SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY"

Transkrypt

1

2

3

4

5 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY INDEKS numer 2 (98), rok dziesi¹ty kwiecieñ/czerwiec 2008 PL ISSN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110, Bydgoszcz tel ; fax Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz Cz³onkowie prof. dr hab. in. Daniel Józef Bem Politechnika Wroc³awska, prof. dr hab. in. Andrzej Dobrogowski Politechnika Poznañska, prof. dr hab. in. Andrzej Jajszczyk Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, prof. dr hab. Józef Modelski Politechnika Warszawska, dr in. Marian Molski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz, prof. dr hab. in. Józef WoŸniak Politechnika Gdañska. Dyrektor wydawnictwa Marek Kantowicz tel ; kom Redaktor naczelny Grzegorz Kantowicz tel ; kom Oddzia³ redakcji w Warszawie ul. Rostworowskiego 34/13, Warszawa tel Mieczys³aw Borkowski, kom Korekta Ewa Winiecka Marketing Janusz Fornalik tel ; kom fax DTP: Czes³aw Winiecki tel Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materia³ów. Materia³y nie zamawiane nie bêd¹ zwracane. Wszystkie materia³y objête s¹ prawem autorskim. Przedruk artyku³ów tylko za zgod¹ redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i ma prawo odmówiæ publikacji bez podania przyczyny. Druk: Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o Bydgoszcz, ul. Glinki 84 tel./fax Grzegorz Kantowicz Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego Opinie œrodowiska Grzegorz Kantowicz G³ówne trendy w sektorze telekomunikacji, mediów i technologii Deloitte: Technology Predictions, TMT Trends 2008 Grzegorz Kantowicz Konsumenci o rynku komunikacji elektronicznej Co myœl¹ Polacy? Anton Grashion Zrozumieæ sytuacjê Podejœcie do bezpieczeñstwa sieci wed³ug Juniper Networks Chcemy byæ wa nym graczem na rynku multimediów Grupa TP stawia na us³ugi typu triple i quadro play Zupe³nie inna firma Chcemy w dalszym ci¹gu rozwijaæ siê dynamicznie Hity na INTERTELECOM CeBIT-owe nowoœci z AVM Komunikacja elektroniczna dobro powszechne XIX Targi INTERTELECOM System DGT GSM for Fixed Us³ugi stacjonarne z wykorzystaniem sieci komórkowych GSM Swissvoice dla domu i biura Krzysztof Ojdana Dla kogo przeznaczone jest inteligentne okablowanie Real Time? Co nowego w inteligentnym okablowaniu strukturalnym? Informatyka SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO Grzegorz Kantowicz Szkodliwe oprogramowanie szyte na miarê Najnowsze wyniki badañ McAfee Informatyczna demokratyzacja ogranicza du e firmy Ankieta HP Grzegorz Kantowicz Za bezpieczeñstwo powinni odpowiadaæ operatorzy U ytkownicy niepokoj¹ siê o bezpieczeñstwo telefonii mobilnej Chris Komatas Sieæ dla Web Wymagania dla sieci przysz³ej generacji Sanjay Beri Planowanie sieci pod k¹tem zarz¹dzania wydajnoœci¹ przedsiêbiorstwa Nowe wymagania dla sieci komunikacji elektronicznej Grzegorz Kantowicz VitalQIP Appliance Manager oraz Smart DSL Nowe rozwi¹zania Alcatel-Lucent Energooszczêdna obs³uga multimediów Procesor graficzny S3 Graphics Chrome 400 Packard Bell intensyfikuje dzia³ania rynkowe w Polsce...51 Nowy gracz chce zdobyæ zaufanie klientów Szyjemy na miarê Integracja systemów informatycznych Telewizja US UGI, SPRZÊT, TECHNOLOGIE, WYDARZENIA, WARTO ZOBACZYÆ Cyfryzowaæ szybko czy szybciej? Ma³e jest piêkne... do czasu...telewizji INTERAKTYWNEJ Nadchodzi era nowej telewizji, telewizji przyjaznej abonentowi... Cyfrowa telewizja mobilna Pierwsze próby operatorów w Polsce Grzegorz Kantowicz Kara za sharing Dotkliwy wyrok dla pirata telewizyjnego Grzegorz Kantowicz Trendy serwisowe telewizji mobilnej Obywatelskie dziennikarstwo Nowe programy w cyfrowej jakoœci...61 Kolejne nowoœci Grupy INEA Grzegorz Kantowicz Mobilna telewizja i nagrywanie wideo...62 Nowe technologie w dziedzinie multimediów

6 WARTO WIEDZIEÆ, E......CYFRA+ wprowadza HBO Digital, czyli serwis z programami na yczenie. CYFRA+, jako pierwsza platforma cyfrowa w Polsce, wprowadzi³a HBO Digital, czyli serwis z programami na yczenie, bazuj¹cy na bibliotece filmów, dokumentów, seriali i produkcji rozrywkowych HBO. Us³uga dostêpna jest dla u ytkowników dekoderów PVR HD CY- FRY+ odbieraj¹cych kana³y HBO i oferowana bêdzie bezp³atnie do koñca czerwca Dziêki nowej us³udze abonenci sami wybieraj¹, co w danej chwili chc¹ ogl¹daæ, mog¹ równie wielokrotnie powracaæ do danego programu. Lista pozycji HBO Digital widoczna jest dla wszystkich u ytkowników dekoderów HD PVR CYFRY+ jako dodatkowa strona w bibliotece nagrañ. Programy na yczenie dostêpne s¹ na dysku dekodera w kilka dni po telefonicznym aktywowaniu us³ugi. Podœwietlaj¹c konkretne pozycje z listy mo na obejrzeæ krótki podgl¹d danego programu. Oferta bêdzie regularnie odœwie ana. Do koñca kwietnia z serwisu HBO Digital mog¹ korzystaæ wy³¹cznie abonenci CYFRY+. W ostatnim roku CYFRA+ konsekwentnie rozwija³a us³ugi w oparciu na nowych technologiach, wprowadzaj¹c kolejno HD, PVR i VoD. W najbli szych miesi¹cach platforma planuje przede wszystkim rozwój oferty wideo na yczenie....via NAB 7500 to przemys³owa p³yta g³ówna typu NAB do nowej generacji zabezpieczeñ sieciowych Firma VIA Technologies, Inc. poinformowa³a o wprowadzeniu do oferty zintegrowanej platformy VIA NAB 7500 do zaawansowanych zabezpieczeñ sieciowych. Korzystaj¹c z doœwiadczeñ w projektowaniu energooszczêdnych, wyspecjalizowanych platform, VIA prezentuje nowy produkt dla sektora urz¹dzeñ infrastruktury sieciowej. VIA NAB 7500 zaspokaja potrzeby nowoczesnych sieciowych zabezpieczeñ infrastrukturalnych. Jest to wysoce zintegrowana platforma typu NAB (Network Appliance Board) dla elementów infrastruktury sieciowej, w tym zabezpieczeñ takich jak zapory, VPN, UTM i systemy zapobiegania w³amaniom do sieci (IPS). Inne mo liwe zastosowania platformy to serwery proxy oraz produkty zapewniaj¹ce QoS i równowa enie przep³ywu w sieci. W styczniu br. Telekomunikacja Polska poinformowa³a Prezesa UKE o nieudanych próbach podejmowanych przez Spó³kê w celu wydania bezp³atnego Ogólnokrajowego Spisu Abonentów finansowanego z wp³ywów z reklam przez przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê publikacj¹ spisów abonentów (Polskie Ksi¹ ki Telefoniczne, Ditel SA, Eniro). Jednak prezes UKE nie zamierza odstêpowaæ od wydanych wczeœniej decyzji w tej sprawie. Jak informuje UKE, zmiana modelu finansowania Ogólnokrajowego Spisu Abonentów mo e zostaæ rozwa ona przez prezesa UKE dopiero w nastêpnej edycji wydawania OSA, nie zaœ tu przed finalizowaniem edycji bie ¹cej. Maj¹c na uwadze powy sze, obowi¹zek wydania spisu w I po³owie 2008 r. (nale y nadmieniæ, i obowi¹zek ten ci¹ y na spó³ce ju od roku 2006 r.) bêdzie przez Prezesa UKE egzekwowany....nowy raport UKE Prezes UKE przedstawia stan polskiego rynku telekomunikacyjnego po dwóch latach realizacji strategii regulacyjnej. Raport analizuje ewolucjê runku na przestrzeni lat , czyli w okresie funkcjonowania obecnego prezesa UKE Anny Stre yñskiej. Jak wynika z przeprowadzonych analiz na polskim rynku telekomunikacyjnym zachodz¹ doœæ fundamentalne i bardzo dynamiczne zmiany. Dotyczy to zarówno jego wielkoœci, struktury, konkurencyjnoœci jak i zachowañ i trendów spo³ecznych. Raport przedstawia analizê rynku oraz wp³yw decyzji regulacyjnych na jego funkcjonowanie. Raport dostêpny jest na stronie ehttp://www.uke.gov.pl/uke/redir.jsp?place=gallerystats&id= gor¹ca Linia w ofercie IPFON Operator telefonii internetowej IPFON wprowadzi³ do swojej oferty najnowsze rozwi¹zanie bezp³atn¹ us³ugê dodan¹ Gor¹ca Linia.Najnowsza us³uga IPFON powsta³a przede wszystkim z myœl¹ o ma³ych dzieciach czy osobach starszych, które mog¹ szybko po³¹czyæ siê telefonicznie z rodzicem czy opiekunem, bez koniecznoœci wybierania numeru telefonu. Idea dzia³ania us³ugi polega na tym, e po podniesieniu s³uchawki telefonu, system czeka piêæ sekund na wprowadzenie numeru telefonu. Jeœli to nie nast¹pi, inicjuje wówczas po³¹czenie z numerem telefonu, okreœlonym wczeœniej przez u ytkownika w panelu klienta IPFON.....Niezale noœæ UKE na celowniku Komisji Europejskiej Komisja Europejska (KE) pozwa³a Polskê do unijnego Trybuna³u Sprawiedliwoœci za brak ustawowych gwarancji niezale noœci szefa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Zgodnie z ustaw¹ z sierpnia 2006 roku, premier ma nieograniczon¹ swobodê odwo³ywania szefa UKE, zaœ polskie prawo nie okreœla jego kadencji. To oznacza zdaniem KE brak niezale noœci urzêdu, którego zadaniem jest kontrola rynku komunikacyjnego, gdzie polski rz¹d wci¹ ma znaczne udzia³y. Komisja Europejska kieruje kolejny pozew przeciwko Polsce do Unijnego Trybuna³u w Luksemburgu. Tym razem zarzuca nam ³amanie prawa w dziedzinie telekomunikacji. Bruksela domaga siê pe³nej niezale noœci krajowego regulatora, czyli Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Zdaniem Komisji tej niezale noœci nie gwarantuj¹ zmiany w przepisach, wprowadzone w sierpniu 2006 roku. Daj¹ one premierowi swobodê w odwo³ywaniu prezesa UKE. Komisja zwraca przy okazji uwagê, e polski rz¹d wci¹ ma znaczne udzia³y w niektórych firmach telekomunikacyjnych.....spis abonentów musi byæ bezp³atny Prezes UKE bêdzie egzekwowa³ od Telekomunikacji Polskiej bezp³atnego kompletnego Ogólnokrajowego Spisu Abonentów. 4...Nowa jakoœæ WiFi ze StraightCore StraightCore GWP-116VE stacja bezprzewodowa gwarantuj¹ca stabilnoœæ i odpornoœæ na warunki atmosferyczne przeznaczona dla u ytkowników domowych i ISP mo e pracowaæ, zarówno jako bezprzewodowy punkt dostêpowy (tryb Access Point), jak i bezprzewodowa stacja kliencka (tryb Client). W pierwszym przypadku Straight- Core GWP-116VE pozwoli dostawcom internetu na zbudowanie sieci bezprzewodowej w standardzie b i g. Natomiast jako stacja kliencka (CPE), urz¹dzenie zagwarantuje u ytkownikom koñcowym odbiór WiFi w trybie WISP (u ywanym do podzia³u ³¹cza radiowego miêdzy wielu klientów). Co wiêcej bêdê oni mogli po³¹czyæ wiele komputerów ad hoc, bez potrzeby u ycia punktu dostêpowego oraz udostêpniæ sieæ w trybie WDS (stosowanym w celu pokrycia du- ego obszaru zasiêgiem sieci bezprzewodowej). Dziêki funkcjonalnej i solidnie wykonanej obudowie, zgodnej ze standardem odpornoœci IP 65, urz¹dzenie mo e pracowaæ w skrajnych warunkach atmosferycznych (temperaturach od -35 do +65 C oraz przy 90% wilgotnoœci). Pozwala to na monta stacji na zewn¹trz pomieszczeñ (czêœæ ODU) bez obawy o jej wytrzyma³oœæ. Urz¹dzenie sprzedawane jest jako komplet zintegrowany z anten¹ access point (zamkniêty w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie), switch PoE (czeœæ IDU do zamontowania wewn¹trz pomieszczeñ), osprzêt do mocowania, zasilacz...pierwszy komunikator podnosz¹cy œwiadomoœæ lokalizacyjn¹ spo³eczeñstwa Comarch wypuszcza na rynek nowe, innowacyjne rozwi¹zanie, które umo liwia integracjê szeroko rozumianych Location Based Services INFOTEL 2/2008

7 WARTO WIEDZIEÆ, E... oraz b³yskawicznego otrzymywania wiadomoœci i informacji reklamowych. Comarch MobiLoc jest unikatowym rozwi¹zaniem umo liwiaj¹cym ci¹g³¹ komunikacjê i kontrolowan¹ lokalizacjê u ytkowników mobilnych. To rozwi¹zanie jest dostêpne na wszystkich popularnych platformach i urz¹dzeniach mobilnych, w³¹czaj¹c w to telefony komórkowe, palmtopy, smartfony, jak równie komputery stacjonarne. Rozwi¹zanie Comarch tworzy now¹ szansê dla us³ug lokalizacyjnych, umo liwiaj¹c mobilnemu u ytkownikowi otrzymywanie natychmiastowych informacji nie tylko o lokalizacji, ale równie o miejscach szczególnego zainteresowania, jak na przyk³ad hotele, restauracje, bankomaty, szpitale, puby, biura czy parkingi. Tak¹ informacjê mo na uzyskaæ za pomoc¹ wyszukiwarki zainstalowanej wraz z komunikatorem na urz¹dzeniu mobilnym lub otrzymaæ jako reklamê wraz z podstawowymi informacjami, map¹ oraz instrukcjami, jak dotrzeæ do miejsca docelowego. Podstawowym za³o eniem jest jej prostota i gotowoœæ do natychmiastowego u ycia. W ten sposób Comarch chce dotrzeæ do masowego odbiorcy....telefony HTC z nowatorskim interfejsem dotykowym Touch FLO HTC i Orange wprowadzi³y do sprzeda y nowoczesne i stylowe telefony serii HTC Touch Dual z funkcjami biznesowymi i najszybszym mobilnym dostêpem do Internetu, 3.5G. Nowe, ulepszone urz¹dzenie z serii Touch, wyposa one jest w szybki modem do ³¹cznoœci bezprzewodowej 3,5G, wygodn¹, wysuwan¹ klawiaturê oraz interfejs HTC TouchFLO technologiê inteligentnego ekranu dotykowego oferuj¹c¹ wygodne przesuwanie zawartoœci ekranu, przegl¹danie stron internetowych oraz dokumentów, wiadomoœci i list kontaktów. Nowy model HTC zosta³ wyposa ony w wiele innowacyjnych funkcji, miêdzy innymi: interfejs 3D, mo liwoœæ przegl¹dania serii zdjêæ za pomoc¹ funkcji ekranowych oraz przybli anie, oddalanie i obracanie obrazów jedn¹ rêk¹. Zalet¹ urz¹dzenia jest równie 2 megapikselowy aparat fotograficzny, kamera do po³¹czeñ wideo oraz Bluetooth 2.0 z EDR...Dotkliwy wyrok dla pirata telewizyjnego S¹d Rejonowy w Be³chatowie wyda³ wyrok w sprawie pirata oskar onego o sharing oraz nielegalne korzystanie z platformy cyfrowej CYFRA+. Oskar onym jest Sebastian W. z Czêstochowy, który w okresie od stycznia 2006 do czerwca 2007 roku w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej u ywa³ niedozwolonego urz¹dzenia dostêpu warunkowego w ten sposób, e za poœrednictwem sieci Internet odp³atnie rozpowszechnia³ klucz dekoduj¹cy programy platformy cyfrowej CYFRA+ osobom trzecim, czym narazi³ firmê CANAL+ Cyfrowy na straty materialne. Oskar ony przeprogramowa³ równie kartê dekoduj¹c¹, uzyskuj¹c w nieuprawniony sposób dostêp do us³ug œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹ opartych na dostêpie warunkowym. S¹d uzna³ oskar onego winnym pope³nienia zarzucanych mu czynów i wymierzy³ kary 1 roku pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na 2 lata oraz 500 z³ grzywny, na³o y³ tak e na oskar onego obowi¹zek naprawienia szkody wyrz¹dzonej firmie CANAL+ Cyfrowy poprzez zap³atê kwoty z³. Wyrok jest prawomocny....pierwszy na œwiecie kodek zgodny z SMPTE VC-3 Firma Avid Technology przedstawia wysokiej jakoœci kodek HD Avid DNxHD. Jest to pierwszy na œwiecie kodek zgodny z nowymi standardami VC-3 SMPTE. Charakteryzuje go niska prêdkoœæ transmisji. Zapewnia ³atwe i wydajne kodowanie oraz wymianê materia³ów HD, a tym samym u³atwia pracê nad tworzeniem mediów cyfrowych. Kodek Avid DNxHD jest szeroko wykorzystywany w przemyœle filmowym. Po og³oszeniu jego zgodnoœci ze standardem VC-3 ponad 30 partnerów Avida planuje wykorzystanie kodeka do tworzenia materia³ów HD na potrzeby filmu, telewizji i programów informacyjnych. Co wa ne, inne firmy oferuj¹ce rozwi¹zania zgodne z VC-3 zapewni¹ ich wspó³dzia³anie z pozosta³ymi produktami pracuj¹cymi w tym standardzie. Dziêki temu dostêpny bêdzie równie nowy standard mapowania jednostek koduj¹cych VC-3 do MXF wykorzystywany do wymiany plików oraz tworzenia materia³ów. Poniewa VC-3 jest standardem otwartym, dane znajduj¹ce siê w archiwum mog¹ byæ wykorzystywane przez studia u ywaj¹ce rozwi¹zañ wielu firm....penrdrive z aplikacjami Open Source EM-DESK firmy EMTEC to mobilna pamiêæ USB oparta na technologii Open Source. Dziêki niej u ytkownik ma nie tylko dostêp do swoich plików, ale równie mo liwoœæ korzystania z programów dostêpnych w pamiêci USB bez potrzeby instalowania ich na komputerze z którego korzysta w danym momencie. W ofercie firmy EM- TEC dostêpne s¹ dwa modele EM-DESK - M200 i M400 o pojemnoœci od 1 do 16 GB. Niebawem na rynek zostanie wprowadzony model 32 GB. Pamiêæ EM-DESK obs³ugiwana jest w siedmiu jêzykach, w tym równie w jêzyku polskim. EM-DESK zawiera preinstalowane wersje takich darmowych programów, jak: Pakiet biurowy Open Office: bezp³atne oprogramowanie biurowe kompatybilne z Microsoft Office; Internet przegl¹darka Firefox 2 oraz program pocztowy Thunderbird; Multimedia przegl¹darka plików PDF Sumatra, oraz odtwarzacz VLC audio / video player; Inne przydatne narzêdzia kalendarz Sunbird, archiwizator 7-zip, przegl¹darka obrazów Cornice, program antywirusowy ClamWin oraz aplikacja do szyfrowania danych TrueCrypt, wirtualna klawiatura Virtual-magnifying Glass....Ile zaoszczêdzili konsumenci rynku telekomunikacyjnego? Urz¹d Komunikacji Elektronicznej opublikowa³ wyliczenia szacunkowych oszczêdnoœci na rynku telekomunikacyjnym osi¹gniête dziêki realizacji Strategii Regulacyjnej Wed³ug danych Urzêdu, konsumenci dla ca³ego rynku po³¹czeñ telefonicznych (B2C i B2B) od roku 2005 zaoszczêdzili 4,42 mld PLN. Inaczej mówi¹c, taka sama struktura rynku na koniec 2007 roku kosztowa³a odpowiednio o 4,42 mld PLN mniej ni by kosztowa³a na koniec Dla rynku dostêpu do Internetu (B2C) oszczêdnoœci te wynios³y 1,52 mld PLN. Reasumuj¹c, oszczêdnoœci klientów us³ug telekomunikacyjnych ogó³em wynios³y na przestrzeni lat prawie 6 mld PLN, a wiêc nawet wiêcej, ni zosta³o to za³o one w Strategii Regulacyjnej jak podaje UKE. Wyliczenia te pokrywaj¹ siê równie z subiektywnymi odczuciami rynku w zakresie spadku cen us³ug telekomunikacyjnych. Jednak oczekiwania konsumenckie s¹ dalej id¹ce. Mimo znacznego postêpu, nadal pozostajemy w ogonie pañstw UE pod tym wzglêdem....netia sprzeda³a P4 Netia SA zawar³a umowê sprzeda y 23,4 proc. pakietu udzia³ów w P4 na rzecz Tollerton Investments Limited i Novator Telecom Poland S.a.r.l. za 130 milionów euro. INFOTEL 2/2008 5

8 WARTO WIEDZIEÆ, E... W rezultacie negocjacji, Netia SA, Tollerton i Novator podpisa³y wi¹ ¹c¹ umowê, na mocy której spó³ka zale na Netia Spó³ka Akcyjna UMCS S.K.A. (wczeœniej Netia Mobile sp. z o.o.) zgodzi³a siê sprzedaæ udzia³ów w P4 na rzecz Tollerton (które obecnie stanowi¹ 3 proc. udzia³ów w kapitale zak³adowym P4) i udzia³ów w P4 na rzecz Novator (które obecnie stanowi¹ 20,4 proc. udzia³ów w kapitale zak³adowym P4), za cenê 130 milionów euro. Jak uwa a zarz¹d, cena 130 milionów euro jest bardzo atrakcyjna i zosta³o to tak e potwierdzone niezale nymi wycenami eksperckimi, wobec zainwestowanych 79,7 milionów euro. umowê dystrybucyjn¹ z Konsorcjum FEN i w ten sposób wszed³ na polski rynek. Meru Networks i Konsorcjum Fen planuj¹ zbudowaæ w Polsce siln¹ sieæ partnersk¹ z³o on¹ z odpowiednio przeszkolonych i certyfikowanych ok. 30 integratorów IT. Za ich poœrednictwem amerykañska korporacja chce dotrzeæ do instytucji z sektora publicznego (m.in. urzêdy, szpitale, uczelnie), a tak e do biznesu (w tym w szczególnoœci œrednie i du e firmy, hotele, logistyka, handel, call center). W³aœnie w tej grupie jest realizowanych w Polsce najwiêcej du ych wdro eñ systemów bezprzewodowych....znacznie wiêcej ni kino domowe ICom, dystrybutor i producent zaawansowanych urz¹dzeñ komputerowych dla domu i bura, zaprezentowa³ najnowszy zestaw multimedialnego centrum rozrywki komputer ICom Media Center 130 Slim. Jest to zintegrowane w jednym rz¹dzeniu wysokiej klasy kino domowe, z pe³n¹ funkcjonalnoœci¹ wysokiej klasy komputera. Oferuje mo liwoœæ ogl¹dania filmów DVD, Divx, s³uchania muzyki, ogl¹dania zdjêæ, przegl¹dania stron internetowych, mo e s³u yæ jako stacjonarna nagrywarka DVD, do grania w gry komputerowe, czy pracy na aplikacjach biurowych, ma komunikacjê bezprzewodow¹ WLAN oraz Bluetooth. Do zestawu do³¹czona jest multimedialna klawiatura Microsoft oraz pilot zdalnego sterowania, który pozwala na zdalne sterowanie prac¹ ca³ego urz¹dzenia. ICom Media Center 130 Slim ma wbudowany tuner TV analogowy z radiem z cyfrow¹ syntez¹ czêstotliwoœci. Opcjonalnie mo na go tak e wyposa yæ w tuner cyfrowy. Tuner oferuje wyszukiwanie oraz automatyczne zapamiêtywanie stacji, mo na tak e dokonaæ strojenia w trybie manualnym. Mo na go pod³¹czyæ do bardzo wielu ró nych urz¹dzeñ zewnêtrznych, telewizorów lub monitorów za poœrednictwem szeregu portów wideo w tym: Component Video Out (RGB), HDMI, VGA (D-Sub), SCART, S-Video, AV Out, Audio RCA Out (analogowe dla 8 kana³ów Chinch), Digital Audio (Coaxial+Optical), wy/we tunera TV (antena, S-Video, antena, wideo, audio)....stanowcze dzia³ania Komisji Europejskiej przynosz¹ pierwsze rezultaty Microsoft poinformowa³ o wprowadzeniu zmian w zakresie technologii i procedur biznesowych, które maj¹ na celu zwiêkszenie otwartoœci produktów firmy, a tak e poszerzenie zgodnoœci operacyjnej oraz mo- liwoœci wyboru dostêpnych dla programistów, partnerów, klientów i firm konkurencyjnych. Firma wdro y przede wszystkim cztery nowe zasady zgodnoœci operacyjnej oraz podejmie zwi¹zane z nimi dzia³ania w odniesieniu do produktów biurowych powszechnego u ytku: zapewnienie otwartych po³¹czeñ; promowanie mo liwoœci w zakresie przenoszenia danych; poprawienie zgodnoœci ze standardami bran owymi; wspieranie bardziej otwartego stosunku do klientów i bran y, w tym do inicjatywy otwartego dostêpu do kodu Ÿród³owego. Og³oszone zasady i dzia³ania dotycz¹ce zgodnoœci operacyjnej odzwierciedlaj¹ zmieniaj¹ce siê otoczenie prawne, z jakim ma do czynienia Microsoft i ca³a bran a informatyczna. Stanowi¹ one istotny krok w ramach sta³ych wysi³ków firmy na rzecz realizacji obowi¹zków okreœlonych w orzeczeniu Europejskiego S¹du Pierwszej Instancji (CFI) z wrzeœnia 2007 r. 6...Meru wchodzi do Polski Meru Networks najdynamiczniej rozwijaj¹cy siê producent bezprzewodowych urz¹dzeñ sieciowych, który dysponuje najbardziej wizjonerskimi rozwi¹zaniami na œwiecie (wg Gartner Group) podpisa³...komisja o numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzywa pañstwa cz³onkowskie do upowszechnienia wiedzy na temat numeru 112. Zdaniem Komisji Europejskiej obywateli nale y skuteczniej informowaæ o jednolitym europejskim numerze alarmowym 112. Zaledwie 22 proc. obywateli UE by³o w stanie spontanicznie stwierdziæ, e numer 112 s³u y wzywaniu s³u b ratowniczych z dowolnego miejsca na obszarze Unii. Z przeprowadzonej niedawno w UE ankiety wynika, e w³adze krajowe powinny udoskonaliæ sposób informowania swoich obywateli. Komisja wzywa zatem pañstwa cz³onkowskie do upowszechnienia wiedzy na temat numeru 112. Po wejœciu w ycie w 2003 r. unijnych regulacji dotycz¹cych telekomunikacji w 26 spoœród 27 pañstw cz³onkowskich umo liwiono obywatelom wybieranie numeru 112 z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Obecnie trwa jeszcze postêpowanie w sprawie naruszenia w przypadku Bu³garii, która nie udostêpni³a mo liwoœci korzystania z numeru 112. Kolejnym logicznym krokiem na drodze do faktycznego wprowadzenia numeru 112 jest upowszechniane informacji na temat mo liwoœci korzystania z niego w kraju i za granic¹, gdy w razie wypadku z numeru tego skorzystaj¹ tylko ci obywatele, którzy s¹ œwiadomi jego istnienia. Zgodnie z wezwaniem Parlamentu Europejskiego z wrzeœnia 2007 r....rusza Kujawsko-Pomorska Sieæ Informacyjna W gminie Lisewo odby³a siê konferencja na której zaprezentowano mo liwoœci pierwszej w kraju regionalnej sieci szerokopasmowej, która zbudowana zosta³a w znacznym stopniu ze œrodków unijnych. Konferencja by³a elementem ostatniego etapu uruchamiania 144 gminnych wêz³ów teleinformatycznych w województwie kujawskopomorskim. Zorganizowana w formie czterostronnej wideokonferencji która po³¹czy³a gminy Lisewo i Stolno oraz miasta Che³mno i Toruñ (centrum zarz¹dzania K-PSI), by³a ilustracj¹ mo liwoœci technologicznych dla zaproszonych goœci z gmin województwa. Po prezentacji mo liwoœci oraz zakresu us³ug oferowanych przez K-PSI, odby³a siê dyskusja z udzia³em przedstawicieli K-PSI, wykonawcy sieci konsorcjum Solidex/Ericsson, firmy Crowley Data Poland zarz¹dzaj¹cej projektem oraz stowarzyszeñ lokalnych które skorzysta³y jako pierwsze z oferty sieci. Projekt regionalnej sieci szerkopasmowej K-PSI zosta³ zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Koszt projektu to ok. 70 mln PLN z czego 47 mln PLN refundowane jest ze œrodków UE. Sieæ sk³ada siê z 19 wêz³ów powiatowych, po³¹czonych ze sob¹ szkieletow¹ sieci¹ œwiat³owodow¹ oraz 144 wêz³ów gminnych które po³¹czone s¹ z wêz³ami powiatowymi technologi¹ bezprzewodow¹....tvn i Polsat wspólnie testuj¹ emisjê w HD POT to spó³ka powo³ana przez Polsat i TVN do emisji w systemie cyfrowym. Próbn¹ emisjê naziemnej telewizji cyfrowej prowadzi obecnie w Warszawie i Poznaniu. Na razie jest to kana³ TVN HD dostêpny dla abonentów platformy N. Wkrótce bêdzie on nadawany na przemian z programami Polsatu w wysokiej rozdzielczoœci. O rozmowach nadawców w tej sprawie poinformowa³ bran owy miesiêcznik Press w swoim serwisie elektronicznym. INFOTEL 2/2008

9 WARTO WIEDZIEÆ, E......UKE przygotowuje przetarg na telewizjê mobiln¹ Operatorzy telekomunikacyjni siê szykuj¹ a nadawcy telewizyjni s¹ sceptyczni. UKE pod koniec kwietnia zamierza og³osiæ przetarg na czêstotliwoœci potrzebne do œwiadczenia us³ug mobilnej telewizji komórkowej. Urz¹d znalaz³ dla operatorów lokalne czêstotliwoœci, które pozwalaj¹ uruchomiæ us³ugi mobilnej telewizji w 31 miastach. Mia³y na nich byæ prowadzone techniczne testy us³ugi, ale operatorzy wol¹, eby urz¹d od razu rozdysponowa³ wolne pasma radiowe. Powsta³ sojusz 13 firm (m.in. PTK Centertel, Polkomtel, TP Emitel, P4), które chc¹ wspólnie zagospodarowaæ wolne czêstotliwoœci. Od projektu dystansuj¹ siê natomiast nadawcy telewizyjni. Oni chc¹ nie tylko decyzji o zagospodarowaniu czêstotliwoœci radiowych na potrzeby mobilnej telewizji, ale równie okreœlenia zasad przejœcia na cyfrow¹ telewizjê naziemn¹. Miêdzy innymi trzeba rozstrzygn¹æ, czy mobilna telewizja podlega re imowi ustawy o radiofonii i telewizji, czy te jest us³ug¹ telekomunikacyjn¹ regulowan¹ przez prawo telekomunikacyjne mówi przedstawiciel jednego z nich. Przyznaje przy tym, e je eli UKE og³osi przetarg, to mimo zastrze eñ tak e nadawcy telewizyjni wezm¹ w nim udzia³....tnt wprowadza e-faktury z podpisem cyfrowym Us³uga Express Invoicing pozwoli zaoszczêdziæ czas i koszty, zapewniaj¹c bezpieczeñstwo i poufnoœæ danych... TNT, œwiatowy dostawca ekspresowych us³ug transportowych dla klientów instytucjonalnych, do koñca marca wprowadzi mo liwoœæ rozliczeñ przy wykorzystaniu elektronicznych faktur z podpisem cyfrowym. Nowa us³uga o nazwie Express Invoicing bêdzie dostêpna w 30 krajach wiêkszoœci pañstw europejskich, w tym w Polsce, a tak e Australii, Hong-Kongu, Kuwejcie, RPA, Singapurze oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Korzystanie z tego rozwi¹zania jest nieodp³atne. Wed³ug prognoz TNT wprowadzenie nowej us³ugi pozwoli wyeliminowaæ nawet do 1 miliona papierowych faktur miesiêcznie. Elektroniczne faktury pomagaj¹ oszczêdziæ czas, pieni¹dze i zasoby œrodowiskowe mówi Jan Willem Breen, Dyrektor Marketingu i Sprzeda y Dywizji TNT Express Zarazem przy wzrastaj¹cej liczbie oszustw internetowych klienci oczekuj¹ zastosowania nowoczesnych rozwi¹zañ zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo obrotu gospodarczego takich, jak podpis cyfrowy, który uwierzytelnia Ÿród³o danych i chroni ich spójnoœæ. Us³uga TNT poprawia proces zarz¹dzania p³atnoœciami i redukuje koszty obróbki papieru. Express Invoicing oferuje bezpieczny dostêp, kontrolê i archiwizacjê faktur. Aby korzystaæ z nowej us³ugi wystarczy dostêp do Internetu oraz konto . Zamiast papierowego dokumentu, TNT bêdzie przesy³aæ klientowi z linkiem do bezpiecznej strony internetowej (dostêp zastrze ony jest has³em), na której bêd¹ znajdowaæ siê elektroniczne faktury. Dokumenty bêd¹ dostêpne w ró norodnych formatach, m.in. PDF i CSV, jak równie XML. do telewizji mobilnej. Broker FM domaga siê z kolei, aby programy radiowe mia³y zagwarantowane nie mniej ni 20 proc. pojemnoœci multipleksu. Natomiast Polsat dodaje, e telewizja mobilna powinna podlegaæ takim samym regulacjom prawnym, jak pozosta³e telewizje, a rezerwacja czêstotliwoœci nie powinna jak chce UKE dotyczyæ tylko konkretnych miast, ale sieci nadawczych, aby projekt nie poniós³ fiaska biznesowego. PSN uwa a, e zarz¹dca multipleksu powinien mieæ swobodê w okreœlaniu proporcji us³ug telewizyjnych, radiowych i multimedialnych, ale powinna byæ okreœlona minimalna liczba dostêpnych w multipleksie kana³ów TV. Z kolei Centertel zwraca uwagê na ryzyko, e telefon umo liwiaj¹cy korzystanie z DVB-H mo e zostaæ uznany za odbiornik telewizyjny, a tym samym objêty abonamentem RTV. Firmy p³ac¹ bowiem abonament od ka dego urz¹dzenia....polacy chc¹ publicznej platformy cyfrowej 87 proc. Polaków chce darmowego dostêpu do podstawowych programów TV w cyfrowej jakoœci a 78 proc. pytanych, uwa a, e dostêp do platformy cyfrowej powinna zapewniæ telewizja publiczna wynika z badañ TNS OBOP przeprowadzonych dla Instytutu Globalizacji. Polacy chcieliby, aby telewizja publiczna uruchomi³a polsk¹ platformê cyfrow¹, która powinna byæ dostêpna nieodp³atnie dla ponosz¹cych koszty abonamentu, takie wnioski przynosz¹ najnowsze badania opinii publicznej przeprowadzone w lutym br. dla potrzeb projektu edukacyjno-badawczego Cyfrowa Polska, prowadzonego przez Instytut Globalizacji. Znamienne jest przy tym, i Polacy chcieliby na takiej platformie najwa niejszych polskich programów, nie tylko kana³ów TVP. Na pytanie Czy powinien byæ zapewniony darmowy dostêp do podstawowych programów telewizyjnych, takich jak: TVP1, TVP2, TVP3, Polsat, TV4, TVN, Puls bez dodatkowych op³at (poza abonamentem radiowo telewizyjnym)? twierdz¹co odpowiedzia³o a 87 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest zaledwie 4 proc. Podczas, gdy 78 proc. badanych uwa a, e dostêp do nieodp³atnej telewizji cyfrowej powinna zapewniæ im telewizja publiczna, zaledwie 16 proc. jest zdania, e obowi¹zek ten le y po stronie prywatnych dostawców telewizji cyfrowej, mimo œwiadomoœci istnienia trzech p³atnych platform satelitarnych, dzia³aj¹cych na rynku polskim od wielu lat....polska popiera podzia³ telekomów Podczas debaty na temat rozwoju sektora telekomunikacyjnego w Polsce która odby³a siê w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, Jacek osik, dyrektor w resorcie infrastruktury oznajmi³: Polska popiera przepisy dotycz¹ce mo liwoœci podzia³u operatora. Natomiast naszym zdaniem dzisiejsze prawo krajowe i unijne nie pozwala na taki podzia³. Nie oznacza to, e Ministerstwo Infrastruktury jest przeciwko podzia³owi Telekomunikacji Polskiej. To absolutnie nieprawda. Natomiast jednoznacznie stwierdzi³ te, e Polska jest przeciwko propozycji KE, by powo³aæ paneuropejskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego....brak spójnej wizji rozwoju telewizji mobilnej Taki jest ogólny wnisek nadawców którzy odpowiedzieli na stanowisko UKE w sprawie wdra ania tej us³ugi. Swoje uwagi na temat stanowiska UKE w sprawie wykorzystania czêstotliwoœci dla telewizji mobilnej DVB-H przedstawi³y: Agora, Broker FM, Canal + Cyfrowy, Instytut ¹cznoœci, Nokia Siemens Networks, P4, Polkomtel, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Telefonia Cyfrowa, Polski Operator Telewizyjny, Polskie Sieci Nadawcze, PTK Centertel, Telewizja POLSAT, TP Emitel i TVN. Nale y najpierw okreœliæ zasady regulacji telewizji mobilnej, w logicznym powi¹zaniu z normami regulacji innych mediów, a dopiero potem okreœlaæ optymalne zasady procedury wdro eniowej czytamy w opinii TVN. G³ówni nadawcy telewizyjni uwa aj¹, e sprzeczna z prawem jest propozycja, aby programy obecne dziœ na rynku wykluczyæ z dostêpu...wspó³praca albo podzia³ Albo Telekomunikacje Polska zacznie wspó³pracowaæ, albo nast¹pi jej podzia³ mówi prezes UKE. Do lipca operator ma zmieniæ politykê wobec konkurentów. Powinni mieæ pe³ny dostêp do 9,5 mln jego klientów. Je eli wspó³praca z konkurencyjnymi operatorami bêdzie uk³adaæ siê poprawnie, je eli Telekomunikacja Polska w pe³ni otworzy im dostêp do swoich abonentów, to mo emy zrezygnowaæ z planu podzia³u - mówi w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej Anna Stre yñska, prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. W lipcu ma zapaœæ ostateczna decyzja, czy na wzór kilku innych narodowych telekomów w Europie dojdzie do tzw. separacji funkcjonalnej TP. Chodzi o oddzielenie pionu zarz¹dzania liniami abonenckimi od dzia³u sprzeda y us³ug detalicznych w spó³ce. Pion sieci mia³by sprzedawaæ dostêp do abonentów swojemu dzia³owi sprzeda y po takich samych cenach jak konkurentom TP. INFOTEL 2/2008 7

10 telekomunikacja LEGISLACJA Opinie œrodowiska Grzegorz Kantowicz Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego Na proœbê podsekretarza stanu, ANDRZEJA PANASIUKA, do Ministerstwa Infrastruktury zosta³y wys³ane uwagi izb bran owych do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne. 8 W opiniach wyra onych przez Polsk¹ Izbê Komunikacji Elektronicznej, Polsk¹ Izbê Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹ Elektroniki i Telekomunikacji mo na wyró niæ wspólne problemy i zagadnienia wystêpuj¹ce w proponowanej nowelizacji. Chocia jak twierdz¹ przedstawiciele izb projekt opiera siê na s³usznych za³o eniach, w szczególnoœci w zakresie dostosowania prawa polskiego do uregulowañ unijnych, to czêœæ jego szczegó- ³owych postanowieñ jest dalece niesatysfakcjonuj¹ca. Ogólnie mo na przytoczyæ cztery g³ówne kwestie, wokó³ których tocz¹ siê dyskusje: 1. przyjêcie definicji abonenta rozumianego jako podmiot bêd¹cy stron¹ umowy o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych, bez wzglêdu na formê jej zawarcia; 2. czêœciowe uwzglêdnienie us³ug telekomunikacyjnych œwiadczonych za poœrednictwem internetu, w szczególnoœci poczty elektronicznej oraz telefonii internetowej; 3. poszerzenie zakresu obowi¹zków informacyjnych przedsiêbiorców telekomunikacyjnych; 4. nowelizacja zakresu zadañ i obowi¹zków na rzecz obronnoœci, bezpieczeñstwa pañstwa oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego (zwanych dalej zadaniami i obowi¹zkami) obci¹- aj¹cych przedsiêbiorców telekomunikacyjnych. W kwestii pierwszej, zgodnie z wczeœniejszymi wskazaniami, œrodowisko z uznaniem przyjmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do dostosowania przepisów prawa polskiego do prawa unijnego, w tym równie przez ujednolicenie definicji abonenta. Zwraca siê jednak uwagê, i przyjêcie nowelizacji w obecnej formie skutkowaæ bêdzie powstaniem istotnych nieœcis³oœci oraz trudnoœci interpretacyjnych w znowelizowanej ustawie Prawo telekomunikacyjne. W powy szym zakresie wskazywane s¹ w szczególnoœci: postanowienia art. 61 ust. 5 pkt 1 ustawy, które w znowelizowanej wersji nak³adaæ bêd¹ obowi¹zek pisemnego powiadomienia abonenta, niekiedy o nieznanym miejscu zamieszkania, o zmianie cennika; pozostawienie trudnych do realizacji wymagañ przewidzianych w art. 59 ustawy w przypadku abonentów nieposiadaj¹cych umowy w formie pisemnej; brak nowelizacji uregulowañ art. 71 ust. 1a ustawy, odnosz¹cego siê do u ytkowników koñcowych us³ugi przedp³aconej œwiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, stanowi¹cych abonentów zgodnie z proponowan¹ definicj¹; niekonsekwencja stosowania pojêcia abonenta oraz u ytkownika koñcowego; na³o enie na przedsiêbiorcê telekomunikacyjnego obowi¹zku dostarczenia szczegó³owego wykazu zrealizowanych po³¹czeñ np. osobom, które korzysta³y z us³ug telekomunikacyjnych za pomoc¹ aparatu publicznego, zgodnie z postanowieniami art. 80 ustawy. W kwestii drugiej projekt ustawy przewiduje w³¹czenie us³ugi poczty elektronicznej w zakres pojêcia us³ug telekomunikacyjnych. Decyzja powy sza zdaje siê nie mieæ g³êbszego uzasadnienia, co wynika jednoznacznie ju z samego uzasadnienia do projektu zmiany ustawy. Z jednej strony wskazuje on bowiem, i wykreœlono zapis, i us³uga poczty elektronicznej nie stanowi us³ugi telekomunikacyjnej, kilka zdañ ni ej wskazuj¹c, i sama us³uga poczty elektronicznej nie jest us³ug¹ telekomunikacyjn¹. Projekt nowelizacji zak³ada równie zgodnie z postanowieniami jej art. 19 objêcie obowi¹zkiem za-- trzymywania, przechowywania, udostêpniania i ochrony danych, o których mowa w planowanym art. 180c ustawy, zwi¹zanych z dostêpem do internetu, telefonii internetowej i poczty elektronicznej. Rozwi¹zanie powy sze, jakkolwiek zgodne z uregulowaniami dyrektywy w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych (zwanej dalej dyrektyw¹ ) jest krytykowane w zakresie, w którym ca³kowicie pomija okreœlenie znaczenia powy szych pojêæ, w tym w szczególnoœci telefonii internetowej. Postuluje siê wprowadzenie zapisów, które ograniczaæ bêd¹ zastosowanie opisanych wymogów wy³¹cznie do us³ug telefonicznych, œwiadczonych w internecie, spe³niaj¹cych wymogi publicznej sieci telefonicznej. Zwracana jest uwaga na treœæ s³usznego stanowiska prezesa UKE, w którym wskaza³ on, i VoIP (Voice over Internet Protocol) jest bardzo obiecuj¹c¹, innowacyjn¹ technologi¹, która na obecnym etapie dojrza³oœci nie poddaje siê jeszcze jednoznacznym i ca³oœciowym ocenom i klasyfikacji. Zdaniem prezesa UKE, na obecnym etapie rozwoju VoIP powinna korzystaæ z wszelkich mo liwoœci dostêpnych w zakresie telekomunikacji i nie mo e byæ, o ile nie jest to usprawiedliwione rodzajem œwiadczonej us³ugi, krêpowana nadmiernymi ciê arami stosownymi dla technologii w pe³ni dojrza³ych o ustabilizowanych standardach po- INFOTEL 2/2008

11 LEGISLACJA telekomunikacja za obowi¹zkiem rzetelnego informowania klientów o wszystkich cechach oferowanego produktu. Jednoczeœnie kwalifikacja us³ug telefonicznych œwiadczonych w technologii VoIP jako publicznie dostêpnych us³ug telefonicznych musi odbywaæ siê w ka - dym przypadku indywidualnie i byæ wynikiem analizy technicznej metody œwiadczenia us³ugi i wynikaj¹cych z niej mo liwoœci realizacji, wynikaj¹cych z przepisów prawa, uprawnieñ i obowi¹zków zwi¹zanych ze œwiadczeniem publicznie dostêpnych us³ug telefonicznych. Podkreœlane w opiniach jest równie, i przedstawiony projekt nie realizuje w sposób wystarczaj¹cy zapisów motywu 13 dyrektywy, zgodnie z którymi przy zatrzymywaniu danych zwi¹zanych z internetow¹ poczt¹ elektroniczn¹ i telefoni¹ internetow¹ cel mo e zostaæ ograniczony do w³asnych us³ug dostawców lub dostawców sieci. Zapisy nowelizacji ograniczenia takiego nie przewiduj¹, co z uwagi na charakterystykê tej technologii wydaje siê niezbêdne. W kwestii trzeciej œrodowisko zwraca uwagê na niezasadnoœæ planowego, istotnego i wielorakiego (zarówno na podstawie art. 6 ustawy, art. 180i ustawy, jak i wielu innych) poszerzenia zakresu obowi¹zków informacyjnych na³o onych na przedsiêbiorców telekomunikacyjnych. Podkreœla siê bowiem, i organy pañstwa, zajmuj¹ce siê kontrol¹ prowadzenia dzia³alnoœci telekomunikacyjnej winny samodzielnie opracowywaæ oraz zbieraæ niezbêdne dane, nie zaœ pos³ugiwaæ siê w tym zakresie przedsiêbiorcami telekomunikacyjnymi, nie gwarantuj¹c adnego œwiadczenia wzajemnego. Zastrze enie powy sze zasadne jest w szczególnoœci z uwagi na dodatkowe obci¹ enie przedsiêbiorców w postaci obowi¹zku dostarczenia dokumentów ju przet³umaczonych, co czêsto rodziæ bêdzie koniecznoœæ poniesienia znacznych kosztów. Jednoczeœnie podkreœlane jest, i ograniczenie zakresu ¹dania prezesa UKE przez wskazanie wymogu jego proporcjonalnoœci do celu nie wyklucza jego nadmiernej uci¹ liwoœci dla przedsiêbiorcy. W kwestii czwartej, zauwa aj¹c pozytywne aspekty nowelizacji, wskazuje siê jednak na nietrafnoœæ decyzji o ponownym obci¹ aniu przedsiêbiorców telekomunikacyjnych kosztami prowadzenia polityki pañstwa w zakresie bezpieczeñstwa i obronnoœci. Próba uzasadnienia szerokiego zakresu obowi¹zków na³o onych na przedsiêbiorców przez odwo- ³anie do zapisów dyrektywy jest, zdaniem œrodowiska, bezpodstawne zgodnie bowiem z jej czwartym motywem ograniczenia praw i obowi¹zków tej dyrektywy powinny byæ niezbêdne, w³aœciwe i proporcjonalne w ramach spo³eczeñstwa demokratycznego dla celów porz¹dku publicznego, tj. zachowania bezpieczeñstwa narodowego (tj. bezpieczeñstwa pañstwa), obronnoœci, bezpieczeñstwa publicznego czy te zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i œcigania przestêpstw lub nielegalnego wykorzystania systemów ³¹cznoœci elektronicznej. Zdaniem izb, w niniejszej sprawie ograniczenia te nie zosta³y spe³nione, w szczególnoœci w zakresie, w którym wszelkie koszty prowadzenia tych dzia³añ na³o one zosta³y na przedsiêbiorców telekomunikacyjnych. Odnosz¹c siê do przedstawionych sformu³owañ zwraca siê uwagê na dwie podstawowe kwestie: niezrozumia³ym jest zró nicowanie z jednej strony zobowi¹zania przedsiêbiorców telekomunikacyjnych do uwzglêdniania mo liwoœci wyst¹pienia sytuacji stwarzaj¹cych zagro enie (np. art. 176a ust. 1 pkt 1 ustawy), a z drugiej na³o enie obowi¹zku podejmowania dzia³ania w sytuacjach wyst¹pienia sytuacji szczególnych zagro- eñ (art. 176a ust. 4 ustawy); niejednoznaczne sformu³owanie okolicznoœci, które uwzglêdnione byæ winny w planie dzia³ania w sytuacjach szczególnych zagro eñ. Zapis zdania poprzedniego dotyczy w szczególnoœci na³o- enia na przedsiêbiorców obowi¹zku uwzglêdniania w planie dzia³ania ewidencji i gromadzenia rezerw przedsiêbiorcy. W przedstawionych opiniach czytamy równie, i w obecnym kszta³cie dalsze wskazania odnoœnie do zasadnoœci projektu s¹ niemo liwe, z uwagi na szeroki zakres delegacji przewiduj¹cych uregulowanie dodatkowych kwestii w rozporz¹dzeniu. Zdaniem œrodowiska, dotychczas stanowione rozporz¹dzenia nie tylko bowiem wykazywa³y tendencjê do maksymalnego ograniczania zakresu swobody pozostawionego przedsiêbiorcom telekomunikacyjnym, lecz równie czêsto nie by³y w ogóle wydawane. Przyk³ad takiego zaniedbania stanowi w szczególnoœci rozporz¹dzenie, do którego wydania delegacja udzielona zosta³a na podstawie art. 182 ustawy. Rozporz¹dzenie to do dzisiaj nie zosta³o wydane z uwagi na brak odpowiednich standardów, które równie nie pojawi¹ siê samoczynnie z dniem wejœcia w ycie planowanej nowelizacji, skutkuj¹c utrzymaniem dotychczasowego impasu. Zgodnie bowiem z postanowieniami art. 13 ust. 2 pkt 2 planowanej ustawy, wszelkie postêpowania o odroczenie terminu wykonania zobowi¹zañ ulegn¹ umorzeniu, podczas gdy przedsiêbiorcy wci¹ nie posiada- j¹ wiedzy niezbêdnej dla dokonania wynikaj¹cych z ustawy inwestycji. Planowane zmiany sytuacji tej istotnie nie zmieni¹. Zastrze enia czynione s¹ równie wobec koncepcji zawieszania wykonania zadañ i obowi¹zków na okres nie d³u szy ni trzy miesi¹ce, gdy dalsze zawieszenie wykonywania zadañ i obowi¹zków mo liwe bêdzie dopiero PO up³ywie pierwotnie udzielonego okresu trzymiesiêcznego. Powy sze oznaczaæ bêdzie koniecznoœæ pozostawania przez operatora w sprzecznoœci z przepisami prawa. Dodatkowy wp³yw na przed³u enie tego okresu mieæ bêdzie koniecznoœæ dokonania dodatkowych konsultacji przez prezesa UKE. Omawiaj¹c zagadnienia zwi¹zane z obowi¹zkami na rzecz bezpieczeñstwa zwraca siê równie uwagê na szczególn¹ uci¹ liwoœæ sporz¹dzania planów dzia³ania w przypadku podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi telekomunikacyjne z wykorzystaniem technologii VoIP. Przedsiêbiorcy ci, dysponuj¹cy zazwyczaj bardzo ograniczon¹ infrastruktur¹ telekomunikacyjn¹, sprowadzaj¹c¹ siê do kilku urz¹dzeñ ulokowanych w jednym miejscu, zobowi¹zani s¹ do sporz¹dzania oraz bie ¹cego aktualizowania szesnastu rejonowych planów dzia³ania (co wynika z dokonanej przez prezesa UKE interpretacji). Stanowi INFOTEL 2/2008 9

12 telekomunikacja LEGISLACJA to niebagatelne obci¹ enie. Jednoczeœnie zwraca siê uwagê, i zakres mo liwoœci dzia³ania tych przedsiêbiorców poza obszarem, na którym zlokalizowana jest ich infrastruktura, pozostaje znikomy. Nak³adane na przedsiêbiorców wymagania, takie jak opisane w zdaniu poprzednim, skutkowaæ bêd¹ koniecznoœci¹ poniesienia przez nich znacznych kosztów, które ograniczaj¹ ich konkurencyjnoœæ, przyczyniaj¹c siê do wzrostu kosztów œwiadczonych us³ug. Zwraca siê równie uwagê na nastêpuj¹ce, kontrowersyjne zapisy nowelizacji: niedookreœlony zakres podmiotów zobowi¹zanych na podstawie art. 180h ustawy; niewygórowane kwalifikacje niezbêdne dla pe³nienia funkcji prezesa UKE, sprowadzaj¹ce siê do cenzusu wykszta³cenia oraz doœwiadczenia w zakresie dzia³alnoœci telekomunikacyjnej lub pocztowej ; dopuszczalnoœæ odwo³ania prezesa UKE w przypadku odrzucenia przez ministra w³aœciwego ds. ³¹cznoœci, co skutkowaæ mo e zmniejszeniem niezale noœci prezesa UKE; zbyt szerokie okreœlenie zakresu podmiotów odpowiedzialnych zgodnie z treœci¹ planowanego art. 208a ustawy. Odpowiedzialnoœci tej podlega³by bowiem równie np. policjant korzystaj¹cy z dostêpu do sieci telefonicznej przedsiêbiorcy w sposób sprzeczny z przepisami ustawy, z uwagi na niezapewnienie w³aœciwych warunków przez przedsiêbiorcê telekomunikacyjnego; koniecznoœæ zapewnienia dostêpu do sieci telefonicznej, zgodnie z postanowieniami art. 2 lit. a ust. 1 pkt 2 projektu, na podstawie samego ustnego ¹dania policjanta; udzielenie uprawnienia jednostkom kontroli skarbowej dostêpu do danych objêtych ustaw¹ w ogólnie ujêtym celu zapobiegania przestêpstwom skarbowym; wspó³finansowanie interfejsów przez organy uprawnione pozostanie najprawdopodobniej zagadnieniem teoretycznym, bowiem to na przedsiêbiorcy spoczywa obowi¹zek udzielania danych, a uprawnione s³u by nie maj¹ ywotnego interesu w wyk³adaniu œrodków na prowadzenie dzia³alnoœci przez przedsiêbiorców telekomunikacyjnych. Zwróciæ nale y równie uwagê, i w zakresie ustawy Prawo telekomunikacyjne nierozwi¹zane pozostaj¹ wielokrotnie ju sygnalizowane kwestie: braku uregulowañ dotycz¹cych tzw. internetu socjalnego, wdra anego czêsto z pominiêciem przepisów ustawy przez samorz¹dy lokalne, braku koordynacji dzia³añ pomiêdzy regulatorami rynku telekomunikacyjnego, medialnego oraz autorskiego, zbytniego skomplikowania sposobu zawierania umów na niektóre us³ugi, co w szczególnoœci dotyczy zawierania umów o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych za poœrednictwem internetu. 10 INFOTEL 2/2008

13

14 telekomunikacja RAPORTY, ANALIZY Deloitte: Technology Predictions, TMT Trends 2008 Grzegorz Kantowicz G³ówne trendy w sektorze telekomunikacji, mediów i technologii W styczniu br. Dzia³ Technologii, Mediów i Telekomunikacji firmy doradczej Deloitte og³osi³ swoje prognozy rozwoju dla poszczególnych sektorów na rok Telekomunikacja GSM dojrzewa; GPS w telefonach komórkowych potrzebuje nowego kierunku; czy szybkoœæ jest najwa niejsza? Dariusz Nachy³a, partner odpowiedzialny za sektor TMT w Europie Œrodkowej, komentuje: Perspektywy rozwoju sektora telekomunikacji na rok 2008 s¹ zró nicowane. Tegoroczne prognozy obejmuj¹ mo - liwy wp³yw kryzysu kredytowego w sektorze, rosn¹c¹ op³acalnoœæ funkcjonowania rynku maszynamaszyna, której katalizatorem jest spodziewane pojawienie siê na rynku telefonu komórkowego za 10 USD, skokowy wzrost znaczenia nowych gigantycznych rynków telefonii komórkowej, perspektywy GSM obchodz¹cego 21. rocznicê istnienia oraz niepewnoœæ relacji miêdzy szerokoœci¹ pasma a przychodami na rynku transmisji szerokopasmowej. Ofiara staje siê ³owc¹ Choæ w nadchodz¹cym roku kryzys kredytowy mo e spowolniæ ogólne tempo fuzji i przejêæ, tendencje konsolidacyjne w sektorze telekomunikacyjnym nie os³abn¹. Choæ operatorzy telefonii komórkowej o ugruntowanej pozycji, prowadz¹cy dzia³alnoœæ w skali globalnej mog¹ byæ nadal zainteresowani przejêciami firm na nowych rosn¹cych rynkach, to rok 2008 mo e odwróciæ ten trend. Czo³owi operatorzy na rynkach wschodz¹cych mog¹ przekszta³ciæ siê z ofiar w ³owców dziêki funduszom pozyskanym od setek milionów nowych abonentów, w mniejszym stopniu podlegaj¹c ograniczeniom zwi¹zanym ze skutkami kryzysu kredytowego. Czy faktycznie nale y siê spieszyæ? W bie ¹cym roku dyskusja na temat tempa rozwoju telekomunikacji bêdzie nawet bardziej burzliwa ni w latach poprzednich. Operatorzy d¹ ¹ do oferowania coraz wiêkszych przepustowoœci, jednak istniej¹ w¹tpliwoœci co do ogólnej rentownoœci nowych ofert. Wzrastaj¹ce koszty finansowania mog¹ zmusiæ firmy telekomunikacyjne i ich akcjonariuszy do wykazania wiêkszej wstrzemiêÿliwoœci w wyœcigu o to, kto najszybszy. Firmy telekomunikacyjne nie powinny przypisywaæ nadmiernego znaczenia d¹ eniu do osi¹gniêcia limitów mo liwoœci technologicznych zaniedbuj¹c przy tym zawsze aktualn¹ potrzebê utrzymania odpowiedniej rentownoœci. Od komórki do GPS W roku 2008 ceny zestawów GPS mog¹ spaœæ do kilku dolarów, a liczba urz¹dzeñ, których dzia³anie opiera siê na tej technologii, gwa³townie wzroœnie. Producenci i operatorzy telefonów komórkowych mog¹ jednak przeoczyæ ró nice miêdzy zastosowaniem nawigacji satelitarnej w samochodach i przez pieszych. Wobec tego, choæ sprzeda telefonów komórkowych z modu³em GPS w 2008 roku wzroœnie, jego zastosowanie przez wiêkszoœæ u ytkowników takich telefonów pozostanie niewielkie, mimo pocz¹tkowej atrakcyjnoœci, jak¹ ma ka da nowoœæ. Mo e to oznaczaæ poniesienie przez u ytkowników dodatkowych kosztów bez uzyskania odpowiedniej wartoœci dodanej i ich rozczarowanie. Dostawcy telefonów i operatorzy sieci powinni zacz¹æ wspó³pracowaæ w celu wykorzystania mo liwoœci GPS przez szersze rzesze u ytkowników telefonów komórkowych. Jak wykorzystaæ rosn¹c¹ potrzebê komunikacji za pomoc¹ nowych mediów W bie ¹cym roku komunikacja cyfrowa przybierze na sile, bêdzie bardziej zró nicowana i wa niejsza ni kiedykolwiek w naszym modelu ycia. Nowe przedsiêwziêcia mediowo-komunikacyjne, takie jak sieci spo³ecznoœciowe, wirtualne œwiaty i blogi bêd¹ oferowa³y us³ugi umo liwiaj¹ce inicjowanie masowej wymiany informacji zarówno metodami tradycyjnymi, jak i zupe³nie nowymi. Zapotrzebowanie na us³ugi telekomunikacyjne bêdzie wiêksze ni kiedykolwiek. Wzrost znaczenia nowych mediów ujawni 12 INFOTEL 2/2008

15 RAPORTY, ANALIZY telekomunikacja jednak niezdolnoœæ sektora telekomunikacyjnego do czerpania korzyœci finansowych proporcjonalnych do popytu na us³ugi telekomunikacyjne. Firmy telekomunikacyjne mog¹ uznaæ, e w dalszym ci¹gu nowe media zagarniaj¹ zbyt du ¹ czêœæ przychodów z inwestycji finansowanych przez sektor telekomunikacyjny. GSM: historia dorastania W dniu 7 wrzeœnia 2008 roku przypadn¹ 21. urodziny technologii GSM œwiêtowaæ bêdzie ponad 700 sieci GSM w ponad 200 krajach obs³uguj¹cych w tym dniu ponad 16 mld minut rozmów i 6 mld wiadomoœci tekstowych. Dodatkowo w dzieñ urodzin przybêdzie sieciom oko³o 1,2 mln nowych u ytkowników i zostanie wyprodukowanych 6 milionów aparatów. Ale mimo niew¹tpliwego sukcesu, przed technologi¹ GSM staj¹ nowe wyzwania. Coraz wiêkszym problemem jest masowoœæ u ytkowników oraz ci¹gle niezadowalaj¹cy, niewspó³mierny do poniesionych inwestycji, udzia³ us³ug przesy³u danych w ca³kowitych przychodach operatorów. Operatorzy GSM, pomimo ich silnej pozycji, bêd¹ opracowaæ nowe strategie i poszukiwaæ nowych sposobów pozwalaj¹cych utrzymaæ ci¹gle spadaj¹c¹ rentownoœæ. Media Przeszkody w bran y reklam on-line; powrót do muzyki na noœnikach materialnych; konkurencja ze strony mediów dostêpnych w domu. Dariusz Nachy³a komentuje to nastêpuj¹co: Tegoroczne prognozy obejmuj¹ kilka tematów, w tym postêpuj¹c¹ standaryzacjê u ytkowania mediów domowych, rosn¹c¹ komplementarnoœæ telewizji internetowej i tradycyjnej, spadek piractwa on-line oraz nasilenie zjawiska fa³szowania treœci, a tak e dywersyfikacjê kin. Przewidywane utrudnienia w bran y reklam on-line W roku 2008 bran a reklam on-line bêdzie obchodziæ piêtnastolecie istnienia. Od czasu sprzedania pierwszego banera prze y³a gwa³towny rozwój i obecnie osi¹gnê³a wartoœæ 42 mld USD. W tym roku mo na siê jednak spodziewaæ utrudnieñ w jej dalszej dzia³alnoœci. Jednym z nich mo e byæ rosn¹ca niechêæ do reklamy internetowej jako takiej; druga to rosn¹ca opozycja przeciw obserwacji zachowañ konsumentów w trybie on-line. Sektor reklamy musi zatem uzasadniæ swoje istnienie, pokazaæ u ytkownikom internetu potencjalne korzyœci na przyk³ad w formie nieodp³atnej treœci. Nale y równie starannie monitorowaæ zmiany w regulacjach. Im wiêkszy sukces odniesie reklama w trybie online, tym ostrzejsze bêd¹ stawiane jej wymagania regulacyjne. Sektor musi siê równie przygotowaæ na zaostrzenie konkurencji ze strony tradycyjnych mediów reklamowych. Niech yje telewizja tradycyjna, internetowi dziêkujemy Na rok 2008 przewiduje siê chwilow¹ utratê pozycji przez telewizjê, ale nie zaszkodzi to jej ogólnej, d³ugoterminowej pozycji rynkowej. Ca³kiem mo liwe, e do jej sukcesu przyczyni siê równie telewizja internetowa. Mo e siê to wydaæ niedorzeczne, zw³aszcza e niektórzy wp³ywowi komentatorzy uwa aj¹ telewizjê internetow¹ za bezpoœredniego konkurenta tradycyjnej. Wydaje siê jednak, e telewizja internetowa to kolejne medium, którego jakoœæ, formaty i odbiorcy znacznie ró ni¹ siê od wykorzystywanych przez telewizjê tradycyjn¹. Tradycyjni nadawcy powinni wypracowaæ sposoby uzupe³niania swojej oferty propozycj¹ kana³ów on-line zamiast j¹ kanibalizowaæ. Telewizja internetowa mo- e czerpaæ wiêksze korzyœci dzia³aj¹c jako dodatkowy kana³ wspieraj¹cy telewizjê tradycyjn¹ ni staraj¹c siê z ni¹ konkurowaæ. Zwalczanie piractwa sieciowego nie oznacza koñca fa³szowania treœci Sta³y rozwój ³¹czy szerokopasmowych na ca³ym œwiecie umo liwia wzrost skali piractwa, a dziêki coraz szybszemu rozwojowi tych ³¹czy piractwo dotycz¹ce filmów, telewizji i oprogramowania przynosi zyski. Jednak w roku 2008 walka z tym zjawiskiem mo e zacz¹æ przynosiæ pierwsze skutki, poniewa po³¹czone wysi³ki obejmuj¹ce perswazjê, edukacjê i kary pieniê ne oraz odmowê dostêpu do ³¹czy szerokopasmowych zaczynaj¹ byæ odczuwalne. W bie ¹cym roku, mimo wygranej bitwy, wojna z piractwem siê nie skoñczy. Bran a mediów musi poszukiwaæ sposobów podniesienia konkurencyjnoœci rozwi¹zañ alternatywnych wobec piractwa. Kino to wiêcej ni filmy W ostatnich latach pozycja kina jest nadal silna. Sprzeda biletów w okresie od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych do 2006 ros³a z roku na rok, do poziomu 25 mld USD. Perspektywa rysuje siê optymistycznie, a prognozowany wzrost jest dwucyfrowy. Dobry stan sektora kinowego sprawia, e nadszed³ doskona³y moment, by rozwa yæ modyfikacjê formatu, który w ci¹gu ostatniej dekady przetrwa³ niemal bez zmian. Najwiêksza zmiana, któr¹ mo e spowodowaæ przejœcie na format cyfrowy, w³aœciwie nie dotyczy studiów nagraniowych. W roku 2008 odpowiednio wyposa one kina mog³yby rozpocz¹æ organizacjê imprez screeningowych obejmuj¹cych ró norodnoœæ ofert od zawodów sportowych do koncertów. Obecnie takie imprezy konkuruj¹ o publicznoœæ z kinami. INFOTEL 2/

16 telekomunikacja RAPORTY, ANALIZY Technologie Zielony renesans nanotechnologii od anonimowoœci do autentycznoœci; rosn¹ca wartoœæ zabezpieczeñ cyfrowych. Komentarz Dariusza Nachy³y: Perspektywa rozwoju sektora technologii na rok 2008 ró ni siê w zale noœci od obszaru. Zjawisko anonimowoœci w internecie bêdzie niebawem nale eæ do przesz³oœci, poniewa u ytkownicy, firmy prowadz¹ce handel w internecie i regulatorzy popieraj¹ autentyfikacjê u ytkowników. Wizerunek nanotechnologii powinna poprawiæ rosn¹ca œwiadomoœæ jej mo liwoœci pozytywnego wp³ywu na œrodowisko. Technologia LED (dioda luminescencyjna) zaczyna wypieraæ odwieczn¹ arówkê. Przychody wygenerowane w bran y komputerów osobistych w mniejszym stopniu bêd¹ pochodziæ ze sprzeda y sprzêtu, a w wiêkszym ze sprzeda y us³ug, w szczególnoœci dotycz¹cych ochrony danych. Od anonimowoœci do autentycznoœci Czêsto mówi siê, e jedn¹ z najwiêkszych zalet internetu jest jego anonimowoœæ. Jednak w 2008 roku spodziewane s¹ rosn¹ce naciski ze strony regulatorów, u ytkowników i firm handlowych w kierunku wymuszenia szerszej autentyfikacji u ytkowników dokonuj¹cych transakcji za poœrednictwem internetu. Krok w kierunku autentyfikacji on-line, przez niektórych uznawany za zamach na wolnoœæ osobist¹, mo e jednak przynieœæ korzyœci zarówno firmom, jak i u ytkownikom. Na przyk³ad zwiêkszenie poziomu zaufania klientów do handlu elektronicznego, aukcji on-line, czatów internetowych i innych miejsc dokonywania transakcji mo e sprzyjaæ rozwojowi gospodarczemu, jednoczeœnie eliminuj¹c obawy zwi¹zane z rosn¹c¹ liczb¹ oszustw sieciowych lub innych zachowañ przynosz¹cych szkodê u ytkownikom. Wielki renesans nanotechnologii Publiczny wizerunek nanotechnologii manipulacja materi¹ w skali atomowej lub molekularnej nabiera stopniowo ciemnych barw. Pomimo, a mo e w³aœnie z powodu swojego potencja³u budzi wiêcej obaw ni zachwytu. Postêpuj¹cemu spadkowi zaufania do nanotechnologii towarzyszy jednak odwrotny trend, zwi¹zany z rosn¹c¹ trosk¹ o stan œrodowiska naturalnego. Coraz wyraÿniej widaæ bowiem, e nanotechnologia mog³aby odegraæ istotn¹ rolê w uzdrowieniu sytuacji na naszej planecie poprzez generowanie czystej energii, zmniejszanie jej zu ycia, energooszczêdne oczyszczanie wody, rekultywacjê zanieczyszczonych gruntów czy redukcjê emisji zanieczyszczeñ. W zwi¹zku z tym w nadchodz¹cym roku przewiduje siê odwrócenie niekorzystnego dla nanotechnologii trendu opiniotwórczego. Rosn¹ca wartoœæ us³ug ochrony danych cyfrowych Od chwili ukazania siê w sprzeda y pierwszego komputera cena tych urz¹dzeñ sukcesywnie spada. Dzieje siê tak pomimo faktu, e komputery s¹ coraz potê niejsze i mog¹ przechowywaæ coraz wiêksz¹ iloœæ danych. Ale to w³aœnie dane przechowywane w komputerach pliki tekstowe i multimedialne, bazy danych, kontakty i biznesplany stanowi¹ o wartoœci przeciêtnego komputera. Ich utrata powoduje bowiem wiêksze straty ni koszt zakupu samego komputera w postaci kosztów ich odtworzenia (jeœli to w ogóle mo liwe) oraz niejednokrotnie kosztów odbudowy wiarygodnoœci wobec klientów. St¹d oczekiwany wzrost wartoœci rynku ochrony i zabezpieczania danych, który bêdzie rós³ w znacznie szybszym tempie ni rynek komputerów osobistych. Elita technologiczna zmaga siê z nierównoœci¹ technologiczn¹ Nierównoœæ technologiczna, która negatywnie wp³ywa na u ytkowników technologii, pog³êbi siê w tym roku. Nie chodzi tu jednak tylko o problem braku dostêpu do internetu dla setek milionów ludzi, ale równie o wielk¹ i rosn¹c¹ ró norodnoœæ formatów oraz standardów. Ten negatywny trend dotyka ludzi, którzy nie boj¹ siê technologii i poszukuj¹ dostêpu do okreœlonych danych w formacie cyfrowym, ale nie mog¹ go uzyskaæ w rozs¹dnym czasie i przy rozs¹dnych kosztach. Istnienie wielu standardów dla okreœlonego typu plików ogranicza mo liwoœæ wykorzystania istniej¹cych systemów komputerowych. W bran y TMT zawsze wystêpowa³y sprzeczne d¹ enia: z jednej strony firmy zainteresowane posiadaniem w³asnych rozwi¹zañ, z drugiej u ytkownicy i firmy poszukuj¹ce sprawdzonych, jednolitych standardów. W dziedzinie przechowywania danych napiêcie to zaznaczy siê jeszcze wyraÿniej w bie ¹cym roku i rozwi¹zanie tego problemu w sposób zadowalaj¹cy obie strony bêdzie nie lada wyzwaniem. * * * Seria Deloitte Predictions (seria prognoz Deloitte) zosta³a zaprojektowana, aby przedstawiaæ szeroki zakres pogl¹dów oraz przemyœleñ, które stawiaj¹ wyzwania, informuj¹ oraz maj¹ przyci¹gn¹æ uwagê liderów oraz managerów w danym sektorze. Nie ma ona byæ ani nie jest wyczerpuj¹c¹ prognoz¹ wszystkich zdarzeñ, których nale y siê spodziewaæ. Wy ej przedstawione prognozy to tylko skrócone wersje kilku prognoz dostêpnych w pe³nej wersji raportu Media Predictions TMT Trends 2008 na 14 INFOTEL 2/2008

17

18 telekomunikacja RAPORTY, ANALIZY Co myœl¹ Polacy? Grzegorz Kantowicz Konsumenci o rynku komunikacji elektronicznej Urz¹d Komunikacji Elektronicznej opublikowa³ raport z badañ konsumenckich przeprowadzonych przez CBM INDICATOR w grudniu 2007 roku. Zawarte w nim s¹ m.in. opinie konsumentów na temat rynku komunikacji elektronicznej oraz oferowanych us³ug. Wyniki badania wskazuj¹ na bardzo wysoki stopieñ nasycenia us³ugami telekomunikacyjnymi w zakresie komunikacji telefonicznej. 16 Telefon, niezale nie od wykorzystywanej w tym celu technologii, posiada zdecydowana wiêkszoœæ badanych (95 proc.). Niemal e po³owa respondentów posiada zarówno telefon stacjonarny, jak i komórkowy (43 proc.). Czterech na dziesiêciu u ytkuje tylko aparat komórkowy, a jeden na oœmiu tylko aparat stacjonarny. Tylko jeden badany na dwudziestu (4,8 proc.) nie posiada adnego aparatu telefonicznego. Rynek telefonii stacjonarnej W 2007 roku 56 proc. Polaków deklarowa³o posiadanie telefonu stacjonarnego w gospodarstwie domowym. Najwy sze wskazania znajomoœci spontanicznej spoœród operatorów telefonii stacjonarnej zanotowa³a Telekomunikacja Polska (98,6 proc.). Drugim dobrze znanym operatorem jest Tele2, wymieniany przez ponad po³owê badanych (55 proc.). Kolejnym rozpoznawanym dostawc¹ jest Netia, wymieniana równie przez nieco wiêcej ni po³owê badanych (51,6 proc.). Pierwsze miejsce pod wzglêdem liczby abonentów zajmuje Telekomunikacja Polska, która jest podstawowym operatorem dla 86 proc. respondentów posiadaj¹cych telefon stacjonarny. Udzia³ pozosta³ych operatorów nie przekracza w indywidualnych przypadkach 5 proc. Telefon stacjonarny jest przede wszystkim wa - nym narzêdziem kontaktu w rozmowach lokalnych. Czêstotliwoœæ korzystania z telefonu stacjonarnego w rozmowach lokalnych jest bardzo wysoka, poniewa po³owa badanych (49,7 proc.) korzysta z niego codziennie, a kolejne 44,3 proc. kilka razy w tygodniu (suma wskazañ 3-5 razy w tygodniu i 1-2 razy w tygodniu ). Wyniki sonda u wskazuj¹ na umiarkowan¹ satysfakcjê klientów z us³ug œwiadczonych przez operatorów telefonii stacjonarnej. Najwy ej respondenci ocenili Telefoniê Dialog i Netiê, dla których œrednia ocena by³a identyczna i wynios³a 3,8 w piêciostopniowej skali. Telekomunikacja Polska uzyska³a œredni¹ ocenê 3,3. Ni ej oceniony zosta³ operator Tele2 œrednia ocena 3,2. Najni sz¹ ocenê uzyska³ NOM œrednia 2,4. Czynnikiem maj¹cym zasadniczy wp³yw na decyzje o zmianie operatora pozostaje wysokoœæ abonamentu za œwiadczone us³ugi. Dwie trzecie badanych (67,6 proc.) mog³oby zrezygnowaæ z us³ug operatora, gdyby podwy ki abonamentu przekroczy³y 10 proc. Zgodnie z wynikami sonda u, rynek us³ug telefonii stacjonarnej jest stabilny. Siedmiu na dziesiêciu badanych nie planuje zmiany dotychczasowego operatora. Tylko 15 proc. ankietowanych rozwa a zmianê operatora w najbli szej przysz³oœci. Jako alternatywnego operatora telefonii stacjonarnej badani najczêœciej wskazuj¹ Netiê (22 proc.) oraz Telefoniê Dialog (17,3 proc.). Mniej ni co dziesi¹ty badany wspomina o Tele2 (8,7 proc.) oraz Telekomunikacji Polskiej (5,5 proc.). Najwa niejszym kryterium przy zmianie operatora telefonii stacjonarnej jest dla badanych atrakcyjnoœæ oferty cenowej (suma wskazañ odpowiedzi wa ne i bardzo wa ne wynios³a 89,2 proc.). Warto zauwa yæ, e podobnie wysoki odsetek badanych jako kryterium wa ne przy zmianie operatora wymienia atrakcyjnoœæ promocji i rabatów (suma wskazañ odpowiedzi wa ne i bardzo wa ne 85,1 proc.). Ponad dwie trzecie badanych (68 proc.) deklarowa- ³o œwiadomoœæ mo liwoœci zachowania numeru przy zmianie operatora. O takiej mo liwoœci nie s³ysza³ jeden na czterech ankietowanych (27,2 proc.). Jako przyczynê nieposiadania telefonu stacjonarnego badani najczêœciej podawali posiadanie i u ytkowanie telefonu komórkowego (71 proc.). Inne powody wymieni³ znacznie ni szy odsetek badanych. Wœród wymienianych powodów istotnym wydaje siê element cenowy. Co czwarta osoba nieposiadaj¹ca telefonu stacjonarnego twierdzi, e jest on za drogi. INFOTEL 2/2008

19 RAPORTY, ANALIZY telekomunikacja Przewa aj¹ca czêœæ respondentów, którzy mieli nie gdyœ liniê stacjonarn¹, zrezygnowa³a z us³ug Telekomunikacji Polskiej (93,3 proc.). Znacz¹cymi powodami rezygnacji by³y wysokie op³aty (61,9 proc.) oraz bardziej odpowiadaj¹cy potrzebom respondentów telefon komórkowy (40,1 proc.). Œrednia miesiêczna op³ata za telefon stacjonarny w gospodarstwie domowym wynosi oko³o 82 z³. Najliczniejsz¹ grupê posiadaczy telefonów stacjonarnych stanowi¹ osoby p³ac¹ce rachunki od 51 do 100 z³otych miesiêcznie (56 proc.). Rynek telefonii komórkowej G³ównymi kryteriami branymi pod uwagê przy wyborze operatora telefonii komórkowej s¹ oferta cenowa i rabaty. Ca³kowita œrednia miesiêczna op³ata za korzystanie z telefonu komórkowego jest znacznie wy sza w przypadku osób p³ac¹cych abonament (91 z³otych) ni u ytkowników kart pre-paid (50 z³otych) czy mix (49 z³otych). Wynikaæ to mo e z wiêkszej kontroli wydatków spowodowanej sposobem rozliczania wykonywanych po³¹czeñ lub ograniczeñ bud etowych u ytkowników systemu pre-paid i mix. Rynek internetu W badaniu 82 proc. Polaków zadeklarowa³o posiadanie telefonu komórkowego. Nasycenie indywidualnego rynku telekomunikacyjnego us³ug¹ telefonii komórkowej jest wiêc wiêksze ni nasycenie us³ug¹ telefonii stacjonarnej. Znajomoœæ trzech najwiêkszych operatorów telefonii komórkowej jest na podobnym poziomie: Era (90 proc.), Plus (88 proc.) oraz Orange (87) proc. Nowy operator, który jako czwarty uzyska³ pozwolenie na wykorzystywanie czêstotliwoœci Play, jest wskazywany przez ponad po³owê badanych (54 proc.). Pozostali operatorzy maj¹ sporadyczne wskazania. Wiêkszoœæ respondentów (83 proc.) rejestruje przekaz informacyjny o ofercie operatorów z reklamy w radiu lub telewizji. Badani najczêœciej korzystaj¹ z us³ug operatora telefonii komórkowej Orange (dawniej Idea) 40 proc. badanych. Du y odsetek ankietowanych posiada telefony komórkowe w sieciach Era (33 proc.) oraz Plus (28 proc.). Najwiêksz¹ popularnoœci¹ osób decyzyjnych w sprawach telekomunikacyjnych w badanych gospodarstwach domowych ciesz¹ siê telefony na abonament, a nieco mniejszym telefony na kartê pre-paid. W gronie pozosta³ych osób w rodzinie obserwuje siê tendencjê odwrotn¹ wiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê telefony na kartê ni na abonament. Mo e to wynikaæ z faktu, e osoby inne ni decydent w gospodarstwie domowym to g³ównie osoby m³ode, bardziej kontroluj¹ce poziom wydatków. Wiadomoœci tekstowe wysy³ane z telefonów komórkowych sta³y siê powszechn¹ form¹ komunikacji i ciesz¹ siê du ¹ popularnoœci¹. SMSy s¹ wysy³ane przez 92 proc. posiadaczy telefonów komórkowych, a dwukrotnie mniej osób (45 proc.) wysy³a wiadomoœci MMS. Wiêkszoœæ badanych (62 proc.) jest zdania, e us³uga przenoszenia numerów powinna byæ bezp³atna. Op³atê za tê us³ugê dopuszcza co szósty badany (16 proc.), a wysokoœæ op³aty w ich opinii powinna wynosiæ œrednio 30 z³. Wiêkszoœæ gospodarstw domowych (61 proc.) deklaruje, e posiada w swoim gospodarstwie domowym komputer. Prawie trzy czwarte (73 proc.) gospodarstw domowych posiadaj¹cych komputer ma w domu dostêp do internetu, jednak niespe³na po³owa Polaków korzysta³a z niego w ci¹gu ostatniego miesi¹ca (48 proc.), z czego najwiêcej osób ³¹czy³o siê z sieci¹ we w³asnym domu lub w pracy. Polscy u ytkownicy internetu, którzy korzystali z niego w ci¹gu ostatniego miesi¹ca, deklaruj¹ wysok¹ czêstotliwoœæ korzystania 96 proc. z nich korzysta z sieci internetowej przynajmniej raz w tygodniu. Warto zauwa yæ, e 66 proc. osób korzysta z internetu codziennie. Zdecydowana wiêkszoœæ osób, które korzystaj¹ z internetu w domu, posiada sta³e ³¹cze, g³ównie dostêp szerokopasmowy. Jedna trzecia (33 proc.) posiadaczy sta³ych ³¹czy u ywa po³¹czeñ o prêdkoœci 1 Mb/s lub wiêkszej. Na rynku komunikatorów internetowych dwa programy s¹ zdecydowanie czêœciej wykorzystywane ni narzêdzia firm konkurencyjnych. W rozmowach tekstowych jest to Gadu-Gadu (89 proc.), a w g³osowych Skype (90 proc.). Rynek telewizyjny Prawie po³owa respondentów korzysta tylko z telewizji analogowej przez odbiór naziemny za pomoc¹ tradycyjnej anteny (47 proc.), w co trzecim domu pod³¹czona jest telewizja kablowa (35 proc.), co szósty badany posiada telewizjê cyfrow¹ (16 proc.), a z telewizji satelitarnej korzysta co czternasty badany (7 proc.). Prawie trzy czwarte badanych (71,5 proc.) deklaruje zadowolenie ze swojego dostawcy telewizji. INFOTEL 2/

20 telekomunikacja BEZPIECZEÑSTWO Podejœcie do bezpieczeñstwa sieci wed³ug Juniper Networks Anton Grashion Zrozumieæ sytuacjê Podstawowym aspektem prognozowanego rozwoju sytuacji w zakresie systemów sieciowych i ich bezpieczeñstwa w 2008 roku jest powszechnie przewidywane spowolnienie rozwoju gospodarczego na ca³ym œwiecie. Mo e ono tak e ograniczyæ bud ety dostêpne na systemy zabezpieczeñ i infrastrukturê sieciow¹. Aby w takiej sytuacji odpowiednio wykorzystaæ nasze cenne zasoby na zwalczanie zagro eñ bezpieczeñstwa w najbli szym roku, musimy najpierw dobrze zrozumieæ sytuacjê. Czyli, podchodz¹c do roku 2008 jak do telewizyjnej Kobry, musimy najpierw ustaliæ motyw, sposób i okazjê, oczywiœcie w odniesieniu do naszych sieci. 18 Motyw Motywy mo na podzieliæ na trzy kategorie: chciwoœæ, z³oœæ i wypadek. Chciwoœæ: w ubieg³ym roku wiele napisano o aspektach gospodarczych hackingu i pfishingu i nie ma powodów s¹dziæ, e ten motyw straci na znaczeniu w 2008 roku. W dalszym ci¹gu inwestujemy w systemy, sieci i programy komputerowe stanowi¹ce znaczn¹ wartoœæ tak dla firm je u ytkuj¹cych, jak i dla osób o nikczemnych zamiarach. Bo korzyœci odnoszone z przestêpczego wykorzystania tych zasobów tylko wzmagaj¹ chciwoœæ i stosowanie ataków DoS (blokady us³ug), przestêpcze wykorzystywanie zasobów informatycznych oraz kradzie e danych i w³asnoœci intelektualnej. Z³oœæ/szkodnictwo: motyw ten generalnie przypisuje siê przekonaniom religijnym, politycznym, etnicznym czy rasowym wyznawanym przez zarówno indywidualnych zbuntowanych pracowników, jak i radykalne grupy nacisku. Ataki na sieci i aplikacje mog¹ zmusiæ organizacjê do wprowadzenia œcis³ej polityki kontroli dostêpu, ca³kowitej blokady dostêpu goœcinnego do sieci i zabezpieczenia siê przed powa nymi zak³óceniami mo liwoœci funkcjonowania, w drodze wprowadzania mechanizmów bezpiecznej pracy na odleg³oœæ i odtwarzania dzia³alnoœci po katastrofach. Wypadek: spoœród trzech rodzajów motywów ataków na bezpieczeñstwo systemów bezpoœredni wyp³yw mamy tylko na jeden wypadek. Tutaj podstawowe znaczenie ma, jak okreœlimy ramow¹ politykê ochrony dostêpu do naszych sieci, jak okreœlimy i wdro ymy politykê dopuszczanego u ytkowania systemów (acceptable usage policy AUP) i jak zdejmiemy z barków naszych u ytkowników koniecznoœæ samodzielnego decydowania, czy czemuœ mo na ufaæ, czy nie. Sposób To w³aœnie w p³aszczyÿnie sposobów mamy do czynienia z najwiêksz¹ niepewnoœci¹ odnoœnie do przysz³oœci, bo przewidywañ nie mo na oprzeæ na przesz³oœci. Zagro enie dnia zero (niedawno opracowany i wprowadzony w ycie rodzaj ataku) pozostanie ju z nami na zawsze, mimo e w pewnym stopniu mo na siê przed jego skutkami zabezpieczyæ stosuj¹c mechanizmy zabezpieczenia przed w³amaniami IPS (Intrusion Prevention System). Natomiast jednego mo emy byæ pewni e w miarê, jak w bran y bêd¹ tworzone coraz lepsze mechanizmy ochronne, sposoby atakowania sieci i programów komputerowych bêd¹ równie coraz szybciej ewoluowa³y mo na to przyrównaæ do wyœcigu zbrojeñ. Boty: wiêkszoœæ producentów oprogramowania antywirusowego przewiduje, e w tym roku rozwój botów bêdzie ca³y czas postêpowa³, szczególnie w œwietle informacji o Storm Botnet z 2007 roku. Phishing/SPAM: Pfishing dzia³a! Oszuœci zarabiaj¹ na pfishingu i dobrowolnie od tego nie odst¹pi¹. DoS: to ju nie jest prymitywne narzêdzie si³owe. Ataki DoS (blokady us³ug) mo na kierowaæ selektywnie na konkretne aplikacje, us³ugi czy sieci. Podstawowe znaczenie przy zapobieganiu tego rodzaju atakom ma sprawnoœæ naszych zabezpieczeñ brzegowych i dok³adnoœæ weryfikacji protoko³ów. Okazja Okazje do ataków na sieci przedsiêbiorstw bêd¹ w 2008 roku coraz liczniejsze ze wzglêdu na zwiêkszanie tak zwanego obszaru nara eñ (Vulnerability Surface Area VSA), które jest wynikiem d¹ enia przedsiêbiorstw do zwiêkszania konkurencyjnoœci na przyk³ad otwierania dostêpu do ich sieci dla szerszej rzeszy po ¹danych u ytkowników, aby zwiêkszyæ wydajnoœæ pracy czy ograniczyæ koszty operacyjne zwi¹zane z informatyk¹. Ten wzrost obszaru mo e byæ pobudzany albo zewnêtrznie (wymuszane z zewn¹trz zmiany w sposobie prowadzenia dzia³alnoœci i w sieci), jak i wewnêtrznie, gdzie zmiany powstaj¹ w samej firmie. Na VSA sk³adaj¹ siê trzy podstawowe elementy: aplikacje, u ytkownicy i lokalizacje. I ka dy z tych obszarów mo e powodowaæ wzrost zagro enia wzmocniony wzajemnym oddzia³ywaniem na siebie wszystkich trzech obszarów! Na przyk³ad konsolidacja oœrodków przetwarzania danych z przyczyn ekonomicznych czy ekologicznych prowadz¹ca do fizycznego oddalenia u ytkowników od u ywanych przez nich aplikacji (i stosowanie nowych protoko³ów komunikacji) otwiera przed niepo ¹danymi u ytkownikami znacznie wiêcej mo liwoœci czynienia szkód, ni gdyby wszyscy u ytkownicy znajdowali siê fizycznie w tym samym miejscu co wykorzystywane przez nich dane i aplikacje! Aplikacje: nowe i rozbudowane protoko³y stosowane zarówno przez przedsiêbiorstwa, jak i us³ugodawców mog¹ znacz¹co poszerzyæ obszar VSA, szczególnie je eli s¹ nowe i trudno nimi sterowaæ, b¹dÿ wykorzystuj¹ skokow¹ zmianê portów (na przyk³ad protokó³ P2P Peer to Peer). Prasa informatyczna przedstawia VoIP (Voice over IP) jako tykaj¹c¹ bombê zegarow¹ pod³o on¹ pod zabezpieczenia sieci. Pomijaj¹c owo emocjonalne INFOTEL 2/2008

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R.

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. GRUPA POLSAT Grupa Polsat Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie Największa platforma satelitarna w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 sierpnia 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 sierpnia 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 11 17 sierpnia 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 11.08 Rzeczpospolita: Płatne telewizje tracą tempo w Europie Według najnowszego raportu Research and Markets

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 148 10340 Poz. 1565 i 1566 7. 1. Nadawca nie mo e przenieêç na innà osob prawa do podejmowania decyzji o nadaniu reklamy lub telesprzeda y w sposób prawnie wià àcy dla nadawcy. 2. Nadawca

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com,

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com, 2 O AUTORACH Pentagon Research to agencja badawcza obecna na polskim rynku od 2006 roku. Zespół Pentagon Research specjalizuje się między innymi w ilościowych i jakościowych badaniach marketingowych w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 czerwca 2013 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 czerwca 2013 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 czerwca 2013 r. 03.06 Rzeczpospolita: Kochamy mobilny Internet Dynamicznie rośnie w naszym kraju odsetek wejść do Internetu przy użyciu komórek i tabletów. Do końca roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej:

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: W czasie przeprowadzonego w czerwcu 2012 roku etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent operatora dźwięku zastosowano sześć zadań. Rozwiązanie każdego z zadań

Bardziej szczegółowo

Orange Mobile Exposure 2010 - Polacy lubią mobilne media

Orange Mobile Exposure 2010 - Polacy lubią mobilne media Orange Mobile Exposure 2010 - Polacy lubią mobilne media Polacy znacznie częściej niż użytkownicy mobilnego internetu w innych krajach europejskich wyszukują informacje za pomocą telefonu komórkowego,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XVII Rozdzia³ I. Przedmiot i metoda pracy... 1 1. Swoboda umów zarys problematyki... 1 I. Pojêcie swobody umów i pogl¹dy na temat jej sk³adników... 1 II. Aksjologiczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/52( KNZ/25/15 )/15/GK Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Określenie postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska Warszawa, 20 października 2010 Exposure research Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich Polska Spis treści Metodologia Kim są użytkownicy mediów mobilnych? Jakie są zalety korzystania z mediów

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo