Informator dla rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym świeŝo przybyłych do Francji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator dla rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym świeŝo przybyłych do Francji"

Transkrypt

1 Livret d accueil à l attention des parents d Elèves Nouvellement Arrivés en France (ENA) scolarisés au collège. Conception : Plate-forme d accueil Elèves Nouvellement Arrivés en France Collège Révolution Nîmes Espace d accueil ENA L.S.Senghor Collège Les Aiguerelles Montpellier Réalisation : Isabelle Simonet Directrice Plate-forme accueil ENA Nîmes Illustrations : Prune Reichell (BRM-Lollipop) Mise en page : Azaprint Impression : SRD /Rectorat Montpellier Traduction en polonais : Jadwiga Gomulscak Ce livret est traduit en 11 langues : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, turc. à l attention des parents d Elèves Nouvellement Arrivés en France Informator dla rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym świeŝo przybyłych do Francji

2 Sommaire Textes Officiels I. L inscription II. La vie au collège 1. Comment se déroule une journée? 2. Quel est notre rôle en tant que parents? 3. Qui peut nous adresser un soutien? III. Les aides matérielles à la scolarité IV. Des partenaires du collège dans votre quartier 1 22

3 Spis treści Przepisy I. Zapisy do Gimnazjum II. śycie w Gimnazjum 1. Jak przebiega dzień w szkole? 2. Jaka jest rola rodziców? 3. Gdzie szukać pomocy? III. Pomoc materialna dla ucznia Gimnazjum IV. Partnerzy Gimnazjum w miejscu zamieszkania 21 2

4 Notatki Le droit à l éducation pour tous «Aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l accès au service public de l éducation» circulaire Education Nationale n du 20 mars 2002 L obligation scolaire «L école est un lieu déterminant pour l intégration sociale, culturelle et à terme, professionnelle des jeunes. C est pourquoi tous ont droit à l éducation et sont soumis à l obligation scolaire de 6 à 16 ans.» Circulaire Education Nationale n du 23 mars 3 20

5 Mes notes KaŜdy ma prawo do kształcenia się «Szkolnictwo publiczne jest jednakowo dostępne (i bezpłatne) dla wszystkich uczniów bez względu na ich pochodzenie i narodowość.» Okólnik Ministerstwa Edukacji nr z dnia 20 marca 2004 r ObowiąŜek szkolny «Szkoła odgrywa decydującą rolę w społecznej, kulturalnej i zawodowej integracji dzieci i młodzieŝy. Wszystkie dzieci od szóstego do szesnastego roku Ŝycia podlegają obowiązkowi szkolnemu (to znaczy, Ŝe muszą uczęszczać do szkoły.» Okólnik Ministerstwa Edukacji nr 2004 z dnia 23 marca 2004 r. 19 4

6 I. L INSCRIPTION AU COLLEGE A qui nous adressons-nous? Au secrétariat du chef d établissement. Quelles sont les conditions requises? Notre enfant doit être vacciné et nous devons en donner la justification. Nous devons fournir un justificatif de domicile Nous devons fournir un document d état civil de l enfant I. ZAPISY DO GIMNAZJUM Do kogo naleŝy się zwrócić? NaleŜy udać się do skretariatu dyrektora Gimazjum. Jakie dokumenty naleŝy dostarczyć? Aktualną kartę szczepień dziecka (przetłumaczoną na język francuski kartę naleŝy przedstawic lekarzowi rodzinnemu, ktory wystawi stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka).. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (rachunek za prąd lub telefon).. Akt urodzenia dziecka. III. POMOC MATERIALNA Jest ona uzaleŝniona od sytuacji materialnej rodziny ocenionej w trakcie przeprowadzonego w szkole wywiadu socjalnego : Stypendium gimnazjalne Częściowo bezpłatne korzystanie ze stołówki szkolnej Zaopatrzenie ucznia z pomoce szkolne IV. PARTNERZY GIMNAZJUM W WASZYM MIEJSCU ZAMIESZKANIA W Waszej dzielnicy działają z pewnością stowarzyszenia udzielające pomocy dzieciom w odrabianiu zadań domowych. Niektóre z nich mogą ponadto okazać się pomocne w przezwycięŝaniu trudności wychowawczych z jakimi boryka się wielu rodziców w dzisiejszych czasach. Informacje na temat działających stowarzyszeń i organizacji znajdziecie w Gimnazjum

7 III - LES AIDES MATERIELLES A LA SCOLARITE Des aides sont possibles en fonction des besoins évalués lors du bilan social : Bourse de collèges Aide à la demi-pension Fonds sociaux (matériel scolaire) IV DES PARTENAIRES DU COLLEGE DANS VOTRE QUARTIER Dans votre quartier, il y a sans doute des associations capables d aider vos enfants à faire leurs devoirs et à apprendre leurs leçons. Certaines mêmes pourront vous être utiles pour résoudre les difficultés que de nombreux parents rencontrent aujourd hui dans l éducation de leurs enfants. Renseignez-vous auprès du collège pour connaître ces associations 17 6

8 II. LA VIE AU COLLEGE L équipe éducative est chargée de l organisation des activités éducatives selon des règles précises consignées dans le règlement intérieur. Le règlement intérieur découle des lois plus générales régissant la République Française : laïcité, mixité, respect et tolérance en sont les points forts. II. śycie W GIMNAZJUM Celem pracy Rady Pedagogicznej jest organizowanie zajęć szkolnych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie wewnętrznym placówki oświatowej. Regulamin ten, jest zgodny z prawem obowiązującym w Republice Francuskiej. Francuskie szkolnictwo publiczne jest laickie i koedukacyjne. Obowiązuje zasada wzajemnego szacunku i tolerancji. Opieka zdrowotna Pielęgniarka szkolna, której miejscem pracy jest ambulatorium (Infirmierie), zajmuje się opieką zdrowotną na terenie szkoły. Wraz z lekarzem szkolnym, sporządza ona bilans zdrowia ucznia. W razie potrzeby, lekarz szkolny skieruje ucznia do odpowiedniego specjalisty. Z lekarzem szkolnym moŝna konsultować się przez cały rok szkolny we wszystkich sprawach dotyczących zdrowia. 1 - Comment se déroule une journée? Elle se déroule suivant un emploi du temps noté dans le carnet de liaison. L élève doit suivre tous les cours. Il peut prendre son repas de midi au collège moyennant une participation financière des parents. Elle se déroule en respectant le règlement intérieur (droits et devoirs), consigné dans le carnet de liaison. Ce carnet de liaison doit toujours être dans le cartable. 1. Jak przebiega dzień w szkole? Przebiega on zgodnie z rozkładem zajęć znajdującym się w dzienniczku ucznia (carnet de correspondence). Uczeń ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach. Obiad, częściowo odpłatny, moŝe zjeść w stołówce szkolnej (cantine). Powinien mieć zawsze przy sobie dzienniczek ucznia. Pomoc społeczna Pracownice Socjalne (Assistantes Sociales) pełnią regularne dyŝury na terenie szkoły. SłuŜą one pomocą uczniom i ich rodzinom. Po przeprowadzeniu wywiadu w zakresie sytuacji materialnej rodziny, podejmują one działania mające na celu udzielenie wsparcia we właściwej integracji szkolnej i społecznej ucznia i jego rodziny. 7 16

9 Santé L infirmière scolaire, présente à l infirmerie du collège (en fonction de son emploi du temps), accueillera votre enfant dès son arrivée au collège et organisera le bilan médical avec le médecin scolaire Le médecin scolaire effectuera le bilan médical et vous orientera vers un centre de soins si besoin est. Il pourra être sollicité au long de l année pour tout problème en lien avec la santé Social L assistante sociale scolaire assure une permanence au collège. Elle est à la disposition des élèves et de leur famille. Après un bilan social, elle propose les mesures d aide et de soutien nécessaires à une bonne intégration scolaire et sociale. 15 8

10 2 - Quel est notre rôle en tant que parents d élèves? Dans le système scolaire français, les parents sont considérés comme des partenaires. Nous pouvons : donner notre avis (élection parents d élèves) rencontrer un professeur (avec interprète si nous ne parlons pas français) émettre des vœux d orientation. Nous devons : veiller à l assiduité (présence, ponctualité) vérifier le travail scolaire (devoirs, bulletins scolaires) veiller à la présentation de notre enfant (tenue, hygiène) 9 14

11 L ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN FRANCE Poursuite d études Vie professionnelle 2. Jaka jest rola rodziców? Rodzice są partnerami dla francuskiego systemu edukacji. TERMINALE GENERALE PREMIERE GENERALE BAC TERMINALE TECHNOLOGIQUE PREMIERE TECHNOLOGIQUE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE BAC PRO TERMINALE PROFESSIONNELLE PREMIERE PROFESSIONNELLE SECONDE PROFESSIONNELLE C.A.P. 2ème ANNEE DE CAP 1ère ANNEE DE CAP Nasze prawa : prawo do wyraŝania swojego zdania poprzez udział w wyborach do Rady Rodziców prawo do konsultacji z nauczycielami (przy pomocy tłumacza, jesli nie znamy języka francuskiego) LYCÉE LYCÉE PROFESSIONNEL składania wniosków dotyczących dalszej nauki dziecka. Je veux suivre des études générales ou technologiques Je veux suivre une formation professionnelle Nasze obowiązki : TROISIÈME QUATRIÈME CINQUIÈME SIXIÈME COLLÈGE dbać, by nasze dzieci przychodzily punktualnie do szkoły i systematycznie uczestniczyły w zajęciach kontrolowanie pracy dziecka (zadania domowe, wykazy ocen świadectwa) dbanie o wygląd zewnętrzny ucznia (schludny ubiór, higiena osobista)

12 3 - Qui peut nous apporter un soutien? Pédagogie Le Chef d établissement est responsable de tout le collège Le Professeur Principal est le référent de la classe Le Conseiller Principal d Education est le responsable de la Vie Scolaire Orientation Le Conseiller d Orientation Psychologue répondra à vos questions concernant l orientation de votre enfant au collège, vous pourrez également le rencontrer au CIO (Centre Information et Orientation). 3. Gdzie szukać pomocy? Wsparcie pedagogiczne Dyrektor szkoły (le Principal) jest odpowiedzialny za funkcjonowanie całego Gimnazjum. KaŜdą klasą opiekuje się wychowawca (le Professeur Principipal). Za organizację Ŝycia szkolnego (sprawy wychowawcze) odpowiada Pedagog szkolny (le Conseilleur Principal). Pomoc w wyborze dalszego kształcenia W dokonaniu wyboru najwłaściwszego dla Waszego dziecka kierunku dalszej nauki i zawodu pomoŝe Psycholog szkolny (le Conseilleur d orientation). MoŜna równieŝ zwrócić się o pomoc do CIO (Centre Information et Orientation)

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Informacja dla rodziców

PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Informacja dla rodziców A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Informacja dla rodziców Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zgodny z najnowszą ustawą o systemie oświaty z 2014 roku!

Podręcznik zgodny z najnowszą ustawą o systemie oświaty z 2014 roku! Podręcznik zgodny z najnowszą ustawą o systemie oświaty z 2014 roku! Décibel 1, 2, 3 Seria podręczników do nauki języka francuskiego dla szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, opracowana ściśle

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO INFORMACJE OGÓLNE

SZKOLNICTWO INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE SZKOLNICTWO Szkolnictwo we Francji (nauczanie i organizacja) pozostaje pod ścisłą kontrolą państwa. Francja zapewnia obywatelom swobodę wyboru pomiędzy oświatą publiczną i prywatną. Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS

ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS Ambassade de Pologne en France Service Economique ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS GUIDE La présente publication a été rédigée en utilisant des informations disponibles,

Bardziej szczegółowo

TV5MONDE, Pologne, les chemins du renouveau Momatiuk / Eastcoot / Corbis MIĘDZYNARODOWY KANAŁ FRANCUSKOJĘZYCZNY Z POLSKIMI NAPISAMI

TV5MONDE, Pologne, les chemins du renouveau Momatiuk / Eastcoot / Corbis MIĘDZYNARODOWY KANAŁ FRANCUSKOJĘZYCZNY Z POLSKIMI NAPISAMI TV5MONDE, Pologne, les chemins du renouveau Momatiuk / Eastcoot / Corbis MIĘDZYNARODOWY KANAŁ FRANCUSKOJĘZYCZNY Z POLSKIMI NAPISAMI ÉDITO La Pologne est dans nos cœurs. Depuis toujours. Et la Pologne nous

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK FRANCUSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK FRANCUSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK FRANCUSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

D est en ouest, une Europe solidaire pour innover. Ze Wschodu na Zachód. Solidarni dla innowacyjnej Europy. Warmie Mazurie.

D est en ouest, une Europe solidaire pour innover. Ze Wschodu na Zachód. Solidarni dla innowacyjnej Europy. Warmie Mazurie. D est en ouest, une Europe solidaire pour innover Ze Wschodu na Zachód Solidarni dla innowacyjnej Europy Warmie Mazurie Warmie-Mazurie Warmia i Mazury P O L O G N E P O L S K A F R A N C E F R A N C J

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka francuskiego

Egzamin maturalny z języka francuskiego Biuletyn maturalny Anna Jędrzejewska Egzamin maturalny z języka francuskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Anna Jędrzejewska

Bardziej szczegółowo

, a. wa o. Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. om m. Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21

, a. wa o. Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. om m. Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21 Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21 né An Pierwsza, a x Sa Ar ne anné ed den es... U n ec es «a wa o to wa 1914-18, bit a wi aś ojn W k o R Sa 4-18, Ba 1, x t ed ill e Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA PO POLSKU

UBEZPIECZENIA PO POLSKU UBEZPIECZENIA PO POLSKU Grażyna Lubicz Fernandes tel. 01 39 64 38 36 06 73 47 94 20 fax: 01 34 17 43 51 e-mail: grazyna.fernandes.ag@swisslife.fr Ubezpieczyciel cieszący się od lat zaufaniem wielu instytucji

Bardziej szczegółowo

Le Patrimoine de Wallonie-Bruxelles ὰ l UNESCO Dziedzictwo Walonii-Brukseli w UNESCO

Le Patrimoine de Wallonie-Bruxelles ὰ l UNESCO Dziedzictwo Walonii-Brukseli w UNESCO Octobre 2013/N 19 Październik 2013/N 19 Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie Le Patrimoine de Wallonie-Bruxelles ὰ l UNESCO Dziedzictwo Walonii-Brukseli

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Jadwiga Szarkowska Kubala Dagmara Żaak Opieka merytoryczna: dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Joanna Sobotnik Anna Dębska

Opracowanie: Joanna Sobotnik Anna Dębska Opracowanie: Joanna Sobotnik Anna Dębska Tłumaczenie z języka polskiego na angielski: Poliglota Biuro Tłumaczeń www.poliglota.poznan.pl Tłumaczenie z języka polskiego na francuski: Joanna Sobotnik Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO RYNKU PRACY WE FRANCJI DLA OBYWATELI POLSKICH

DOSTĘP DO RYNKU PRACY WE FRANCJI DLA OBYWATELI POLSKICH Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Wydział Ekonomiczny DOSTĘP DO RYNKU PRACY WE FRANCJI DLA OBYWATELI POLSKICH PRZEWODNIK Niniejsza publikacja została opracowana między innymi przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJF-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji

Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji Beata Ciepła Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Francuski. Pas de problème!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU...2 Poziom podstawowy...

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

DLA GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO JUSTYNA BACZ-KAZIOR. Kurs podstawowy i kontynuacyjny. Janina Zielińska

DLA GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO JUSTYNA BACZ-KAZIOR. Kurs podstawowy i kontynuacyjny. Janina Zielińska JUSTYNA BACZ-KAZIOR PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA GIMNAZJUM Kurs podstawowy i kontynuacyjny Opieka merytoryczna Janina Zielińska Numer dopuszczenia: DKOW-5002-23/08 2 Spis treści 1. OMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIAC DRUKOWANYMI LITERAMI

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIAC DRUKOWANYMI LITERAMI SZKOŁA POLSKA ASSOCIATION DES PARENTS D`ELEVES DE L`ECOLE POLONAISE A NICE Presidante: Magdalena Pulka Vice-President: Hanna Kaminska-Klein tel. 06.25.26.35.22 Tresorier: Ewa Petts, Vice-Tresorier: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Ces Polonais d'origine et de cœur

Ces Polonais d'origine et de cœur 88 Czerwiec - lipiec 2011 Magazine Juin - juillet 2011 240, rue de Rivoli - 75001 Paris 01 47 03 90 00 Fax : 01 47 03 90 03 www.wirtualnafrancja.com www.dziendobry.fr adwokat Marta CICHOSZ 9, rue Scribe

Bardziej szczegółowo

Jean Paul II. 16 octobre 1978-2 avril 2005

Jean Paul II. 16 octobre 1978-2 avril 2005 110 grudzień 2013-styczeń 2014 Magazine décembre 2013-janvier 2014 240, rue de Rivoli - 75001-PARIS 01 47 03 90 00 www.dziendobry.fr annonce-dziendobry@gmail.com Tél 09 54 02 30 10 EKSPERT KSIĘGOWY Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. Instrukcja dla ucznia

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. Instrukcja dla ucznia Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

GMINA. Podanie najlepiej złożyć na 6 miesięcy przed urodzeniem dziecka.

GMINA. Podanie najlepiej złożyć na 6 miesięcy przed urodzeniem dziecka. MEROSTWO MAIRIE GMINA Jakie sprawy można załatwić w merostwie? Dokumenty administracyjne: zgłoszenie narodzin dziecka (déclaration de naissance), akt urodzenia (acte de naissance), oświadczenie o uznaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na temat programu rabatowego i poszczególnych zniżek znajdziecie Państwo na stronie www.ccifp.pl.

Więcej informacji na temat programu rabatowego i poszczególnych zniżek znajdziecie Państwo na stronie www.ccifp.pl. WARUNKI PROGRAMU RABATOWEGO CCIFP Szanowni Państwo! Z przyjemnością przekazujemy Państwu zaktualizowany, uzupełniony o nowych, interesujących Partnerów program rabatowy PRIVILÈGES CCIFP. Program jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. przedstawiona na. POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ i. UNIVERSITÉ DE RENNES 1 (thèse en cotutelle)

ROZPRAWA DOKTORSKA. przedstawiona na. POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ i. UNIVERSITÉ DE RENNES 1 (thèse en cotutelle) Numer pracy: WI 4 ROZPRAWA DOKTORSKA przedstawiona na POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ i UNIVERSITÉ DE RENNES 1 (thèse en cotutelle) w celu uzyskania stopnia : Doktor nauk technicznych w zakresie informatyki

Bardziej szczegółowo

Kompletny kurs na trzy lata nauki

Kompletny kurs na trzy lata nauki Zawiera CD-ROM Seria podręczników do nauki języka francuskiego dla szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, opracowana ściśle według wytycznych MEN dotyczących wieloletniego używania podręczników.

Bardziej szczegółowo

CNE 47520 GB CNE 47540 GB. Réfrigérateur Chłodziarka

CNE 47520 GB CNE 47540 GB. Réfrigérateur Chłodziarka CNE 47520 GB CNE 47540 GB Réfrigérateur Chłodziarka Veuillez d abord lire la notice d utilisation! Chère cliente, cher client, Nous espérons que votre produit, qui a été fabriqué dans des usines modernes

Bardziej szczegółowo