INFORMATOR OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe w Bochni INFORMATOR OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM Wydział Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych Bochnia 2013 r.

2 [ ] zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa [ ] Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Szanowni Państwo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. ustanowiło Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata , określający strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Powiat Bocheński Uchwałą Nr XXIX/293/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 kwietnia 2013 r. przyjął Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Realizując zadania wynikające z ww. rozporządzenia i uchwały oddaję w Państwa ręce Informator poświęcony dostępnej w powiecie bocheńskim opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Mam nadzieję, iż przybliży on Państwu zakres dostępnej pomocy społecznej, medycznej czy zawodowej oraz będzie stanowił źródło informacji o podmiotach świadczących usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie naszego powiatu. Zawarte w nim informacje posłużą wsparciu osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom oraz bliskim oraz ułatwią znalezienie Instytucji, która może udzielić pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu. Starosta Bocheński Jacek Pająk

3 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swojej klasycznej definicji określiła zdrowie jako stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia. W tym też aspekcie zdrowiem psychicznym jest nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę ze swego potencjału, może sobie radzić ze stresem, pracować efektywnie oraz jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. W Polsce osoby z zaburzeniami psychicznymi objęte są szczególną opieką, zarówno medyczną jak i społeczną. Każdej osobie cierpiącej na zaburzenia psychiczne przysługuje prawo do leczenia. W zakresie pomocy społecznej osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą się starać o dostęp do wielu specjalistycznych usług, w tym opiekuńczych w miejscu zamieszkania jak również poza nim. Osoby z zaburzeniami psychicznymi zalicza się do grupy osób niepełnosprawnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz z późn. zm.), osobom z zaburzeniami psychicznymi przysługuje wiele ulg i uprawnień. Zaburzenia psychiczne mogą też stanowić podstawę do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty socjalnej. Droga do akceptacji niepełnosprawności swojej lub osoby bliskiej bywa bolesna i długa. Dlatego ważne jest, żeby nie zostać samemu, by wiedzieć do kogo się zwrócić. Koszyk świadczeń gwarantowanych uprawnia do leczenia różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Pierwszym miejscem kontaktu powinna być poradnia zdrowia psychicznego. Poradnie zdrowia psychicznego świadczą usługi dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Aby móc skorzystać ze świadczeń w poradniach zdrowia psychicznego nie wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej). Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osobom z zaburzeniami psychicznymi świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie. Warunkiem nieodpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych jest zawarty kontrakt przez przychodnię czy szpital z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

4 Warunki i prawo do renty reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz z późn. zm.) Aby ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy należy spełnić następujące warunki: być niezdolnym do pracy (orzeka o tym lekarz bądź Komisja ZUS), posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy (zależny od wieku), niezdolność do pracy powstała w okresach o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DZ. U. z 2009 r. Nr 153, poz z późn. zm.). Ten warunek nie dotyczy osób, które mają długi okres składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn). Starając się o rentę należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do wniosku należy dołączyć: aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego, informację dotyczącą charakteru i rodzaju pracy, całą dokumentację medyczną, inne dokumenty poświadczające stan zdrowia, dokumenty poświadczające okresy ubezpieczenia celem udokumentowania okresów składkowych i nieskładkowych, dokumenty poświadczające wysokość wynagrodzeń w trakcie zatrudnienia. Następnie po złożeniu wniosku, osoba wnioskująca o przyznanie orzeczenia podlega badaniu przez lekarza orzecznika ZUS, a w przypadku złożenia sprzeciwu przez Komisję lekarską ZUS. Lekarz orzecznik ZUS orzeka: całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji (dodatek pielęgnacyjny), całkowitą niezdolność do pracy, częściową niezdolność do pracy. Przy orzekaniu o niezdolności o pracy lekarz orzecznik podaje okres na jaki przyznawana jest renta. Osobie, która spełnia warunki do renty przysługuje: renta stała - jeżeli zdolność do pracy jest trwała, renta okresowa jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa. O niepełnosprawności orzeka Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. O tym, który zespół będzie orzekał ustala się na podstawie miejsca stałego pobytu osoby w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, wobec której ma być wydane orzeczenie. Wyjątek (właściwość miejscowa ustalana według miejsca pobytu) stanowią: osoby bezdomne,

5 osoby przebywające poza miejscem stałego pobytu ponad 2 miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych, osoby przebywające w zakładach karnych i poprawczych oraz osoby przebywające w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy osobiście, drogą pocztową, jak też za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Dla osób, które ukończyły 16 r. ż. ustala się jeden z trzech stopni niepełnosprawności: znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą w codziennym funkcjonowaniu czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w istotny sposób obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jaka wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczna i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą być zaliczane do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. W przypadku osób do 16 r. ż. nie ustala się stopnia niepełnosprawności. Przy ocenie niepełnosprawności dziecka bierze się pod uwagę: rodzaj i przebieg procesu chorobowego oraz jego wpływ na stan czynnościowy organizmu, sprawność fizyczną i psychiczną dziecka oraz stopień jego przystosowania do skutków choroby lub naruszenia sprawności organizmu, możliwość poprawy stanu funkcjonalnego pod wpływem leczenia i rehabilitacji. Zaliczenie dziecka do osób niepełnosprawnych uprawnia do następujących ulg i świadczeń: uprawnienia w przejazdach dla dziecka niepełnosprawnego i jego opiekuna w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły,

6 placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitcyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem, odliczenia podatkowe na podstawie przepisów skarbowych, uprawnienia do świadczeń rodzinnych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatki do zasiłku). Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: W Polsce obowiązuje dwutorowy system orzecznictwa, a mianowicie: Lekarze (Komisje) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzekają o niezdolności do pracy i Zakład po spełnieniu warunków do przyznania renty wydaje decyzję o przyznaniu renty. Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera w sobie informację dotyczącą kodu przyczyny niepełnosprawności (jest to przydatne przy ubieganiu się o niektóre ulgi) oraz o tzw. wskazaniach (np. konieczność pracy w warunkach chronionych czy tez spełnianie warunków pozwalających na ubieganie się o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych). Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może ubiegać się o różnego rodzaju ulgi, w tym: ulgi podatkowe, komunikacyjne, karty parkingowe, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby, korzystania z ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, udogodnień związanych z usługami pocztowymi, zwolnień z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radio-telefonicznych, ulgowych biletów do muzeum. Na rynku pracy osoby niepełnosprawne mają też szczególne uprawnienia. Pracodawcy mogą ubiegać się o refundację części kosztów płacy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), oprócz tego orzeczenie o niepełnosprawności jest też podstawą do starania się o możliwość zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej, a także umożliwia korzystanie z różnych szkoleń specjalistycznych czy udziału w warsztatach terapii zajęciowej. W okolicznościach, w których osoba niepełnosprawna lub jej rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z trudnościami, może skorzystać z pomocy społecznej. Wsparcie jakie może otrzymać osoba z zaburzeniami psychicznymi polega w szczególności na pracy socjalnej obejmującej m. in.:

7 zapoznanie się z problemem i wsparcie psychologiczne, poradnictwo i pokierowanie, zaspokajanie potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem, udział w zajęciach rozwijających umiejętności życiowe, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w uzyskaniu dostępu do zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, skontaktowanie z instytucjami i organizacjami specjalizującymi się w pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, pośredniczenie w uzyskaniu miejsca w środowiskowym domu pomocy społecznej. Pomoc finansowa lub rzeczowa t. j.: zasiłek stały wypłacany miesięcznie, przyznawany osobie niezdolnej do pracy jeżeli nie ma prawa do renty lub emerytury i spełnia kryterium dochodowe, zasiłek okresowy, przyznawany w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. O czasie pobierania decyduje ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. wysokość i prawo do świadczenia zależne od dochodu osoby lub rodziny, zasiłku celowego, przyznawanego w szczególności na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Prawo do zasiłku zależne od dochodu wnioskodawcy i osób z nim gospodarujących. Niektóre gminy obok ww. form świadczą pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w domu osoby ich potrzebującej. W niektórych gminach działają też środowiskowe domy samopomocy. O szczegóły możliwej do uzyskania pomocy zawsze warto zapytać w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Aby uzyskać pomoc społeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy zwrócić się do najbliższego pod względem miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej są to w zależności od miejsca zamieszkania gminne ośrodki pomocy społecznej (gops) lub miejskie ośrodki pomocy społecznej (mops). Osoba ubiegająca się o pomoc społeczną musi posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez psychiatrę, w którym znajduje się uzasadnienie do korzystania z tej formy pomocy społecznej. Pracownik opieki społecznej ocenia sytuację życiową w miejscu zamieszkania osoby chorej i określa zakres dalszej pomocy

8 społecznej. Pomoc ta może być udzielana w domu osoby starającej się o świadczenia jak i poza miejscem zamieszkania. Osoba z zaburzeniami psychicznymi, która nie może mieć zapewnionej niezbędnej pomocy w domu przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (dps). Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej na wniosek osoby bądź przedstawiciela ustawowego wszczyna ośrodek pomocy społecznej. Również skierowanie do domu pomocy społecznej może też nastąpić z urzędu. Decyzję ostateczną o skierowaniu do dps wydaje gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby chorej. W przypadku nie wyrażenia zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej przez osobę z zaburzeniami psychicznymi, gdzie jednocześnie występuje konieczność jej sprawowania poza miejscem zamieszkania, o skierowaniu do dps decyduje sąd. Za pobyt w dps jest opłata, która wynosi nie więcej niż 70% dochodu netto osoby ubiegającej się o przyjęcie. Za pobyt w domu pomocy społecznej opłatę może wnieść też rodzina osoby chorej lub gmina, która kieruje wnioskodawcę. Jeżeli zaistnieje uzasadniony przypadek, istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt w dps. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą mieć udzielane usługi opiekuńcze w środowiskowych domach samopomocy, gdzie mogą mieć świadczoną pomoc dzienną lub całodobową. Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Wraz z wnioskiem należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach w domu oraz informację o sprawności z zakresu lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o ile osoba takie posiada. Odpłatność za usługi całodobowe wynosi 70% dochodu osoby korzystającej z usług środowiskowego domu samopomocy. Natomiast odpłatność za pobyt dzienny wynosi 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. nr 175, poz z późn. zm.).

9 Dla osób z zaburzeniami psychicznymi istnieje możliwość korzystania z zajęć mających na celu ich rehabilitację zawodową i społeczną, które są prowadzone w formie warsztatów terapii zajęciowej (wtz). Zadaniem wtz jest przede wszystkim rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, które we wskazaniach określonych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności mają zapis uczestnictwo w terapii zajęciowej. Celem tej rehabilitacji jest uczenie samodzielności oraz przygotowywania do podjęcia pracy zawodowej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie. Osoby z zaburzeniami mogą być zatrudniane w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywności zawodowej. Zakład taki posiada przystosowane pomieszczenie dla osób chorych psychicznie oraz zapewnia doraźną opiekę medyczną. Działalność takiego zakładu ukierunkowana jest na rehabilitację zawodową i społeczną uczestników. 1. Przychodnia Specjalistyczna Sanus Barbara Drążkiewicz Rudek Spółka Jawna W ramach struktury organizacyjnej przychodni działają następujące komórki: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Neurologiczna dla dzieci, Pracownia EEG. Osoby ubezpieczone mają prawo do bezpłatnych wizyt u lekarza i psychologa. Rejestracja osobista, przez upoważnione osoby trzecie lub telefoniczna. Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie, natomiast do lekarza neurologa i do psychologa konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Pomocy medycznej udzielają lekarze specjaliści: psychiatrzy dla dorosłych, psychiatra dziecięcy, neurolodzy dla dorosłych, neurolog dziecięcy, psycholodzy specjaliści psychologii klinicznej,

10 psychoterapeuci dla dorosłych, dla młodzieży i dzieci (terapia systemowa rodzin, terapia krótkoterminowa, terapia psychodynamiczna, psychoedukacja dla pacjentów i ich rodzin). Adres: Przychodnia Specjalistyczna Sanus Barbara Drążkiewicz Rudek Spółka Jawna Bochnia ul. Proszowska Bochnia tel Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni (PCPR) Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. W zakresie ochrony zdrowia psychicznego PCPR oferuje pomoc w następującym zakresie: udzielania informacji o prawach i uprawnieniach, umieszczania skierowanych osób w domu pomocy społecznej, przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwoju specjalistycznego wsparcia, podejmowania innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, wspierania osób niepełnosprawnych wynikającego z ustawy o rehabilitacji zawodowej

11 i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie: o uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, o organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, o zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, o rehabilitacji dzieci i młodzieży, o działalności warsztatów terapii zajęciowej. Dla osób niepełnosprawnych i dla osób po przebytych kryzysach psychicznych z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności PCPR realizuje finansowany ze środków unijnych program pn. wzmacnianie integracji społecznej. W ofercie programu znajdują się treningi kompetencji i umiejętności społecznych, kursy doskonalące indywidualne umiejętności, wyjazdy integracyjne, zajęcia edukacyjne, zajęcia prozdrowotne, klub samopomocy, pomocy w formie pracy socjalnej, dostęp do informacji i porad przydatnych w życiu społecznym, możliwość nawiązania kontaktów z osobami w podobnej sytuacji z osobami zdrowymi. Od 4 lat w podobnych zajęciach organizowanych przez PCPR uczestniczyło już 220 osób, z których większość oceniła z zadowoleniem swój udział w programie i odczuła poprawę samopoczucia psychicznego i fizycznego. Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni ul. Windakiewicza 9/ Bochnia tel Godziny pracy: poniedziałek w godzinach , wtorek - piątek w godzinach Środowiskowy Dom Samopomocy w Bochni Jest placówką pobytu dziennego, działającą 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Jest jednostką organizacyjną powiatu bocheńskiego powołaną do realizacji zadań zleconych powiatom przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej. Dom obejmuje wsparciem dwie kategorie osób, jest domem typu AB: typ A dla osób przewlekle psychicznie chorych,

12 typ B dla osób upośledzonych umysłowo. Celem domu jest stworzenie systemu oparcia społecznego poprzez świadczenie usług dziennych w zakresie integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Bochni ul. Karolina 14 F Bochnia tel Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie powiatu bocheńskiego Na terenie powiatu bocheńskiego działają Ośrodki Pomocy Społecznej usytuowane w każdej gminie. Poradnictwo oraz pomoc rodzinom (również z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień) realizowana jest w ramach działalności Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Ponadto przy placówkach działają Gminne Komisje Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, których podstawowym zadaniem jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W Gminie Miasta Bochnia działa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 14, tel , Miejski Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy ul. Sądecka 1a, tel , Miejska Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych ul. Sądecka 1 a, tel , Zespół Interdyscyplinarny ul. Kolejowa 14, tel W Gminie Bochnia działa; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kazimierza Wlk. 26, tel , Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Kazimierza Wlk. 26, tel , Zespół Interdyscyplinarny ul. Kazimierza Wlk. 26, tel

13 W Gminie Drwinia działa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel lub , Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel , Punkt Informacji, Konsultacji i Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą tel lub W Gminie Lipnica Murowana działa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel lub , Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, tel , Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel lub , Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, tel lub W Gminie Łapanów działa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel , Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel , Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy W Gminie Nowy Wiśnicz działa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 16, tel , , Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Rynek 38, tel , Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z siedzibą w SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, tel wew. 21, Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin z siedzibą w SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4. W Gminie Rzezawa działa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 21, tel , Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych ul. Długa 21, tel , Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie ul. Długa 21, tel W Gminie Trzciana działa; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel , Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel , Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Trzcianie, tel W Gminie Żegocina działa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie, tel , Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel w. 33,

14 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żegocinie, tel Dom Pomocy Społecznej w Bochni Przedmiotem działalności Domu Opieki Społecznej jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających zgodnie z wymaganym standardem. Jest to Dom koedukacyjny, przeznaczony dla 55 osób przewlekle psychicznie chorych. Umieszczone są tu osoby, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki (głównie w zakresie systematycznego monitorowania ich stanu psychicznego i podawania leków), a rodzina i gmina nie jest w stanie zabezpieczyć realizacji tej opieki w miejscu zamieszkania. Na terenie domu jest prowadzona terapia zajęciowa, która ma za zadanie usprawnienie fizyczne i psychiczne, poprzez zastosowanie celowych i planowych zajęć manualnych dobieranych według zainteresowań i potrzeb mieszkańców. W celu zapewnienia lepszej opieki nad mieszkańcami, powołane zostały Zespoły Opiekuńczo Terapeutyczne oraz funkcja pracownika pierwszego kontaktu, będącego łącznikiem między mieszkańcem a zespołem pracowników. Dom prowadzi działalność kulturalno oświatową, w ramach której organizowane są dla mieszkańców wycieczki, pielgrzymki do miejsc kultu religijnego, wieczory poetyckie i filmowe, spotkania integracyjne z rodzinami, imprezy okolicznościowe. Placówka umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarza rodzinnego oraz lekarzy specjalistów w placówkach służby zdrowia. Adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Karolina 14 D Bochnia tel Godziny pracy: Całodobowo 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni wydaje orzeczenia o:

15 niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia, o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenie, jakie wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności służy do celów pozarentowych. Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy i uprawnień: w zakresie rehabilitacji np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, korzystanie z różnego rodzaju ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia - możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, korzystanie z różnego rodzaju szkoleń, w zakresie pomocy społecznej - możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez Ośrodki Pomocy Społecznej, korzystanie z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki, uprawnienia do zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego oraz do zasiłku stałego, korzystanie z uprawnień i ulg na podstawie art. 8 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej (karta parkingowa). Mając orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub stopień niepełnosprawności osoby po 16 roku życia możliwe jest uzyskanie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności legitymacji osoby niepełnosprawnej. Na podstawie takiej legitymacji można korzystać z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności można pobrać oraz złożyć w: Adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Windakiewicza 9/ Bochnia tel Godziny pracy: poniedziałek w godzinach , wtorek - piątek w godzinach Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni

16 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni jest placówką usługową i ogólnodostępną dla dzieci i młodzieży uczącej się. Kadra pedagogiczna udziela dzieciom i młodzieży pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, w zakresie rehabilitacji, w zakresie kierunku kształcenia i zawodu, związaną z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Realizacja pomocy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi przebiega w ścisłej współpracy z ich środowiskiem wychowującym tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz nauczycielami. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej organizowany jest Zespół Orzekający, który działa na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072). Poradnia jest placówką oświatową o zasięgu powiatowym. Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne. Adres: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bochni ul. Dąbrowskiego 1b Bochnia tel kom Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni Kształci i wychowuje dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężeniami i autyzmem. Uczniowie objęci są opieką specjalistyczną w zakresie nauczania poszczególnych przedmiotów, zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii logopedycznej i psychologicznej. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia, które wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Miejsce zameldowania nie ma znaczenia (brak rejonizacji). W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą:

17 Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prawnie zagwarantowana bezpłatna terapia specjalistyczna, od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Tempo pracy i metody dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, Przedszkole Specjalne przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Obok codziennych zajęć w grupach prowadzona jest indywidualna terapia logopedyczna, psychologiczna i polisensoryczna, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami. Program nauczania jest dostosowany do indywidualnych możliwości uczniów. W każdej klasie są realizowane dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Zapewniamy możliwość kształcenia w wymarzonym zawodzie. Pomoc w jego wyborze oraz kontakt z przyszłymi pracodawcami organizuje pedagog Ośrodka. Szkoła prowadzi zajęcia praktyczne dla kucharzy, Szkoła przyspasabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami. Szkoła przygotowuje uczniów do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz aktywności w warunkach pracy chronionej, Internat dzieci mieszkające poza Bochnią mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, możliwość odpoczynku oraz nauki. Opiekę sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogów, Świetlica czynna jest w godzinach , Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim realizowane są indywidualnie w domu zamieszkania dziecka, w okresie od 3 roku życia do ukończenia 25 lat. Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bochni ul. Stasiaka 1A Bochnia tel Godziny pracy sekretariat: Od poniedziałku do piątku w godzinach

18 4. Powiatowy Urząd Pracy w Bochni Powiatowy Urząd Pracy w Bochni na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy świadczy usługi pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym również dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Pomaga także w zdobyciu nowych kwalifikacji poprzez organizację szkoleń. Osoby bezrobotne mogą zostać skierowane do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub podjąć prace w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowiskach utworzonych w ramach refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy. Ponadto na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jak również Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków PFRON, osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu może korzystać z następujących usług lub instrumentów: szkoleń, staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego dorosłych, badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu: stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych; określenia szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu, zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, finansowania kosztów przejazdu, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, studiów podyplomowych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, jednorazowych środków na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi jest jednym z elementów złożonego procesu rehabilitacji. Ma ona dla tych osób ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania psychicznego, społecznego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Podjęcie pracy daje niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi możliwość uczestniczenia w życiu społeczno-gospodarczym naszego powiatu oraz jest gwarantem poczucia własnej wartości, samorealizacji i samodzielności materialnej.

19 Adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni ul. Wojska Polskiego Bochnia tel do 53 Godziny pracy: poniedziałek w godzinach wtorek piątek w godzinach Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni powstał z końcem 2005 r. Jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji NIEBIESKA LINIA. Działalność Ośrodka skupia się na pomocy osobom indywidualnym i rodzinom będącym w różnego rodzaju kryzysach. Placówka zapewnia kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną, prawną i socjalną. Prowadzi również interwencje w sytuacjach nagłych. Klientom oferuje specjalistyczne spotkania indywidualne, małżeńskie, rodzinne i grupowe. Formy wsparcia indywidualnego obejmują porady, konsultacje i terapię krótkoterminową. Osoby doznające przemocy w rodzinie mają także możliwość uczestniczenia w grupach: psychoedukacyjnej i wsparcia. Wśród klientów Ośrodka są osoby doświadczające: przemocy w rodzinie, problemów uzależnienia i współuzależnienia, trudności wychowawczych, problemów małżeńskich, partnerskich, rodzinnych, problemów emocjonalnych i problemów natury psychicznej, żałoby, trudności adaptacyjnych, problemów natury prawnej, socjalnej, problemów wynikłych wskutek nieprzewidywalnych sytuacji losowych. Korzystanie z pomocy specjalistów jest nieodpłatne. Adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni ul. Karolina 14 F Bochnia tel kom

20 Godziny pracy: poniedziałek i piątek w godzinach wtorek, środa, czwartek w godzinach Warsztaty Terapii Zajęciowej Celem WTZ jest pomoc w osiągnięciu przez osoby niepełnosprawne umiejętności wykonywania czynności życiowych dnia codziennego oraz zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej wydane przez właściwy organ orzekający, których stan zdrowia nie wymaga stałej opieki pielęgniarskiej oraz nie zagrażają własnemu zdrowiu i życiu innych osób. Adres: Warsztaty Terapii Zajęciowej Proszówki Bochnia tel Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach Adres: Warsztaty Terapii Zajęciowej Łapanów 12A Łapanów tel Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo dla celów pozarentowych

Orzecznictwo dla celów pozarentowych Orzecznictwo dla celów pozarentowych 2010-11-18 Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów pozarentowych Instytucje orzekające Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1) świadczenia pieniężne: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

Pomoc można otrzymać z GOPS

Pomoc można otrzymać z GOPS Pomoc można otrzymać z GOPS Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Do większości świadczeń z pomocy społecznej należy spełnić pewne

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa :

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Zasiłek okresowy gwarantowany - przysługuje osobom, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a wychowują samotnie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU 1 Spis treści I. Sprawy finansowe. II. Stan zatrudnienia. III. Realizacja zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 1. Wybranych form pomocy osobom niepełnosprawnym.

ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 1. Wybranych form pomocy osobom niepełnosprawnym. ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Artykuł zawiera informacje na temat: 1. Wybranych form pomocy osobom niepełnosprawnym. 2. Wybranych form pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, chorym przewlekle

Bardziej szczegółowo

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi Mgr Rafał Bakalarczyk w jakich sytuacjach seniorzy mogą wymagać pomocy społecznej i innych form wsparcia? Jak wygląda sytuacja socjalna,

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres 245 472 600 zł I. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków w zakresie 237 941 400 zł pomocy społecznej, w tym zadania zlecone 7 531 200 zł 1. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Świadczenia pieniężne: Zasiłek stały Zasiłek okresowy Zasiłek celowy Specjalny zasiłek celowy Zasiłek celowy na

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB Z AUTYZMEM W POWIECIE TUCHOLSKIM. ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia dla dzieci i młodzieży

SYTUACJA OSÓB Z AUTYZMEM W POWIECIE TUCHOLSKIM. ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia dla dzieci i młodzieży SYTUACJA OSÓB Z AUTYZMEM W POWIECIE TUCHOLSKIM ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia dla dzieci i młodzieży I. Źródła informacji: wyniki ankiet wysłanych do ośrodków pomocy społecznej, szkół, warsztatów

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej: ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZASIŁEK STAŁY Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie: Czym jest pomoc społeczna? Wnioski o przyznanie pomocy społecznej i zasiłku rodzinnego. POMOC SPOŁECZNA Czym jest Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Nadrzędnym celem pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla uczniów szkół położonych

Bardziej szczegółowo

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Rozdział 1. System orzecznictwa o niepełnosprawności Istnieje

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne Niepełnosprawni - wiadomości ogólne CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej

o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie oleskim Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla dzieci /uczniów

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Wniosek należy drukować obustronnie na jednej kartce. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Nr sprawy... miejscowość... data... Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj pomocy Kryteria Wymagane dokumenty

Rodzaj pomocy Kryteria Wymagane dokumenty Pomoc społeczna POMOC SPOŁECZNA Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON

Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należy: 1. dofinansowanie kosztów tworzenia oraz finansowanie w całości lub w części kosztów działalności lub kosztów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK o dostępnych w Powiecie Polkowickim formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami

PRZEWODNIK o dostępnych w Powiecie Polkowickim formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami PRZEWODNIK o dostępnych w Powiecie Polkowickim formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi SPIS TREŚCI Zakres pomocy dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów:

Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów: Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie MGOPS Tuchów ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów tel.: 14 652

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR NIEBIESKA KARTA - C. (miejscowość, data) 2) osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie []

WZÓR NIEBIESKA KARTA - C. (miejscowość, data) 2) osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie [] NIEBIESKA KARTA - C I. DANE BEZ ZMIAN WZÓR.. (miejscowość, data) 1) osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie [] 2) osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zostało powołane z dniem 1 kwietnia 1999r. mocą uchwały Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 marca 1999r. Celem działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo