SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY"

Transkrypt

1

2

3

4

5 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY INDEKS numer 2 (98), rok dziesi¹ty kwiecieñ/czerwiec 2008 PL ISSN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110, Bydgoszcz tel ; fax Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz Cz³onkowie prof. dr hab. in. Daniel Józef Bem Politechnika Wroc³awska, prof. dr hab. in. Andrzej Dobrogowski Politechnika Poznañska, prof. dr hab. in. Andrzej Jajszczyk Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, prof. dr hab. Józef Modelski Politechnika Warszawska, dr in. Marian Molski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz, prof. dr hab. in. Józef WoŸniak Politechnika Gdañska. Dyrektor wydawnictwa Marek Kantowicz tel ; kom Redaktor naczelny Grzegorz Kantowicz tel ; kom Oddzia³ redakcji w Warszawie ul. Rostworowskiego 34/13, Warszawa tel Mieczys³aw Borkowski, kom Korekta Ewa Winiecka Marketing Janusz Fornalik tel ; kom fax DTP: Czes³aw Winiecki tel Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materia³ów. Materia³y nie zamawiane nie bêd¹ zwracane. Wszystkie materia³y objête s¹ prawem autorskim. Przedruk artyku³ów tylko za zgod¹ redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i ma prawo odmówiæ publikacji bez podania przyczyny. Druk: Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o Bydgoszcz, ul. Glinki 84 tel./fax Grzegorz Kantowicz Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego Opinie œrodowiska Grzegorz Kantowicz G³ówne trendy w sektorze telekomunikacji, mediów i technologii Deloitte: Technology Predictions, TMT Trends 2008 Grzegorz Kantowicz Konsumenci o rynku komunikacji elektronicznej Co myœl¹ Polacy? Anton Grashion Zrozumieæ sytuacjê Podejœcie do bezpieczeñstwa sieci wed³ug Juniper Networks Chcemy byæ wa nym graczem na rynku multimediów Grupa TP stawia na us³ugi typu triple i quadro play Zupe³nie inna firma Chcemy w dalszym ci¹gu rozwijaæ siê dynamicznie Hity na INTERTELECOM CeBIT-owe nowoœci z AVM Komunikacja elektroniczna dobro powszechne XIX Targi INTERTELECOM System DGT GSM for Fixed Us³ugi stacjonarne z wykorzystaniem sieci komórkowych GSM Swissvoice dla domu i biura Krzysztof Ojdana Dla kogo przeznaczone jest inteligentne okablowanie Real Time? Co nowego w inteligentnym okablowaniu strukturalnym? Informatyka SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO Grzegorz Kantowicz Szkodliwe oprogramowanie szyte na miarê Najnowsze wyniki badañ McAfee Informatyczna demokratyzacja ogranicza du e firmy Ankieta HP Grzegorz Kantowicz Za bezpieczeñstwo powinni odpowiadaæ operatorzy U ytkownicy niepokoj¹ siê o bezpieczeñstwo telefonii mobilnej Chris Komatas Sieæ dla Web Wymagania dla sieci przysz³ej generacji Sanjay Beri Planowanie sieci pod k¹tem zarz¹dzania wydajnoœci¹ przedsiêbiorstwa Nowe wymagania dla sieci komunikacji elektronicznej Grzegorz Kantowicz VitalQIP Appliance Manager oraz Smart DSL Nowe rozwi¹zania Alcatel-Lucent Energooszczêdna obs³uga multimediów Procesor graficzny S3 Graphics Chrome 400 Packard Bell intensyfikuje dzia³ania rynkowe w Polsce...51 Nowy gracz chce zdobyæ zaufanie klientów Szyjemy na miarê Integracja systemów informatycznych Telewizja US UGI, SPRZÊT, TECHNOLOGIE, WYDARZENIA, WARTO ZOBACZYÆ Cyfryzowaæ szybko czy szybciej? Ma³e jest piêkne... do czasu...telewizji INTERAKTYWNEJ Nadchodzi era nowej telewizji, telewizji przyjaznej abonentowi... Cyfrowa telewizja mobilna Pierwsze próby operatorów w Polsce Grzegorz Kantowicz Kara za sharing Dotkliwy wyrok dla pirata telewizyjnego Grzegorz Kantowicz Trendy serwisowe telewizji mobilnej Obywatelskie dziennikarstwo Nowe programy w cyfrowej jakoœci...61 Kolejne nowoœci Grupy INEA Grzegorz Kantowicz Mobilna telewizja i nagrywanie wideo...62 Nowe technologie w dziedzinie multimediów

6 WARTO WIEDZIEÆ, E......CYFRA+ wprowadza HBO Digital, czyli serwis z programami na yczenie. CYFRA+, jako pierwsza platforma cyfrowa w Polsce, wprowadzi³a HBO Digital, czyli serwis z programami na yczenie, bazuj¹cy na bibliotece filmów, dokumentów, seriali i produkcji rozrywkowych HBO. Us³uga dostêpna jest dla u ytkowników dekoderów PVR HD CY- FRY+ odbieraj¹cych kana³y HBO i oferowana bêdzie bezp³atnie do koñca czerwca Dziêki nowej us³udze abonenci sami wybieraj¹, co w danej chwili chc¹ ogl¹daæ, mog¹ równie wielokrotnie powracaæ do danego programu. Lista pozycji HBO Digital widoczna jest dla wszystkich u ytkowników dekoderów HD PVR CYFRY+ jako dodatkowa strona w bibliotece nagrañ. Programy na yczenie dostêpne s¹ na dysku dekodera w kilka dni po telefonicznym aktywowaniu us³ugi. Podœwietlaj¹c konkretne pozycje z listy mo na obejrzeæ krótki podgl¹d danego programu. Oferta bêdzie regularnie odœwie ana. Do koñca kwietnia z serwisu HBO Digital mog¹ korzystaæ wy³¹cznie abonenci CYFRY+. W ostatnim roku CYFRA+ konsekwentnie rozwija³a us³ugi w oparciu na nowych technologiach, wprowadzaj¹c kolejno HD, PVR i VoD. W najbli szych miesi¹cach platforma planuje przede wszystkim rozwój oferty wideo na yczenie....via NAB 7500 to przemys³owa p³yta g³ówna typu NAB do nowej generacji zabezpieczeñ sieciowych Firma VIA Technologies, Inc. poinformowa³a o wprowadzeniu do oferty zintegrowanej platformy VIA NAB 7500 do zaawansowanych zabezpieczeñ sieciowych. Korzystaj¹c z doœwiadczeñ w projektowaniu energooszczêdnych, wyspecjalizowanych platform, VIA prezentuje nowy produkt dla sektora urz¹dzeñ infrastruktury sieciowej. VIA NAB 7500 zaspokaja potrzeby nowoczesnych sieciowych zabezpieczeñ infrastrukturalnych. Jest to wysoce zintegrowana platforma typu NAB (Network Appliance Board) dla elementów infrastruktury sieciowej, w tym zabezpieczeñ takich jak zapory, VPN, UTM i systemy zapobiegania w³amaniom do sieci (IPS). Inne mo liwe zastosowania platformy to serwery proxy oraz produkty zapewniaj¹ce QoS i równowa enie przep³ywu w sieci. W styczniu br. Telekomunikacja Polska poinformowa³a Prezesa UKE o nieudanych próbach podejmowanych przez Spó³kê w celu wydania bezp³atnego Ogólnokrajowego Spisu Abonentów finansowanego z wp³ywów z reklam przez przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê publikacj¹ spisów abonentów (Polskie Ksi¹ ki Telefoniczne, Ditel SA, Eniro). Jednak prezes UKE nie zamierza odstêpowaæ od wydanych wczeœniej decyzji w tej sprawie. Jak informuje UKE, zmiana modelu finansowania Ogólnokrajowego Spisu Abonentów mo e zostaæ rozwa ona przez prezesa UKE dopiero w nastêpnej edycji wydawania OSA, nie zaœ tu przed finalizowaniem edycji bie ¹cej. Maj¹c na uwadze powy sze, obowi¹zek wydania spisu w I po³owie 2008 r. (nale y nadmieniæ, i obowi¹zek ten ci¹ y na spó³ce ju od roku 2006 r.) bêdzie przez Prezesa UKE egzekwowany....nowy raport UKE Prezes UKE przedstawia stan polskiego rynku telekomunikacyjnego po dwóch latach realizacji strategii regulacyjnej. Raport analizuje ewolucjê runku na przestrzeni lat , czyli w okresie funkcjonowania obecnego prezesa UKE Anny Stre yñskiej. Jak wynika z przeprowadzonych analiz na polskim rynku telekomunikacyjnym zachodz¹ doœæ fundamentalne i bardzo dynamiczne zmiany. Dotyczy to zarówno jego wielkoœci, struktury, konkurencyjnoœci jak i zachowañ i trendów spo³ecznych. Raport przedstawia analizê rynku oraz wp³yw decyzji regulacyjnych na jego funkcjonowanie. Raport dostêpny jest na stronie ehttp://www.uke.gov.pl/uke/redir.jsp?place=gallerystats&id= gor¹ca Linia w ofercie IPFON Operator telefonii internetowej IPFON wprowadzi³ do swojej oferty najnowsze rozwi¹zanie bezp³atn¹ us³ugê dodan¹ Gor¹ca Linia.Najnowsza us³uga IPFON powsta³a przede wszystkim z myœl¹ o ma³ych dzieciach czy osobach starszych, które mog¹ szybko po³¹czyæ siê telefonicznie z rodzicem czy opiekunem, bez koniecznoœci wybierania numeru telefonu. Idea dzia³ania us³ugi polega na tym, e po podniesieniu s³uchawki telefonu, system czeka piêæ sekund na wprowadzenie numeru telefonu. Jeœli to nie nast¹pi, inicjuje wówczas po³¹czenie z numerem telefonu, okreœlonym wczeœniej przez u ytkownika w panelu klienta IPFON.....Niezale noœæ UKE na celowniku Komisji Europejskiej Komisja Europejska (KE) pozwa³a Polskê do unijnego Trybuna³u Sprawiedliwoœci za brak ustawowych gwarancji niezale noœci szefa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Zgodnie z ustaw¹ z sierpnia 2006 roku, premier ma nieograniczon¹ swobodê odwo³ywania szefa UKE, zaœ polskie prawo nie okreœla jego kadencji. To oznacza zdaniem KE brak niezale noœci urzêdu, którego zadaniem jest kontrola rynku komunikacyjnego, gdzie polski rz¹d wci¹ ma znaczne udzia³y. Komisja Europejska kieruje kolejny pozew przeciwko Polsce do Unijnego Trybuna³u w Luksemburgu. Tym razem zarzuca nam ³amanie prawa w dziedzinie telekomunikacji. Bruksela domaga siê pe³nej niezale noœci krajowego regulatora, czyli Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Zdaniem Komisji tej niezale noœci nie gwarantuj¹ zmiany w przepisach, wprowadzone w sierpniu 2006 roku. Daj¹ one premierowi swobodê w odwo³ywaniu prezesa UKE. Komisja zwraca przy okazji uwagê, e polski rz¹d wci¹ ma znaczne udzia³y w niektórych firmach telekomunikacyjnych.....spis abonentów musi byæ bezp³atny Prezes UKE bêdzie egzekwowa³ od Telekomunikacji Polskiej bezp³atnego kompletnego Ogólnokrajowego Spisu Abonentów. 4...Nowa jakoœæ WiFi ze StraightCore StraightCore GWP-116VE stacja bezprzewodowa gwarantuj¹ca stabilnoœæ i odpornoœæ na warunki atmosferyczne przeznaczona dla u ytkowników domowych i ISP mo e pracowaæ, zarówno jako bezprzewodowy punkt dostêpowy (tryb Access Point), jak i bezprzewodowa stacja kliencka (tryb Client). W pierwszym przypadku Straight- Core GWP-116VE pozwoli dostawcom internetu na zbudowanie sieci bezprzewodowej w standardzie b i g. Natomiast jako stacja kliencka (CPE), urz¹dzenie zagwarantuje u ytkownikom koñcowym odbiór WiFi w trybie WISP (u ywanym do podzia³u ³¹cza radiowego miêdzy wielu klientów). Co wiêcej bêdê oni mogli po³¹czyæ wiele komputerów ad hoc, bez potrzeby u ycia punktu dostêpowego oraz udostêpniæ sieæ w trybie WDS (stosowanym w celu pokrycia du- ego obszaru zasiêgiem sieci bezprzewodowej). Dziêki funkcjonalnej i solidnie wykonanej obudowie, zgodnej ze standardem odpornoœci IP 65, urz¹dzenie mo e pracowaæ w skrajnych warunkach atmosferycznych (temperaturach od -35 do +65 C oraz przy 90% wilgotnoœci). Pozwala to na monta stacji na zewn¹trz pomieszczeñ (czêœæ ODU) bez obawy o jej wytrzyma³oœæ. Urz¹dzenie sprzedawane jest jako komplet zintegrowany z anten¹ access point (zamkniêty w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie), switch PoE (czeœæ IDU do zamontowania wewn¹trz pomieszczeñ), osprzêt do mocowania, zasilacz...pierwszy komunikator podnosz¹cy œwiadomoœæ lokalizacyjn¹ spo³eczeñstwa Comarch wypuszcza na rynek nowe, innowacyjne rozwi¹zanie, które umo liwia integracjê szeroko rozumianych Location Based Services INFOTEL 2/2008

7 WARTO WIEDZIEÆ, E... oraz b³yskawicznego otrzymywania wiadomoœci i informacji reklamowych. Comarch MobiLoc jest unikatowym rozwi¹zaniem umo liwiaj¹cym ci¹g³¹ komunikacjê i kontrolowan¹ lokalizacjê u ytkowników mobilnych. To rozwi¹zanie jest dostêpne na wszystkich popularnych platformach i urz¹dzeniach mobilnych, w³¹czaj¹c w to telefony komórkowe, palmtopy, smartfony, jak równie komputery stacjonarne. Rozwi¹zanie Comarch tworzy now¹ szansê dla us³ug lokalizacyjnych, umo liwiaj¹c mobilnemu u ytkownikowi otrzymywanie natychmiastowych informacji nie tylko o lokalizacji, ale równie o miejscach szczególnego zainteresowania, jak na przyk³ad hotele, restauracje, bankomaty, szpitale, puby, biura czy parkingi. Tak¹ informacjê mo na uzyskaæ za pomoc¹ wyszukiwarki zainstalowanej wraz z komunikatorem na urz¹dzeniu mobilnym lub otrzymaæ jako reklamê wraz z podstawowymi informacjami, map¹ oraz instrukcjami, jak dotrzeæ do miejsca docelowego. Podstawowym za³o eniem jest jej prostota i gotowoœæ do natychmiastowego u ycia. W ten sposób Comarch chce dotrzeæ do masowego odbiorcy....telefony HTC z nowatorskim interfejsem dotykowym Touch FLO HTC i Orange wprowadzi³y do sprzeda y nowoczesne i stylowe telefony serii HTC Touch Dual z funkcjami biznesowymi i najszybszym mobilnym dostêpem do Internetu, 3.5G. Nowe, ulepszone urz¹dzenie z serii Touch, wyposa one jest w szybki modem do ³¹cznoœci bezprzewodowej 3,5G, wygodn¹, wysuwan¹ klawiaturê oraz interfejs HTC TouchFLO technologiê inteligentnego ekranu dotykowego oferuj¹c¹ wygodne przesuwanie zawartoœci ekranu, przegl¹danie stron internetowych oraz dokumentów, wiadomoœci i list kontaktów. Nowy model HTC zosta³ wyposa ony w wiele innowacyjnych funkcji, miêdzy innymi: interfejs 3D, mo liwoœæ przegl¹dania serii zdjêæ za pomoc¹ funkcji ekranowych oraz przybli anie, oddalanie i obracanie obrazów jedn¹ rêk¹. Zalet¹ urz¹dzenia jest równie 2 megapikselowy aparat fotograficzny, kamera do po³¹czeñ wideo oraz Bluetooth 2.0 z EDR...Dotkliwy wyrok dla pirata telewizyjnego S¹d Rejonowy w Be³chatowie wyda³ wyrok w sprawie pirata oskar onego o sharing oraz nielegalne korzystanie z platformy cyfrowej CYFRA+. Oskar onym jest Sebastian W. z Czêstochowy, który w okresie od stycznia 2006 do czerwca 2007 roku w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej u ywa³ niedozwolonego urz¹dzenia dostêpu warunkowego w ten sposób, e za poœrednictwem sieci Internet odp³atnie rozpowszechnia³ klucz dekoduj¹cy programy platformy cyfrowej CYFRA+ osobom trzecim, czym narazi³ firmê CANAL+ Cyfrowy na straty materialne. Oskar ony przeprogramowa³ równie kartê dekoduj¹c¹, uzyskuj¹c w nieuprawniony sposób dostêp do us³ug œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹ opartych na dostêpie warunkowym. S¹d uzna³ oskar onego winnym pope³nienia zarzucanych mu czynów i wymierzy³ kary 1 roku pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na 2 lata oraz 500 z³ grzywny, na³o y³ tak e na oskar onego obowi¹zek naprawienia szkody wyrz¹dzonej firmie CANAL+ Cyfrowy poprzez zap³atê kwoty z³. Wyrok jest prawomocny....pierwszy na œwiecie kodek zgodny z SMPTE VC-3 Firma Avid Technology przedstawia wysokiej jakoœci kodek HD Avid DNxHD. Jest to pierwszy na œwiecie kodek zgodny z nowymi standardami VC-3 SMPTE. Charakteryzuje go niska prêdkoœæ transmisji. Zapewnia ³atwe i wydajne kodowanie oraz wymianê materia³ów HD, a tym samym u³atwia pracê nad tworzeniem mediów cyfrowych. Kodek Avid DNxHD jest szeroko wykorzystywany w przemyœle filmowym. Po og³oszeniu jego zgodnoœci ze standardem VC-3 ponad 30 partnerów Avida planuje wykorzystanie kodeka do tworzenia materia³ów HD na potrzeby filmu, telewizji i programów informacyjnych. Co wa ne, inne firmy oferuj¹ce rozwi¹zania zgodne z VC-3 zapewni¹ ich wspó³dzia³anie z pozosta³ymi produktami pracuj¹cymi w tym standardzie. Dziêki temu dostêpny bêdzie równie nowy standard mapowania jednostek koduj¹cych VC-3 do MXF wykorzystywany do wymiany plików oraz tworzenia materia³ów. Poniewa VC-3 jest standardem otwartym, dane znajduj¹ce siê w archiwum mog¹ byæ wykorzystywane przez studia u ywaj¹ce rozwi¹zañ wielu firm....penrdrive z aplikacjami Open Source EM-DESK firmy EMTEC to mobilna pamiêæ USB oparta na technologii Open Source. Dziêki niej u ytkownik ma nie tylko dostêp do swoich plików, ale równie mo liwoœæ korzystania z programów dostêpnych w pamiêci USB bez potrzeby instalowania ich na komputerze z którego korzysta w danym momencie. W ofercie firmy EM- TEC dostêpne s¹ dwa modele EM-DESK - M200 i M400 o pojemnoœci od 1 do 16 GB. Niebawem na rynek zostanie wprowadzony model 32 GB. Pamiêæ EM-DESK obs³ugiwana jest w siedmiu jêzykach, w tym równie w jêzyku polskim. EM-DESK zawiera preinstalowane wersje takich darmowych programów, jak: Pakiet biurowy Open Office: bezp³atne oprogramowanie biurowe kompatybilne z Microsoft Office; Internet przegl¹darka Firefox 2 oraz program pocztowy Thunderbird; Multimedia przegl¹darka plików PDF Sumatra, oraz odtwarzacz VLC audio / video player; Inne przydatne narzêdzia kalendarz Sunbird, archiwizator 7-zip, przegl¹darka obrazów Cornice, program antywirusowy ClamWin oraz aplikacja do szyfrowania danych TrueCrypt, wirtualna klawiatura Virtual-magnifying Glass....Ile zaoszczêdzili konsumenci rynku telekomunikacyjnego? Urz¹d Komunikacji Elektronicznej opublikowa³ wyliczenia szacunkowych oszczêdnoœci na rynku telekomunikacyjnym osi¹gniête dziêki realizacji Strategii Regulacyjnej Wed³ug danych Urzêdu, konsumenci dla ca³ego rynku po³¹czeñ telefonicznych (B2C i B2B) od roku 2005 zaoszczêdzili 4,42 mld PLN. Inaczej mówi¹c, taka sama struktura rynku na koniec 2007 roku kosztowa³a odpowiednio o 4,42 mld PLN mniej ni by kosztowa³a na koniec Dla rynku dostêpu do Internetu (B2C) oszczêdnoœci te wynios³y 1,52 mld PLN. Reasumuj¹c, oszczêdnoœci klientów us³ug telekomunikacyjnych ogó³em wynios³y na przestrzeni lat prawie 6 mld PLN, a wiêc nawet wiêcej, ni zosta³o to za³o one w Strategii Regulacyjnej jak podaje UKE. Wyliczenia te pokrywaj¹ siê równie z subiektywnymi odczuciami rynku w zakresie spadku cen us³ug telekomunikacyjnych. Jednak oczekiwania konsumenckie s¹ dalej id¹ce. Mimo znacznego postêpu, nadal pozostajemy w ogonie pañstw UE pod tym wzglêdem....netia sprzeda³a P4 Netia SA zawar³a umowê sprzeda y 23,4 proc. pakietu udzia³ów w P4 na rzecz Tollerton Investments Limited i Novator Telecom Poland S.a.r.l. za 130 milionów euro. INFOTEL 2/2008 5

8 WARTO WIEDZIEÆ, E... W rezultacie negocjacji, Netia SA, Tollerton i Novator podpisa³y wi¹ ¹c¹ umowê, na mocy której spó³ka zale na Netia Spó³ka Akcyjna UMCS S.K.A. (wczeœniej Netia Mobile sp. z o.o.) zgodzi³a siê sprzedaæ udzia³ów w P4 na rzecz Tollerton (które obecnie stanowi¹ 3 proc. udzia³ów w kapitale zak³adowym P4) i udzia³ów w P4 na rzecz Novator (które obecnie stanowi¹ 20,4 proc. udzia³ów w kapitale zak³adowym P4), za cenê 130 milionów euro. Jak uwa a zarz¹d, cena 130 milionów euro jest bardzo atrakcyjna i zosta³o to tak e potwierdzone niezale nymi wycenami eksperckimi, wobec zainwestowanych 79,7 milionów euro. umowê dystrybucyjn¹ z Konsorcjum FEN i w ten sposób wszed³ na polski rynek. Meru Networks i Konsorcjum Fen planuj¹ zbudowaæ w Polsce siln¹ sieæ partnersk¹ z³o on¹ z odpowiednio przeszkolonych i certyfikowanych ok. 30 integratorów IT. Za ich poœrednictwem amerykañska korporacja chce dotrzeæ do instytucji z sektora publicznego (m.in. urzêdy, szpitale, uczelnie), a tak e do biznesu (w tym w szczególnoœci œrednie i du e firmy, hotele, logistyka, handel, call center). W³aœnie w tej grupie jest realizowanych w Polsce najwiêcej du ych wdro eñ systemów bezprzewodowych....znacznie wiêcej ni kino domowe ICom, dystrybutor i producent zaawansowanych urz¹dzeñ komputerowych dla domu i bura, zaprezentowa³ najnowszy zestaw multimedialnego centrum rozrywki komputer ICom Media Center 130 Slim. Jest to zintegrowane w jednym rz¹dzeniu wysokiej klasy kino domowe, z pe³n¹ funkcjonalnoœci¹ wysokiej klasy komputera. Oferuje mo liwoœæ ogl¹dania filmów DVD, Divx, s³uchania muzyki, ogl¹dania zdjêæ, przegl¹dania stron internetowych, mo e s³u yæ jako stacjonarna nagrywarka DVD, do grania w gry komputerowe, czy pracy na aplikacjach biurowych, ma komunikacjê bezprzewodow¹ WLAN oraz Bluetooth. Do zestawu do³¹czona jest multimedialna klawiatura Microsoft oraz pilot zdalnego sterowania, który pozwala na zdalne sterowanie prac¹ ca³ego urz¹dzenia. ICom Media Center 130 Slim ma wbudowany tuner TV analogowy z radiem z cyfrow¹ syntez¹ czêstotliwoœci. Opcjonalnie mo na go tak e wyposa yæ w tuner cyfrowy. Tuner oferuje wyszukiwanie oraz automatyczne zapamiêtywanie stacji, mo na tak e dokonaæ strojenia w trybie manualnym. Mo na go pod³¹czyæ do bardzo wielu ró nych urz¹dzeñ zewnêtrznych, telewizorów lub monitorów za poœrednictwem szeregu portów wideo w tym: Component Video Out (RGB), HDMI, VGA (D-Sub), SCART, S-Video, AV Out, Audio RCA Out (analogowe dla 8 kana³ów Chinch), Digital Audio (Coaxial+Optical), wy/we tunera TV (antena, S-Video, antena, wideo, audio)....stanowcze dzia³ania Komisji Europejskiej przynosz¹ pierwsze rezultaty Microsoft poinformowa³ o wprowadzeniu zmian w zakresie technologii i procedur biznesowych, które maj¹ na celu zwiêkszenie otwartoœci produktów firmy, a tak e poszerzenie zgodnoœci operacyjnej oraz mo- liwoœci wyboru dostêpnych dla programistów, partnerów, klientów i firm konkurencyjnych. Firma wdro y przede wszystkim cztery nowe zasady zgodnoœci operacyjnej oraz podejmie zwi¹zane z nimi dzia³ania w odniesieniu do produktów biurowych powszechnego u ytku: zapewnienie otwartych po³¹czeñ; promowanie mo liwoœci w zakresie przenoszenia danych; poprawienie zgodnoœci ze standardami bran owymi; wspieranie bardziej otwartego stosunku do klientów i bran y, w tym do inicjatywy otwartego dostêpu do kodu Ÿród³owego. Og³oszone zasady i dzia³ania dotycz¹ce zgodnoœci operacyjnej odzwierciedlaj¹ zmieniaj¹ce siê otoczenie prawne, z jakim ma do czynienia Microsoft i ca³a bran a informatyczna. Stanowi¹ one istotny krok w ramach sta³ych wysi³ków firmy na rzecz realizacji obowi¹zków okreœlonych w orzeczeniu Europejskiego S¹du Pierwszej Instancji (CFI) z wrzeœnia 2007 r. 6...Meru wchodzi do Polski Meru Networks najdynamiczniej rozwijaj¹cy siê producent bezprzewodowych urz¹dzeñ sieciowych, który dysponuje najbardziej wizjonerskimi rozwi¹zaniami na œwiecie (wg Gartner Group) podpisa³...komisja o numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzywa pañstwa cz³onkowskie do upowszechnienia wiedzy na temat numeru 112. Zdaniem Komisji Europejskiej obywateli nale y skuteczniej informowaæ o jednolitym europejskim numerze alarmowym 112. Zaledwie 22 proc. obywateli UE by³o w stanie spontanicznie stwierdziæ, e numer 112 s³u y wzywaniu s³u b ratowniczych z dowolnego miejsca na obszarze Unii. Z przeprowadzonej niedawno w UE ankiety wynika, e w³adze krajowe powinny udoskonaliæ sposób informowania swoich obywateli. Komisja wzywa zatem pañstwa cz³onkowskie do upowszechnienia wiedzy na temat numeru 112. Po wejœciu w ycie w 2003 r. unijnych regulacji dotycz¹cych telekomunikacji w 26 spoœród 27 pañstw cz³onkowskich umo liwiono obywatelom wybieranie numeru 112 z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Obecnie trwa jeszcze postêpowanie w sprawie naruszenia w przypadku Bu³garii, która nie udostêpni³a mo liwoœci korzystania z numeru 112. Kolejnym logicznym krokiem na drodze do faktycznego wprowadzenia numeru 112 jest upowszechniane informacji na temat mo liwoœci korzystania z niego w kraju i za granic¹, gdy w razie wypadku z numeru tego skorzystaj¹ tylko ci obywatele, którzy s¹ œwiadomi jego istnienia. Zgodnie z wezwaniem Parlamentu Europejskiego z wrzeœnia 2007 r....rusza Kujawsko-Pomorska Sieæ Informacyjna W gminie Lisewo odby³a siê konferencja na której zaprezentowano mo liwoœci pierwszej w kraju regionalnej sieci szerokopasmowej, która zbudowana zosta³a w znacznym stopniu ze œrodków unijnych. Konferencja by³a elementem ostatniego etapu uruchamiania 144 gminnych wêz³ów teleinformatycznych w województwie kujawskopomorskim. Zorganizowana w formie czterostronnej wideokonferencji która po³¹czy³a gminy Lisewo i Stolno oraz miasta Che³mno i Toruñ (centrum zarz¹dzania K-PSI), by³a ilustracj¹ mo liwoœci technologicznych dla zaproszonych goœci z gmin województwa. Po prezentacji mo liwoœci oraz zakresu us³ug oferowanych przez K-PSI, odby³a siê dyskusja z udzia³em przedstawicieli K-PSI, wykonawcy sieci konsorcjum Solidex/Ericsson, firmy Crowley Data Poland zarz¹dzaj¹cej projektem oraz stowarzyszeñ lokalnych które skorzysta³y jako pierwsze z oferty sieci. Projekt regionalnej sieci szerkopasmowej K-PSI zosta³ zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Koszt projektu to ok. 70 mln PLN z czego 47 mln PLN refundowane jest ze œrodków UE. Sieæ sk³ada siê z 19 wêz³ów powiatowych, po³¹czonych ze sob¹ szkieletow¹ sieci¹ œwiat³owodow¹ oraz 144 wêz³ów gminnych które po³¹czone s¹ z wêz³ami powiatowymi technologi¹ bezprzewodow¹....tvn i Polsat wspólnie testuj¹ emisjê w HD POT to spó³ka powo³ana przez Polsat i TVN do emisji w systemie cyfrowym. Próbn¹ emisjê naziemnej telewizji cyfrowej prowadzi obecnie w Warszawie i Poznaniu. Na razie jest to kana³ TVN HD dostêpny dla abonentów platformy N. Wkrótce bêdzie on nadawany na przemian z programami Polsatu w wysokiej rozdzielczoœci. O rozmowach nadawców w tej sprawie poinformowa³ bran owy miesiêcznik Press w swoim serwisie elektronicznym. INFOTEL 2/2008

9 WARTO WIEDZIEÆ, E......UKE przygotowuje przetarg na telewizjê mobiln¹ Operatorzy telekomunikacyjni siê szykuj¹ a nadawcy telewizyjni s¹ sceptyczni. UKE pod koniec kwietnia zamierza og³osiæ przetarg na czêstotliwoœci potrzebne do œwiadczenia us³ug mobilnej telewizji komórkowej. Urz¹d znalaz³ dla operatorów lokalne czêstotliwoœci, które pozwalaj¹ uruchomiæ us³ugi mobilnej telewizji w 31 miastach. Mia³y na nich byæ prowadzone techniczne testy us³ugi, ale operatorzy wol¹, eby urz¹d od razu rozdysponowa³ wolne pasma radiowe. Powsta³ sojusz 13 firm (m.in. PTK Centertel, Polkomtel, TP Emitel, P4), które chc¹ wspólnie zagospodarowaæ wolne czêstotliwoœci. Od projektu dystansuj¹ siê natomiast nadawcy telewizyjni. Oni chc¹ nie tylko decyzji o zagospodarowaniu czêstotliwoœci radiowych na potrzeby mobilnej telewizji, ale równie okreœlenia zasad przejœcia na cyfrow¹ telewizjê naziemn¹. Miêdzy innymi trzeba rozstrzygn¹æ, czy mobilna telewizja podlega re imowi ustawy o radiofonii i telewizji, czy te jest us³ug¹ telekomunikacyjn¹ regulowan¹ przez prawo telekomunikacyjne mówi przedstawiciel jednego z nich. Przyznaje przy tym, e je eli UKE og³osi przetarg, to mimo zastrze eñ tak e nadawcy telewizyjni wezm¹ w nim udzia³....tnt wprowadza e-faktury z podpisem cyfrowym Us³uga Express Invoicing pozwoli zaoszczêdziæ czas i koszty, zapewniaj¹c bezpieczeñstwo i poufnoœæ danych... TNT, œwiatowy dostawca ekspresowych us³ug transportowych dla klientów instytucjonalnych, do koñca marca wprowadzi mo liwoœæ rozliczeñ przy wykorzystaniu elektronicznych faktur z podpisem cyfrowym. Nowa us³uga o nazwie Express Invoicing bêdzie dostêpna w 30 krajach wiêkszoœci pañstw europejskich, w tym w Polsce, a tak e Australii, Hong-Kongu, Kuwejcie, RPA, Singapurze oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Korzystanie z tego rozwi¹zania jest nieodp³atne. Wed³ug prognoz TNT wprowadzenie nowej us³ugi pozwoli wyeliminowaæ nawet do 1 miliona papierowych faktur miesiêcznie. Elektroniczne faktury pomagaj¹ oszczêdziæ czas, pieni¹dze i zasoby œrodowiskowe mówi Jan Willem Breen, Dyrektor Marketingu i Sprzeda y Dywizji TNT Express Zarazem przy wzrastaj¹cej liczbie oszustw internetowych klienci oczekuj¹ zastosowania nowoczesnych rozwi¹zañ zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo obrotu gospodarczego takich, jak podpis cyfrowy, który uwierzytelnia Ÿród³o danych i chroni ich spójnoœæ. Us³uga TNT poprawia proces zarz¹dzania p³atnoœciami i redukuje koszty obróbki papieru. Express Invoicing oferuje bezpieczny dostêp, kontrolê i archiwizacjê faktur. Aby korzystaæ z nowej us³ugi wystarczy dostêp do Internetu oraz konto . Zamiast papierowego dokumentu, TNT bêdzie przesy³aæ klientowi z linkiem do bezpiecznej strony internetowej (dostêp zastrze ony jest has³em), na której bêd¹ znajdowaæ siê elektroniczne faktury. Dokumenty bêd¹ dostêpne w ró norodnych formatach, m.in. PDF i CSV, jak równie XML. do telewizji mobilnej. Broker FM domaga siê z kolei, aby programy radiowe mia³y zagwarantowane nie mniej ni 20 proc. pojemnoœci multipleksu. Natomiast Polsat dodaje, e telewizja mobilna powinna podlegaæ takim samym regulacjom prawnym, jak pozosta³e telewizje, a rezerwacja czêstotliwoœci nie powinna jak chce UKE dotyczyæ tylko konkretnych miast, ale sieci nadawczych, aby projekt nie poniós³ fiaska biznesowego. PSN uwa a, e zarz¹dca multipleksu powinien mieæ swobodê w okreœlaniu proporcji us³ug telewizyjnych, radiowych i multimedialnych, ale powinna byæ okreœlona minimalna liczba dostêpnych w multipleksie kana³ów TV. Z kolei Centertel zwraca uwagê na ryzyko, e telefon umo liwiaj¹cy korzystanie z DVB-H mo e zostaæ uznany za odbiornik telewizyjny, a tym samym objêty abonamentem RTV. Firmy p³ac¹ bowiem abonament od ka dego urz¹dzenia....polacy chc¹ publicznej platformy cyfrowej 87 proc. Polaków chce darmowego dostêpu do podstawowych programów TV w cyfrowej jakoœci a 78 proc. pytanych, uwa a, e dostêp do platformy cyfrowej powinna zapewniæ telewizja publiczna wynika z badañ TNS OBOP przeprowadzonych dla Instytutu Globalizacji. Polacy chcieliby, aby telewizja publiczna uruchomi³a polsk¹ platformê cyfrow¹, która powinna byæ dostêpna nieodp³atnie dla ponosz¹cych koszty abonamentu, takie wnioski przynosz¹ najnowsze badania opinii publicznej przeprowadzone w lutym br. dla potrzeb projektu edukacyjno-badawczego Cyfrowa Polska, prowadzonego przez Instytut Globalizacji. Znamienne jest przy tym, i Polacy chcieliby na takiej platformie najwa niejszych polskich programów, nie tylko kana³ów TVP. Na pytanie Czy powinien byæ zapewniony darmowy dostêp do podstawowych programów telewizyjnych, takich jak: TVP1, TVP2, TVP3, Polsat, TV4, TVN, Puls bez dodatkowych op³at (poza abonamentem radiowo telewizyjnym)? twierdz¹co odpowiedzia³o a 87 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest zaledwie 4 proc. Podczas, gdy 78 proc. badanych uwa a, e dostêp do nieodp³atnej telewizji cyfrowej powinna zapewniæ im telewizja publiczna, zaledwie 16 proc. jest zdania, e obowi¹zek ten le y po stronie prywatnych dostawców telewizji cyfrowej, mimo œwiadomoœci istnienia trzech p³atnych platform satelitarnych, dzia³aj¹cych na rynku polskim od wielu lat....polska popiera podzia³ telekomów Podczas debaty na temat rozwoju sektora telekomunikacyjnego w Polsce która odby³a siê w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, Jacek osik, dyrektor w resorcie infrastruktury oznajmi³: Polska popiera przepisy dotycz¹ce mo liwoœci podzia³u operatora. Natomiast naszym zdaniem dzisiejsze prawo krajowe i unijne nie pozwala na taki podzia³. Nie oznacza to, e Ministerstwo Infrastruktury jest przeciwko podzia³owi Telekomunikacji Polskiej. To absolutnie nieprawda. Natomiast jednoznacznie stwierdzi³ te, e Polska jest przeciwko propozycji KE, by powo³aæ paneuropejskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego....brak spójnej wizji rozwoju telewizji mobilnej Taki jest ogólny wnisek nadawców którzy odpowiedzieli na stanowisko UKE w sprawie wdra ania tej us³ugi. Swoje uwagi na temat stanowiska UKE w sprawie wykorzystania czêstotliwoœci dla telewizji mobilnej DVB-H przedstawi³y: Agora, Broker FM, Canal + Cyfrowy, Instytut ¹cznoœci, Nokia Siemens Networks, P4, Polkomtel, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Telefonia Cyfrowa, Polski Operator Telewizyjny, Polskie Sieci Nadawcze, PTK Centertel, Telewizja POLSAT, TP Emitel i TVN. Nale y najpierw okreœliæ zasady regulacji telewizji mobilnej, w logicznym powi¹zaniu z normami regulacji innych mediów, a dopiero potem okreœlaæ optymalne zasady procedury wdro eniowej czytamy w opinii TVN. G³ówni nadawcy telewizyjni uwa aj¹, e sprzeczna z prawem jest propozycja, aby programy obecne dziœ na rynku wykluczyæ z dostêpu...wspó³praca albo podzia³ Albo Telekomunikacje Polska zacznie wspó³pracowaæ, albo nast¹pi jej podzia³ mówi prezes UKE. Do lipca operator ma zmieniæ politykê wobec konkurentów. Powinni mieæ pe³ny dostêp do 9,5 mln jego klientów. Je eli wspó³praca z konkurencyjnymi operatorami bêdzie uk³adaæ siê poprawnie, je eli Telekomunikacja Polska w pe³ni otworzy im dostêp do swoich abonentów, to mo emy zrezygnowaæ z planu podzia³u - mówi w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej Anna Stre yñska, prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. W lipcu ma zapaœæ ostateczna decyzja, czy na wzór kilku innych narodowych telekomów w Europie dojdzie do tzw. separacji funkcjonalnej TP. Chodzi o oddzielenie pionu zarz¹dzania liniami abonenckimi od dzia³u sprzeda y us³ug detalicznych w spó³ce. Pion sieci mia³by sprzedawaæ dostêp do abonentów swojemu dzia³owi sprzeda y po takich samych cenach jak konkurentom TP. INFOTEL 2/2008 7

10 telekomunikacja LEGISLACJA Opinie œrodowiska Grzegorz Kantowicz Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego Na proœbê podsekretarza stanu, ANDRZEJA PANASIUKA, do Ministerstwa Infrastruktury zosta³y wys³ane uwagi izb bran owych do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne. 8 W opiniach wyra onych przez Polsk¹ Izbê Komunikacji Elektronicznej, Polsk¹ Izbê Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹ Elektroniki i Telekomunikacji mo na wyró niæ wspólne problemy i zagadnienia wystêpuj¹ce w proponowanej nowelizacji. Chocia jak twierdz¹ przedstawiciele izb projekt opiera siê na s³usznych za³o eniach, w szczególnoœci w zakresie dostosowania prawa polskiego do uregulowañ unijnych, to czêœæ jego szczegó- ³owych postanowieñ jest dalece niesatysfakcjonuj¹ca. Ogólnie mo na przytoczyæ cztery g³ówne kwestie, wokó³ których tocz¹ siê dyskusje: 1. przyjêcie definicji abonenta rozumianego jako podmiot bêd¹cy stron¹ umowy o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych, bez wzglêdu na formê jej zawarcia; 2. czêœciowe uwzglêdnienie us³ug telekomunikacyjnych œwiadczonych za poœrednictwem internetu, w szczególnoœci poczty elektronicznej oraz telefonii internetowej; 3. poszerzenie zakresu obowi¹zków informacyjnych przedsiêbiorców telekomunikacyjnych; 4. nowelizacja zakresu zadañ i obowi¹zków na rzecz obronnoœci, bezpieczeñstwa pañstwa oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego (zwanych dalej zadaniami i obowi¹zkami) obci¹- aj¹cych przedsiêbiorców telekomunikacyjnych. W kwestii pierwszej, zgodnie z wczeœniejszymi wskazaniami, œrodowisko z uznaniem przyjmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do dostosowania przepisów prawa polskiego do prawa unijnego, w tym równie przez ujednolicenie definicji abonenta. Zwraca siê jednak uwagê, i przyjêcie nowelizacji w obecnej formie skutkowaæ bêdzie powstaniem istotnych nieœcis³oœci oraz trudnoœci interpretacyjnych w znowelizowanej ustawie Prawo telekomunikacyjne. W powy szym zakresie wskazywane s¹ w szczególnoœci: postanowienia art. 61 ust. 5 pkt 1 ustawy, które w znowelizowanej wersji nak³adaæ bêd¹ obowi¹zek pisemnego powiadomienia abonenta, niekiedy o nieznanym miejscu zamieszkania, o zmianie cennika; pozostawienie trudnych do realizacji wymagañ przewidzianych w art. 59 ustawy w przypadku abonentów nieposiadaj¹cych umowy w formie pisemnej; brak nowelizacji uregulowañ art. 71 ust. 1a ustawy, odnosz¹cego siê do u ytkowników koñcowych us³ugi przedp³aconej œwiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, stanowi¹cych abonentów zgodnie z proponowan¹ definicj¹; niekonsekwencja stosowania pojêcia abonenta oraz u ytkownika koñcowego; na³o enie na przedsiêbiorcê telekomunikacyjnego obowi¹zku dostarczenia szczegó³owego wykazu zrealizowanych po³¹czeñ np. osobom, które korzysta³y z us³ug telekomunikacyjnych za pomoc¹ aparatu publicznego, zgodnie z postanowieniami art. 80 ustawy. W kwestii drugiej projekt ustawy przewiduje w³¹czenie us³ugi poczty elektronicznej w zakres pojêcia us³ug telekomunikacyjnych. Decyzja powy sza zdaje siê nie mieæ g³êbszego uzasadnienia, co wynika jednoznacznie ju z samego uzasadnienia do projektu zmiany ustawy. Z jednej strony wskazuje on bowiem, i wykreœlono zapis, i us³uga poczty elektronicznej nie stanowi us³ugi telekomunikacyjnej, kilka zdañ ni ej wskazuj¹c, i sama us³uga poczty elektronicznej nie jest us³ug¹ telekomunikacyjn¹. Projekt nowelizacji zak³ada równie zgodnie z postanowieniami jej art. 19 objêcie obowi¹zkiem za-- trzymywania, przechowywania, udostêpniania i ochrony danych, o których mowa w planowanym art. 180c ustawy, zwi¹zanych z dostêpem do internetu, telefonii internetowej i poczty elektronicznej. Rozwi¹zanie powy sze, jakkolwiek zgodne z uregulowaniami dyrektywy w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych (zwanej dalej dyrektyw¹ ) jest krytykowane w zakresie, w którym ca³kowicie pomija okreœlenie znaczenia powy szych pojêæ, w tym w szczególnoœci telefonii internetowej. Postuluje siê wprowadzenie zapisów, które ograniczaæ bêd¹ zastosowanie opisanych wymogów wy³¹cznie do us³ug telefonicznych, œwiadczonych w internecie, spe³niaj¹cych wymogi publicznej sieci telefonicznej. Zwracana jest uwaga na treœæ s³usznego stanowiska prezesa UKE, w którym wskaza³ on, i VoIP (Voice over Internet Protocol) jest bardzo obiecuj¹c¹, innowacyjn¹ technologi¹, która na obecnym etapie dojrza³oœci nie poddaje siê jeszcze jednoznacznym i ca³oœciowym ocenom i klasyfikacji. Zdaniem prezesa UKE, na obecnym etapie rozwoju VoIP powinna korzystaæ z wszelkich mo liwoœci dostêpnych w zakresie telekomunikacji i nie mo e byæ, o ile nie jest to usprawiedliwione rodzajem œwiadczonej us³ugi, krêpowana nadmiernymi ciê arami stosownymi dla technologii w pe³ni dojrza³ych o ustabilizowanych standardach po- INFOTEL 2/2008

11 LEGISLACJA telekomunikacja za obowi¹zkiem rzetelnego informowania klientów o wszystkich cechach oferowanego produktu. Jednoczeœnie kwalifikacja us³ug telefonicznych œwiadczonych w technologii VoIP jako publicznie dostêpnych us³ug telefonicznych musi odbywaæ siê w ka - dym przypadku indywidualnie i byæ wynikiem analizy technicznej metody œwiadczenia us³ugi i wynikaj¹cych z niej mo liwoœci realizacji, wynikaj¹cych z przepisów prawa, uprawnieñ i obowi¹zków zwi¹zanych ze œwiadczeniem publicznie dostêpnych us³ug telefonicznych. Podkreœlane w opiniach jest równie, i przedstawiony projekt nie realizuje w sposób wystarczaj¹cy zapisów motywu 13 dyrektywy, zgodnie z którymi przy zatrzymywaniu danych zwi¹zanych z internetow¹ poczt¹ elektroniczn¹ i telefoni¹ internetow¹ cel mo e zostaæ ograniczony do w³asnych us³ug dostawców lub dostawców sieci. Zapisy nowelizacji ograniczenia takiego nie przewiduj¹, co z uwagi na charakterystykê tej technologii wydaje siê niezbêdne. W kwestii trzeciej œrodowisko zwraca uwagê na niezasadnoœæ planowego, istotnego i wielorakiego (zarówno na podstawie art. 6 ustawy, art. 180i ustawy, jak i wielu innych) poszerzenia zakresu obowi¹zków informacyjnych na³o onych na przedsiêbiorców telekomunikacyjnych. Podkreœla siê bowiem, i organy pañstwa, zajmuj¹ce siê kontrol¹ prowadzenia dzia³alnoœci telekomunikacyjnej winny samodzielnie opracowywaæ oraz zbieraæ niezbêdne dane, nie zaœ pos³ugiwaæ siê w tym zakresie przedsiêbiorcami telekomunikacyjnymi, nie gwarantuj¹c adnego œwiadczenia wzajemnego. Zastrze enie powy sze zasadne jest w szczególnoœci z uwagi na dodatkowe obci¹ enie przedsiêbiorców w postaci obowi¹zku dostarczenia dokumentów ju przet³umaczonych, co czêsto rodziæ bêdzie koniecznoœæ poniesienia znacznych kosztów. Jednoczeœnie podkreœlane jest, i ograniczenie zakresu ¹dania prezesa UKE przez wskazanie wymogu jego proporcjonalnoœci do celu nie wyklucza jego nadmiernej uci¹ liwoœci dla przedsiêbiorcy. W kwestii czwartej, zauwa aj¹c pozytywne aspekty nowelizacji, wskazuje siê jednak na nietrafnoœæ decyzji o ponownym obci¹ aniu przedsiêbiorców telekomunikacyjnych kosztami prowadzenia polityki pañstwa w zakresie bezpieczeñstwa i obronnoœci. Próba uzasadnienia szerokiego zakresu obowi¹zków na³o onych na przedsiêbiorców przez odwo- ³anie do zapisów dyrektywy jest, zdaniem œrodowiska, bezpodstawne zgodnie bowiem z jej czwartym motywem ograniczenia praw i obowi¹zków tej dyrektywy powinny byæ niezbêdne, w³aœciwe i proporcjonalne w ramach spo³eczeñstwa demokratycznego dla celów porz¹dku publicznego, tj. zachowania bezpieczeñstwa narodowego (tj. bezpieczeñstwa pañstwa), obronnoœci, bezpieczeñstwa publicznego czy te zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i œcigania przestêpstw lub nielegalnego wykorzystania systemów ³¹cznoœci elektronicznej. Zdaniem izb, w niniejszej sprawie ograniczenia te nie zosta³y spe³nione, w szczególnoœci w zakresie, w którym wszelkie koszty prowadzenia tych dzia³añ na³o one zosta³y na przedsiêbiorców telekomunikacyjnych. Odnosz¹c siê do przedstawionych sformu³owañ zwraca siê uwagê na dwie podstawowe kwestie: niezrozumia³ym jest zró nicowanie z jednej strony zobowi¹zania przedsiêbiorców telekomunikacyjnych do uwzglêdniania mo liwoœci wyst¹pienia sytuacji stwarzaj¹cych zagro enie (np. art. 176a ust. 1 pkt 1 ustawy), a z drugiej na³o enie obowi¹zku podejmowania dzia³ania w sytuacjach wyst¹pienia sytuacji szczególnych zagro- eñ (art. 176a ust. 4 ustawy); niejednoznaczne sformu³owanie okolicznoœci, które uwzglêdnione byæ winny w planie dzia³ania w sytuacjach szczególnych zagro eñ. Zapis zdania poprzedniego dotyczy w szczególnoœci na³o- enia na przedsiêbiorców obowi¹zku uwzglêdniania w planie dzia³ania ewidencji i gromadzenia rezerw przedsiêbiorcy. W przedstawionych opiniach czytamy równie, i w obecnym kszta³cie dalsze wskazania odnoœnie do zasadnoœci projektu s¹ niemo liwe, z uwagi na szeroki zakres delegacji przewiduj¹cych uregulowanie dodatkowych kwestii w rozporz¹dzeniu. Zdaniem œrodowiska, dotychczas stanowione rozporz¹dzenia nie tylko bowiem wykazywa³y tendencjê do maksymalnego ograniczania zakresu swobody pozostawionego przedsiêbiorcom telekomunikacyjnym, lecz równie czêsto nie by³y w ogóle wydawane. Przyk³ad takiego zaniedbania stanowi w szczególnoœci rozporz¹dzenie, do którego wydania delegacja udzielona zosta³a na podstawie art. 182 ustawy. Rozporz¹dzenie to do dzisiaj nie zosta³o wydane z uwagi na brak odpowiednich standardów, które równie nie pojawi¹ siê samoczynnie z dniem wejœcia w ycie planowanej nowelizacji, skutkuj¹c utrzymaniem dotychczasowego impasu. Zgodnie bowiem z postanowieniami art. 13 ust. 2 pkt 2 planowanej ustawy, wszelkie postêpowania o odroczenie terminu wykonania zobowi¹zañ ulegn¹ umorzeniu, podczas gdy przedsiêbiorcy wci¹ nie posiada- j¹ wiedzy niezbêdnej dla dokonania wynikaj¹cych z ustawy inwestycji. Planowane zmiany sytuacji tej istotnie nie zmieni¹. Zastrze enia czynione s¹ równie wobec koncepcji zawieszania wykonania zadañ i obowi¹zków na okres nie d³u szy ni trzy miesi¹ce, gdy dalsze zawieszenie wykonywania zadañ i obowi¹zków mo liwe bêdzie dopiero PO up³ywie pierwotnie udzielonego okresu trzymiesiêcznego. Powy sze oznaczaæ bêdzie koniecznoœæ pozostawania przez operatora w sprzecznoœci z przepisami prawa. Dodatkowy wp³yw na przed³u enie tego okresu mieæ bêdzie koniecznoœæ dokonania dodatkowych konsultacji przez prezesa UKE. Omawiaj¹c zagadnienia zwi¹zane z obowi¹zkami na rzecz bezpieczeñstwa zwraca siê równie uwagê na szczególn¹ uci¹ liwoœæ sporz¹dzania planów dzia³ania w przypadku podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi telekomunikacyjne z wykorzystaniem technologii VoIP. Przedsiêbiorcy ci, dysponuj¹cy zazwyczaj bardzo ograniczon¹ infrastruktur¹ telekomunikacyjn¹, sprowadzaj¹c¹ siê do kilku urz¹dzeñ ulokowanych w jednym miejscu, zobowi¹zani s¹ do sporz¹dzania oraz bie ¹cego aktualizowania szesnastu rejonowych planów dzia³ania (co wynika z dokonanej przez prezesa UKE interpretacji). Stanowi INFOTEL 2/2008 9

12 telekomunikacja LEGISLACJA to niebagatelne obci¹ enie. Jednoczeœnie zwraca siê uwagê, i zakres mo liwoœci dzia³ania tych przedsiêbiorców poza obszarem, na którym zlokalizowana jest ich infrastruktura, pozostaje znikomy. Nak³adane na przedsiêbiorców wymagania, takie jak opisane w zdaniu poprzednim, skutkowaæ bêd¹ koniecznoœci¹ poniesienia przez nich znacznych kosztów, które ograniczaj¹ ich konkurencyjnoœæ, przyczyniaj¹c siê do wzrostu kosztów œwiadczonych us³ug. Zwraca siê równie uwagê na nastêpuj¹ce, kontrowersyjne zapisy nowelizacji: niedookreœlony zakres podmiotów zobowi¹zanych na podstawie art. 180h ustawy; niewygórowane kwalifikacje niezbêdne dla pe³nienia funkcji prezesa UKE, sprowadzaj¹ce siê do cenzusu wykszta³cenia oraz doœwiadczenia w zakresie dzia³alnoœci telekomunikacyjnej lub pocztowej ; dopuszczalnoœæ odwo³ania prezesa UKE w przypadku odrzucenia przez ministra w³aœciwego ds. ³¹cznoœci, co skutkowaæ mo e zmniejszeniem niezale noœci prezesa UKE; zbyt szerokie okreœlenie zakresu podmiotów odpowiedzialnych zgodnie z treœci¹ planowanego art. 208a ustawy. Odpowiedzialnoœci tej podlega³by bowiem równie np. policjant korzystaj¹cy z dostêpu do sieci telefonicznej przedsiêbiorcy w sposób sprzeczny z przepisami ustawy, z uwagi na niezapewnienie w³aœciwych warunków przez przedsiêbiorcê telekomunikacyjnego; koniecznoœæ zapewnienia dostêpu do sieci telefonicznej, zgodnie z postanowieniami art. 2 lit. a ust. 1 pkt 2 projektu, na podstawie samego ustnego ¹dania policjanta; udzielenie uprawnienia jednostkom kontroli skarbowej dostêpu do danych objêtych ustaw¹ w ogólnie ujêtym celu zapobiegania przestêpstwom skarbowym; wspó³finansowanie interfejsów przez organy uprawnione pozostanie najprawdopodobniej zagadnieniem teoretycznym, bowiem to na przedsiêbiorcy spoczywa obowi¹zek udzielania danych, a uprawnione s³u by nie maj¹ ywotnego interesu w wyk³adaniu œrodków na prowadzenie dzia³alnoœci przez przedsiêbiorców telekomunikacyjnych. Zwróciæ nale y równie uwagê, i w zakresie ustawy Prawo telekomunikacyjne nierozwi¹zane pozostaj¹ wielokrotnie ju sygnalizowane kwestie: braku uregulowañ dotycz¹cych tzw. internetu socjalnego, wdra anego czêsto z pominiêciem przepisów ustawy przez samorz¹dy lokalne, braku koordynacji dzia³añ pomiêdzy regulatorami rynku telekomunikacyjnego, medialnego oraz autorskiego, zbytniego skomplikowania sposobu zawierania umów na niektóre us³ugi, co w szczególnoœci dotyczy zawierania umów o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych za poœrednictwem internetu. 10 INFOTEL 2/2008

13

14 telekomunikacja RAPORTY, ANALIZY Deloitte: Technology Predictions, TMT Trends 2008 Grzegorz Kantowicz G³ówne trendy w sektorze telekomunikacji, mediów i technologii W styczniu br. Dzia³ Technologii, Mediów i Telekomunikacji firmy doradczej Deloitte og³osi³ swoje prognozy rozwoju dla poszczególnych sektorów na rok Telekomunikacja GSM dojrzewa; GPS w telefonach komórkowych potrzebuje nowego kierunku; czy szybkoœæ jest najwa niejsza? Dariusz Nachy³a, partner odpowiedzialny za sektor TMT w Europie Œrodkowej, komentuje: Perspektywy rozwoju sektora telekomunikacji na rok 2008 s¹ zró nicowane. Tegoroczne prognozy obejmuj¹ mo - liwy wp³yw kryzysu kredytowego w sektorze, rosn¹c¹ op³acalnoœæ funkcjonowania rynku maszynamaszyna, której katalizatorem jest spodziewane pojawienie siê na rynku telefonu komórkowego za 10 USD, skokowy wzrost znaczenia nowych gigantycznych rynków telefonii komórkowej, perspektywy GSM obchodz¹cego 21. rocznicê istnienia oraz niepewnoœæ relacji miêdzy szerokoœci¹ pasma a przychodami na rynku transmisji szerokopasmowej. Ofiara staje siê ³owc¹ Choæ w nadchodz¹cym roku kryzys kredytowy mo e spowolniæ ogólne tempo fuzji i przejêæ, tendencje konsolidacyjne w sektorze telekomunikacyjnym nie os³abn¹. Choæ operatorzy telefonii komórkowej o ugruntowanej pozycji, prowadz¹cy dzia³alnoœæ w skali globalnej mog¹ byæ nadal zainteresowani przejêciami firm na nowych rosn¹cych rynkach, to rok 2008 mo e odwróciæ ten trend. Czo³owi operatorzy na rynkach wschodz¹cych mog¹ przekszta³ciæ siê z ofiar w ³owców dziêki funduszom pozyskanym od setek milionów nowych abonentów, w mniejszym stopniu podlegaj¹c ograniczeniom zwi¹zanym ze skutkami kryzysu kredytowego. Czy faktycznie nale y siê spieszyæ? W bie ¹cym roku dyskusja na temat tempa rozwoju telekomunikacji bêdzie nawet bardziej burzliwa ni w latach poprzednich. Operatorzy d¹ ¹ do oferowania coraz wiêkszych przepustowoœci, jednak istniej¹ w¹tpliwoœci co do ogólnej rentownoœci nowych ofert. Wzrastaj¹ce koszty finansowania mog¹ zmusiæ firmy telekomunikacyjne i ich akcjonariuszy do wykazania wiêkszej wstrzemiêÿliwoœci w wyœcigu o to, kto najszybszy. Firmy telekomunikacyjne nie powinny przypisywaæ nadmiernego znaczenia d¹ eniu do osi¹gniêcia limitów mo liwoœci technologicznych zaniedbuj¹c przy tym zawsze aktualn¹ potrzebê utrzymania odpowiedniej rentownoœci. Od komórki do GPS W roku 2008 ceny zestawów GPS mog¹ spaœæ do kilku dolarów, a liczba urz¹dzeñ, których dzia³anie opiera siê na tej technologii, gwa³townie wzroœnie. Producenci i operatorzy telefonów komórkowych mog¹ jednak przeoczyæ ró nice miêdzy zastosowaniem nawigacji satelitarnej w samochodach i przez pieszych. Wobec tego, choæ sprzeda telefonów komórkowych z modu³em GPS w 2008 roku wzroœnie, jego zastosowanie przez wiêkszoœæ u ytkowników takich telefonów pozostanie niewielkie, mimo pocz¹tkowej atrakcyjnoœci, jak¹ ma ka da nowoœæ. Mo e to oznaczaæ poniesienie przez u ytkowników dodatkowych kosztów bez uzyskania odpowiedniej wartoœci dodanej i ich rozczarowanie. Dostawcy telefonów i operatorzy sieci powinni zacz¹æ wspó³pracowaæ w celu wykorzystania mo liwoœci GPS przez szersze rzesze u ytkowników telefonów komórkowych. Jak wykorzystaæ rosn¹c¹ potrzebê komunikacji za pomoc¹ nowych mediów W bie ¹cym roku komunikacja cyfrowa przybierze na sile, bêdzie bardziej zró nicowana i wa niejsza ni kiedykolwiek w naszym modelu ycia. Nowe przedsiêwziêcia mediowo-komunikacyjne, takie jak sieci spo³ecznoœciowe, wirtualne œwiaty i blogi bêd¹ oferowa³y us³ugi umo liwiaj¹ce inicjowanie masowej wymiany informacji zarówno metodami tradycyjnymi, jak i zupe³nie nowymi. Zapotrzebowanie na us³ugi telekomunikacyjne bêdzie wiêksze ni kiedykolwiek. Wzrost znaczenia nowych mediów ujawni 12 INFOTEL 2/2008

15 RAPORTY, ANALIZY telekomunikacja jednak niezdolnoœæ sektora telekomunikacyjnego do czerpania korzyœci finansowych proporcjonalnych do popytu na us³ugi telekomunikacyjne. Firmy telekomunikacyjne mog¹ uznaæ, e w dalszym ci¹gu nowe media zagarniaj¹ zbyt du ¹ czêœæ przychodów z inwestycji finansowanych przez sektor telekomunikacyjny. GSM: historia dorastania W dniu 7 wrzeœnia 2008 roku przypadn¹ 21. urodziny technologii GSM œwiêtowaæ bêdzie ponad 700 sieci GSM w ponad 200 krajach obs³uguj¹cych w tym dniu ponad 16 mld minut rozmów i 6 mld wiadomoœci tekstowych. Dodatkowo w dzieñ urodzin przybêdzie sieciom oko³o 1,2 mln nowych u ytkowników i zostanie wyprodukowanych 6 milionów aparatów. Ale mimo niew¹tpliwego sukcesu, przed technologi¹ GSM staj¹ nowe wyzwania. Coraz wiêkszym problemem jest masowoœæ u ytkowników oraz ci¹gle niezadowalaj¹cy, niewspó³mierny do poniesionych inwestycji, udzia³ us³ug przesy³u danych w ca³kowitych przychodach operatorów. Operatorzy GSM, pomimo ich silnej pozycji, bêd¹ opracowaæ nowe strategie i poszukiwaæ nowych sposobów pozwalaj¹cych utrzymaæ ci¹gle spadaj¹c¹ rentownoœæ. Media Przeszkody w bran y reklam on-line; powrót do muzyki na noœnikach materialnych; konkurencja ze strony mediów dostêpnych w domu. Dariusz Nachy³a komentuje to nastêpuj¹co: Tegoroczne prognozy obejmuj¹ kilka tematów, w tym postêpuj¹c¹ standaryzacjê u ytkowania mediów domowych, rosn¹c¹ komplementarnoœæ telewizji internetowej i tradycyjnej, spadek piractwa on-line oraz nasilenie zjawiska fa³szowania treœci, a tak e dywersyfikacjê kin. Przewidywane utrudnienia w bran y reklam on-line W roku 2008 bran a reklam on-line bêdzie obchodziæ piêtnastolecie istnienia. Od czasu sprzedania pierwszego banera prze y³a gwa³towny rozwój i obecnie osi¹gnê³a wartoœæ 42 mld USD. W tym roku mo na siê jednak spodziewaæ utrudnieñ w jej dalszej dzia³alnoœci. Jednym z nich mo e byæ rosn¹ca niechêæ do reklamy internetowej jako takiej; druga to rosn¹ca opozycja przeciw obserwacji zachowañ konsumentów w trybie on-line. Sektor reklamy musi zatem uzasadniæ swoje istnienie, pokazaæ u ytkownikom internetu potencjalne korzyœci na przyk³ad w formie nieodp³atnej treœci. Nale y równie starannie monitorowaæ zmiany w regulacjach. Im wiêkszy sukces odniesie reklama w trybie online, tym ostrzejsze bêd¹ stawiane jej wymagania regulacyjne. Sektor musi siê równie przygotowaæ na zaostrzenie konkurencji ze strony tradycyjnych mediów reklamowych. Niech yje telewizja tradycyjna, internetowi dziêkujemy Na rok 2008 przewiduje siê chwilow¹ utratê pozycji przez telewizjê, ale nie zaszkodzi to jej ogólnej, d³ugoterminowej pozycji rynkowej. Ca³kiem mo liwe, e do jej sukcesu przyczyni siê równie telewizja internetowa. Mo e siê to wydaæ niedorzeczne, zw³aszcza e niektórzy wp³ywowi komentatorzy uwa aj¹ telewizjê internetow¹ za bezpoœredniego konkurenta tradycyjnej. Wydaje siê jednak, e telewizja internetowa to kolejne medium, którego jakoœæ, formaty i odbiorcy znacznie ró ni¹ siê od wykorzystywanych przez telewizjê tradycyjn¹. Tradycyjni nadawcy powinni wypracowaæ sposoby uzupe³niania swojej oferty propozycj¹ kana³ów on-line zamiast j¹ kanibalizowaæ. Telewizja internetowa mo- e czerpaæ wiêksze korzyœci dzia³aj¹c jako dodatkowy kana³ wspieraj¹cy telewizjê tradycyjn¹ ni staraj¹c siê z ni¹ konkurowaæ. Zwalczanie piractwa sieciowego nie oznacza koñca fa³szowania treœci Sta³y rozwój ³¹czy szerokopasmowych na ca³ym œwiecie umo liwia wzrost skali piractwa, a dziêki coraz szybszemu rozwojowi tych ³¹czy piractwo dotycz¹ce filmów, telewizji i oprogramowania przynosi zyski. Jednak w roku 2008 walka z tym zjawiskiem mo e zacz¹æ przynosiæ pierwsze skutki, poniewa po³¹czone wysi³ki obejmuj¹ce perswazjê, edukacjê i kary pieniê ne oraz odmowê dostêpu do ³¹czy szerokopasmowych zaczynaj¹ byæ odczuwalne. W bie ¹cym roku, mimo wygranej bitwy, wojna z piractwem siê nie skoñczy. Bran a mediów musi poszukiwaæ sposobów podniesienia konkurencyjnoœci rozwi¹zañ alternatywnych wobec piractwa. Kino to wiêcej ni filmy W ostatnich latach pozycja kina jest nadal silna. Sprzeda biletów w okresie od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych do 2006 ros³a z roku na rok, do poziomu 25 mld USD. Perspektywa rysuje siê optymistycznie, a prognozowany wzrost jest dwucyfrowy. Dobry stan sektora kinowego sprawia, e nadszed³ doskona³y moment, by rozwa yæ modyfikacjê formatu, który w ci¹gu ostatniej dekady przetrwa³ niemal bez zmian. Najwiêksza zmiana, któr¹ mo e spowodowaæ przejœcie na format cyfrowy, w³aœciwie nie dotyczy studiów nagraniowych. W roku 2008 odpowiednio wyposa one kina mog³yby rozpocz¹æ organizacjê imprez screeningowych obejmuj¹cych ró norodnoœæ ofert od zawodów sportowych do koncertów. Obecnie takie imprezy konkuruj¹ o publicznoœæ z kinami. INFOTEL 2/

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³ Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (92), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 7 TARGI, KONFERENCJE, WYSTAWY

Warto wiedzieæ, e... 4 7 TARGI, KONFERENCJE, WYSTAWY Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (96), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2007 PL ISSN 1429-0200

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek)

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek) Program VIII KONGRESU INFOTELA Komunikacja elektroniczna technologie i us³ugi: mobilnoœæ, cyfryzacja, kontent, multimedia 3 6 czerwca 2009 r. Hotel ASTOR JASTRZÊBIA GÓRA 3 czerwca (œroda) 15.00 19.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe 2 Telefonia komórkowa w Polsce SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 83-921962-6-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Raport URTiP za rok 2004 4 7 Antywirus dla komórek 8 9 Robert B³aszczyk: Jest

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY SPIS TREŒCI INDEKS 345237 numer 1 (97), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2008 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Program XXVII Konferencji i Wystawy PIKE. Stream Comunications wiêcej ni telewizja kablowa

Program XXVII Konferencji i Wystawy PIKE. Stream Comunications wiêcej ni telewizja kablowa 2 Od telewizji kablowej do komunikacji elektronicznej SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Program XXVII Konferencji i Wystawy PIKE 4 5 ISBN 83-921962-5-2 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Plan stoisk

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne JANUSZ KOCZANOWSKI Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne Uwagi wprowadzające Przygotowania akcesyjne Polski w zakresie dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej znalaz³y swój

Bardziej szczegółowo