wykonanie w 2012 roku planu finansowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wykonanie w 2012 roku planu finansowego"

Transkrypt

1 KZD /2013 Nr ewid. 165/2013/P/13/128/KZD Informacja o wynikach kontroli wykonanie w 2012 roku planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia MarzEC

2 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej WIZJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa Dyrektor Departamentu Zdrowia: Piotr Wasilewski Zatwierdzam: Wojciech Misiąg Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli dnia 2013 Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa T/F

3 Spis treści 1. Założenia kontroli PodsumowanIE wyników kontroli Ogólna ocena kontrolowanej działalności Synteza wyników kontroli Uwagi końcowe i wnioski WażnIEjsze wyniki kontroli Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych Ustalenia kontroli Zasady planowania zakupu świadczeń oraz określania priorytetów zdrowotnych Zasady wyceny świadczeń Koszt i liczba świadczeń per capita w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ oraz czas oczekiwania na udzielenie świadczenia Wartość świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowach oraz wartość świadczeń niewykonanych Zasady rozliczania wykonanych świadczeń w lecznictwie szpitalnym Plan finansowy Funduszu w 2012 r Realizacja przychodów Realizacja wybranych kosztów Wynik finansowy Sprawozdawczość Badanie dowodów księgowych oraz przegląd analityczny ksiąg rachunkowych Ustalenia innych kontroli Informacje dodatkowe Przygotowanie kontroli Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli Załączniki... 41

4 Wyk az stosowanych sk rótów i pojęć AOS CWU KRUS MZ NFZ NIK OW NFZ Ustawa o świadczeniach ZUS ambulatoryjna opieka specjalistyczna Centralny Wykaz Ubezpieczonych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Ministerstwo Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Najwyższa Izba Kontroli oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych

5 1 z a ł o ż e n i a k o n t r o l i Temat kontroli Kontrola Wykonania w 2012 r. planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (Nr P/13/128) została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli i ujęta w planie pracy NIK na 2013 r. Cel i zakres kontroli Celem kontroli, przeprowadzonej w Centrali nfz, była ocena wykonania planu finansowego nfz na 2012 r., z uwzględnieniem zabezpieczenia dostępu do świadczeń w ramach środków przewidzianych w planie finansowym. Ocena ta dotyczyła w szczególności planowania i realizacji przychodów i kosztów Funduszu, wiarygodności ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych oraz sposobu realizacji wniosków pokontrolnych NIK, sformułowanych po kontroli wykonania planu finansowego Funduszu w 2011 r.1. Organizacja kontroli Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK2, kontrola została przeprowadzona pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 1 Kontrola P/12/121/kzd. 2 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.). 5

6 2 P o d s u m o w a n I E w y n i k ó w k o n t r o l i 2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności W 2012 r. nie nastąpiła poprawa w dostępie do świadczeń zdrowotnych w porównaniu do roku poprzedniego3. W niektórych zakresach tych świadczeń średni czas oczekiwania na ich udzielenie uległ bowiem wydłużeniu4. Na dostęp do świadczeń, w poszczególnych regionach kraju, negatywny wpływ miały zarówno czynniki niezależne od Funduszu, w tym zwłaszcza nierównomierne rozmieszczenie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych, jak i pojawiające się w latach nieprawidłowości związane z ich kontraktowaniem5. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie natomiast oceniła wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2012 r., w szczególności w sytuacji niższych niż planowano przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanej przez ZUS6. Ocenę tę uzasadnia utrzymanie stabilnej pozycji finansowej, planowe wykonanie kosztów większości świadczeń zdrowotnych oraz rzetelne prowadzenie sprawozdawczości. 2.2 Synteza wyników kontroli 1. W roku 2012, podobnie jak w roku 2011, pomiędzy poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi nfz utrzymywały się istotne różnice w dostępie ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych, mierzone w szczególności czasem oczekiwania na ich udzielenie. Nierówny dostęp narusza zasadę wyrażoną w art. 65 pkt 2 ustawy o świadczeniach7 (str. 17 i nast.). Najwyższa Izba Kontroli po kontroli wykonania planu finansowego nfz w 2011 r. wnioskowała o podjęcie działań zmierzających do wyrównania różnic w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Dopiero we wrześniu 2011 r. Fundusz wprowadził procedurę umożliwiającą zmianę wyceny usług medycznych na wniosek świadczeniodawcy, która zobowiązywała wnioskodawcę do podania rzeczywistego kosztu wytworzenia i udzielenia świadczenia zdrowotnego. Przydatność tego narzędzia okazała się jednak ograniczona. Dane przekazywane przez świadczeniodawców dotyczyły często zbyt małej liczby przypadków, co utrudniało oszacowanie uśrednionych kosztów. Pomimo tych trudności, Fundusz wykorzystał to narzędzie do zmiany wyceny części świadczeń z zakresu kardiologii. Przeprowadzone przez Fundusz analizy wykazały, że dotychczasowa wycena blisko 40% świadczeń z zakresu kardiologii była zaniżona, co może zagrozić ograniczeniem dostępu do tych 6 3 Informacja o wynikach kontroli pn. Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2011 roku, Nr P/12/121. NIK negatywnie oceniła realizację podstawowego zadania Funduszu, jakim było zapewnienie równego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych. 4 Przykładowo: w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (w poradniach neurologicznych i okulistycznych); w leczeniu szpitalnym (na oddziałach neurochirurgicznych, w okulistyce na zabiegi w zakresie soczewki, na świadczenia endoprotezoplastyki oraz rewizji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i stawu kolanowego); w rehabilitacji leczniczej. 5 Kontrola Kontraktowania przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wybranych świadczeń medycznych na 2012 r. i lata następne Nr I/12/001 (badaniami objęto m.in. proces kontraktowania świadczeń medycznych na rok 2012 i lata następne w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz rehabilitacja lecznicza). Kontrola Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2011 roku. 6 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz ze zm.). Zgodnie z art. 65 pkt 2 ustawy, ubezpieczenie zdrowotne jest oparte w szczególności na zasadach zapewnienia ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Funduszem, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej i art a Kodeksu karnego wykonawczego.

7 P o d s u m o w a n I E w y n i k ó w k o n t r o l i procedur. Natomiast połowa wycen świadczeń kardiologicznych była przeszacowana, co wskazuje na nieefektywne wykorzystanie środków publicznych8. Podobną sytuację odnotowano także w przypadku świadczeń z zakresu pediatrii. Fundusz nie posiadał więc prawidłowych danych o rzeczywistych kosztach większości kontraktowanych świadczeń, co uniemożliwiało rzetelne dokonanie ich wyceny, do czego zobowiązywał 15 ust. 4 Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej9. Liczbę jednostek rozliczeniowych, którą Fundusz planował zakontraktować w 2012 r. oraz ich cenę szacowano przede wszystkim wykorzystując dane o realizacji umów z lat poprzednich, a także dane m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz informacje dotyczące kolejek osób oczekujących i potencjału świadczeniodawców (str. 16). 3. Podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2009 r.10. Podstawą podziału była liczba ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale, z uwzględnieniem ryzyka zdrowotnego przypisanego ubezpieczonym należącym do danej grupy wydzielonej według struktury wieku i płci. Różnice w wielkości środków przypadających na jednego ubezpieczonego w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu zmniejszyły się z 321,9 zł w 2011 r. do 219,3 zł w 2012 r. (szczegóły w Załączniku Nr 5 do niniejszej Informacji). Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez Fundusz ze świadczeniodawcami nie zapewniały optymalnego wykorzystania ich potencjału. W 2012 r. tzw. obłożenie łóżek szpitalnych wyniosło średnio 64% (str. 19). Czynnikiem utrudniającym wykorzystanie potencjału świadczeniodawców było również ich nierównomierne rozmieszczenie w poszczególnych regionach kraju, a także brak skutecznych mechanizmów koordynacji systemu ochrony zdrowia (str. 10 i 20). 4. W założeniach do planu zakupu świadczeń na 2012 r., Prezes nfz przyjął pięć szczegółowych priorytetów zdrowotnych11. Kontrola ustaliła, że nie wszystkie mierniki oceniające realizację priorytetów zostały skonstruowane w sposób pozwalający na ustalenie, czy założone cele zostały osiągnięte (str ). 8 Dla 8 grup świadczeń objętych weryfikacją na podstawie specyfikacji kosztowych przekazanych przez świadczeniodawców Fundusz ustalił, że w czterech grupach wartość punktowa wg specyfikacji kosztowych była wyższa niż wartość punktowa tych świadczeń określona w zarządzeniu Prezesa NFZ. 9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484). Zgodnie z 15 ust. 4 dokonując wyceny, [świadczeń opieki zdrowotnej], Prezes Funduszu bierze pod uwagę wzajemne relacje kosztowe udzielanych świadczeń, uwzględniając koszty ich udzielania przez świadczeniodawców, a w wybranych zakresach świadczeń także koszty zapewnienia gotowości ich udzielania. 5. W przedmiocie ustalania kosztów oraz relacji kosztowych, o których mowa w ust. 4, w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń, Fundusz wykorzystuje informacje pozyskane od wybranych świadczeniodawców oraz innych podmiotów, które w ramach dwu lub wielostronnej współpracy udostępnią dane o kosztach udzielania świadczeń. 6. Do kalkulacji kosztów przez świadczeniodawców, o których mowa w ust. 5, stosowane są w szczególności zasady określone w przepisach o szczególnych zasadach rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej; (Dz. U. Nr 81, poz. 484). 10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495). 11 Tj.: 1) Wyrównanie i zwiększenie dostępności do świadczeń dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych, w tym w zakresie programu leczenia substytucyjnego, 2) Rozwój środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 3) Poprawa dostępności, poprzez zwiększenie nakładów finansowych, na świadczenia rodzaju: okulistyka, kardiologia i chirurgia urazowo-ortopedyczna, 4) Zmniejszenie częstości powikłań oraz poprawa jakości życia chorych wymagających leczenia nerkozastępczego poprzez upowszechnienie leczenia metodą dializoterapii otrzewnowej, 5) Poprawa dostępności do świadczeń pacjentów powyżej 60 roku życia. 7

8 P o d s u m o w a n I E w y n i k ó w k o n t r o l i Ponadto, w procesie kontraktowania świadczeń odnotowano nieprawidłowości polegające w szczególności na wyborze świadczeniodawców zabezpieczających dostęp do świadczeń na zbyt dużych obszarach, a także odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia kontroli u każdego świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł pierwszy raz w danym zakresie umowę o udzielanie świadczeń. Skutkowało to podpisaniem umów z podmiotami, które nie spełniały wymogów nfz w odniesieniu do jakości udzielanych świadczeń (str ) Plan finansowy na 2012 r. został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 16 sierpnia 2011 r. Zakładał on przychody i koszty ogółem w wysokości tys. zł, z tego koszty świadczeń opieki zdrowotnej w wysokości tys. zł, tj. o 0,9% wyższe od planu na 2011 r.13. Plan finansowy Funduszu był zmieniany 15-krotnie, z tego dwukrotnie jeszcze przed rozpoczęciem jego realizacji. Podobnie, jak w roku 2010, Prezes Funduszu dokonał w dniu 3 października 2011 r. przesunięcia tys. zł z tzw. rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych do kosztów poszczególnych rodzajów świadczeń (str. 17 i 31)14. Z kolei w dniu 10 października 2011 r. Prezes nfz zwiększył planowane koszty świadczeń zdrowotnych o tys. zł, pochodzące z funduszu zapasowego. Środki przekazano oddziałom o najniższej dynamice kosztów świadczeń w planie finansowym nfz na 2012 r. w porównaniu do wykonania tych kosztów w roku W trakcie 2012 r. planowane przychody ogółem Funduszu zwiększono o tys. zł (tj. o 0,01%.) do tys. zł. Zrealizowane przychody ogółem wyniosły ,9 tys. zł co stanowiło 97,6% planu po zmianach i przesunięciach. W porównaniu do roku 2011 ( ,3 tys. zł) były one wyższe o 3,7%. Przychody z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły łącznie ,7 tys. zł16 i były niższe od planowanych o ,3 tys. zł, tj. o 2,7% (str ). 7. Plan kosztów ogółem został określony w wysokości tys. zł, a w wyniku zmian w trakcie roku został zwiększony do tys. zł, tj. o tys. zł (o 1,2%). Wykonanie planu kosztów wyniosło ,4 tys. zł, w tym kosztów świadczeń zdrowotnych ,2 tys. zł). Stanowiło to 96,3% planu po zmianach i przesunięciach (w 2011 r. było to 99,9%). Nie zrealizowano świadczeń na kwotę ,8 tys. zł. Zasadniczą przyczyną tego stanu było niewykorzystanie ,0 tys. zł przeznaczonych na refundację (w tym refundację cen leków) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych17, która 8 12 Patrz kontrola Nr I/12/001 Kontraktowanie przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wybranych świadczeń medycznych na 2012 r. i lata następne. 13 Obowiązującego w dniu zatwierdzenia planu finansowego na rok Procentowy wskaźnik stosunku kwoty świadczeń przypadających na 10 tys. własnych ubezpieczonych leczonych w roku 2012 do kosztów (ogółem) przypadających na taką populację wahał się od 87,28% w Mazowieckim OW nfz do 96,02% w Podkarpackim OW, przy średniej 92,03%. 15 Środki otrzymały: Mazowiecki, Pomorski i Śląski ow nfz w kwotach odpowiednio: tys. zł, tys. zł oraz tys. zł. 16 W roku 2011 było to ,07 tys. zł. 17 Dz. U. Nr 122 poz. 696 ze zm.

9 P o d s u m o w a n I E w y n i k ó w k o n t r o l i wprowadziła nowe zasady refundacji leków. Niewykorzystane środki, z uwagi na postanowienia art. 74 ust. 1-2 tej ustawy, nie mogły zostać przeniesione na inne cele (str ). Z kolei łączna wartość wykonanych przez świadczeniodawców, a nie ujętych w księgach rachunkowych, tzw. świadczeń ponadumownych za 2012 rok wyniosła ,5 tys. zł, tj. była niższa o ,0 tys. zł, w porównaniu do stanu na koniec roku 2011 (tj. o 19,3%; str. 31). Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że zarówno wartość, jak i udział świadczeń wykazywanych przez świadczeniodawców jako ratujące życie w rodzaju leczenie szpitalne miały w latach tendencję wzrostową od 10,1% w 2008 r. do 29,6% w 2012 r. Wzrost udziału świadczeń ratujących życie wynikał z m.in. przyjętych przez Fundusz zasad rozliczania świadczeń. Zgodnie z nimi, w sytuacji, gdy świadczeniodawcy wykazywali do zapłaty świadczenia ratujące życie w ostatniej kolejności, tj. jako świadczenia ponadlimitowe, Fundusz dokonywał korekty uprzednio rozliczonych świadczeń planowych, wprowadzając w ich miejsce świadczenia ratujące życie (str ). 8. W 2012 r. nfz nie przekroczył łącznego planu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej po zmianach i przesunięciach. Również wartości łącznych kosztów świadczeń zdrowotnych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu mieściły się w ich planach finansowych. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na niskie wykonanie części kosztów świadczeń zdrowotnych, a w szczególności przeznaczonych na leki stosowane w chemioterapii (60,6%), leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi (88%); (str. 26). 9. Kosz ty administracyjne Funduszu stanowiły 0,97% ( ,9 tys. zł) kosztów ogółem. Największy udział miały koszty wynagrodzeń 50,1% (str. 33). Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na niskie nakłady ponoszone przez oddziały wojewódzkie w latach na system kontroli realizacji umów przez świadczeniodawców, które wynosiły ok. 0,05% ich kosztów ogółem. Efekty finansowe przeprowadzonych u świadczeniodawców kontroli były ponad trzykrotnie wyższe od ponoszonych kosztów związanych z tą działalnością (str ) W wyniku badania ksiąg rachunkowych Centrali nfz nie sformułowano zastrzeżeń co poprawności formalnej dowodów księgowych oraz wiarygodności ksiąg rachunkowych (str. 35). 11. W trakcie kontroli trwały prace związane z realizacją wniosków Najwyższej Izby Kontroli sformułowanych po kontroli wykonania planu finansowego Funduszu w 2011 r. Pełna ocena ich realizacji będzie możliwa w przyszłym roku, w trakcie kontroli wykonania planu finansowego nfz w 2013 r. 2.3 Uwagi końcowe i wnioski Najwyższa Izba Kontroli zidentyfikowała szereg problemów systemowych, które wpływają zarówno na realizację planu finansowego NFZ, jak i dostęp do świadczeń zdrowotnych. 1) w poszczególnych regionach kraju występowało nierównomierne rozmieszczenie świadczeniodawców gotowych podpisać z nfz umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rozwiązanie tego problemu wymaga m.in. podjęcia ścisłej współpracy pomiędzy nfz, a jednostkami samorządu terytorialnego i okręgowymi izbami lekarskimi. Tymczasem, jak wynika m.in. z kontroli NIK Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych 19, tego rodzaju współpraca był podejmowana jedynie sporadycznie. 18 Informacja o wynikach kontroli pn. Prowadzenie kontroli świadczeniodawców oraz weryfikacja wykonania zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Nr P/12/ Informacja o wynikach kontroli dostępności i finansowania opieki stomatologicznej ze środków publicznych, Warszawa, lipiec 2013 r. Nr ewid. 131/2013/P/12/124/kzd. 9

10 P o d s u m o w a n I E w y n i k ó w k o n t r o l i NIK zwraca uwagę, że tworzenie warunków dla zapewnienia równego dostępu do świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach, należy do władz publicznych (zarówno państwowych, jak i samorządowych), natomiast do kompetencji nfz należy w szczególności zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w oparciu o analizę jakości i dostępności świadczeń (art. 97 ww. ustawy)20. Żaden akt prawa powszechnie obowiązującego nie określa zasad współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli, będącymi organami założycielskimi zakładów opieki zdrowotnej, a głównym płatnikiem publicznym jakim jest nfz. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, zasadne jest nawiązanie przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu współpracy na etapie tworzenia planu zakupów świadczeń z jednostkami samorządu terytorialnego w celu zapewnienia jak najlepszej dostępności świadczeń. 2) poziom cen proponowany przez nfz w wybranych rodzajach i zakresach świadczeń powodował brak zainteresowania części świadczeniodawców zawarciem kontraktu z Funduszem. Trudności w zakontraktowaniu niektórych rodzajów świadczeń wynikają m.in. z niedostosowania cen do rzeczywistych kosztów ich udzielenia. Wycena kontraktowanych świadczeń była przede wszystkim wynikiem analizy realizacji planu kosztów w latach poprzednich, a także ogólnych informacji epidemiologicznych i statystycznych. W ocenie NIK niezbędna jest intensyfikacja podjętych już przez nfz prac zmierzających do wyceny świadczeń kontraktowanych przez Fundusz uwzględniającej rzeczywiste koszty ich wytworzenia. Taka wycena mogłaby stać się narzędziem stymulującym udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych tam, gdzie występuje ich deficyt. najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę na skutki systemowe braku jednolitych zasad liczenia kosztów jednostkowych świadczeń zdrowotnych przez świadczeniodawcę21. W sytuacji, gdy coraz więcej podmiotów przekształca się w spółki kapitałowe, a w konsekwencji pojawia się możliwość ogłoszenia przez nie upadłości, niektóre spośród tych podmiotów mogą podejmować działania zmierzające do udzielania jedynie tych świadczeń, które zapewnią dodatni wynik finansowy, niezależnie od potrzeb zdrowotnych ludności. W konsekwencji, świadczenia wyceniane przez nfz poniżej kosztu ich udzielenia będą ograniczane i trudno dostępne dla pacjentów. Szczególnie istotna staje się zatem wycena w oparciu o rzeczywiste koszty ich udzielenia, mierzone według jednolitego wzorca uwzględniającego m.in. rodzaj i standard jakości usługi medycznej. 3) opracowane i uwzględnione w kontraktowaniu świadczeń na rok 2012 priorytety zdrowotne miały ograniczoną praktyczną przydatność Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia należy do władz publicznych. Natomiast, zgodnie z art. 97 ust.3 ww. ustawy, zadaniem nfz jest m.in. określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie. 21 Wytyczne w tym zakresie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 164, poz. 1194) zostały uchylone z dniem 1 lipca 2011 r. Obecnie nie ma innych regulacji prawnych określających sposób obliczania kosztów świadczeń. We wrześniu 2011 r. Fundusz wprowadził procedurę umożliwiającą zmianę wyceny usług medycznych na wniosek świadczeniodawcy. Wnioskodawcy ci byli zobowiązani do przedstawienia kalkulacji średnich kosztów jednostkowych procedur. Jednak przedstawiane dane były nierzetelne lub dotyczyły zbyt małej liczby przypadków dla oszacowania uśrednionych kosztów. Pomimo tych trudności, Fundusz wykorzystał informacje zebrane w ten sposób do zmiany wyceny części świadczeń z zakresu kardiologii.

11 P o d s u m o w a n I E w y n i k ó w k o n t r o l i Nie określały również terminu osiągnięcia zakładanych celów. Także nie wszystkie przyjęte przez Fundusz mierniki pozwalały na wiarygodną ocenę ich realizacji. W ocenie NIK zasadnym jest określenie priorytetów zdrowotnych w długoletniej perspektywie, co pozwoliłoby skoncentrować wydatki na najważniejszych problemach zdrowotnych społeczeństwa, wynikających z analiz epidemiologicznych i demograficznych. 11

12 3 w a ż n I E j s z e w y n i k i k o n t r o l i 3.1 Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 1. Fundusz jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 96 ust. 1 i 7) i statutu nadanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r.22. W skład nfz wchodzą: Centrala oraz 16 oddziałów wojewódzkich. Organami Funduszu są: Rada Funduszu, Prezes Funduszu, rady oddziałów wojewódzkich Funduszu, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich (art. 98 ust. 1). 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej nfz określone zostały w ustawie oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia23. Fundusz jest zobowiązany stosować również przepisy dotyczące finansów publicznych, w tym m.in. ustaw: - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych24, - z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych25, - z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości26. Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu stanowi roczny plan finansowy27, którego wzór określa załącznik Nr 1 do wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych są dzielone pomiędzy Centralę i oddziały wojewódzkie Funduszu, uwzględniając: 1) liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu; 2) wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne; 3) ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia. Planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w planie finansowym dla danego oddziału w roku poprzednim Przychodami Funduszu są: należne składki na ubezpieczenie zdrowotne, odsetki od nieopłaconych w terminie składek, darowizny i zapisy, środki przekazane na realizację zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie, dotacje, środki uzyskane z tytułu roszczeń regresowych, przychody z lokat, inne przychody. Środki finansowe Funduszu mogą pochodzić również z kredytów i pożyczek Statut stanowi załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161). 23 Dz. U. Nr 104, poz. 875 ze zm., które obowiązywało do dnia 31 grudnia 2011 r. Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 294, poz. 1735). 24 Dz. U. z 2013 r., poz Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 26 Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm. 27 Art. 118 ustawy o świadczeniach zdrowotnych. 28 Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych w planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust Art. 116 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych.

13 w a ż n I E j s z e w y n i k i k o n t r o l i Kosztami Funduszu są: koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych i dla osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji30, koszty refundacji cen leków, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a31, 332 i 3b33, koszty zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie, koszty działalności Funduszu, w szczególności koszty: amortyzacji, związane z utrzymaniem nieruchomości, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, diet i zwrotów kosztów podróży, poboru i ewidencji składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłaty odszkodowań i inne koszty wynikające z odrębnych przepisów. Środki finansowe Funduszu mogą być przeznaczone również na spłatę kredytów i pożyczek Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Fundusz jest umowa, zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu. Wysokość łącznych zobowiązań Funduszu, wynikających z zawartych umów, nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu (art. 132 ust. 1-5 ustawy o świadczeniach zdrowotnych). Do zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, a ich zawieranie odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań (art ). Do tych umów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (art. 155 ust. 1). Przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań nie stosuje się do zawierania umów ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz wykonującymi czynności w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (art. 159 ust. 1 w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2012 r.). Na podstawie art. 137 ust. 9 ustawy, Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 5. Jedną z zasad ubezpieczenia zdrowotnego jest równe traktowanie i zapewnienie ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Funduszem. Zadania władz publicznych w celu zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują m.in. analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany, promocję zdrowia i profilaktykę mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu (art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy). Fundusz jest zobowiązany 30 Zgodnie z art. 5 pkt 32 ustawy o świadczeniach zdrowotnych pod pojęciem przepisy o koordynacji należy rozumieć przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych, określone w rozporządzeniu Rady (Ewg) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie i rozporządzeniu Rady (Ewg) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (Ewg) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzającym przepisy rozporządzenia (Ewg) nr 1408/71 i rozporządzenia (Ewg) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo oraz decyzje wydane na podstawie przepisów powyższych rozporządzeń. 31 Dot. uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, chorych na choroby zakaźne, posiadających Kartę Polaka, a także osób do 18 roku życia, kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu (por. art. 12 kpt. 2-4, 6 i 9 oraz art. 2 ust. 1 pkt 3). 32 Dot. nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.). 33 Dot. leczenia za granicą, na indywidualny wniosek ubezpieczonego (por. art. 26 ustawy). 34 Art. 117 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych. 13

14 w a ż n I E j s z e w y n i k i k o n t r o l i zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji (art. 134 ust. 1). 3.2 Ustalenia kontroli Zasady planowania zakupu świadczeń oraz określania priorytetów zdrowotnych Plan kosztów świadczeń zdrowotnych na rok 2012 uwzględniał m.in.: - zachowanie dotychczasowej struktury rodzajowej planowanych kosztów świadczeń zdrowotnych; - wprowadzenie nowego sposobu rozliczania świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (aos), przez rozszerzenie pakietu świadczeń zabiegowych wykonywanych i rozliczanych w ramach grup w aos; - realizację przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Tabela nr 1 Liczba i wartość umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w latach Lp. Rodzaj świadczenia Liczba umów w 2011 r. Wartość umów w 2011 r. (w tys. zł) Liczba umów w 2012 r. Wartość umów w 2012 r. (w tys. zł) Dynamika wartości umów 2011 r. = 100% 1. Podstawowa opieka zdrowotna , ,00 103,18 2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna , ,63 113,33 3. Lecznictwo szpitalne , ,77 106,76 4. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień , ,88 106,89 5. Rehabilitacja lecznicza , ,14 109,00 6. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze , ,29 107,13 7. Opieka paliatywna i hospicyjna , ,01 110,90 8. Leczenie stomatologiczne , ,53 103,17 9. Profilaktyczne programy zdrowotne , ,44 103, Świadczenia kontraktowane odrębnie , ,35 107, Pomoc doraźna i transport sanitarny , ,63 120, Ratownictwo medyczne , ,30 103, Lecznictwo uzdrowiskowe , ,07 103, Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki , ,00 109,14 pomocnicze Razem , ,89 106,71 14

15 w a ż n I E j s z e w y n i k i k o n t r o l i Liczba świadczeniodawców zwiększyła się z w 2011 r. do w 2012 r. W założeniach do planu zakupu świadczeń na 2012 r., Prezes nfz przyjął następujące priorytety zdrowotne: 1. Poprawę dostępności, poprzez zwiększenie nakładów finansowych, na świadczenia w: okulistyce, kardiologii i chirurgii urazowo-ortopedycznej. w 2012 r., w porównaniu do 2010 r., nakłady w tych specjalnościach wzrosły odpowiednio o: 14% w kardiologii, 13% w okulistyce i 11% w ortopedii. 2. Poprawę dostępności do świadczeń pacjentów powyżej 60 roku życia. ogólne nakłady finansowe na świadczenia udzielane tym osobom w 2012 r., w porównaniu do 2010 r., wzrosły o 14,5%. Nakłady na świadczenia dedykowane osobom starszym (z zakresu geriatrii) wzrosły w 2012 r. w stosunku do 2010 r. o 23,4%. 3. Zmniejszenie częstości powikłań oraz poprawę jakości życia chorych wymagających leczenia nerkozastępczego poprzez upowszechnienie leczenia metodą dializoterapii otrzewnowej. w 2012 r. nastąpił spadek wartości zawartych umów o 7% w stosunku do 2010 r., a plan zakupów został zrealizowany na poziomie 86,1%35. Z wyjaśnień p.o. Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wynika, iż brak było świadczeniodawców chętnych do zawarcia umów na realizację tych świadczeń. Skutkowało to spadkiem udziału dializoterapii otrzewnowej w leczeniu nerkozastępczym, z 8,2% w 2010 r. do 7,2% w 2012 r. 4. Rozwój środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. w 2012 r. wzrosła zarówno liczba świadczeniodawców udzielających świadczeń w tym zakresie z 44 w 2010 r. do 106 w 2012 r., jak i wartość świadczeń z ,0 tys. zł do ,9 tys. zł. Udział procentowy świadczeń zakontraktowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych w świadczeniach opieki psychiatrycznej ogółem wzrósł z 30,6% w 2011 r. do 32,7% w 2012 r. 5. Wyrównanie i zwiększenie dostępu do świadczeń dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych, w tym w zakresie programu leczenia substytucyjnego. Fundusz zwiększył w 2012 r. nakłady na te świadczenia w porównaniu do roku 2011 o 6,5%. W 2012 r., w porównaniu do 2011 r., wzrosła liczba pacjentów objętych leczeniem substytucyjnym z do osób, tj. o 15,9%. W dwóch województwach (pomorskim36 i warmińsko- -mazurskim) programy leczenia substytucyjnego były dostępne po raz pierwszy w 2012 r. Jednakże w dwóch województwach (podlaskim i podkarpackim) nie były udzielane świadczenia w tym zakresie, jak również w 2012 r. nie były prowadzone postępowania o zawarcie umów37. Nie wszystkie mierniki służące ocenie realizacji priorytetów zostały skonstruowane w sposób pozwalający na ustalenie, czy cele zostały osiągnięte. Miernik dla priorytetu objęcie leczeniem 25% osób kwalifikujących się do leczenia substytucyjnego zakładał wykorzystanie danych, którymi nfz nie dysponował. Ponadto NIK zauważa, że samo zwiększenie nakładów zarówno na świadczenia 35 Kwota określona w planach zakupu świadczeń na 2012 r. w tym zakresie wynosiła ,01 tys. zł, a wartość zawartych umów wyniosła ,21 tys. zł. 36 W 2011 r. na terenie Kujawsko-Pomorskiego ow nfz leczyło się 64 pacjentów z terenu Pomorskiego ow, w 2012 r., pomimo podpisania umów z dwoma nowymi świadczeniodawcami przez Pomorski ow, liczba ta urosła do 106. W 2012 r. ze świadczeń udzielanych przez podmioty na terenie Pomorskiego OW skorzystało łącznie 38 pacjentów. 37 W poprzednich latach żaden świadczeniodawca nie złożył oferty, Podkarpacki ow planuje ogłoszenie postępowania konkursowego w 2013 r. na rok

16 w a ż n I E j s z e w y n i k i k o n t r o l i dla pacjentów powyżej 60 roku życia, jak również na świadczenia w specjalności: okulistyka, kardiologia i chirurgia urazowo-ortopedyczna, bez uwzględnienia wpływu zmian demograficznych i epidemiologicznych, nie jest jednoznaczne z poprawą dostępu do świadczeń Zasady wyceny świadczeń Cena świadczeń zdrowotnych po której Fundusz kupował je od świadczeniodawców była określana głównie na podstawie danych historycznych. nfz dysponował ograniczonymi danymi dotyczącymi kosztów rzeczywistych procedur udzielanych przez świadczeniodawców w ramach kontraktów z Funduszem. Po dokonaniu analiz świadczeń z zakresu kardiologii, Fundusz ustalił, że w przypadku czterech, spośród ośmiu grup, wartość świadczeń według specyfikacji kosztowych była przeszacowana, a w trzech przypadkach niedoszacowana38. W konsekwencji w 2012 r. zmieniono wartości wybranych świadczeń39. Analogiczna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do świadczeń z zakresu pediatrii. Wycena 24 grup wykazała, że w 10 przypadkach wystąpiło niedoszacowanie wartości świadczeń, w 13 przypadkach przeszacowanie. Jedynie w jednym przypadku wycena Funduszu była zgodna z rzeczywistymi kosztami. Z dniem 1 lipca 2011 r. wprowadzono nowy sposób rozliczania świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Jednym z jego założeń było zachęcenie świadczeniodawców do wykonywania części procedur medycznych w aos, zamiast w trybie stacjonarnym w leczeniu szpitalnym (szp). Przeprowadzone przez NFZ analizy danych za okres od III kwartału 2011 r. do I kwartału 2012 r. nie wykazały jednak istotnych zmian, ponieważ nie zmniejszyła się liczba świadczeń wykonywanych w SZP, które były możliwe do realizacji również w AOS40. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż zgodnie z założeniami reformy ochrony zdrowia z 1999 r., świadczenia miały być udzielane głównie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej a dopiero w następnej kolejności, na wyższych szczeblach systemu. W założeniach, miało to ograniczyć koszty funkcjonowania ochrony zdrowia poprzez zmniejszenie liczby kosztownych świadczeń udzielanych w warunkach szpitalnych. Ustalenia NIK wskazują natomiast na odwrotne zjawisko. Szereg świadczeń, które mogłyby być udzielane w trybie ambulatoryjnym, wykonywana jest w jednostkach lecznictwa stacjonarnego, co powoduje powstawanie nieuzasadnionych kosztów (np. tzw. kosztów hotelowych) i wydłużanie czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń NFZ dokonując wyceny stosuje metodę podwójnej rekomendacji wykonywanej w etapach: 1) sporządzeniu opisu diagnostyczno-terapeutycznego danego świadczenia medycznego najczęściej stosowanego dla danego przypadku chorobowego, 2) przypisaniu kosztów poszczególnych składników, wykazanych w opisie diagnostyczno-terapeutycznym świadczenia medycznego, przekazywanych przez szpitale wybrane w doborze próby statystycznej. 39 Patrz Zarządzenie Nr 11/2012/dsoz Prezesa nfz z 28 lutego 2012 r. oraz Zarządzenie Nr 90/2012/dsoz Prezesa nfz z 11 grudnia 2012 r. Zmiany wartości świadczeń polegały zarówno m.in. na zwiększeniu, jak również zmniejszeniu liczby jednostek rozliczeniowych. 40 Ponadto, od stycznia 2013 r., nfz wprowadził szereg modyfikacji wyceny procedur w szp i aos, tak by różnica cen w przypadku realizacji zbliżonych świadczeń odzwierciedlała wyłącznie koszty stałe związane z pobytem w szpitalu.

17 w a ż n I E j s z e w y n i k i k o n t r o l i Koszt i liczba świadczeń per capita w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ oraz czas oczekiwania na udzielenie świadczenia Pomiędzy poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi nfz występowały różnice w dostępie do niektórych świadczeń, na co NIK zwracała uwagę po kontroli wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2011 r.41. Koszty leczenia per capita wynosiły średnio w kraju 1.580,89 zł (w 2011 r ,10 zł) i wahały się od 1.479,85 zł w woj. warmińsko-mazurskim do 1.699,12 zł w woj. mazowieckim. Liczba zrealizowanych świadczeń przypadająca na 10 tys. ludności w 2012 r. w poszczególnych rodzajach wynosiła m.in.: - ambulatoryjne leczenie specjalistyczne od 20,2 tys. świadczeń w woj. opolskim do 26,6 tys. w woj. śląskim, - leczenie szpitalne od 504,1 tys. świadczeń w woj. lubuskim do tys. w woj. opolskim, - leczenie stomatologiczne od 12,2 tys. świadczeń w woj. dolnośląskim do 36,6 tys. w woj. opolskim, - rehabilitacja lecznicza od 27,0 tys. świadczeń w woj. wielkopolskim do 50,5 tys. w woj. podkarpackim, - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze od 2,8 tys. świadczeń w woj. pomorskim do 26,1 tys. w woj. opolskim, - zaopatrzenie w wyroby medyczne ( ) od 4,4 tys. świadczeń w woj. warmińsko-mazurskim do 56,4 tys. w woj. pomorskim. Występujące różnice tylko częściowo są spowodowane migracją pacjentów pomiędzy oddziałami wojewódzkimi Funduszu procentowy wskaźnik udziału kosztów świadczeń przypadających na 10 tys. ubezpieczonych, zamieszkałych w poszczególnych województwach, do kosztów świadczeń ogółem (dla mieszańców i imigrantów) kształtował się od 87,28% w woj. mazowieckim do 96,02% w woj. podkarpackim. Rysunek nr 1 Bilans migracji pacjentów pomiędzy poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ w 2011 r. i 2012 r. ujemny bilans migracji dodatni bilans migracji ujemny bilans migracji dodatni bilans migracji 2011 r r. Źródło: Wstępne wykonanie planu finansowego NFZ za 2012 r. 41 Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2011 roku (kzd /2012, Nr ewid. 164/2012/P/12/121/kzd). 17

18 w a ż n I E j s z e w y n i k i k o n t r o l i Podobnie zróżnicowany był dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Średnia liczba pacjentów w przeliczeniu na jednego lekarza wynosiła od osób w woj. mazowieckim do osób w woj. lubuskim. Dostęp do świadczeń w wybranych zakresach w październiku 2012 r. w porównaniu do października 2010 r. osób zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek stabilny przedstawiała się następująco: a) w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej m.in.: - w poradniach okulistycznych oraz leczenia jaskry łączna liczba osób oczekujących wzrosła z 269,6 tys. osób do 287,0 tys. (o ponad 6%), mediana42 średniego czasu oczekiwania wzrosła z 25 dni do 34 (o 36%), wartość zakontraktowanych świadczeń wzrosła o 23% (o 88,3 mln zł), - w poradniach neurologicznych łączna liczba osób oczekujących wzrosła z 123,4 tys. osób do 133,5 tys. (o ponad 8%), mediana średniego czasu oczekiwania wzrosła z 25 dni do 27 (o 8%), wartość zakontraktowanych świadczeń wzrosła o prawie 18% (o 34,5 mln zł), b) w leczeniu szpitalnym m.in.: - w oddziałach reumatologicznych łączna liczba osób oczekujących zmniejszyła z 18,8 tys. osób do 17,3 tys. (o około 8%), mediana średniego czasu oczekiwania wzrosła z 76 dni do 82 (o 8%), wartość zakontraktowanych świadczeń wzrosła o 2% (o 4 mln zł), - w oddziałach neurochirurgicznych łączna liczba osób oczekujących wzrosła z 9,4 tys. osób do 23,7 tys. (o ponad 154%), mediana średniego czasu oczekiwania wzrosła z 59 dni do 82 (o 39%), wartość zakontraktowanych świadczeń wzrosła o prawie 7% (o 41,1 mln zł), - na zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) łączna liczba osób oczekujących wzrosła z 261,0 tys. osób do 390,3 tys. (o ponad 50%), mediana średniego czasu oczekiwania wzrosła z 344 dni do 411 (o 19%), wartość zakontraktowanych świadczeń wzrosła o około 5% (o 24,4 mln zł), - na świadczenia endoprotezoplastyki oraz rewizji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i stawu kolanowego łączna liczba osób oczekujących wzrosła z 113,5 tys. osób do 145,5 tys. (o ponad 28%), mediana średniego czasu oczekiwania wzrosła z 379 dni do 446 (o 18%), wartość zakontraktowanych świadczeń wzrosła o prawie 14% (o 91,2 mln zł), c) w rehabilitacji leczniczej m.in.: - w działach (pracowniach) fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, krioterapii, masażu leczniczego, balneoterapii łączna liczba osób oczekujących wzrosła z 322,6 tys. osób do 444,9 tys. (o 38%), mediana średniego czasu oczekiwania wzrosła z 34 dni do 49 (o 44%), wartość zakontraktowanych świadczeń wzrosła o 5,5% (o 40,5 mln zł), - w oddziałach rehabilitacji, rehabilitacji narządów ruchu, rehabilitacji pulmonologicznej łączna liczba osób oczekujących wzrosła z 128,6 tys. do 160,8 tys. (o ponad 25%), mediana średniego czasu oczekiwania wzrosła z 125 dni do 180 (o 44%), wartość zakontraktowanych świadczeń wzrosła o prawie 5% (o 18,9 mln zł). Od lutego 2012 r. nfz rozszerzył zakres pozyskiwanych danych od świadczeniodawców dotyczących list oczekujących o dodatkowe informacje43. Wzrosła wykrywalność błędów w sprawozdawczości świadczeniodawców, dotyczących nieprawidłowego prowadzenia list oczekujących, bądź Mediana wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. 43 Obok dotychczas przekazywanych informacji o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania, sprawozdawczość dotyczyła również m.in. łącznej liczby osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym, liczby osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia oraz skreślonych z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 6 miesiącach.

19 w a ż n I E j s z e w y n i k i k o n t r o l i nierzetelnie sporządzanych sprawozdań. Natomiast prawidłowość obliczania średniego czasu oczekiwania lub wskazania właściwej liczby osób oczekujących, może zostać zweryfikowana jedynie podczas kontroli u świadczeniodawcy. W lutym 2012 r. odsetek świadczeniodawców wywiązujących się z obowiązku sprawozdawczego polegającego na przekazywaniu wykazów osób oczekujących oraz skreślonych z listy oczekujących, na koniec miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, kształtował się na poziomie 62,4%, a w grudniu 2012 r. wynosił 90,9%, natomiast trzy miesiące po miesiącu sprawozdawczym odpowiednio 71,9% i 95,0%. Opóźnienie w przesyłaniu wykazów osób oczekujących było spowodowane błędami i koniecznością korekt, m.in. z uwagi na niekompletność wykazów osób skreślonych z list oczekujących. Na występujące zróżnicowanie w dostępie do świadczeń wpływa sytuacja demograficzna i epidemiologiczna ludności, nierównomierne rozmieszczenie bazy leczniczej oraz deficyt lekarzy specjalistów, zainteresowanych podpisaniem umowy z nfz o udzielanie świadczeń. Świadczy o tym chociażby fakt, że pomimo zwiększania nakładów finansowych, w przypadku niektórych świadczeń, w latach wydłużał się czas oczekiwania na udzielenie świadczeń, jak również wzrosła liczba oczekujących. Może to wynikać m.in. ze stale zwiększającej się liczby osób z określonymi schorzeniami oraz starzenia się społeczeństwa. Ustalenia kontroli wskazują również na negatywne zjawisko, jakim jest niskie wykorzystanie bazy szpitalnej. Jak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego wśród wszystkich szpitali44, stopień wykorzystania łóżek szpitalnych zmniejszył się nieznacznie w latach z 64,8% do 64,0%, przy jednoczesnym wzroście liczby osób oczekujących na udzielenie świadczeń z 683,7 tys. do 783,8 tys. osób. Jednocześnie ankietowane szpitale wskazywały, że wartość dodatkowych świadczeń możliwych do wykonania, bez zwiększania zatrudnienia, wzrosła, w latach z ,3 tys. zł do ,9 tys. zł, tj. o 22,7%. Stopień wykorzystania bazy szpitalnej zależał od liczby łóżek i formy organizacyjno-prawnej. Badanie ankietowe wykazało, że w 2012 r., w grupie szpitali45 posiadających powyżej 500 łóżek, ich wykorzystanie wynosiło ponad 70%, podczas gdy wśród szpitali dysponujących od 10 do 100 łóżkami zmniejszało się do 58% oraz do 52% w grupie jednostek dysponujących do 10 łóżkami. Najwyższe obłożenie łóżek szpitalnych zaobserwowano także wśród instytutów badawczych (68,0%) oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (67,4%), a najniższe wśród szpitali działających w formie spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 58,2%, spółki akcyjne 55,5%)46. Wykorzystanie bazy materialnej było zróżnicowane także pod względem regionalnym. Najniższe obłożenie łóżek odnotowano w 2012 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego (55,2%), lubuskiego (58,6%), śląskiego (58,7%) oraz wielkopolskiego (58,8%). Z kolei najwyższe w woj. lubelskim (72,2%), mazowieckim (70,2%) oraz pomorskim (67,0%). Jednocześnie w woj. śląskim oraz wielkopolskim odnotowano największą liczbę osób oczekujących na hospitalizację Badaniem ankietowym objęto 934 podmioty wykonujące hospitalizację w ramach kontraktu z nfz według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. Odpowiedzi nadesłało 495 szpitali. 45 Ankietowane szpitale zostały podzielone na pięć grup, w zależności od posiadanych łóżek, tj.: 1) od 0-10; 2) od 11 do 100; 3) od 101 do 250; 4) od 251 do 500 oraz 5) powyżej 500 łóżek. 46 Pominięto szpitale funkcjonujące w formie spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowo-akcyjnej z uwagi na pojedyncze podmioty działające w tych formach. 47 Według danych ankietowych. 19

20 w a ż n I E j s z e w y n i k i k o n t r o l i Jednocześnie, kwota środków pozostających do dyspozycji świadczeniodawców w 2012 r. została ograniczona w wyniku zajęć komorniczych. Wierzytelności przekazane organom egzekucyjnym wyniosły ,2 tys. zł i były wyższe niż w 2011 r. ( ,3 tys. zł) o 95,8%. Z kolei zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej zwiększyło się z ,1 mln zł na koniec 2011 r. do ,1 mln zł na koniec 2012 r. Z ustaleń kontroli pn. Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej współfinansowanej ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 48 wynika, iż decyzje o przyznaniu dofinansowania zakupu aparatury były podejmowane bez analizy potrzeb zdrowotnych i oceny dostępności świadczeń udzielanych z wykorzystaniem tego rodzaju wyposażenia. Nie zapewniono również odpowiedniej koordynacji działań związanych z jej zakupem. Efektywnym rozwiązaniem mogłaby być stała współpraca jednostek realizujących inwestycje finansowane z UE na określonym terenie, w tym wspólne ich planowanie w oparciu o analizę potrzeb zdrowotnych. Istotną rolę w tym zakresie powinny także odgrywać oddziały wojewódzkie nfz, bowiem to od możliwości zakontraktowania odpowiedniej liczby świadczeń będzie zależało wykorzystanie zakupionej aparatury. nfz ma również istotny wpływ na zakres dokonywanych zakupów, formułując kryteria dotyczące niezbędnego wyposażenia placówek medycznych ubiegających się o podpisanie umów. Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę na zróżnicowaną dostępność opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych oraz istotny problem zdrowotny jakim jest rozpowszechnienie próchnicy wśród dzieci i młodzieży. Wartość całego rynku usług dentystycznych w Polsce osiągnęła w 2010 r. 7,1 miliarda zł49, w tym ok. 24% stanowiły świadczenia sfinansowane ze środków publicznych50. Pomimo przeznaczenia znaczących środków na usługi stomatologiczne, stan zdrowia jamy ustnej Polaków odbiega od standardów europejskich. Zaledwie ok. 22% uprawnionych do tych świadczeń skorzystało z nich w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Szczególne zaniepokojenie budzi sytuacja osób poniżej 18 roku życia. Badania pięcioletnich dzieci, przeprowadzone w 2011 r., wykazały, iż zaledwie 20,1% z nich było wolnych od próchnicy, a odsetek ten w przypadku dzieci 15-letnich wyniósł zaledwie 8,2%51. Nieskuteczne okazały się również działania podejmowane przez Ministra Zdrowia na rzecz edukacji prozdrowotnej i profilaktyki chorób jamy ustnej, zwłaszcza próchnicy zębów u dzieci i młodzieży. Jedynie 2,96% populacji dzieci i młodzieży, skorzystało z gwarantowanych świadczeń profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych w 2011 r. Powikłania schorzeń jamy ustnej mogą wywołać bardzo poważne skutki zdrowotne i choroby ogólnoustrojowe. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli istotny wpływ na tę sytuację miały niewystarczające działania w zakresie edukacji prozdrowotnej i profilaktyki, a w szczególności brak odpowiednich programów profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia koordynowanych na szczeblu krajowym. Likwidacja gabinetów dentystycznych w większości szkół spowodowała przerzucenie całej odpowiedzialności za stan zdrowia jamy ustnej dzieci na rodziców. Powikłania schorzeń jamy ustnej mogą wywołać bardzo poważne skutki zdrowotne i choroby ogólnoustrojowe skutkujące również dodatkowymi kosztami dla NFZ Kontrola Nr P/12/ Według raportu PMR Publications Rynek usług dentystycznych w Polsce Szacunki wskazują na wzrost wartości tego rynku do 10 mld w 2013 r. 50 Patrz Informacja o wynikach kontroli dostępności i finansowania opieki stomatologicznej ze środków publicznych, Nr P/12/ Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej w 2011 r. Badania przeprowadził Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa W dniu 26 lipca br. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz przedstawiła na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2011 ROKU

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2011 ROKU KZD-4101-01/2012 Nr ewid. 164/2012/P/12/121/KZD Informacja o wynikach kontroli WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2011 ROKU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia16 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia16 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia16 września 2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK Zmiana zakłada przesunięcie środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztowymi planu finansowego: Zmniejszenia Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 września 2015 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2013 r. (Opracowano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2028

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2028 Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2028 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2006 r.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2006 r. Dz.U.06.149.1076 2007.04.26 zm. Dz.U.2007.64.430 art. 1 2007.10.01 zm. Dz.U.2007.181.1290 art. 1 2007.10.16 zm. Dz.U.2007.181.1290 art. 1 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 CUKRZYCA analiza kosztów ekonomicznych i społecznych AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU INFORMACJA O KONTROLACH REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONANYCH PRZEZ ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Projekt 14 09 17 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r.

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r. Sieć szpitali 31 marca 2017 r. Sieć szpitali Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2015 ROKU

REALIZACJA ZADAŃ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2015 ROKU KZD.43.5.216 Nr ewid. 171/216/P/16/53/KZD Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 215 ROKU DEPARTAMENT ZDROWIA MARZEC 2 1 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów

ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK SIERPIEŃ 2014 R. SPIS TREŚCI: 1. PLAN FINANSOWY NFZ NA 2013 ROK... 4 1.1. PIERWOTNY PLAN FINANSOWY NFZ NA 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej LexPolonica nr 8316436. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2014.473 (R) Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011 ZASADY FINANSOWANIA I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W 2013 R. W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach zakresów 1-9, zaś program Ortodontyczna opieka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 74/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie o udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-4100-06-01/2013 Nr ewid. 55/2013/P/13/088/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

- Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007,

- Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007, Druk nr 942 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Minister Zdrowia MZ-UZ-OPK-743-13055-2/EM/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Stosownie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia... 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1.W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

5. Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia staje się następcą prawnym Szpitala Rehabilitacyjno-

5. Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia staje się następcą prawnym Szpitala Rehabilitacyjno- Uchwała Nr XXXI/812/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: połączenia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego wkowanówku ze Szpitalem Wojewódzkim wpoznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r. Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia sierpnia 2011 r. P/11/137 LKI-4101-04-03/2011 Pan Marian Pytlewski Dyrektor Regionalny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art. 102

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 REHABILITACJA LECZNICZA

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 REHABILITACJA LECZNICZA REHABILITACJA LECZNICZA 1. Nakłady finansowe MOW NFZ na rehabilitację leczniczą w latach 2004 2012 Poziom nakładów na rehabilitację leczniczą o okresie od 2004 do 2012 r odznacza się znaczącym wzrostem

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych experience makes the difference Robert Plisko Świadczenie gwarantowane Świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane

Bardziej szczegółowo

Raport NFZ. za 2007 rok

Raport NFZ. za 2007 rok Raport NFZ za 2007 rok Warszawa, sierpień 2008 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Od autorów... 6 1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie... 6 2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r.... 9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Informacja na Prezydium OPZZ 4 lipca 2017r. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r.

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r. Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia.. 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-01-04/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia 29 grudnia 2009r. KPZ-4114-01-01/2009 I/09/2009 Pani Barbara Misińska Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. 1735 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne>

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 Nakłady na leczenie stomatologiczne w 2013 r. w porównaniu z latami 2011 i 2012 wzrosły. Planowany poziom środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz. 844 USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 REHABILITACJA LECZNICZA

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 REHABILITACJA LECZNICZA REHABILITACJA LECZNICZA 1. Nakłady finansowe MOW NFZ na rehabilitację leczniczą w latach 2004 2013 Poziom nakładów na rehabilitację leczniczą o okresie od 2004 do 2013 r. odznacza się znaczącym wzrostem

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 Pojęcie opieki długoterminowej w tym rozdziale obejmuje świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę

Bardziej szczegółowo

2) bliski dostęp zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie od miejsca udzielania świadczeń;

2) bliski dostęp zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie od miejsca udzielania świadczeń; Rozporządzenie ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie art. 148

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 28 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 28 października 2009 r. Zarządzenie Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 68/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego możliwości i problemy Autor: mgr Andrzej Śliwczyński Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie i w Łodzi w zakresie marketingu i marketingu farmaceutycznego Wstęp

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27.08.2014

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Białystok, dnia 27 września 2011 r. LBI-4101-04-03/2011 P/11/137 Pani dr n. med. Marzena Juczewska Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. z dnia 23 marca 2017 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. z dnia 23 marca 2017 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1 1 z 6 2012-04-27 19:17 Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ (opublikowano 15.09.2010 r.) Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia warunków

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA DEPARTAMENT KONTROLI DZIAŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia września 2007 r.

Szczecin, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (091) 422-45-81 LSZ-41082-1-07 P/07/098 Szczecin, dnia września 2007 r. Pan Ryszard Chmurowicz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika. Zielona Góra, 8 września 2016 roku

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika. Zielona Góra, 8 września 2016 roku Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika Zielona Góra, 8 września 2016 roku Wprowadzenie współpraca Wojewoda współpraca współpraca Pozostali interesariusze Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców

Bardziej szczegółowo