty dotyczące infrastruktury edukacyjnej oraz infrastruktury kształcenia ustawicznego. Spośród projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej dominują projekty związane z budową sal sportowych oraz boisk szkolnych na terenach wiejskich (np. budowa sali sportowej przy SSP w Chwalibogowie i przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach). Dzięki temu przedsięwzięciu możliwe jest wyrównanie szans w rozwoju uczniów w zajęciach sportowych. Ponadto udzielono wsparcia na budowę, przebudowę lub modernizację szkół oraz rozbudowę bazy dydaktycznej (np. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Kórniku). Ważnym elementem tych inwestycji poza tworzeniem obiektów, jest także ich wyposażenie. W ramach wsparcia kierowanego do placówek kształcenia ustawicznego beneficjenci otrzymali przede wszystkim dofinansowanie na wyposażenie placówek, np. zakup wyposażenia specjalistycznego do laboratorium pomiarowego, pracowni CNC, pracowni spawalniczej i pracowni elektromechaniki pojazdowej dla Zespołu Szkół TransportowoElektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. W Zespole Szkół nr 3 w Ostrzeszowie zakupiono m.in. sprzęt rolniczy, który umożliwił utworzenie nowego kierunku kształcenia agrobiznes. 63

64 Na poprawę warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia podpisano łącznie 66 umów na kwotę dofinansowania UE ,77 zł. Inwestycje te wykorzystują w 85,73% alokacji przewidzianej na to działanie. Jednocześnie zakończono już 84,85% projektów (tj. 56), na które podpisano umowy. W ramach tego działania realizowanych jest 6 projektów kluczowych, z czego 2 zostały już zakończone. Ponadto w ramach projektu kluczowego pn. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia realizowanych jest 7 umów, spośród których jedna została już zakończona w okresie sprawozdawczym. W Działaniu 5.3 wspierane są głównie przedsięwzięcia związane z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego, a także z zakresu modernizacji, przebudowy i rozbudowy funkcjonujących obiektów ochrony zdrowia. Szpitale otrzymały dofinansowanie m.in. na EKG w tym holtery, kardiomonitory, aparaturę endoskopową, stoły operacyjne i zabiegowe, pompy infuzyjne i strzykawkowe. W zakupiony sprzęt były najczęściej doposażone bloki operacyjne, pracownie RTG, pracownie endoskopowe, oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, oddziały ginekologicznopołożnicze, oddziały chirurgiczne, a także oddziały okulistyczne, pracownie tomografii komputerowej i USG. Doposażenie bloków operacyjnych czy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dotyczyło głównie szpitali powiatowych, natomiast szpitale wojewódzkie otrzymały dofinansowanie na sprzęt wykorzystywany na oddziałach specjalistycznych np. oddział chirurgii szyi, głowy i onkologii radiologicznej, oddział pulmonologii, oddział chirurgii klatki piersiowej itp. Oprócz zakupu sprzętu medycznego, beneficjenci mają możliwość pozyskania środków na rozbudowę i modernizację istniejących obiektów infrastruktury ochrony zdrowia, a także rozbudowę i modernizację sal operacyjnych, zabiegowych i bloków diagnostycznych wraz z zakupem i montażem wyposażenia związanego bezpośrednio z procesem leczenia. Projekty kluczowe Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od czerwca 28 r. do marca 21 r. W maju 21 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Wsparcie polegało na zakupie rezonansu magnetycznego oraz dostosowaniu pomieszczeń w celu prawidłowego funkcjonowania aparatu. Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie od kwietnia 29 r. do grudnia 21 r. W sierpniu 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. W ramach projektu oddziały i komórki szpitalne zostały wyposażone w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt medyczny. Zakupiono m.in. sprzęt reanimującomonitorujący, okulistyczny, ortopedyczny, laryngologiczny, urologiczny, anestezjologiczny i neurochirurgiczny. Ponadto w ramach inwestycji wyposażono Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownię Endoskopii Gastroenterologicznej oraz zakupiono nowe aparaty do hemoterapii. Poprawa wykrywalności, standardów diagnostyki i radioterapii nowotworów w Wielkopolsce Wartość projektu: ,21 zł Kwota dofinansowania UE: ,37 zł 64

65 Projekt realizowany jest przez Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. SkłodowskiejCurie, a jego przedmiotem jest rozbudowa Zakładu Radioterapii, Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej, a także utworzenie Oddziału Endoskopii, Endoskopii Laryngologicznej i Stomii oraz Zakładu Radiobiologii. 29 stycznia 213 r. beneficjent podpisał aneks nr 3 do umowy zmniejszając tym samym wartość całkowitą projektu i wartość dofinansowania. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowane jest na listopad 213 r. Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Wartość projektu: ,82 zł Kwota dofinansowania UE: ,91 zł Projekt realizowany jest przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego pozwalającego w sprawny sposób realizować planowe zabiegi, jak również elastycznie reagować na pacjentów z urazami i innymi nagłymi przypadkami, którzy muszą być operowani w trybie pilnym bez kolizji z operacjami w trybie planowym. Zakup nowego sprzętu wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa chorych i personelu medycznego. Beneficjent posiada pisemną zgodę IZ WRPO na wydłużenie terminu realizacji projektu do końca września 213 r., z uwagi na złożoność projektu. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wartość projektu: ,54 zł Kwota dofinansowania UE: ,4 zł Projekt jest realizowany przez sześć Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia, podlegających Samorządowi Województwa Wielkopolskiego (poprzez zadania projektowe) w ramach siedmiu umów. Przedmiotem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy warunków rozwoju ludności. Wyznaczony cel jest ukierunkowany na zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych oraz podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych, czego istotnym elementem jest poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, a także standardów wyposażenia w sprzęt medyczny. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie W okresie sprawozdawczym nie został podpisany żaden aneks. Przedmiotem projektu jest modernizacja szpitalnego oddziału psychiatrycznego wchodzącego w skład zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie polegająca na przebudowie wraz z rozbudową Willi im. Mazurkiewicza. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 213 r. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie Dnia 31 stycznia 213 r. beneficjent podpisał aneks zmniejszający całkowitą wartość projektu i dofinansowania ze środków WRPO. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzony zostanie kompleksowy remont 1 obiektów szpitalnych. Potrzeba ta wynika z funkcjonowania oddziałów szpitalnych w warunkach niedostosowanych do wymogów rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. W czerwcu 213 r. został ogłoszony przetarg na prace budowlane w budynkach szpitalnych nr 16 i 19. Planowana data zakończenia realizacji projektu to grudzień 214 r. 65

66 Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu Projekt zakończony 26 kwietnia 213 r. zaakceptowany został wniosek o płatność końcową. Przedmiotem projektu była modernizacja Zakładu Patomorfologii (przebudowa zakładu, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu). Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Poznański Ośrodek Reumatologiczny SPZOZ w Śremie W ramach inwestycji planuje się zakup cyfrowego aparatu RTG diagnostycznego z infrastrukturą. 6 lutego 213 r. beneficjent ogłosił przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG diagnostycznego w technice cyfrowej z wyposażeniem, systemu informatycznego RIS/PACS oraz adaptację pomieszczeń istniejącej pracowni RTG, a w kwietniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Planowana data zakończenia inwestycji to lipiec 213 r. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnego aneksu. Inwestycja obejmuje modernizację pomieszczeń szpitala w Ludwikowie (gmina Mosina) Pawilon Chorych nr 1, Oddział Leczenia Gruźlicy. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem, a jej zakończenie przewidziane jest na grudzień 213 r. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (zadanie 1) Przedmiotem projektu jest wymiana instalacji klimatyzacyjnej dla Bloku Operacyjnego. W czerwcu 213 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane polegające na wymianie instalacji klimatyzacyjnej dla bloku operacyjnego oraz wykonaniu instalacji klimatyzacji dwóch sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, a także korytarzy przylegających do tych pomieszczeń. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 213 r. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (zadanie 2) 15 stycznia 213 r. został podpisany aneks nr 1. Wsparcie przeznaczone jest na zakup urządzeń medycznych dla rozwoju nowoczesnej diagnostyki i terapii w obszarze ginekologicznopołożniczym. W lutym 213 r. beneficjent ogłosił przetarg na zakup sprzętu medycznego. Projekt zakończył się pod koniec maja 213 r. i beneficjent jest w trakcie przygotowywania wniosku o płatność końcową. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia etap II Wartość projektu: ,61zł Kwota dofinansowania UE: ,21 zł Dnia 11 stycznia 213 r. zakończyły się konsultacje społeczne, a 17 stycznia 213 r. projekt został wpisany na IWIPK. Podpisanie umów planowane jest na lipiec 213 r. Przewidywany okres realizacji inwestycji to rok 213. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy warunków rozwoju ludności. Na wspomnianą inwestycję składać się będą następujące zadania projektowe: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia (etap II) Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu modernizacja Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu: Kardiologicznego, Neurochirurgicznego, Okulistyki i części Chirurgii Szczękowo Twarzowej, a także Apteki szpitalnej. W dniu 29 marca 213 r. beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie. 2 czerwca 213 r. ZWW Uchwałą nr 3492/213 przyjął wniosek o dofinansowanie. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie (etap II) montaż szybu dźwigowego i windy oraz budowa zamkniętego podjazdu dla karetek szpitalnych. W dniu 15 kwietnia beneficjent złożył wniosek 66

67 o dofinansowanie. 2 czerwca 213 r. ZWW Uchwałą nr 3492/213 przyjął wniosek o dofinansowanie. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia (etap II) Wojewódzki Szpital w Koninie modernizacja i przebudowa pomieszczeń w segmencie B oraz zakup endoskopów wraz z wyposażeniem i torem wizyjnym oraz zakup i montaż aparatu cyfrowego RTG. W dniu 21 czerwca 213 r. beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie. Realizacja projektu umożliwi stworzenie optymalnych warunków do wykonywania świadczeń zdrowotnych, zapewnienie wysokiego standardu zabiegów oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego i funkcjonowania ww. zakładów. Będzie to kolejny krok w celu dostosowania jednostek ochrony zdrowia do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 212 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Od początku uruchomienia programu podpisano 14 umów na kwotę dofinansowania UE ,35 zł. Jednocześnie umowy te wyczerpują prawie całą alokację, tj. 99,59%. W ramach Działania 5.4 zakończono już 13 inwestycji, z czego 1 w okresie sprawozdawczym. W Działaniu 5.4 realizowane są projekty dotyczące przebudowy, adaptacji oraz budowy obiektów służących przede wszystkim świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wraz z pracami budowlanymi beneficjenci otrzymali wsparcie na wyposażenie obiektów (m.in. pokoi do dziennego pobytu, terapii zajęciowej, fizjoterapii). Do przykładów projektów wspartych w ramach działania należą: modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku, Pakówce, Liskowie, czy też przebudowa budynku dawnej wozowni w Kolnicy (gmina Brudzew) z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury prowadzący ognisko wychowawcze, spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych z rówieśnikami oraz rehabilitacje. Zakończona inwestycja w I półroczu 213 r. dotyczyła budowy parku orientacji przestrzennej, z elementami dydaktycznymi dla osób z dysfunkcją wzroku w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. W ramach projektu odtworzono klimat ogrodu barokowego, a w jego przestrzeń wkomponowano urządzenia dydaktycznozabawowe służące rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących. Rycina 13. Park orientacji dla niewidomych w Owińskach Źródło: powiat.poznan.pl; 67

68 Postęp rzeczowy Priorytetu V Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu V na rozwój infrastruktury społecznej w województwie wielkopolskim określono 9 wskaźników priorytetowych (5 wskaźników produktu, 4 wskaźniki rezultatu) oraz 9 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Analiza wskaźników znajduje się poniżej. Edukacja Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 36 projektów z zakresu edukacji (co daje 113% realizacji wartości docelowej), z czego 29 zostało zakończonych. Są to zarówno projekty realizowane przez uczelnie wyższe, jak i szkoły podstawowe, gimnazja, a także placówki kształcenia ustawicznego. Prawie połowa dofinansowanych projektów realizowana jest na obszarach wiejskich (m.in. w Rakoniewicach w powiecie grodziskim, Wapnie w powiecie wągrowieckim, Pakosławiu w powiecie rawickim), co daje 114% wartości docelowej. Do końca czerwca 213 r. wsparto 1 szkół wyższych (125% realizacji celu dla 213 r.), z czego 7 zostało zakończonych. Wśród wspartych placówek znalazły się m.in. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Politechnika Poznańska, a w okresie sprawozdawczym zakończono projekt dotyczący wsparcia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie. Wartość wskaźnika Liczba studentów korzystających z efektów projektów znacząco przekroczyła zakładane wartości docelowe (31% realizacji na podstawie podpisanych umów) i wynosi 6 2. Tak wysoka wartość jest zjawiskiem pozytywnym i świadczy o większej efektywności wsparcia niż zakładano. Z kolei realizacja ww. wskaźnika uległa zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego i wynosi , co wynika z faktu, że w przypadku dwóch projektów dokonano korekty wniosków o płatności i zmniejszono wartości wskaźników. Do końca czerwca 213 r. wsparto 26 szkół i placówek kształcenia ustawicznego, z czego 22 zostały zakończone (m.in. wsparcie Szkoły Podstawowej w DzierzbinieKolonii, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu, Zespołu Szkół TransportowoElektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim). Odnosząc się do celu dla 213 r. nie ma zagrożenia jego realizacji (18%). Podobnie jak w przypadku projektów z zakresu szkolnictwa wyższego efektywność wsparcia jest nieco wyższa niż zakładano. Z efektów projektów będzie korzystać uczniów (139% realizacji wartości docelowej), a do tej pory skorzystało już uczniów. Ochrona zdrowia Brak znacznego odchylenia pomiędzy określonymi celami a rzeczywistą realizacją odnotowano także w obszarze ochrony zdrowia (Działanie 5.3). Do końca okresu sprawozdawczego dofinansowano 66 projektów z zakresu ochrony zdrowia, z czego 56 zostało już zakończonych (m.in. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku). Przy obecnym poziomie kontraktacji cele realizowane są w 12%. Większość wspartych projektów dotyczyła zakupu urządzeń medycznych, stąd wysoki poziom realizacji wskaźnika: Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia (wartość wskaźnika realizacji wynosi 55, a szacowanej realizacji 6, dzięki czemu wartość docelowa dla 213 r. zostanie osiągnięta na poziomie 19%). Ponadto szacuje się, że do końca 214 r. przebudowanych zostanie 11 instytucji ochrony zdrowia, tym samym zostanie przekroczona wartość docelowa dla 213 r. (wartość 6). Ze względu na fakt, iż inwestycje związane z przebudową są przedsięwzięciami wieloletnimi, stąd wartość realizacji wskaźnika Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia wynosi 4 i są to następujące placówki: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny 68

69 w Kaliszu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, SP ZOZ w Gostyniu, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Jak istotne jest wsparcie w Wielkopolsce szpitali świadczy wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej. Choć nie wszystkie inwestycje zostały zakończone to już teraz znacznie została przekroczona wartość docelowa dla wskaźnika Liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem na podstawie wniosków o płatność końcową wartość wskaźnika wynosi 74 41, przy wartości docelowej wynoszącej 35. Natomiast z podpisanych umów wynika, iż ze wspartych szpitali skorzysta osób (278% wartości docelowej). Oznacza to, że realizowane projekty obejmują znacznie większą grupę odbiorców niż zakładano na etapie programowania. Świadczy to jednocześnie o wysokiej skuteczności tychże projektów. Dużą liczbę osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej należy również upatrywać w sytuacji społecznej. Stopniowo społeczeństwo staje się społeczeństwem starzejącym, a rozwój cywilizacji powoduje coraz to większy stopień zachorowalności na choroby cywilizacyjne, które z czasem przekształcają się w choroby społeczne. Ważnym efektem projektów realizowanych w obszarze zdrowia są specjalistyczne badania medyczne przeprowadzone sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów, których zgodnie z podpisanymi umowami będzie , co daje nieco ponad 1% realizacji celu dla 213 r. Na podstawie projektów zakończonych do końca czerwca 213 r. przeprowadzono już takich badań. Pozostała infrastruktura społeczna Trzeci typ inwestycji realizowany w ramach Priorytetu V stanowi wsparcie pozostałej infrastruktury społecznej (Działanie 5.4). Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 14 projektów z zakresu innej infrastruktury społecznej, z czego 13 zostało zakończonych. Nie ma zagrożenia w realizacji określonych celów (14% wartości docelowej na podstawie podpisanych umów). W okresie sprawozdawczym zakończono 5 inwestycji, które realizowane są na obszarze wiejskim, co odpowiada szacowanej realizacji i jest o 1 większe od wartości docelowej dla tego wskaźnika. Dzięki dotacji udało się wesprzeć 18 obiektów pomocy społecznej, z czego z 16 można już w pełni korzystać (m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., DPS w Liskowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie). Jednocześnie osiągnięto już wartość docelową, która wyniosła 1. Dzięki realizacji projektów ze wspartych obiektów infrastruktury społecznej skorzysta osób (na podstawie podpisanych umów), co stanowi 1% wartości docelowej dla 213 r. Realizacja wskaźnika przekracza wartość szacowanej realizacji (16 732), co oznacza, że ze wspartych obiektów w rzeczywistości skorzystało więcej osób niż zakładano na etapie podpisywania umów. Jest to zjawisko pozytywne i świadczy o dużej efektywności wsparcia w tej dziedzinie. Miejsca pracy W ramach wsparcia infrastruktury dla kapitału ludzkiego wygenerowanych zostanie 227,5 nowych miejsc pracy. Najwięcej etatów zostanie utworzonych w ramach Działania 5.4 (133,5). Do końca I półrocza 213 r. dzięki dofinansowaniu powstało już 213,75 etatów, głównie w obszarze pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów WRPO. Jednakże należy mieć na uwadze, iż środki z WRPO mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy pośrednich, których zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. w ramach Priorytetu V powstanie 19 takich etatów. Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie V IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 69

70 Mln PLN PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE W ramach Priorytetu VI od początku uruchomienia programu podpisano 13 umów na kwotę dofinansowania UE ,93 zł, co stanowi 9,97% wykorzystanej alokacji. Z kolei wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 81,7%. Do końca czerwca 213 r. zostały zakończone 94 projekty (72,31% wszystkich projektów). W I półroczu 213 r. rozpoczęto nabór wniosków dla Działania 6.2 Schemat III Infrastruktura kin. Oferty konkursowe można składać od 27 czerwca 213 r. do 29 lipca 213 r. Do rozdysponowania jest 1 EUR, a rozstrzygniecie konkursu planowane jest na listopad 213 r. Liczba umów: 13 Wartość dofinansowania UE: ,93 zł Kontraktacja: 9,97% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: ,6 zł Liczba zakończonych projektów: 94 Wykres 16. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu VI oraz alokacja (środki UE w mln PLN), stan na r ,67 138,5 12,97 116, Działanie 6.1 Działanie 6.2 Wartość dofinansowania UE Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) W ramach Działania 6.1 do końca okresu sprawozdawczego podpisano 7 umów na łączną kwotę dofinansowania UE ,5 zł, co wyczerpuje 92,9% alokacji przewidzianej na to działanie. Do końca czerwca 213 r. zakończono w sumie 53 projekty, w tym 5 w okresie sprawozdawczym. 7

71 W ramach Działania 6.1 realizowane są projekty dotyczące wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych, są to zarówno projekty inwestycyjne, jak i promocyjne. Większość środków przeznaczona została na realizację projektów związanych z budową oraz rozbudową infrastruktury turystycznej. Projekty dotyczą m.in. budowy lub rozbudowy bazy noclegowej, budowy lub rozbudowy ośrodków rekreacyjnowypoczynkowych oraz sportoworekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wsparte zostały również projekty zagospodarowujące obszary przyjeziorne czy nadbrzeżne (np. zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Wolsztyńskim, czy też Jeziorem Miejskim w Chodzieży). Licznie wsparto także projekty związane z szeroko pojętą aktywnością ruchową, są to projekty dotyczące: budowy ścieżek rowerowych (np. trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej w powiecie Kościańskim), kąpielisk (np. w popularnym Boszkowie w powiecie leszczyńskim) czy nawet szlaków kajakowych (szlak kajakowy Puszcza Zielonka w Gminie Pobiedziska). Poza projektami inwestycyjnymi wsparto także projekty z obszaru promocji i informacji turystycznej. Dotyczą one głównie promocji produktów lub też walorów turystycznych Wielkopolski jako całości lub poszczególnych jej obszarów np. promocja walorów turystycznych miasta Wągrowiec. Projekty kluczowe Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski Wartość projektu: ,56 zł Dofinansowanie UE: ,64 zł 4 lutego 213 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w Poznaniu, która realizuje projekt. W okresie sprawozdawczym został podpisany również Aneks nr 1 do umowy (26 marca 213 r.) zmniejszający całkowitą wartość projektu, oraz dofinansowanie UE. Przedmiotem projektu jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski, łączącego drogi wodne regionu Wielkopolski w wodny szlak turystyczny. Produkt uznany został za rozwojowy i unikatowy w skali kraju, ze względu na wykorzystanie równoleżnikowego kierunku przepływu głównych rzek regionu Warty i Noteci oraz południkowego położenia kanału Warta Gopło. Szlak ten, liczący 69 km, przebiega przez tereny województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko pomorskiego. Projekt promować będzie walory przyrodnicze szlaku oraz walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek. Zrealizowanie zaplanowanej inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na wzmocnienie wizerunku Wielkopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie i wzrost popytu na jego wiodące produkty turystyczne. Skutkować to będzie zwiększeniem ruchu turystycznego na obszarach wokół Wielkiej Pętli Wielkopolski tj. wzrostem wykorzystania bazy noclegowej, gastronomicznej oraz wypożyczalni sprzętu wodnego, wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Zakończenie projektu przewidziano na czerwiec 215 r. Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej Orientacyjna wartość projektu: ,87 zł Orientacyjna kwota dofinansowania UE: ,68 zł Beneficjentem projektu jest Gmina Piła, która w dniu 12 kwietnia 213 r. złożyła wniosek o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej w czerwcu br. oceny formalnej beneficjent został zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji. Przedmiot projektu obejmuje stworzenie produktu turystycznego regionu pn. Pilska strefa aktywności turystycznej, w tym: wybudowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno rekreacyjnej łączącej 4,5 km szlaku wodnego rzeki Gwdy, ścieżki pieszo rowerowe z miejscami piknikowymi i rekreacyjnymi wzdłuż brzegów rzeki oraz na wyspie miejskiej. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Piła. W skład przedmiotowego projektu wchodzą następujące części projektu: 71

72 Ciąg pieszo rowerowy wzdłuż lewego brzegu rzeki Gwdy od Mostów Królewskich do kładki na wyspie miejskiej przy restauracji Młyn. Przebudowa ciągu pieszo rowerowego od kładki na wyspie miejskiej od strony al. Niepodległości wzdłuż bulwarów Chatellerault po prawej stronie rzeki Gwdy do Placu Staszica. Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne centrum wyspy miejskiej wraz z ciągiem pieszo rowerowym i małą architekturą. Uzupełnienie programu rekreacyjnego wyspy o bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Budowa turystycznych przystani wodnych na rzece Gwdzie w Pile. Realizacja projektu ma przyczynić się do wzrostu znaczenia turystyki wodnej i rowerowej w rozwoju subregionu pilskiego i Wielkopolski, poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na rzece Gwdzie i w jej otoczeniu. Realizacja przedmiotowego projektu będzie miała istotny wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Piły i regionu oraz wzmocnienie potencjału turystycznego Wielkopolski. Zakończenie realizacji przewidywane jest na 3 września 214 r. Łącznie do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 6 umów, w tym 1 w I półroczu 213 r., na kwotę dofinansowania UE ,43 zł, co stanowi 88,67% wykorzystanej alokacji. W okresie sprawozdawczym zakończono 1 projektów, a do końca czerwca 213 r. 41 (68,33%). Wykres 17. Liczba zakończonych projektów w ramach Działania 6.2 w podziale na schematy Schemat I Schemat II Schemat III 17 Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) W ramach Działania 6.2 realizowane są projekty z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju infrastruktury kulturalnej, są to zarówno projekty inwestycyjne, jak i promocyjne. Wsparcie zostało rozłożone równomiernie pomiędzy projekty inwestycyjne, promocyjne oraz dotyczące infrastruktury kin. Projekty inwestycyjne dotyczą głównie renowacji, rewaloryzacji czy adaptacji obiektów historycznych i zabytkowych na cele kulturalne, a także renowacji i konserwacji zabytków ruchomych (np. odnowa i konserwacja drewnianych kościołów południowej Wielkopolski). Przedsięwzięcia promocyjne dotyczą głównie promocji kultury oraz dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i poszczególnych jej obszarów (np. Regionu Średzkiego, Ziemi Ostrzeszowskiej). Działania te obejmują prowadzenie kampanii promocyjnoinformacyjnych, organizację wydarzeń kulturalnych. 72

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za I półrocze 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27213 Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 za I półrocze 214

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za I półrocze 2015 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27213 Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 za I półrocze 215

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za I półrocze 2011 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za I półrocze 2011 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27213 Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 za I półrocze 211

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za II półrocze 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za II półrocze 2010 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 za II półrocze 21 r. Poznań, 29 marca 211 r. I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020. Działanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Lublin, 24 maja 2017 r.

Lublin, 24 maja 2017 r. Lublin, 24 maja 2017 r. Doświadczenia w zakresie pozyskania funduszy unijnych przez przedsiębiorców w okresie programowania 2017-2013 oraz perspektywy pozyskiwania środków w nowym okresie 2014-2020 Lubelska

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011 Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie Ostatnia aktualizacja info na stronie www Szczegółowe informacje odnośnie działań w ramach RPO WP uszczegółowienie. (http://mojregion.eu/regionalny-programoperacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca maja 215 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 11,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,1 mld zł. Tym samym

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW

Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW 2007-2013 Bank Gospodarstwa Krajowego Kromerowo, 1 grudnia 20111 r.

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2012 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

I półrocze 2012 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27213 Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 I półrocze 212

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: 1. Co to jest JEREMIE? 2. JEREMIE w Polsce 3. JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r.

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r. Podsumowanie wdrażania I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20132013 Złożone wnioski w ramach I i II Osi RPO WL 2007-20132013 Paweł Majka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową 2011 Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową Poznań, 11 września 2011 r. Internacjonalizacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł 1 Dnia 21 grudnia 2011 roku Komisja Europejska podjęła

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Główne cele: wsparcie skoncentrowane na pracach B+R

Bardziej szczegółowo