Uchwała nr 22/V/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 22/V/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2007 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr 22/V/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia następujących kryteriów kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w roku m 2008/2009 przyjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie: I. Ogólne zasady rekrutacji w roku 2008/ Uniwersytet Jagielloński prowadzi kształcenie w systemie studiów dwustopniowych za wyjątkiem kierunków, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 prowadzone są w systemie jednolitych studiów magisterskich oraz innych, na których prowadzenie uzyskano zgodę właściwego ministra (np. kierunki unikatowe). 2. Rekrutacja prowadzona jest poprzez system ERK (Elektronicznej rejestracji kandydatów). Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta. Kandydat przez system ERK jest informowany o przebiegu procesu rekrutacji, w tym także o swoim miejscu na liście rankingowej. 3. Lista rankingowa sporządzona przez komisję rekrutacyjną po przeprowadzeniu kwalifikacji zawiera nazwiska osób, które spełniły kryteria kwalifikacji, poczynając od osoby z najlepszym wynikiem. Osoby niespełniające kryteriów kwalifikacji, umieszczone są na osobnej liście. 4. Przyjęcie na studia tych, którzy spełnili kryteria kwalifikacji następuje z chwilą, gdy kandydat dostarczy w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną dokumenty określone w warunkach rekrutacji. 5. Proces rekrutacji realizowany jest w systemie rekrutacji kroczącej (postępującej). Przez system rekrutacji kroczącej (postępującej) rozumie się rekrutację prowadzoną etapami, polegającą na tym, że po upływie terminu wyznaczonego przez komisję rekrutacyjną na dostarczenie wymaganych dokumentów, w następnym etapie rekrutacji wysyłana jest elektronicznie informacja do kolejnych osób z listy rankingowej o możliwości przyjęcia na studia. Etapy te mogą być powtarzane do wypełnienia limitu przyjęć. Liczba etapów rekrutacji określana jest przez poszczególne komisje rekrutacyjne, o czym drogą elektroniczną informowani są zarejestrowani kandydaci. 6. Doręczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji oraz odbiór decyzji o przyjęciu na studia może zostać dokonany przez pełnomocnika kandydata. 7. W zakresie rekrutacji na studia I stopnia i na studia jednolite magisterskie limit miejsc jest dzielony proporcjonalnie do liczb kandydatów z tzw. starą i nową maturą, chyba że w kryteriach przyjęć dla danego kierunku została określona inna zasada. 8. W zakresie rekrutacji na studia I stopnia i na studia jednolite magisterskie matura z języka obcego zdawana w ramach matury dwujęzycznej na jednym, odrębnym poziomie przeliczana jest w następujący sposób: przy braniu pod uwagę w kryteriach rekrutacji poziomu podstawowego przyznaje się kandydatowi maksymalną liczbę 100%, przy braniu pod uwagę poziomu rozszerzonego wynik przelicza się przy zastosowaniu mnożnika 4/3 oraz zaokrąglenia do pełnego procenta, co oznacza, że kandydatom, którzy z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskali wynik co najmniej 75% przyznaje się wynik 100% poziomu rozszerzonego z języka obcego. 1

2 Wydział: Studia Międzywydziałowe inżynieria materiałowa Typ jednolite studia magisterskie Tryb Stacjonarne Podstawą kwalifikacji dla kandydatów zdających polską nową maturę, polską maturę dwujęzyczną lub maturę międzynarodową jest najlepszy wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów przyrodniczych (matematyki, fizyki, informatyki, chemii lub biologii), przy czym wynikom egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym przypisuje się wagę dwukrotnie wyższą niż wynikom maturalnym otrzymanym na poziomie podstawowym. Powyższe kryteria służą do sporządzenia listy rankingowej kandydatów przystępujących do kwalifikacji. Przy identycznej liczbie punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje wynik kolejnego najlepiej zdanego przedmiotu przyrodniczego z powyższej listy. W pozostałych przypadkach (np. stara matura), kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników testu predyspozycyjnego z matematyki. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uprawnienie do prowadzenia kierunku "zaawansowane materiały i nanotechnologia". ten zastąpiłby aktualnie prowadzony kierunek "inżynierii materiałowej" od chwili wydania zgody na prowadzenie kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia. Wydział: Studia Międzywydziałowe międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne Typ pierwszego stopnia Tryb Stacjonarne kryterium przyjęcia będzie wynik z ustnego egzaminu z ogólnej wiedzy humanistycznej. w procesie kwalifikacji pod uwagę będą brane wyniki z nowej matury. Wymagania dotyczące egzaminu maturalnego: EGZAMIN PISEMNY: a) język polski poziom rozszerzony; b) język obcy nowożytny lub język mniejszości narodowej - poziom rozszerzony; c) jeden z przedmiotów do wyboru - poziom rozszerzony: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, greka i i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, matematyka. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową IB będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminu maturalnego IB z przedmiotów odpowiadających przedmiotom, których wynik egzaminu jest brany pod uwagę przy kwalifikacji osób z polską nową maturą na poziomie rozszerzonym (w systemie IB oznaczanym jako HL). psychologia w ramach MISH jest realizowany w trybie studiów jednolitych magisterskich. Wydział: Studia Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze Typ pierwszego stopnia Tryb Stacjonarne 2

3 egzamin z matematyki i fizyki lub z matematyki i chemii lub z matematyki i biologii lub z matematyki i geografii. Ostatecznym kryterium kwalifikacyjnym jest iloczyn punktów przyznanych za wyniki egzaminu z matematyki i wybranego przedmiotu przyrodniczego. kwalifikacja na podstawie liczby punktów procentowych zdobytych na egzaminie maturalnym z matematyki i fizyki lub z matematyki i chemii lub z matematyki i biologii lub z matematyki i geografii. O przyjęciu decydują punkty procentowe ważone w taki sposób, że wynikowi uzyskanemu na poziomie rozszerzonym przypisuje się wagę dwukrotnie większą niż wynikowi uzyskanemu na poziomie podstawowym. Ostatecznym kryterium kwalifikacyjnym jest iloczyn punktów przyznanych za wyniki egzaminu maturalnego z matematyki i wybranego przedmiotu przyrodniczego. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski i nie posiadają na nim oceny z przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji oraz kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej, którzy nie mogli zdawać na maturze przedmiotów określonych w kryteriach kwalifikacji, gdyż nie były objęte programem nauczania kwalifikowani są na podstawie wyniku egzaminu maturalnego z matematyki oraz najlepszego wyniku z pośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka. Punkty uzyskane przez kandydata przelicza się na wartości procentowe w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania z danego przedmiotu. Poziom SL lub równoważny jest przyjmowany jako poziom podstawowy, a poziom HL lub równoważny jest przyjmowany jako poziom rozszerzony. Kandydaci, którzy nie zdawali żadnego z wyżej wymienionych przedmiotów będą klasyfikowani z wynikiem 0. Obliczanie ostatecznego kryterium kwalifikacji jest analogiczne jak dla kandydatów z nową maturą. Wydział: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Biofizyka Typ jednolite studia magisterskie Tryb Stacjonarne kwalifikacja na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły z 3 przedmiotów wybranych spośród 4: biologia, chemia, fizyka, matematyka - w tym obowiązkowo fizyka lub matematyka - po uwzględnieniu następujących współczynników: ocena(y) na świadectwie dojrzałości - współczynnik 1,2, na świadectwie ukończenia szkoły średniej współczynnik 1. kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, matematyka w tym obowiązkowo fizyka lub matematyka. Dodatkowym kryterium w przypadku jednakowej liczby uzyskanych punków będą wyniki egzaminu z języka obcego (poziom podstawowy). Kandydaci ze starą i nową maturą będą przyjmowani w proporcji do liczby osób ze starą i nową maturą, które przystąpią do kwalifikacji. Szczegóły na stronie Kandydaci, którzy (i) uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski i nie posiadają na nim oceny z przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji oraz kandydaci (ii) z dyplomem matury międzynarodowej, którzy nie mogli zdawać na maturze przedmiotów określonych w kryteriach kwalifikacji, gdyż nie były objęte programem nauczania podlegają takim samym rygorom jak kandydaci z nową maturą - nie mogą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. Wydział: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Biotechnologia 3

4 Typ pierwszego stopnia Tryb stacjonarne kwalifikacja na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły z 3 przedmiotów wybranych spośród 4: biologia, chemia, fizyka, matematyka, po uwzględnieniu następujących współczynników: ocena(y) na świadectwie dojrzałości - współczynnik - 1,2, na świadectwie ukończenia szkoły średniej współczynnik 1. kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Dodatkowym kryterium w przypadku jednakowej liczby uzyskanych punków będą wyniki egzaminu z języka obcego (poziom podstawowy). Kandydaci ze starą i nową maturą będą przyjmowani w proporcji do liczby osób ze starą i nową maturą, które przystąpią do kwalifikacji. Szczegóły na stronie Kandydaci, którzy (i) uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski i nie posiadają na nim oceny z przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji oraz kandydaci (ii) z dyplomem matury międzynarodowej, którzy nie mogli zdawać na maturze przedmiotów określonych w kryteriach kwalifikacji, gdyż nie były objęte programem nauczania podlegają takim samym rygorom jak kandydaci z nową maturą - nie mogą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. Wydział: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii biotechnologia Typ pierwszego stopnia Tryb niestacjonarne - dotychczasowe wieczorowe kwalifikacja na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym i świadectwie ukończenia szkoły z 3 przedmiotów wybranych spośród 4: biologia, chemia, fizyka, matematyka, po uwzględnieniu następujących współczynników: ocena(y) na świadectwie dojrzałości - współczynnik 1,2, na świadectwie ukończenia szkoły średniej współczynnik 1. kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Dodatkowym kryterium w przypadku jednakowej liczby uzyskanych punków będą wyniki egzaminu z języka obcego (poziom podstawowy). Kandydaci ze starą i nową maturą będą przyjmowani w proporcji do liczby osób ze starą i nową maturą, które przystąpią do kwalifikacji. Szczegóły na stronie Kandydaci, którzy (i) uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski i nie posiadają na nim oceny z przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji oraz kandydaci (ii) z dyplomem matury międzynarodowej, którzy nie mogli zdawać na maturze przedmiotów określonych w kryteriach kwalifikacji, gdyż nie były objęte programem nauczania podlegają takim samym rygorom jak kandydaci z nową maturą - nie mogą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. Wydział: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi biologia Typ pierwszego stopnia 4

5 Tryb stacjonarne 1. Każdy przedmiot z egzaminu dojrzałości i ze świadectwa ukończenia szkoły średniej będzie miał przypisany współczynnik według następującego schematu: grupa I biologia i chemia współczynnik 2; grupa II matematyka, język polski, język obcy, fizyka z astronomią, informatyka, geografia współczynnik 1; grupa III pozostałe przedmioty z wyjątkiem religii, etyki oraz wychowania fizycznego współczynnik 0,5. Fakultety z danego przedmiotu z oceną będą miały przypisany taki sam współczynnik jak dany przedmiot. Jeżeli kandydat zwolniony był ze zdawania języka obcego na maturze na podstawie certyfikatu, ocena według certyfikatu będzie przeliczana następująco: język angielski: A celujący, B bardzo dobry, C dobry, D - dostateczny, E dopuszczający; pozostałe języki obce wg zasad obowiązujących w Jagiellońskim Centrum Językowym; 2. Wyliczona zostanie średnia ważona z ocen pomnożonych przez współczynnik opisany w punkcie 1 (licznik = suma ocen pomnożonych przez współczynniki; mianownik = suma wartości współczynników) niezależnie z egzaminu dojrzałości i ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, a następnie obie średnie będą sumowane. W przypadku świadectwa brane będą pod uwagę wszystkie przedmioty wraz z fakultetami z oceną, lecz bez przedmiotów dodatkowych, wyodrębnionych w części świadectwa zajęcia edukacyjne dodatkowe. W przypadku matury średnia wyliczana będzie z wszystkich ocen z egzaminu pisemnego i ustnego. 1. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę wyniki tylko zewnętrznej części egzaminu maturalnego; 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni wyłącznie kandydaci zdający biologię i chemię, na poziomie rozszerzonym; 3. Ocenie procentowej wyników egzaminu maturalnego przypisane będą punkty równe procentom, na przykład 50% = 50 punktów; 4. Punkty uzyskane za przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy nowożytny (poziom dowolny) mają przypisany współczynnik 1, 5. Pozostałe przedmioty zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym mają przypisane określone współczynniki według następującego schematu: biologia i chemia 2, fizyka z astronomią, informatyka i matematyka 1, pozostałe przedmioty 0,5; 6. Punkty uzyskane za egzamin mnożymy przez odpowiedni współczynnik; 7. Punkty uzyskane za wszystkie przedmioty sumuje się. Kandydaci, którzy zdawali maturę międzynarodową (kwalifikacja w zwykłym trybie): uzyskane punkty SL i HL zostaną przeliczone na skalę procentową wg zasady: 7 excellent (doskonały, celujący) 100; 6 very good (bardzo dobry) 85; 5 - good (dobry) 70; 4 satisfactory (dostateczny) 50; 3 mediocre (mierny) 30. Kryteria kwalifikacyjne dla osób z dyplomem międzynarodowej matury z przedmiotów nieobjętych programem nauczania w systemie międzynarodowej matury i kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski: kandydaci będą kwalifikowani na podstawie egzaminu z zakresu przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, którego brakuje im na świadectwie maturalnym. Limit miejsc w każdej grupie: kandydatów ze starą maturą i kandydatów z nową maturą (w tym z nową maturą 2002 i maturą IB) będzie wypełniony zgodnie z uzyskaną punktacją, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Wydział: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi biologia Typ pierwszego stopnia Tryb niestacjonarne - dotychczasowe zaoczne 5

6 1. brana będzie pod uwagę: średnia ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości w części pisemnej i ustnej oraz ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z biologii, oraz z chemii, fizyki lub matematyki (do wyboru), 2. punkty uzyskane za wszystkie przedmioty sumuje się. 1. pod uwagę brane będą tylko wyniki zewnętrznej części egzaminu maturalnego; 2. ocenie procentowej wyników egzaminu maturalnego zostaną przypisane punkty równe procentom, np. 10% = 10 pkt.; 3. punkty uzyskane za przedmioty obowiązkowe, język polski i język obcy nowożytny (poziom dowolny) mają przypisany współczynnik 1; 4. pozostałe zdawane przedmioty mają przypisane określone współczynniki według następującego schematu: biologia i chemia 2; fizyka z astronomią, informatyka, matematyka, geografia 1; pozostałe przedmioty 0,5. 5. Punkty uzyskane za egzamin mnożymy przez odpowiedni współczynnik. 6. Punkty uzyskane za wszystkie przedmioty sumuje się. Kandydaci, którzy zdawali maturę międzynarodową (kwalifikacja w zwykłym trybie): uzyskane punkty SL i HL zostaną przeliczone na skalę procentową wg zasady: 7 excellent (doskonały, celujący) 100; 6 very good (bardzo dobry) 85; 5 - good (dobry) 70; 4 satisfactory (dostateczny) 50; 3 mediocre (mierny) 30. Kryteria kwalifikacyjne dla osób z dyplomem międzynarodowej matury z przedmiotów nieobjętych programem nauczania w systemie międzynarodowej matury i kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski: kandydaci będą kwalifikowani na podstawie egzaminu z zakresu przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, którego brakuje im na świadectwie maturalnym. Limit miejsc w każdej grupie: kandydatów ze starą maturą i kandydatów z nową maturą (w tym z nową maturą 2002 i maturą IB) będzie wypełniony zgodnie z uzyskaną punktacją, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Wydział: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi biologia i geologia ochrona przyrody Typ drugiego stopnia Tryb stacjonarne Studia są kontynuacją pierwszego stopnia studiów biologia i geologia, spec. ochrona przyrody. Absolwenci, którzy uzyskali tytuł licencjata w zakresie biologii podejmują studia drugiego stopnia z geologii; absolwenci, którzy uzyskali tytuł licencjata z geologii podejmują studia drugiego stopnia z biologii. Wydział: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi geografia Typ pierwszego stopnia 6

7 Tryb niestacjonarne - dotychczasowe zaoczne 1. Będą brane pod uwagę oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości i ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z: geografii (współczynnik 2), historii oraz biologii lub ochrony środowiska (współczynnik 1). Zajęcia fakultatywne z danego przedmiotu będą miały przypisany taki sam współczynnik jak dany przedmiot. 2. Wyliczona zostanie średnia z ocen pomnożonych przez odpowiedni współczynnik. 3. Pod uwagę nie będą brane przedmioty wymienione jako zajęcia edukacyjne dodatkowe. 1. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę wyniki tylko zewnętrznej części egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. 2. Ocenie procentowej wyników egzaminu maturalnego przypisane będą punkty równe procentom (np. 40% = 40 pkt.). 3. W przypadku poziomu rozszerzonego zostanie zastosowany współczynnik 2, dla poziomu podstawowego współczynnik 1. Kandydaci, którzy zdawali maturę międzynarodową (kwalifikacja w zwykłym trybie): uzyskane za egzamin z geografii punkty SL i HL zostaną przeliczone na skalę procentową wg zasady: 7 excellent (doskonały, celujący) 100; 6 very good (bardzo dobry) 85; 5 - good (dobry) 70; 4 satisfactory (dostateczny) 50; 3 mediocre (mierny) 30. Limit miejsc w każdej grupie: kandydatów ze starą maturą i kandydatów z nową maturą (w tym z nowa maturą 2002 i matura IB) będzie wypełniony zgodnie z uzyskaną punktacją, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Wydział: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi geografia geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia przestrzenna i rozwój regionalny, turystyka Typ pierwszego stopnia Tryb stacjonarne 1. Pod uwagę będą brane oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości i ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z geografii, matematyki oraz historii lub biologii. 2. Każdy przedmiot będzie miał przypisany współczynnik: geografia - 2, matematyka, historia, biologia - 1. Zajęcia fakultatywne z danego przedmiotu z oceną będą miały przypisany taki sam współczynnik jak dany przedmiot. 3. Wyliczona zostanie średnia ważona z ocen pomnożonych przez odpowiedni współczynnik. Pod uwagę nie będą brane przedmioty wymienione jako zajęcia edukacyjne dodatkowe. 1. Przy rekrutacji będą brane po uwagę wyniki tylko zewnętrznej części egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym, matematyki oraz historii lub biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 2. Ocenie procentowej przypisane będą punkty (np. 40 % = 40 pkt.) 3. Każdy przedmiot będzie miał przypisany współczynnik: geografia - 2, matematyka, historia lub biologia (poziom rozszerzony - 1, poziom podstawowy 0,5). Punkty uzyskane za egzamin będą pomnożone przez odpowiedni współczynnik i zsumowane. Kandydaci, którzy zdawali maturę międzynarodową (kwalifikacja w zwykłym trybie): uzyskane punkty SL i HL zostaną przeliczone na skalę procentową wg zasady: 7 excellent (doskonały, celujący) 100; 6 very good (bardzo dobry) 85; 5 - good (dobry) 70; 4 satisfactory (dostateczny) 50; 3 mediocre (mierny) 30. 7

8 Kryteria kwalifikacyjne dla osób z dyplomem międzynarodowej matury z przedmiotów nieobjętych programem nauczania w systemie międzynarodowej matury i kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski: kandydaci będą kwalifikowani na podstawie egzaminu z zakresu przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, którego brakuje im na świadectwie maturalnym. Limit miejsc w każdej grupie: kandydatów ze starą maturą i kandydatów z nową maturą (w tym z nową maturą 2002 i maturą IB) będzie wypełniony zgodnie z uzyskaną punktacją, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Wydział: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi geografia geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, turystyka, systemy informacji geograficznej Typ drugiego stopnia Tryb stacjonarne 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie jest ukończenie studiów licencjackich I stopnia na kierunku geografia lub kierunkach pokrewnych ze specjalnością studiów magisterskich. 2. Kandydaci legitymujący się oceną co najmniej dobrą (4,0) na dyplomie ukończenia studiów licencjackich z geografii lub studiów biologiczno-geograficznych w UJ, będą przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. 3. Kryterium naboru dla absolwentów studiów licencjackich z geografii, studiów biologiczno-geograficznych w UJ o ocenie < 4,0 na dyplomie licencjackim oraz dla kandydatów z innych kierunków studiów i innych uczelni będzie rozmowa kwalifikacyjna. Wydział: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi geografia turystyka Typ pierwszego stopnia Tryb niestacjonarne - dotychczasowe zaoczne 1. Będą brane pod uwagę oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości i ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z: geografii (współczynnik 2), historii oraz biologii lub ochrony środowiska (współczynnik 1). Zajęcia fakultatywne z danego przedmiotu będą miały przypisany taki sam współczynnik jak dany przedmiot. 2. Wyliczona zostanie średnia z ocen pomnożonych przez odpowiedni współczynnik. 3. Pod uwagę nie będą brane przedmioty wymienione jako zajęcia edukacyjne dodatkowe. 1. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę wyniki tylko zewnętrznej części egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. 2. Ocenie procentowej wyników egzaminu maturalnego przypisane będą punkty równe procentom (np. 40% = 40 pkt.). 4. W przypadku poziomu rozszerzonego zostanie zastosowany współczynnik 1.5, dla poziomu podstawowego współczynnik 1. Kandydaci, którzy zdawali maturę międzynarodową (kwalifikacja w zwykłym trybie): uzyskane za egzamin z geografii punkty SL i HL zostaną przeliczone na skalę procentową wg zasady: 7 excellent (doskonały, celujący) 100; 6 very good (bardzo dobry) 85; 5 - good (dobry) 70; 4 satisfactory (dostateczny) 50; 3 mediocre (mierny) 30. 8

9 Limit miejsc w każdej grupie: kandydatów ze starą maturą i kandydatów z nową maturą (w tym z nowa maturą 2002 i matura IB) będzie wypełniony zgodnie z uzyskaną punktacją, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Wydział: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi geografia turystyka Typ drugiego stopnia Tryb niestacjonarne - dotychczasowe zaoczne Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie jest ukończenie studiów licencjackich I stopnia na kierunku geografia lub kierunkach pokrewnych ze specjalnością studiów magisterskich. Wydział: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi geologia Typ pierwszego stopnia Tryb stacjonarne Obowiązuje konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 1. Konkurs świadectw będzie dotyczył wybranych przedmiotów, które będą miały przypisane punkty według ocen; oceny z egzaminu dojrzałości i ze świadectwa ukończenia szkoły średniej: grupa I: geografia, biologia lub geologia: celujący - 8 pkt, bardzo dobry - 7 pkt, dobry - 5 pkt, dostateczny - 3 pkt, dopuszczający - 0 pkt; grupa II: chemia, fizyka z astronomią: celujący - 6 pkt, bardzo dobry - 5 pkt, dobry - 4 pkt, dostateczny - 2 pkt, dopuszczający - 0 pkt: grupa III: matematyka, informatyka lub geofizyka, jeden z języków obcych nowożytnych (obowiązkowych) z najwyższą oceną: celujący - 5 pkt, bardzo dobry - 4 pkt, dobry - 3 pkt, dostateczny - 1 pkt, dopuszczający - 0 pkt; 2. Ocena z języka angielskiego według certyfikatu będzie przeliczana w następujący sposób: ocena A - 4 pkt., ocena B - 3 pkt., ocena C - 2 pkt., ocena D - 1 pkt., ocena E - 1 pkt., ocena F - 0 pkt., pozostałe języki obce wg zasad obowiązujących w Jagiellońskim Centrum Językowym; 3. Z egzaminu dojrzałości punkty będą przyznane: za wszystkie oceny z wymienionych przedmiotów, z egzaminu pisemnego i ustnego. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej i za egzamin dojrzałości sumuje się; 4. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie zainteresowań i motywacji decyzji kandydata o wyborze studiów na kierunku geologia oraz wiedzy o Ziemi na poziomie szkoły średniej (wymagany zakres minimum jest m.in. w podręczniku dla szkół średnich: W. Stankowski Geografia fizyczna z geologią, a grupy tematyczne podane będą w internecie: oraz udostępnione w Instytucie Nauk Geologicznych UJ); Wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenia komisja kwalifikacyjna (punktacja 0 80 pkt). Obowiązuje konkurs świadectw: 1. przy rekrutacji będą brane po uwagę wyniki tylko zewnętrznej części egzaminu maturalnego; 2. ocenie procentowej wyników egzaminu maturalnego, nie mniejszym niż 35%, przypisane będą punkty równe procentom dzielone przez 10, na przykład 50% = 50/10 = 9

10 5 punktów; 3. brane będą pod uwagę oceny uzyskane na maturze za przedmioty zdawane na poziomie dowolnym (wskazanym przez kandydata); 4. punkty uzyskane za przedmioty zdawane na maturze na poziomie rozszerzonym mają określone współczynniki, przez które ocena z odpowiedniego przedmiotu jest mnożona: dla grupy I (geografia, biologia lub geologia) 2; dla grupy II (chemia, fizyka z astronomią) 1,5; dla grupy III (matematyka, informatyka lub geofizyka, język obcy) 1 (np.: biologia, poziom rozszerzony 75%, punktacja: 75/10x2 = 7.5x2 = 15 pkt); 5. punkty uzyskane za przedmioty zdawane na maturze na poziomie podstawowym mają odpowiednio współczynniki: dla grupy I (geografia, biologia lub geologia) 1,5; dla grupy II (chemia, fizyka z astronomią) 1; dla grupy III (matematyka, informatyka lub geofizyka, język obcy) 0,5; 6. punkty uzyskane za wszystkie przedmioty sumuje się; 7. oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej za przedmioty wymienione wyżej, nie zdawane w ramach egzaminu maturalnego, będą traktowane jako kryterium dodatkowe i obliczane według zasady: celujący - 6 pkt., bardzo dobry - 5 pkt., dobry - 4 pkt., dostateczny - 3 pkt., dopuszczający - 0 pkt., przy czym w punktacji przedmiotów z grupy I do odpowiednich wartości (z wyłączeniem oceny: dopuszczający) dodaje się 1 pkt., a w punktacji przedmiotów z grupy III odejmuje się 1 pkt. (np.: geografia celujący, punktacja = 7 pkt.). Kandydaci, którzy zdawali maturę międzynarodową (kwalifikacja w zwykłym trybie): uzyskane punkty SL i HL zostaną przeliczone na skalę procentową wg zasady: 7 excellent (doskonały, celujący) 100; 6 very good (bardzo dobry) 85; 5 - good (dobry) 70; 4 satisfactory (dostateczny) 50; 3 mediocre (mierny) 30. Kryteria kwalifikacyjne dla osób z dyplomem międzynarodowej matury z przedmiotów nieobjętych programem nauczania w systemie międzynarodowej matury i kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski: kandydaci będą kwalifikowani na podstawie egzaminu z zakresu przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, którego brakuje im na świadectwie maturalnym. Limit miejsc w każdej grupie: kandydatów ze starą maturą i kandydatów z nową maturą (w tym z nowa maturą 2002 i matura IB) będzie wypełniony zgodnie z uzyskaną punktacją, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Wydział: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi neurobiologia Typ pierwszego stopnia Tryb stacjonarne 1. Każdy przedmiot z egzaminu dojrzałości i ze świadectwa ukończenia szkoły średniej będzie miał przypisany współczynnik według następującego schematu: grupa I biologia i chemia współczynnik 2; grupa II matematyka, język polski, język obcy, fizyka z astronomią, informatyka, geografia współczynnik 1; grupa III pozostałe przedmioty z wyjątkiem religii, etyki oraz wychowania fizycznego współczynnik 0,5. Fakultety z danego przedmiotu z oceną będą miały przypisany taki sam współczynnik jak dany przedmiot. Jeżeli kandydat zwolniony był ze zdawania języka obcego na maturze na podstawie certyfikatu, ocena według certyfikatu będzie przeliczana następująco: język angielski: A celujący, B bardzo dobry, C dobry, D - dostateczny, E dopuszczający; pozostałe języki obce wg zasad obowiązujących w Jagiellońskim Centrum Językowym; 2. Wyliczona zostanie średnia ważona z ocen pomnożonych przez współczynnik opisany w punkcie 1 (licznik = suma ocen pomnożonych przez współczynniki; mianownik = suma 10

11 wartości współczynników) niezależnie ze świadectwa dojrzałości i matury, a następnie obie średnie będą sumowane. W przypadku świadectwa ukończenia szkoły brane będą pod uwagę wszystkie przedmioty wraz z fakultetami z oceną, lecz bez przedmiotów dodatkowych, wyodrębnionych w części świadectwa zajęcia edukacyjne dodatkowe. W przypadku matury średnia wyliczana będzie z wszystkich ocen z egzaminu pisemnego i ustnego. 1. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę wyniki tylko zewnętrznej części egzaminu maturalnego; 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni wyłącznie kandydaci zdający biologię i chemię, na poziomie rozszerzonym; 3. Ocenie procentowej wyników egzaminu maturalnego przypisane będą punkty równe procentom, na przykład 50% = 50 punktów; 4. Punkty uzyskane za przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy nowożytny (poziom dowolny) mają przypisany współczynnik 1, 5. Pozostałe przedmioty zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym mają przypisane określone współczynniki według następującego schematu: biologia i chemia 2, fizyka z astronomią, informatyka i matematyka 1, pozostałe przedmioty 0,5; 6. Punkty uzyskane za egzamin mnożymy przez odpowiedni współczynnik; 7. Punkty uzyskane za wszystkie przedmioty sumuje się. Kandydaci, którzy zdawali maturę międzynarodową (kwalifikacja w zwykłym trybie): uzyskane punkty SL i HL zostaną przeliczone na skalę procentową wg zasady: 7 excellent (doskonały, celujący) 100; 6 very good (bardzo dobry) 85; 5 - good (dobry) 70; 4 satisfactory (dostateczny) 50; 3 mediocre (mierny) 30. Kryteria kwalifikacyjne dla osób z dyplomem międzynarodowej matury z przedmiotów nieobjętych programem nauczania w systemie międzynarodowej matury i kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski: kandydaci będą kwalifikowani na podstawie egzaminu z zakresu przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, którego brakuje im na świadectwie maturalnym. Limit miejsc w każdej grupie: kandydatów ze starą maturą i kandydatów z nową maturą (w tym z nowa maturą 2002 i maturą IB) będzie wypełniony zgodnie z uzyskaną punktacją, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Uruchomienie studiów uzależnione jest od opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Wydział: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi ochrona przyrody Typ pierwszego stopnia Tryb stacjonarne 1. Oceny z przedmiotów z egzaminu dojrzałości i ze świadectwa ukończenia szkoły średniej będą miały przypisane punkty według następującego schematu: grupa I: biologia, chemia, geografia, geologia: celujący - 10 pkt, bardzo dobry - 8 pkt, dobry - 5 pkt, dostateczny - 3 pkt, dopuszczający - 0 pkt; grupa II: fizyka z astronomią, matematyka: celujący - 6 pkt, bardzo dobry - 5 pkt, dobry - 4 pkt, dostateczny - 3 pkt, dopuszczający - 0 pkt; grupa III: informatyka, jeden z języków obcych nowożytnych obowiązkowych (z najwyższą oceną): celujący - 5 pkt, bardzo dobry - 4 pkt, dobry - 3 pkt, dostateczny - 2 pkt, dopuszczający - 0 pkt; 2. Ocena z języka angielskiego według certyfikatu będzie przeliczana w następujący sposób: ocena A - 5 pkt, ocena B - 4 pkt, ocena C - 3 pkt, ocena D - 2 pkt, ocena E - 1 pkt, ocena F - 0 pkt; pozostałe języki obce wg zasad obowiązujących w Jagiellońskim Centrum Językowym. 3. Z egzaminu dojrzałości punkty będą przyznane za wszystkie oceny z wymienionych przedmiotów, z części pisemnej i ustnej. Punkty uzyskane za egzamin dojrzałości i ze świadectwa ukończenia szkoły średniej sumuje się. 11

12 1. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę wyniki tylko zewnętrznej części egzaminu maturalnego. 2. Oceny procentowe wyników egzaminu maturalnego zostaną przeliczone wg zasady: 50% = 50 punktów. 3. Punkty uzyskane za przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy nowożytny (poziom dowolny) mają przypisany współczynnik Pozostałe przedmioty mają przypisane określone współczynniki według następującego schematu: biologia, chemia, geografia poziom podstawowy współczynnik 2, poziom rozszerzony współczynnik 3; fizyka z astronomią, matematyka poziom podstawowy współczynnik 1, poziom rozszerzony współczynnik 1,5; pozostałe przedmioty współczynnik 0,5. 5. Punkty uzyskane za egzamin mnożone są przez odpowiedni współczynnik. 6. Punkty uzyskane za wszystkie przedmioty sumuje się. Kandydaci, którzy zdawali maturę międzynarodową (kwalifikacja w zwykłym trybie): uzyskane punkty SL i HL zostaną przeliczone na skalę procentową wg zasady: 7 excellent (doskonały, celujący) 100; 6 very good (bardzo dobry) 85; 5 - good (dobry) 70; 4 satisfactory (dostateczny) 50; 3 mediocre (mierny) 30. Kryteria kwalifikacyjne dla osób z dyplomem międzynarodowej matury z przedmiotów nieobjętych programem nauczania w systemie międzynarodowej matury i kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski: kandydaci będą kwalifikowani na podstawie egzaminu z zakresu przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, którego brakuje im na świadectwie maturalnym. Limit miejsc w każdej grupie: kandydatów ze starą maturą i kandydatów z nową maturą (w tym z nową maturą 2002 i maturą IB) będzie wypełniony zgodnie z uzyskaną punktacją, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Uruchomienie studiów uzależnione jest od opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Wydział: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi studia biologiczno-geograficzne Typ pierwszego stopnia Tryb stacjonarne 1. Każdy przedmiot z egzaminu dojrzałości i ze świadectwa ukończenia szkoły średniej będzie miał przypisany współczynnik wg następującego schematu: Grupa I biologia i geografia współczynnik 2; Grupa II matematyka, język polski, język angielski, chemia, fizyka z astronomią, informatyka współczynnik 1; Grupa III pozostałe przedmioty współczynnik 0,5. Fakultety z danego przedmiotu będą miały przypisany taki sam współczynnik jak dany przedmiot. 2. Wyliczona będzie średnia z ocen pomnożonych przez współczynnik opisany w punkcie 1 (licznik suma ocen mnożonych przez współczynniki, mianownik suma współczynników) niezależnie z egzaminu dojrzałości i ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, a następnie obie średnie będą sumowane. W przypadku świadectwa brane będą pod uwagę wszystkie przedmioty wraz z fakultetami z oceną, lecz bez przedmiotów dodatkowych wyodrębnionych w części świadectwa zajęcia edukacyjne dodatkowe. Średnia wyliczana będzie z wszystkich ocen z części pisemnej i ustnej. 1. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę tylko wyniki zewnętrznej części egzaminu maturalnego; warunkiem zaliczenia punktów za dany przedmiot jest uzyskanie minimum 30% punktów. 2. Ocenie procentowej wyników egzaminu maturalnego przypisywane będą punkty równe 12

13 procentom, (np.: 30%=30 punktów); 3. Każdy przedmiot (poziom dowolny, wskazany przez kandydata) ma przypisany określony współczynnik wg następującego schematu: grupa I biologia i geografia współczynnik 2; grupa II język polski, język angielski, matematyka, chemia, fizyka z astronomią, informatyka współczynnik 1; grupa III pozostałe przedmioty do wyboru współczynnik 0,5; 4. Punkty uzyskane za egzamin z każdego przedmiotu mnoży się przez współczynnik podany w pkt. 3, a następnie tak przeliczone punkty sumuje się dla wszystkich przedmiotów; 5. W sytuacji, gdyby nie wszyscy kandydaci z taką samą liczbą punktów mieścili się w limicie miejsc, o przyjęciu kandydatów z tą samą liczbą punktów decydować będą punkty z geografii i biologii. Kryteria kwalifikacyjne dla osób z dyplomem międzynarodowej matury i kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski: z przedmiotów objętych programem nauczania w ramach tych matur będą takie same jak dla kandydatów nową maturą. Limit miejsc w każdej grupie: kandydatów ze starą maturą i kandydatów z nową maturą (w tym z nową maturą 2002 i maturą IB) będzie wypełniony zgodnie z uzyskaną punktacją, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Wydział: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi studia biologiczno-geograficzne Typ drugiego stopnia Tryb stacjonarne 1. W pierwszej kolejności, bez przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, będą przyjmowani absolwenci studiów biologiczno-geograficznych I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata geografii do 10 września w roku naboru na studia II stopnia lub w roku poprzedzającym go. 2. O przyjęciu na studia absolwentów studiów biologiczno-geograficznych I stopnia, którzy posiadają tytuł licencjata sprzed 2 lat decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna. Wydział: Wydział Chemii chemia Typ pierwszego stopnia Tryb stacjonarne Stara Matura: Wyniki matury z chemii lub/i matematyki oraz oceny na świadectwie dojrzałości z chemii, matematyki, fizyki, biologii i informatyki. Zasady punktacji: 1. Chemia a) 2,4 * (ocena na świadectwie dojrzałości + ocena z pisemnej matury + ocena z ustnej matury)/3 lub b) 2,2 * (ocena na świadectwie dojrzałości + ocena z pisemnej lub ustnej matury)/2 lub c) 2,0 * ocena na świadectwie dojrzałości pkt b stosuje się w przypadku jednej oceny z matury pkt c stosuje się w przypadku braku oceny z matury 2. Matematyka a) 1,2 * (ocena na świadectwie dojrzałości + ocena z pisemnej matury + ocena z ustnej matury)/3 13

14 lub b) 1,1 * (ocena na świadectwie dojrzałości + ocena z pisemnej lub ustnej matury)/2 lub c) 1,0 * ocena na świadectwie dojrzałości pkt b stosuje się w przypadku jednej oceny z matury pkt c stosuje się w przypadku braku oceny z matury 3. Fizyka, biologia, informatyka Brane są pod uwagę oceny na świadectwie dojrzałości z powyższych przedmiotów: a) (ocena z fizyki + ocena z biologii + ocena z informatyki)/3 b) (ocena z fizyki + ocena z informatyki)/2 Pkt b stosuje się w przypadku braku ocen z biologii Całkowita liczba punktów jest sumą punktów przyznanych według kryteriów 1-3 Nowa Matura. 1. W procesie kwalifikacji brane są pod uwagę dwa przedmioty, wskazane przez kandydata, spośród wymienionych w tabeli poniżej 2. Dla każdego z wskazanych przedmiotów na każdym z poziomów oblicza się iloczyn wyniku maturalnego (m i podst, m i rozsz ) przez odpowiedni współczynnik określający wagę przedmiotu/poziomu (w i podst, w i rozsz ), wg tabeli poniżej. Punktację z przedmiotu ustala się wybierając większy z tych iloczynów: p i=max(w i podst m i podst,w i rozsz m i rozsz ) 3. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z obu przedmiotów, obliczonych wg pkt.2, Post = P1 + P2 Przedmiot Waga poziomu Waga poziomu podstawowego rozszerzonego Chemia 3 6 Matematyka 2,5 5 Biologia 2 4 Fizyka 2 4 Informatyka - 4 Wydział: Wydział Chemii chemia Typ pierwszego stopnia Tryb niestacjonarne - dotychczasowe zaoczne Stara Matura: Wyniki matury z chemii lub/i matematyki oraz oceny na świadectwie dojrzałości z chemii, matematyki, fizyki, biologii i informatyki. Zasady punktacji: 1. Chemia a) 2,4 * (ocena na świadectwie dojrzałości + ocena z pisemnej matury + ocena z ustnej matury)/3 lub b) 2,2 * (ocena na świadectwie dojrzałości + ocena z pisemnej lub ustnej matury)/2 lub c) 2,0 * ocena na świadectwie dojrzałości pkt b stosuje się w przypadku jednej oceny z matury pkt c stosuje się w przypadku braku oceny z matury 2. Matematyka a) 1,2 * (ocena na świadectwie dojrzałości + ocena z pisemnej matury + ocena z ustnej matury)/3 lub b) 1,1 * (ocena na świadectwie dojrzałości + ocena z pisemnej lub ustnej matury)/2 lub 14

15 c) 1,0 * ocena na świadectwie dojrzałości pkt b stosuje się w przypadku jednej oceny z matury pkt c stosuje się w przypadku braku oceny z matury 3. Fizyka, biologia, informatyka Brane są pod uwagę oceny na świadectwie dojrzałości z powyższych przedmiotów: a) (ocena z fizyki + ocena z biologii + ocena z informatyki)/3 b) (ocena z fizyki + ocena z informatyki)/2 Pkt b stosuje się w przypadku braku ocen z biologii Całkowita liczba punktów jest sumą punktów przyznanych według kryteriów 1-3 Nowa Matura. 1. W procesie kwalifikacji brane są pod uwagę dwa przedmioty, wskazane przez kandydata, spośród wymienionych w tabeli poniżej 2. Dla każdego z wskazanych przedmiotów na każdym z poziomów oblicza się iloczyn wyniku maturalnego (m i podst, m i rozsz ) przez odpowiedni współczynnik określający wagę przedmiotu/poziomu (w i podst, w i rozsz ), wg tabeli poniżej. Punktację z przedmiotu ustala się wybierając większy z tych iloczynów: p i=max(w i podst m i podst,w i rozsz m i rozsz ) 3. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z obu przedmiotów, obliczonych wg pkt.2, Post = P1 + P2 Przedmiot Waga poziomu Waga poziomu podstawowego rozszerzonego Chemia 3 6 Matematyka 2,5 5 Biologia 2 4 Fizyka 2 4 Informatyka - 4 Wydział: Wydział Chemii chemia Typ drugiego stopnia Tryb stacjonarne Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu chemii. Wydział: Wydział Chemii chemia Typ drugiego stopnia Tryb niestacjonarne - dotychczasowe zaoczne Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu chemii. Wydział: Wydział Chemii 15

16 ochrona środowiska Typ pierwszego stopnia Tryb stacjonarne Stara matura i matura IB: 1. Każdy przedmiot ze świadectwa dojrzałości i egzaminu maturalnego będzie miał przypisany współczynnik wg następującego schematu: - grupa I: biologia, chemia współczynnik 3 dla klas o profilu biologicznym, współczynnik 2 dla innych klas, - grupa II: fizyka z astronomią, matematyka współczynnik 2 dla klas o profilu matematyczno-fizycznym, współczynnik 1 dla innych klas, - grupa III: informatyka, język polski, język obcy współczynnik 1, - dla pozostałych przedmiotów współczynnik 0,5. 2. Fakultety z danego przedmiotu z oceną będą miały przypisany taki sam współczynnik, jak dany przedmiot. 3. Punkty uzyskane za wszystkie przedmioty sumuje się. 4. Kandydaci z dyplomem międzynarodowej matury będą przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z brakującego przedmiotu uwzględnionego w kryteriach kwalifikacyjnych dla kandydatów z nową maturą. 1. W procesie kwalifikacji brane są pod uwagę dwa przedmioty, wskazane przez kandydata, spośród wymienionych w tabeli poniżej 2. Dla każdego z wskazanych przedmiotów na każdym z poziomów oblicza się iloczyn podst rozsz wyniku maturalnego (m i, m i ) przez odpowiedni współczynnik określający wagę podst rozsz przedmiotu/poziomu (w i, w i ), wg. tabeli poniżej. Punktację z przedmiotu ustala się wybierając większy z tych iloczynów: p i=max(w podst podst rozsz rozsz i m i,w i m i ) 3. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z obu przedmiotów, obliczonych wg. pkt.2, Post = P1 + P2 Przedmiot Waga poziomu Waga poziomu podstawowego rozszerzonego Chemia 3 6 Biologia 3 6 Matematyka 2 4 Fizyka 2 4 Informatyka - 4 Wydział: Wydział Chemii ochrona środowiska Typ pierwszego stopnia Tryb niestacjonarne - dotychczasowe zaoczne Stara matura i matura IB: 1. Każdy przedmiot ze świadectwa dojrzałości i egzaminu maturalnego będzie miał przypisany współczynnik wg następującego schematu: - grupa I: biologia, chemia współczynnik 3 dla klas o profilu biologicznym, współczynnik 2 dla innych klas, - grupa II: fizyka z astronomią, matematyka współczynnik 2 dla klas o profilu matematyczno-fizycznym, współczynnik 1 dla innych klas, - grupa III: informatyka, język polski, język obcy współczynnik 1, - dla pozostałych przedmiotów współczynnik 0,5. 2. Fakultety z danego przedmiotu z oceną będą miały przypisany taki sam współczynnik, jak dany przedmiot. 3. Punkty uzyskane za wszystkie przedmioty sumuje się. 4. Kandydaci z dyplomem międzynarodowej matury będą przyjmowani na podstawie 16

17 rozmowy kwalifikacyjnej z brakującego przedmiotu uwzględnionego w kryteriach kwalifikacyjnych dla kandydatów z nową maturą. 1. W procesie kwalifikacji brane są pod uwagę dwa przedmioty, wskazane przez kandydata, spośród wymienionych w tabeli poniżej 2. Dla każdego z wskazanych przedmiotów na każdym z poziomów oblicza się iloczyn wyniku maturalnego (m i podst, m i rozsz ) przez odpowiedni współczynnik określający wagę przedmiotu/poziomu (w i podst, w i rozsz ), wg. tabeli poniżej. Punktację z przedmiotu ustala się wybierając większy z tych iloczynów: p i=max(w i podst m i podst,w i rozsz m i rozsz ) 3. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z obu przedmiotów, obliczonych wg. pkt.2, Post = P1 + P2 Przedmiot Waga poziomu Waga poziomu podstawowego rozszerzonego Chemia 3 6 Biologia 3 6 Matematyka 2 4 Fizyka 2 4 Informatyka - 4 Wydział: Wydział Chemii ochrona środowiska biologia środowiska, chemia środowiska Typ drugiego stopnia Tryb stacjonarne Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu chemii i biologii. Wydział: Wydział Chemii ochrona środowiska biologia środowiska, chemia środowiska Typ drugiego stopnia Tryb niestacjonarne - dotychczasowe zaoczne Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu chemii i biologii. Wydział: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej analityka medyczna Typ jednolite studia magisterskie Tryb stacjonarne Kandydaci, którzy w ramach nowej matury zdawali egzamin z zakresu biologii i chemii na poziomie rozszerzonym przyjmowani będą na podstawie wyników z egzaminu maturalnego. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie minimum 30% na egzaminie maturalnym. Kandydatów: - legitymujących się "starą maturą", 17

18 - legitymujących się nową maturą z 2002 r., - którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski i nie posiadają na nim oceny z przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji, - z dyplomem międzynarodowej matury, którzy nie mogli zdawać na maturze przedmiotów określonych w kryteriach kwalifikacji, gdyż nie były one objęte programem nauczania w ramach tej matury obowiązuje ujednolicony w skali kraju egzamin wstępny, o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego lub egzaminu. Wydział: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej farmacja Typ jednolite studia magisterskie Tryb stacjonarne Kandydaci, którzy w ramach nowej matury zdawali egzamin z zakresu biologii i chemii na poziomie rozszerzonym przyjmowani będą na podstawie wyników z egzaminu maturalnego. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie minimum 30% na egzaminie maturalnym. Kandydatów: - legitymujących się "starą maturą", - legitymujących się nową maturą z 2002 r., - którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski i nie posiadają na nim oceny z przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji, - z dyplomem międzynarodowej matury, którzy nie mogli zdawać na maturze przedmiotów określonych w kryteriach kwalifikacji, gdyż nie były one objęte programem nauczania w ramach tej matury obowiązuje ujednolicony w skali kraju egzamin wstępny, o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego lub egzaminu. Wydział: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej farmacja Typ jednolite studia magisterskie Tryb niestacjonarne - dotychczasowe wieczorowe Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne przeprowadzane będzie wśród kandydatów, którzy ubiegali się w roku 2008 o przyjęcie na studia stacjonarne w CM UJ lub innych Uczelniach, w których system rekrutacji zgodny był z zasadami obowiązującymi na Wydziale Farmaceutycznym CM UJ. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego lub egzaminu. Wydział: Wydział Filologiczny filologia filologia angielska Typ pierwszego stopnia Tryb stacjonarne konkurs świadectw dojrzałości: - suma ocen z matury pisemnej i/lub ustnej z języka angielskiego - w sytuacji zwolnienia z matury z języka angielskiego na podstawie certyfikatu FCE lub CAE będzie brana pod 18

19 uwagę odpowiednio przeliczona ocena z certyfikatu; - suma ocen z matury pisemnej i ustnej z języka polskiego. Suma ocen z języka angielskiego zostanie przemnożona przez 2 w stosunku do ocen z języka polskiego. suma punktów za przedmioty na świadectwie dojrzałości: 1. język angielski poziom rozszerzony, egzamin pisemny; 2. przedmiot humanistyczny poziom rozszerzony, egzamin pisemny do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, języki klasyczne. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami kraju i nie posiadają na nim oceny z przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji, przyjmowani są na podstawie: - wyników egzaminu pisemnego z języka angielskiego; - oceny ze świadectwa z historii lub języka nowożytnego lub języka klasycznego. Kandydaci z dyplomem międzynarodowej matury uzyskanej za granicą oraz w kraju, którzy nie mogli zdawać na maturze przedmiotów określonych w kryteriach kwalifikacji, gdyż nie były one objęte programem nauczania w ramach tej matury, przyjmowani są na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie IB z wszystkich przedmiotów. Maksymalna liczba punktów na dyplomie możliwa do otrzymania ze wszystkich przedmiotów wynosi 42 punkty (dodatkowe 3 punkty uczeń może uzyskać za napisanie pracy dyplomowej oraz za zaliczenie przedmiotu teoria wiedzy). Kwalifikacja przez pomnożenie liczby otrzymanych punktów na dyplomie (np. 35) przez ustalony przelicznik 4,25 tj. 148,7. Wydział: Wydział Filologiczny filologia filologia angielska Typ pierwszego stopnia Tryb niestacjonarne - dotychczasowe wieczorowe konkurs świadectw dojrzałości: - suma ocen z matury pisemnej i/lub ustnej z języka angielskiego - w sytuacji zwolnienia z matury z języka angielskiego na podstawie certyfikatu FCE lub CAE będzie brana pod uwagę odpowiednio przeliczona ocena z certyfikatu; - suma ocen z matury pisemnej i ustnej z języka polskiego. Suma ocen z języka angielskiego zostanie przemnożona przez 2 w stosunku do ocen z języka polskiego. suma punktów za przedmioty na świadectwie dojrzałości: 1. język angielski poziom rozszerzony, egzamin pisemny; 2. przedmiot humanistyczny poziom rozszerzony, egzamin pisemny do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, języki klasyczne. Wydział: Wydział Filologiczny Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami kraju i nie posiadają na nim oceny z przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji, przyjmowani są na podstawie: - wyników egzaminu pisemnego z języka angielskiego; - oceny ze świadectwa z historii lub języka nowożytnego lub języka klasycznego. Kandydaci z dyplomem międzynarodowej matury uzyskanej za granicą oraz w kraju, którzy nie mogli zdawać na maturze przedmiotów określonych w kryteriach kwalifikacji, gdyż nie były one objęte programem nauczania w ramach tej matury, przyjmowani są na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie IB z wszystkich przedmiotów. Maksymalna liczba punktów na dyplomie możliwa do otrzymania ze wszystkich przedmiotów wynosi 42 punkty (dodatkowe 3 punkty uczeń może uzyskać za napisanie pracy dyplomowej oraz za zaliczenie przedmiotu teoria wiedzy). Kwalifikacja przez pomnożenie liczby otrzymanych punktów na dyplomie (np. 35) przez ustalony przelicznik 4,25 tj. 148,7. 19

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony Załącznik nr 3 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp.

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku 1. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagany przedmiot obowiązkowy - W 1 Poziom przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Biologia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo matematyka p1 = 0,60 2.

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne Czas trwania pierwszego stopnia 3 lata Lp. 2. ** 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Wymagane przedmioty Biologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne 5,5 roku Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony W = W 1 + W 2 W 1 liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Jednostki prowadzące Czas trwania AGROBIOLOGIA pierwszego stopnia 3,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji biologia w ochronie 120 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne (dzienne)

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Matematyka modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. Spis treści Warunki i tryb przyjmowania na studia stacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Załącznik nr 7 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie 5,5 roku Lp. Wymagane przedmioty Poziom przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony W = W 1 + W 2 W 1 liczba punktów odpowiadająca procentowemu

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 Język

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu W 1 liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony, p 1 = 0,55 2.* Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia rozszerzony, p

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r. Uchwała nr 8/2017 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rekrutacji na studia na Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA Załącznik nr 5 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Administracja pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla poziomu przedmiotu Lp.

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. pkt 1.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. pkt 1. studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. pkt 1. Matematyka rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy

Bardziej szczegółowo

Kryterium zakres kwalifikacji. przedmiot

Kryterium zakres kwalifikacji. przedmiot Załącznik nr WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Kierunek/specjalność Forma i studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 50 Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji, gdy liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny część 2. pisemna podstawowy rozszerzony p

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski BIOTECHNOLOGIA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. Lp. Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu 1. Biologia albo chemia rozszerzony

Wydział Lekarski BIOTECHNOLOGIA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. Lp. Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu 1. Biologia albo chemia rozszerzony BIOTECHNOLOGIA pierwszego stopnia 3 lata Lp. Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu 1. Biologia albo chemia rozszerzony Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1075/05/V/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Załącznik nr 8 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany

Bardziej szczegółowo

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie:

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie: WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 175 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 v Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA Czas trwania nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Geografia albo matematyka albo historia 1. * rozszerzony p albo chemia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony, p 1 = 0,55 2.* Chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna Jednostka prowadząca PEDAGOGIKA Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 58. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 58. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 134 UCHWAŁA Nr 58 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 107 Senatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA 1/6 1. Zakres procedury Procedura reguluje kryteria rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku Budownictwo. Kryteria rekrutacji ustalane są na podstawie Uchwały Senatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność ekologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Kierunek lekarski jednolite magisterskie 6 lat a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości z dwóch różnych przedmiotów, wybranych odpowiednio z

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne)

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne) Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne) NOWA MATURA W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych

Bardziej szczegółowo

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Rodzaj studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005) Zasady kwalifikacji na studia I stopnia artes liberales Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania do II etapu: 30. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 54. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 54. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 marca 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 101 UCHWAŁA Nr 54 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 90 Senatu UMK

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna PEDAGOGIKA 1. Język polski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,40 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony p 2 = 0,30 albo podstawowy p 2 = 0,25 Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM KIERUNEK: DIETETYKA Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 49. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 marca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 115 UCHWAŁA Nr 49 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 107 Senatu UMK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA Jednostka prowadząca ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Teologia Specjalności katechetyczno-pastoralna ogólna z językiem włoskim ogólna z językiem hiszpańskim jednolite magisterskie 5 lat 1. 2) Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga. j.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga. j. WYDZIAŁ ANGLISTYKI 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia angielska a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 0,8 Filologia specjalność filologia angielsko-chińska a) - profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunek/specjalność Forma i studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Psychologia Stacjonarne jednolite magisterskie 115 + 10 miejsc dla studentów MISH Dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Rekrutacja 2006/2007 Nowa matura Sprawdź, jakie przedmioty z matury pisemnej będą brane pod uwagę podczas rekrutacji na odpowiedni kierunek studiów kierunek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 08/09 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 do uchwały nr 0 Senatu UŚ z dnia 30 maja 07 r. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka stacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Teologiczny TEOLOGIA

Wydział Teologiczny TEOLOGIA Specjalności TEOLOGIA katechetyczno-pastoralna jednolite magisterskie 5 lat nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. * język obcy nowożytny część pisemna albo matematyka albo biologia albo geografia

Bardziej szczegółowo

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0 Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2011/2012. 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne zaoczne niestacjonarne wieczorowe

niestacjonarne zaoczne niestacjonarne wieczorowe studia jednolite magisterskie studia I stopnia studia II stopnia kierunek stacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne stacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

I ZASADY PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW Z NOWĄ MATURĄ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

I ZASADY PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW Z NOWĄ MATURĄ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I ZASADY PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW Z NOWĄ MATURĄ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów legitymujących się nową maturą polega na wyliczeniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 07/08 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI stacjonarne studia pierwszego stopnia licencjackie Podstawowym

Bardziej szczegółowo