Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata

2 Zespół uczestniczący w opracowaniu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Jerzy Babkiewicz Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, Lekarz Medycyny Ogólnej Przewodniczący. Aneta Łońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Wiceprzewodnicząca. Dariusz Gajo Członek Zarządu Powiatu w Lublinie ElŜbieta Kozik Naczelnik Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Magdalena Toporowska-Lebiocka Inspektor w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Danuta Adamek Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie. GraŜyna Gwiazda Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie. Urszula Zielińska Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie. Anna Dudek Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Piotr Wojtaś Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie. Seweryn Gąbka Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bychawie. Marzena Bochenek Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w KręŜnicy Jarej. Dariusz Kamiński Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełŜycach. Janina Kozicka - Klocek Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie. Maria Winiarska Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w BełŜycach. 2

3 I. Wprowadzenie Ogólna kondycja zdrowotna narodu coraz bardziej zaleŝna jest od jego dobrostanu psychicznego. Brak odporności psychicznej rozwija poczucie bezradności i osamotnienia, pozbawia nadziei na lepszą przyszłość, rozwija negatywne i wyczerpujące mechanizmy radzenia sobie skutkujące zwiększoną fizyczną i psychiczną zachorowalnością i patologią Ŝycia społecznego. Niestety nadal jeszcze dominującym odczuciem wobec problemów zdrowia psychicznego jest przeraŝenie i bezradność. Zbyt duŝą rolę odgrywają teŝ nieracjonalne stereotypy otwierające drogę społecznemu napiętnowaniu, nierówności i wykluczeniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Zbyt często udzielana im pomoc nie jest dostatecznej jakości a warunki, w jakich jest udzielana zbyt często bywają niegodne i poniŝające. Rzadko tworzone są warunki do gromadzenia wiedzy i informacji na temat zdrowia i zaburzeń psychicznych przydatnych dla przyszłych pokoleń. Zdrowie psychiczne moŝe i powinno takŝe w naszym powiecie stać się istotną wartością wyzwaniem do polityki społecznej i zdrowotnej państwa oraz przedstawicielstw samorządowych, a zwłaszcza wyzwaniem do promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania jego zaburzeniom. Rozwój systemu wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi związany jest z reorganizacją systemu lecznictwa psychiatrycznego i pomocy społecznej. Proces leczenia i rehabilitacji powinien odbywać się w jak największym stopniu w naturalnym środowisku społecznym osób chorych. NaleŜy pamiętać, Ŝe społeczność nie składa się wyłącznie z jednostek silnych, przystosowanych, optymistów zawsze radzących sobie z sytuacjami trudnymi. Autorytetu państwa nie moŝna mierzyć upajaniem się sukcesami jednostek, ale stosunkiem do słabszych, potrzebujących i chorych. Lęk przed obcym, nieznanym światem wynikający ze specyfiki samego procesu chorobowego (z zespołem cech nieprzewidywalności i nawracalności) w znacznym stopniu utrudnia swobodne i prawidłowe funkcjonowanie osoby z zaburzeniami psychicznymi. Niestety w środowisku lokalnym stereotypy i uprzedzenia są duŝym obciąŝeniem dla osoby chorej i jej rodziny. Podstawą procesu integracji jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do pełnego uczestnictwa osób z zaburzeniami psychicznymi we wszystkich przejawach Ŝycia społecznego, aby faktycznie były i czuły się wartościowymi członkami społeczeństwa, mogącymi w pełni korzystać z osiągnięć kultury, cywilizacji i techniki. 3

4 II. Diagnoza obszaru objętego Programem Dokonujące się w Polsce zmiany gospodarczo ekonomiczne i administracyjne niosą za sobą niezwykłe szanse rozwojowe. Niestety takŝe wiele starych i nowych zagroŝeń ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych, w tym zagroŝeń dla zdrowia psychicznego zarówno w wymiarze jednostkowym jak i społecznym. Szacuje się, Ŝe: 10 % dzieci i młodzieŝy do 18 roku Ŝycia wymaga opieki i pomocy psychiatryczno - psychologicznej, około 4 % osób zgłasza się do specjalistycznych placówek słuŝby zdrowia, około 40 % osób odczuwa potrzebę specjalistycznej pomocy w ciągu Ŝycia, 45 % osób niepokoi się o swoje zdrowie psychiczne, 85 % osób ocenia warunki Ŝycia w Polsce jako szkodliwe dla zdrowia psychicznego, depresja jest najczęstszym zaburzeniem psychicznym Polaków. Pogarszająca się kondycja psychiczna Polaków ma swoje odzwierciedlenie w samoocenie samopoczucia przez samych Polaków. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego przedstawia się ona następująco: Samoocena Polaków wg GUS Najliczniejszą grupę Polaków stanowią osoby, które twierdzą, Ŝe są zmęczone 28 %. Co czwarty Polak jest wyczerpany i wykończony. 4

5 Statystyki dotyczące województwa lubelskiego oparte są o ostatnio publikowane dane pochodzące w Lubelskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Wg tych danych, chorobowość dotycząca zaburzeń psychicznych wynosi na Lubelszczyźnie osób, ale w ostatnim roku nastąpił wzrost zachorowań, bowiem osób zachorowało po raz pierwszy. Niepokojący jest przyrost o blisko 16 % kaŝdego roku w latach MoŜna uznać, Ŝe około 3,68 % osób korzysta z opieki psychiatrycznej. Ten odsetek jest niŝszy od przeciętnej pochodzącej z danych z piśmiennictwa. MoŜe to po części wynikać z niepełnych danych dostarczonych do jednostki monitorującej nasilenie występowania zaburzeń, a takŝe z trudności wynikających z dostępności do opieki psychiatrycznej. Gdy uwzględni się model zachorowalności psychiatrycznej proponowany przez Golberga i Huxleya zakładający, Ŝe tylko 10 % spośród wykonujących zaburzenia leczonych i rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, podany wyŝej wskaźnik chorobowości na Lubelszczyźnie nabiera innego znaczenia. Pośród rozpoznań klinicznych największą grupę stanowią zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i somatomorficzne. Obserwuje się jednak niepokojący wzrost wskaźników dotyczących występowania zaburzeń afektywnych, a takŝe zaburzeń związanych z uŝywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych, zwłaszcza wśród kobiet i wśród młodzieŝy. Zamknięte lecznictwo psychiatryczne na Lubelszczyźnie zapewniają szpitale psychiatryczne i oddziały przy szpitalach ogólnych. Dokonując analizy danych z 1990 i 2007 roku naleŝy stwierdzić, Ŝe w Polsce w opiece ambulatoryjnej wystąpił wzrost wszystkich kategorii zaburzeń psychicznych. Ponad 3-krotnie wzrosło rejestrowane rozpowszechnienie zaburzeń psychotycznych, a zaburzenia niepsychotyczne wzrosły o 73 %. NajwyŜszy, prawie ośmiokrotny wzrost, nastąpił w przypadku zaburzeń spowodowanych uŝywaniem substancji psychoaktywnych. Upośledzenie umysłowe wzrosło o 153 %, a zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu o 82 %. JednakŜe w ostatnim czasie, między rokiem 2005 i 2007, rozpowszechnienie zaburzeniami spowodowanymi substancjami psychoaktywnymi zmniejszyło się o 6 % i zaburzeń psychotycznych o 5 %. Wskaźnik zaburzeń spowodowanych uŝywaniem alkoholu wzrósł o 2 %. Dane dotyczące opieki ambulatoryjnej zawiera Tabela 1, Tabela 2 oraz Tabela 3. 5

6 Tabela 1. OPIEKA AMBULATORYJNA. Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych w latach Wskaźnik na 100 tys. ludności i róŝnice procentowe pomiędzy wskaźnikami z lat 1990 i 2007 oraz 2005 i Rok Zmiana Zmiana Rozpoznanie wsk. w % 1990/2007 wsk. w % 2005/2007 Ogółem liczby bezwzględne Ogółem wskaźniki Wzrost o 119 Spadek o 2 Zaburzenia psychotyczne Wzrost o 203 Spadek o 5 Zaburzenia niepsychotyczne Wzrost o 73 Spadek o 1 Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu Wzrost o 83 Wzrost o 2 Zaburzenia spowodowane uŝywaniem substancji Wzrost o 692 Spadek o 6 psychoaktywnych Upośledzenia umysłowe Wzrost o 153 Spadek o 4 Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 6

7 Tabela 2. OPIEKA AMBULATORYJNA. Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych w latach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełŜycach oraz róŝnice procentowe między danymi z 2009 i 2010 roku. Rok Zmiany w % liczby Rozpoznanie pacjentów 2009/2010 Ogółem ,33 Organiczne zaburzenia niepsychotyczne ,75 Organiczne zaburzenia psychotyczne ,17 Schizofrenia ,93 Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe bez afektywnych i schizofrenii ,13 Epizody afektywne ,00 Depresje ,00 Inne zaburzenia nastroju Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem Zespoły behawioralne z zaburzeniami odŝywiania Inne zespoły behawioralne Upośledzenie umysłowe , , , , ,00 Spowodowane uŝywkami zespołu uzaleŝnienia alkoholowego ,33 Źródło: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełŜycach. 7

8 Tabela 3. OPIEKA AMBULATORYJNA. Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych w latach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie oraz róŝnice procentowe między danymi z 2009 i 2010 roku. Rozpoznanie Rok Zmiany w % liczy pacjentów Ogółem ,65 Organiczne zaburzenia nastroju ,54 Organiczne zaburzenia psychotyczne ,78 Schizofrenia ,41 Inne Zaburzenia psychotyczne i urojeniowe ,57 Epizody afektwne ,32 Depresje i zaburzenia dwubiegunowe ,95 Inne zaburzenia nastroju ,58 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem ,05 Zaburzenia osobowości i zachowania ,24 Upośledzenie umysłowe ,54 Źródło: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie. Na Lubelszczyźnie w ostatnich latach, przy niekorzystnych zjawiskach demograficznych i ekonomicznych nastąpił wzrost chorobowości i zachorowalności na zaburzenia psychiczne. Niskie nakłady na opiekę psychiatryczną i ich niewłaściwy podział obniŝają jakość usług w zakresie lecznictwa zamkniętego i stanowią zagroŝenie dla ciągłości usług w lecznictwie ambulatoryjnym i środowiskowym. Istnieje pilna potrzeba podjęcia prac obejmujących problemy bieŝące powstałe w 2011 roku, jak teŝ reformę opieki psychiatrycznej w województwie lubelskim w nadchodzących latach. 8

9 Dokonując analizy pacjentów leczonych w latach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełŜycach ogółem w Poradni Zdrowia Psychicznego leczyło się 514 osób w 2009 r. i 502 osoby w roku 2010 r. Natomiast w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie ogółem w Poradni Zdrowia Psychicznego leczyło 888 osób w 2009 r. i 625 osoby w roku 2010 r. Nastąpił spadek liczby pacjentów leczących się w obydwu poradniach. Nie musi to jednak oznaczać, Ŝe spadła ilość zachorowań, a moŝe to równieŝ oznaczać, Ŝe nie przybyło nowych pacjentów leczących się w danej poradni. W poniŝszych wierszach Tabeli 2 i Tabeli 3 wymieniono choroby występujące w poradniach, z powodu których leczyli się pacjenci w PZP. Rozpoznanie stawia lekarz w trakcie porady zgodnie ze słownikiem ICD 10. Kolejność ustawienia zachorowań wynika z przepisania ich ze sprawozdania MZ15, które kaŝda PZP sporządza zgodnie z programem badań statystyki publicznej. Sprawozdanie to jest przekazywane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W rubryce zmiany w %'' wykazano liczbę osób leczących się na dane schorzenie w roku 2009/2010. W niektórych schorzeniach wykazano wzrost zachorowań, np. organiczne zaburzenia niepsychotyczne, schizofrenia, dla SP ZOZ Nr 1 w BełŜycach i epizody afektywne oraz inne zaburzenia nastroju dla SP ZOZ w Bychawie, a w innych spadek, np. z grupy zespołów behawioralnych spowodowanych uŝywkami. Nie musi to jednak oznaczać wzrostu lub spadku zachorowań, gdyŝ obecnie nie ma rejonizacji i pacjent moŝe się leczyć w dowolnej poradni. MoŜliwe jest teŝ, Ŝe w początkowym okresie choroby dominują objawy wskazujące na jedno schorzenie, a później dołączają się inne objawy i jest inaczej klasyfikowane. DuŜe zmniejszenie liczby osób leczonych z powodu upośledzenia umysłowego w roku 2010, moŝe wynikać z tego, Ŝe osoby te uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na stałe i nie kontynuują leczenia. 9

10 Tabela 4. Orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie w roku Lp. PRZYCZYNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Osoby do 16 roku Ŝycia WIEK Osoby powyŝej 16 roku Ŝycia Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Lublinie RAZEM U Upośledzenie umysłowe P Choroby psychiczne L Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu O Choroby narządu wzroku R Upośledzenie narządu ruchu E Epilepsja S Choroby układów oddechowego i krąŝenia T Choroby układu pokarmowego M Choroby układu moczowo-płciowego N Choroby neurologiczne I Inne w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego C Całościowe zaburzenia rozwojowe RAZEM

11 Tabela 5. Orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie w roku Lp. PRZYCZYNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Osoby do 16 roku Ŝycia WIEK Osoby powyŝej 16 roku Ŝycia Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Lublinie RAZEM U Upośledzenie umysłowe P Choroby psychiczne L Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu O Choroby narządu wzroku R Upośledzenie narządu ruchu E Epilepsja S Choroby układów oddechowego i krąŝenia T Choroby układu pokarmowego M Choroby układu moczowo-płciowego N Choroby neurologiczne I Inne w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego C Całościowe zaburzenia rozwojowe RAZEM

12 Na podstawie danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zawartych w Tabeli 4 i Tabeli 5 stwierdzić naleŝy, Ŝe największa liczba orzeczeń, wydanych w 2009 r. wynikała z upośledzeń narządu ruchu (26 % wydanych orzeczeń), chorób układu oddechowego i krąŝenia (21 %), chorób neurologicznych (12,5 %) oraz innych schorzeń (10 %). Niepełnosprawność wynikająca z chorób psychicznych oraz upośledzenia umysłowego znalazła się na 6 i 7 miejscu (analogicznie 7 % i 4,5 %) pod względem liczby orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W 2010 r. całkowita liczba wydanych orzeczeń wzrosła w stosunku do 2009 r. o 26. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności w 2010 r. było tak jak w roku 2009 upośledzenie narządu ruchu (30 %), choroby układu oddechowego i krąŝenia (21 %), choroby neurologiczne (13,5%). Niepełnosprawność wynikająca z chorób psychicznych była w 2010 r. częściej orzekana niŝ w 2009 r. i znalazła się na 5 miejscu pod względem liczby wydanych orzeczeń. W 2010 r. liczba wydanych orzeczeń z powodu chorób psychicznych wzrosła o 18 i wyniosła 8 % wszystkich wydanych orzeczeń. Równocześnie spadła liczba wydanych orzeczeń z powodu upośledzenia umysłowego na przełomie 2009 i 2010 r. o 8. Na podstawie danych zawartych w Tabeli 4 i Tabeli 5 choroby psychiczne były orzekane głównie w grupie osób powyŝej 16 roku Ŝycia. Wzrosła liczba wydanych orzeczeń w grupie wiekowej do 16 roku Ŝycia o 6, natomiast w grupie osób powyŝej 16 roku Ŝycia wzrosła o 9.W odniesieniu do upośledzenia umysłowego liczba wydanych orzeczeń dla osób w wieku do 16 roku Ŝycia spadła o 6, natomiast w grupie wiekowej powyŝej 16 roku Ŝycia spadła o 2. Dane uzyskane z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wskazują na wzrost liczby osób, u których stwierdza się choroby psychiczne, zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie aktualnie zarejestrowanych jest 118 osób niepełnosprawnych z róŝnego rodzaju schorzeniami. Ilość zarejestrowanych osób niepełnosprawnych ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi przedstawia się następująco : - w roku osoby, - w roku osób, - w roku osób, - w roku osób. Wydaje się jednak, Ŝe ilość zarejestrowanych osób cierpiących na róŝnego rodzaju zaburzenia psychiczne, w tym na depresję zwiększa się wraz z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej 12

13 pracy. AŜ 30 % ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne czyli zarejestrowane w urzędzie powyŝej 12 miesięcy. Te osoby są szczególnie naraŝone na występowanie zaburzeń psychicznych w związku z brakiem pracy i rosnącym poziomem stresu. Statystyki nie odzwierciedlają istniejącego problemu. Trudna sytuacja finansowa Powiatowego Urzędu Pracy, zbyt mała ilość środków finansowych przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych sprzyja pogłębianiu się istniejących zaburzeń psychicznych. III. Formy pomocy społecznej mieszkańców powiatu lubelskiego z zaburzeniami psychicznymi i uzaleŝnieniami. Celem pomocy społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi jest zapewnienie moŝliwie jak najpełniejszego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, a takŝe odpowiedniej opieki i wsparcia. Pomoc społeczna w wymiarze zinstytucjonalizowanym realizowana jest poprzez Domy Pomocy Społecznej (dalej: DPS), a jako środowiskowa pomoc społeczna się w ramach Powiatowych Ośrodków Wsparcia (dalej: POW) i Warsztatów Terapii Zawodowej (dalej: WTZ). 1. Domy Pomocy Społecznej Domy Pomocy Społecznej są formą opieki dla osób chorujących przewlekle, którym nie moŝna zorganizować wsparcia w rodzinie lub w środowisku zamieszkania, które nie wymagają aktualnego leczenia szpitalnego i jednocześnie nie stwarzają zagroŝenia dla siebie i otoczenia. Są to jednostki stałego lub okresowego pobytu zapewniające podopiecznym całodobową opiekę oraz moŝliwość zabezpieczenia niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i edukacyjnych, społecznych i religijnych. Rehabilitacja stosowana w DPS zmierzać powinna do usamodzielnienia bardziej sprawnych szczególnie młodszych podopiecznych. Na terenie powiatu lubelskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnych Intelektualnie - w Matczynie i w Kiełczewicach. DPS w Matczynie posiada 153 miejsc statutowych, a DPS w Kiełczewicach 60 miejsc statutowych. Z pobytu w powyŝszych placówkach skorzystało w ciągu całego roku łącznie 215 osób. W roku 2010 w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie przebywało 147 mieszkańców. 13

14 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kiełczewicach prowadzi Zgromadzenie Zakonne Sług Jezusa na podstawie Umowy z Powiatem Lubelskim. Zgromadzenie otrzymało pozwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci na czas nieokreślony. W 2010 r. przebywały w Domu Pomocy 63 niepełnosprawne intelektualnie podopieczne. 2. Powiatowe Ośrodki Wsparcia W ramach zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiat Lubelski, prowadzone są dwa Powiatowe Ośrodki Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie oraz KręŜnicy Jarej. Pobyt w placówkach opiera się na zawartym z mieszkańcem kontrakcie. Pełny kontrakt dotyczący dziennego pobytu w POW zawiera okres na jaki uczestnik podejmuje zobowiązanie uczestniczenia i korzystania w zaleŝności od indywidualnych potrzeb z następujący usług: ogólnych i bytowych, opieki zdrowotnej i rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji społecznej, wyŝywienia, zapewnienia środków transportu. W realizowaniu załoŝeń programowych szczególny nacisk połoŝony został na wieloaspektowe oddziaływania przygotowujące niepełnosprawnych podopiecznych do samodzielnego, niezaleŝnego Ŝycia. 1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie Na koniec grudnia 2010 roku w zajęciach Ośrodka uczestniczyło: 41 osób (w wieku od 5 do 45 lat). Ilość miejsc statutowych Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w KręŜnicy Jarej Liczba osób w ciągu roku, którym udzielono wsparcia 45, w tym 17 osób nowoprzyjętych. 14

15 Liczba miejsc statutowych Warsztaty terapii zajęciowej Zasadniczym zadaniem warsztatów jest: rozwijanie umiejętności wykonywania czynności Ŝycia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu róŝnych technik terapii zajęciowej, przygotowanie do Ŝycia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w Ŝyciu, a takŝe poprawa kondycji fizycznej i psychicznej, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umoŝliwiających późniejsze podjecie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego. Warsztaty Terapii Zajęciowej są prowadzone przez Fundacje Między Nami. Liczba miejsc statutowych wynosi 36. IV. ZałoŜenia programowe Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przewidziany do realizacji do 2015 roku stanowi próbę wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom zdrowotnym mieszkańców naszego Powiatu w obszarze zdrowia psychicznego. Program zawiera opis działań słuŝących wykonaniu zadań określonych w ramach poszczególnych celów szczegółowych. 1 Program powstał dzięki osobom, instytucjom oraz organizacjom pozarządowym, które biorą udział w kształtowaniu systemu zdrowia psychicznego w Powiecie Lubelskim. Funkcję koordynacyjną programu przypisano Zespołowi Koordynującemu powołanemu w dniu 10 czerwca 2011 r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Lublinie Nr 83/2011. Szczegółowy wykaz zadań oraz realizatorów Programu zawierają programy operacyjne stanowiące załączniki do niniejszego Programu: 1. Program promocji zdrowia psychicznego załącznik nr Lokalny program informacyjno edukacyjny, sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałający dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - załącznik nr 2. 1 Zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego (Dz. U r. Nr. 24, poz. 128) 15

16 3. Program poszerzenia, zróŝnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej załącznik nr 3. V. Cele programu 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez: 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów Ŝycia korzystnych dla zdrowia psychicznego, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagraŝających zdrowiu psychicznemu. 2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 3. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. Realizacja zadania: 1. W zakresie promowania zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylu Ŝycia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagroŝenia zdrowia; specjalistyczne formy edukacyjne dla nauczycieli mające na celu rozpoznawanie pierwszych symptomów (zwiastunów) zaburzeń psychicznych dzieci; psychoedukacja dzieci i młodzieŝy, rodziców i nauczycieli (promocja zdrowego stylu Ŝycia); tematyczne formy warsztatowe dla młodzieŝy (m.in. treningi radzenia sobie ze stresem); realizacja autorskich programów psychoprofilaktycznych (m.in. Wśród ludzi, Lubię siebie, przyjaźnię się z innymi ). 2. W zakresie zapobiegania zaburzeniom psychicznym stosowanie róŝnej formy pomocy psychologicznej pośredniej i bezpośredniej (diagnoza opiniowanie i orzekanie kierunkowe, tj. kwalifikacja do kształcenia 16

17 specjalnego lub nauczania indywidualnego, określanie rodzaju niepełnosprawności, konsultacje, wsparcie psychologiczne na rzecz zapobiegania zaburzeniom psychicznym itp.); praca z zespołem klasowym na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji dzieci z problemami psychicznymi (izolacja, wykluczenie). 3. W zakresie zwiększenia integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi organizowanie lokalnych akcji promujących zdrowie psychiczne (tolerancja, akceptacja osób z chorobą psychiczną w środowisku lokalnym), akcji promujących zdrowie psychiczne uzgodnione z instytucjami, z którymi poradnie współpracują w tym zakresie, współpraca z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, współpraca ze Środowiskowymi Domami Samopomocy oraz z organizacjami pozarządowymi (np. Bychawskie Stowarzyszenie Podkowa ) na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, współpraca ze słuŝbą zdrowia w szczególności z Poradniami Zdrowia Psychicznego. 4. W zakresie organizacji systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego interwencje kryzysowe (w tym praca o charakterze konsultacyjnym i terapeutycznym na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin), ukierunkowanie dalszego procesu leczenia, konsultacji profesjonalnych (w szczególności sugestia konsultacji psychiatrycznych), poradnictwo zawodowe na rzecz osób z chorobą psychiczną. 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym poprzez: 1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 2. ZróŜnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 3. Aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. Koordynację róŝnych form opieki i pomocy. 17

18 Realizacja zadania: 1. Działania informacyjne dla kadry jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 2. Wspieranie samopomocowych inicjatyw mieszkańców, ich rodzin i organizacji pozarządowych, słuŝących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 3. Stworzenie warunków dla zwiększenia dostępności róŝnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji zawodowej, organizacji poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. Prowadzenie w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi kampanii ograniczającej tendencje do bierności, izolacji, wykluczenia i zaleŝności instytucjonalnej, w tym rozwoju form zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi w celu zwiększenia aktywności zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. 5. Zwiększenie udziału środków przeznaczonych na integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi (m.in. środki przeznaczone na imprezy kulturalnosportowo-rekreacyjne). 6. Nawiązanie współpracy oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 7. Opracowanie oraz realizacja Programu Aktywności Lokalnej z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. 8. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. 9. Przygotowanie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. VI. Zarządzanie Programem, jego monitorowanie i finansowanie 1. Koordynacja i realizacja W dniu 10 czerwca 2011r. Uchwałą Nr 83/2011 Zarządu Powiatu w Lublinie został powołany Lokalny Zespół Koordynujący realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata

19 2. Monitoring i ewaluacja Realizatorzy zaangaŝowani w Programie w ramach poszczególnych działań będą prowadzić monitoring na bieŝąco w trakcie realizacji zadań. Wskaźnikami monitoringu będzie: liczba przygotowanych i zrealizowanych programów i przedsięwzięć profilaktycznych, liczba osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych, liczba wykrytych zaburzeń, liczba osób korzystających z poszczególnych form pomocy. 3. Sprawozdawczość Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy z realizacji poszczególnych działań objętych Programem przedstawiane będzie Radzie Powiatu w Lublinie do końca II kwartału roku następnego. 4. Źródła finansowania zadań Programu Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie będą: środki własne realizatorów, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, środki z Funduszu Pracy VII. Akty prawne stanowiące podstawę realizacji zadań oraz zgodność Programu z dokumentami strategicznymi 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.). 5. Strategia Polityki Społecznej. 6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Lubelskiego na lata Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr. /11 Rady Miasta Wąbrzeźna z dnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Miasta Wąbrzeźna na lata 2011-2015 PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Wtorek, 04 października 2011

Wtorek, 04 października 2011 Wtorek, 04 października 2011 Prezydent Miasta Legnicy przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie uchwalenia w mieście Legnica Gminnego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s.

I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s. Program Ochrony Zdrowiia Psychiicznego na llata 2012 2015 dlla Gmiiny Miiasto Włłocłławek Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 2015 dla Gminy Miasto Włocławek I. Wprowadzenie.. s. 3 II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/291/11 RADY MIASTA GDYNI z 21 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/291/11 RADY MIASTA GDYNI z 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XV/291/11 RADY MIASTA GDYNI z 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 5 oraz art.18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12.06.2012 r. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ DIAGNOZA SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU Obserwatorium Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Wołomin, styczeń 2013r. Spis treści I. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej DELEGATURA WE WROCŁAWIU Nr ewid.: 8/2008/P07165/LWR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej W r o c ł a w m a r z e c 2 0

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo