PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE"

Transkrypt

1 PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE Mikołaj Majkowicz Katedra Psychologii i Zakład ad Badań nad Jakości cią Życia Wydział Nauk o Zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny Tel. kom.: Konferencja w UM: Psychologia w praktyce medycznej

2 Główne częś ęści prezentacji: Teoretyczne przesłanki wspólnej płaszczyzny dla medycyny i psychologii Praktyczne zagadnienia współpracy pracy lekarza ogólnego z psychologiem

3 Teoretyczne przesłanki wspólnej płaszczyzny dla medycyny i psychologii

4 Główne paradygmaty (modele) w medycynie Model biomedyczny Model biopsychospołeczny Modele uwzględniaj dniające sferę duchową (np. model Viktora Frankla, model salutogenetyczny Aarona Antonovsky ego)

5 Model biomedyczny Model ten wyrasta z nurtu filozoficznego reprezentowanego przez Kartezjusza ( ) uznającego psychikę i ciało za całkowicie odmienne sfery. Ciało traktowane jest jak maszyna, naprawiana za pomocą usuwania lub wymiany wadliwych części albo niszczenia ciał obcych, stanowiących przyczynę problemu (psycholog David McClelland). W modelu biomedycznym zwraca się jedynie na biochemiczne przyczyny chorób. Wymiary społeczny, psychologiczny i behawioralny nie mieszczą się w tym schemacie, są więc pomijane. Cytat za:c.l Sheridan, S.A. Radmacher: Psychologia Zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. W-wa 1998.

6 Model biopsychospołeczny W modelu biopsychospołecznym absolutnie nie odrzuca się ważności czynników biomedycznych ale poszerza się o inne obszary. Stoimy w obliczu konieczności poszerzenia podejścia do chorób, tak aby uwzględniało ono czynniki psychospołeczne, nie rezygnując z wielkich zalet podejścia biomedycznego (George Engel, 1977) Źródłem i inspiracją biopsychospołecznego podejścia w medycynie jest ogólna teoria systemów. Przyjęcie tej teorii i jej głównych twierdzeń zmusza badaczy i praktyków do całościowego podejścia zarówno w badaniach naukowych jak i w praktyce. Cytat za:c.l Sheridan, S.A. Radmacher: Psychologia Zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. W-wa 1998.

7 Model uwzględniaj dniający sferę duchową (m.in. Teoria V. Frankla) Propozycję rozszerzenia modelu biopsychospołecznego zaproponował Viktor Frankl ======================================================== Charakteryzuje: płaszczyzna duchowa (albo noetyczna) tylko człowieka wolne przyjmowanie postawy w stosunku do okoliczności i uwarunkowań =================================================================== płaszczyzna psychologiczna (także socjologiczna) człowieka i zwierzę silnie manipulowana zależność od okoliczności i uwarunkowań =================================================================== człowiek płaszczyzna biologiczna (fizjologiczna) zwierzę rośliny słabo manipulowana zależność od okoliczności i uwarunkowań ==================================================================== Źródło: K. Popielski (red.): Człowiek pytanie otwarte. Wydawnictwo KUL, Lublin 1987

8 Skutki przyjęcia modelu biopsychospołecznego w nauce i praktyce Powstanie nowych kierunków w i specjalizacji, subspecjalizacji, zespołów w interdyscyplinarnych np. Psychosomatyka Psychoonkologia Psychoneuroimmunologia (Psychoneuroimmunoendokrynologia) Psychodermatologia Psychochirurgia Psychostomatologia Powstawanie zespołów w leczniczych złożonych z onych ze specjalistów w różnych r dziedzin.

9 Niektóre warunki powstawania specjalizacji czy też subspecjalizacji medycyny z udziałem psychologii Nagromadzenie badań psychologicznych i społecznych w wyodrębnionym obszarze medycznym; Wzrost liczby programów w profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych z udziałem psychologów; Wzrost liczby programów w edukacyjnych i treningowych przeznaczonych zarówno dla chorych ale także e dla potrzeb rodzin chorych oraz potrzeb personelu opiekującego się pacjentami; Wzrost liczby programów w badawczych realizowanych przez przedstawicieli nauk społecznych na rzecz medycyny; Powstanie pism specjalistycznych w danej dziedzinie; Powstanie stowarzyszeń naukowych zrzeszających zainteresowanych danym obszarem badawczym; Istnienie podręcznika czy też monografii danej subspecjalizacji.

10 Czynniki przyczyniające ce się do dostrzegania większego znaczenia psychologicznych i społecznych zagadnień w medycynie Zmiana (rozszerzenie) paradygmatu obowiązuj zującego w medycynie; Zmiana postawy wobec pacjenta z postawy przedmiotowej na podmiotową; Udział pacjenta w decyzji o leczeniu (autonomia, informacja) Wzrost dialogu lekarz pacjent; Wprowadzenie do medycyny pojęcia i pomiarów w jakości życia a także e rozwój j i walidacja narzędzi do pomiaru subiektywnych objawów w i jakości życia; Identyfikacja efektywnych sposobów w zmian zachowania na takie, które zapobiegają chorobom; Rola doświadcze wiadczeń II Wojny światowej.

11 ZMIENNE NIEZALEŻNE POŚREDNICZĄCE ECECE ZALEŻNE (WYNIKI) Nowotwór - proces Ryc. 1. chorobowy - efekty leczenia Osobowe - społeczno-demograficzne - osobowość i style radzenia - uprzednie przystosowanie - duchowe, religijne, wierzenia Medyczne - zachowanie wobec choroby - relacje pacjent lekarz i. leczenie (rodzaj) - wybór typu rehabilitacji Społeczne (wsparcie) - rodzina / przyjaciele - zasoby społeczne - przynależność kulturowa Presja życia - choroby towarzyszące - osierocenie (żałoba) - inne stresory Jakość życia w obszarze - fizycznym - psychologicz nym - społecznym - zawodowym - seksualnym Czas przeżycia INTERWENCJA (TERAPEUTYCZNA, KRYZYSOWA) [za: Holland, 1998]

12 HRQL (Health Related Quality of Life) FUNKCJONALNY EFEKT CHOROBY I JEJ LECZENIA ODBIERANY (przeżywany) PRZEZ PACJENTA CHOROBA LECZENIE

13 Zgodność badaczy JŻJ Zgodność co do obszarów w pojęcia jakość życia obszar fizyczny (somatyczny) obszar psychiczny obszar społeczny sprawność obszar duchowy finanse Zgodność co do subiektywnego charakteru oceny JŻJ Sami pacjenci sąs najlepszymi sędziami s własnej w jakości życia Zgodność co do zmienności JŻ J JŻ nie jest bytem stałym ym

14 LECZENIE Ocena bezp. leku Ocena skuteczności Dodatkowe pomiary Uboczne działanie leku Pożądane efekty Inne efekty np. koszt, dostępność Wartościowanie dokonane przez pacjenta Wydolność fizyczna Psychologiczny dobrostan J A K O ŚĆ Ż Y C I A Społeczne interakcje Czynniki ekonomiczne

15 Różnice w perspektywie lekarza i chorego (wg. J. Jassem, 1994) Objaw niepożądany Nudności / wymioty Brak apetytu Złe samopoczucie Łysienie Leukopenia / trombocytopenia Zakażenia Niedokrwistość Nefrotoksyczność Neurotoksyczność Pneumotoksyczność Kardiotoksyczność Zapalenie śluzówek j. ustnej Biegunka Zapalenie pęcherza moczowego Odczyny skórne W aga objawu W opinii lekarz W opinii chorego

16 Model relacji pomiędzy subiektywną oceną jakości życia a obiektywnymi warunkami Ocena obiektywna Subiektywna ocena jakości życia Pozytywne Korzystne A () ZADOWOLENIE UZASADNIONE Negatywne B ( -) DYLEMAT NIEZADOWOLENIA Niekorzystne C (-) PARADOKS ZADOWOLENIA D (--) NIEZADOWOLENIE UZASADNIONE

17 Indywidualistyczna koncepcja jakości życia Wg autorów w tej koncepcji (Royc, Cohen, Calman) życie ludzkie należy traktować jako rzeczywistość spójn jną wewnętrznie i logiczną. Człowiek może e być rozpatrywany jako ten, który realizuje swój wewnętrzny plan życia (life plan). Pewne czynniki pozwalają na rozbudowę i realizację tego planu (inteligencja, mobilność ść,, upór r w dążeniu do celu) inne zaś mogą stanowić przeszkodę w realizacji planu życia (choroba, różnego r rodzaju ograniczenia fizyczne, niestabilność psychiczna, lęk, l ból b l itp. ). Leczenie powinno być oceniane z tego punktu widzenia, czy i w jaki sposób b pacjentowi choroba zaburza realizację planu życia.. Jakość śćżycia może e być rozpatrywana i mierzona (badana) jedynie w terminach indywidualnych (jednostkowych). Jakość śćżycia jest wysoka jeśli nadzieja i oczekiwania jednostki sąs spełnione w jej doświadczeniu. Opisać jakość śćżycia można w terminach rozstępu pomiędzy nadzieją i oczekiwaniem na rezultaty leczenia a rzeczywistości cią

18 Ogólny model pomiaru jakości życia Miarą jakości życia jest wielkość różnicy pomiędzy poziomem oczekiwań a rzeczywistości cią

19 Praktyczne obszary współpracy pracy lekarza ogólnego z psychologiem

20 Główne obszary współpracy pracy Diagnostyka procesów w poznawczych ogólnych (ocena ogólnej sprawności intelektualnej) ocena szczegółowych (wybranych) funkcji poznawczych Diagnostyka osobowości (procesów emocjonalno-motywacyjnych) motywacyjnych) Pomoc psychologiczna

21 Ocena poziomu intelektualnego W świetle wymagań ICD-10 rozpoznanie upośledzenia (niesprawności) intelektualnej bez badania psychologicznego należy y traktować jako tymczasowe lub nieokreślone. Pełna diagnoza niesprawności intelektualnej powinna uwzględnia dniać: objawy kliniczne zachowania adaptacyjne wyniki testów w psychometrycznych pozwalających na określenie tzw II (Ilorazu Inteligencji) lub inaczej IQ (wskaźnika inteligencji)

22 Badanie szczegółowych funkcji poznawczych Ocena obecności ci i głęg łębokości skarg pacjenta na różne r objawy z obszaru funkcji poznawczych takich jak: zaburzenia uwagi, pamięci, procesów w spostrzegania, mowy, apraksji itp. Pomoc w różnicowaniu r zaburzeń poznawczych czynnościowych ciowych z organicznymi Śledzenie dynamiki zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu leczenia, rehabilitacji w przebiegu postępuj pującego procesu chorobowego Pomoc w orzekaniu stopnia inwalidztwa, uszczerbku na zdrowiu powstałego np. na skutek wypadku, pobicia itp. Pomoc w opiniowaniu dla celów w rentowych.

23 Badanie osobowości (procesów emocjonalno-motywacyjnych) motywacyjnych) Badanie pomocnicze w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania (wywiad psychologiczny, obserwacja, analiza dokumentacji, testy psychologiczne takie jak np. kwestionaiusz MMPI, test plam atramentowych Rorschacha; Badanie osobowości jako czynnika patogennego w zaburzeniach psychosomatycznych (np. Wzór r zachowania typu A,, osobowość typu D ); Zaburzenia nerwicowe, związane zane ze stresem i pod postacią somatyczną; Zaburzenia somatopsychiczne związane zane z przebiegiem przewlekłych chorób b somatycznych.

24 Badanie osobowości (procesów motywacyjno emocjonalnych) cd Orzecznictwo w sprawach psychologicznych (osobowościowych i emocjonalnych) skutków urazów w cun; Pomoc psychologiczna

25 Uwagi dotyczące ce kompetencji psychologa Różnorodność kierunków w psychologii i kształcenia. Nie każdy absolwent psychologii jest kompetentny w obszarze psychologii klinicznej; Ustawodawstwo dotyczące ce wykonywania zawodu psychologa; Ujednolicone na wzór r specjalizacji lekarskich specjalizacje z psychologii klinicznej (staże, kursy, praktyki, egzaminy); Kryteria i klucze do szukania psychologów kompetentnych w zakresie psychologii klinicznej; UWAGA NA HOCHSZTAPLERÓW W!!!

26 Dziękuję za uwagę

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Program dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii i Program uzupełniający dla osób posiadających

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia Warszawa 2009 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Popielski 1 Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL

Kazimierz Popielski 1 Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 1999, TOM 42, NR 4, 17-41 Artykuły Noopsychosomatyka: propozycja nowego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego Kazimierz Popielski 1 Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Ewa Jakubek Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Marta Stolarska. Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania:

Wstęp. Marta Stolarska. Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Marta Stolarska Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Wstęp Na początek chciałabym postawić pytanie: po co badać jakość życia? Zwłaszcza u pacjentów onkologicznych, narażając ich na dodatkowe i może niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawnośd intelektualna między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Remigiusz J. Kijak

Niepełnosprawnośd intelektualna między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Remigiusz J. Kijak Niepełnosprawnośd intelektualna między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Remigiusz J. Kijak Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna Niepełnosprawność intelektualna Między diagnozą a działaniem Remigiusz J. Kijak Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII

Program specjalizacji PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym Warszawa 2002 Zespół Ekspertów, który opracował program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej 1 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2009, tom 14, numer 1, s. 63-77

Polskie Forum Psychologiczne, 2009, tom 14, numer 1, s. 63-77 Polskie Forum Psychologiczne, 2009, tom 14, numer 1, s. 63-77 POCZUCIE SENSU ŻYCIA OSÓB W ŻAŁOBIE Magdalena Felcyn Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Nina Ogińska-Bulik Instytut Psychologii

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Karolina Malinska. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży z padaczką i bólami głowy. Rozprawa doktorska

Karolina Malinska. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży z padaczką i bólami głowy. Rozprawa doktorska Karolina Malinska Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży z padaczką i bólami głowy Rozprawa doktorska Promotor pracy: prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej

Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej 1 Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej Życie psychiczne człowieka wydaje się już na pierwszy rzut oka czymś ogromnie zawiłym, kapryśnym i chaotycznym. [ ] Łatwiej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: pecjalności: YLABU Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Psychologia lekarska Kod modułu LK.3.D.002 I Wydział Lekarski z Oddziałem tomatologicznym

Bardziej szczegółowo

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Akademia Medyczna w Gdańsku Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Praca wykonana w Klinice Chorób Psychicznych

Bardziej szczegółowo

OPINIA O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO OSKARŻONEGO. AKTUALNE PROBLEMY

OPINIA O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO OSKARŻONEGO. AKTUALNE PROBLEMY CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Rok X: 2006, z. 2 ISSN 1506-1817 EWA HABZDA-SIWEK OPINIA O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO OSKARŻONEGO. AKTUALNE PROBLEMY W postępowaniu karnym dowodem o szczególnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA 208 Podręcznik Model GSWB 209 4 STANDARDY ZDROWIA 210 Podręcznik Model GSWB 211 Wprowadzenie i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Definiowane jest w kategoriach wartości pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

strony: 51 63 Katarzyna Cyranka

strony: 51 63 Katarzyna Cyranka Psychoterapia 1 (160) 2012 strony: 51 63 Katarzyna Cyranka Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny dziecka chorego na cukrzycę typu 1 Ps y c h o l o g i c a l a s p e c t s o f f u n c t i o n i

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze

Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze Zdrowie i wychowanie a jakość życia Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze NR 2622 Ewa Syrek Zdrowie i wychowanie a jakość życia Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RAMOWY PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO BLOK SPECJALISTYCZNY Program przeznaczony dla pielęgniarek AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo