Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata

2 Zespół uczestniczący w opracowaniu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Jerzy Babkiewicz Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, Lekarz Medycyny Ogólnej Przewodniczący. Aneta Łońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Wiceprzewodnicząca. Dariusz Gajo Członek Zarządu Powiatu w Lublinie ElŜbieta Kozik Naczelnik Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Magdalena Toporowska-Lebiocka Inspektor w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Danuta Adamek Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie. GraŜyna Gwiazda Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie. Urszula Zielińska Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie. Anna Dudek Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Piotr Wojtaś Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie. Seweryn Gąbka Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bychawie. Marzena Bochenek Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w KręŜnicy Jarej. Dariusz Kamiński Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełŜycach. Janina Kozicka - Klocek Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie. Maria Winiarska Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w BełŜycach. 2

3 I. Wprowadzenie Ogólna kondycja zdrowotna narodu coraz bardziej zaleŝna jest od jego dobrostanu psychicznego. Brak odporności psychicznej rozwija poczucie bezradności i osamotnienia, pozbawia nadziei na lepszą przyszłość, rozwija negatywne i wyczerpujące mechanizmy radzenia sobie skutkujące zwiększoną fizyczną i psychiczną zachorowalnością i patologią Ŝycia społecznego. Niestety nadal jeszcze dominującym odczuciem wobec problemów zdrowia psychicznego jest przeraŝenie i bezradność. Zbyt duŝą rolę odgrywają teŝ nieracjonalne stereotypy otwierające drogę społecznemu napiętnowaniu, nierówności i wykluczeniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Zbyt często udzielana im pomoc nie jest dostatecznej jakości a warunki, w jakich jest udzielana zbyt często bywają niegodne i poniŝające. Rzadko tworzone są warunki do gromadzenia wiedzy i informacji na temat zdrowia i zaburzeń psychicznych przydatnych dla przyszłych pokoleń. Zdrowie psychiczne moŝe i powinno takŝe w naszym powiecie stać się istotną wartością wyzwaniem do polityki społecznej i zdrowotnej państwa oraz przedstawicielstw samorządowych, a zwłaszcza wyzwaniem do promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania jego zaburzeniom. Rozwój systemu wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi związany jest z reorganizacją systemu lecznictwa psychiatrycznego i pomocy społecznej. Proces leczenia i rehabilitacji powinien odbywać się w jak największym stopniu w naturalnym środowisku społecznym osób chorych. NaleŜy pamiętać, Ŝe społeczność nie składa się wyłącznie z jednostek silnych, przystosowanych, optymistów zawsze radzących sobie z sytuacjami trudnymi. Autorytetu państwa nie moŝna mierzyć upajaniem się sukcesami jednostek, ale stosunkiem do słabszych, potrzebujących i chorych. Lęk przed obcym, nieznanym światem wynikający ze specyfiki samego procesu chorobowego (z zespołem cech nieprzewidywalności i nawracalności) w znacznym stopniu utrudnia swobodne i prawidłowe funkcjonowanie osoby z zaburzeniami psychicznymi. Niestety w środowisku lokalnym stereotypy i uprzedzenia są duŝym obciąŝeniem dla osoby chorej i jej rodziny. Podstawą procesu integracji jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do pełnego uczestnictwa osób z zaburzeniami psychicznymi we wszystkich przejawach Ŝycia społecznego, aby faktycznie były i czuły się wartościowymi członkami społeczeństwa, mogącymi w pełni korzystać z osiągnięć kultury, cywilizacji i techniki. 3

4 II. Diagnoza obszaru objętego Programem Dokonujące się w Polsce zmiany gospodarczo ekonomiczne i administracyjne niosą za sobą niezwykłe szanse rozwojowe. Niestety takŝe wiele starych i nowych zagroŝeń ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych, w tym zagroŝeń dla zdrowia psychicznego zarówno w wymiarze jednostkowym jak i społecznym. Szacuje się, Ŝe: 10 % dzieci i młodzieŝy do 18 roku Ŝycia wymaga opieki i pomocy psychiatryczno - psychologicznej, około 4 % osób zgłasza się do specjalistycznych placówek słuŝby zdrowia, około 40 % osób odczuwa potrzebę specjalistycznej pomocy w ciągu Ŝycia, 45 % osób niepokoi się o swoje zdrowie psychiczne, 85 % osób ocenia warunki Ŝycia w Polsce jako szkodliwe dla zdrowia psychicznego, depresja jest najczęstszym zaburzeniem psychicznym Polaków. Pogarszająca się kondycja psychiczna Polaków ma swoje odzwierciedlenie w samoocenie samopoczucia przez samych Polaków. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego przedstawia się ona następująco: Samoocena Polaków wg GUS Najliczniejszą grupę Polaków stanowią osoby, które twierdzą, Ŝe są zmęczone 28 %. Co czwarty Polak jest wyczerpany i wykończony. 4

5 Statystyki dotyczące województwa lubelskiego oparte są o ostatnio publikowane dane pochodzące w Lubelskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Wg tych danych, chorobowość dotycząca zaburzeń psychicznych wynosi na Lubelszczyźnie osób, ale w ostatnim roku nastąpił wzrost zachorowań, bowiem osób zachorowało po raz pierwszy. Niepokojący jest przyrost o blisko 16 % kaŝdego roku w latach MoŜna uznać, Ŝe około 3,68 % osób korzysta z opieki psychiatrycznej. Ten odsetek jest niŝszy od przeciętnej pochodzącej z danych z piśmiennictwa. MoŜe to po części wynikać z niepełnych danych dostarczonych do jednostki monitorującej nasilenie występowania zaburzeń, a takŝe z trudności wynikających z dostępności do opieki psychiatrycznej. Gdy uwzględni się model zachorowalności psychiatrycznej proponowany przez Golberga i Huxleya zakładający, Ŝe tylko 10 % spośród wykonujących zaburzenia leczonych i rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, podany wyŝej wskaźnik chorobowości na Lubelszczyźnie nabiera innego znaczenia. Pośród rozpoznań klinicznych największą grupę stanowią zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i somatomorficzne. Obserwuje się jednak niepokojący wzrost wskaźników dotyczących występowania zaburzeń afektywnych, a takŝe zaburzeń związanych z uŝywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych, zwłaszcza wśród kobiet i wśród młodzieŝy. Zamknięte lecznictwo psychiatryczne na Lubelszczyźnie zapewniają szpitale psychiatryczne i oddziały przy szpitalach ogólnych. Dokonując analizy danych z 1990 i 2007 roku naleŝy stwierdzić, Ŝe w Polsce w opiece ambulatoryjnej wystąpił wzrost wszystkich kategorii zaburzeń psychicznych. Ponad 3-krotnie wzrosło rejestrowane rozpowszechnienie zaburzeń psychotycznych, a zaburzenia niepsychotyczne wzrosły o 73 %. NajwyŜszy, prawie ośmiokrotny wzrost, nastąpił w przypadku zaburzeń spowodowanych uŝywaniem substancji psychoaktywnych. Upośledzenie umysłowe wzrosło o 153 %, a zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu o 82 %. JednakŜe w ostatnim czasie, między rokiem 2005 i 2007, rozpowszechnienie zaburzeniami spowodowanymi substancjami psychoaktywnymi zmniejszyło się o 6 % i zaburzeń psychotycznych o 5 %. Wskaźnik zaburzeń spowodowanych uŝywaniem alkoholu wzrósł o 2 %. Dane dotyczące opieki ambulatoryjnej zawiera Tabela 1, Tabela 2 oraz Tabela 3. 5

6 Tabela 1. OPIEKA AMBULATORYJNA. Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych w latach Wskaźnik na 100 tys. ludności i róŝnice procentowe pomiędzy wskaźnikami z lat 1990 i 2007 oraz 2005 i Rok Zmiana Zmiana Rozpoznanie wsk. w % 1990/2007 wsk. w % 2005/2007 Ogółem liczby bezwzględne Ogółem wskaźniki Wzrost o 119 Spadek o 2 Zaburzenia psychotyczne Wzrost o 203 Spadek o 5 Zaburzenia niepsychotyczne Wzrost o 73 Spadek o 1 Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu Wzrost o 83 Wzrost o 2 Zaburzenia spowodowane uŝywaniem substancji Wzrost o 692 Spadek o 6 psychoaktywnych Upośledzenia umysłowe Wzrost o 153 Spadek o 4 Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 6

7 Tabela 2. OPIEKA AMBULATORYJNA. Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych w latach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełŜycach oraz róŝnice procentowe między danymi z 2009 i 2010 roku. Rok Zmiany w % liczby Rozpoznanie pacjentów 2009/2010 Ogółem ,33 Organiczne zaburzenia niepsychotyczne ,75 Organiczne zaburzenia psychotyczne ,17 Schizofrenia ,93 Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe bez afektywnych i schizofrenii ,13 Epizody afektywne ,00 Depresje ,00 Inne zaburzenia nastroju Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem Zespoły behawioralne z zaburzeniami odŝywiania Inne zespoły behawioralne Upośledzenie umysłowe , , , , ,00 Spowodowane uŝywkami zespołu uzaleŝnienia alkoholowego ,33 Źródło: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełŜycach. 7

8 Tabela 3. OPIEKA AMBULATORYJNA. Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych w latach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie oraz róŝnice procentowe między danymi z 2009 i 2010 roku. Rozpoznanie Rok Zmiany w % liczy pacjentów Ogółem ,65 Organiczne zaburzenia nastroju ,54 Organiczne zaburzenia psychotyczne ,78 Schizofrenia ,41 Inne Zaburzenia psychotyczne i urojeniowe ,57 Epizody afektwne ,32 Depresje i zaburzenia dwubiegunowe ,95 Inne zaburzenia nastroju ,58 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem ,05 Zaburzenia osobowości i zachowania ,24 Upośledzenie umysłowe ,54 Źródło: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie. Na Lubelszczyźnie w ostatnich latach, przy niekorzystnych zjawiskach demograficznych i ekonomicznych nastąpił wzrost chorobowości i zachorowalności na zaburzenia psychiczne. Niskie nakłady na opiekę psychiatryczną i ich niewłaściwy podział obniŝają jakość usług w zakresie lecznictwa zamkniętego i stanowią zagroŝenie dla ciągłości usług w lecznictwie ambulatoryjnym i środowiskowym. Istnieje pilna potrzeba podjęcia prac obejmujących problemy bieŝące powstałe w 2011 roku, jak teŝ reformę opieki psychiatrycznej w województwie lubelskim w nadchodzących latach. 8

9 Dokonując analizy pacjentów leczonych w latach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełŜycach ogółem w Poradni Zdrowia Psychicznego leczyło się 514 osób w 2009 r. i 502 osoby w roku 2010 r. Natomiast w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie ogółem w Poradni Zdrowia Psychicznego leczyło 888 osób w 2009 r. i 625 osoby w roku 2010 r. Nastąpił spadek liczby pacjentów leczących się w obydwu poradniach. Nie musi to jednak oznaczać, Ŝe spadła ilość zachorowań, a moŝe to równieŝ oznaczać, Ŝe nie przybyło nowych pacjentów leczących się w danej poradni. W poniŝszych wierszach Tabeli 2 i Tabeli 3 wymieniono choroby występujące w poradniach, z powodu których leczyli się pacjenci w PZP. Rozpoznanie stawia lekarz w trakcie porady zgodnie ze słownikiem ICD 10. Kolejność ustawienia zachorowań wynika z przepisania ich ze sprawozdania MZ15, które kaŝda PZP sporządza zgodnie z programem badań statystyki publicznej. Sprawozdanie to jest przekazywane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W rubryce zmiany w %'' wykazano liczbę osób leczących się na dane schorzenie w roku 2009/2010. W niektórych schorzeniach wykazano wzrost zachorowań, np. organiczne zaburzenia niepsychotyczne, schizofrenia, dla SP ZOZ Nr 1 w BełŜycach i epizody afektywne oraz inne zaburzenia nastroju dla SP ZOZ w Bychawie, a w innych spadek, np. z grupy zespołów behawioralnych spowodowanych uŝywkami. Nie musi to jednak oznaczać wzrostu lub spadku zachorowań, gdyŝ obecnie nie ma rejonizacji i pacjent moŝe się leczyć w dowolnej poradni. MoŜliwe jest teŝ, Ŝe w początkowym okresie choroby dominują objawy wskazujące na jedno schorzenie, a później dołączają się inne objawy i jest inaczej klasyfikowane. DuŜe zmniejszenie liczby osób leczonych z powodu upośledzenia umysłowego w roku 2010, moŝe wynikać z tego, Ŝe osoby te uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na stałe i nie kontynuują leczenia. 9

10 Tabela 4. Orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie w roku Lp. PRZYCZYNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Osoby do 16 roku Ŝycia WIEK Osoby powyŝej 16 roku Ŝycia Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Lublinie RAZEM U Upośledzenie umysłowe P Choroby psychiczne L Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu O Choroby narządu wzroku R Upośledzenie narządu ruchu E Epilepsja S Choroby układów oddechowego i krąŝenia T Choroby układu pokarmowego M Choroby układu moczowo-płciowego N Choroby neurologiczne I Inne w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego C Całościowe zaburzenia rozwojowe RAZEM

11 Tabela 5. Orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie w roku Lp. PRZYCZYNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Osoby do 16 roku Ŝycia WIEK Osoby powyŝej 16 roku Ŝycia Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Lublinie RAZEM U Upośledzenie umysłowe P Choroby psychiczne L Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu O Choroby narządu wzroku R Upośledzenie narządu ruchu E Epilepsja S Choroby układów oddechowego i krąŝenia T Choroby układu pokarmowego M Choroby układu moczowo-płciowego N Choroby neurologiczne I Inne w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego C Całościowe zaburzenia rozwojowe RAZEM

12 Na podstawie danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zawartych w Tabeli 4 i Tabeli 5 stwierdzić naleŝy, Ŝe największa liczba orzeczeń, wydanych w 2009 r. wynikała z upośledzeń narządu ruchu (26 % wydanych orzeczeń), chorób układu oddechowego i krąŝenia (21 %), chorób neurologicznych (12,5 %) oraz innych schorzeń (10 %). Niepełnosprawność wynikająca z chorób psychicznych oraz upośledzenia umysłowego znalazła się na 6 i 7 miejscu (analogicznie 7 % i 4,5 %) pod względem liczby orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W 2010 r. całkowita liczba wydanych orzeczeń wzrosła w stosunku do 2009 r. o 26. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności w 2010 r. było tak jak w roku 2009 upośledzenie narządu ruchu (30 %), choroby układu oddechowego i krąŝenia (21 %), choroby neurologiczne (13,5%). Niepełnosprawność wynikająca z chorób psychicznych była w 2010 r. częściej orzekana niŝ w 2009 r. i znalazła się na 5 miejscu pod względem liczby wydanych orzeczeń. W 2010 r. liczba wydanych orzeczeń z powodu chorób psychicznych wzrosła o 18 i wyniosła 8 % wszystkich wydanych orzeczeń. Równocześnie spadła liczba wydanych orzeczeń z powodu upośledzenia umysłowego na przełomie 2009 i 2010 r. o 8. Na podstawie danych zawartych w Tabeli 4 i Tabeli 5 choroby psychiczne były orzekane głównie w grupie osób powyŝej 16 roku Ŝycia. Wzrosła liczba wydanych orzeczeń w grupie wiekowej do 16 roku Ŝycia o 6, natomiast w grupie osób powyŝej 16 roku Ŝycia wzrosła o 9.W odniesieniu do upośledzenia umysłowego liczba wydanych orzeczeń dla osób w wieku do 16 roku Ŝycia spadła o 6, natomiast w grupie wiekowej powyŝej 16 roku Ŝycia spadła o 2. Dane uzyskane z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wskazują na wzrost liczby osób, u których stwierdza się choroby psychiczne, zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie aktualnie zarejestrowanych jest 118 osób niepełnosprawnych z róŝnego rodzaju schorzeniami. Ilość zarejestrowanych osób niepełnosprawnych ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi przedstawia się następująco : - w roku osoby, - w roku osób, - w roku osób, - w roku osób. Wydaje się jednak, Ŝe ilość zarejestrowanych osób cierpiących na róŝnego rodzaju zaburzenia psychiczne, w tym na depresję zwiększa się wraz z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej 12

13 pracy. AŜ 30 % ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne czyli zarejestrowane w urzędzie powyŝej 12 miesięcy. Te osoby są szczególnie naraŝone na występowanie zaburzeń psychicznych w związku z brakiem pracy i rosnącym poziomem stresu. Statystyki nie odzwierciedlają istniejącego problemu. Trudna sytuacja finansowa Powiatowego Urzędu Pracy, zbyt mała ilość środków finansowych przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych sprzyja pogłębianiu się istniejących zaburzeń psychicznych. III. Formy pomocy społecznej mieszkańców powiatu lubelskiego z zaburzeniami psychicznymi i uzaleŝnieniami. Celem pomocy społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi jest zapewnienie moŝliwie jak najpełniejszego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, a takŝe odpowiedniej opieki i wsparcia. Pomoc społeczna w wymiarze zinstytucjonalizowanym realizowana jest poprzez Domy Pomocy Społecznej (dalej: DPS), a jako środowiskowa pomoc społeczna się w ramach Powiatowych Ośrodków Wsparcia (dalej: POW) i Warsztatów Terapii Zawodowej (dalej: WTZ). 1. Domy Pomocy Społecznej Domy Pomocy Społecznej są formą opieki dla osób chorujących przewlekle, którym nie moŝna zorganizować wsparcia w rodzinie lub w środowisku zamieszkania, które nie wymagają aktualnego leczenia szpitalnego i jednocześnie nie stwarzają zagroŝenia dla siebie i otoczenia. Są to jednostki stałego lub okresowego pobytu zapewniające podopiecznym całodobową opiekę oraz moŝliwość zabezpieczenia niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i edukacyjnych, społecznych i religijnych. Rehabilitacja stosowana w DPS zmierzać powinna do usamodzielnienia bardziej sprawnych szczególnie młodszych podopiecznych. Na terenie powiatu lubelskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnych Intelektualnie - w Matczynie i w Kiełczewicach. DPS w Matczynie posiada 153 miejsc statutowych, a DPS w Kiełczewicach 60 miejsc statutowych. Z pobytu w powyŝszych placówkach skorzystało w ciągu całego roku łącznie 215 osób. W roku 2010 w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie przebywało 147 mieszkańców. 13

14 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kiełczewicach prowadzi Zgromadzenie Zakonne Sług Jezusa na podstawie Umowy z Powiatem Lubelskim. Zgromadzenie otrzymało pozwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci na czas nieokreślony. W 2010 r. przebywały w Domu Pomocy 63 niepełnosprawne intelektualnie podopieczne. 2. Powiatowe Ośrodki Wsparcia W ramach zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiat Lubelski, prowadzone są dwa Powiatowe Ośrodki Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie oraz KręŜnicy Jarej. Pobyt w placówkach opiera się na zawartym z mieszkańcem kontrakcie. Pełny kontrakt dotyczący dziennego pobytu w POW zawiera okres na jaki uczestnik podejmuje zobowiązanie uczestniczenia i korzystania w zaleŝności od indywidualnych potrzeb z następujący usług: ogólnych i bytowych, opieki zdrowotnej i rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji społecznej, wyŝywienia, zapewnienia środków transportu. W realizowaniu załoŝeń programowych szczególny nacisk połoŝony został na wieloaspektowe oddziaływania przygotowujące niepełnosprawnych podopiecznych do samodzielnego, niezaleŝnego Ŝycia. 1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie Na koniec grudnia 2010 roku w zajęciach Ośrodka uczestniczyło: 41 osób (w wieku od 5 do 45 lat). Ilość miejsc statutowych Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w KręŜnicy Jarej Liczba osób w ciągu roku, którym udzielono wsparcia 45, w tym 17 osób nowoprzyjętych. 14

15 Liczba miejsc statutowych Warsztaty terapii zajęciowej Zasadniczym zadaniem warsztatów jest: rozwijanie umiejętności wykonywania czynności Ŝycia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu róŝnych technik terapii zajęciowej, przygotowanie do Ŝycia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w Ŝyciu, a takŝe poprawa kondycji fizycznej i psychicznej, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umoŝliwiających późniejsze podjecie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego. Warsztaty Terapii Zajęciowej są prowadzone przez Fundacje Między Nami. Liczba miejsc statutowych wynosi 36. IV. ZałoŜenia programowe Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przewidziany do realizacji do 2015 roku stanowi próbę wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom zdrowotnym mieszkańców naszego Powiatu w obszarze zdrowia psychicznego. Program zawiera opis działań słuŝących wykonaniu zadań określonych w ramach poszczególnych celów szczegółowych. 1 Program powstał dzięki osobom, instytucjom oraz organizacjom pozarządowym, które biorą udział w kształtowaniu systemu zdrowia psychicznego w Powiecie Lubelskim. Funkcję koordynacyjną programu przypisano Zespołowi Koordynującemu powołanemu w dniu 10 czerwca 2011 r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Lublinie Nr 83/2011. Szczegółowy wykaz zadań oraz realizatorów Programu zawierają programy operacyjne stanowiące załączniki do niniejszego Programu: 1. Program promocji zdrowia psychicznego załącznik nr Lokalny program informacyjno edukacyjny, sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałający dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - załącznik nr 2. 1 Zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego (Dz. U r. Nr. 24, poz. 128) 15

16 3. Program poszerzenia, zróŝnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej załącznik nr 3. V. Cele programu 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez: 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów Ŝycia korzystnych dla zdrowia psychicznego, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagraŝających zdrowiu psychicznemu. 2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 3. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. Realizacja zadania: 1. W zakresie promowania zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylu Ŝycia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagroŝenia zdrowia; specjalistyczne formy edukacyjne dla nauczycieli mające na celu rozpoznawanie pierwszych symptomów (zwiastunów) zaburzeń psychicznych dzieci; psychoedukacja dzieci i młodzieŝy, rodziców i nauczycieli (promocja zdrowego stylu Ŝycia); tematyczne formy warsztatowe dla młodzieŝy (m.in. treningi radzenia sobie ze stresem); realizacja autorskich programów psychoprofilaktycznych (m.in. Wśród ludzi, Lubię siebie, przyjaźnię się z innymi ). 2. W zakresie zapobiegania zaburzeniom psychicznym stosowanie róŝnej formy pomocy psychologicznej pośredniej i bezpośredniej (diagnoza opiniowanie i orzekanie kierunkowe, tj. kwalifikacja do kształcenia 16

17 specjalnego lub nauczania indywidualnego, określanie rodzaju niepełnosprawności, konsultacje, wsparcie psychologiczne na rzecz zapobiegania zaburzeniom psychicznym itp.); praca z zespołem klasowym na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji dzieci z problemami psychicznymi (izolacja, wykluczenie). 3. W zakresie zwiększenia integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi organizowanie lokalnych akcji promujących zdrowie psychiczne (tolerancja, akceptacja osób z chorobą psychiczną w środowisku lokalnym), akcji promujących zdrowie psychiczne uzgodnione z instytucjami, z którymi poradnie współpracują w tym zakresie, współpraca z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, współpraca ze Środowiskowymi Domami Samopomocy oraz z organizacjami pozarządowymi (np. Bychawskie Stowarzyszenie Podkowa ) na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, współpraca ze słuŝbą zdrowia w szczególności z Poradniami Zdrowia Psychicznego. 4. W zakresie organizacji systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego interwencje kryzysowe (w tym praca o charakterze konsultacyjnym i terapeutycznym na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin), ukierunkowanie dalszego procesu leczenia, konsultacji profesjonalnych (w szczególności sugestia konsultacji psychiatrycznych), poradnictwo zawodowe na rzecz osób z chorobą psychiczną. 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym poprzez: 1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 2. ZróŜnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 3. Aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. Koordynację róŝnych form opieki i pomocy. 17

18 Realizacja zadania: 1. Działania informacyjne dla kadry jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 2. Wspieranie samopomocowych inicjatyw mieszkańców, ich rodzin i organizacji pozarządowych, słuŝących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 3. Stworzenie warunków dla zwiększenia dostępności róŝnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji zawodowej, organizacji poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. Prowadzenie w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi kampanii ograniczającej tendencje do bierności, izolacji, wykluczenia i zaleŝności instytucjonalnej, w tym rozwoju form zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi w celu zwiększenia aktywności zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. 5. Zwiększenie udziału środków przeznaczonych na integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi (m.in. środki przeznaczone na imprezy kulturalnosportowo-rekreacyjne). 6. Nawiązanie współpracy oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 7. Opracowanie oraz realizacja Programu Aktywności Lokalnej z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. 8. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. 9. Przygotowanie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. VI. Zarządzanie Programem, jego monitorowanie i finansowanie 1. Koordynacja i realizacja W dniu 10 czerwca 2011r. Uchwałą Nr 83/2011 Zarządu Powiatu w Lublinie został powołany Lokalny Zespół Koordynujący realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata

19 2. Monitoring i ewaluacja Realizatorzy zaangaŝowani w Programie w ramach poszczególnych działań będą prowadzić monitoring na bieŝąco w trakcie realizacji zadań. Wskaźnikami monitoringu będzie: liczba przygotowanych i zrealizowanych programów i przedsięwzięć profilaktycznych, liczba osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych, liczba wykrytych zaburzeń, liczba osób korzystających z poszczególnych form pomocy. 3. Sprawozdawczość Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy z realizacji poszczególnych działań objętych Programem przedstawiane będzie Radzie Powiatu w Lublinie do końca II kwartału roku następnego. 4. Źródła finansowania zadań Programu Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie będą: środki własne realizatorów, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, środki z Funduszu Pracy VII. Akty prawne stanowiące podstawę realizacji zadań oraz zgodność Programu z dokumentami strategicznymi 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.). 5. Strategia Polityki Społecznej. 6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Lubelskiego na lata Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Puławy na lata 2011 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata 2012-2015. WPROWADZENIE. Czym jest zdrowie psychiczne?

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2012-2015 SPIS TERŚCI: I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Żywca na 2017-2020 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suwałkach, organizacje pozarządowe. Urząd Miejski w Suwałkach

Program promocji zdrowia psychicznego. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suwałkach, organizacje pozarządowe. Urząd Miejski w Suwałkach Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Suwałk do 2015 Roku. cel szczegółowy 1:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Narol na lata 2013 2015. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2015. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 183 /2012 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 27 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 183 /2012 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 27 września 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 183 /2012 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy na lata 2011-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY WARKA

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY WARKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.2013 Rady Miejskiej w Warce z dnia 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2015 DLA GMINY WARKA Warka styczeń 2013 r. I. Wprowadzenie Obecna definicja zdrowia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest:

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest: Tekst ujednolicony przez Kierownika ŚDS po zmianach na podstawie - Uchwały Nr XXXIV/303/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 003r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA 003 00. Wstęp i uzasadnienie. Pomoc

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 SPIS TRESCI: 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka zjawiska 3. Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY JANIKOWO NA LATA 2012 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY JANIKOWO NA LATA 2012 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXII/158/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2012r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY JANIKOWO NA LATA 2012 2015 Wprowadzenie Jednolite działania na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Piekary Śląskie na lata

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Piekary Śląskie na lata Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Piekary Śląskie na lata 2013-2015 1 Wprowadzenie Człowiek w pełni zdrowia zaspokaja swoje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY KLUCZE I. Wprowadzenie. Nie można mówić o zdrowiu nie biorąc pod uwagę zdrowia psychicznego.

Bardziej szczegółowo

Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałający dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami

Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałający dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałający dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w województwie zachodniopomorskim w

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Zwierzyn na lata 2015-2018. Na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 112/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 112/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015r. Uchwała Nr 112/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

2 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Płużnica na lata

2 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Płużnica na lata Załącznik do Uchwały Nr /. /16 Rady Gminy Płużnica z dnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Płużnica na lata 2016-2020 PROJEKT PROGRAM OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna?

Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna? Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna? Aleksander Araszkiewicz Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Zdrowie psychiczne decyduje o dobrym samopoczuciu jednostek

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ,

PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Na terenie Powiatu Lubelskiego świadczona jest pomoc dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr.../.../ Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia... r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA -5 ZA ROK WSTĘP Program ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Nowe wyzwania w polityce społecznej Wspólnota działania - Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Załącznik do Uchwały Nr XXI/130/2013 Rady Miejskiej w RóŜanie z dnia 8 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Jednym z istotnych problemów społecznych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Końskowola z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... Rady Gminy Końskowola z dnia...2012 r. Uchwała Nr... Rady Gminy Końskowola z dnia...2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego Gminy Końskowola na lata 2012 2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr XXI/113/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015 Kamienna Góra, kwiecień 2012 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata Załącznik do uchwały nr XXXVI/559/12 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2012 r. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012-2015 I. Wprowadzenie. Zdrowie psychiczne jest

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

Od edukacji do akceptacji II. Dorosłość osób z niepełnosprawnością w ujęciu społecznym

Od edukacji do akceptacji II. Dorosłość osób z niepełnosprawnością w ujęciu społecznym Od edukacji do akceptacji II Dorosłość osób z niepełnosprawnością w ujęciu społecznym Pomorska Fundacja Aktywności Społecznej MY w roku 2014 zrealizowała projekt Od edukacji do akceptacji. W ramach działań

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 Spis treści: Wprowadzenie 1.Określenie celów programu 1.1 Określenie celów głównych 1.2 Określenie celów szczegółowych 2. Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata

Podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015 Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2016

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. - dotyczy mieszkańców miasta Tychy I. Liczba przyjętych wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/355/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/355/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/355/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 2015 Gminy Miejskiej Bolesławiec Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Rozdział I Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY IM. JANA PAWŁA II W LISKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych - typ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 Załącznik do Uchwały Nr X/81/03 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24.09.2003 roku Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 opracowany przez: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I. Podstawa prawna opracowania Programu... 5 II. Diagnoza sytuacji osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 PREAMBUŁA Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Monar jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, świadczenie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Załącznik do Uchwały NrXXIV/144/2008 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 17 listopada 2008 r. S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Środowiskowy Dom

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo