Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych 1"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ I ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 ZDROWIE I DOBROSTAN Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach The Jan Kochanowski University in Kielce MIROSŁAW ZBIGNIEW BABIARZ, EWA MAŁGORZATA SZUMILAS Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych 1 Evaluation of selected aspects of children's health in Poland GUS studies in perspective and our own experience Zdrowie jest pojęciem wieloznacznym i względnym, dlatego jego definiowanie jest bardzo trudne. Jego doprecyzowanie wymaga uwzględnienia między innymi norm kulturowych i społecznych oraz przyjęcia wybranego stanowiska teoretycznego. Sformułowanie uniwersalnej definicji zdrowia staje się prawie niemożliwe z powodu dużych rozbieżności stanowisk socjologów, lekarzy czy demografów i dlatego trudno się spodziewać, aby w ciągu kilku następnych lat powstała definicja i operacjonalizacja terminu <<zdrowie>> zaspokajająca potrzeby teoretyczne i praktyczne [8]. Mimo tych ograniczeń badacze zagadnień zdrowia przyjmują, że zdrowie jest: inną kategorią niż choroba, ma wymiar pozytywny, tzn. oznacza dobre samopoczucie, dobrostan (wellbeing), pojęciem wieloaspektowym [1]. W opinii przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przyjęto, że zdrowie to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie jedynie brak chorób lub niedomagań, natomiast w potocznym rozumieniu tego pojęcia nadal przyjmuje się, że zdrowie jest przeciwieństwem choroby, stanem który nie wymaga interwencji medycznej. W takiej percepcji każdy może pojmować zdrowie w sposób indywidualny, subiektywny. Należy zaznaczyć, iż konkretne okoliczności (sytuacje) mogą zmieniać pogląd człowieka dotyczący własnego stanu zdrowia, a więc odczuwania bólu, dolegliwości, pozytywnej energii, czy dobrego samopoczucia [15, 9]. 1 W artykule wykorzystano obszerne fragmenty publikacji E. M. Szumilas Sześciolatki w Polsce-wybrane aspekty, która została przyjęta do druku w Wydawnictwie UJK na rok 2013.

2 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan 10 MATERIAŁ Aktualnie w wielu krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce jak i w innych regionach świata prowadzone są badania pozwalające na wiarygodną ocenę kształtowania się najważniejszych problemów zdrowotnych. Podstawowy zestaw danych statystycznych charakteryzujących zdrowie społeczeństwa polskiego pochodzi ze stałych badań statystycznych resortu zdrowia, w których wykorzystywane są głównie wskaźniki o charakterze negatywnym (wskazujące na brak zdrowia), a lista badanych problemów zdrowotnych nie jest zbyt obszerna. Zakres tematyczny badań prowadzonych na zlecenie Ministra Zdrowia dotyczy głównie zachorowalności (tj. nowych przypadków zachorowań) na wybrane choroby, przyczyny hospitalizacji szpitalnej, a także chorych objętych opieką czynną (profilaktyką zdrowotną). Stałym monitorowaniem objęte są tylko choroby społeczne lub istotne dla oceny sytuacji zdrowotnej. Wśród nich wyróżnić można: choroby zakaźne i pasożytnicze, nowotwory złośliwe oraz zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Dodatkowych danych dostarczają badania przyczyn hospitalizacji, badania umieralności oraz występowania niepełnosprawności w Polsce. Cyklicznie prowadzone badania demograficzne pozwalają na opracowanie podstawowej kategorii służącej do oceny stanu zdrowia społeczeństwa tj. wskaźnika przeciętnego dalszego trwania życia dla poszczególnych grup wieku. Badania dotyczące stanu zdrowia ludności dostarczają jedynie wycinkowych informacji, bowiem obejmują tylko pewne jego aspekty lub dotyczą określonych grup ludności, a poszczególne tematy często ujmowane są odmiennie, co utrudnia porównywanie wyników. Badania ankietowe dotyczące stanu zdrowia we wszystkich krajach europejskich stanowią podstawę systemu statystyki zdrowia. Są to badania, które umożliwią poznanie sytuacji zdrowotnej ludności kraju i jej uwarunkowań w powiązaniu z charakterystyką demograficzno-społeczną, sytuacją zawodową i miejscem zamieszkania. W celu stałego monitorowania sytuacji zdrowotnej w krajach należących do UE realizowane są cykliczne, reprezentacyjne badania ankietowe stanu zdrowia ludności (EHIS)- [16]. Badanie stanu zdrowia ludności Polski przeprowadzone zostało po raz pierwszy w 1996r., a następnie w latach 2004 i 2009 przez Główny Urząd Statystyczny. Problemy badawcze skoncentrowano na wybranych aspektach związanych z szeroko rozumianą definicją zdrowia i czynnikami mającymi decydujący wpływ na kondycję zdrowotną społeczeństwa. Zgodnie z zaleceniami WHO i UE w badaniu zostały uwzględnione trzy bloki tematyczne dotyczące: oceny stanu zdrowia, korzystania z usług medycznych oraz zachowań pro- i anty-zdrowotnych [10,11,12]. Do badania stanu zdrowia realizowanych przez GUS wykorzystywane są trzy formularze AZD-1 dotyczący gospodarstwa domowego, AZD-2 przeznaczony dla osób dorosłych (w wieku 15 lat i więcej) oraz AZD-3 - przeznaczony dla dzieci (w wieku 0-15 lat). Zgromadzone w bezpośrednich wywiadach informacje zawierają

3 Mirosław Zbigniew Babiarz, Ewa Małgorzata Szumilas Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych subiektywne oceny zdrowia własnego i członków rodziny osób ankietowych dzieci [10,11]. W przyjętych założeniach uznano, że wiek dzieci (sześć lat) może być barierą w badaniach, dlatego też oceny dokonywali dorośli, zatem dane dotyczące oceny zdrowia dzieci są perspektywą ich rodziców i/lub opiekunów. Niektórzy badacze (J. Piaget 1962, J. Kalmins, R. Love i inni 1992, S. Normadean i inni 1998) uważają, że postrzeganie zdrowia i choroby przez dzieci czy młodzież jest odmienne niż u dorosłych. Analiza dostępnych wyników badań wskazuje, że: dzieci młodsze spostrzegają siebie jako zdrowe lub chore pod wpływem opinii innych lub gdy, zdrowie kojarzy im się z sytuacjami pozytywnymi, zaś choroba przeciwnie z negatywnymi, nastolatki w wieku lat postrzegają zdrowie jako system, w którym wyróżniają komponent fizyczny, psychiczny, energetyczny i społeczny [4], wraz z wiekiem dzieci coraz precyzyjniej określają to czym według nich jest zdrowie, biorąc pod uwagę różne jego aspekty, a koncepcja ta upodabnia się do koncepcji prezentowanej przez ich matki [5, 15]. Warto zaznaczyć, że indywidualna/subiektywna ocena i sposób spostrzegania zdrowia zarówno dorosłych jak i dzieci (najczęściej w wieku powyżej szóstego roku życia) coraz częściej są wykorzystywane przez badaczy do oceny stanu zdrowia, co uwzględniono w badaniach własnych oraz w cyklicznie prowadzonych badaniach GUS. METODA Opracowanie dotyczy wybranych aspektów zdrowia fizycznego dzieci w Polsce w perspektywie porównania wyników ogólnopolskich badań dzieci sześcioletnich (badania prowadzone w ramach projektu Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej ) z populacją dzieci w wieku 0-14 lat (badania GUS, lata 2004 i 2009). W przeprowadzonych badaniach sondażowych wykorzystano mierniki subiektywne, czyli bezpośrednie dane uzyskane od rodziców lub opiekunów dzieci. Przyjmuje się, że w badaniach społecznych ten rodzaj diagnozy jest rzetelnym i trafnym źródłem informacji, a po odpowiednim opracowaniu statystycznym, stanowić może bazę do wnioskowania i rekomendowania konstruktywnych działań. Ocena subiektywna pozwala na: rozpoznanie zdrowia i określenia dobrostanu z perspektywy samych badanych; pełniejszą ocenę zdrowia całej populacji niż wskaźniki negatywne umieralność i zachorowalność; określenie współzależności między samooceną i zadowoleniem z życia, a podejmowaniem niektórych zachowań ryzykownych. 11

4 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan W badaniach Zdrowie i rozwój dziecka prowadzonych w ramach projektu Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej, który był realizowany przez zespół naukowy pracowników Akademii Świętokrzyskiej w 2006 roku podjęto próbę oszacowania: 1. Częstości występowania u 6-latków problemów zdrowotnych, które są powodem niepełnej zdrowotnej gotowości i które mogą wpływać niekorzystnie na przebieg adaptacji szkolnej oraz zdolność do uczenia się w pierwszych latach nauki w szkole. 2. Odsetka dzieci 6-letnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na stan zdrowia. 3. Potrzeb w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej nad dziećmi 6-letnimi rozpoczynającymi naukę. Szczegółowe wyniki zostały opublikowane w raporcie Dziecko sześcioletnie zaś w niniejszym artykule zostaną poddane analizie te, które dotyczą zdrowia fizycznego i do których znaleziono odwołanie w opracowaniach GUS z 2004 i 2009 r [11,12,13]. Narzędziem badawczym w projekcie Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej była ankieta wywiadu z instruktażem adresowana do rodziców dzieci 6- letnich. Kwestionariusz wywiadu zawierał 26 pytań, z których część zaczerpnięto z Kwestionariusza GUS AZD-3, projektu KIDSCREEN-52 oraz Kwestionariusza Mocnych Stron i Trudności R. Goldmana. Pytania do Kwestionariusza Mocnych Stron i Trudności (SDQ, wersja polska użyta w roku 2006) zostały udostępnione w czasie konsultacji naukowych przez prof. dr hab. med. Barbarę Wojnarowską, natomiast pytania, które przetestowano w ramach badania ankietowego KIDSCREEN- 52 pozyskano od dr n. med. Joanny Mazur. Narzędzie badawcze wzorowano na formularzu AZD-3, przeznaczonym dla dzieci w wieku do 14 lat. Zgodnie z założeniami badań prowadzonymi przez GUS na pytania umieszczone w formularzu AZD-3 powinni odpowiadać rodzice i/lub opiekunowie dzieci objętych badaniem, co zastosowano w badaniach sześciolatków. W projekcie pytania badawcze podzielono na trzy części: część I dotyczyła aspektów zdrowia fizycznego dzieci, w tym informacji o wadze urodzeniowej, skali Apgar, terminie porodu, ogólnym stanie zdrowia dziecka, wadach wrodzonych, urazach lub zatruciach, chorobach przewlekłych oraz innych nieokreślonych wcześniej problemach zdrowotnych, część II zawierała pytania o stan zdrowia psychicznego i społecznego dzieci sześcioletnich. Otrzymane dane pozwoliły na określenie częstotliwości występowania zaburzeń emocjonalnych, trudności w kontaktach rówieśniczych i w sferze zachowania, część III składała się z pytań dotyczących opieki medycznej i psychopedagogicznej. Zapytano rodziców o orzeczenia z poradni psychologiczno pedagogicznych, profilaktyczne badania lekarskie i opiekę stomato- 12

5 Mirosław Zbigniew Babiarz, Ewa Małgorzata Szumilas Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych logiczną. W tej części postawiono również pytanie o palenie tytoniu przez dorosłych w obecności dzieci. Kwestionariusz wywiadu zawierał głównie pytania zamknięte, z kafeterią odpowiedzi tak lub nie lub możliwością wyboru jednej odpowiedzi spośród trzech lub pięciu możliwych. Kilka pytań w kwestionariuszu miało charakter pytań otwartych. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane analizy dotyczące części I. Rodzice dzieci 6-letnich otrzymywali kwestionariusze podczas zebrań organizowanych w przedszkolach i szkołach. Druki kwestionariuszy rozdawały pielęgniarki, które przed rozpoczęciem badań podjęły szkolenia związane z procedurą ich realizacji. Miały one za zadanie przekazanie rodzicom (opiekunom) instrukcji wypełnienia kwestionariuszy i udzielenia dodatkowych wyjaśnień gdyby o nie poproszono. Zgodnie z przyjętą procedurą badania były anonimowe [13]. WYNIKI BADAŃ Szczegółowe wyniki badań dotyczące stanu zdrowia i rozwoju dzieci sześcioletnich zawarto w publikacji Sześciolatki w Polsce. Raport 2006, Diagnoza badanych sfer rozwoju. Natomiast w niniejszym artykule zostaną wykorzystane informacje dotyczące ich ogólnego stanu zdrowia, występowania wad wrodzonych oraz chorób przewlekłych. Jednocześnie zostaną dokonane porównania z wykorzystaniem danych GUS z lat 2004 i 2009 dotyczących oceny analogicznych aspektów zdrowia dzieci. Warto zaznaczyć, że w roku 2009 w ramach Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia zapytano respondentów o ocenę ogólnego stanu zdrowia, przy czym poproszono, aby przy jej dokonaniu nie brali pod uwagę krótkotrwałych lub tymczasowych problemów zdrowotnych (np. przeziębienia, grypy, chorób wieku dziecięcego). Stan zdrowia dzieci do lat 14-tu ocenili ich rodzice, bądź opiekunowie prawni, a w przypadku respondentów w wieku powyżej 14 roku życia bezpośrednio osoby ankietowane [12]. ZDROWIE FIZYCZNE W ocenie zdrowia brane są pod uwagę mierniki rozwoju, w tym, fizycznego i sprawności fizycznej, które jednocześnie uważane są za pozytywne wskaźniki zdrowia populacji. Jest to założenie słuszne, gdyż ocena rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz monitorowanie jego przebiegu ( ) jest istotnym warunkiem powodzenia wczesnej profilaktyki w pediatrii co zostało zauważone i uwzględnione w badaniach opisanych poniżej ( ).[6]. OGÓLNY STAN ZDROWIA DZIECI Wyniki ankiety przeprowadzonej przez GUS w 2009r. pokazały, że zdrowie dzieci i młodzieży w wieku 0-14 lat oceniono lepiej w 2009 r. niż pięć lat wcześniej. 13

6 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan Ocenę co najmniej dobrą przyznano odpowiednio 92,2% dzieciom w tej grupie wieku, taką sobie, ani dobrą ani złą 6,4%, a złą i bardzo złą 1,4%. W ciągu 5 lat nastąpiła zmiana ocen stanu zdrowia dzieci, czego odzwierciedleniem był wzrost ocen bardzo dobrych (o 10,2 pkt proc.) przy jednoczesnym spadku ocen dobrych (o 9,0 pkt proc.). Omawiane zmiany wystąpiły we wszystkich grupach wieku. Odsetek ocen negatywnych oraz takich sobie, ani dobrych ani złych zarówno w 2004 r., jak i w 2009 r. utrzymał się na podobnym poziomie [12]. Według badań GUS z 2004r. i 2009r. ocena stanu zdrowia dzieci jest dużo lepsza niż u osób dorosłych i wyższa niż w badaniu z 1996r. Dane szczegółowe zawarto w tabelach I (2004r.) i II (2009r.). TAB. I Ocena stanu zdrowia w 2004r. [17] 14

7 Mirosław Zbigniew Babiarz, Ewa Małgorzata Szumilas Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych TAB.II Ocena stanu zdrowia w 2009r. [17] Z analizy danych wynika, że w obu badaniach najkorzystniej oceniono zdrowie najmłodszych dzieci w wieku 0-4 lat. W roku 2009 dla dzieci w przedziale wieku 0-4 lata odsetek ten wyniósł 10 pkt proc., zaś w kolejnej grupie wieku 5-9 lat 7,6 pkt proc. Niemal 11 pkt proc. odnotowano wśród dzieci w wieku lat. Tak jak w badaniu z roku 2004 najczęściej ocenę bardzo dobrą wskazali rodzice dzieci w wieku 0-4 lata, a dobrą najczęściej dla dzieci w wieku lat. Ocena taka sobie, czyli ani dobra ani zła była najczęściej przypisywana grupie dzieci w wieku lat. Otrzymane wyniki wskazują, że w porównaniu z wynikami badań z 2004r. zmniejszeniu uległ odsetek dzieci w wieku 0-14 lat, których zdrowie oceniono jako złe z 1,4% na 1,1%, natomiast odsetek z bardzo złą oceną stanu zdrowia zwiększył się z 0,1% do 0,2%. Z dalszych analiz dotyczących obu badań nieco lepiej oceniane było zdrowie dziewczynek niż chłopców, a ich stan zdrowia częściej oceniano jako bardzo dobry. Analogicznie do badania z 2004r. również w tym z roku 2009 znacznie lepiej oceniono zdrowie dzieci w wieku do 14 lat mieszkających na wsi niż ich rówieśników z miast (ocenę bardzo dobrą i dobrą przyznano odpowiednio 93,2% i 91,5 % dzieci). W miastach odsetek chłopców z oceną bardzo dobrą i dobrą był na zbliżonym poziomie we wszystkich grupach wieku (od 89,9% lat do 90,9% lata), a wśród dziewcząt w wieku 0-4 lata był najwyższy. Na wsi zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców w grupie wieku 5-9 lat omawiany wskaźnik był najniższy (odpowiednio 91,4% i 93,1%), a najwyższy u dziewcząt w wieku lat i chłopców w wieku 0-4 lata (odpowiednio 94,6% i 94,0%.) [12] W badaniach sześciolatków pytanie dotyczące oceny stanu zdrowia zadano rodzicom/opiekunom objętych diagnozą dzieci. Posłużono się pięcioma kategoriami 15

8 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan oceny stanu zdrowia, które wzorowano na formularzu AZD-3. Uzupełnieniem proponowanej tam taksonomii było wprowadzenie dodatkowej kategorii doskonały stan zdrowia. Ogółem w badaniach w I i II sekwencji wzięło udział ponad 62 tys. ankietowanych, z czego 5,0% pominęło odpowiedź na to pytanie. Z deklaracji rodziców wynika, że ok. 11,0% sześciolatków nie ma żadnych problemów zdrowotnych lub rozwojowych. Największy odsetek dzieci z doskonałym stanem zdrowia odnotowano u dzieci objętych badaniami w próbie celowej 13,5%. Analiza wykazała, że około 42,0% rodziców oceniło stan zdrowia swoich dzieci jako bardzo dobry i dobry. Ocena stanu zdrowia w powyższych kategoriach była zbliżona do danych pochodzących z badań GUS. Należy to określić jako pewną stałą tendencję, która nie zmieniła się na przestrzeni ponad 10. lat. Co dwudziesty badany rodzic/opiekun określił, że dzieci mają taki sobie stan zdrowia, natomiast tylko 278 z nich stwierdziło, że dzieci mają stan zdrowia określany jako zły. Zróżnicowanie oceny ogólnego stanu zdrowia chłopców i dziewczynek było istotne statystycznie (p<00,1) w obu sekwencjach badań, natomiast różnic takich nie zanotowano w odniesieniu do próby celowej. Stan zdrowia chłopców był oceniony jako nieco gorszy niż dziewcząt, na co wskazywały odpowiedzi w kategoriach taki sobie i zły. Chłopców z gorszym stanem zdrowia było około 18,0%, a dziewcząt 13,0% (dane dotyczą obu sekwencji badań, w tym próby celowej). W badaniach dokonano również oceny stanu zdrowia dzieci sześcioletnich ze względu na miejsce zamieszkania. Z deklaracji ankietowych wynika, że dzieci z doskonałym i bardzo dobrym zdrowiem częściej mieszkają w mieście niż na wsi, a różnica wynosiła odpowiednio 6,0% i 9,0%. Więcej dzieci z dobrym zdrowiem mieszkało na wsi niż w mieście. W badaniach stwierdza się zależność istotną statystycznie pomiędzy miejscem zamieszkania, a stanem zdrowia dziecka (p<0,001 dla I i II sekwencji)[13]. Dane prezentuje rycina Doskonały Taki sobie 0 Doskonały Dobry Zły Chłopcy Dziewczęta Rycina 1. Ocena stanu zdrowia badanych dzieci sześcioletnich. Opr. Własne 16

9 Mirosław Zbigniew Babiarz, Ewa Małgorzata Szumilas Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych WADY WRODZONE Kolejne pytanie, które zadano rodzicom/opiekunom dotyczyło wrodzonych wad rozwojowych (niedorozwojów), czyli tych, które powstają przed urodzeniem w czasie rozwoju zarodka lub płodu w łonie matki i zostały wykryte przed ukończeniem drugiego roku życia. Dane dotyczące częstotliwości występowania wad wrodzonych u dzieci w Polsce ograniczają się do informacji pochodzących z regionalnych rejestrów wad u noworodków oraz rejestru zgonów i hospitalizacji. Utrudnieniem monitoringu jest stosowanie różnorodnej metodologii badań oraz wskazywanie różnych okresów obserwacji. Trudno jest zatem określić, ile dzieci rodzi się z wadami rozwojowymi, i ile z nich przeżywa do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Z raportu GUS dotyczącego stanu zdrowia ludności Polski z 2004r. wynika, że wady wrodzone występują u 5,7% dzieci. Najczęściej są to wady serca i układu krążenia stwierdzono je u 27,2% dzieci z wadami rozwojowymi, w tym u blisko 34% dziewczynek i u 21,1% chłopców. Drugie w kolejności występowania są wady układu mięśniowo-kostnego i powłok (włącznie z wytrzewieniem i przepukliną przeponową) ma je 15,1% dzieci z niedorozwojami. Takie wady częściej mają chłopcy niż dziewczynki (17,9% i 12,1% odpowiednio wśród dzieci danej płci z wadami rozwojowymi). Jednocześnie stwierdzono ponad 42% przypadków występowania wad wrodzonych narządów lub układów innych niż wymienione w ankiecie.[11] Uwaga: w publikacji Stan zdrowia ludności Polski w 2009R., nie zamieszczono danych dotyczących wad wrodzonych u dzieci, dlatego też odwołanie się do nich nie było możliwe, zatem poniżej prezentowane są dane z ogólnopolskich badań sześciolatków Układu krążenia/serca Rozszczep kręgosłupa, przepuklina mózgowa, wodogłowie I sekwencja II sekwencja Rycina 2. Częstotliwość występowania wad wrodzonych u badanych dzieci sześcioletnich [Opr. Własne] 17

10 18 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan Rodzice/opiekunowie ankietowani w badaniach ogólnopolskich Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej na pierwszym miejscu wskazywali wady serca (2,8%), a w następnej kolejności: wady układu moczowego (ok. 1,9%), wady układu pokarmowego (ok. 1,4%), wady układu mięśniowo-kostnego (niecałe 1,4%), zespół Downa (ok. 0,6%) i wady kręgosłupa oraz wargi i podniebienia (po 0,4%). Oprócz wymienionych wad wrodzonych, ankietowani wskazywali jeszcze inne, nie ujęte w nim schorzenia. Były to głównie wady wzroku, słuchu, autyzm oraz wady układu oddechowego, których łączną liczbę oszacowano na 1903 przypadki. Siła związków pomiędzy określonym rodzajem wady wrodzonej, a płcią była zróżnicowana w zależności od etapu badań, więcej różnic istotnych statystycznie odnotowano w I sekwencji. Z analizy danych otrzymanych od rodziców wynika, że wady wrodzone częściej występowały wśród dzieci mieszkających w mieście (ok. 9,0%) niż na wsi (7,3%), a tendencja ta dotyczyła prawie wszystkich wyszczególnionych w ankiecie schorzeń. Wyjątek stanowiły wady kręgosłupa i wady wargi, częściej występowały u dzieci mieszkających na wsi niż w mieście. Różnice istotne statystycznie pomiędzy wadą wrodzoną a miejscem zamieszkania zaznaczyły się najwyraźniej wśród chorych z wadami serca. Zależność ta wystąpiła w obu próbach losowych [13]. CHOROBY PRZEWLEKŁE Istotnym aspektem zdrowia uwzględnionym w badaniach dzieci sześcioletnich oraz badaniach GUS jest występowanie chorób przewlekłych, z zaznaczeniem, iż statystyki medyczne wskazują na wzrost częstości występowania chorób przewlekłych wśród dzieci. W Polsce, mimo iż nie są prowadzone dokładne statystyki dotyczące chorób przewlekłych u dzieci, przyjmuje się, że dotykają one od 12% do ponad 20% ogółu pokolenia w wieku od 0-19 lat. Na świecie odsetek ten jest podobny i wynosi 10-20% [9]. Wyniki badań GUS z 2004r. pokazują, że 20,5 % ogółu dzieci choruje obecnie przewlekle na co najmniej jedną chorobę. Najczęściej chorują dzieci w wieku 5 lat i starsze, niż dzieci młodsze w przedziale 0-4 lata. Chłopcy chorują częściej niż dziewczynki 21,8% do 19,2% i różnica ta jest symptomatyczna dla każdej grupy wiekowej. Według badań GUS, dzieci chorują przewlekle na schorzenia alergiczne (9%), a następne pod względem częstości są choroby płuc (3,9%) oraz choroby oka (3,7%) [11]. Dane zawarte w publikacji Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009r wskazują, że lista chorób i dolegliwości zdrowotnych wyszczególnionych dla dzieci w wieku 0-14 lat obejmowała następujące pozycje: alergia bez astmy alergicznej (np. nieżyt nosa, zapalenie skóry), astma (łącznie z astmą o podłożu alergicznym), choroby oka,

11 Mirosław Zbigniew Babiarz, Ewa Małgorzata Szumilas Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych choroby kręgosłupa, częste bóle głowy, trwały uraz, obrażenia lub uszkodzenia spowodowane przez wypadek, choroby oka, choroby kręgosłupa, inne choroby, trwały uraz, obrażenia lub uszkodzenia spowodowane przez wypadek. Analiza danych badania GUS przeprowadzonego w 2009 r. wskazuje, że na choroby i dolegliwości przewlekłe cierpiało 1 541,6 tys. dzieci. Najczęściej dzieci chorowały na alergię (co szóste dziecko). W dalszej kolejności u dzieci wystąpiły: choroby oka (4,2%), astma (2,8%), choroby kręgosłupa (1,5%) i częste bóle głowy (1,1%) [17]. 19

12 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan TAB.III. Częstotliwość występowania chorób przewlekłych u dzieci [17] 20

13 Mirosław Zbigniew Babiarz, Ewa Małgorzata Szumilas Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych TAB.IV. Częstotliwość występowania chorób przewlekłych u dzieci [17] 21

14 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan Dane wskazują, że najczęściej u dzieci w wieku 5-9 lat odnotowano alergie, astmę i inne choroby (odpowiednio 19,3%, 4,0%, 8,1%). Wśród dzieci starszych, w przedziale wieku lat najczęściej rozpoznawano choroby oka, kręgosłupa oraz bóle głowy (odpowiednio 7,2%, 2,9%, 2,4%). Dzieci zamieszkałe w miastach częściej niż ich rówieśnicy ze wsi chorowały na alergię (odpowiednio 17,8% i 13,7%), natomiast częściej alergię diagnozowano u chłopców niż wśród dziewczynek (miasta: 20,7% i 14,9%; wieś: 15,1% i 12,2%). Odsetki dzieci chorujących na astmę w miastach i na wsi były niemal identyczne (odpowiednio 2,8% i 2,7%). Na astmę chorowali częściej chłopcy niż dziewczynki (miasta: 3,7% i 1,9%; wieś: 3,7% i 1,7%) i częściej taki stan wskazywano dla mieszkańców miast niż wsi. Odsetek dzieci, u których stwierdzono choroby oka w obu środowiskach - miastach i na wsi był zbliżony (odpowiednio 4,3% i 4,1%), częściej natomiast choroby te występowały u dziewczynek niż chłopców. Dzieci zamieszkujące wieś chorowały częściej na dolegliwości kręgosłupa niż mieszkające w mieście (odpowiednio 1,7% i 1,4%) i częściej te schorzenia dotyczyły dziewczynek niż chłopców. Inne choroby występowały częściej u dzieci zamieszkujących miasta (8,2%) niż wieś (6,8%) [17]. Porównując wyniki cytowanych badań z badaniami dzieci sześcioletnich należy stwierdzić, że sześciolatki najczęściej obciążone są następującymi chorobami: alergią (bez astmy) średnio co szóste dziecko (15,8%), astmą o podłożu alergicznym średnio 4,0%, przewlekłymi stanami lękowymi, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością 3,8%, przewlekłym zapaleniem oskrzeli 3,3%, zezem 3,1%, moczeniem nocnym 2,5%, wadą lub chorobą serca 1,8%, przewlekłymi chorobami skóry 1,6%, przewlekłym zapaleniem układu moczowego 1,1%, przewlekłymi objawami ze strony układu pokarmowego 1,1%, astmą niealergiczną 0,9%, padaczką 0,7%, przewlekłą chorobą stawów (reumatyzmem) 0,5%, chorobami kręgosłupa (ale nie wady postawy) 0,5%, cukrzycą 0,3%, mózgowym porażeniem dziecięcym 0,3%, nowotworami złośliwymi 0,2%, innymi chorobami, tj.: autyzmem wczesnodziecięcym, zespołem Downa, zaburzeniami tarczycy, zaburzeniami wzrastania. Z danych przedstawionych na rycinach 3 i 4 wynika, że zbiorowość dzieci sześcioletnich przewlekle chorych liczy ok. 3,0% populacji. Zaobserwowano prawidłowość, że chłopcy nieco częściej niż dziewczynki zapadali na choroby przewlekłe. Różnic istotnych statystycznie, ze względu na płeć nie stwierdzono, zarówno w I jak i w II sekwencji badań u dzieci z wadami serca, chorobami układu pokarmowego, chorobami kręgosłupa, zezem, cukrzycą, nowotworami i mózgowym porażeniem dziecięcym. W kategorii inne choroby zanotowano wzrost zachorowalności dzieci w sekwencji II w porównaniu z I. Wyniki z próby celowej potwierdziły opisane powyżej tendencje. 22

15 Mirosław Zbigniew Babiarz, Ewa Małgorzata Szumilas Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych Chłopcy Alergia (bez astmy alerg.) Zapalenie oskrzeli Wada/ choroba serca Przewlekłe objawy układu pokarmowego Dziewczęta Rycina 3. Częstotliwość występowania chorób przewlekłych u badanych dzieci sześcioletnich w I sekwencji [Opr. własne] Chłopcy Alergia (bez astmy alerg.) Zez Zapalenie układu moczow ego Dziewczęta Rycina 4. Częstotliwość występowania chorób przewlekłych u badanych dzieci sześcioletnich w II sekwencji [Opr. własne] 23

16 24 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan Poddając analizie statystycznej zgromadzony materiał empiryczny, zauważono brak wyraźnej tendencji pomiędzy rodzajem schorzenia, a typem miejsca zamieszkania. Związki istotne statystycznie wystąpiły w obu sekwencjach badań jedynie w grupie alergików (ale bez astmy alergicznej) i przy astmie o podłożu alergicznym. W próbie celowej nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie. Według opinii ankietowanych, większą zachorowalność przejawiały dzieci, które mieszkały w miastach niż na wsi. Różnica w tym zakresie, w badaniach przeprowadzonych wiosną 2006r. wynosiła 0,6% (w mieście chorowało 2,7% dzieci, natomiast na wsi 2,1%), a w II sekwencji zachorowalność nieco się zmniejszyła (0,5%). Z danych sondażowych wynika, że rodzice dzieci przewlekle chorych częściej zapisywali je do przedszkoli niż do szkół. Zależności istotne stwierdzono w przypadku pięciu schorzeń, w tym w: astmie o podłożu alergicznym, alergii (bez astmy alergicznej), reumatyzmie, nowotworach złośliwych i w moczeniu nocnym (p>0,05 do p>0,001). Przeprowadzając próbę oceny stanu zdrowia i rozwoju dzieci sześcioletnich wyłoniono grupę dzieci ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi i edukacyjnymi, do której przynależą dzieci z: wadami wrodzonymi (ok. 9%), urazami mnogimi (1%), chorobami przewlekłymi oraz problemami sensoryczno-motorycznymi (ok. 18%), tj. słuchem, wzrokiem, trudnościami w mówieniu i trudnościami w poruszaniu się. Wyniki badania ankietowego wskazują na znaczny odsetek chorób przewlekłych u dzieci sześcioletnich. Najczęściej dzieci chorują na choroby układu oddechowego: alergię (bez astmy alergicznej), astmę o podłożu alergicznym i przewlekłe zapalenie oskrzeli. Wśród dzieci z różnymi rodzajami trudności rozwojowych najwięcej jest dzieci z trudnościami w mówieniu 9% i kłopotami ze wzrokiem prawie 8%. Należy zaznaczyć, że u części sześciolatków z grupy o specjalnych potrzebach zdrowotnych i edukacyjnych występują sprzężenia polegające na jednoczesnym występowaniu wady wrodzonej, choroby przewlekłej czy określonej trudności rozwojowej. Według opinii rodziców/opiekunów problemy zdrowotno-rozwojowe częściej dotyczą chłopców niż dziewcząt i dzieci mieszkających w mieście niż na wsi.[13] DŁUGOTRWAŁE PROBLEMY ZDROWOTNE Dokonując oceny stanu zdrowia dzieci należy określić częstotliwość występowania długotrwałych problemów zdrowotnych trwających nie krócej niż 6 miesięcy, które nie musiały być skutkiem tylko choroby przewlekłej lecz mogły stanowić następstwa długotrwałego złego samopoczucia, niesprawności czy kalectwa. Bez względu na bezpośrednią przyczynę tego typu problemów najważniejszym był fakt, że takowe problemy zdrowotne wystąpiły i trwają przez określony czas. Jak wynika z badania GUS przeprowadzonego w 2004r. częściej niż co trzeci mieszkaniec Polski deklarował występowanie długotrwałych problemów zdrowotnych, trwających co najmniej 6 miesięcy. Istnienie przewlekłych problemów ze zdrowiem zgłaszali rodzice ponad 16% badanych dzieci. Wynika z tego, że co szóste dziecko ma długotrwałe dolegliwości zdrowotne. Największą grupę wieku (18,3%) z takim problemami stanowią 10-14

17 Mirosław Zbigniew Babiarz, Ewa Małgorzata Szumilas Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych latkowie, najmniejszą dzieci najmłodsze do czwartego roku życia. Znacznie częściej długotrwałe problemy zdrowotne dotykają dzieci zamieszkałe w miastach 18,7% niż na wsi 13,0% oraz częściej chłopców niż dziewczynki (odpowiednio 17,6% i 14,9%) - porównaj TAB. IV/6 GUS 2004, s.88 [11] TAB. V Częstotliwość występowania długotrwałych problemów zdrowotnych [17] Badania dotyczące występowania problemów zdrowotnych przeprowadzono także w 2009r., a ich wyniki niewiele różniły się od tych sprzed czterech lat. Z opracowania Stan zdrowia ludności Polski w 2009r. wynika, iż mimo poprawy subiektywnej oceny stanu zdrowia, u prawie co drugiego mieszkańca Polski (43%) wystąpiły długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe, trwające co najmniej 6 miesięcy. Częstość występowania takich problemów rośnie wraz z wiekiem. O ile wśród ludzi młodych (do 30 roku życia) długotrwałe problemy zdrowotne występują niezbyt często (u co 5-6 osoby), o tyle wśród ludzi starszych (zwłaszcza po ukończeniu 60 roku) bardzo często. Istnienie przewlekłych problemów ze zdrowiem zgłaszali rodzice prawie 16% badanych dzieci. Wynika z tego, że więcej niż co szóste dziecko ma długotrwałe dolegliwości zdrowotne. Największą grupę (19,1%) z takimi problemami stanowią 5-9-latkowie, najmniejszą dzieci najmłodsze do czwartego roku życia. Znacznie częściej długotrwałe problemy zdrowotne dotykają dzieci mieszkające w miastach 17,5% niż na wsi 13,2% oraz częściej chłopców niż dziewczynek (odpowiednio 17,4% i 13,7%) i te relacje można ocenić jako stałe - porównaj TAB. IV/23 [12] 25

18 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan TAB. VI Częstotliwość występowania poważnych kłopotów i trudności zdrowotnych [17] 26

19 Mirosław Zbigniew Babiarz, Ewa Małgorzata Szumilas Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych W ogólnopolskich badaniach dzieci sześcioletnich rodzice wskazali, że około 9% dzieci miało problemy w mówieniu, 7-8% kłopoty ze wzrokiem, zaś ze słuchem 3%. Najmniej sześciolatków to dzieci, które dotknęły ograniczenia w poruszaniu się ok. 1%. Warto zwrócić uwagę, że mniej tego typu przypadków odnotowano w drugiej sekwencji badań, a więc wśród dzieci, które dopiero rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne. Może to wynikać z faktu, że część nie była jeszcze objęta tzw. bilansem zdrowia sześciolatka, gdyż taką ocenę najczęściej przeprowadza się w listopadzie i grudniu, czyli później niż badania w etapie drugim. W grupie z poważnymi trudnościami rozwojowymi najwięcej jest dzieci z trudnościami w mówieniu 9% i kłopotami ze wzrokiem prawie 8%, przy czym zauważa się różnice w badaniach w sekwencji I i II. Częściej problemy tego typu występują wśród chłopców niż wśród dziewczynek. 27

20 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan Kłopoty ze słuchem Kłopoty ze w zrokiem Trudności w mów ieniu Trudności w poruszaniu się Chłopcy Dziewczęta Kłopoty ze słuchem Kłopoty ze w zrokiem Trudności w mów ieniu Trudności w poruszaniu się Ogółem Rycina 5. Częstotliwość występowania długotrwałych problemów zdrowotnych u badanych dzieci sześcioletnich w I i II sekwencji. [Opr. własne] 28

21 Mirosław Zbigniew Babiarz, Ewa Małgorzata Szumilas Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych WNIOSKI Wyprowadzenie wniosków końcowych dotyczących oceny stanu zdrowia dzieci w Polsce jest zadaniem złożonym i wymagającym badań komparatystycznychciągłych, systematycznych i pogłębionych prowadzonych w oparciu o ujednoliconą metodologię. Analizy powinny być poparte twardymi argumentami a nie jedynie przypuszczeniami czy wręcz błędnym wnioskowaniem, ponieważ zdrowie jako warunek wypełniania ról życiowych jest głównym z determinantów jakości życia. Dlatego też w badaniach nad jakością życia związaną ze zdrowiem należy uwzględnić m. in: 1) funkcjonowanie fizyczne 2) funkcjonowanie psychiczne (pozytywne i negatywne emocje) 3) funkcjonowanie społeczne (kontakty z rodziną i rówieśnikami). W niniejszym artykule uwzględniono jedynie aspekt zdrowia fizycznego, co wynikało z ograniczeń tekstu, a nie braku danych empirycznych. Zaprezentowane w artykule wyniki badań przeprowadzone przez GUS w latach 1996, 2004 i 2009 nie odnoszą się tylko do dzieci sześcioletnich, a obejmują kategorię dzieci i młodzieży w przedziale 0-14 oraz 15 lat i więcej. W dostępnych opracowaniach brak jest wyszczególnienia danych na kolejne lata życia, co utrudnia prowadzenie analiz porównawczych i wypracowanie uogólnień. Jednak zestawienie wybranych wskaźników oceny zdrowia dzieci pozwala na wskazanie wspólnych problemów [11, 12, 13, 16] Powyższa analiza wskazuje, że stan zdrowia dzieci w Polsce jest dość zróżnicowany, chociaż zdrowie dzieci i młodzieży w wieku 0-14 lat oceniono lepiej w roku 2009 niż w roku Wskaźniki dotyczące oceny zdrowia w poszczególnych kategoriach utrzymują się niemal na stałym poziomie. Ponad 40,0 % rodziców i/lub opiekunów twierdzi, że najwięcej dzieci ma bardzo dobre i dobre zdrowie (TAB.I i II oraz RYC. I). Porównując wyniki trzeba jednak wskazać na zwiększenie się odsetka dzieci ze złym zdrowiem na przestrzeni dwóch kolejnych badań (2004r. i 2009r.) z 0,2% do 0,5 % wśród dzieci 5-9- letnich. W grupie sześciolatków objętych badaniami ogólnopolskimi takich przypadków było 278. Zatem, należy poprawić jakość opieki zdrowotnej w obszarze pediatrii, w tym diagnostyki medycznej, aby w przyszłości grupa ryzyka wystąpienia tego typu problemów nie powiększała się. Szczególnego znaczenia należy nadać badaniom profilaktycznym, które w Polsce są obowiązkowe i powinny być wykonywane (zgodnie z przyjętą metodyką i procedurami) w stosunku do wszystkich dzieci/młodzieży w określonych latach życia [17] Dane dotyczące częstotliwości występowania wad wrodzonych u dzieci w Polsce pozwalają na stwierdzenie, iż wady wrodzone występują u niespełna 6,0 % dzieci. Najczęściej są to wady serca i układu krążenia, a drugie w kolejności występowania są wady układu mięśniowo-kostnego i powłok. Jednocześnie stwierdzono ponad 42% przypadków występowania wad wrodzonych narządów lub układów innych niż wymienione w ankiecie [11, 12]. 29

22 30 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan Rodzice/opiekunowie dzieci sześcioletnich wskazali, że 2,8% dzieci ma wady serca, a wady układu moczowego dotykają ok. 1,9% z badanej grupy. W dalszej kolejności wymieniali wady układu pokarmowego i wady układu mięśniowokostnego oraz zespół Downa i wady kręgosłupa, a następnie wargi i podniebienia. Zaistniała sytuacja skłania do wniosku, że mimo nowoczesnych technologii stosowanych w diagnostyce na każdym etapie życia, rozpoznawanie wad wrodzonych jest obszarem, który należy stale doskonalić i monitorować [11, 12, 13, 9]. Dostępne statystyki dotyczące chorób przewlekłych u dzieci wskazują, że 20,5% ogółu dzieci choruje obecnie przewlekle na co najmniej jedną chorobę. Częściej chorują dzieci w wieku 5 lat i starsze, niż dzieci młodsze i są to w kolejności: schorzenia alergiczne, choroby płuc oraz choroby oka, astma, choroby kręgosłupa i częste bóle głowy [11,12]. Badane sześciolatki najczęściej chorują na: alergię (bez astmy) 15,8%, astmę o podłożu alergicznym 4,0%, przewlekłe stany lękowe, zaburzenia zachowania, nadpobudliwość 3,8% oraz przewlekłe zapalenie oskrzeli 3,3% i zez 3,1%. Choroby kręgosłupa nie dotknęły jeszcze dzieci sześcioletnich albowiem aktywność fizyczna dzieci w ww. wieku skoncentrowana była głównie na wykorzystaniu potencjału ruchowego, a nie na siedzeniu w ławce szkolnej, co być może częściej stanowi przyczynę tych schorzeń u dzieci starszych. [13] Reasumując, należy przyjąć, że w przeprowadzanych badaniach GUS i badaniach sześciolatków na podstawie subiektywnej oceny rodziców/opiekunów wyłoniono grupę dzieci, którą można określić jako grupę ryzyka rozwojowego i/lub zdrowotnego (grupę o specjalnych potrzebach zdrowotnych). Ponieważ dzieci od 6- go roku życia są objęte obowiązkiem szkolnym to jednocześnie tworzą grupę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Należy do niej zaliczyć dzieci z: wadami wrodzonymi, chorobami przewlekłymi oraz problemami sensorycznomotorycznymi, tj. słuchem, wzrokiem, trudnościami w mówieniu i trudnościami w poruszaniu się. Aktualne rozporządzenia MEN dotyczące organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są propozycją, która zakładała realizację Modelu pracy z tymi uczniami na zasadzie standardu o wysokiej jakości. Niestety, jak wskazuje praktyka wykonanie tych założeń jest różnie interpretowane i wykonywane [18, 19, 20]. Z uwagi na fakt wystąpienia różnych wad wrodzonych i rozwojowych, chorób przewlekłych oraz problemów zdrowotnych, które mają wpływ na funkcjonowanie i przystosowanie dziecka do nauczania instytucjonalnego, należy objąć dzieci z problemami zdrowotnymi i/lub rozwojowymi pomocą medyczną, psychologiczną i pedagogiczną, (ale o wysokiej jakości świadczeń) w celu wyrównania ich szans edukacyjnych, a w przyszłości życiowych. Trzeba zaznaczyć, że związek zaburzeń sensorycznych z trudnościami edukacyjnymi ma charakter dwuzakresowy. Zaburzenia te przyczyniają się do utrudnień w nauce, jednocześnie powodując ich pogłębianie. Taka sytuacja kształtuje u dzieci negatywny obraz własnej osoby, nieadekwatną samoocenę i poczucie niższości, co może być przyczyną bierności i izolacji od rówieśników [9]. W związku z tym nie-

23 Mirosław Zbigniew Babiarz, Ewa Małgorzata Szumilas Ocena wybranych aspektów zdrowia dzieci w Polsce w perspektywie badań GUS i badań własnych zbędne są: bardzo wczesna diagnoza, systematyczna opieka medyczna, logopedyczna i foniatryczna, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, kompensacyjne, terapia pedagogiczna i inne zajęcia specjalistyczne, uzależnione od problemu zdrowotnego dziecka. Aby zapewnić skuteczną i wysoką jakość wymienionych działań pomocowych, niezbędne jest umożliwienie dzieciom i rodzicom dostępności do nich oraz zabezpieczenie środków finansowych dla powyższych działań. Działania wspomagające rozwój dzieci nie mogą być podejmowane intuicyjnie i stanowić dodatku do już istniejących programów, ale powinny mieć cechy spójnego systemu, którego priorytetową funkcją powinna być optymalizacja i stymulacja rozwoju dziecka [13]. PIŚMIENNICTWO 1. Bulicz E., Murawow I.: Wychowanie zdrowotne. Cz. I Teoretyczne podstawy waleologii, tłum. Jaworska-Wójcik B., Radom, Politechnika Radomska, Frydrychowicz A., Koźniewska E., Matuszewski A, Zwierzyńska E., Skala gotowości szkolnej- podręcznik, Warszawa, CMPP, Gaweł A., Współczesna koncepcja zdrowia [w]: Zdrowie w edukacji elementarnej. Wprowadzenie do konstruowania programów autorskich (red.): Skulicz D. Wyd. UJ, Kraków John-Borys M., Koncepcja zdrowia i choroby dorastających, Katowice, Wyd. UŚ, Kalmins J. i inni, Children s Heath action within the context of dailly living [w:] American Heath Behavior, nr 6, Krawczyński M., Rozwój dziecka, w: Pediatria, t. 1, Warszawa, PZWL, Nauczanie i uczenie się. Na drodze do społeczeństwa uczącego się. Biała księga. Warszawa, OECD, Pflanz M., Struktura społeczna a zdrowie. Problemy nie rozwiązane [w:] Socjologia a zdrowie (red) A. Sokołowska, J. Hołówka, A. Ostrowska, Warszawa, PWN, Pilecka W, Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Problemy psychologiczne, Kraków, Wyd. UJ Stan zdrowia ludności Polski w 1996r., Warszawa, GUS Stan zdrowia ludności Polski w 2004r., Warszawa, GUS Stan zdrowia ludności Polski w 2009r., Warszawa, GUS Szumilas E. Ocena zdrowia dziecka [w:] :] Sześciolatki w Polsce. Raport 2006, Diagnoza badanych sfer rozwoju (red.): A. Kopik, Kielce 2007, Wyd. Tekst, Bydgoszcz. 14. Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badania, Kraków, Wyd. UJ

24 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan 15. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wyd. PWN Woynarowska B.i wsp.:zdrowie, zachowania zdrowotne i środowisko społeczne młodzieży w krajach Unii Europejskiej, Warszawa, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009R., Kraków, GUS bip.men.gov.pl/index.php?searchword=17listopada2010&ordering=&searchphra se =all&itemid=1&option=com_search 19. ore.edu.pl/strona- ore/index.php?option =com_content&view=category&layout =blog&id =106&Itemid= ore.edu.pl/strona- ore/index.php?option=com_phocadownloa&view=category &id=73:pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-krok-po-kroku&temid=1084 STRESZCZENIE Artykuł dotyczy wybranych aspektów zdrowia fizycznego dzieci w Polsce w perspektywie porównania wyników ogólnopolskich badań dzieci sześcioletnich (badania prowadzone w ramach projektu Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej ) z populacją dzieci w wieku 0-14 lat (badania GUS, lata 2004 i 2009). W przeprowadzonych badaniach sondażowych wykorzystano mierniki subiektywne, czyli bezpośrednie dane uzyskane od rodziców lub opiekunów dzieci. Przyjmuje się, że w badaniach społecznych ten rodzaj diagnozy jest rzetelnym i trafnym źródłem informacji, a po odpowiednim opracowaniu statystycznym, stanowić może bazę do wnioskowania i rekomendowania konstruktywnych działań w obszarze profilaktyki i leczenia oraz edukacji dzieci i młodzieży. ABSTRACT Article on selected aspects of physical health of children in Poland in the comparison of the results of nationwide surveys of six children (research carried out within the project "A child of six at the beginning of school") with a population of children aged 0-14 years (CSO survey, 2004 and 2009).In this study, surveys were used subjective measures, the direct data obtained from parents or guardians. It is assumed that this kind of social research diagnosis is a reliable and accurate source of information and the development of appropriate statistical, may constitute the basis for inference and recommend constructive action in the area of prevention and treatment, and education of children and youth. Artykuł zawiera znaki ze spacjami + grafika 32

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R.

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2007 Opracowanie publikacji GUS, Departament Statystyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju małego dziecka

Wspomaganie rozwoju małego dziecka ZESZYTY NAUKOWE 1/2014 P E D A G O G I K A Wspomaganie rozwoju małego dziecka pod redakcją Genowefy Pańtak Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. dr hab. Waldemar Woźniak Rdakcja naukowa dr Genowefa

Bardziej szczegółowo

Raport Siemensa 2012. Zdrowie męska rzecz

Raport Siemensa 2012. Zdrowie męska rzecz Raport Siemensa 2012 Zdrowie męska rzecz Raport Siemensa 2012 Zdrowie męska rzecz dr hab. n. med. Dorota Cianciara Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Narodowy Instytut

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki Dzieci w Polsce Dane, liczby, statystyki Redakcja Ewa Falkowska Agnieszka Telusiewicz-Pacak Fotografie na okładce: UNICEF Źródła danych statystycznych Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym

Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym ZDROWIE PUBLICZNE Monografie. Tom II. 2013 Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym pod redakcją Janusza Szymborskiego i Witolda Zatońskiego Recenzent / Referee dr n. hum. Małgorzata Misiuna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Krasowicz-Kupis Katarzyna Wiejak Katarzyna Gruszczyńska Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TOM I narzędzia dostępne w poradniach

Bardziej szczegółowo

Karolina Malinska. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży z padaczką i bólami głowy. Rozprawa doktorska

Karolina Malinska. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży z padaczką i bólami głowy. Rozprawa doktorska Karolina Malinska Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży z padaczką i bólami głowy Rozprawa doktorska Promotor pracy: prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Antonina Ostrowska

Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Antonina Ostrowska 1 Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Antonina Ostrowska Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Copyright by Fundacja MSD

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego

Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego Ambient Assisted Living (AAL) w Polsce komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym Zespół opracowujący ekspertyzę: Robert

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK 2. AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT SAMODZIELNA PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI POŁOŻNICZYCH WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET MEDYCZNY

Bardziej szczegółowo

Medycyna Pracy 2004; 55 (2): 129 138 129 PRACE ORYGINALNE

Medycyna Pracy 2004; 55 (2): 129 138 129 PRACE ORYGINALNE Medycyna Pracy 2004; 55 (2): 129 138 129 PRACE ORYGINALNE Elżbieta Korzeniowska SPOSOBY MYŚLENIA I POSTĘPOWANIA W SFERZE ZDROWIA STARSZYCH PRACOWNIKÓW ŚREDNICH I DUŻYCH FIRM* HEALTH BELIEFS AND HEALTH

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI W GIMNAZJUM

JĘZYK ANGIELSKI W GIMNAZJUM RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA JĘZYK ANGIELSKI W GIMNAZJUM Raport cząstkowy z I etapu Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum Redakcja merytoryczna: dr Magdalena Szpotowicz Autorzy: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Wołomin, styczeń 2013r. Spis treści I. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Spis treści Wprowadzenie... I. Podstawy prawne Programu... II. Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA

STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA Raport końcowy z badań wykonanych w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej UM w Łodzi, na zlecenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE F u n d a c j a MY Pa c j e n c i Ewa Borek Maria Libura Agnieszka Chwiałkowska Magdalena Kołodziej Joanna Turkiewicz PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE Z PERSPEKTYWY RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Ewa Borek Maria

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców na temat kierunków rozwoju

Raport z badania opinii mieszkańców na temat kierunków rozwoju Raport z badania opinii mieszkańców na temat kierunków rozwoju Gminy Zabierzów Raport opracowany na zlecenie Gminy Zabierzów Październik 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

RAPORT TENDENCJE W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM W POLSCE W LATACH 2003 2008

RAPORT TENDENCJE W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM W POLSCE W LATACH 2003 2008 RAPORT TENDENCJE W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM W POLSCE W LATACH 2003 2008 Raport przygotowany na podstawie bazy danych o przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi prowadzonej w Centrum Metodycznym

Bardziej szczegółowo