B A D A N I A N A U K O W E w 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B A D A N I A N A U K O W E w 2012 roku"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE B A D A N I A N A U K O W E w 2012 roku (SPRAWOZDANIE) Materiały na posiedzenie Senatu Akademickiego w dniu 26 marca 2013 r.

2 Materiały przygotowali i zestawili pracownicy Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką: Dr inż. Joanna Bondaruk-Przepióra, Sabina Chęcmanowska, mgr inż. Anna Smoczyńska, mgr Anna Wieczorek, dr inż. Anna Zalecka Do użytku wewnętrznego Kopiowanie i publikowanie niniejszych materiałów zastrzeżone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2

3 SPIS TREŚCI 1. Organizacja i finansowanie badań statutowych Programy i projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Współpraca z podmiotami gospodarczymi Dotacje na dofinansowanie zadań badawczych Badania finansowane ze środków zagranicznych Porozumienia o współpracy z partnerami zagranicznymi Patenty i wdrożenia Publikacje naukowe Centra badawcze i inicjatywy klastrowe Centrum Innowacji i Transferu Technologii Popularyzacja nauki

4 Działalność naukowo-badawcza realizowana w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obejmuje: działalność statutową jednostek naukowych, w tym służącą rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, finansowanie specjalnego urządzenia badawczego oraz restrukturyzację Wydziału Nauk Technicznych; badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki; strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym; współpracę naukową z zagranicą; zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; działalność upowszechniającą naukę; programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra; prace zlecone przez podmioty gospodarcze; dotacje na dofinansowanie zadań badawczych. 1. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE BADAŃ STATUTOWYCH W 2012 roku w Uniwersytecie realizowane były 272 tematy statutowe, w tym 88 tematów w ramach dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. Tab. 1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH W 2012 R. WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe Genomika i proteomika zwierząt gospodarskich prof. dr hab. Stanisław Kamiński statutowe 2 4

5 Technologie produkcji, oceny i kształtowanie jakości surowców zwierzęcych ukierunkowanych na wytworzenie bezpiecznej i prozdrowotnej żywności prof. dr hab. Jacek Kondratowicz statutowe 4 Regionalne modele produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem różnych warunków gospodarowania prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw. statutowe 5 Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt oraz modyfikowania jakości uzyskiwanych produktów prof. dr hab. Jan Tywończuk statutowe 2 WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe Różnorodność biologiczna i jej ochrona prof. dr hab. Alicja Boroń statutowe 4 Molekularne aspekty regulacji procesów fizjologicznych u zwierząt dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM statutowe 2 Środowiskowe uwarunkowania zdrowia człowieka i zwierząt prof. dr hab. Elżbieta Kostyra statutowe 2 Wykorzystanie biotechnologii do poprawy cech użytkowych roślin i zwierząt prof. dr hab. Stanisław Weidner statutowe 4 WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe Rozwój metod pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji geodezyjnych i satelitarnych i ich zastosowań w systemach informacji przestrzennej prof. dr hab. Idzi Gajderowicz statutowe 10 Optymalizacja metod gospodarowania i zarządzania przestrzenią oraz jej elementami wspomagana systemem katastralnym prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek statutowe 6 Badania nad wykorzystaniem globalnych systemów nawigacji satelitarnej GNSS prof. dr hab. Stanisław Oszczak statutowe 3 5

6 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe Kulturowe i socjolingwistyczne aspekty komunikacji społecznej w kontekście europejskim Dr hab. Zbigniew Anculewicz, prof. UWM statutowe 2 Historyczne i współczesne powiązania polskowschodniosłowiańskie oraz polskozachodnioeuropejskie w zakresie kultury, literatury i języka dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM statutowe 6 Status i funkcje filozofii w kulturze współczesnej dr hab. Mieczysław Jagłowski, prof. UWM statutowe 3 Dziedzictwo kulturowe Polski i Europy Środkowo- Centralnej aspekty społeczno-historyczne prof. dr hab. Andrzej Kopiczko statutowe 6 Dziedzictwo i współczesność literatury i języka polskiego w kontekście europejskim dr hab. Sławomir Buryła, prof. UWM statutowe 6 WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe Molekularne, strukturalne, funkcjonalne i patofizjologiczne podstawy chorób zwierząt dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. UWM statutowe 10 Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego w aspekcie jakości zdrowotnej środków żywieniowych i ograniczenia ryzyka chorób odzwierzęcych prof. dr hab. Maciej Gajęcki statutowe 9 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Na Wydziale realizowany w ramach grupy problemowej Tematy wolne jest jeden temat statutowy pod tytułem Analiza problemów badawczych w naukach technicznych. 6

7 WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe Towaroznawstwo - kształtowanie jakości procesów i produktów żywnościowych prof. dr hab. Ryszard Żywica statutowe 4 Struktura, właściwości funkcjonalne i interakcje biomolekuł prof. dr hab. Jerzy Dziuba statutowe 3 Przetwórstwo mleka wraz z inżynierią procesową prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz statutowe 6 Doskonalenie żywienia ludzi wraz z oceną wartości odżywczej i zdrowotnej surowców i żywności dr hab. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM statutowe 3 Doskonalenie cech biotechnologicznych drobnoustrojów oraz procesy enzymatyczne prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski statutowe 2 WYDZIAŁ NAUK O ŚRODOWISKU Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe Akwakultura i rybactwo śródlądowe dr hab. Jacek Kozłowski, prof. UWM statutowe 4 Inżynieria i biotechnologie w ochronie środowiska dr hab. Wojciech Janczukowicz, prof. UWM statutowe 2 Ekosystemy wód śródlądowych ich ochrona i rekultywacja jezior prof. dr hab. Helena Gawrońska statutowe 2 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe Badania nad problematyką bezpieczeństwa i zagrożeń Polski, Europy i regionu w kontekście przemian i tendencji politycznych współczesnego świata oraz świadomości narodowej i religijnej dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM statutowe 2 7

8 Polityka społeczna i edukacyjna w kontekście transformacji systemowej i globalizacji prof. dr hab. Andrzej Olubiński statutowe 8 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu prof. dr hab. Jan Kucharski statutowe 8 Uwarunkowania produkcji ogrodniczej i ekonomiczno - społecznego rozwoju obszarów wiejskich prof. dr hab. Brygida Wróblewska-Wierzbicka statutowe 4 Biologiczne uwarunkowania produkcji roślinnej prof. dr hab. Gabriel Fordoński statutowe 7 Agroekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji roślinnej prof. dr hab. Jan Brzozowski statutowe 8 WYDZIAŁ TEOLOGII Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe Teologia oraz jej problemy w historii i świecie współczesnym ks. dr hab. Ryszard Hajduk, prof. UWM statutowe 3 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe Konkurencyjność gospodarki w wymiarze rynkowym i regionalnym dr hab. Anna Organiściak- Krzykowska,prof. UWM statutowe 6 Efektywność rynków i konkurencyjność podmiotów gospodarczych dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM statutowe 6 8

9 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe Matematyczne podstawy informatyki prof. dr hab. Lech Polkowski statutowe 3 Geometria i jej zastosowania w fizyce matematycznej i kosmologii Jakościowa teoria równań różniczkowych prof. dr hab. Aleksy Tralle prof. dr hab. Michaił Borsuk statutowe 1 statutowe 1 Fizyka atomowa, modelowanie matematyczne procesów w naukach przyrodniczych i technicznych prof. dr hab. Andrzej Rutkowski statutowe 5 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe Prawo. Stosowanie i przemiany prof. dr hab. Bronisław Sitek statutowe 7 WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe i własne Badania nad etiopatogenezą wybranych jednostek chorobowych człowieka Dr hab. Tomasz Stompór, prof. UWM statutowe 1 WYDZIAŁ SZTUKI Problem badawczy Koordynator Tematy statutowe i własne Sztuki muzyczne i sztuki piękne na Warmii i Mazurach Piotr Obarek, prof. UWM statutowe 2 9

10 Środki finansowe na podstawową działalność statutową przekazywane są w formie dotacji podmiotowych. Dotacja podmiotowa na działalność statutową w uczelni kierowana jest bezpośrednio na wydziały w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tab. 2. DOTACJE WYDZIAŁOWE NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ W 2012 R. (brutto) Lp. Wydział Kategorie jednostek Utrzymanie potencjału badawczego Zadania służące rozwojowi młodych naukowców Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego Restrukturyzacja Razem 1. Bioinżynierii Zwierząt A Biologii i Biotechnologii B Geodezji i Gospodarki Przestrzennej B Humanistyczny B Medycyny Weterynaryjnej A Nauk Technicznych C Nauki o Żywności A Nauk o Środowisku A Nauk Społecznych B Kształtowania Środowiska i Rolnictwa A Teologii B Nauk Ekonomicznych B Matematyki i Informatyki B Prawa i Administracji B Nauk Medycznych B Sztuki C OLMAN RAZEM: Wydział Nauk Technicznych otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację na pokrycie kosztów związanych z restrukturyzacją Wydziału i otrzymał finansowanie w łącznej kwocie zł ( 2011 r zł, 2012 r zł). Wydział Nauk Technicznych i Wydział Sztuki złożyły w roku 2012 wnioski do MNiSW o podwyższenie kategorii naukowej jednostek naukowych. Komitet Ewaluacji jednostek Naukowych przyznał decyzjami Wydziałowi Nauk Technicznych i Wydziałowi Sztuki kategorię B. W 2012 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dotację w wysokości: 10

11 zł na Utrzymanie Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku na potrzeby udziału w programach badań geodynamicznych w 2012 roku; zł na dofinansowanie w 2012 r. kosztów utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku olsztyńskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych. DOTACJA W RAMACH DUŻEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 6196/IA/2871/2012 z dnia 15 marca 2012 r. przyznało Wydziałowi Kształtowania Środowiska i Rolnictwa dotację celową w wysokości zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą pod nazwą Sekwenator DNA 8 kapilarny wraz z wyposażeniem. 2. PROGRAMY I PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW), NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN), NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR) W uczelni w 2012 roku realizowano 242 projekty badawcze, na kwotę finansowania zł. 11

12 Tab. 3. PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH REALIZOWANE W 2012 R. (kwoty brutto) Wydział Projekty badawcze NCN liczba tematów kwota Programy określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczba kwota tematów Projekty NCBiR SPUB Razem liczba tematów kwota liczba tematów kwota liczba tematów Bioinżynierii Zwierząt Biologii i Biotechnologii kwota Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Humanistyczny Medycyny Weterynaryjnej Nauk Technicznych Nauki o Żywności Nauk o Środowisku Nauk Społecznych Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Teologii Nauk Ekonomicznych Matematyki i Informatyki Prawa i Administracji Nauk Medycznych Sztuki Jednostki ogólnouczelniane, administracja RAZEM:

13 Tab. 4. WYKAZ PROJEKTÓW BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH REALIZOWANYCH W 2012 R. Wydział Bioinżynierii Zwierząt Hamowanie procesów proteolitycznych w zakiszanych zielonkach jako metoda optymalizacji technologii produkcji kiszonek wysokobiałkowych i poprawy bilansu azotu u przeżuwaczy dr hab. inż. Cezary Purwin Wpływ zróżnicowanej zawartości całego ziarna pszenicy w diecie indyków rzeźnych na rozwój i funkcjonowanie przewodu pokarmowego, stabilność mikroflory jelit, status immunologiczny oraz wyniki odchowu prof. dr hab. Jan Jankowski Określenie optymalnego poziomu i najlepszych źródeł sodu w mieszankach dla kurcząt brojlerów i indyków rzeźnych jako czynników poprawy efektywności i bezpieczeństwa zdrowotnego chowu drobiu prof. dr hab. Jan Jankowski Porównanie profilu transkryptomicznego krów naturalnie zakażonych i niezakażonych wirusem białaczki bydła dr Paweł Brym Polimorfizm i ekspresja genu czynnika martwicy nowotworu - alfa (TNF-α) oraz skłonność limfocytów do apoptozy i do zakażenia wirusem białaczki bydła u krów naturalnie zakażonych dr inż. Barbara Bojarojć-Nosowicz Genomiczne determinanty wybranych cech nasienia buhajów prof. dr hab. Stanisław Kamiński Zmiany właściwości funkcjonalnych mięsa króliczego na drodze modyfikacji żywieniowej oraz jego jakość w czasie chłodniczego przechowywania w opakowaniach próżniowych i atmosferze gazów ochronnych dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka Oporność Varroa destructor na akarycydy na terenie północno-wschodniej Polski prof. dr hab. Jerzy Wilde Możliwości wykorzystania fito-preparatów w celu ograniczenia niekorzystnych skutków działania czynników stresowych występujących w obrocie przedubojowym drobiu dr hab. inż. Anna Wójcik Olsztyńska Noc Naukowców 2012 Zielona Noc Noc Zabaw, Naukowców, Eksperymentów i Ekologii prof. dr hab. Władysław Kordan Technologie pasieczne, pokarmy dla pszczół oraz zwalczanie pasożyta Varroa destructor w zapobieganiu masowym ginięciom rodzin pszczelich prof. dr hab. Jerzy Wilde Wydział Biologii i Biotechnologii 1. Ekologiczne i geograficzne uwarunkowania zmienności genetycznej Galium trifidum L. oraz ocena 13

14 2. zagrożenia i możliwości ochrony stanowisk tego gatunku w Polsce dr Włodzimierz Pisarek Różnorodność genetyczna polskich populacji Pulsatilla patens L. jako ewolucyjnego, ocena zagrożenia i możliwości ochrony w Polsce dr Monika Szczecińska miara ich potencjału Zmienność polskich populacji Agrimonia pilosa Ledeb. oraz jej znaczenie w ochronie gatunku prof. dr hab. Czesław Hołdyński (Przemysław Kołodziej) Występowanie i zróżnicowanie genetyczne polskich populacji Isoetes lacustris, zagrożenia oraz możliwości aktywnej ochrony ex situ i in situ prof. dr hab. Czesław Hołdyński Filogeneza rodzaju Lamium L. mgr Katarzyna Wąsowicz Identyfikacja tkankowo-specyficznych promotorów w kiełkujących nasionach pomidora prof. dr hab. Ryszard Górecki Rola syntazy galaktinolowej (GolS) w reakcji dojrzewających nasion roślin strączkowych na stresy abiotyczne dr Ewa Gojło Wpływ stresów biotycznych i abiotycznych na ekspresję genów amoniako-liazy fenyloalaniny (PAL) u różnych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.) dr Dariusz Michalczyk Wpływ egzogennych cyklitoli na skład α-d-galaktozydów nasion grochu (Pisum sativum L.) mgr Tomasz Dzik (dr hab. inż. Lesław Lahuta) Prognozowanie zmian w środowisku przyrodniczym zanieczyszczonym lekami weterynaryjnymi dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak Zmiany w metabolomie i proteomie siewek wybranych gatunków roślin uprawnych w odpowiedzi na stresy abiotyczne dr hab. Bernard Lahuta, prof. UWM Organizacja międzynarodowego dnia "Fascination of Plants Day" - popularyzującego świat roślin (działalność upowszechniająca naukę) prof. dr hab. Czesław Hołdyński Rola oreksyn i adiponektyny w kontroli funkcji macicy świń w okresie wczesnej ciąży dr Nina Smolińska Wpływ wysokiej temperatury w okresie neonatalnym na aktywność szlaku syntezy hormonów steroidowych w gonadach szczurów dr Beata Kurowicka 15. Polimorfizm rodziny genów kosmówkowych ppag (porcine Pregnancy-Associated Glycoproteisn) a wskaźniki reprodukcyjne świni domowej 14

15 dr inż. Grzegorz Panasiewicz Ekspresja oreksyn i ich receptorów w macicy świń w czasie cyklu rujowego dr hab. Tadeusz Kamiński (Anna Nitkiewicz) System interleukiny 1B w ciałkach żółtych świń cyklicznych i ciężarnych prof. dr hab. Genowefa Kotwica (Agata Żmijewska) Rola hormonów steroidowych oraz cyklicznego AMP i kinazy białkowej A w regulacji ekspresji akwaporyny 1, 5 i 9 w macicy świni w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży dr Mariusz Skowroński Synteza i sekrecja estrogenów w tkankach macicy świni podczas wczesnej ciąży dr hab. inż. Anita Franczak Wpływ estrogenów środowiskowych na aktywność enzymów szlaku steroidogenezy w komórkach ziarnistych jajnika świni dr hab. Renata Ciereszko (Joanna Piasecka) Współdziałanie genisteiny i 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny w regulacji funkcji komórek ziarnistych jajnika świni dr hab. Renata Ciereszko Ekspresja genui białka receptora androgenowego w przysadce, jądrach i nadnerczach indorów (Meleagris gallopavo) w czasie wzrostu i rozwoju mgr Jacek Kieżun Rola endogennych peptydów opioidowych w lokalnej regulacji wydzielania prolaktyny z przedniego płata przysadki u cyklicznych loszek mgr inż. Kinga Tworus Rola adiponektyny w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki świń w czasie cyklu rujowego dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM Rozród naturalnych triploidalnych Cobitis (Pisces, Cobitidae) w populacjach mieszanych, diploidalnopoliploidalnych prof. dr hab. inż. Alicja Boroń Analiza frakcji peptydowych wyizolowanych z preparatów leczniczo-odżywczych dla niemowląt, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości biologicznych agonistów i antagonistów receptora m- opioidowego dr Beata Jarmołowska Enzymy proteolityczne i esterazy pasożytniczego roztocza pszczoły miodnej Varroa destructor (Acari: Varroidae) prof. dr hab. Krystyna Żółtowska Wpływ mleka kobiecego i preparatów mlekozastępczych na wybrane funkcje przewodu pokarmowego niemowląt zdrowych i ze zdiagnzowaną alergią prof. dr hab. Elżbieta Kostyra Ekspresja genów metabolizmu trehalozy i glikogenu u rozwijającego się czerwiu robotnic pszczoły 15

16 miodnej porażonego Varroa destructor dr Elżbieta Łopieńska-Bernat Wpływ peptydów opioidowych uwalnianych z kazein mleka krowiego o różnych wariantach genetycznych na ekspresję receptora MOP i DPPIV w systemie hybrydowym in vitro z wykorzystaniem komórek Caco- 2 oraz limfocytów z krwi osób zdrowych i alergików prof. dr hab. Elżbieta Kostyra Potencjał rozrodczy diploidalnychi naturalnych tetraploidalnych samców ryb Cobitis (Pisces cobitidae) prof. dr hab. Alicja Boroń Procesy kształtujące powstawanie mikrobiocenoz zbiorników słodkowodnych na przedpolu lodowca w warunkach przyspieszonej deglacjacji dr Dorota Górniak Ocena wpływu parametrów środowiskowych na kształtowanie składu i aktywności zespołów mikroorganizmów w zbiornikach torfowiskowych dr inż. Sylwia Lew Zróżnicowanie i środowiskowe uwarunkowania lichenobioty lasów grądowych (Carpinion betuli) Pojezierza Mazurskiego dr Dariusz Kubiak Próba zastosowania grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka w standardowych metodach oceny czystości wód powierzchniowych dr Anna Biedunkiewicz Filogenomika gatunków z rodzaju Orthotrichum dr Jakub Sawicki Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Badania nad zaawansowanymi algorytmami do precyzyjnego pozycjonowania techniką GNSS z krótkich sesji obserwacyjnych dr hab. inż. Paweł Wielgosz Opracowanie algorytmów, prototypu oraz geodezyjne testy naziemnego nadajnika sygnałów GNSS dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM Opracowanie systemu podejmowania decyzji z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych na rynku nieruchomości dr inż. Małgorzata Renigier-Biłozor Badania nad nowymi algorytmami i opracowanie metodyki wykorzystania obserwacji z europejskich systemów nawigacyjnych Galileo i EGNOS w precyzyjnym wyznaczaniu pozycji mgr inż. Jacek Paziewski Analiza i modelowanie czynników przestrzennych kształtujących rynek nieruchomości z wykorzystaniem narzędzi GIS dr inż. Radosław Cellmer Analiza systemów gospodarowania nieruchomościami publicznymi w wybranych krajach 16

17 7. z wykorzystaniem informacji geodezyjnych i kartograficznych prof. dr hab. Ryszard Źróbek (Marta Gross) Opracowanie systemu wiarygodnego pozycjonowania GNSS/RTK obserwacyjnych dr inż. Mieczysław Bakuła w utrudnionych warunkach Modelowanie dynamicznej powierzchni referencyjnej sondażu hydroakustycznego akwenów budowli hydrotechnicznych z wykorzystaniem satelitarnych technik GNSS dr inż. Dariusz Popielarczyk Opracowanie matematycznego modelu bezpiecznego lądowania statku powietrznego z wykorzystaniem techniki GNSS/INS oraz NMT wykonanego zgodnie z procedurami ICAO dr inż. Adam Ciećko Opracowanie algorytmu decyzyjnego dla wyznaczania optymalnego przebiegu struktur liniowych z wykorzystaniem systemów mrówkowych dr inż. Iwona Cieślak Metodyka wymiany danych GESUT mgr inż. Joanna Kuczyńska (prof. dr hab. Wojciech Pachelski) Opracowanie optymalnego algorytmu wyznaczania modeli geopotencjału z miesięcznych obserwacji satelity GRACE mgr inż. Monika Biryło Badanie własności obserwacji tensora grawitacyjnego i możliwości ich zastosowania wraz z pomiarami GPS w procesie poprawiania orbity satelity GOCE dr inż. Andrzej Bobojć Utrzymanie Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku na potrzeby udziału w programach badań geodynamicznych dr hab. inż. Andrzej Krankowski Wydział Humanistyczny Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy dr hab. Krzysztof Narojczyk Słownik metafor i konotacji nazewniczych dr hab. Mariusz Rutkowski Rzeczpospolita w oczach rezydentów angielskich w I połowie XVIII wieku dr Barbara Krysztopa-Czupryńska Kultura Ukraińców na Warmii i Mazurach: tradycja i współczesność (studium etnograficzno-kulturowe) dr Yaroslava Koneva 5. Opór-oportunizm-współpraca. Prusowie wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju 17

18 dr hab. Grzegorz Białuński (Alicja Dobrosielska) Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM Szkolnictwo publiczne w Krzemieńcu w latach dr hab. Andrzej Szmyt Mineje jako przykład literatury hymnograficznej oraz narzędzie kształtowania światopoglądu prawosławnych dr hab. Helena Pociechina Zarządzanie i dzielenie się wiedzą i informacją - podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku dr Marzena Świgoń Pruzzeland [Ziemie pruskie]. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji dr Izabela Lewandowska Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca dr Miron Wolny Polska rozmowa urzędowa. Konwersacyjno-dyskursywna analiza komunikacji "urzędnik-klient" i charakterystyka gatunku dr hab. Mariusz Rutkowski Wydział Medycyny Weterynaryjnej Udział substancji P i galaniny oraz ich receptorów w eksperymentalnie wywołanym stanie zapalnym okrężnicy dr hab. Krzysztof Wąsowicz, prof. UWM Rozmieszczenie i kodowanie chemiczne neuronów zaopatrujących pęcherz moczowy samca świni dr Zenon Pidsudko Lokalizacja oraz immunohistochemiczna charakterystyka neuronów zaopatrujących torebkę stawową stawu biodrowego owcy dr Waldemar Sienkiewicz Procesy wydzielnicze i mechanizmy ich regulacji w szyszynkach wybranych gatunków ptaków blaszkodziobych dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. UWM Lokalizacja i kodowanie chemiczne zewnątrzpochodnych neuronów zaopatrujących okolicę przedodźwiernikową żołądka świni domowej w stanie fizjologicznym oraz w wybranych stanach patologicznych prof. dr hab. Jarosław Całka 6. Właściwości immunotropowe kwasu kynuerninowego-toksyczność, wchłanianie oraz wpływ na komórkowe i humoralne mechanizmy obronne 18

19 prof. dr hab. Andrzej Siwicki Zastosowanie metody real-time PCR do oceny ekspresji genów odpowiedzialnych za produkcję enterotoksyn Yst przez Yersinia enterocolitica prof. dr hab. Wojciech Szweda Badania molekularne w zwalczaniu i monitorowaniu sytuacji epizootycznej choroby aleuckiej norek w Polsce dr hab. Jan Siemionek Zastosowanie metody hemocytometrycznej i PCR do oceny przebiegu oraz zwalczania inwazji Nosema spp. u pszczół robotnic dr hab. Rajmund Sokół (Maria Michalczyk) Odporność swoista i nieswoista płon śluzowych górnych dróg oddechowych oraz wpływ odporności naturalnej biernej na rozwój rezystencji poszczepiennej u piskląt indyczych uodparnianych przeciwko TRT lek. Wet. Marcin Śmiałek Porównanie seroprewelencji choroby Johnego w stadach bydła mlecznego w dwóch powiatach, jako wstęp do opracowania krajowego programu kontroli paratuberkulozy prof. dr hab. Joanna Szteyn Wczesne diagnozowanie zakażeń Mycobacterium paratuberculosis u cieląt przeznaczonych do stad produkujących mleko na cele konsumpcyjne dla ludzi dr Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych Porównanie cech patogenności drobnoustrojów rodzaju Campylobacter wyizolowanych od zwierząt rzeźnych i ludzi dr Beata Wysok Badania nad oddziaływaniem toksyny T-2 i zearalenonu na wybrane wskaźniki odpowiedzi immunologicznej jelita świni dr Kazimierz Obremski Ocena wybranych wskaźników rozrodczych i toksykologicznych w mieszanej mikotoksykozie fuzaryjnej świń dr Łukasz Zielonka Ocena wpływu oraz interakcji estrogenów środowiskowych (ZEA, DDE) w wybranych tkankach układu pokarmowego i rozrodczego loszek dr Ewa Jakimiuk Elektrofizjologiczna ocena stopnia zmian neurodegeneratywnych siatkówki i nerwu wzrokowego w przebiegu leczenia operacyjnego jaskry u psów, w oparciu o badania wzrokowych potencjałów wywołanych dr Marcin Lew Rola prostaglandyny E w regulacji ciałka żółtego suk w cyklu rujowym prof. dr hab. Tomasz Janowski Niektóre aspekty rozpoznawania i etiopatogenezy cytologicznego zapalenia błony śluzowej macicy 19

20 u bydła dr Wojciech Barański Diagnostyka śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego u kotów dr Sylwia Lew Stan układu krzepnięcia w przebiegu pokarmowej dystrofii mięśni cieląt dr hab. Przemysław Sobiech (Katarzyna Żarczyńska) Analiza zmienności kodowania chemicznego unerwienia błony śluzowej jelita w rozpoznawaniu i ocenie natężenia procesu chorobowego niespecyficznych zapaleń jelit u psów dr hab. Andrzej Rychlik Określenie wpływu eksperymentalnej mikotoksykozy fuzaryjnej na wybrane wskaźniki diagnostycznomorfologiczne przewodu pokarmowego świni prof. dr hab. Maciej Gajęcki Badania histologiczne, immunohistochemiczne oraz ultrastrukturalne wybranych narządów przewodu pokarmowego zwierząt żywionych paszą z dodatkiem zearalenonu i deoksyniwalenolu dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. UWM Wybrane aspekty środowiska macicznego u powtarzających krów prof. dr hab. Tomasz Janowski Wydział Nauk Technicznych Efektywność pozyskiwania energii cieplnej w procesie kompostowania odpadów rolniczych i przemysłu rolno-spożywczego dr inż. Piotr Sołowiej Konstrukcja układów przetwarzania i magazynowania energii w małych, przydomowych siłowniach wiatrowych prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki Samoczynna pompa cyrkulacyjna zasilana ciepłem lokalnym rozdzieleniem przenoszenia ciepła i pompowania przeznaczona do wykorzystania w instalacjach słonecznych mgr Michał Duda (dr hab. Jurij Dobriański, prof. UWM) Układ sterowania procesem kompostowania biomasy pochodzenia rolniczego z jednoczesnym odbiorem ciepła dr inż. Maciej Neugebauer Modele funkcjonalne i badania konstrukcji quasi-autonomicznego punktu oświetleniowego lub sygnalizacyjnego dr hab. inż. Grzegorz Zboiński, prof. UWM Analiza struktur z warstwą brzegową adaptacyjną metodą elementów skończonych typu hp mgr inż. Łukasz Miazio 7. Badania i modelowanie procesów zużywania zmęczeniowego i ściernego w aspekcie utrzymania zdatności maszyn i urządzeń 20

21 dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski Model mechatronicznego systemu diagnostycznego ciągnika kołowego prof. dr hab. Ryszard Michalski Optymalizacja procesu kompostowania osadów ściekowych dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski Opracowanie inteligentnego systemu wizyjnego do identyfikacji odmian oraz właściwości fizycznych ziarna jęczmienia browarnego dr inż. Piotr Zapotoczny Wykorzystanie ultradźwięków oraz komputerowej analizy obrazu do oceny jakości mięsa i wędlin prof. dr hab. Marek Markowski Adaptacyjne bryłowo-powłokowe elementy przejściowe typu hp do adaptacyjnego modelowania i analizy struktur złożonych mgr inż. Magdalena Zielińska Rozpatrywanie niepewności geotechnicznych wykorzystując filozofię jednowartościową i logikę wielowartościową dr hab. Chi Tran Optymalizacja sterowania gazowym silnikiem z ZS CR zasilanym paliwem odnawialnym II generacji w skojarzonym agregacie prądotwórczym dr inż. Sławomir Wierzbicki Wpływ sterowania dawką pilotującą oleju napędowego na parametry pracy gazowego silnika o zapłonie samoczynnym dr hab. inż. Andrzej Piętak (Maciej Imiołek) Wydział Nauki o Żywności Zastosowanie metagenomu, metod inżynierii białka oraz środowiska reakcji do otrzymania lipaz selektywnych wobec szkodliwych dla zdrowia człowieka trans-kwasów tłuszczowych dr inż. Marek Adamczak Charakterystyka znaczenia aktywności inhibitorów enzymów proteolitycznych w procesie wyrobu pieczywa i jego trawienia z uwzględnieniem oddziaływań alergennych i patogenezy celiakii dr inż. Bartosz Brzozowski Skrining molekularny bakteryjnych genów lakazy z edna gleby i szczepów bakterii za pomocą techniki PCR mgr inż. Monika Urban Dobór oraz doskonalenie warunków degradacji surowców lignocelulozowych oraz intensyfikacja biokonwersji pochodnych sacharydów do etanolu dr inż. Małgorzata Lewandowska 5. Zastosowanie opakowań aktywnych do pakowania serów twarogowych i dojrzewających 21

22 prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz Biotechnologiczne uwarunkowania wzrostu probiotycznej kultury Lactobacillus rhamnosus Howaru podczas dojrzewania sera typu holenderskiego prof. dr hab. Grażyna Cichosz Badanie nad przeżywalnością probiotycznej kultury Lactobacillus rhamnosus Howaru w serach typu szwajcarskiego prof. dr hab. Grażyna Cichosz Bezodpadowa technologia serów twarogowych otrzymywanych ze wszystkich białek mleka prof. dr hab. Jerzy Szpendowski Właściwości reologiczno-sensoryczne serów o zmienionej proporcji alfa s-kazeiny do beta-kazeiny dr inż. Justyna Żulewska Badanie kwasu foliowego i folianów w przecierowych i klarowanych sokach owocowych i owocowowarzywnych fortyfikowanych kwasem foliowym dr hab. inż. Elżbieta Gujska, prof. UWM Badanie zależności pomiędzy składem produktów mleczno-zbożowych dla dzieci i poziomem związków reakcji a tworzeniem się akrylamidu dr inż. Joanna Michalak Wpływ parametrów technologii zamrażania i warunków przechowywania na zawartość folianów w owocach i warzywach dr hab. Elżbieta Gujska, prof. UWM (Marta Czarnowska) Ocena cech prozdrowotnych kaszy gryczanej w zależności od surowca, procesu produkcji i przechowywania dr inż. Joanna Klepacka Badanie wzorów spożycia żywności w relacji do zagrożeń zdrowotnych osób starszych z małych miast. Projekt SENFOOD dr Małgorzata Słowińska Modelowanie zmian barwy ziarniaków pszenicy jednolitej odmianowo w funkcji wybranych składników chemicznych oraz twardości bielma dr hab. inż. Iwona Konopka Opracowanie bezodpadowej technologii przetwarzania owoców rokitnika (Hippophae rhamnoides L.) oraz ocena właściwości bioaktywnych otrzymanych produktów prof. dr hab. Ryszard Zadernowski Charakterystyka wybranych terpenoidów jako bioaktywnych substancji pochodzenia roślinnego oraz ich wykorzystanie do stabilizacji olejów dr inż. Sylwester Czaplicki Peptydowe inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i peptydy antyoksydacyjne pochodzące z hydrolizatów białek karpia i łososia prof. dr hab. Małgorzata Darewicz (Justyna Borawska) 22

23 Antybiotykooporność szczepów z rodzajów Staphylococcus i Enterococcus izolowanych z żywności prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim Badania stanu fizjologicznego bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus poddanych działaniu czynników stresowych z zastosowaniem technik epifluorescencyjnych prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim (Magdalena Olszewska) Identyfikacja i charakterystyka nowych peptydów o aktywności antymikrobiologicznej pochodzących z białek mleka dr inż. Bartłomiej Dziuba Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) jako alternatywa dla testów mini VIDAS i standardowych metod ISO w wykrywaniu obecności Salmonella sp. i Listeria monocytogenes w żywności pochodzenia zwierzęcego dr inż. Anna Zadernowska Zmiany bioróżnorodności drobnoustrojów oraz profili związków lotnych w serach typu szwajcarskoholenderskiego w aspekcie sezonowości dr inż. Beata Nalepa Kształtowanie mikrostruktury i fizycznych właściwości mikrokapsułek bioolejów roślinnych prof. dr hab. inż. Lidia Zander Kolorymetryczne mikrosensory zapachu oraz metody sztucznej inteligencji w ocenie jakości technologicznej nasion rzepaku w czasie rzeczywistym dr inż. Aleksander Kubiak Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa żywności prof. dr hab. Stefan Ziajka Wydział Nauk o Środowisku Parazytofauna ryb introdukowanych na obszar wód Polski: babki łysej (Neogobius gymnotrachelus), babki szczupłej (Apolonia fluviatilis) i trawianki (Perccottus glenii) w dolnym biegu Wisły dr inż. Katarzyna Mierzejewska Siostrzany kanibalizm w akwakulturze sandacza Sander lucioperca (L.) - nowa koncepcja minimalizacji negatywnych skutków tego zjawiska dr inż. Jarosław Król Zastosowanie biotechnologicznych metod rozrodu ryb w ochronie i odtwarzaniu pul genowych linii, populacji i gatunków ryb z rodzaju Salmo i Salvelinus dr inż. Konrad Ocalewicz Wpływ fadrozolu na rozwój układu rozrodczego pstrąga tęczowego, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) dr hab. Krystyna Demska-Zakęś (Agnieszka Drapiewska-Stapel) Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania biowodoru i biometanu z produktów odpadowych przemysłu mleczarskiego dr inż. Marta Kisielewska 23

24 Opracowanie technologii oczyszczania ścieków opartej na symbiotycznym działaniu metody osadu czynnego i hydrofitów z ukierunkowaniem na zmniejszenie emisji CO 2 prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski Wpływ temperatury wód hypolimnionu na metabolizm jezior rekultywowanych metodą selektywnego usuwania wód naddennych dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM Biologicznie dostępny fosfor jako potencjalne źródło zasilania wewnętrznego w jeziorach zmienionych antropogenicznie dr inż. Renata Brzozowska Intensyfikacja procesów wytwarzania wysokoenergetycznego biogazu z odpadów organicznych z wykorzystaniem drobnoustrojów psychrofilnych dr hab. Zofia Filipkowska, prof. UWM Bakterie tetracyklinooporne jako indykatory lekooporności w wodach powierzchniowych odbierających oczyszczone ścieki komunalne oraz odpływy z gospodarstw rybackich dr inż. Monika Harnisz Biotechnologia rozrodu i podchowu ciosy Pelecus cultratus (L.) w warunkach kontrolowanych prof. dr hab. inż. Roman Kujawa Wpływ usieciowania chitozanu na efektywność usuwania barwników i metali ciężkich z roztworów wodnych mgr inż. Tomasz Jóźwiak Mechanizm powstawania wodoru w układzie zamkniętym z wykorzystaniem mikroglonów z gatunku Platymonas Subcordiformis przy zastosowaniu wody pochodzącej z przybrzeżnej strefy Morza Bałtyckiego mgr inż. Magda Dudek Dobór tarlaków na podstawie ich indywidualnych charakterystyk genetycznych jako metoda ochrony zasobów zmienności genetycznej populacji ryb łososiowatych dr inż. Dariusz Kaczmarczyk Mikrobiologiczna synteza polihydroksykwasów z wykorzystaniem przepracowanych olejów pochodzenia roślinnego mgr inż. Justyna Możejko Stabilizacja beztlenowa frakcji wielkościowych wydzielonych podczas mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych dr inż. Katarzyna Bernat Wykorzystanie układu hybrydowego (biomasa unieruchomiona - systemy membranowe) do usuwania bisfenolu A ze ścieków dr inż. Magdalena Zielińska Efektywność biostabilizacji wydzielanych frakcji wielkościowych odpadów komunalnych mgr inż. Sławomir Kasiński 24

25 Wykorzystanie kompostu jako czynnika stabilizującego w procesach remediacji gleb zanieczyszczonych metalami (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) dr inż. Zygmunt Gusiatin Usuwanie azotu ze ścieków o niskim stosunku ChZT/N przez tlenowy osad granulowany dr inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska Badanie molekularnego podłoża toksyczności wybranych metylowych i fenylowych pochodnych fenantrenu dla zarodków danio pręgowanego (Danio rerio Hamilton) mgr inż. Lidia Wolińska Analiza ekspresji genów kodujących CYP1A1, CYP11A1, a- b-hsd, GSTP1 oraz mikro RNA w wątrobie i okrężnicy świń podczas mikotoksykozy mieszanej prof. dr hab. Paweł Brzuzan Wydział Nauk Społecznych Profesjonalizacja działań opiekuńczo-wychowawczych w placówce socjalizacyjnej dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM (Magdalena Zmysłowska) Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne dr Monika Grochalska Środki, formy i treść przekazu skrajnych partii politycznych w skonsolidowanej demokracji Niemiec na początku XXI wieku - demokracja liberalna wobec radykalizmu politycznego dr Adam Hołub Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Charakterystyka warunków biosyntezy nanocząsteczek srebra oraz możliwości zastosowania nanobiokatalizy w biotechnologii żywności dr Michał Łuczyński Badanie aktywności przeciwutleniających roślinnych związków polifenolowych - aplikacja metod elektrochemicznych w eksperymentalnym modelu in vitro dr Danuta Zielińska Możliwości ograniczenia wpływu oleju opalowego na gleby i rośliny prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski Czynniki różnicujące efektywność gospodarstw rolnych posiadających alternatywne źródła dochodów ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ziemi dr Piotr Bórawski Determinanty środowiskowe i społeczno-gospodarcze wdrażania programu rolnośrodowiskowego dr inż. Katarzyna Brodzińska Środowiskowe skutki zmian właściwości materii organicznej gleb pobagiennych prof. dr hab. Andrzej Łachacz Zmienność składu mineralogicznego i właściwości gleb wytworzonych z utworów glacjolimnicznych 25

26 (zastoiskowych) w Polsce północno-wschodniej dr inż. Mirosław Orzechowski Ocena przydatności genotypów Salix purpurea L. pochodzących ze stanowisk naturalnych do hodowli odmian o podwyższonej zawartości glikozydów salicylowych w korze dr inż. Paweł Sulima Poszukiwanie materiałów wyjściowych Triticum monococcum, T. dicoccum, T. polonicum i T. spelta o wysokiej wartości żywieniowej ziarna, przydatnych do hodowli odmian odpornych na infekcję Fusarium culmorum dr inż. Elżbieta Suchowilska Identyfikacja loci podstawowych cech plonotwórczych biomasy Salix spp. oraz odporności na rdzę (Melampsora epitea) dr hab. inż. Jerzy Przyborowski Metodyczne i ekonomiczne aspekty testowania nowych technologii produkcji żyta ozimego (Secale cereale L.) prof. dr hab. Janusz Gołaszewski (Anna Imiołek) Produkcyjność i wartość energetyczna biomasy klonów wierzby (Salix spp.) uprawianych ekstensywnie na glebie organicznej prof. dr hab. Stefan Szczukowski Problemy rekonstrukcji siedlisk hydrogenicznych w dolinach rzek pojeziernych w aspekcie ich renaturyzacji dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk Ocena stanu i możliwości ochrony odtworzonych jezior w warunkach różnego nasilenia antropopresji dr inż. Andrzej Skwierawski Wpływ zbiorników wodnych na topoklimat w świetle eksperymentu na jeziorze Kośno dr Monika Panfil Określenie mikrobiologicznych i biochemicznych wskaźników diagnozujących stan zanieczyszczenia gleby herbicydami nowej generacji prof. dr hab. Jan Kucharski Możliwości przywracania równowagi mikrobiologicznej i biochemicznej gleby zanieczyszczonej cynkiem prof. dr hab. Jan Kucharski Aktywność mikrobiologiczna gleb poddanych presji metali ciężkich prof. dr hab. Jan Kucharski (Karol Wieczorek) Zdrowotność marchwi uprawianej w systemie rolnictwa ekologicznego i integrowanego oraz zmiany w zawartości związków fenolowych dr hab. Inż. Bożena Cwalina-Ambroziak, prof. UWM Rola grzybów drożdżoidalnych zasiedlających ziarno pszenicy ozimej i ich reakcja na środki ochrony roślin dr hab. Inż. Urszula Wachowska 26

27 Wydajność fitomasy różnych gatunków roślin i jej przydatność do konwersji na biogaz w zależności od terminu zbioru dr hab. inż. Bogdan Dubis Wydajność i jakość ziarna trzech taksonów ozimej pszenicy konsumpcyjnej (-vulgare, -spelta, -durum) w zależności od poziomu technologii produkcji mgr inż. Krystian Bepirszcz (prof. Stefan Budzyński) Wpływ różnych technologii produkcji rzepaku na jego plonowanie i jakość nasion mgr inż. Marcin Jarocki (prof. Stefan Budzyński) Proces konkurencji między jęczmieniem jarym (Hordeum vulgare L.) i życicą wielokwiatową (Lolium multiflorum LAM.) w warunkach różnego zaopatrzenia roślin w wodę dr inż. Marta Kostrzewska Sposoby zróżnicowanej uprawy roli jako czynnik ograniczający negatywne skutki ugniatania gleby dr inż. Krzysztof Orzech Glony jako potencjalny składnik warstwy receptorowej biosensorów ozonu i innych gazów fitotoksycznych dr inż. Kazimierz Warmiński Wykorzystanie roślin w ocenie środowiska zanieczyszczonego lekami weterynaryjnymi dr hab. Barbara Adomas, prof. UWM Wpływ lignanów na biomasę i profiltoksytwórczy Fusarium graminearum dr inż. Tomasz Kulik Przeprowadzenie doświadczeń (uprawy) z określonymi odmianami wierzby oraz wykonanie wybranych oznaczeń fizyko-chemicznych prof. dr hab. Stefan Szczukowski Europejska wieloproduktowa zintegrowana biorafineria projektowana w celu zrównoważonego przetwarzania biomasy dr hab. inż. Mariusz Stolarski Funkcjonowanie i ochrona starorzeczy w aspekcie tworzenia optymalnych warunków bytowania ichtiofauny na przykładzie doliny Biebrzy dr hab inż. Katarzyna Glińska-Lewczuk Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca dr Elżbieta Suchowilska Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski Wydział Teologii 1. Uzależnienie młodzieży od Internetu jako problem wychowawczy i moralny 27

28 dr hab. Piotr Duksa (Marta Klimczak) Wpływy kultury greckiej w Biblii prof. dr hab. Michał Wojciechowski Aspekty teologiczne, etyczne i prawne sprzeciwu sumienia farmaceutów mgr Małgorzata Prusak Wydział Nauk Ekonomicznych Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji w poziomie życia mgr Marcin Janusz Rola wspólnej polityki rolnej w procesie unowocześniania polskiego rolnictwa na przykladzie produkcji mleka dr Karolina Babuchowska Kultura organizacyjna jako determinata procesów innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych dr Anna Strycharska-Rudzewicz Determinanty rozwoju klastrów w województwie warmińsko-mazurskim dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz (Łukasz Menart) Proces kształtowania kultury organizacyjnej w administracji samorządowej na przykładzie urzędów miast dr Marek Siemiński Ocena wpływu wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na poziom i strukturę inwestycji w gospodarstwach rolnych w województwach Polski Wschodniej prof. dr hab. Roman Kisiel Ocena i mechanizmy kształtujące klimat inwestycyjny w Polsce na poziomie układów terytorialnych dr inż. Wiesława Lizińska Ocena efektywności pomocy publicznej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce Prof. dr hab. Roman Kisiel Rachunek kosztów działań w szpitalu - koncepcja i zastosowania prof. dr hab. Henryk Lelusz Diagnoza i prognoza popytu na pracę cudzoziemców średnich i dużych przedsiębiorstw branży budowlanej w województwach Polski wschodniej dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM Wpływ powrotów z migracji na rynek pracy Polski Wschodniej dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM Wydział Matematyki i Informatyki 1. Wybrane zagadnienia układów dynamicznych, geometrii i fizyki matematycznej prof. dr hab. Maciej Wojtkowski 28

29 Dyskretne klasyczne i kwantowe układy całkowalne: geometria i fizyka dr hab. Adam Doliwa, prof. UWM Wyszukiwanie obrazów w oparciu o słowniki wizualne dr inż. Przemysław Górecki Dark ingredients in one drop prof. dr hab. Irina Dymnikowa Geometryczne aspekty układów dynamicznych prof. dr hab. Maciej Wojtkowski Globalne regularne konfiguracje w Ogólnej Teorii Względności, w tym modele kosmologiczne klasyczne i kwantowe, czarne dziury i cząstkopodobne struktury (solitony) prof. dr hab. Irina Dymnikowa Wydział Prawa i Administracji Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania w prawie polskim - studium porównawcze prof. dr hab. Stanisław Pikulski Prawne zasady współdziałania Policji z samorządem terytorialnym dr Jarosław Dobkowski Dekodyfikacja postępowania administracyjnego a ochrona praw jednostki dr Przemysław Krzykowski Obowiązek ustanowienia i stosowania gwarancji proceduralnych w porządku krajowym w systemie Europejskiej konwencji praw człowieka dr Rafał Mizerski Współuczestnicy w procedurach podatkowych dr Bogumił Pahl Zasada dostępu stron trzecich w prawie Unii Europejskiej jako warunek konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (Michał Krzykowski) Socjalne traktowanie bezrobocia dr hab. Zbigniew Góral (Katarzyna Jaworska) Skutki implementacji dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. dla uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych polskich spółek publicznych dr Jakub Zięty Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich mgr Monika Ziniewicz 10. Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 29

30 dr Maciej Lubiszewski Wydział Nauk Medycznych Jąkanie w wieku przedszkolnym dr hab. Zbigniew Tarkowski, prof. UWM Neurochemiczna charakterystyka populacji komórek śródściennych jelita cienkiego świni zawierających 3 podtyp transportera cynku (ZnT3) dr Joanna Wojtkiewicz Analiza ekspresji genu PLAGL1 jako markera molekularnego raka jelita grubego oraz regulatora ekspresji acetylotransferaz histonowych (p300/cbp, PCAF) i białek szlaku apoptozy (p53 oraz Bax) prof. dr hab. Zbigniew Kmieć Analiza ekspresji genu PLAGL1 jako markera molekularnego raka nerki oraz regulatora ekspresji acetylotransferaz histonowych (p300/cbp, PCAF) i białek szlaku apoptozy (p53 oraz Bax) dr Janusz Godlewski Zastosowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych oraz terapeutycznych do klinicznej i antropometrycznej oceny zaburzeń postawy ciała dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem skoliozy idiopatycznej oraz analizy skuteczności metod jej leczenia dr hab. Ireneusz Kowalski, prof. UWM Porównanie przydatności zaawansowanych oraz tradycyjnych metod oceny postawy i funkcji układu ruchu w diagnostyce, monitorowaniu i ocenie skuteczności terapii deformacji kyfotycznych kręgosłupa dr hab. Ireneusz Kowalski, prof. UWM Badanie polimorfizmu intronu 1 genu kodującego zewnątrz błonową domenę receptora EGFR u chorych na nowotwory złośliwe rozwijających wysypkę trądzikopodobnych związaną ze stosowaniem cetuximabu dr hab. Sergiusz Nawrocki Doskonalenie skuteczności działań Systemu Ratownictwa Medycznego w zdarzeniach masowych dr n. med. Robert Ropiak Wpływ modeli żywienia kobiet z przebytą cukrzycą ciążową na rozwój zespołu metabolicznego u kobiet oraz nadwagi i otyłości u potomstwa prof. dr hab. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz Analiza in vitro i in vivo trzewno-afferentnych neuronów unerwiających pęcherz świni dr Anna Kozłowska Wydział Sztuki 1. "Opuszczone - odzyskane" projekt działań ekologiczno-artystycznych dr Anna Drońska Jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe, administracja 1. Regionalny punkt kontaktowy wspomagający przystępowanie do Programów Ramowych Unii Europejskiej 30

31 mgr Tomasz Dusza Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku olsztyńskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych mgr inż. Marcin Kwiecień Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki (działalność upowszechniająca naukę) Mgr inż. Anna Smoczyńska Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur mgr inż. Wojciech Samulowski TAB. 5. LICZBA WNIOSKÓW O GRANTY WYSŁANYCH Z UWM ORAZ PRZYJĘTYCH DO FINANSOWANIA PRZEZ NCN, NCBiR, MNISW W 2012 R. Wydział Projekty badawcze Wysłane Przyznane Bioinżynierii Zwierząt 3 0 Biologii i Biotechnologii 30 5 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 14 1 Humanistyczny 19 2 Medycyny Weterynaryjnej 18 0 Nauk Technicznych 17 0 Nauki o Żywności 8 1 Nauk o Środowisku 39 6 Nauk Społecznych 8 0 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 18 1 Teologii 0 0 Nauk Ekonomicznych 3 2 Matematyki i Informatyki 6 2 Prawa i Administracji 9 0 Nauk Medycznych 14 3 Sztuki 2 0 Jednostki ogólnouczelniane, administracja 2 2 RAZEM

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

5. Rola syntazy galaktinolowej (GolS) w reakcji dojrzewających nasion roślin strączkowych na stresy abiotyczne 37 konkurs MNiSW

5. Rola syntazy galaktinolowej (GolS) w reakcji dojrzewających nasion roślin strączkowych na stresy abiotyczne 37 konkurs MNiSW Projekty NCN Wydział Bioinżynierii Zwierząt 1. Możliwości wykorzystania metioniny jako żywieniowego czynnika kształtującego potencjał antyoksydacyjny i stymulującego funkcje systemu immunologicznego indyków

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A N A U K O W E w 2013 roku

B A D A N I A N A U K O W E w 2013 roku UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE B A D A N I A N A U K O W E w 2013 roku (SPRAWOZDANIE) Materiały na posiedzenie Senatu Akademickiego w dniu 28 marca 2014 r. Materiały przygotowali i zestawili

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie listy organizacji badawczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Studia magisterskie przedmioty specjalizacyjne Bioinformatyka w analizie genomu Diagnostyka molekularna Elementy biosyntezy

Bardziej szczegółowo

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 Spis treści Przedmowa 11 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Biotechnologia żywności znaczenie gospodarcze i społeczne 13 1.3. Produkty modyfikowane

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej 13 wrzesień 2011 rok sala Rady Wydziału Biologii, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. asf;mfzjf. (Jan Fiedurek)

Spis treści. asf;mfzjf. (Jan Fiedurek) asf;mfzjf Spis treści 1. Informacje wstępne 11 (Jan Fiedurek) 1.1. Biotechnologia w ujęciu historycznym i perspektywicznym... 12 1.2. Biotechnologia klasyczna i nowoczesna... 18 1.3. Rozwój biotechnologii:

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A N A U K O W E w 2010 roku

B A D A N I A N A U K O W E w 2010 roku UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE B A D A N I A N A U K O W E w 2010 roku (SPRAWOZDANIE) Materiały na posiedzenie Senatu Akademickiego w dniu 25 lutego 2011 r. Materiały przygotowali pracownicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W ROKU Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W ROKU Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W ROKU 2008 Puławy, marzec 2009 r. Program działalności statutowej (2002-) pn.: Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

OT-13 Środowisko. Główny Instytut Górnictwa. Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek

OT-13 Środowisko. Główny Instytut Górnictwa. Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek OT-13 Środowisko Główny Instytut Górnictwa Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek Katowice 15 maj 2017 CK w ramach OT-13 Środowisko OT-13 Centrum Satelitarnego Monitoringu Środowiska Żywność-Region-Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF

Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF Wartości filtrów: Konkurs 39; Decyzja zakwalifikowany; L.P.: 1 Numer wniosku: N N405 133139 Połączenia gadolinowych kompleksów pochodnych mebrofeniny

Bardziej szczegółowo

Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa

Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa. Prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf Dr hab. inż. Marcin Bizukojć, prof. PŁ Dr inż. Maciej Sibiński Mgr inż. Anna Kacprzak Mgr inż. Karina Michalska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA STUDIÓW. Ogólna ocena studiów

OGÓLNA OCENA STUDIÓW. Ogólna ocena studiów OGÓLNA OCENA STUDIÓW Ogólna ocena studiów Program studiów 4,00 Wykłady 3,84 Ćwiczenia 3,94 Prowadzący zajęcia 4,10 Poziom zajęć 4,07 Sposób prowadzenia zajęć 3,82 Podręczniki, skrypty 3,75 Rozkład zajęć

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Exemplis discimus. Uczymy się na przykładach

Exemplis discimus. Uczymy się na przykładach UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK o ŚRODOWISKU ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. (48 22) 569 68 37 www.wbns.uksw.edu.pl Exemplis discimus Uczymy się

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA Załącznik nr 2 do uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokt. Dokt.

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

RAZEM - część wspólna

RAZEM - część wspólna PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Obowiązuje - od 2013/2014 CZĘŚĆ WSPÓLNA - wszystkie specjalności Egz. wykł. ćwicz. inne s.1 s.2 s.3 O - Grupa treści ogólnych 46

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów 7 wrzesień 2011 roku sala Rady Wydziału, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE BioProcessLab Dr inż. Karina Michalska PLAN PREZENTACJI 1.Opieka merytoryczna 2.Obszar badawczy 3.Wyposażenie 4.Oferta współpracy OPIEKA MERYTORYCZNA 1. Praca

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A N A U K O W E w 2014 roku

B A D A N I A N A U K O W E w 2014 roku UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE B A D A N I A N A U K O W E w 2014 roku (SPRAWOZDANIE) Materiały na posiedzenie Senatu Akademickiego w dniu 27 marca 2015 r. Materiały przygotowali i zestawili

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE Mikrobiologia Rola mikrobiologii. Świat mikroorganizmów: wirusy, bakterie, archebakterie,

Bardziej szczegółowo

I stopień. Studia inżynierskie. HODOWLA EKOLOGICZNA I OCHRONA ZWIERZĄT Godzin/sem.

I stopień. Studia inżynierskie. HODOWLA EKOLOGICZNA I OCHRONA ZWIERZĄT Godzin/sem. Godzin/sem. Semestr I Wykł Ewa Ptak Mgr Jacek Wróblewski Technologia informacyjna 0 30 1 Z 3 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej 30-1 Z 3 Dr Andrzej Danel Chemia ogólna 15 15 1 E 4 Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wykazu obszarów badawczych

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw. ZUT Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw. ZUT Dziekan Wydziału Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa w służbie błękitnej biogospodarki dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw. ZUT Dziekan Wydziału Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa wczoraj i dziś Wydział Nauk o Żywności

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena studiów

Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,42 Wykłady 3,37 Ćwiczenia 3,43 Prowadzący zajęcia 3,58 Poziom zajęć 3,44 Sposób prowadzenia zajęć 3,30 Podręczniki, skrypty 3,38 Rozkład zajęć 3,36 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wspólne zasady programów Interreg dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria rolnicza w roku akademickim 2016/2017

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria rolnicza w roku akademickim 2016/2017 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria rolnicza w roku akademickim 2016/2017 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta dr

Bardziej szczegółowo

Tytuł Kierownik Główni wykonawcy

Tytuł Kierownik Główni wykonawcy Wykaz realizowanych projektów badawczych przez pracowników Katedry Agrotechnologii Okres realizacji Tytuł Kierownik Główni wykonawcy Oznaczenie/rodzaj/źródło finansowania 1994-1997 Wydajność i wartość

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska

Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska InŜynieria genetyczna - badania biomedyczne Jednym z najbardziej obiecujących zastosowań nowych technologii opartych na przenoszeniu genów z jednego

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife Projekt z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej w procesie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Rozkład materiału z biologii do klasy III. Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185 SpiS treści 1. Znaczenie nauki o żywieniu człowieka...9 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu...9 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka...9 1.3. Problemy żywieniowe Polski i świata...11 1.4. Organizacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Na podstawie 10 ust. 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

kwota netto szkolenia

kwota netto szkolenia lp. obszar szkolenia ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce kwota netto szkolenia stawka VAT kwota brutto szkolenia ArcGIS - podstawy, efektywne wykorzystanie narzędzi GIS, wykonywanie analiz,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI KATEDRA BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKOWEJ. Mgr inż. Piotr Banaszek

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI KATEDRA BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKOWEJ. Mgr inż. Piotr Banaszek WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI KATEDRA BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKOWEJ UL. AKADEMICKA 2 44-100 GLIWICE T: +48 32 237 29 15 T: +48 32 237 28 24 F: +48 32 237 29 46 kbs@polsl.gliwice.pl N I P :

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt. Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r.

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt. Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r. I. Wobec braku na rynku krajowych pasz wysokobiałkowych, w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: GOSPODARKA WODNA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: GOSPODARKA WODNA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: GOSPODARKA WODNA Nazwa kierunku studiów Nazwa jednostki Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Katedra Ochrony Środowiska

Katedra Ochrony Środowiska Katedra Ochrony Środowiska Lp. Kierunek studiów stacjonarnych II stopnia Specjalność Temat pracy dyplomowej magisterskiej 2016/2017 Opiekun pracy Nazwisko studenta 1. Ochrona środowiska TOŚ Wpływ eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wykaz projektów badawczych finansowanych z dotacji KNOW w roku 2015 1. Cwynar Przemysław Zastosowanie elektroencefalografii (EEG), analiz biochemicznych krwi oraz obserwacji behawioralnych przy ocenie

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku ZOOTECHNIKA studia stacjonarne drugiego stopnia:

Program studiów na kierunku ZOOTECHNIKA studia stacjonarne drugiego stopnia: Program studiów na kierunku ZOOTECHNIKA studia stacjonarne drugiego stopnia: SPECJALNOŚCI: a. hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich b. hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących c. hodowla

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 112 1 2

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 270 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO Wyższa Szkoła Ekonomiczna Białystok 2011 ^ S P I S T R E Ś C I WSTĘP (Piotr Sochaczewski)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 CZĘŚĆ I. KAPITAŁ FINANSOWY W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI MESTWIN STANISŁAW KOSTKA KAPITAŁ JAKO KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo